Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar Dienst Finance and Control Versie Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

2 Toelichting In deze regeling zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen met betrekking tot inschrijving, betaling, beëindiging inschrijving en enkele algemene voorwaarden voor de inschrijvingsprocedure voor het studiejaar De regeling is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek [WHW]. De regeling is opgesteld (met het voorbehoud van wetswijzigingen en) met inachtneming van de per 1 september 2014 geldende wettelijke bepalingen. Per 1 september 2010 is de Wet versterking besturing in werking getreden. Deze wet bevat onder meer de criteria op grond waarvan een student in aanmerking komt voor het wettelijk voorgeschreven collegegeld bij inschrijving aan een bekostigde hbo-opleiding. Een student die niet aan deze criteria voldoet is het instellingscollegegeld verschuldigd. Het instellingsbestuur bepaalt de hoogte van het collegegeld. De Wet kwaliteit in verscheidenheid is per 1 september 2013 in werking getreden. Deze wet maakt collegegelddifferentiatie voor opleidingen met het NVAO-oordeel ecellent mogelijk ook op grond van kleinschalig en intensief onderwijs. De regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 8 juli Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

3 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Bacheloropleiding Initiële hbo-opleiding [Artikel 7.3 en 7.3-a WHW]. De student die met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd, ontvangt de graad Bachelor. Aan deze graad wordt voor iedere opleiding een toevoeging gehanteerd die door het College van Bestuur is vastgelegd. Bekostigde opleiding Een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierde opleiding. College van Bestuur Het College van Bestuur [Artikel 10.2 WHW] van Stichting Zuyd Hogeschool met taken en bevoegdheden als vastgelegd in het laatst vastgestelde Bestuurs- en beheersreglement Zuyd Hogeschool. Collegegeld: - Instellings Collegegeld voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding [Artikel 7.46 WHW]. - Wettelijk Collegegeld voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding [Artikel 7.45 WHW]. - Deeltijdse opleiding Collegegeld [Artikel WHW], verschuldigd bij inschrijving voor een deeltijdse opleiding. - Duale opleiding Collegegeld [Artikel WHW], verschuldigd bij inschrijving voor een duale opleiding. - Voltijdse opleiding Collegegeld [Artikel WHW], verschuldigd bij inschrijving voor een voltijdse opleiding. Doorstroomminor Een minor die je voorbereidt op het volgen van een universitaire master. Eamengeld Een etraneus is voor elk studiejaar dat hij door het instellingsbestuur voor een opleiding is ingeschreven, aan de desbetreffende instelling eamengeld verschuldigd [Artikel 7.44 WHW]. Etraneus Degene die als etraneus aan de hogeschool is ingeschreven [Artikel 7.32 WHW] en op grond daarvan alleen eamens aflegt [Artikel7.36 WHW]. EU/EER landen België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden. NB: Suriname en Zwitserland worden in dezen behandeld als EU/EER land. Hogeschool Zuyd Hogeschool zoals in stand gehouden door de Stichting Zuyd Hogeschool gevestigd te Heerlen. Inschrijving De inschrijving als student of etraneus [Artikel 7.32 WHW]. De inschrijving vindt plaats per opleiding. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

4 Instellingsbestuur Bestuur van een bekostigde instelling [Artikel 1.1 lid j WHW] Masteropleiding Initiële hbo-opleiding [Artikel 7.3 WHW], die bij voltooiing de graad Master aan de student verleent. MOER De voor de hogeschool als standaard geldende onderwijs- en eamenregeling als onderdeel van en basis voor onderwijs- en eamenregelingen van opleidingen. Het College van Bestuur stelt jaarlijks vóór 1 maart een nieuwe versie vast, die van kracht wordt op 1 september van dat jaar. NVAO De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van bachelor-/en masteropleidingen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen en accreditatie te verlenen. Opleiding: - Deeltijdse De opleiding die zodanig is ingericht, dat de student naast het verrichten van onderwijsactiviteiten ook andere werkzaamheden kan verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de vorm van vrijstellingen EC s opleveren, dan wel als onderwijseenheden worden aangemerkt onder door de Eamencommissie te stellen eisen. - Duale Opleiding die zodanig is ingericht, dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit een onderwijs- en een werkdeel. Het werkdeel is onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kan dus studiepunten opleveren [Artikel 7.7 WHW]. - Voltijdse Opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten. Werkzaamheden in de vorm van stages zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kunnen dus studiepunten opleveren [Artikel 7.7 WHW]. De student komt conform de WSF 2000 in aanmerking voor studiefinanciering. Restitutie Terugbetaling van collegegeld [Artikel 7.48 WHW]. Student Degene die als student is ingeschreven aan de hogeschool [Artikel WHW]. Studentendecaan De medewerker die aan studenten raad geeft en hem voorlicht in studie- en studentaangelegenheden. Ook begeleidt en bemiddelt de studentendecaan bij persoonlijke problemen van materiële en immateriële aard. Studieadvies Het advies over het al dan niet voortzetten van de studie dat in de loop van de propedeutische fase aan de student wordt gegeven. Aan dit advies kan een afwijzing zijn verbonden [zie: Regeling Studie-advies Zuyd Hogeschool]. Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar [Artikel 1.1 WHW]. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

5 Studielink Instrument waarmee student zelf online de (her)-inschrijving en/of uitschrijving bij Zuyd Hogeschool regelt. Via Studielink wordt de student op de hoogte gehouden van de voortgang van zijn (her)-inschrijf- en/of uitschrijfverzoek. Studielink is bereikbaar via WHW De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek [Staatsblad 1992 nr. 593], inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

6 Hoofdstuk 2 Inschrijvingsprocedure Artikel 2 Inschrijving 1. Iedere persoon die zich wil aanmelden als student voor een opleiding bij Zuyd Hogeschool moet zich aanmelden onder vermelding van naam desbetreffende opleiding via 2. Iedere persoon die zich wil herinschrijven als student voor een opleiding bij Zuyd Hogeschool moet zich herinschrijven onder vermelding van naam desbetreffende opleiding via 3. De (her)-inschrijving vindt plaats onder vermelding van naam opleiding en naam instelling en geldt vanaf de eerste dag van het studiejaar: 1 september, tenzij de persoon zich later inschrijft op grond van lid 8 van dit artikel. 4. Een student die zich voor het studiejaar wil (her)inschrijven en het verschuldigde collegegeld geheel of gedeeltelijk in de voorafgaande studiejaren niet heeft voldaan, wordt ingeschreven, mits voldaan is aan alle vereisten voor (her)inschrijving. 5. Een student die zich vanaf het studiejaar wil (her)inschrijven en het verschuldigde collegegeld geheel of gedeeltelijk in voorgaande studiejaren niet heeft voldaan, wordt niet eerder ingeschreven dan nadat de student de verschuldigde bedragen over die jaren alsnog heeft voldaan en voldoet aan alle vereisten voor (her)inschrijving. 6. Inschrijving voor een opleiding geschiedt voor het gehele studiejaar. Indien inschrijving plaatsvindt in de loop van het studiejaar, geldt zij voor het resterende gedeelte van het studiejaar. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 7. Om als student vanaf het begin van het studiejaar ingeschreven te zijn, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: Vóór 1 september moet: a. of een digitale machtiging voor betaling van het verschuldigde collegegeld zijn verstrekt via De administratiekosten bij betaling in termijnen bedragen eenmalig 24,00. b. of het volledige collegegeld op de bankrekening van Zuyd Hogeschool zijn bijgeschreven; c. of bij de Dienst Finance and Control een verklaring van een andere bekostigde instelling van hoger onderwijs zijn ingediend inzake betaald collegegeld ten behoeve van de inschrijving aan Zuyd Hogeschool; d. en door de Dienst Finance and Control een schriftelijke verklaring zijn ontvangen indien een meerderjarige student of etraneus het collegegeld of eamengeld niet zelf voldoet. De student of etraneus dient schriftelijk te verklaren dat hij ermee instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het collegegeld of eamengeld voldoet. 8. Inschrijving na 1 september vindt plaats per de eerste dag van een maand conform het voor de opleiding in de MOER vastgelegde instroommoment - waarin aan alle voorwaarden tot inschrijving is voldaan. 9. Inschrijving als etraneus vindt plaats nadat Bureau Inschrijving in dezen een verzoek van de faculteitsdirectie heeft ontvangen èn nadat het volledig verschuldigde eamengeld is betaald. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

7 Hoofdstuk 3 Te betalen collegegeld Artikel 3 Wettelijk collegegeld bekostigde opleidingen 1. Het wettelijk collegegeld voor een student die is ingeschreven voor een voltijdse opleiding bedraagt 1.906,00 met uitzondering van de voltijdse opleiding: a. Fysiotherapie 2.006,00; b. Hoger Hotelonderwijs 2.450,00 (instroom studiejaar ). 2. Het wettelijk collegegeld voor een student die is ingeschreven voor een deeltijdse opleiding bedraagt 1.406,00 met uitzondering van de deeltijdse opleiding: a. Architectuur [Master] 1.906, Het wettelijk collegegeld voor een student die is ingeschreven voor een duale opleiding bedraagt 1.906, Het wettelijk collegegeld is verschuldigd door een student die voldoet aan elk van de volgende voorwaarden: a. de student staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit; b. de student heeft bij aanvang van het studiejaar van een bacheloropleiding niet eerder (na 1 augustus 1991) een Nederlandse bachelorgraad - of bij aanvang van het studiejaar van een Masteropleiding niet eerder (na 1 augustus 1991) een Nederlandse mastergraad - behaald; c. de student voldoet aan de nationaliteitsvereiste. Dit houdt in dat hij de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte [EER] of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit. Een student die een niet EER-nationaliteit bezit valt ook onder de nationaliteitsvereiste als hij een familielid [op grond van Richtlijn 2004/38/EG] is van in Nederland wonende EU-burgers of als hij een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan hij in aanmerking komt voor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering De voorwaarde, bedoeld onder b, geldt niet voor een student die voor de eerste maal een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. Bij het niet voldoen aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden [Artikel 3.4.a t/m Artikel 3.4.c] is het instellingscollegegeld van toepassing [zie Artikel 4 Instellingscollegegeld bekostigde opleidingen]. 5. Een student als bedoeld in Artikel 3.4 die parallel aan een eerste opleiding een tweede opleiding is begonnen mag na het behalen van het eerste getuigschrift de tweede opleiding afronden tegen het wettelijk collegegeld. Voorwaarde hierbij is dat die tweede opleiding waarop de aanspraak op wettelijk collegegeld betrekking heeft, door de student wordt gevolgd zonder tussentijdse beëindiging van de inschrijving voor die opleiding. 6. Voor de voorwaarde, bedoeld in Artikel 3.4.b wordt met een student die een bachelorgraad heeft behaald gelijkgesteld: a. een student die met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd van een hogere beroepsopleiding met een studielast van 168 studiepunten, volgens de wet zoals die luidde op 31 augustus 2002; en b. een student die met goed gevolg het kandidaatseamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in Artikel 7.8 WHW zoals dat artikel luidde op 31 augustus Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

8 7. Voor de voorwaarde, bedoeld in Artikel 3.4.b wordt met een student die een bachelor- en mastergraad heeft behaald gelijkgesteld: a. een student die met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in Artikel 7.3 WHW, zoals dat artikel luidde op 31 augustus 2002; b. een student die op grond van Artikel WHW met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs; en c. een student die op grond van Artikel WHW met goed gevolg het afsluitend eamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. Artikel 4 Instellingscollegegeld bekostigde opleidingen Het instellingscollegegeld bekostigde opleidingen geldt voor iedere student op wie het bepaalde in Artikel 3.4 niet van toepassing is. Er zijn vier tarieven te onderscheiden: 1. Laag 7.315, Middel 7.700, Hoog 8.715, Top 9.890,00. Voor een overzicht per opleiding van het verschuldigde instellingscollegegeld zie Bijlage A: Verschuldigd instellingscollegegeld bekostigde opleidingen. Artikel 5 Uitzonderingen instellingscollegegeld bekostigde opleidingen 1. Uitzondering voltijdse opleidingen: a. Hoger Hotelonderwijs: 1. Instroom studiejaar ,00; 2. Instroom vóór studiejaar ,00. b. Muziek [Master] 7.125,00. Artikel 6 Instellingscollegegeld niet-bekostigde opleidingen Het instellingscollegegeld voor niet-bekostigde opleidingen is voor iedere persoon die zich als student wil inschrijven aan een niet-bekostigde opleiding. 1. Voltijdse opleidingen: a. Facility and Real Estate Management 9.175,00 [14 maanden]. b. Scientific Illustration: 1. Instroom studiejaar ,00; 2. Instroom vóór studiejaar ,00. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

9 2. Deeltijdse opleidingen: a. Master of Arts Therapies: 1. Instroom studiejaar ,00; 2. Instroom vóór studiejaar ,00. b. Scientific Illustration: 1. Instroom studiejaar ,00 2. Instroom vóór studiejaar ,00. c. Personal Leadership in Innovation and Change 2.245, Duale opleidingen: a. Master of Arts Therapies*: 1. Instroom vóór studiejaar ,00. * de duale opleiding eindigt Artikel 7 Uitzonderingen instellingscollegegeld niet-bekostigde opleidingen 1. Een student van de opleiding Scientific Illustration [master] instroom vóór studiejaar heeft vrijstelling van betaling van het instellingscollegegeld Voorwaarde hierbij is dat de student ononderbroken ingeschreven is als student voor deze opleiding [epiratiedatum ]. Vanaf het studiejaar betaalt deze student het voor de opleiding geldende instellingscollegegeld. Artikel 8 Eamengeld Etraneus 1. Het eamengeld voltijdse etraneus bedraagt 1.906,00 met uitzondering van de voltijdse opleiding: a. Fysiotherapie 2.006,00; b. Hoger Hotelonderwijs 2.450,00 (instroom studiejaar ) Het eamengeld geldt voor iedere voltijdse opleiding waarvoor iemand zich als etraneus wil inschrijven. 2. Het eamengeld deeltijdse etraneus bedraagt 1.406,00 met uitzondering van de deeltijdse opleiding: a. Architectuur [Master] 1.906,00. Het eamengeld geldt voor iedere deeltijdse opleiding waarvoor iemand zich als etraneus wil inschrijven. 3. Het eamengeld duaal etraneus bedraagt 1.906,00. Het eamengeld geldt voor iedere duale opleiding waarvoor iemand zich als etraneus wil inschrijven. Artikel 9 Doorstroomminoren Een doorstroomminor is een schakelprogramma dat tijdens de hb0-bacheloropleiding wordt gevolgd. Voor dit schakelprogramma betaalt de student (mits hij voldoet aan de overige voorwaarden) wettelijk collegegeld. In sommige gevallen zal een schakelprogramma binnen een bacheloropleiding niet of niet geheel mogelijk blijken te zijn. Er is dan na afronding van de bacheloropleiding (nog) een afzonderlijk schakelprogramma nodig om deficiënties voor toelating tot de masteropleiding weg te werken. Voor dit schakelprogramma betaalt de student de vergoeding voor schakelprogramma s. Voor het volgen van een schakelprogramma van maimaal 30 ECTS bedraagt de vergoeding maimaal de helft van het bedrag aan wettelijk collegegeld. Voor schakelprogramma s die meer dan Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

10 30 ECTS en maimaal 60 ECTS kennen is de vergoeding maimaal 1,5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld. Boven de 60 ECTS bepaalt Zuyd Hogeschool de vergoeding voor het resterende deel. Artikel 10 Wijziging van opleidingsvorm 1. Indien in de loop van het studiejaar door de student de opleidingsvorm wordt gewijzigd en daarvoor is een hoger collegegeld verschuldigd dan de reeds voldane bijdrage, is voor deze gewijzigde inschrijving het verschil verschuldigd. 2. Indien in de loop van het studiejaar door de student de opleidingsvorm wordt gewijzigd en daarvoor is een collegegeld verschuldigd dat lager is dan of gelijk is aan de reeds voldane bijdrage, wordt voor deze gewijzigde inschrijving vrijstelling verleend van betaling van het collegegeld. Het eventueel teveel betaalde collegegeld wordt gerestitueerd. Artikel 11 Collegegeld bij meerdere inschrijvingen 1. Bij inschrijving voor meerdere voltijdse/deeltijdse en/of duale opleidingen van Zuyd Hogeschool betaalt de student slechts éénmaal het hoogst verschuldigde tarief. 2. De etraneus betaalt per opleiding het eamengeld. 3. Indien de student elders in Nederland voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding is ingeschreven en daar het collegegeld heeft betaald, wordt - na inlevering van een origineel BBC [Bewijs Betaald Collegegeld] van de instelling van eerste inschrijving - bij inschrijving aan Zuyd Hogeschool het verschuldigde collegegeld verrekend met het reeds betaalde collegegeld. Artikel 12 Nadere bepalingen collegegeld 1. Bij inschrijving als student in de loop van het studiejaar wordt het wettelijk- of instellingscollegegeld verminderd met een twaalfde gedeelte voor elke maand dat de student niet is ingeschreven geweest. 2. Bij inschrijving als etraneus in de loop van het studiejaar vindt geen vermindering plaats van het eamengeld. 3. Indien op een bepaald moment gedurende het studiejaar blijkt dat een student die het wettelijk collegegeld verschuldigd is niet voldoet aan de behaalde graad voorwaarde genoemd onder Artikel 3.4.b wordt met terugwerkende kracht vanaf het moment van de behaalde graad het instellingscollegegeld in rekening gebracht. 4. Indien op een bepaald moment gedurende het studiejaar blijkt dat een student die het wettelijk collegegeld verschuldigd is niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde genoemd onder Artikel 3.4.c wordt met terugwerkende kracht vanaf het moment van nationaliteitswijziging het instellingscollegegeld in rekening gebracht. 5. Indien op een bepaald moment gedurende het studiejaar blijkt dat een student die het instellingscollegegeld verschuldigd is voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde genoemd onder Artikel 3.4.c wordt met terugwerkende kracht vanaf het moment van nationaliteitswijziging het wettelijk collegegeld in rekening gebracht. De behaalde graad vereiste genoemd onder Artikel 3.4.b blijft onverminderd van kracht. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

11 6. Indien het collegegeld door derden wordt betaald dient de student hiervoor via dan wel schriftelijk middels een Toestemmingsverklaringformulier toestemming te verlenen. 7. Na het bevestigen van het betalingsproces via Studielink, is het niet meer mogelijk om in Studielink de gekozen betaalwijze [ineens of in termijnen] en/of het bankrekeningnummer te wijzigen. Een wijziging kan dan uitsluitend gemeld worden door middel van een mutatieformulier. Het formulier is aan te vragen via Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

12 Hoofdstuk 4 Beëindiging inschrijving Artikel 13 Beëindiging inschrijving 1. Iedere inschrijving als student eindigt per 31 augustus van een studiejaar, tenzij beëindiging eerder plaatsvindt op grond van de hierna genoemde gronden. 2. Een verzoek tot beëindiging van de inschrijving in de loop van een studiejaar dient te geschieden via 3. Op verzoek van de student wordt de inschrijving beëindigd met ingang van de eerste dag van de volgende maand. Uitschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 4. Beëindiging van de inschrijving in de loop van het studiejaar kan: a. na afstuderen; b. bij studiestaking of onderbreking: De student die overweegt zich uit te schrijven, dient vooraf bij de studentendecaan na te gaan welke consequenties aan de uitschrijving verbonden zijn voor wat betreft de studiefinanciering, oriëntatie, reeds behaalde studiepunten, eventuele afspraken over een herstart, etc. 5. De datum van het verzoek tot beëindiging van de inschrijving in Studielink is bepalend voor de uiteindelijke uitschrijving. Doet de student het verzoek na 1 juni van het lopende studiejaar of ligt de definitieve uitschrijfdatum na 1 juni, vindt er GEEN restitutie van het collegegeld plaats. 6. Van de student die op grond van een BSA [bindend studieadvies] is afgewezen voor een opleiding, wordt de inschrijving voor desbetreffende opleiding beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op het BSA. 7. Beëindiging van de inschrijving bij overlijden van de student vindt automatisch plaats met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden. Artikel 14 Beëindiging inschrijving op last van het instellingsbestuur en overige sancties 1. Indien een student na aanmaningen met betrekking tot de (gedeeltelijke) betaling van het collegegeld weigert te voldoen aan zijn collegegeldverplichtingen wordt, op last van het College van Bestuur, de inschrijving met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de aanmaning beëindigd. Dit ontheft betrokkene niet van zijn betalingsplicht. Het netwerkaccount bij Zuyd Hogeschool wordt met onmiddellijke ingang geblokkeerd. Herinschrijven als student in het lopende studiejaar na beëindiging van de inschrijving wegens het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen (ondanks aanmaningen) kan alleen plaatsvinden, nadat volledige betaling van het achterstallige collegegeld heeft plaatsgevonden. 2. Indien een aanmelder/herinschrijver na aanmaningen met betrekking tot de betaling van het collegegeld weigert te voldoen aan zijn collegegeldverplichtingen wordt, met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de aanmaning, het aanmelding-/of herinschrijfverzoek met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. 3. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen draagt Zuyd Hogeschool de vordering over aan een incassobureau; hierbij zullen alle (buiten)-gerechtelijke kosten aan de student in rekening worden gebracht. 4. De procedure bij wanbetaling is onverkort van toepassing en maakt deel uit van deze regeling. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

13 Artikel 15 Annulering van de (her)-inschrijving voor aanvang van het studiejaar [1 september] 1. Tot 1 september van het studiejaar (waarvoor om inschrijving is verzocht) kan de (her)-inschrijving ongedaan gemaakt worden. 2. Een verzoek tot beëindiging van de (her)-inschrijving voor aanvang van het studiejaar dient te geschieden via 3. Bij beëindiging van de (her)-inschrijving voor aanvang van het studiejaar, wordt het reeds betaalde collegegeld of eamengeld volledig terugbetaald. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

14 Hoofdstuk 5 Restitutie collegegeld Artikel 16 Restitutie collegegeld Restitutie van collegegeld is gebaseerd op beëindiging van de inschrijving als student. 1. Een student waarvan de inschrijving beëindigd wordt op grond van Artikel 13.4 en Artikel 13.6 heeft recht op restitutie van het collegegeld: Na beëindiging van de inschrijving als student wordt voor elke maand die nog resteert in het studiejaar een twaalfde gedeelte van het wettelijk dan wel instellingscollegegeld dat op de inschrijving van toepassing is, gerestitueerd. Zie Artikel 12 en Artikel 17 voor uitzonderingen. 2. Indien een student in de loop van het studiejaar is overleden, wordt voor elke volgende maand van het studiejaar na diens overlijden, restitutie van het collegegeld verleend. 3. Restitutie van collegegeld heeft betrekking op het door desbetreffende student betaalde collegegeld. 4. Indien het collegegeld in termijnen wordt voldaan, vindt verrekening plaats met nog openstaande termijnen. 5. Bij beëindiging van de inschrijving in de loop van het studiejaar vindt, bij betaling van het collegegeld in termijnen via automatische incasso, geen teruggave plaats van de administratiekosten. 6. De teruggave van teveel betaald collegegeld zal plaatsvinden op het rekeningnummer van incasso [bij automatische incasso] of op het rekeningnummer van de betaler. Artikel 17 Geen restitutie collegegeld / eamengeld 1. Er wordt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van het collegegeld verleend indien: a. een student nog is ingeschreven voor een andere opleiding aan Zuyd Hogeschool; b. een student vóór het beëindigen van de inschrijving aan Zuyd Hogeschool al een tweede inschrijving heeft aan een andere bekostigde Nederlandse instelling voor hoger onderwijs; c. een student na beëindiging van de inschrijving aan Zuyd Hogeschool zich aansluitend aan de beëindiging van de inschrijving gedurende dat studiejaar opnieuw aan een bekostigde Nederlandse instelling voor hoger onderwijs als student laat inschrijven. 2. Bij uitschrijving als student op grond van Artikel 13.4 vindt bij een uitschrijfdatum na 1 juni van het lopende studiejaar geen restitutie van collegegeld plaats over de maanden juli en augustus. 3. Bij beëindiging van de inschrijving als etraneus in de loop van het studiejaar heeft de etraneus geen recht op restitutie van het eamengeld. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

15 Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 18 Hardheidsclausule In zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling door het College van Bestuur, waarbij de afwijzing van een verzoek op grond van deze regeling of bepalingen in deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kan het College van deze regeling afwijken. Artikel 19 Indiening verzoeken 1. Alle verzoeken met betrekking tot uitschrijving op grond van deze regeling vinden plaats op basis van beëindiging inschrijving via 2. Alle verzoeken op grond van deze regeling worden, tenzij in de regeling anders is vermeld, tezamen met de nodige bewijsstukken schriftelijk ingediend bij: Zuyd Hogeschool, t.a.v. Bureau Inschrijving Postbus AN Heerlen 3. Alle verzoeken op grond van deze regeling moeten zo spoedig mogelijk worden ingediend. 4. Op verzoeken die worden ingediend wordt door Bureau Inschrijving binnen 8 weken na ontvangst van alle relevante stukken beslist. Artikel 20 Beroepsmogelijkheid Tegen beslissingen op grond van deze regeling kan binnen vier weken na ontvangst van de beslissing beroep worden ingesteld bij Het Loket rechtsbescherming, Postbus 550, 6400 AN Heerlen of per Artikel 21 Geldigheidsduur Deze regeling geldt voor het studiejaar , tenzij voor onderdelen van de regeling de wettelijke grondslag vervalt. Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

16 Bijlage A Verschuldigd instellingscollegegeld bekostigde opleidingen Opl.vorm Instellingscollegegeld VT = voltijd = deeltijd Laag Hoog Top Opleiding Croho = duaal 7.315, , ,00 Accountancy VT Advanced Nursing Practice [Master] Architectuur [Master] VT Associate Degree Commercieel Management VT Autonome Beeldende Kunst VT Bedrijfseconomie VT Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek VT Biometrie VT Bouwtechnische Bedrijfskunde VT Built Environment VT Chemie VT Chemische Technologie VT Commercieel Management VT Commerciële Economie VT Communicatie & Multimedia Design VT Creatieve Therapie VT Culturele en Maatschappelijke Vorming VT Docent Beeldende Kunst en Vormgeving VT Docent Theater VT Docent Muziek VT Elektrotechniek VT Ergotherapie VT European Studies VT Facility Management VT Food & Business VT Fysiotherapie VT Hoger Hotelonderwijs VT 1 Hogere Juridische Opleiding VT 1 = uitzondering: instroom studiejaar ,00 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

17 Bijlage A Verschuldigd instellingscollegegeld bekostigde opleidingen (vervolg) Opl.vorm Instellingscollegegeld VT = voltijd = deeltijd Laag Hoog Top Opleiding Croho = duaal 7.315, , ,00 Informatica VT Information Management VT Interieurarchitectuur [Master] VT International Business VT Leraar Basisonderwijs VT Logopedie VT MA Comparative European Social Studies VT Maatschappelijk Werk en Dienstverlening VT Muziek [Bachelor] VT Muziek [Master] VT 2 Netwerk Infrastructuur Design VT Oriëntaalse Talen en Communicatie VT People and Business Management VT Small Business & Retail Management VT Sociaal Pedagogische Hulpverlening Maastricht VT Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sittard VT Social Work VT Technische Bedrijfskunde VT Technische Informatica VT Theater VT Verloskunde VT Verpleegkunde VT Vertaalacademie VT Vormgeving VT Werktuigbouwkunde VT 2 = uitzondering: 7.125,00 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar /versie /17

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie