Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar Dienst Finance and Control Versie Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

2 Toelichting In deze regeling zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen met betrekking tot inschrijving, betaling, beëindiging inschrijving en enkele algemene voorwaarden voor de inschrijvingsprocedure voor het studiejaar De regeling is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek [WHW]. De regeling is opgesteld (met het voorbehoud van wetswijzigingen en) met inachtneming van de per 1 september 2014 geldende wettelijke bepalingen. Per 1 september 2010 is de Wet versterking besturing in werking getreden. Deze wet bevat onder meer de criteria op grond waarvan een student in aanmerking komt voor het wettelijk voorgeschreven collegegeld bij inschrijving aan een bekostigde hbo-opleiding. Een student die niet aan deze criteria voldoet is het instellingscollegegeld verschuldigd. Het instellingsbestuur bepaalt de hoogte van het collegegeld. De Wet kwaliteit in verscheidenheid is per 1 september 2013 in werking getreden. Deze wet maakt collegegelddifferentiatie voor opleidingen met het NVAO-oordeel ecellent mogelijk ook op grond van kleinschalig en intensief onderwijs. De regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 8 juli Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

3 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Bacheloropleiding Initiële hbo-opleiding [Artikel 7.3 en 7.3-a WHW]. De student die met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd, ontvangt de graad Bachelor. Aan deze graad wordt voor iedere opleiding een toevoeging gehanteerd die door het College van Bestuur is vastgelegd. Bekostigde opleiding Een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierde opleiding. College van Bestuur Het College van Bestuur [Artikel 10.2 WHW] van Stichting Zuyd Hogeschool met taken en bevoegdheden als vastgelegd in het laatst vastgestelde Bestuurs- en beheersreglement Zuyd Hogeschool. Collegegeld: - Instellings Collegegeld voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding [Artikel 7.46 WHW]. - Wettelijk Collegegeld voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding [Artikel 7.45 WHW]. - Deeltijdse opleiding Collegegeld [Artikel WHW], verschuldigd bij inschrijving voor een deeltijdse opleiding. - Duale opleiding Collegegeld [Artikel WHW], verschuldigd bij inschrijving voor een duale opleiding. - Voltijdse opleiding Collegegeld [Artikel WHW], verschuldigd bij inschrijving voor een voltijdse opleiding. Doorstroomminor Een minor die je voorbereidt op het volgen van een universitaire master. Eamengeld Een etraneus is voor elk studiejaar dat hij door het instellingsbestuur voor een opleiding is ingeschreven, aan de desbetreffende instelling eamengeld verschuldigd [Artikel 7.44 WHW]. Etraneus Degene die als etraneus aan de hogeschool is ingeschreven [Artikel 7.32 WHW] en op grond daarvan alleen eamens aflegt [Artikel7.36 WHW]. EU/EER landen België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden. NB: Suriname en Zwitserland worden in dezen behandeld als EU/EER land. Hogeschool Zuyd Hogeschool zoals in stand gehouden door de Stichting Zuyd Hogeschool gevestigd te Heerlen. Inschrijving De inschrijving als student of etraneus [Artikel 7.32 WHW]. De inschrijving vindt plaats per opleiding. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

4 Instellingsbestuur Bestuur van een bekostigde instelling [Artikel 1.1 lid j WHW] Masteropleiding Initiële hbo-opleiding [Artikel 7.3 WHW], die bij voltooiing de graad Master aan de student verleent. MOER De voor de hogeschool als standaard geldende onderwijs- en eamenregeling als onderdeel van en basis voor onderwijs- en eamenregelingen van opleidingen. Het College van Bestuur stelt jaarlijks vóór 1 maart een nieuwe versie vast, die van kracht wordt op 1 september van dat jaar. NVAO De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van bachelor-/en masteropleidingen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen en accreditatie te verlenen. Opleiding: - Deeltijdse De opleiding die zodanig is ingericht, dat de student naast het verrichten van onderwijsactiviteiten ook andere werkzaamheden kan verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de vorm van vrijstellingen EC s opleveren, dan wel als onderwijseenheden worden aangemerkt onder door de Eamencommissie te stellen eisen. - Duale Opleiding die zodanig is ingericht, dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit een onderwijs- en een werkdeel. Het werkdeel is onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kan dus studiepunten opleveren [Artikel 7.7 WHW]. - Voltijdse Opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten. Werkzaamheden in de vorm van stages zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kunnen dus studiepunten opleveren [Artikel 7.7 WHW]. De student komt conform de WSF 2000 in aanmerking voor studiefinanciering. Restitutie Terugbetaling van collegegeld [Artikel 7.48 WHW]. Student Degene die als student is ingeschreven aan de hogeschool [Artikel WHW]. Studentendecaan De medewerker die aan studenten raad geeft en hem voorlicht in studie- en studentaangelegenheden. Ook begeleidt en bemiddelt de studentendecaan bij persoonlijke problemen van materiële en immateriële aard. Studieadvies Het advies over het al dan niet voortzetten van de studie dat in de loop van de propedeutische fase aan de student wordt gegeven. Aan dit advies kan een afwijzing zijn verbonden [zie: Regeling Studie-advies Zuyd Hogeschool]. Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar [Artikel 1.1 WHW]. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

5 Studielink Instrument waarmee student zelf online de (her)-inschrijving en/of uitschrijving bij Zuyd Hogeschool regelt. Via Studielink wordt de student op de hoogte gehouden van de voortgang van zijn (her)-inschrijf- en/of uitschrijfverzoek. Studielink is bereikbaar via WHW De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek [Staatsblad 1992 nr. 593], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

6 Hoofdstuk 2 Inschrijvingsprocedure Artikel 2 Inschrijving 1. Iedere persoon die zich wil aanmelden als student voor een opleiding bij Zuyd Hogeschool moet zich aanmelden onder vermelding van naam desbetreffende opleiding via 2. Iedere persoon die zich wil herinschrijven als student voor een opleiding bij Zuyd Hogeschool moet zich herinschrijven onder vermelding van naam desbetreffende opleiding via 3. De (her)-inschrijving vindt plaats onder vermelding van naam opleiding en naam instelling en geldt vanaf de eerste dag van het studiejaar: 1 september, tenzij de persoon zich later inschrijft op grond van lid 8 van dit artikel. 4. Een student die zich voor het studiejaar wil (her)inschrijven en het verschuldigde collegegeld geheel of gedeeltelijk in de voorafgaande studiejaren niet heeft voldaan, wordt ingeschreven, mits voldaan is aan alle vereisten voor (her)inschrijving. 5. Een student die zich vanaf het studiejaar wil (her)inschrijven en het verschuldigde collegegeld geheel of gedeeltelijk in voorgaande studiejaren niet heeft voldaan, wordt niet eerder ingeschreven dan nadat de student de verschuldigde bedragen over die jaren alsnog heeft voldaan en voldoet aan alle vereisten voor (her)inschrijving. 6. Inschrijving voor een opleiding geschiedt voor het gehele studiejaar. Indien inschrijving plaatsvindt in de loop van het studiejaar, geldt zij voor het resterende gedeelte van het studiejaar. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 7. Om als student vanaf het begin van het studiejaar ingeschreven te zijn, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: Vóór 1 september moet: a. of een digitale machtiging voor betaling van het verschuldigde collegegeld zijn verstrekt via De administratiekosten bij betaling in termijnen bedragen eenmalig 24,00. b. of het volledige collegegeld op de bankrekening van Zuyd Hogeschool zijn bijgeschreven; c. of bij de Dienst Finance and Control een verklaring van een andere bekostigde instelling van hoger onderwijs zijn ingediend inzake betaald collegegeld ten behoeve van de inschrijving aan Zuyd Hogeschool; d. en door de Dienst Finance and Control een schriftelijke verklaring zijn ontvangen indien een meerderjarige student of etraneus het collegegeld of eamengeld niet zelf voldoet. De student of etraneus dient schriftelijk te verklaren dat hij ermee instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het collegegeld of eamengeld voldoet. 8. Inschrijving na 1 september vindt plaats per de eerste dag van een maand conform het voor de opleiding in de MOER vastgelegde instroommoment - waarin aan alle voorwaarden tot inschrijving is voldaan. 9. Inschrijving als etraneus vindt plaats nadat Bureau Inschrijving in dezen een verzoek van de faculteitsdirectie heeft ontvangen èn nadat het volledig verschuldigde eamengeld is betaald. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

7 Hoofdstuk 3 Te betalen collegegeld Artikel 3 Wettelijk collegegeld bekostigde opleidingen 1. Het wettelijk collegegeld voor een student die is ingeschreven voor een voltijdse opleiding bedraagt 1.906,00 met uitzondering van de voltijdse opleiding: a. Fysiotherapie 2.006,00; b. Hoger Hotelonderwijs 2.450,00 (instroom studiejaar ). 2. Het wettelijk collegegeld voor een student die is ingeschreven voor een deeltijdse opleiding bedraagt 1.406,00 met uitzondering van de deeltijdse opleiding: a. Architectuur [Master] 1.906, Het wettelijk collegegeld voor een student die is ingeschreven voor een duale opleiding bedraagt 1.906, Het wettelijk collegegeld is verschuldigd door een student die voldoet aan elk van de volgende voorwaarden: a. de student staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit; b. de student heeft bij aanvang van het studiejaar van een bacheloropleiding niet eerder (na 1 augustus 1991) een Nederlandse bachelorgraad - of bij aanvang van het studiejaar van een Masteropleiding niet eerder (na 1 augustus 1991) een Nederlandse mastergraad - behaald; c. de student voldoet aan de nationaliteitsvereiste. Dit houdt in dat hij de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte [EER] of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit. Een student die een niet EER-nationaliteit bezit valt ook onder de nationaliteitsvereiste als hij een familielid [op grond van Richtlijn 2004/38/EG] is van in Nederland wonende EU-burgers of als hij een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan hij in aanmerking komt voor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering De voorwaarde, bedoeld onder b, geldt niet voor een student die voor de eerste maal een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. Bij het niet voldoen aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden [Artikel 3.4.a t/m Artikel 3.4.c] is het instellingscollegegeld van toepassing [zie Artikel 4 Instellingscollegegeld bekostigde opleidingen]. 5. Een student als bedoeld in Artikel 3.4 die parallel aan een eerste opleiding een tweede opleiding is begonnen mag na het behalen van het eerste getuigschrift de tweede opleiding afronden tegen het wettelijk collegegeld. Voorwaarde hierbij is dat die tweede opleiding waarop de aanspraak op wettelijk collegegeld betrekking heeft, door de student wordt gevolgd zonder tussentijdse beëindiging van de inschrijving voor die opleiding. 6. Voor de voorwaarde, bedoeld in Artikel 3.4.b wordt met een student die een bachelorgraad heeft behaald gelijkgesteld: a. een student die met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd van een hogere beroepsopleiding met een studielast van 168 studiepunten, volgens de wet zoals die luidde op 31 augustus 2002; en b. een student die met goed gevolg het kandidaatseamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in Artikel 7.8 WHW zoals dat artikel luidde op 31 augustus Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

8 7. Voor de voorwaarde, bedoeld in Artikel 3.4.b wordt met een student die een bachelor- en mastergraad heeft behaald gelijkgesteld: a. een student die met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in Artikel 7.3 WHW, zoals dat artikel luidde op 31 augustus 2002; b. een student die op grond van Artikel WHW met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs; en c. een student die op grond van Artikel WHW met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. Artikel 4 Instellingscollegegeld bekostigde opleidingen Het instellingscollegegeld bekostigde opleidingen geldt voor iedere student op wie het bepaalde in Artikel 3.4 niet van toepassing is. Er zijn vier tarieven te onderscheiden: 1. Laag 7.315, Middel 7.700, Hoog 8.715, Top 9.890,00. Voor een overzicht per opleiding van het verschuldigde instellingscollegegeld zie Bijlage A: Verschuldigd instellingscollegegeld bekostigde opleidingen. Artikel 5 Uitzonderingen instellingscollegegeld bekostigde opleidingen 1. Uitzondering voltijdse opleidingen: a. Hoger Hotelonderwijs: 1. Instroom studiejaar ,00; 2. Instroom vóór studiejaar ,00. b. Muziek [Master] 7.125,00. Artikel 6 Instellingscollegegeld niet-bekostigde opleidingen Het instellingscollegegeld voor niet-bekostigde opleidingen is voor iedere persoon die zich als student wil inschrijven aan een niet-bekostigde opleiding. 1. Voltijdse opleidingen: a. Facility and Real Estate Management 9.175,00 [14 maanden]. b. Scientific Illustration: 1. Instroom studiejaar ,00; 2. Instroom vóór studiejaar ,00. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

9 2. Deeltijdse opleidingen: a. Master of Arts Therapies: 1. Instroom studiejaar ,00; 2. Instroom vóór studiejaar ,00. b. Scientific Illustration: 1. Instroom studiejaar ,00 2. Instroom vóór studiejaar ,00. c. Personal Leadership in Innovation and Change 2.245, Duale opleidingen: a. Master of Arts Therapies*: 1. Instroom vóór studiejaar ,00. * de duale opleiding eindigt Artikel 7 Uitzonderingen instellingscollegegeld niet-bekostigde opleidingen 1. Een student van de opleiding Scientific Illustration [master] instroom vóór studiejaar heeft vrijstelling van betaling van het instellingscollegegeld Voorwaarde hierbij is dat de student ononderbroken ingeschreven is als student voor deze opleiding [epiratiedatum ]. Vanaf het studiejaar betaalt deze student het voor de opleiding geldende instellingscollegegeld. Artikel 8 Eamengeld Etraneus 1. Het eamengeld voltijdse etraneus bedraagt 1.906,00 met uitzondering van de voltijdse opleiding: a. Fysiotherapie 2.006,00; b. Hoger Hotelonderwijs 2.450,00 (instroom studiejaar ) Het eamengeld geldt voor iedere voltijdse opleiding waarvoor iemand zich als etraneus wil inschrijven. 2. Het eamengeld deeltijdse etraneus bedraagt 1.406,00 met uitzondering van de deeltijdse opleiding: a. Architectuur [Master] 1.906,00. Het eamengeld geldt voor iedere deeltijdse opleiding waarvoor iemand zich als etraneus wil inschrijven. 3. Het eamengeld duaal etraneus bedraagt 1.906,00. Het eamengeld geldt voor iedere duale opleiding waarvoor iemand zich als etraneus wil inschrijven. Artikel 9 Doorstroomminoren Een doorstroomminor is een schakelprogramma dat tijdens de hb0-bacheloropleiding wordt gevolgd. Voor dit schakelprogramma betaalt de student (mits hij voldoet aan de overige voorwaarden) wettelijk collegegeld. In sommige gevallen zal een schakelprogramma binnen een bacheloropleiding niet of niet geheel mogelijk blijken te zijn. Er is dan na afronding van de bacheloropleiding (nog) een afzonderlijk schakelprogramma nodig om deficiënties voor toelating tot de masteropleiding weg te werken. Voor dit schakelprogramma betaalt de student de vergoeding voor schakelprogramma s. Voor het volgen van een schakelprogramma van maimaal 30 ECTS bedraagt de vergoeding maimaal de helft van het bedrag aan wettelijk collegegeld. Voor schakelprogramma s die meer dan Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

10 30 ECTS en maimaal 60 ECTS kennen is de vergoeding maimaal 1,5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld. Boven de 60 ECTS bepaalt Zuyd Hogeschool de vergoeding voor het resterende deel. Artikel 10 Wijziging van opleidingsvorm 1. Indien in de loop van het studiejaar door de student de opleidingsvorm wordt gewijzigd en daarvoor is een hoger collegegeld verschuldigd dan de reeds voldane bijdrage, is voor deze gewijzigde inschrijving het verschil verschuldigd. 2. Indien in de loop van het studiejaar door de student de opleidingsvorm wordt gewijzigd en daarvoor is een collegegeld verschuldigd dat lager is dan of gelijk is aan de reeds voldane bijdrage, wordt voor deze gewijzigde inschrijving vrijstelling verleend van betaling van het collegegeld. Het eventueel teveel betaalde collegegeld wordt gerestitueerd. Artikel 11 Collegegeld bij meerdere inschrijvingen 1. Bij inschrijving voor meerdere voltijdse/deeltijdse en/of duale opleidingen van Zuyd Hogeschool betaalt de student slechts éénmaal het hoogst verschuldigde tarief. 2. De etraneus betaalt per opleiding het eamengeld. 3. Indien de student elders in Nederland voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding is ingeschreven en daar het collegegeld heeft betaald, wordt - na inlevering van een origineel BBC [Bewijs Betaald Collegegeld] van de instelling van eerste inschrijving - bij inschrijving aan Zuyd Hogeschool het verschuldigde collegegeld verrekend met het reeds betaalde collegegeld. Artikel 12 Nadere bepalingen collegegeld 1. Bij inschrijving als student in de loop van het studiejaar wordt het wettelijk- of instellingscollegegeld verminderd met een twaalfde gedeelte voor elke maand dat de student niet is ingeschreven geweest. 2. Bij inschrijving als etraneus in de loop van het studiejaar vindt geen vermindering plaats van het eamengeld. 3. Indien op een bepaald moment gedurende het studiejaar blijkt dat een student die het wettelijk collegegeld verschuldigd is niet voldoet aan de behaalde graad voorwaarde genoemd onder Artikel 3.4.b wordt met terugwerkende kracht vanaf het moment van de behaalde graad het instellingscollegegeld in rekening gebracht. 4. Indien op een bepaald moment gedurende het studiejaar blijkt dat een student die het wettelijk collegegeld verschuldigd is niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde genoemd onder Artikel 3.4.c wordt met terugwerkende kracht vanaf het moment van nationaliteitswijziging het instellingscollegegeld in rekening gebracht. 5. Indien op een bepaald moment gedurende het studiejaar blijkt dat een student die het instellingscollegegeld verschuldigd is voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde genoemd onder Artikel 3.4.c wordt met terugwerkende kracht vanaf het moment van nationaliteitswijziging het wettelijk collegegeld in rekening gebracht. De behaalde graad vereiste genoemd onder Artikel 3.4.b blijft onverminderd van kracht. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

11 6. Indien het collegegeld door derden wordt betaald dient de student hiervoor via dan wel schriftelijk middels een Toestemmingsverklaringformulier toestemming te verlenen. 7. Na het bevestigen van het betalingsproces via Studielink, is het niet meer mogelijk om in Studielink de gekozen betaalwijze [ineens of in termijnen] en/of het bankrekeningnummer te wijzigen. Een wijziging kan dan uitsluitend gemeld worden door middel van een mutatieformulier. Het formulier is aan te vragen via Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

12 Hoofdstuk 4 Beëindiging inschrijving Artikel 13 Beëindiging inschrijving 1. Iedere inschrijving als student eindigt per 31 augustus van een studiejaar, tenzij beëindiging eerder plaatsvindt op grond van de hierna genoemde gronden. 2. Een verzoek tot beëindiging van de inschrijving in de loop van een studiejaar dient te geschieden via 3. Op verzoek van de student wordt de inschrijving beëindigd met ingang van de eerste dag van de volgende maand. Uitschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 4. Beëindiging van de inschrijving in de loop van het studiejaar kan: a. na afstuderen; b. bij studiestaking of onderbreking: De student die overweegt zich uit te schrijven, dient vooraf bij de studentendecaan na te gaan welke consequenties aan de uitschrijving verbonden zijn voor wat betreft de studiefinanciering, oriëntatie, reeds behaalde studiepunten, eventuele afspraken over een herstart, etc. 5. De datum van het verzoek tot beëindiging van de inschrijving in Studielink is bepalend voor de uiteindelijke uitschrijving. Doet de student het verzoek na 1 juni van het lopende studiejaar of ligt de definitieve uitschrijfdatum na 1 juni, vindt er GEEN restitutie van het collegegeld plaats. 6. Van de student die op grond van een BSA [bindend studieadvies] is afgewezen voor een opleiding, wordt de inschrijving voor desbetreffende opleiding beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op het BSA. 7. Beëindiging van de inschrijving bij overlijden van de student vindt automatisch plaats met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden. Artikel 14 Beëindiging inschrijving op last van het instellingsbestuur en overige sancties 1. Indien een student na aanmaningen met betrekking tot de (gedeeltelijke) betaling van het collegegeld weigert te voldoen aan zijn collegegeldverplichtingen wordt, op last van het College van Bestuur, de inschrijving met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de aanmaning beëindigd. Dit ontheft betrokkene niet van zijn betalingsplicht. Het netwerkaccount bij Zuyd Hogeschool wordt met onmiddellijke ingang geblokkeerd. Herinschrijven als student in het lopende studiejaar na beëindiging van de inschrijving wegens het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen (ondanks aanmaningen) kan alleen plaatsvinden, nadat volledige betaling van het achterstallige collegegeld heeft plaatsgevonden. 2. Indien een aanmelder/herinschrijver na aanmaningen met betrekking tot de betaling van het collegegeld weigert te voldoen aan zijn collegegeldverplichtingen wordt, met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de aanmaning, het aanmelding-/of herinschrijfverzoek met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. 3. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen draagt Zuyd Hogeschool de vordering over aan een incassobureau; hierbij zullen alle (buiten)-gerechtelijke kosten aan de student in rekening worden gebracht. 4. De procedure bij wanbetaling is onverkort van toepassing en maakt deel uit van deze regeling. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

13 Artikel 15 Annulering van de (her)-inschrijving voor aanvang van het studiejaar [1 september] 1. Tot 1 september van het studiejaar (waarvoor om inschrijving is verzocht) kan de (her)-inschrijving ongedaan gemaakt worden. 2. Een verzoek tot beëindiging van de (her)-inschrijving voor aanvang van het studiejaar dient te geschieden via 3. Bij beëindiging van de (her)-inschrijving voor aanvang van het studiejaar, wordt het reeds betaalde collegegeld of eamengeld volledig terugbetaald. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

14 Hoofdstuk 5 Restitutie collegegeld Artikel 16 Restitutie collegegeld Restitutie van collegegeld is gebaseerd op beëindiging van de inschrijving als student. 1. Een student waarvan de inschrijving beëindigd wordt op grond van Artikel 13.4 en Artikel 13.6 heeft recht op restitutie van het collegegeld: Na beëindiging van de inschrijving als student wordt voor elke maand die nog resteert in het studiejaar een twaalfde gedeelte van het wettelijk dan wel instellingscollegegeld dat op de inschrijving van toepassing is, gerestitueerd. Zie Artikel 12 en Artikel 17 voor uitzonderingen. 2. Indien een student in de loop van het studiejaar is overleden, wordt voor elke volgende maand van het studiejaar na diens overlijden, restitutie van het collegegeld verleend. 3. Restitutie van collegegeld heeft betrekking op het door desbetreffende student betaalde collegegeld. 4. Indien het collegegeld in termijnen wordt voldaan, vindt verrekening plaats met nog openstaande termijnen. 5. Bij beëindiging van de inschrijving in de loop van het studiejaar vindt, bij betaling van het collegegeld in termijnen via automatische incasso, geen teruggave plaats van de administratiekosten. 6. De teruggave van teveel betaald collegegeld zal plaatsvinden op het rekeningnummer van incasso [bij automatische incasso] of op het rekeningnummer van de betaler. Artikel 17 Geen restitutie collegegeld / eamengeld 1. Er wordt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van het collegegeld verleend indien: a. een student nog is ingeschreven voor een andere opleiding aan Zuyd Hogeschool; b. een student vóór het beëindigen van de inschrijving aan Zuyd Hogeschool al een tweede inschrijving heeft aan een andere bekostigde Nederlandse instelling voor hoger onderwijs; c. een student na beëindiging van de inschrijving aan Zuyd Hogeschool zich aansluitend aan de beëindiging van de inschrijving gedurende dat studiejaar opnieuw aan een bekostigde Nederlandse instelling voor hoger onderwijs als student laat inschrijven. 2. Bij uitschrijving als student op grond van Artikel 13.4 vindt bij een uitschrijfdatum na 1 juni van het lopende studiejaar geen restitutie van collegegeld plaats over de maanden juli en augustus. 3. Bij beëindiging van de inschrijving als etraneus in de loop van het studiejaar heeft de etraneus geen recht op restitutie van het eamengeld. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

15 Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 18 Hardheidsclausule In zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling door het College van Bestuur, waarbij de afwijzing van een verzoek op grond van deze regeling of bepalingen in deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kan het College van deze regeling afwijken. Artikel 19 Indiening verzoeken 1. Alle verzoeken met betrekking tot uitschrijving op grond van deze regeling vinden plaats op basis van beëindiging inschrijving via 2. Alle verzoeken op grond van deze regeling worden, tenzij in de regeling anders is vermeld, tezamen met de nodige bewijsstukken schriftelijk ingediend bij: Zuyd Hogeschool, t.a.v. Bureau Inschrijving Postbus AN Heerlen 3. Alle verzoeken op grond van deze regeling moeten zo spoedig mogelijk worden ingediend. 4. Op verzoeken die worden ingediend wordt door Bureau Inschrijving binnen 8 weken na ontvangst van alle relevante stukken beslist. Artikel 20 Beroepsmogelijkheid Tegen beslissingen op grond van deze regeling kan binnen vier weken na ontvangst van de beslissing beroep worden ingesteld bij Het Loket rechtsbescherming, Postbus 550, 6400 AN Heerlen of per Artikel 21 Geldigheidsduur Deze regeling geldt voor het studiejaar , tenzij voor onderdelen van de regeling de wettelijke grondslag vervalt. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

16 Bijlage A Verschuldigd instellingscollegegeld bekostigde opleidingen Opl.vorm Instellingscollegegeld VT = voltijd = deeltijd Laag Hoog Top Opleiding Croho = duaal 7.315, , ,00 Accountancy VT Advanced Nursing Practice [Master] Architectuur [Master] VT Associate Degree Commercieel Management VT Autonome Beeldende Kunst VT Bedrijfseconomie VT Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek VT Biometrie VT Bouwtechnische Bedrijfskunde VT Built Environment VT Chemie VT Chemische Technologie VT Commercieel Management VT Commerciële Economie VT Communicatie & Multimedia Design VT Creatieve Therapie VT Culturele en Maatschappelijke Vorming VT Docent Beeldende Kunst en Vormgeving VT Docent Theater VT Docent Muziek VT Elektrotechniek VT Ergotherapie VT European Studies VT Facility Management VT Food & Business VT Fysiotherapie VT Hoger Hotelonderwijs VT 1 Hogere Juridische Opleiding VT 1 = uitzondering: instroom studiejaar ,00 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

17 Bijlage A Verschuldigd instellingscollegegeld bekostigde opleidingen (vervolg) Opl.vorm Instellingscollegegeld VT = voltijd = deeltijd Laag Hoog Top Opleiding Croho = duaal 7.315, , ,00 Informatica VT Information Management VT Interieurarchitectuur [Master] VT International Business VT Leraar Basisonderwijs VT Logopedie VT MA Comparative European Social Studies VT Maatschappelijk Werk en Dienstverlening VT Muziek [Bachelor] VT Muziek [Master] VT 2 Netwerk Infrastructuur Design VT Oriëntaalse Talen en Communicatie VT People and Business Management VT Small Business & Retail Management VT Sociaal Pedagogische Hulpverlening Maastricht VT Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sittard VT Social Work VT Technische Bedrijfskunde VT Technische Informatica VT Theater VT Verloskunde VT Verpleegkunde VT Vertaalacademie VT Vormgeving VT Werktuigbouwkunde VT 2 = uitzondering: 7.125,00 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2017/2018 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave...

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave... Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017 Inhoudsopgave...... 1 Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 INSCHRIJVEN... 3 Verificatie persoonsgegevens... 3 Verificatie vooropleidingsgegevens... 3 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2016-2017 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 7 juni 2016 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 620 Paraaf: Onderwerp : Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2012-2013 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 is een uitwerking

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 783 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2016-2017 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2016-2017.

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 823 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2017-2018.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht 2017-2018 2 Het Inschrijvingsbesluit van de Universiteit Maastricht is gebaseerd op de artikelen 7.23a tot en met 7.57g van de Wet op het Hoger Onderwijs en

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 2016-2017 Inhoud 1. Bepalingen 3 2. Vooropleidingseisen 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017)

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017) Pagina 1/5 U2016/197 Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar 2016 2017 wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september 2016 1 tot en met 31 augustus 2017) Inschrijving als student aan de Open Universiteit

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving 2017-2018 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Thomas More Hogeschool. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/136

Zaaknummer : 2013/136 Zaaknummer : 2013/136 Rechter[s] : mr. van der Spoel Datum : 28 november 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Tilburg Trefwoorden : Afdoening buiten zitting, begeleiding, [instellings] collegegeld,

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING /

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING / REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2014-2015 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 11 juni 2014 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS besluitvorming

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo masterprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017)

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo masterprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017) Pagina 1/5 U2016/195 Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar 2016 2017 wo masterprogrammering (Geldig van 1 september 2016 1 tot en met 31 augustus 2017) Inschrijving als student aan de Open Universiteit voor

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 746 Paraaf: Onderwerp : Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2015-2016 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

Voor zover appellant aldus beoogt te betogen dat de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde als één opleiding

Voor zover appellant aldus beoogt te betogen dat de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde als één opleiding Zaaknummer : 2013/216 Rechter[s] : mrs. Loeb, Nijenhof, Van der Spoel Datum uitspraak : 20 maart 2014 Partijen : Naam en Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : BaMa-structuur, [instellings-] collegegeld,

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 november 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2018-2019 is

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie