De doelstelling is om met deze Richtlijn de Richtlijn in het kader van de attestfunctie / Dossiervorming in te trekken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De doelstelling is om met deze Richtlijn de Richtlijn in het kader van de attestfunctie / Dossiervorming in te trekken."

Transcriptie

1 Voorstel concept NOREA Richtlijn Documentatie Achtergrond Uitgangspunt is om een Richtlijn Documentatie op te stellen die geldend is voor de in paragraaf 1 aangeduide professionele diensten van een IT-auditor. Als basis voor de NOREA Richtlijn Documentatie is gehanteerd ISA 230. De Richtlijn wordt in concept gepubliceerd tijdens de ledenvergadering op 17 juni 2009, als startpunt van de consultatiefase die duurt tot 1 oktober De definitieve besluitvorming zal derhalve plaatsvinden in de ledenvergadering van december De doelstelling is om met deze Richtlijn de Richtlijn in het kader van de attestfunctie / Dossiervorming in te trekken. Concept NOREA Richtlijn Documentatie ## Vertaling 230 NOREA 230 Documentatie Inleiding Deze Richtlijn is gebaseerd op ISA 230 (redrafted) van IFAC en de oorspronkelijke nummering van paragrafen is aangehouden. Indien bepalingen niet voor IT-auditors van toepassing zijn is dit als zodanig aangegeven. Reikwijdte van deze Richtlijn 1 Deze Richtlijn behandelt de verantwoordelijkheid van de IT-auditor om documentatie op te stellen voor het verrichten van professionele diensten, waarbij sprake is van een (eind)rapport. Deze Richtlijn kan echter eveneens nuttige aanwijzingen geven voor andere professionele diensten waarbij geen sprake is van een (eind-)rapport. Wetten of regelgeving kunnen aanvullende eisen stellen inzake documentatie. Aard en doel van documentatie 2 Documentatie die voldoet aan de vereisten van deze Richtlijn voorziet in: a) bewijs van de onderbouwing van de IT-auditor dat de uitkomst van de professionele dienst waarbij sprake is van een (eind-)rapport voldoet aan de algehele doelstelling van de opdracht; en b) informatie die aantoont dat de professionele dienst is gepland en uitgevoerd in overeenstemming met de Richtlijnen en met wettelijke en regelgevende vereisten. 3 In aanvulling op deze doelstellingen is documentatie onder meer gericht op: het ondersteunen van het opdrachtteam bij het plannen en uitvoeren van de professionele dienst; het assisteren van de leden van het opdrachtteam die verantwoordelijk zijn voor het Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

2 toezicht bij het aansturen van en het toezicht houden op de werkzaamheden; het aan het opdrachtteam de mogelijkheid bieden om verantwoordelijkheid te dragen voor zijn werkzaamheden; het bijhouden van een vastlegging van onderwerpen die voor toekomstige professionele diensten van belang zijn; het bieden van de mogelijkheid om kwaliteitsbeoordelingen en inspecties uit te voeren in overeenstemming met het [voorgestelde] Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN); het bieden van de mogelijkheid om externe inspecties uit te (laten) voeren in overeenstemming met van toepassing zijnde vereisten op grond van wet- en regelgeving en overige vereisten. Ingangsdatum 4 Deze Richtlijn is van toepassing op professionele diensten beginnende op of na 1 januari Doelstelling 5 De IT-auditor dient tijdig documentatie te vervaardigen die voorziet in: a) een toereikende vastlegging van de onderbouwing van de uitkomst van de professionele dienst (het advies of oordeel met betrekking tot de situatie ten aanzien van de informatietechnologie in een organisatie); en b) informatie die aantoont dat de professionele dienst is uitgevoerd in overeenstemming met de Richtlijnen en met vereisten voortkomend uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Definities 6 In de Richtlijnen hebben de volgende termen de daaraan hieronder toegekende betekenis: a) Documentatie: de vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden, verkregen relevante informatie en door de IT-auditor getrokken conclusies (soms worden ook termen als werkdocumenten of dossierstukken gebruikt). b) Dossier: een of meer mappen of andere opslagmedia, in fysieke of elektronische vorm, met daarin de bescheiden waarin de documentatie voor een specifieke opdracht is vastgelegd. c) Ervaren IT-auditor: een (interne of externe) persoon die over relevante IT-auditervaring beschikt, en een redelijk inzicht heeft in: i. IT-auditprocessen; ii. Richtlijnen en vereisten voortkomend uit de van toepassing zijnde wet- en Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

3 regelgeving; iii. iv. de zakelijke omgeving waarin de entiteit actief is; en aspecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie die van belang zijn voor de bedrijfstak van de entiteit en de professionele dienst. d) Professionele dienst: de werkzaamheden van de IT-auditor waarvoor ITauditdeskundigheid en deskundigheid op aanverwante terreinen is vereist. Vereisten Tijdige vervaardiging van documentatie 7 De IT-auditor dient de documentatie inzake de professionele dienst tijdig te vervaardigen. (Ref: Para. A1) Documentatie van uitgevoerde werkzaamheden en verkregen informatie Vorm, inhoud en omvang van de documentatie 8 De IT-auditor dient de documentatie zodanig te vervaardigen dat een ervaren IT-auditor die voorheen niet betrokken was bij de opdracht in staat is om inzicht te verkrijgen in: (Ref: Para. A2-A5, A16-A17) a) de aard, de tijdsfasering en de omvang van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd om te voldoen aan de Richtlijnen en de vereisten voortkomend uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; (Ref: Para. A6-A7) b) de uitkomsten van de werkzaamheden en de verkregen informatie; en c) belangrijke onderwerpen die tijdens de professionele dienst aan het licht zijn gekomen, de daaruit getrokken conclusies en belangrijke professionele overwegingen bij het trekken van die conclusies. (Ref: Para. A8-A11) 9 Bij het documenteren van de aard, de tijdsfasering en de omvang van de uitgevoerde werkzaamheden dient de IT-auditor vast te leggen: a) de onderscheiden kenmerken van de specifieke objecten die werden getoetst; (Ref: Para. A12) b) wie de werkzaamheden heeft uitgevoerd en de datum waarop deze werkzaamheden waren afgerond; en c) wie van het opdrachtteam de uitgevoerde werkzaamheden heeft gereviewd en de datum en diepgang van deze review. (Ref: Para. A13) 10 De IT-auditor dient besprekingen inzake belangrijke onderwerpen met het bestuur van de entiteit, de organen belast met governance, en anderen tijdig te documenteren, met inbegrip van de aard van de besproken belangrijke onderwerpen en wanneer en met wie de besprekingen hebben plaatsgevonden. (Ref: Para. A14) Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

4 11 Indien de IT-auditor kennis neemt van informatie die inconsistent is met zijn eindconclusie met betrekking tot een belangrijk onderwerp, dient hij te documenteren hoe hij met deze inconsistentie rekening heeft gehouden. (Ref: Para. A15) Afwijken van een relevante vereiste 12 Indien de IT-auditor het, in bijzondere omstandigheden, noodzakelijk acht om af te wijken van een relevante vereiste in de Richtlijn, dient hij te documenteren op welke wijze door middel van uitgevoerde alternatieve werkzaamheden aan de doelstelling van die vereiste voldaan is en wat de redenen zijn voor het afwijken daarvan. (Ref: Para. A18-A19) Kwesties die zich voordoen na de datum van het (eind-)rapport 13 Indien de IT-auditor, in uitzonderlijke omstandigheden, na de datum van het (eind-)rapport nieuwe of aanvullende auditwerkzaamheden verricht of nieuwe conclusies trekt, dient hij te documenteren: (Ref: Para. A20) a) de omstandigheden die zich hebben voorgedaan; b) de nieuwe of aanvullende auditwerkzaamheden die zijn uitgevoerd, de daaruit verkregen informatie en de daaruit getrokken conclusies, alsmede de invloed daarvan op het (eind-)rapport; en c) wanneer en door wie de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de documentatie zijn aangebracht en zijn beoordeeld. Afsluiten van het dossier 14 De IT-auditor dient de documentatie in een dossier te verzamelen en het administratieve proces van het afsluiten van het dossier tijdig na de datum van het oordeel of advies af te ronden. (Ref: Para. A21-A22) 15 Nadat het dossier is afgesloten dient de IT-auditor tot het einde van de bewaartermijn geen documentatie, van welke aard dan ook, meer te vernietigen of te verwijderen. (Ref: Para. A23) 16 Wanneer de IT-auditor het noodzakelijk acht om wijzigingen aan te brengen in bestaande documentatie of nieuwe documentatie toe te voegen nadat het dossier is afgerond dient hij, ongeacht de aard van de veranderingen of toevoegingen, te documenteren: (Ref: Para. A24) a) de specifieke redenen voor het aanbrengen daarvan; en b) wanneer en door wie zij werden aangebracht en beoordeeld. Toepassing en overige toelichtingen Tijdig opstellen van documentatie (Ref: Para. 7) A1 Het tijdig opstellen van toereikende documentatie vormt een bijdrage tot het versterken van de kwaliteit van de professionele dienst en bevordert de effectieve beoordeling en evaluatie van de verkregen informatie en de getrokken conclusies voordat het oordeel of advies Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

5 definitief wordt gemaakt. Documentatie die na de uitvoering van de werkzaamheden wordt opgesteld is waarschijnlijk minder nauwkeurig dan documentatie die nog tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is opgesteld. Documentatie van de uitgevoerde werkzaamheden en verkregen informatie Vorm, inhoud en omvang van de documentatie (Ref: Para. 8) A2 De vorm, de inhoud en de omvang van de documentatie hangt af van factoren als: de omvang en complexiteit van de entiteit; de aard van de uit te voeren werkzaamheden; de onderkende risico's van een afwijking van materieel belang; het belang van de verkregen informatie; de aard en omvang van de gesignaleerde uitzonderingen; de noodzaak tot het documenteren van een conclusie of de basis van een conclusie wanneer deze niet rechtstreeks is af te leiden uit de documentatie van de uitgevoerde werkzaamheden of uit de verkregen informatie; en de gehanteerde methodes en hulpmiddelen. A3 Documentatie kan zijn vastgelegd op papier, in digitale vorm of op andere gegevensdragers. Voorbeelden van documentatie zijn: plan van aanpak; analyses; gehanteerde toetsingsnormen; memoranda inzake kwesties; samenvattingen inzake belangrijke onderwerpen; bevestigings- en volledigheidsverklaringen; checklists; correspondentie (waaronder ) inzake belangrijke onderwerpen; uitgebrachte rapportage(s). De IT-auditor kan uittreksels of kopieën van vastleggingen van de entiteit (bijvoorbeeld belangrijke en specifieke contracten en overeenkomsten) deel uit laten maken van de documentatie. Documentatie van de IT-auditor kan geen vervanging zijn van de vastleggingen door de entiteit. Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

6 A4 De IT-auditor hoeft vervallen concepten van werkdocumenten en financiële overzichten, aantekeningen die betrekking hebben op een onvolledige of voorlopige gedachtegang, vorige versies van documenten die zijn verbeterd op grond van typefouten of andere fouten en duplicaten van documenten niet op te nemen in de documentatie. A5 Mondelinge toelichtingen door de IT-auditor vormen op zichzelf geen adequate onderbouwing voor de werkzaamheden die hij heeft verricht of voor de conclusies die hij heeft getrokken, maar kunnen wel worden gebruikt om informatie die is opgenomen in de documentatie toe te lichten of te verduidelijken. Documentatie inzake het voldoen aan de Richtlijnen (Ref: Para. 8(a)) A6 A7 In beginsel zal het voldoen aan de vereisten van deze Richtlijn ertoe leiden dat de documentatie in de omstandigheden toereikend is. Andere Richtlijnen kunnen specifieke documentatievereisten bevatten die zijn bedoeld ter verduidelijking van de toepassing van deze Richtlijn in de concrete omstandigheden van die andere Richtlijnen. De specifieke documentatievereisten van andere Richtlijnen beperken de toepassing van deze Richtlijn niet. Voorts houdt het ontbreken van een documentatievereiste in een bepaalde Richtlijn niet in dat er geen documentatie is die zal worden opgesteld als gevolg van het voldoen aan die Richtlijn. Documentatie toont aan dat de professionele dienst is uitgevoerd in overeenstemming met de Richtlijnen. Het is echter nodig noch praktisch dat de IT-auditor alle overwogen onderwerpen of vakkundige oordeelsvormingen bij de uitvoering van een professionele dienst documenteert. Voorts is het niet nodig dat de IT-auditor het voldoen aan onderwerpen waarvoor naleving wordt aangetoond door documenten afzonderlijk (bijvoorbeeld in een checklist) in het dossier documenteert. Zo toont: de aanwezigheid van een afdoende gedocumenteerd plan van aanpak aan dat de ITauditor de professionele dienst heeft gepland; de aanwezigheid van een ondertekende opdrachtbevestiging in het dossier aan dat de ITauditor de bepalingen van de professionele dienst heeft afgestemd met het management of, al naar gelang van toepassing, met de organen belast met governance; een assurancerapport dat een oordeel met voorbehoud bevat aan dat de IT-auditor heeft voldaan aan de vereiste om een oordeel met voorbehoud af te geven in de in de assurancerichtlijn vermelde gevallen. Documentatie van belangrijke onderwerpen en bijbehorende belangrijke professionele overwegingen (Ref: Para. 8(c)) A8 Het beoordelen van het belang van een onderwerp vereist een objectieve analyse van de feiten en omstandigheden. Belangrijke onderwerpen omvatten onder andere: onderwerpen die aanleiding geven tot significante risico's; uitkomsten van werkzaamheden die er op zouden kunnen wijzen (a) dat informatie omtrent het object van onderzoek een afwijking van materieel belang zou kunnen bevatten of (b) dat het nodig is de eerdere inschattingen door de IT-auditor van het risico van een afwijking van materieel belang en de wijze waarop hij op dat risico Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

7 inspeelt te herzien; omstandigheden die voor de IT-auditor grote moeilijkheden veroorzaken bij het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden; en bevindingen die zouden kunnen leiden tot een aanpassing van de formulering van het oordeel of advies; A9 Een belangrijke factor bij het bepalen van de vorm, inhoud en omvang van de documentatie van belangrijke onderwerpen is de mate van professionele overwegingen bij het verrichten van de werkzaamheden en het evalueren van de resultaten. Documentatie van de professionele oordeelvorming dient, waar van belang, ter toelichting van de conclusies van de IT-auditor en ter versterking van de kwaliteit van de overwegingen. Dergelijke zaken zijn in het bijzonder van belang voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de documentatie, met inbegrip van diegenen die vervolgdiensten verlenen als zij kwesties van doorlopend belang reviewen (bijvoorbeeld geconstateerde deficiënties bij doorlopende assurance-opdrachten). A10 Enkele voorbeelden van omstandigheden waarin het, in overeenstemming met paragraaf 8, geëigend is om documentatie op te stellen met betrekking tot het gebruik van professionele overwegingen, waar de onderwerpen en overwegingen van belang zijn, zijn: de overwegingen voor de conclusie van de IT-auditor wanneer een IT-auditor volgens een vereiste bepaalde informatie of factoren dient te overwegen en die overweging van belang is in de context van de desbetreffende opdracht; de onderbouwing van de conclusie van de IT-auditor inzake de redelijkheid van gebieden van subjectieve overwegingen (zoals de redelijkheid van van belang zijnde aannames van bijvoorbeeld gebruikers of transacties). A11 De IT-auditor kan het nuttig achten als onderdeel van de documentatie een samenvatting op te stellen en te bewaren (ook wel afrondingsmemorandum genoemd) waarin een beschrijving is opgenomen van de belangrijke onderwerpen die tijdens de opdracht zijn gesignaleerd en van de wijze waarop deze zijn afgehandeld, of die verwijzingen bevat naar andere onderliggende documentatie die in deze informatie voorziet. Een dergelijke samenvatting kan effectieve en doelmatige beoordelingen en inspecties van de documentatie ondersteunen, in het bijzonder bij omvangrijke en complexe professionele diensten. Verder kan het opstellen van een dergelijke samenvatting een hulpmiddel zijn bij het beschouwen van belangrijke onderwerpen. Het kan de IT-auditor tevens helpen om te overwegen of er, in het licht van de verrichte werkzaamheden en getrokken conclusies, sprake is van een individuele relevante doelstelling van de Richtlijn waaraan de IT-auditor nog niet heeft voldaan of waaraan hij niet kan voldoen, waardoor de IT-auditor niet aan het algehele doelstelling van de IT-auditor kan voldoen. Vaststelling van specifieke zaken of kwesties die zijn getoetst, en van de opsteller en reviewer (Ref: Para. 9) A12 Het vastleggen van onderscheidende kenmerken dient een aantal doelen. Het stelt het opdrachtteam bijvoorbeeld in staat de verantwoordelijkheid te dragen voor de uitgevoerde werkzaamheden en ondersteunt het onderzoek naar uitzonderingen en inconsistenties. Documentatie heeft niet tot doel om de werkzaamheden van de IT-auditor op basis van vastleggingen van de IT-auditor te kunnen herhalen. Het is daarom niet noodzakelijk alle tijdens de opdracht onderzochte uittreksels of kopieën van vastleggingen van de entiteit als Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

8 documentatie op te nemen, volstaan kan worden met de onderscheiden kenmerken van de specifieke objecten die werden getoetst. Onderscheidende kenmerken zullen variëren afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en het onderwerp dat wordt onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn: voor werkzaamheden waarbij inlichtingen van bepaalde personeelsleden van de entiteit moeten worden ingewonnen, kan de IT-auditor de datum van het verkrijgen van de inlichtingen en de namen en functiebeschrijvingen van de personeelsleden vastleggen; voor het uitvoeren van waarnemingen ter plaatse kan de IT-auditor een vastlegging maken van het proces of het object van onderzoek, van de relevante personen, van hun respectievelijke verantwoordelijkheden en van de plaats waar en het tijdstip waarop de waarneming werd uitgevoerd. Voor het verifiëren van documenten of vastleggingen kan de IT-auditor de bron, de selectiemethode en het unieke identificatienummer vastleggen (bijvoorbeeld een systematische selectie van elke 10e change requests in de periode 1 januari tot en met 30 juni; te beginnen bij change request ## 006). A13 De IT-auditor dient de uitgevoerde werkzaamheden te beoordelen door middel van beoordeling van de documentatie. De eis van het documenteren wie de uitgevoerde werkzaamheden heeft gereviewd betekent niet dat uit elk specifiek dossierstuk deze review moet blijken. Uit de documentatie blijkt echter wel wie bepaalde onderdelen van de uitgevoerde werkzaamheden heeft gereviewd en wanneer dit is gedaan. Documentatie van discussies van belangrijke onderwerpen met het bestuur van de entiteit, de organen belast met governance, en anderen (Ref: Para. 10) A14 De documentatie is niet beperkt tot vastleggingen door de IT-auditor zelf maar kan ook andere nuttige vastleggingen bevatten zoals vastgestelde notulen van vergaderingen die zijn opgesteld door personeel van de entiteit en die zijn goedgekeurd door de IT-auditor. Tot de anderen met wie de IT-auditor belangrijke onderwerpen kan bespreken behoren de organen belast met governance, andere personeelsleden binnen de entiteit en externe partijen zoals personen die de entiteit van professioneel advies voorzien. Documentatie van de manier waarop rekening wordt gehouden met inconsistenties (Ref: Para. 11) A15 Het documenteren van de wijze waarop de IT-auditor met de inconsistenties rekening heeft gehouden gaat echter niet zover dat hij documentatie moet bewaren die onjuist of achterhaald is. Specifieke overwegingen voor kleinere entiteiten (Ref. Para. 8) A16 De documentatie voor een opdracht bij een kleinere entiteit is over het algemeen minder uitgebreid dan die voor een opdracht bij een grotere entiteit. Voorts bevat de documentatie, ingeval van een professionele dienst waarbij de eindverantwoordelijke professional alle werkzaamheden verricht, geen onderwerpen die misschien uitsluitend moeten worden gedocumenteerd ten behoeve van het verstrekken van informatie of instructies aan leden van een opdrachtteam, of van bewijsmateriaal van de beoordeling door andere leden van het team (zo zullen er geen onderwerpen zijn met betrekking tot teambesprekingen of supervisie die behoeven te worden gedocumenteerd). Desalniettemin voldoet de eindverantwoordelijke Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

9 professional aan het allesoverheersend vereiste van paragraaf 8 om documentatie op te stellen die door een ervaren IT-auditor kan worden begrepen, aangezien de documentatie onderworpen kan zijn aan review door externe partijen voor regelgevende of andere doeleinden. A17 Bij het opstellen van documentatie kan de IT-auditor van een kleinere entiteit het eveneens nuttig en efficiënt vinden om diverse aspecten van de opdracht samen in één document vast te leggen, eventueel met verwijzingen naar onderliggende werkdocumenten. Voorbeelden van onderwerpen die bij bijvoorbeeld een assurance-opdracht bij een kleinere entiteit samen kunnen worden gedocumenteerd zijn onder andere het inzicht in de entiteit en haar interne beheersing, de algehele auditstrategie en het algehele auditplan, materialiteit, gesignaleerde risico s, belangrijke onderwerpen die tijdens de assurance-opdracht zijn gesignaleerd, en getrokken conclusies. Afwijking van een relevante vereiste (Ref: Para. 12) A18 De doelstellingen en vereisten in de Richtlijnen zijn bedoeld ter ondersteuning van het bereiken van de algehele doelstelling van de IT-auditor. Daarom vereisen de Richtlijnen, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, dat wordt voldaan aan elk vereiste dat relevant is in de omstandigheden van de professionele dienst. A19 De documentatievereiste is uitsluitend van toepassing op vereisten die in dat geval relevant zijn. Een vereiste is uitsluitend niet relevant in gevallen waarin: a) Een Richtlijn niet relevant is (bijvoorbeeld de Richtlijn assurance-opdrachten door ITauditor is niet relevant bij een adviesopdracht); of b) de beoogde omstandigheden niet van toepassing zijn omdat de vereiste voorwaardelijk is en de voorwaarde niet vervuld is (zoals het vereiste om de conclusie bij een assuranceopdracht te wijzigen als er niet voldoende passende assurance-informatie kan worden verkregen en aan die voorwaarde niet wordt voldaan). Kwesties die na de datum van het (eind-)rapport aan het licht komen (Ref: Para. 13) A20 Voorbeelden van uitzonderlijke omstandigheden zijn feiten die de IT-auditor na de datum van het (eind-)rapport ter kennis zijn gekomen, maar die op die datum reeds aanwezig waren en die, als zij op die datum bekend zouden zijn geweest, zouden kunnen hebben geleid tot wijziging van het oordeel of advies van de IT-auditor in het (eind-)rapport. De daaruit voortvloeiende wijzigingen voor de documentatie worden gereviewd in overeenstemming met de reviewverantwoordelijkheden, waarbij de opdrachtpartner de eindverantwoordelijkheid voor de wijzigingen op zich neemt. Het afsluiten van het dossier (Ref: Para ) A21 Als passende periode om dossiers af te sluiten geldt normaliter een periode van maximaal 60 dagen na de datum van het oordeel of advies. A22 De afsluiting van het dossier na de datum van het oordeel of advies is een administratief proces dat geen betrekking heeft op de uitvoering van nieuwe werkzaamheden of op het trekken van nieuwe conclusies. Er mogen echter tijdens de afsluiting wijzigingen worden aangebracht in de documentatie mits zij administratief van aard zijn. Voorbeelden van Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

10 dergelijke wijzigingen zijn: het vernietigen of verwijderen van achterhaalde (concept-)documentatie; o NB: conceptdocumentatie die relevant is voor het bewijs van de onderbouwing van de IT-auditor van een conclusie over het bereiken van de algehele doelstelling van de professionele dienst dient bewaard te blijven. het sorteren, collationeren en opnemen van verwijzingen in werkdocumenten; het aftekenen van checklists die worden gehanteerd bij het samenstellen van het dossier; het documenteren van informatie die de IT-auditor heeft verkregen, besproken en afgestemd met de belangrijkste leden van het opdrachtteam voorafgaande aan de datum van het oordeel of advies. A23 De bewaartermijn voor dossiers inzake professionele diensten bedraagt doorgaans niet minder dan zeven jaar vanaf de datum van het oordeel of advies. A24 Een voorbeeld van een omstandigheid waarin de IT-auditor het nodig kan achten om na afsluiting van het dossier bestaande documentatie te wijzigen of nieuwe documentatie toe te voegen is de behoefte om bestaande documentatie toe te lichten naar aanleiding van opmerkingen die gedurende toezichthoudende inspecties door interne of externe partijen zijn ontvangen. Conceptrichtlijn 230 t.b.v. ALV 17 juni

Als basis voor de NOREA Richtlijn Documentatie is gehanteerd ISA 230.

Als basis voor de NOREA Richtlijn Documentatie is gehanteerd ISA 230. NOREA Richtlijn Documentatie Achtergrond Uitgangspunt is om een Richtlijn Documentatie op te stellen die geldend is voor de professionele diensten van een IT-auditor, zoals omschreven in paragraaf 1. Als

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-5 Definities... 6 Aard van de controledocumentatie...7-8 Vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie...9-24

Nadere informatie

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20 INHOUDSOPGAVE Artikel Inleiding 1 Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7 Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12 Dossier 13 t/m 16 Rapportage 17 t/m 20 Eindoordeel 21 t/m 24 B4.4 Vragenlijst Dossierreview

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

INHOUD. Paragraaf

INHOUD. Paragraaf Richtlijn 3000 is ontleend aan de Standaard 3000 van NBA en vastgesteld door de NOREA-ledenvergadering op 14 december 2016. RICHTLIJN 3000 (HERZIEN) ASSURANCE-OPDRACHTEN DOOR IT-AUDITORS. (Van toepassing

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie Josef Ferlings, Lid van de IAASB, Lid van de IAASB Representations Task Force en Voorzitter van de Auditafdeling IDW Hauptfachausschuss Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14

Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009. Ingetrokken per dec '14 Praktijkhandreiking 1106 INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2009 1 PRAKTIJKHANDREIKING INTERNE ROULATIE BIJ NIET-OOB S Praktijkhandreiking 1106 Datum:

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma.

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma. Bijlage 1 bij Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019: Controleprotocol Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019 1. Inleiding Het regeerakkoord

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 501 CONTROLE-INFORMATIE AANVULLENDE BESCHOUWINGEN VOOR SPECIFIEKE ASPECTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Het fysiek bijwonen van voorraadopnames... 4-18 Dit

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 560, Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Eigenaar: RDW, Divisie R&I Versiebeheer: Internal Audit RDW Datum: 12 januari 2016 Versie: 1.3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

C2 Richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors (3000)

C2 Richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors (3000) (3000) INHOUDSOPGAVE Artikel Inleiding 1 t/m 6 Kwaliteitsbeheersing 7 t/m 10 Uitvoering opdracht 11 t/m 26 Assurance-rapport 27 t/m 32 TOEPASSINGSGERICHTE EN OVERIGE VERKLARENDE TEKSTEN Paragraaf Inleiding

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten

Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Herziene Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten Charles Kock Lid Adviescollege beroepsreglementering NBA Vakdirecteur Accountancy Flynth Carel Verdiesen Vice-voorzitter Adviescollege beroepsreglementering

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening 20 december 2010 NBA-handreiking

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610 (Herzien in 2013), Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-8 Het beschikbaar komen van andere

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1132 Controle van (tussen)holdings met beperkte eigen activiteiten 29 juli 2015 NBA-handreiking 1132 NBA-handreiking 1132: Van toepassing op:

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012 IT-audit in vogelvlucht Jeanot de Boer 24 april 2012 Agenda Introductie Wat is IT-audit Hoe is IT-audit in Nederland geregeld? Het IT-audit proces Wat is de toegevoegde waarde van IT-audit Enkele praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 4 juni 2015 Consultatieperiode loopt tot 1 september 2015 Consultatiedocument gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten

ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 300, Planning van een controle van financiële overzichten Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING

Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Verantwoordelijk accountant: Ja Nee Opmerkingen OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING Algemeen: De beoordeling van de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem omvat

Nadere informatie

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door

Nadere informatie

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014 1. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen bij de aangepaste vertalingen van Standaarden 200-810 en 3402 (voor de nieuwe of herziene Standaarden zijn aparte vragen in hoofdstuk 2)? nee. 2. Kunt u zich

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en

Accountantsprotocol declaratieproces. revalidatiecentra fase 2 : bestaan en Accountantsprotocol declaratieproces revalidatiecentra fase 2 : bestaan en werking Versie 29 september 2015 Inhoud 1. Inleiding en uitgangspunten 3 2. Onderzoeksaanpak accountant 4 2.1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Inhoudsopgave Paragraaf Pagina 2 Inleiding 1 4 3 Begrippen en definities 5 3 Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4 Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Deskundigheidseisen en het gebruik maken van deskundigen

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de International Standards on Auditing Copyright

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard

Nadere informatie

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE (Van toepassing op assurance-rapporten van IT-auditors van de serviceorganisatie over verslagperioden

Nadere informatie

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S

ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 21 juli 2016 Standaard 4400N: Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

ISA 520, CIJFERANALYSES

ISA 520, CIJFERANALYSES INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 520, CIJFERANALYSES Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International Auditing and Assurance Standards

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 doelstelling 3 1.2 definities 3 1.3 procedures 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording van

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE INHOUD

NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE INHOUD Vertaling NEDERLANDS ISA 3402 NOREA Richtijn 3402 ASSURANCE-RAPPORTEN BETREFFENDE INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN BIJ EEN SERVICEORGANISATIE (Van toepassing op assurance-rapporten van auditors van de serviceorganisatie

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

Standaard 4410. De samenstellingsopdracht is weer een accountantsopdracht Wendy Bent (BENT accountant en coach) & Marcel Kurvers (2-advise)

Standaard 4410. De samenstellingsopdracht is weer een accountantsopdracht Wendy Bent (BENT accountant en coach) & Marcel Kurvers (2-advise) Standaard 4410 De samenstellingsopdracht is weer een accountantsopdracht 16 maart 2016 1 Wat heeft u nodig? Goede vakkennis; Goede software; Goed weten wat belangrijk voor u is. 2 Goede vakkennis 3 Waar

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie