STUDIEJAAR Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI Versie 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1."

Transcriptie

1 STUDIEJAAR Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI Versie 1.2

2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en competenties van mensen die aan het arbeidsproces deelnemen of daaraan weer deel willen gaan nemen met opleidingen en trainingen die afgestemd zijn op hun individuele wensen en mogelijkheden. Hierdoor worden de deelnemers in staat gesteld een nog effectievere bijdrage te leveren aan de performance van de organisatie waarbinnen zij werkzaam zijn, of een passende positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Voor u ligt de beknopte studiegids voor collegejaar 2010 en 2011 van de deeltijd opleiding Bedrijfskunde. Waar dat aan de orde is wordt ingegaan op de afstudeervariant IV (Informatievoorziening). De beschrijvingen van andere afstudeervarianten zijn niet in deze versie opgenomen. In deze studiegids treft u informatie aan die u nodig heeft om een keuze te maken voor het volgen van de hbo-opleiding Bedrijfskunde aan de Hogeschool NOVI, zoals: de achtergrond van de opleiding het opleidingsprogramma en de toelatingseisen Hogeschool NOVI werkt praktijkgericht. Dat manifesteert zich in het programma, de vakken en de wijze van lesgeven. Door de praktijkgerichte opzet heeft de opleiding een duidelijke impact op uw dagelijks werk: U heeft de mogelijkheid om uw nieuwe kwaliteiten zichtbaar te maken en uw werkgever heeft direct baat bij uw concrete studieprestaties. Hogeschool NOVI wenst u een inspirerende en leerzame studie! Jilt Sietsma Programmamanager Adresgegevens: Kobaltweg CE Utrecht Telefonische bereikbaarheid: T: +31 (0) F: +31 (0) Hogeschool NOVI 2 van 17

3 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD Inleiding Hogeschool NOVI De opleiding Hbo Bedrijfskunde Doel van de opleiding Doelgroep... 6 Beroepsprofiel... 6 Opleidingsprofiel Opbouw en studielast van de opleiding Het onderwijsmodel Toelating vrijstellingen op basis van aanwezige kennis (vanwege opleiding en/of werkervaring) Intakegesprek en toelating kopstudies Studieprogramma Hbo Bedrijfskunde Studieprogramma 4-jarige opleiding Programma s Instroomprogramma Doorstroomprogramma Kopstudie Regelingen en procedures Bijlage 1: Korte omschrijving van de vakken e jaar e jaar e jaar e jaar Hogeschool NOVI 3 van 17

4 3. Inleiding Deze studiegids en de gehanteerde regelingen waarnaar verwezen wordt, zijn van toepassing op de (her)tentamens en examens van Hogeschool NOVI en zijn vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Hoger Onderwijs NOVI, conform de bevoegdheid als genoemd in artikel 7.13 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Zij zijn geldig voor alle varianten van de opleiding hbo Bedrijfskunde tenzij specifiek op een variant wordt ingegaan. Dat is dan de variant Informatievoorziening (IV). Hierna wordt IV als afkorting gebruikt voor deze variant. De andere afstudeervarianten zijn elders beschreven. Ter bevordering van de leesbaarheid wordt steeds de mannelijke vorm gebruikt waar gesproken wordt over student, docent en dergelijke, maar hiermee worden uiteraard ook leden van de andere sekse bedoeld. De inhoud van deze Studiegids en regelingen waarnaar verwezen wordt, zijn integraal van toepassing voor alle studenten die zich hebben ingeschreven bij de Hogeschool NOVI Bedrijfskunde. Daar waarin geldende regelingen niet voorzien beslist de Examencommissie. Deze studiegids geeft informatie en uitgangspunten voor de studie. Deze gids bevat beknopte vakbeschrijvingen van de vakken. Er zijn vakbeschrijvingen uitgebreid beschreven. De beschrijvingen zijn op aanvraag verkrijgbaar en worden studenten tijdens de studie ter beschikking gesteld. Zij maken onderdeel uit van deze studiegids. 4. Hogeschool NOVI Hogeschool NOVI is een gespecialiseerde hogeschool die professionals opleidt met flexibele opleidingsprogramma s. Zij richt zich op het verder ontwikkelen van mbo ers en hbo ers, waarbij de opleidingstrajecten zijn afgestemd op de specifieke opleidingsbehoeften van organisaties. Het opleidingsaanbod is zodanig opgezet en sluit zo aan op het individuele profiel van studenten, dat de opleidingen eenvoudig in te passen zijn in een groter geheel, een carrièrepad. Delen van de praktijkervaringen en theoretische inzichten van docenten en deelnemers en de confrontatie over-en-weer daarvan, staat op de voorgrond. De praktijkervaring van de student is de basis waarop hij of zij nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelt. De opgedane kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in de eigen praktijksituatie met als resultaat een daadwerkelijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en aan het succes van de organisatie. Hogeschool NOVI is geaccrediteerd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, via de Stichting Hoger Onderwijs NOVI. Deze stichting is bij het ministerie ingeschreven in het zgn. CROHOregister, onder nummer 24HR. De manier waarop Hogeschool NOVI onderwijs verzorgt kan op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: Praktijkgericht Het uitgangspunt is praktijkgericht onderwijs. Hierbij wordt de optiek gehanteerd dat de student kennis vergaart door actief op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die men zichzelf gesteld heeft. Dat betekent dat men als student binnen deze deeltijdopleiding een eigen verantwoordelijkheid heeft. Men leert zelfstandig te werken, goed te plannen en men leert initiatieven te nemen. Daarnaast leert de student samen met andere studenten naar oplossingen te zoeken, zijn mening te formuleren, keuzes te onderbouwen en andere studenten te begeleiden bij vragen. Stuk voor stuk sociale en communicatieve vaardigheden die een manager in de praktijk nodig zal hebben. De werkwijze tijdens de opleiding sluit aan bij de werkwijze van de professional in de beroepspraktijk. Hogeschool NOVI 4 van 17

5 Action learning Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de leermethode Action Learning. Onder begeleiding van de docent gaat men aan de slag met cases uit de praktijk, vaak uit de eigen organisatie of die van de medestudenten. Men krijgt niet alleen theoretische kennis aangereikt, maar leert die te vertalen in praktische oplossingen. Uitgangspunt is zelfstandig en actief aan het werk zijn met een probleemstelling (thuis en in de les) die ontleend is aan de eigen werksituaties van de student. Maatwerk De leertrajecten zijn modulair opgezet; elk vak is een module. Studenten volgen de vakken die bij hun kennis en kunde past. Niet meer, niet minder. Werkvormen De colleges structureren de informatie uit de literatuur en de kennis die de student bij het uitvoeren van taken ( huiswerk ) heeft opgedaan. Door middel van de opdrachten leert de student praktijksituaties doorgronden, kennis toepassen en inzicht krijgen in situaties. Met individuele en groepsopdrachten in de eigen werkomgeving leert de student zelfstandig een probleem aan te pakken en te komen tot een advies op managementniveau. In intervisiegesprekken geven studenten elkaar feedback met betrekking tot de individuele opdrachten en helpen elkaar bij problemen die ze tegen komen. Hierdoor leert de student te reflecteren op eigen handelen en op dat van anderen. Leerplein In de opleiding wordt gebruik gemaakt van het Leerplein. Dit is de digitale leeromgeving van Hogeschool NOVI. Middels deze omgeving kan een student actuele informatie over de opleiding opvragen. Op Leerplein vindt de student naast de vakbeschrijvingen met leerdoelen, de wijze van toetsing, het lesprogramma en de literatuur, ook de sheets die gebruikt kunnen worden tijdens de les, aanvullende informatie en achtergrondartikelen. 5. De opleiding hbo Bedrijfskunde 5.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding hbo Bedrijfskunde is erop gericht om studenten te helpen zich breder te ontwikkelen; daarmee leggen ze de basis voor een senior functie of rol (manager, beleidsadviseur etc.). In deze gids wordt de specialisatie IV in Informatievoorziening (IV, de demandkant van ICT) als uitgangspunt genomen. De ontwikkeling en doorgroei van de student vindt plaats op basis van praktijkervaring en voortgezette scholing. Tijdens het functioneren in de beroepspraktijk vindt doorgroei plaats in de breedte naar een leidinggevende functie en in de diepte door het ontwikkelen van een specialisme. Uitgangspunt is dat afgestudeerden van deze opleiding al dan niet in een leidinggevende functie kunnen functioneren zowel bij kleine, middelgrote als grote bedrijven, zowel bij de overheid als bij de profit- en non-profitsector. Met de opleiding hbo Bedrijfskunde wordt door Hogeschool NOVI voorzien in de behoefte aan bedrijfskundig opgeleiden bij zowel profit-, als non-profit bedrijven en organisaties. Hogeschool NOVI biedt werkenden de mogelijkheid om naast hun baan een hbo-opleiding te volgen. De opleiding hbo Bedrijfskunde is relevant voor (aankomende) coördinatoren en leidinggevenden met een achtergrond die divers kan zijn, afhankelijk van de materie waarmee of de branche waarin zij werkzaam zijn. Hij biedt uitstekende mogelijkheden te leren effectief om te gaan met de complexiteit en dynamiek van het moderne management en helpt hen zich voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Hogeschool NOVI 5 van 17

6 De opleiding hbo Bedrijfskunde heeft een aantal kenmerken: Theoretische verdieping en verbreding: In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan actuele denkwijzen en ontwikkelingen op bedrijfskundig gebied. Intensief: steeds worden vakken aangeboden in blokken van 2 vakken, die 6 weken duren. Een vak bestaat, naast de nodige thuisstudie, uit 5 colleges van 3 uur, en een tentamen. Het tentamen is als regel een vervaardigd werkstuk, waaraan tijdens meerdere collegedagen (en als huiswerk tussendoor) wordt gewerkt. Praktijkgericht: Het onderwijs in de opleiding is zo opgebouwd, dat een continue wisselwerking met de praktijk wordt gerealiseerd. De theorie wordt steeds gekoppeld aan de praktijkervaringen van de studenten. Dit wordt nog eens versterkt door de inzet van docenten uit de praktijk. Werkstukken vinden hun oorsprong als het even kan in de praktijk van studenten. Ook wordt aan werkgevers gevraagd te participeren in de keuze van het afstudeeronderwerp en naar vermogen te stimuleren en te ondersteunen. 5.2 Doelgroep Beroepsprofiel De opleiding hbo Bedrijfskunde is gebaseerd op de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Opleidingen Management, Economie en Recht (LOO-MER) 1. In het beroepenveld worden vier categorieën van functies (rollen) onderkend: Intermediair In deze rol slaat de functionaris een brug tussen de wensen van twee of meerdere klantengroepen en de wensen van de organisatie. Daarnaast kan de intermediair als aanspreekpunt fungeren voor klanten binnen een organisatie. Met name voor IV geldt dit: IV betekent invulling geven aan de inhoud van de demandrol van ICT: brug tussen ICT (supply) en het bedrijfsproces (de gebruikers van ICT). Adviseur In deze rol wordt op basis van een benadering vanuit meer gezichtspunten, invalshoeken en disciplines betreffende voorgelegde complexe problematiek geïntegreerde adviezen gegeven. Als IV gespecialiseerde betreft dat en materie- en branchegerichte en methoden en technieken gerelateerde en technische aspecten. Managementondersteuner In deze rol wordt de manager ondersteund bij de werkzaamheden waarbij het accent vooral ligt op de procesbewakende activiteiten. Voor wat betreft IV: met kennis van en het bedrijfsproces (ook qua materie) en van ICT (voor zover passend bij de demandrol van ICT). Resultaatverantwoordelijke In deze rol stuurt de functionaris zelfstandig bedrijfsprocessen aan. Opleidingsprofiel Studenten die aan deze opleiding deelnemen, bekleden over het algemeen een functie als teammanager, middle manager of senior medewerker. Zij beschikken over kennis en ervaring op uiteenlopende gebieden: van schade-expert tot financieel manager. Ze hebben algemene management en organisatie kennis door een opleiding Middle Management of een substituut (waaronder praktijkervaring). Ze zijn betrokken bij de informatievoorziening; meestal werken aspirant-studenten in de sturende en de uitvoerende laag zoals uitgelegd in het BiSL-model. Denk aan senior medewerkers, verandermanagers, 1 Competentieprofiel voor de HBO Bacheloropleiding Management, Economie en Recht Hogeschool NOVI 6 van 17

7 managers en teamleiders met verantwoordelijkheid voor sturende of uitvoerende processen op het gebied van informatievoorziening, regievoerders en anderen in vergelijkbare functies. (Geïnteresseerden met een ICT-achtergrond kunnen deze opleiding volgen om het leertraject richting ingenieur of bachelor ICT af te ronden). Iedereen die over voldoende kennis en ervaring beschikt kan deze opleiding in één jaar plus afstudeertraject afronden. Als basis geldt dat de aspirant-student aan de volgende eisen voldoet: U heeft minimaal gedurende drie jaar op hbo-niveau gefunctioneerd in het werkgebied van (bedrijfs)- informatiemanagement (functioneel beheer of Informatiemanagement), als onderdeel van een rol als bijvoorbeeld teamleider; dat kan vrijstelling geven voor stages; U heeft een opleiding Middle Management 1 en 2 met goed resultaat afgerond of heeft in een ander vakgebied vergelijkbare kennis opgedaan qua niveau. Soms met andere accenten (inhoudelijk). Denk bijvoorbeeld aan bancaire kennis (Nibe), NEMAS, NIMA, SPD, EXIN etc. etc. Ook voor ICT professionals geldt dat zij kunnen deelnemen als zij met betrekking tot functioneel beheer en/of Informatiemanagement en kennis en inzicht willen ontwikkelen. Zij kunnen dan afstuderen in de richting ICT als ze aan de vereisten daaromtrent voldoen (kennis en ervaring als ontwikkelaar, Service Manager etc.).. Afhankelijk van het instroomniveau kan men in iets meer dan één jaar de opleiding afronden en daarmee de bachelortitel behalen. Het instroomniveau wordt tijdens de intakeprocedure vastgesteld op basis van het CV, de leerresultaten uit het verleden (EVK 2 ) en de opgedane werkervaring (EVC 3 ). Deze toetsing voldoet aan de eisen die door de accreditatiecommissie van de NVAO 4 zijn goedgekeurd. Het kan voorkomen dat tijdens de intakeprocedure blijkt, dat een aspirant-student niet aan het ervaringsniveau voldoet. In dit geval wordt een studieadvies gegeven, op basis waarvan toch in de kopstudie ingestroomd kan worden. Bijvoorbeeld door extra vakken te volgen, zodat de aspirant-student over voldoende kennis beschikt om alsnog aan de opleiding deel te nemen. Tijdens de intakeprocedure wordt ook vastgesteld of er vrijstellingen kunnen worden verleend op basis van de vooropleiding en de EVC en/of EVK. Voor de IV-afstudeervariant geldt dat die geschikt is voor in IV geïnteresseerden: zij zijn bijvoorbeeld werkzaam een functie als Informatiemanager, Functioneel beheerder, of als teammanager betrokken bij ICT-projecten namens de opdrachtgever etc. 5.3 Opbouw en studielast van de opleiding In de bachelor/master structuur wordt de studielast uitgedrukt in ECTS-punten (European Credit Transfer System). De studielast van de opleiding bedraagt in totaal 240 ECTS-punten. Per studiejaar 60 ECTSpunten. De eerste drie jaar omvat een studiejaar 12 vakken plus studiepunten voor stage. Deze stage wordt vrijgesteld bij voldoende werkervaring. Een vak heeft een omvang van 4 ECTS-punten. Het vierde jaar omvat 6 vakken plus de afstudeerscriptie. De scriptie heeft een studielast van 30 ECTS-punten. De opleiding hbo Bedrijfskunde is opgedeeld in 4 studiejaren. Die periode is nodig voor het behalen van het getuigschrift hbo Bedrijfskunde en de Bachelortitel vanaf het beginniveau. Een studiejaar is opgebouwd uit blokken van 6 lesweken en praktijkstages. In een blok worden twee vakken van elk 4 ECTS-punten tegelijkertijd aangeboden. De lessen zijn - in het open programma - gepland op een dag per week (ochtend/middag of middag/avond). Een lesbijeenkomst duurt drie uur. In week 6 wordt het vak afgesloten door middel van een schriftelijk tentamen of een paper. Indien de opleiding in-huis wordt verzorgd worden de afspraken qua planning in onderling overleg gemaakt. 2 EVK: Erkenning van (eerder of elders) Verworven Kennis 3 EVC: Erkennning van (eerder of elders) Verworven Competenties 4 NVAO is het Nederlands-Vlaamse Accreditatie Orgaan, dat namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verantwoordelijk is voor de toetsing van de hbo- en wo-opleidingen. Hogeschool NOVI 7 van 17

8 Jaar 1 12 vakken 48 ECTS-punten Werkervaring of stage 12 ECTS-punten Jaar 2 12 vakken 48 ECTS-punten Werkervaring of stage 12 ECTS-punten Jaar 3 12 vakken 48 ECTS-punten Werkervaring of stage 12 ECTS-punten Jaar 4 6 vakken + scriptie ECTS-punten Werkervaring of stage 6 ECTS-punten Studiepunten per individu: Studenten aan de Hogeschool NOVI stromen in op een bepaald niveau en krijgen daarmee vrijstelling voor een aantal vakken, en dus een aantal ECTS. Aan de studenten van de deeltijdopleiding worden eisen gesteld met betrekking tot relevante werkervaring. Deze relevante werkervaring wordt per studiejaar gehonoreerd met 12 ECTS. En komt in de plaats van stages. Als men onvoldoende relevante werkervaring heeft, kan men deze ook opdoen door het uitvoeren van stages. Compleet citaat van een referentie: Ik ben mijn studie BK-IV begonnen om de bedrijfskundige kant op mijn CV te versterken. Ik ben circa 5 jaar geleden overgestapt van de ICT naar het vakgebied Informatiemanagement en had, vond ikzelf, onvoldoende bedrijfskundig inzicht. Na 3 vakken te hebben afgerond, kan ik wel zeggen dat de opleiding een stevig tempo heeft, helemaal als je twee vakken per blok zou volgen. Het bevalt mij dus wel om 1 vak per blok te volgen omdat ik het gevoel heb dat ik er nu meer uit haal. (Maar dat is mijn persoonlijke voorkeursstijl van leren.) De inhoud tot nu toe is precies wat ik zocht (het snijvlak tussen Business en IT) en ik merk dat ik het direct kan toepassen in mijn dagelijks werk. De methode van Action Learning vind ik echt subliem: tijdens de colleges bekruipt mij vaak het gevoel dat ik liever dieper in de stof zou willen duiken; dat het in 6 weken toch nauwelijks iets op kan leveren. Ik heb echter gemerkt dat het echte kwartje vaak pas valt tijdens de laatste week stressen om het paper op tijd in te leveren, of zelfs weken na die tijd tijdens werksituaties. En dat is waarschijnlijk nou juist de bedoeling. C.S., verzekeraar. 5.4 Het onderwijsmodel Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de leermethode Action Learning. Onder begeleiding van de docent gaat men aan de slag met cases uit de praktijk, vaak uit de eigen organisatie of die van de medestudenten. Men krijgt niet alleen theoretische kennis aangereikt, maar leert die vertalen in praktische oplossingen. Actief aan het werk met een probleemstelling (thuis en in de les) leert u meer dan dat u zou leren met het passief lezen en luisteren. In vele gevallen is de eigen werksituaties de basis van de opleiding. Relevante werkervaring kan vrijstelling geven voor stages. 6 Toelating 6.1 vrijstellingen op basis van aanwezige kennis (vanwege opleiding en/of werkervaring) Hogeschool NOVI is gespecialiseerd in flexibele opleidingsprogramma s. Studenten die werkzaam zijn in de praktijk kunnen in veel gevallen de opleiding in kortere tijd realiseren. Op grond van EVK s (erkenning van eerder en/of elders verworven kennis), die aantoonbaar zijn in de vorm van diploma s en op grond van EVC s (erkenning van eerder en/of elders verworven competenties), die aantoonbaar zijn middels beroepsproducten en/of een tentamen, kunnen vrijstellingen verkregen worden voor bepaalde vakken met als gevolg een doorlooptijd van uw studie die past bij wat nodig is in uw individuele geval om te kunnen afstuderen. Hogeschool NOVI 8 van 17

9 In het vierjarige programma zijn stages opgenomen. Studenten voldoen zo aan eisen gesteld met betrekking tot relevante werkervaring. Als men over die relevante werkervaring beschikt, wordt dat per studiejaar gehonoreerd met 12 ECTS-punten. De stage komt daarmee te vervallen. De student dient hiertoe een werkgeversverklaring in te leveren bij de opleidingscoördinator. Dat is een verklaring die als bewijs geldt voor de aanwezigheid van die ervaring. Een student met onvoldoende relevante werkervaring kan deze ook opdoen door het uitvoeren van stages. Wanneer de student ervaring verwerft op een stageplaats, dan dient deze stage minstens 2 maanden te duren of te hebben geduurd. Voor het eerste jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het schooljaar 4 maanden praktijkervaring heeft op het niveau van beginnend beroepsuitoefenaar. Voor het tweede jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het tweede jaar 1 jaar praktijkervaring heeft op het niveau van junior professional. Voor het derde jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het schooljaar 2 jaar praktijkervaring heeft op het niveau van gevorderde professional. Voor het vierde jaar worden ECTS-punten voor werkervaring toegekend, wanneer een student bij aanvang van het schooljaar 3 jaar praktijkervaring heeft op hbo-niveau. 6.2 Intakegesprek en toelating kopstudies Om tot een opleiding of programma te worden toegelaten, dient de student te voldoen aan de instroomeisen. In alle gevallen vindt een intakegesprek plaats, waarin vastgesteld wordt in welke mate de student voldoet aan de instroomeisen. Ook wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van vrijstellingen voor vakken uit het opleidingspakket. Dat kan het geval zijn ondanks het feit dat de pakketten of opleidingen standaard geformatteerd zijn op zo n manier dat die voor diverse doelgroepen als geheel interessant en relevant zijn.. Voor de kopstudie geldt dat het intakegesprek resulteert in een van de onderstaande adviezen: 1) De student is direct toegelaten tot de kopstudie, op basis van vrijstellingen voor de overige vakken en voor de praktijkstages. Dat wil zeggen dat de student van 42 vakken (vierjarig hbo) nog 14 dient te volgen en moet afstuderen (onderzoek, scriptie, verdediging).. 2) De student krijgt het advies om eerst een of meer vakken of opleidingen te volgen voordat kan worden ingestroomd in de kopstudie. 3) De student dient kennis nader te onderbouwen door inlevering van beroepsproducten, het verschaffen van nadere informatie en/of een af te leggen tentamen, in een EVC-procedure om uitsluitsel te verkrijgen over toelating in de kopstudie. Hogeschool NOVI 9 van 17

10 7. Studieprogramma hbo Bedrijfskunde In dit hoofdstuk wordt het studieprogramma van de duale deeltijdopleiding Bedrijfskunde beschreven alsmede de verschillende instroom- doorstroom- en uitstroomprogramma s, hier te noemen programma s. Uitgangspunt is het curriculum van de opleiding, zoals in hoofdstuk 2 aangegeven. 7.1 Studieprogramma 4-jarige opleiding Jaar 1 Inleiding communicatie Inleiding Projectmanagement Inleiding relatie- en accountmanagement Inleiding management control Inleiding informatiekunde Inleiding financieel economisch management Jaar 2 Schriftelijke communicatie Adviesvaardigheden Inleiding Integrale Kwaliteitszorg Capita Selecta (Arbeids-, privaat en sociaal recht) Capita Selecta (Organisatieontwerp) Capita Selecta (Management) Jaar 3 Logistiek Organisatiekunde Financieel economisch management 1 Financieel economisch management 2 Risk management//edp Auditing Demand Management (specialisatievak IV) Jaar 4 Gebruikersvereisten /specificeren (User Requirements) (specialisatievak IV) Acceptatie en Testen (specialisatievak IV) Beheer Bedrijfsinformatie (specialisatievak IV) Onderzoeksmethoden en kunde Bestuurlijke informatievoorziening. Financieel Management voor non financials Inleiding bestuurlijke informatie voorziening Inleiding marketing management Inleiding cross cultural management Inleiding logistiek Inleiding organisatiekunde Inleiding recht Organisatieverandering Mondelinge communicatie Projectmanagement 1 (basis) Capita Selecta cross cultural management Relatie- en accountmanagement 1 Relatie- en accountmanagement 2 Project management 2 (kopstudie) Integrale Kwaliteitszorg (INK) Werken onder architectuur Personeelsmanagement Organisaties in Verandering Proces Gericht Besturen en prestatiemanagement (specialisatievak IV) Afstudeerscriptie 7.2 Programma s Instroomprogramma Het instroomprogramma omvat de vakken uit het eerste jaar van het vierjarige programma. Doorstroomprogramma Het doorstroomprogramma omvat de vakken uit het tweede en een deel van het derde jaar van het vierjarige programma. De eventuele doorstroom naar een kopstudie wordt vastgesteld in een intakegesprek. Hogeschool NOVI 10 van 17

11 Kopstudie In onderstaande tabel zijn alle vakken opgenomen van 4 jaar Bedrijfskunde. In kolom 1 staan alle vakken opgesomd. Als een vak behoort tot de zogenaamde capita selecta is er uitgaande van de regeling die het mogelijk maakt eigen accenten te leggen andere invulling mogelijk. Dat is ook van belang voor mensen met verschillende achtergrond die op basis van hun materie- en/of branchegerelateerde kennis willen instromen op basis van vrijstellingen. Vanwege de afstudeervariant IV is er een kolom toegevoegd waaruit blijkt dat een bepaald vak tot de specialisatievakken IV behoort. Van overige vakken die zowel uit oogpunt van algemene bedrijfskunde van belang zijn als dat ze aanvullend zijn specifiek voor het IV gedeelte van de opleiding is dat duidelijk gemaakt. Vak Basis 1. Inleiding communicatie X 2. Inleiding Projectmanagement X 3. Inleiding relatie- en accountmanagement X 4. Inleiding management control X 5. Inleiding informatiekunde X 6. Inleiding financieel economisch management X 7. Inleiding bestuurlijke informatie voorziening X 8. Inleiding marketing management X 9. Inleiding cross cultural management X 10. Inleiding logistiek X 11. Inleiding organisatiekunde X 12. Inleiding recht X 13. Schriftelijke Communicatie X 14. Adviesvaardigheden X 15. Inleiding Integrale Kwaliteitszorg X 16. Capita Selecta ( Arbeids-, privaat en sociaal recht) X 17. Capita Selecta ( Organisatieontwerp) X 18. Capita Selecta ( Management) X 19. Organisatieverandering X 20. Mondelinge communicatie X 21. Projectmanagement 1 (basis) X 22. Capita Selecta cross cultural management X 23. Capita Selecta Relatie- en accountmanagement 1 X 24. Capita Selecta Relatie- en accountmanagement 2 X 25. Capita Selecta Logistiek X IV gerelateerde vakken Hogeschool NOVI 11 van 17

12 Vak Basis 26. Organisatiekunde X 27 Financieel economisch management 1 X 28. Financieel economisch management 2 X 29. Risk management//edp Auditing X IV gerelateerde vakken 30. Demand Management (specialisatievak IV) S IV 31. Project management 2 X 32. Integrale kwaliteitszorg X 33. Werken onder architectuur X 34. Personeelsmanagement X 35. Organisaties in Verandering X 36. Proces Gericht Besturen en prestatiemanagement (specialisatievak IV) S IV 37. Gebruikersvereisten /specificeren (User Requirements) (specialisatievak IV) S IV 38. Acceptatie en Testen (specialisatievak IV) S IV 39. Beheer Bedrijfsinformatie (specialisatievak IV) S IV 40. Onderzoeksmethoden en kunde X 41. Bestuurlijke informatievoorziening X 42. Financieel Management voor non financials X 43. Afstudeerscriptie X Er zijn keuzevakken (capita selecta). Die vakken kunnen ook door anders gerichte onderwerpen/vakken worden ingevuld, dan in de tabel voorkomen. Dat gebeurt gelet op niveau en restricties (maximum aantal vakken vrije ruimte voor eigen accenten). Bedrijfskunde is zo n breed terrein dat allerlei achtergronden van mensen tot invulling van een bedrijfskundig profiel kunnen leiden. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht c.q. scriptie. Deze afstudeeropdracht heeft betrekking op de toepassing van theoretische en praktische inzichten, die in de opleiding aan de orde zijn geweest en op problemen waarmee de student in zijn beroepsuitoefening kan worden geconfronteerd. De bedoelde opdracht wordt door de student zelfstandig en alleen uitgevoerd (met begeleiding). Op verzoek kan de examencommissie hiervan afwijken. Maximaal kunnen in dat geval 2 studenten tegelijk aan de opdracht werken. In dat geval zullen de eisen ten aanzien van de afstudeerscriptie verzwaard worden. Het resultaat van de afstudeeropdracht dient te worden gepresenteerd en verdedigd in een (her)tentamenzitting voor een commissie van examinatoren. Hogeschool NOVI 12 van 17

13 7.3 Regelingen en procedures Er is een aantal regelingen of bepalingen, die voor studenten beschikbaar zijn: Onderwijs- en Examenregelingen Bezwaarprocedure Inzagerecht Beroepsmogelijkheden Regelingen afstudeerscriptie Studeren met een lichamelijk of een zintuiglijk handicap. Toelatingscriteria. Hogeschool NOVI 13 van 17

14 Bijlage 1: Korte omschrijving van de vakken 1e jaar In het eerste wordt de inleidende theorie behandeld van de vakken die in de hoofdfase aangeboden worden. In 7.1 en 7.2 treft u deze vakken aan. 2e jaar Schriftelijke communicatie Rapportages maken, adviesrapporten, theorie, formuleren Adviesvaardigheden Pas als adviezen worden geaccepteerd en uitgevoerd, zijn adviezen effectief. In deze module leert de student hoe hij zijn ideeën geaccepteerd krijgt en hoe hij weerstanden in uw organisatie overwint. We werken toe naar de verschillende adviesstrategieën. Daarbij krijgt de student vele, in de praktijk bruikbare, handvatten om het gewenste resultaat daadwerkelijk te bereiken. Inleiding integrale kwaliteitszorg Dit vak behandelt de ontwikkelingen in het kwaliteitsdenken en gaat nader in op kwaliteitszorg en het inkoopproces, de op kwaliteit gerichte organisatie, kwaliteitsinspectie, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitssystemen. Capita Selecta 1, 2, 3 (Deze vakken kunnen ook ingevuld worden met onderwerpen van gelijk niveau gerelateerd aan andere branche- resp. materiegerichte kennis): Arbeids- privaat en sociaal recht De arbeidsovereenkomst is de kern van het arbeidsrecht. Aan de hand van recente jurisprudentie, actuele wetgeving en praktijkvoorbeelden worden de zaken praktisch toegelicht. Organisatie ontwerp Het vak Organisatieontwerp omvat globaal de volgende onderdelen: De grondslag van organisatieontwerp, klassieke principes, functionalisering. Ontwikkelingen in organisatieontwerp, aanleiding tot het denken in (bedrijfs)processen en open systemen. Proces herontwerpen door parallelliseren, segmenteren en zelfsturende teams De complexiteit in arbeidsstructuren, systemen en processen en de noodzaak tot reductie Management Er wordt een analyse gemaakt op het gebied van organisatie- en managementvraagstukken. Afhankelijk van de casus wordt gebruik gemaakt worden van de volgende zaken: Het strategie formuleringsproces; organisatiestructuur; twee dimensies van het omspanningsvermogen; organisatieeigenschappen van Mintzberg; bestuursniveaus en taken; organisatiecultuur; het groeimodel van Greiner; integrale kwaliteitszorg; Human Resources Management; leiderschapsmodel van Redin; besluitvormingsproces. Organisatieverandering Na afloop van de onderwijseenheid Organisatieverandering beschikt de student over kennis van en inzicht in het initiëren, sturen en beheersen van veranderingsprocessen die voortvloeien uit een gewijzigde inzet van mensen en middelen. Hogeschool NOVI 14 van 17

15 Mondelinge communicatie Gesprekstechnieken, non-verbale signalen, feedback geven en krijgen, conflicthantering, presenteren, samenwerken, onderhandelen, effectief vergaderen; Projectmanagement 1 Projectmatig werken is tegenwoordig een populaire wijze van werken, het zijn eenmalige, complexe en unieke opdrachten die goed gestructureerd naar het eind gebracht moeten worden. Ook daar verkrijgt men vaardigheid in door het juist organiseren van deze zaken. Capita Selecta (4, 5, 6): Cross cultural management Er is sprake van diversiteit als gelet wordt op de samenstelling van het medewerkersbestand in organisaties en teams. Daarmee moet rekening kunnen worden gehouden en een en ander vereist specifieke inzichten en vaardigheden. 3 e jaar Relatie- en accountmanagement 1 De student probeert middels het toepassen van planmatig relatiebeheer, een duurzame relatie met bestaande klanten op te bouwen. Zich goed op de hoogte stellen van de wensen en verlangens van de klant is hierbij erg belangrijk. De nadruk ligt bij Relatie- en Accountmanagement 1 op het werken in een verkoopteam. Relatie- en accountmanagement 2. Bij Relatie- en Accountmanagement 2 ligt de nadruk op het leidinggeven aan een verkoopteam. Capita Selecta (7): Logistiek Het verkrijgen van kennis en inzicht in logistiek management in een bedrijf staat centraal. Er wordt ingegaan op logistieke processen, logistieke beslissingen, knelpunten in de goederenstroom en de beheersing van logistieke activiteiten Organisatiekunde Het verwerven van kennis en inzicht in en de relatie tussen het structurerings-, interne, - en externe afstemmingsvraagstuk rond organisaties. Het op basis van praktijk-oefenopgaves in staat zijn om met behulp van deze kennis en dit inzicht in staat zijn om problemen te analyseren en te komen tot een onderbouwde (organisatie)-oplossing Financieel economisch management 1 Wanneer er op verantwoorde wijze beslissingen genomen moeten worden, waarbij financiële factoren een rol spelen, moet men op de hoogte zijn van processen zoals budgettering, tariefsbepalingen, resultatenoverzichten en analyses Financieel economisch management 2 Riskmanagement en EDP-auditing Aanvaardbare risico s als onderdeel van procesbeheersing en sturing, EDP-auditing, compliancy Hogeschool NOVI 15 van 17

16 Demand Management (Specialisatievak IV) Governance, besluitvorming en samenwerking, sturing van stafmedewerkers, outsourcing, opdrachtgeverschap, probleemanalyse, onderzoekskunde, voorstellen schrijven voor alignment en innovatie, business cases, voorbereiding op afstudeeronderzoek; Projectmanagement 2 Niet op ICT-gericht, algemene projectaanpak, eventueel aandacht voor PRINCE2 als referentiemode; Integrale kwaliteitszorg Kwaliteitsmodellen zoals INK, EFQM, inbedding in organisatiebeleid, kwaliteitseisen ICT-voorzieningen en afstemming met algemeen beleid; Werken onder Businessarchitectuur Bedrijfsprocessen, producten en diensten en ICT-voorzieningen onder de noemer architectuur, geïntegreerd werken en flexibiliteit tegenover klanten, onzekerheid over toekomst als gegeven voor alignment, integratie van processen, procesmanagement en -eigenaarschap; Personeelsmanagement Algemeen opgezet, aandacht voor competentiemanagement en coaching; Organisaties in verandering Ontwerpen, beschrijven en implementeren van bedrijfsprocessen, vanuit integrale aanpak voor mens; Procesgericht besturen en Prestatiemanagement (Specialisatievak IV) Procesgericht werken versus hiërarchische lijnen, prestatienormering, -meting en sturing; simulatie Procesgericht werken; 4 e jaar Gebruikers vereisten/specificeren (user requirements) (Specialisatievak IV) Uitvoeren van probleemanalyse incl. toepassen van methoden, samenstellen van business en/of user requirements; Acceptatie en testen (Specialisatievak IV) Opstellen acceptatietestplan, gebaseerd op risicobenadering, opstellen van acceptatiecriteria, identificeren van acceptatietestgevallen, regievoering acceptatietest; Beheer bedrijfsinformatie (Specialisatievak IV) Het managen en realiseren van het beheer van de informatie- en kennisresources van een organisatie. Onderzoeksmethoden en -kunde Ontwerpen maken voor onderzoek als onderdeel van (advies over) business cases, voorstellen voor alignment en/of het beargumenteren van innovatie, evalueren van outsourcing, voorbereiding op afstudeerscriptie. Hogeschool NOVI 16 van 17

17 Bestuurlijke informatievoorziening Besluitvorming informatiseringsprocessen, eisen aan informatiesystemen, infrastructuur van systemen en processen; Op een groot aantal gebieden worden binnen bedrijven besluiten genomen op verschillende niveaus. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is betrouwbare informatie nodig. OP welke manier komt deze informatie tot stand? Welke eisen worden gesteld aan informatie en informatiesystemen en hoe is de infrastructuur van informatieverzorgende systemen en processen geregeld. Financieel management (voor non-fiancials) Begrip van en inzicht in jaarrekening, balans en winst-verliesrekening, staat van herkomst en besteding middelen, kostensoorten en -plaatsen, Direct costing, budgettering, uitvoeren van winstanalyses en breakeven-analyses; Hogeschool NOVI 17 van 17

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie