Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS)"

Transcriptie

1 Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene informatie ook het volledig studieprogramma van uw richting zal vinden. Eerst maakt U kennis met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en daarna met de Faculteit der Maatschappijwetenschappen: de geschiedenis van de Universiteit (AdeKUS), de opbouw en de organisatie binnen de Faculteit. Hierna komen de verschillende aspecten van uw studierichting aan de orde: toelatingseisen, doelstelling en opbouw van de bacheloropleiding omschrijving van de onderwijseenheden docenten Opmerking: Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het examenreglement door te nemen. Verder zijn er prikborden in Gebouw 6 waarop belangrijke mededelingen worden geplaatst. Op de website van de AdeKUS vindt u diverse roosters. Geschiedenis De Universiteit van Suriname is opgericht op 1 november 1968 als voortzetting van de Geneeskundige School (1882) en de Surinaamse Rechtsschool. Sinds 1882 wordt er in Suriname medisch wetenschappelijk onderwijs verzorgd. De toenmalige Geneeskundige School van Paramaribo werd op 26 september 1969 omgezet in de Medische Faculteit. De Faculteit der Juridische Wetenschappen (1968) en de Medische Faculteit

2 (1969) waren de eerste faculteiten in de beginfase van de Universiteit. In 1975 vond de proclamatie van de Sociaal- Economische Faculteit plaats. De Natuurtechnische Faculteit (1976) en de Technologische Faculteit (1977) werden daarna opgericht na gedegen voorbereidend werk binnen het Natuur- Technisch Instituut. In de periode is de Universiteit gereorganiseerd. De instelling kreeg een nieuwe naam: Anton de Kom Universiteit van Suriname (1983) en de vijf (5) Faculteiten werden terug - gebracht naar drie (3). Samengevoegd worden de Natuurtechnische- en Technologische Faculteit tot de Faculteit der Technologische Wetenschappen. De Faculteit der Juridische Wetenschappen en de Sociaal-Economische Faculteit worden bijeengebracht in de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. De Medische faculteit wordt de Faculteit der Medische Wetenschappen. Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname Het hoogste Bestuurlijke Orgaan op onze instelling is het Bestuur van de Universiteit (BvU). Het BvU bestaat uit 7 leden waarvan 4 worden benoemd en 3 gekozen door de geledingen van de Universiteitsgemeenschap. Het huidig Bestuur is als volgt samengesteld: Hr. dr. ir. R. Sidin, (voorzitter) Hr. K. Goenopawiro MSc, (secretaris) Hr. ir. K. Vaseur, (lid) Hr. dr. H. R. Ori, (lid) Mw. R. Franklin MSc, (lid) Mw. drs. L. Beek, (lid) Mw. A. Darson Grant, (lid) Hr. K. Saboerali, lid) Mw.mr. H. Djosetiko, (lid)

3 Het BvU is belast met de algehele leiding van de Universiteit, zowel naar haar geheel als naar haar onderdelen. De Voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de Universiteit in en buiten rechte. De Facultaire structuur: De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats binnen de Faculteiten. Zoals eerder vermeld zijn er drie (3) faculteiten: De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW) De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) De huidige en de facto invulling van het Faculteitsbestuur is als volgt: De Voorzitter die de titel draagt van Decaan De Secretaris Alle Studierichtingcoördinatoren De Directeur van het Faculteitsbureau De Studentencoördinator De Chef de bureau s Conform het bepaalde in artikel 20 van de Universiteitswet worden de Decaan en de Secretaris steeds voor een periode van één (1) jaar gekozen door de Faculteitsvergadering. De Decaan en de Secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) van de Faculteit. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onderleiding van de Faculteitsdirecteur.

4 De Studierichtingen en opleidingen: De faculteit heeft zeven (7) studierichtingen, met de volgende tien (10) opleidingen: 1. Bachelor opleiding Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2. Bachelor opleiding Bedrijfskunde 3. Bachelor opleiding Economie 4. Bachelor opleiding Public Administration 5. Bachelor opleiding Rechten 6. Bachelor opleiding Sociologie 7. Bachelor opleiding Psychologie 8. Master opleiding in Education for Research and Sustainable Development (MERSD) 9. Master opleiding Surinaams Recht (MSR) 10. Master opleiding Accounting, Auditing and Control (MAAC) Master opleiding Master in Education for Research and Sustainable Development (MERSD) De MERSD is een op onderzoek gerichte masteropleiding die zich richt op het opleiden van een ontwikkelingsdeskundige die zowel academisch als praktijkgericht is en zich moet kunnen vinden in het concept van Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling (ESD). De ontwikkelingsdeskundige beschikt ook over drie professionele rollen: als begeleider, als beheerder of organisator en als beleidsmaker. Binnen de Master in Education and Research Programme for Sustainable Development zijn vier pijlers geïdentificeerd, waarop deze masteropleiding zich zal concentreren. De pijlers zijn: burgerparticipatie, armoedebestrijding, ondernemerschap en gemeenschapsontwikkeling.

5 De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) in samenwerking met de Vlaamse Inter-universitaire Raad (VLIR) presenteren een tweejarige doorstroom masteropleiding in Educatie en Onderzoek voor Duurzame Ontwikkeling. Master opleiding Surinaams Recht (MSR) De MSR is een doorstroom-master en bouwt voort, op de bij de bacheloropleiding verworven kennis, inzicht en vaardigheden. De student die met succes de MSR heeft afgerond, beschikt over competenties om: - toegelaten te worden tot één van de togaberoepen (de gestelde eisen van een advocatenopleiding, een opleiding voor vervolgingsambtenaren of de RAIO - opleiding na de afgeronde MSR zijn onverkort van toepassing); - op academisch niveau werkzaam te zijn in een juridische functie in Suriname binnen de publieke en private sector, bij regionale en internationale organisaties; - wetenschappelijk onderzoek te verrichten en toegelaten te worden tot de academische promotie. De decaan van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen is mw. drs. L. Monsels en de secretaris is dhr. drs. C. Badal.

6 De Richtingscoordinatoren van de Bachelor opleidingen zijn: Mw. drs. F. Ishaak (R.C. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) Mw. T. Bonse MSc. (R.C. Bedrijfskunde) Hr. drs. R. Dwarka (R.C. Economie) Hr. drs. S. Abdoelrahman (R.C. Public Administration) Mw. dr. M. Sanches (R.C. Psychologie) Hr. mr. E. Limon (Interim coördinator Rechten) Mw. drs. C. Jurgens (R.C. Sociologie) De opleidingscoördinatoren van de Master opleidingen zijn - Hr. dr. H. R. Ori Master in Education for Research and Sustainable Development - Hr. mr. R. Brijobhokun Master Surinaams Recht - Hr. drs. A. Sheoratan RA Master Accounting, Auditing en Control Missie FMijW: De FMijW is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren. Zij stelt zichzelf daarbij de volgende taken: Het academisch vormen van jonge mensen Het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers Het opleiden van academici die kennis combineren met professionele vaardigheden Het doen van grensverleggend onderzoek Het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

7 De Commissies van de FMijW De Examencommissie De Examencommissie van de Faculteit bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris en leden, die door het Bestuur van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen worden benoemd. De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn: 1. het organiseren van tentamens en toezicht houden op een richtig verloop daarvan. Richtig verloop dienen wij ruim op te vatten. Daaronder wordt verstaan alles wat ertoe kan leiden dat tentamens conform regels verlopen. 2. het onderhouden van contact met de examinatoren. De Examencommissie heeft de bevoegdheid daaromtrent zelfstandig het contact te leggen. 3. het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, na zich op behoorlijke wijze van de authentieke stukken overtuigd te hebben. 4. het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van de studieprestaties, datum van inlevering van cijfers etc. blijkt. In het bijzonder zal erop worden gelet dat de faculteitsadministratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt (digitaal), terwijl de Examencommissie over een back up daarvan beschikt. 5. De Examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd een huishoudelijk reglement op te stellen De Examencommissie Bachelor opleidingen bestaat uit: Hr. drs. D. Chin Kwie Joe (voorzitter) Hr. drs. B. Mathoera (secretaris)(economie) Hr. drs. L. Mangroe (lid)(public Administration) Hr. mr. G. Peelen (lid) Rechten Mw. drs. S. Mac Donald(lid) (Bedrijfskunde en Sociologie)

8 Mw. drs. A. Woei A Tjoen-Tjon A Hung (lid) (Agogische Wetenschappen En Onderwijskunde en Psychologie) Hr. A. Zammet (administratief medewerker) Mw. S. Sahit (administratief medewerker) Mw. P. Meerzorg (administratief medewerker) De Examencommissie van de Bachelor opleidingen is bereikbaar op tel toestel 495 en het adres is: De Examencommissie Master opleidingen bestaat uit: Mw. drs. A. Lachmon-Alakramsing(voorzitter) Mw. mr. N. Tai A Pin (secretaris) Hr. mr. D. Landvreugd (lid) De Examencommissie van de Master opleidingen is bereikbaar op tel toestel 530 en het adres is: De Studentencommissie De Studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft de volgende taken en bevoegdheden: het onderhouden van contacten met studenten van de FMijW het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan de Decaan en/of het Universiteitsbestuur het onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit die zich bezighouden met de studenten problematiek het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies i.v.m. uitwisseling van

9 informatie en afstemming van werkzaamheden gericht op het bewerkstelligen van uniforme regelingen In de Studentencommissie hebben zitting : - Dhr. D. Isselt ( Studentencoördinator) (Psychologie) Mej. J. Misiekaba (Secretaris) (Sociologie) Mej. M. Saimoen (Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) Mej. S. Veldbloem (Penningmeester) (Bedrijfskunde) Mej. T. Snip (Bedrijfseconomie) Mej. D. Jadoenathmisier (Algemene Economie) Mej. S. Amoksi (Psychologie) Mej. S. van Brussel (Public Administration) Dhr. J. Bakker (Rechten) Mej. C. Bipat (Rechten) De Studentencommissie is bereikbaar op tel toestel 417 Klachtencommissie: Er is een Klachtencommissie waar men terecht kan voor eventuele klachten. Er wordt volgens het klachtenreglement gewerkt, waarbij er 2 vertrouwenspersonen zijn aangesteld, nl. Hr. mr. C. Wallerlei; tel. nr.: tst. 386; en mw. mr. M. Waterval, LLM; tel. nr.: tst. 494;

10 Opleidingscommissie De opleidingscommissie bestaat uit: - Hr. drs. M. Bilkerdijk (voorzitter / AAC) - Mw. drs. S. Pelgrim (1 e secretaris / Psychologie) - Hr. P. Baldew (2 e secretaris / Surinaams Recht student) - Mw. drs. Z. Leysner Lenting (lid / Economie) - Mej. G. Blanchard, MSc (lid / MERSD) - Mw. mr. A. Akkal Ramautar (lid / BDK) - Hr. drs. D. Abiamofo (lid / PA) - Mw. drs. G. Jhinkoe Rai (lid / A & O) - Mej. S. Ishaak (lid / Sociologie student) - Hr. R. Morsen (lid / MERSD student) - Mej. M. Saimoen (lid / A & O student) - Mw. ir. M. Sumter (lid / Sociologie) - Mw. mr. M. Chotoe (lid / Rechten) - Mw. mr. M. Poepon (lid / Surinaams Recht) Kwaliteitszorg Met ingang van dit academisch jaar is een aanvang gemaakt om het accreditatie proces van de opleidingen onder begeleiding van een stafmedewerker kwaliteitszorg te doen verlopen. - Mw. R. Li Fo Sjoe Pereira, MSc (stafmede werker kwaliteitszorg). Zij is te bereiken op het tel.nr tst. 512,

11 De Instituten van de FMijW Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK) Missie Het ontwikkelen van een samenleving waarin de rechten van het kind als individu, als lid van de samenleving en als wereldburger worden versterkt. In het Bestuur van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten hebben de volgende personen zitting: Mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song (voorzitter) Mw. mr. E. Ramdhan (penningmeester) Mw. mr. R. Djokarto (lid) Mw. mr. M. Chotoe (lid) Mw.drs. Z. Lenting (lid) Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is bereikbaar op tel toestel 493/494 en Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) Visie: Het IWGDS is het dynamisch interdisciplinair wetenschappelijk centrum dat vanuit het gender perspectief duurzame ontwikkeling, bewerkstelligt voor de pluriforme Surinaamse samenleving. Missie: The Institute for Women, Gender and Development Studies van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen committeert zich aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening gericht op : Vraagstukken, nationaal, regionaal en internationaal, die betrekking hebben op levensomstandigheden van

12 vrouwen en mannen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder. Duurzame ontwikkeling van de samenleving middels gender mainstreaming. Historische en contemporaire wetenschappelijke benaderingen met betrekking tot ontwikkelingsvraagstukken in de samenleving. De Bestuursleden van het IWGDS: Mw. drs. L. Monsels (voorzitter) Mw. drs. R. Rostam-Bihari (secretaris ) Hr. R. Antonius, Lsc. (penningmeester) Mw. mr. N. Tai A Pin (lid) Mw. C. Bakboord, MSc (lid) The Institute for Women, Gender and Development Studies is bereikbaar op tel toestel 528 en per Institute of International Relations (IIR) Missie: De missie van het IIR is : Het bijhouden van ontwikkelingsprocessen op het gebied van internationale betrekkingen. Het IIR heeft tot doel: de bevordering van de verwerving van kennis in de leer der Internationale Betrekkingen in ruime zin; het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs in de leer der Internationale Betrekkingen; het verzorgen van doelgerichte cursussen en trainingen in de leer der Internationale Betrekkingen; het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en begeleiding van het buitenlands beleid van de Regering van Suriname.

13 Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Hr. drs. K. Kolader (voorzitter) Hr. R. Martoredjo, MSc (secretaris) Hr. drs. L. Mangroe (penningmeester) Hr. drs. J. Hew A Kee (lid) Mw. Th. Smith, MSc (lid) Hr. drs. A. Ramdin (lid) (ex officio) Institute of International Relations is bereikbaar op tel toestel 477 en per The Democracy Unit (DU) The Democracy Unit heeft als doel het versterken van de democratie in Suriname. Dit doel tracht de Unit te bereiken middels onderzoek en het verstrekken van informatie aan allen die daarom vragen. Door de Unit worden seminars, workshop en conferenties gehouden en radio en televisie programma s gepresenteerd. In de loop der tijd zijn er door de Unit een tiental publicaties uitgegeven. Het Train the Trainers programma is een activiteit van de Unit waarbij trainers en aspirant trainers van politieke partijen, journalisten, leerkrachten en leden van civil society organisaties hun kennis over democratie en politiek kunnen vergroten. Het bestuur van de Democracy Unit bestaat uit: Dhr. T. Overdiep (wnd voorzitter) Mw. I. Soentik (secretaris) Mr.drs. M. Lieuw Kie Song (lid) Drs. F. Budike (lid)

14 De directeur van het Instituut is dr. H. Breeveld. De Democracy Unit is bereikbaar op tel en per Het Faculteitsbureau : Het Faculteitsbureau bestaat uit: Hr. R. van Zichem, MA (directeur) Secretariaat: Mw. T. Watsaam-Koenders (Chef de Bureau Decanaat) Mw. B. Chatoergoen (Secretarieel medewerker Decanaat) Mw. E. Abdoelkariem (Secretarieel medewerker Decanaat) Mw. S. Wajwakana (Secretarieel medewerker Decanaat) Het Secretariaat is bereikbaar op tel toestel 440/489, tel/fax en per Faculteitsadministratie: Ten behoeve van Studierichtingen Rechten en Public Administration: Mw. C. Wagimin (Chef de Bureau) Mw. G. Moeloet Hr. R. Veldwel Mw. A. Chedi Mw. A. Panhuyzen Mw. S. Badal-Hieralal De administratie van de studierichtingen Rechten en Public Administration is bereikbaar op tel toestel 208/210 en per

15 Ten behoeve van Studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde: Mw. H. Pierre - Dongor (Chef de Bureau) Mw. G. Schenkers- Toekimin Mw. L. Atmopawiro Mw. E. Amatmoekriem- Saeri Mw. N. Belgrave Mw. I. Karijosemito Mw. M. Kartodikromo De administratie van de studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde is bereikbaar op tel toestel 206/207 en per Ten behoeve van Studierichting Bedrijfskunde Mw. A. Wirabangsa Mw. Martodikromo, Romana De administratie van de studierichting Bedrijfskunde is bereikbaar op tel toestel 441/442 en Agenda en Archief: Mw. S. Fraenk Mw. C. Bansie Agenda en Archief is bereikbaar op tel toestel 209 Ten behoeve van de Master Opleidingen Master in Education for Research and Sustainable Development (MERSD), Surinaams Recht, Accounting Auditing and

16 Control (AAC) en de Bachelor Opleiding Psychologie: Mw. L. Woerdings Heye ( Chef de Bureau) Mw. M. Afi Mw. J. Vorsten Mw. R. Emanuels De administratie van de Bachelor-Master opleidingen is te bereiken op tel tst. 211 Studentendecanaat: De Studentendecaan is er voor de zorg en begeleiding van studenten. Wanneer u voor uitdagingen komt te staan die de voortgang van de studie belemmeren kunt u terecht bij de Studentendecanen: Mw. M. Monsch Lee A Leong, Mw. V. Lieveld, MSc Mw. Monsch is te bereiken op tel toestel 472 of via e- mail op Ten behoeve van de studenten van de studierichtingen Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Economie en Public Administration. Mw. Lieveld is te bereiken op tel toestel 471 of via Ten behoeve van de studenten van de studierichtingen Bedrijfskunde, Psychologie, Rechten en Sociologie. Sport: Via de commissie Sport en Recreatie (CSR) kunt u informatie krijgen over sportbeoefening op de AdeKUS. Dhr. Jason Bakker zit namens de FMijw in deze sportcommissie. Dhr. Bakker is te bereiken op het telefoon nr toestel 417. Congierges: De congierges zijn bereikbaar op tel toestel Hr. S. Bruce (07.00uur 15.00uur) - Hr. F. Wirotaroeno (14.00uur 20.00uur) Bureau Studentenzaken: Het Bureau Studentenzaken draagt zorg voor de studentenvoorzieningen.

17 Taken van het Bureau: De verzorging van de inschrijvingen en studentenadministratie; De studievoorlichting Het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat Het Bureau Studentenzaken is bereikbaar op tel toestel 212/213/214 en Bibliotheek: De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat uit de Centrale Bibliotheek (CB) en de Medische Bibliotheek (MB). De Centrale Bibliotheek is gevestigd in het eerste gebouw op het complex van de Universiteit. Doel: De informatievoorziening te verzorgen ten behoeve van studenten, docenten en onderzoekers van de Universiteit van Suriname in het bijzonder en academici in het Algemeen. Visie: Het aanbieden van informatiediensten ter ondersteuning en bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Suriname. Missie: Het leveren van een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening met betrekking tot de wetenschappelijke informatievoorziening in Suriname. Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en het reglement kunt u terecht bij de informatiebalie in de Boekenzaal. De Bibliotheek is bereikbaar op tel toestel 265/260/261/268 rechtstreeks: en

18 De bacheloropleiding in de rechtswetenschap 1. Algemene informatie Inleiding De rechtswetenschap houdt zich bezig met de systematische bestudering van het recht. De toelatingseisen voor de bacheloropleiding is het in bezit zijn van een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma met het vak Economie I of Wiskunde I. De afgestudeerde van de bacheloropleiding in de rechtswetenschap, is gerechtigd de titel Bachelor of Laws (LLB) te voeren. De afgestuurden van de bacheloropleiding in de rechtswetenschappen hebben geen toegang tot de zogenaamde togaberoepen (rechter, officier van justitie en advocaat). Daarvoor is noodzakelijk dat zij een masteropleiding in de rechtswetenschappen succesvol afronden Doelstelling bacheloropleiding De bacheloropleiding richt zich op het aanbieden van wetenschappelijke opleidingen in de rechtswetenschap. De afgestudeerde dient in staat te zijn op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor vorming in de rechtswetenschap op bachelorniveau vereist is. De bacheloropleiding vormt de basis voor het volgen van een masteropleiding Eindtermen van de bacheloropleiding a. Kennis en inzicht: De bachelor heeft goede kennis van en inzicht in:

19 - de grondslagen, de systematiek, de basisbegrippen en indelingen van het recht, alsmede in de oorsprong van de rechtsregels; - het geldende recht en nieuwe ontwikkelingen op de gebieden van het gekozen vakkenpakket. De bachelor heeft de vereiste kennis en het inzicht voor: - het voorbereiden van werk, bijvoorbeeld het opzoeken en analyseren van wetgeving, rechtspraak en doctrine; - het beheren van dossiers en het volgen van de stand van dossiers; - het verlenen van initiële rechtsbijstand; - het verlenen van bijstand bij het opstellen van juridische documenten; - het volgen van juridische procedures. b. Vaardigheden De bachelor heeft algemene academische - en specifiek juridische vaardigheden: - kan de verworven kennis toepassen in het oplossen van casusposities en in juridisch onderzoek; - beschikt over een goed analytisch denkvermogen; - kan accuraat informatie verstrekken en adviezen geven; - kan kritisch de rechtsbronnen en juridische documenten beoordelen; - kan helder en consistent redeneren en formuleren. c. Attitude De bachelor kan zelfstandig werken, heeft een kritische houding inzake wetenschappelijke kennisverwerving en geeft blijk van: - een leergierige instelling; - contactbereidheid; - een dienstverlenende instelling; - het vermogen tot het nemen van beslissingen.

20 1. 4. Opbouw van de bacheloropleiding De bacheloropleiding algemeen De bacheloropleiding in de rechtswetenschap is een wetenschappelijke opleiding. De opleiding duurt 3 jaar. Voor het behalen van een bachelordiploma moet de student 180 studiepunten behalen. Deze studiepunten kunnen in 3 studiejaren behaald worden, te weten in de bachelor I fase en de bachelor II fase. Een studiepunt is maatstaf ter vaststelling van de studielast. Een studiepunt is gelijk aan 28 uren studie(arbeid) De B-I fase Het eerste studiejaar, de B-I fase, heeft zowel een oriënterende als een selecterende functie. De B-I fase omvat inhoudelijke oriëntaties om te geraken tot de aangeboden majors en minors in de B-II fase. De B-I fase kan tevens aangeduid worden als het selectiejaar waarin de student aantoont geschikt te zijn voor deze studie. De B-I fase omvat 60 studiepunten. Bij het aanbieden van de onderwijseenheden wordt naast de klassieke methode van hoorcolleges ook aandacht besteed aan werkcolleges, oefenzittingen, rollenspelen, werkbezoeken aan diverse instanties en instituten die te maken hebben met recht en rechtspraak. Eerste semester vak studiepunten recht en rechtssystemen 6 historische ontwikkeling van het recht 6 juridische vaardigheden 6 studievaardigheden 6 recht en economie 6 totaal 30

21 Tweede semester vak studiepunten privaatrecht 6 staats- en bestuursrecht 6 strafrecht en strafprocesrecht 6 argumentatieleer 6 internationaal publiekrecht 6 totaal De B-II fase Het behalen van de B-I fase geeft toelating tot de B-II fase. De B-II fase omvat 120 studiepunten. De examencommissie is bevoegd normen vast te stellen voor doorstroming van de B-I fase naar de B-II fase. In de B-II fase moet de student een keuze maken uit de verschillende majors. Een major is een hoofdrichting en is de kern van de opleiding. De major bestaat uit de verplichte vakken en de bachelor thesis. De student verkrijgt de bachelor graad behorende bij de major. De major omvat 60 studiepunten. De student kiest tevens een minor. Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 studiepunten. De minor dient een ander rechtsgebied dan de major te omvatten. Zowel de majors als de minors bestaan uit verplichte vakken en het is aan de studierichting om de verplichte vakken en de volgorde van de vakken vast te stellen. Na de keuze van een major en minor is de resterende ruimte 30 studiepunten groot. Het vak English law, American law and law of the Caribbean is verplicht voor alle studenten (6 studiepunten) in het 2 e studiejaar. Daarnaast wordt de keuzeruimte (24 studiepunten) ingevuld met vakken naar keuze

22 op B-II niveau vallende binnen de studierichting Rechten. De Examencommissie beslist over vakken die binnen een andere studierichting vallen De majors De studierichting Rechten biedt de volgende majors aan: - publiekrecht - privaatrecht - internationaal recht Major publiekrecht vak studiepunten staatsrecht 6 bestuursrecht 6 belastingrecht 6 verdieping rechtsbescherming 4 strafrecht 6 strafprocesrecht 6 sociaal zekerheidsrecht 4 verdragenrecht 6 mensenrechten 6 bachelor thesis 10 totaal 60

23 Major privaatrecht vak studiepunten verbintenissenrecht 6 zakenrecht 6 personen- en familierecht 6 relatievermogensrecht 3 erfrecht 3 ondernemingsrecht 6 handelsrecht 4 arbeidsrecht 6 internationaal privaatrecht 4 burgerlijk procesrecht 6 bachelor thesis 10 totaal 60 Major internationaal recht vak studiepunten internationale betrekkingen 6 politicologie 4 diplomatiek- en consulair recht 6 verdragenrecht 6 mensenrechten 6 humanitairrecht 6 lucht- en zeerecht 4 internationale organisaties 6 internationaal milieurecht 6 bachelor thesis 10 Totaal De minors Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van minimaal 30 studiepunten en wordt in het tweede en derde jaar aangeboden. De studierichting stelt de vakken van een

24 minor vast. De studierichting biedt de volgende minors aan: - publiekrecht - privaatrecht - internationaal recht Minor publiekrecht: vak studiepunten staatsrecht 6 bestuursrecht 6 vrije keuze ruimte 6 vrije keuze ruimte 6 vrije keuze ruimte 6 totaal 30 De vakken staats en bestuursrecht zijn verplichte vakken Minor privaatrecht vak studiepunten zakenrecht 6 verbintenissenrecht 6 personen- en familierecht 6 vrije keuze ruimte 6 vrije keuze ruimte 6 totaal 30 De vakken zaken-, verbintenissen- en personen- en familierecht zijn verplichte vakken Minor internationaal recht De student heeft vrije invulruimte om uit de vakken van de major internationaal recht een minor bestaande uit minimaal 30 studiepunten samen te stellen Aansluitende masteropleiding Surinaams recht De student dient zijn vakkenpakket bewust samen te stellen met het oog op zijn toekomstplannen. Voor toelating tot de masteropleiding Surinaams recht zijn een aantal vakken van de bacheloropleiding verplicht gesteld. Wanneer de student meer dan de voor de bacheloropleiding vereiste 180 studiepunten behaalt, wordt dit vermeld op de cijferlijst.

25 Voor toelating tot de masteropleiding Surinaams recht zijn de volgende vakken van de bacheloropleiding verplicht gesteld: 1. Staatsrecht 2. Bestuursrecht 3. Materieel Strafrecht 4. Strafprocesrecht 5. Zakenrecht 6. Verbintenissenrecht 7. Ondernemingsrecht 8. Personen en Familierecht 9. Burgerlijk Procesrecht Beroepsperspectieven van de bacheloropleiding De afgestudeerde bachelor is een juridisch geschoolde medewerker die de keuze kan maken om door te studeren of om direct de arbeidsmarkt op te gaan. Hij kan juridisch medewerker zijn bij: - de overheid en de rechterlijke macht - advocaten- en notariskantoren - banken en andersoortige financiële instellingen - verzekeringsmaatschappijen - werkgevers- en werknemers organisaties - adviesbureaus - niet gouvernementele organisaties - overige bedrijven en/ of organisaties

26 1.7. Codering vakken Inleidende vakken Vakcode Vakbenaming RE1001 RE1002 RE1003 RE1004 RE1005 RE1006 RE1007 RE1008 RE1009 RE1010 Recht en rechtssysteem Historische ontwikkeling van het recht Juridische vaardigheden Studievaardigheden Recht en economie privaatrecht Staats- & bestuursrecht Straf- & strafprocesrecht argumentatieleer Internationaal publiekrecht Publiekrecht Vakcode RE2001 RE2002 RE2003 RE2004 RE2005 RE2006 RE2007 Vakbenaming Social zekerheidsrecht Staatsrecht Bestuursrecht Belastingrecht Verdieping rechtsbescherming Strafrecht strafprocesrecht

27 Privaatrecht Vakcode RE3001 RE3002 RE3003 RE3004 RE3005 RE3006 RE3007 RE3008 RE3009 RE3010 Vakbenaming Ondernemingsrecht Handelsrecht Arbeidsrecht Internationaal privaatrecht Burgerlijk procesrecht Verbintenissenrecht Zakenrecht Personen- & familierecht Relatievermogensrecht Erfrecht Internationaal recht Vakcode Vakbenaming RE4001 RE4002 RE4003 RE4004 RE4005 RE4006 RE4007 RE4008 RE4009 RE4010 Thesis Vakcode RE5001 Internationale betrekkingen Politicologie Diplomatiek- & consulairrecht Verdragenrecht Mensenrechten Lucht- & zeerecht Humanitairrecht Internationale organisaties Internationaal milieurecht English law, American law and law of the Caribbean Vakbenaming Bachelor thesis

28 2. Omschrijving onderwijseenheden B-I fase Vaknaam Vakcode Docent : Recht en Rechtssystemen : RE1001 : mr. R. Djokarto / mr. M. van der Hoef- Ramlagansing / mr. Z. Eenig/ mr. N. Ramnarain Studiepunten : 6 studiepunten Vakinhoud : - Recht als maatschappelijk verschijnsel - Rechtsbronnen - Rechtsvorming en rechtsvinding - Rechtstheorie en rechtsfilosofie - Rechtssysteem - Beginselen Privaatrecht - Beginselen Staats en bestuursrecht - Beginselen Strafrecht Doelstelling : Kennismaking met het denken over het recht en de rechtswetenschap/ rechtsgeleerdheid (rechtstheoretische grondslagen). Tevens een kennismaking met de verschillende rechtsgebieden; het systeem van het recht (hoofdlijnen en organisatie). Daarbij komt de nadruk te liggen op het recht als coherent/ samenhangend geheel. Verder beoogt dit vak inzicht te geven in de plaats en functie van het recht in de samenleving alsook inzicht in de wisselwerking tussen maatschappelijke ontwikkeling en rechtsontwikkeling.

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET 2014 mr. Hilke Grootelaar, mr. Laurens Venderbos, Simone Vromen LL.B. onder leiding van mr. dr. Herman van Harten TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET Een verkennend onderzoek naar relevante Nederlandse

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Advies. Een diploma van waarde

Advies. Een diploma van waarde Advies Een diploma van waarde Een diploma van waarde Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers Onderzoek in het kader van het project Professionalisering Brede school en Jeugdwelzijnswerk, Kenniscentrum,

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

IEDERE LES EEN TAALLES? TAALVAARDIGHEID EN VAKONDERWIJS IN HET (V)MBO DE STAND VAN ZAKEN IN THEORIE EN ONDERZOEK

IEDERE LES EEN TAALLES? TAALVAARDIGHEID EN VAKONDERWIJS IN HET (V)MBO DE STAND VAN ZAKEN IN THEORIE EN ONDERZOEK IEDERE LES EEN TAALLES? TAALVAARDIGHEID EN VAKONDERWIJS IN HET (V)MBO DE STAND VAN ZAKEN IN THEORIE EN ONDERZOEK Ed Elbers Langeveldinstituut Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Deze overzichtstudie

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie