Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 11"

Transcriptie

1 1 Kosten van huisvesting en duurzame productie middelen 1.1 Inleiding Ieder mens heeft behoeften, de een meer dan de ander. In een welvaartsstaat heeft iedereen middelen om in zijn of haar behoeften te voorzien. Maar bijna nooit zal men zoveel middelen tijd en geld hebben dat alle behoeften kunnen worden bevredigd. De mens moet dus kiezen. Hoe bewuster en doelmatiger hij met zijn middelen omspringt, in des te meer behoeften hij kan voorzien. Doelmatig omgaan met de beschikbare middelen voor de behoeftebevrediging noemen we economisch handelen. En dat geldt niet alleen voor ieder individu, dat geldt ook voor ondernemingen en ook voor de overheid. In dit boek gaat het over het economisch handelen van bedrijven. De bedrijfseconomie bestudeert de verschijnselen die zich binnen ondernemingen voordoen als gevolg van het economisch handelen. De beschikbare gelden zo doelmatig en efficiënt mogelijk besteden, zodat de onderneming kan blijven voortbestaan en kan blijven produceren, daar draait het om in de bedrijfseconomie. Ondernemingen geven meestal flink wat geld uit. Hoeveel, dat hangt natuurlijk mede af van de grootte van de onderneming. Een groot deel van uitgaven is onvermijdbaar. Deze uitgaven noemen we kosten. Zo vormen de loonkosten een aanzienlijke kostenpost van de onder neming. Maar geen loon uitbetalen is natuurlijk geen optie. De loonkosten zijn dus noodzakelijke kosten. In de eerste twee hoofdstukken van dit boek behandelen we verscheidene soorten kosten. In dit hoofdstuk de kosten die verband houden met de huisvesting, de duurzame productiemiddelen en de voorraden. In hoofdstuk 2 komen de kosten van personeel, van leveranciers van diensten en van de overheid aan de orde. Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 11

2 Al deze kosten hebben te maken met de exploitatie het laten draaien van de onderneming. We noemen ze daarom exploitatiekosten. Het komt ook voor dat geld wordt betaald voor zaken die niet noodzakelijk en wel vermijdbaar zijn. Als er elektriciteit wordt verbruikt doordat een medewerker een koelcel vergeet te sluiten, vormen die extra elektriciteitsuitgaven geen kosten, maar verspillingen. Elke onderneming zal proberen verspillingen te vermijden, en de kosten zo laag mogelijk te houden. Hoe beter zij daarin slaagt, hoe bedrijfseconomischer ze handelt. 1.2 Kostenindelingen en kostensoorten Exploitatiekosten kunnen we op verschillende manieren indelen, te weten: naar constante en variabele kosten; naar directe en indirecte kosten; naar kostensoorten. De indeling naar kostensoorten volgen we in de eerste twee hoofdstukken. In paragraaf 1.1 is al aangegeven hoe we de soorten over deze twee hoofdstukken hebben verdeeld. In hoofdstuk 3 behandelen we de indeling in constante en variabele kosten, en in hoofdstuk 4 de indeling in directe en indirecte kosten. Indelingen naar kostensoorten zijn er vele. Veel handelsondernemingen gebruiken de indeling van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (eim). Het eim adviseert ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en doet sociaal-economisch onderzoek naar ontwikkelingen binnen deze sector. Het eim hanteert de volgende indeling: 1. Afschrijvingen 2. Rentekosten (interestkosten) 3. Huisvestingskosten en voorraadkosten 4. Personeelskosten 5. Verkoopkosten 6. Overige kosten. 12 Hoofdstuk 1

3 De verdeling die wij hebben aangebracht over twee hoofdstukken, loopt grotendeels gelijk op met die van het eim. De eerste drie komen in dit hoofdstuk aan bod, de andere in hoofdstuk Afschrijvingskosten Door gebruik, slijtage en veroudering van de duurzame productiemiddelen verminderen ze elk jaar in waarde. Duurzame productiemiddelen Bedrijfsmiddelen die meerdere jaren meegaan en daardoor gedurende meerdere productieprocessen dienst doen. Voorbeelden van duurzame productiemiddelen zijn: gebouwen, transportmiddelen, machines en inventaris. Deze waardevermindering noemen we afschrijving. Afhankelijk van het soort productiemiddel maken we gebruik van verschillende afschrijvingsstelsels. De twee afschrijvingsmethoden die wij hier beschrijven, zijn: afschrijven met een vast percentage van de aanschafwaarde; afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde. Bij beide methoden wordt rekening gehouden met een aanschafwaarde, de jaarlijkse afschrijving, het jaarlijkse afschrijvingspercentage, de boekwaarde en de restwaarde. Aanschafprijs wordt betaald bij aanschaf. Het bedrag dat voor het duurzame productiemiddel Jaarlijkse afschrijving Het bedrag dat de waardevermindering van het duurzame productiemiddel in het betreffende jaar weergeeft. De formule voor de jaarlijkse afschrijving is: aanschafwaarde restwaarde = jaarlijkse afschrijving economische levensduur Jaarlijks afschrijvingspercentage De jaarlijkse afschrijving uitgedrukt in procenten van de aanschafwaarde. In formule: Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 13

4 jaarlijkse afschrijving jaarlijks afschrijvingspercentage = 100% aanschafwaarde Boekwaarde De aanschafwaarde verminderd met het bedrag van de afschrijving. Restwaarde Het bedrag dat het duurzame productiemiddel aan het einde van de gebruiksperiode nog oplevert als het duurzame productiemiddel wordt verkocht. Wat betreft de levensduur van duurzame productiemiddelen onderscheiden we de technische en economische levensduur. Technische levensduur De periode waarin een duurzaam productiemiddel technisch gezien in staat is de gevraagde bepaalde prestaties te leveren. Economische levensduur De periode waarin het economisch gezien verantwoord is een duurzaam productiemiddel te gebruiken. Op een gegeven moment nemen door bijvoorbeeld slijtage de kosten van een productiemiddel dusdanig toe dat het economisch gezien niet meer verantwoord is het duurzaam productiemiddel te handhaven. Er is dan een andere, nieuwere versie op de markt die meer of economisch gezien betere prestaties levert. Het kan dus zijn dat een productiemiddel technisch gezien nog in orde is, maar dat het economisch gezien beter is om over te schakelen naar een ander productiemiddel. Bij het berekenen van de afschrijving, die we behandelen in onderstaande voorbeelden, dienen we dan ook uit te gaan van de economische levensduur Afschrijvingsmethoden We onderscheiden twee afschrijvingsmethoden: afschrijven met een vast percentage van de aanschafwaarde; afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde. Voorbeeld 1 Afschrijven met een vast percentage van de aanschafwaarde De aanschafwaarde van een bedrijfsauto bedraagt ,. Er wordt afgeschreven in 6 jaar. Er is een restwaarde van 2.000,. 14 Hoofdstuk 1

5 a. Bereken de jaarlijkse afschrijving. b. Bereken de jaarlijkse afschrijving in procenten van de aanschafwaarde. c. Bereken de boekwaarde na 4 en 5 jaar. a. De jaarlijkse afschrijving is: aanschafwaarde restwaarde , 2.000, = = 3.000, economische levensduur 6 b. De jaarlijkse afschrijving in procenten is: jaarlijkse afschrijving 3.000, 100% = 100% = 15% aanschafwaarde , c. Boekwaarde na 4 jaar: , ( , ) = 8.000, Boekwaarde na 5 jaar: , ( , ) = 5.000, Er wordt elk jaar eenzelfde bedrag afgeschreven. Voorbeeld 2 Afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde Op een machine van , wordt 15% van de boekwaarde afgeschreven. Bereken de boekwaarde na 5 jaar. aanschafwaarde , afschrijving 1e jaar 15% , 3.000, boekwaarde na 1 jaar , afschrijving 2e jaar 15% , 2.550, boekwaarde na 2 jaar , afschrijving 3e jaar 15% , 2.167,50 boekwaarde na 3 jaar ,50 afschrijving 4e jaar 15% , ,38 boekwaarde na 4 jaar ,12 afschrijving 5e jaar 15% , ,02 boekwaarde na 5 jaar 8.874,10 Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 15

6 Bij afschrijving in procenten van de boekwaarde nemen de afschrijvingskosten elk jaar in waarde af. Bij bovenstaande voorbeelden was de aanschafwaarde van het duurzaam productiemiddel bekend. Bij onderstaande voorbeelden is de aanschafwaarde niet bekend. We gaan de aanschafwaarde berekenen. Eerst aan de hand van een voorbeeld waarbij wordt afgeschreven in procenten van de aanschafwaarde. Vervolgens gaan we de aanschafwaarde bepalen waarbij wordt afgeschreven in procenten van de boekwaarde. Voorbeeld 1 Ondernemer Peter Vogels te Delfzijl beschikt over een kopieermachine. Uit de administratie blijkt dat dit duurzaam productiemiddel op 1 januari 2010 een boekwaarde heeft van 800,. De restwaarde is bij aanschaf vastgesteld op 100, en de levensduur van de kopieermachine wordt geschat op 5 jaar. Op dit apparaat is 4 maal op jaarbasis afgeschreven. btw mag bij deze vraag buiten beschouwing worden gelaten. a. Wat was de aanschafwaarde van dit kopieerapparaat? b. Bereken de jaarlijkse afschrijving in procenten van de aanschafwaarde. a. Na 4 afschrijvingen is de boekwaarde 800, inclusief de restwaarde van 100,. b. Jaarlijkse afschrijving: 800, -/- 100, = 700, Aanschafwaarde = 5 700, + 100, = 3.600, ( 700, / 3.600, ) 100% = 19,44% Voorbeeld 2 Uit de administratie van een babyspeciaalzaak blijkt dat de boekwaarde van een kasregister 202,50 bedraagt. Op dit kasregister is 2 maal afgeschreven. Er wordt jaarlijks 10% van de boekwaarde afgeschreven. Btw kan buiten beschouwing blijven. Bereken de oorspronkelijke aanschafwaarde van dit kasregister. 16 Hoofdstuk 1

7 Aanschafwaarde 100% Afschrijving jaar 1 10% -/- Boekwaarde na 1 jaar 90% Afschrijving jaar 2: 10% 90, = 9% -/- Boekwaarde na 2 jaar 202,50 81% Aanschafwaarde: 202,50 / 81% 100% = 250, Berekenen van de economische levensduur In paragraaf 1.3 hebben we de economische levensduur besproken. In onderstaand voorbeeld bepalen we de economische levensduur en stellen we het daaruit voortvloeiende afschrijvingsplan op. Voorbeeld De aanschafwaarde van een machine inclusief bijkomende kosten bedraagt ,. Nadat de machine in gebruik is genomen bedraagt de residuwaarde op elk moment 5.000,. De rentekosten bedragen 7% van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. De machine heeft een technische levensduur van 5 jaar. De complementaire kosten met betrekking tot de machine bedragen achtereenvolgens per jaar: 6.000,, ,, ,, , en ,. De productie bedraagt in het 1e jaar stuks en in de jaren daarna respectievelijk , 9.000, en stuks. Bepaal de economische levensduur van de machine. We zetten de kosten in tabelvorm uiteen over de 5 jaren: Jaar Afschrijvingskosten in Rentekosten in Complementaire kosten in Productie in stuks , , Berekening rentekosten: 7% = 2.975,. 2 Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 17

8 We nemen vervolgens alle kosten opgeteld na elk jaar (gecumuleerd) over in onderstaande tabel: Jaar Afschrij - vingskosten in Rentekosten in Complementaire kosten in Totale kosten in Totale productie in stuks Kostprijs/ product in , , , , ,85 De afschrijvingskosten zijn elk jaar ,. De machine wordt namelijk in totaliteit , minder waard. De rentekosten moet je na elk jaar bij elkaar optellen om de totale rentekosten voor de betreffende jaren te verkrijgen. Dit geldt tevens voor de complementaire kosten. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de economische levensduur 3 jaar bedraagt. In dat jaar is de kostprijs per product het laagst, namelijk 4,13. Het afschrijvingsplan ziet er dan als volgt uit: Jaar Waarde productie Rentekosten Complementai- Afschrijvings- in in re kosten in kosten in ,13 = ,13 = ,13 = Totale afschrijvingskosten De totale afschrijvingskosten in 3 jaar moeten bedragen: ,. Het verschil van 105, wordt veroorzaakt door de afronding van de kostprijs, namelijk 105, = ( 4,13 4, ) Bedrijfseconomische en fiscale afschrijving In de administratie maken we onderscheid tussen: bedrijfseconomische afschrijving en fiscale afschrijving; economische levensduur en fiscale levensduur; bedrijfseconomische winst en fiscale winst. 18 Hoofdstuk 1

9 Bedrijfseconomische afschrijving De afschrijvingskosten op basis van de vervangingswaarde en de economische levensduur. Fiscale afschrijving fiscale levensduur. Afschrijving op basis van de aanschafwaarde en de Economische levensduur De vermoedelijke of werkelijke tijd gedurende welke een duurzaam productiemiddel, economisch gezien, prestaties zal respectievelijk heeft kunnen leveren. Fiscale levensduur Het aantal jaren waarin een duurzaam productiemiddel, fiscaal gezien, mag worden afgeschreven. De fiscus heeft duidelijke regels bepaald over het aantal jaren waarin een productiemiddel mag worden afgeschreven. Daardoor kan de fiscale levensduur afwijken van de economische levensduur. Een kortere bedrijfseconomische levensduur betekent dat de afschrijvingen per jaar hoger zijn dan fiscaal is toegestaan. Bedrijfseconomische winst en fiscale winst Doordat de hogere afschrijvingskosten de winst doen verlagen, wordt daarmee ook het bedrag aan te betalen belasting verlaagd. De bedrijfseconomische winst wijkt daardoor af van de fiscale winst. Voorbeeld Detaillist Denessen heeft in zijn supermarkt acht nieuwe kasregisters aangeschaft voor ,. Bedrijfseconomisch wordt in 8 jaar afgeschreven en fiscaal in 10 jaar. Er wordt afgeschreven met een vast percentage van de aanschafwaarde of vervangingswaarde. De restwaarde is nihil en met rentekosten hoeft geen rekening te worden gehouden. Aan het eind van het 4e jaar stijgt de vervangingswaarde van de kassa s naar ,. a. Bereken de fiscale afschrijving gedurende de fiscale levensduur. b. Bereken de bedrijfseconomische afschrijving gedurende de bedrijfseconomische levensduur. c. Verwerk de ontbrekende bedragen in een tabel. a. De fiscale afschrijving in jaar 1 t/m 8 bedraagt: : 10 = 6.400,. Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 19

10 b. De bedrijfseconomische afschrijving in jaar 1 t/m 4 bedraagt: : 8 = 8.000,. De bedrijfseconomische afschrijving in jaar 5 t/m 8 bedraagt: : 8 = 8.500,. c. Jaar Aanschafwaarde Vervangingswaarde Bedrijfseconomische afschrijving Fiscale afschrijving , , 8.000, 6.400, , , 8.000, 6.400, , , 8.000, 6.400, , , 8.000, 6.400, , , 8.500, 6.400, , , 8.500, 6.400, , , 8.500, 6.400, , , 8.500, 6.400, , , 6.400, , , 6.400, , , 1.4 Rentekosten en complementaire kosten Rentekosten Indien we investeren in duurzame productiemiddelen, missen we de renteopbrengst van het geïnvesteerde vermogen die we wel hadden kunnen ontvangen bij een rentegevende belegging. Deze rente die we daardoor missen, geldt als kostenpost voor de onderneming. Over het vermogen dat we lenen, moeten we rentekosten betalen. Om de rentekosten van een individueel productiemiddel te berekenen, kunnen we uitgaan van twee berekeningsmethoden: rente over de boekwaarde aan het begin van het jaar; rente over het gemiddeld geïnvesteerde vermogen of over de gemiddelde boekwaarde gedurende de geplande periode. Berekening gemiddeld geïnvesteerd vermogen: aanschafwa arde + restwaarde 2 20 Hoofdstuk 1

11 Berekening rente over het gemiddeld geïnvesteerde vermogen: aanschafwaarde + restwaarde rentepercentage 2 Voorbeeld 1 Rente over de boekwaarde Een machine wordt aangeschaft voor ,. De geplande gebruiksduur is 6 jaar en de restwaarde bedraagt 8.000,. Rentepercentage 5%. De rente wordt berekend over de boekwaarde aan het begin van het jaar. a. Bereken de jaarlijkse afschrijving. b. Bereken de rentekosten van jaar 1 t/m jaar 7. a. Afschrijving per jaar: , 8.000, = 7.000, 6 b. Jaar Boekwaarde Rentekosten 5% , 2.500, , 2.150, , 1.800, , 1.450, , 1.100, , 750, , 400, Na 7 jaar is de boekwaarde gelijk aan de restwaarde. De totale rentekosten over de gehele gebruiksduur zijn ,. Voorbeeld 2 Rente over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen We nemen de gegevens van voorbeeld 1 over. Een machine wordt aangeschaft voor ,. De geplande gebruiksduur is 6 jaar en de restwaarde bedraagt 8.000,. Rentepercentage 5%. a. Bereken het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. b. Bereken de rentekosten over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 21

12 a. Berekening gemiddeld geïnvesteerd vermogen: aanschafwaarde + restwaarde , , = = , 2 2 b. Berekening rentekosten per jaar: 5% , = 1.450,. Over de gehele periode van 6 jaar bedragen de rentekosten: , = 8.700, Complementaire kosten Naast rentekosten en afschrijvingskosten hebben ook complementaire kosten betrekking op de duurzame productiemiddelen. Complementaire kosten Alle kosten van een duurzaam productiemiddel behalve afschrijvingskosten en rentekosten. Voorbeelden van complementaire kosten zijn: verzekeringskosten, onderhoudskosten en energiekosten. Naarmate een productiemiddel ouder wordt nemen de complementaire kosten toe. Voorbeeld Ondernemer Brihin wil een bedrijfsauto kopen. De auto heeft een aanschafwaarde van , met een restwaarde van 5.000,. Er wordt afgeschreven over 5 jaar met een vast percentage van de aanschafwaarde. De rekenrente bedraagt 10% over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. De complementaire kosten bedragen het eerste jaar 500, en stijgen elk jaar met 25%. a. Bereken het jaarlijkse afschrijvingsbedrag. b. Stel het afschrijvingsplan op. c. Bereken de jaarlijkse rentekosten. d. Bereken de complementaire kosten van jaar 1 t/m 5. e. Stel een overzicht samen van de gemaakte kosten van jaar 1 t/m 5. a. De jaarlijkse afschrijving is , 5.000, = 8.000, Hoofdstuk 1

13 b. Afschrijvingsplan Jaar Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde , 5.000, , , 5.000, , , 5.000, , , 5.000, , , 5.000, , c. Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen is: , , = ,. 2 De rentekosten over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen bedragen per jaar 10% van , is 2.500,. d. Jaar Complementaire kosten 1 500, 2 500, 1,25 = 625, 3 625, 1,25 = 781, ,25 1,25 = 976, ,56 1,25 = 1.220,70 e. Jaar Afschrijvingskostetaire Rentekosten Complemen- Totale kosten kosten , 2.500, 500, , 2.500, 625, , , 2.500, 781, , , 2.500, 976, , , 2.500, 1.220, , Huisvestingskosten Huisvestingskosten vormen een onderdeel van de exploitatiekosten en hebben een direct verband met het bezit of het huren van een pand en/of inventaris. De huisvestingskosten bestaan dan uit de kosten die voortvloeien uit het gebruik van het pand en/of de inventaris. Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 23

14 Onder de kosten worden ook die zaken gerekend die rechtstreeks met het werken in het gebouw te maken hebben. Denk hierbij aan het verbruik van water, gas en stroom. Een gebouw, of dat nu een winkel, een kantoor of een fabriekshal is, is een duurzaam productiemiddel. En zoals je weet, moet op duurzame productiemiddelen worden afgeschreven. Dat geldt ook voor gebouwen. Ook al slijten gebouwen niet zo snel, door het gebruik worden ze toch minder waard. Gebouwen kunnen ook verouderen doordat men anders over de manier van werken is gaan denken. Zo voldoen kantoorgebouwen van dertig, veertig jaar oud vaak niet meer aan de eisen van de tijd. Voorbeeld Petra Vogelaar heeft voor haar kinderboetiek Max een klein winkelpand gekocht, dat , kost. Zij schrijft het pand in dertig jaar af; de restwaarde wordt gesteld op ,. a. Bereken het bedrag dat Petra elk jaar moet afschrijven. b. Druk de jaarlijkse afschrijvingskosten uit in een percentage van de aanschafwaarde. a. De jaarlijkse afschrijvingskosten zijn: ( , , ) : 30 = 7.000,. b. Petra schrijft elk jaar af: ( 7.000, : , ) 100 = 2,92% van de aanschafwaarde. Huisvesting is een flinke kostenpost voor ondernemingen. Met het aanschaffen van een bedrijfspand door het kopen van een bestaand pand of door het laten bouwen van een nieuw pand zijn forse investeringen gemoeid. Alternatief is het huren van vloeroppervlakte, maar in dat geval heeft de ondernemer elke maand of elk kwartaal te maken met huurkosten. De kosten van huisvesting worden vaak gekoppeld aan de vloeroppervlakte. Maar er zijn ook andere methoden om een bedrag voor huisvesting te bepalen. De volgende twee voorbeelden laten dat beide zien. Voorbeeld 1 Martijn Groenman heeft een sportzaak in Hilversum. De verkoopvloeroppervlakte is 200 m 2, en de huurprijs bedraagt per m 2 450, per jaar. 24 Hoofdstuk 1

15 Bereken de huisvestingskosten per jaar , = ,. Voorbeeld 2 De bruto-omzet van verfspecialist Jochem Picasso over 2009 bedraagt ,. De huisvestingskosten bedragen 4% van de omzet. Bereken het bedrag aan huisvestingskosten over ( /119) = , Kosten van grond Over grond die bestemd is voor de vestigingsplaats van het pand hoeft men niet af te schrijven. Normaal gesproken daalt grond immers niet in waarde. Voor de eigenaar van de grond vormt die grond dan geen jaarlijkse kostenpost. Wel kan het onderhoud van een eventueel aanwezige parkeerplaats als kosten van grond worden beschouwd. In de huurprijs van een winkelpand is natuurlijk wel een bedrag voor de waarde van de grond verwerkt. Ook al ziet de huurder dat niet rechtstreeks vermeld, is feite betaalt hij elk jaar voor de grond waarop de door hem gehuurde winkel staat. 1.6 Voorraadkosten Bedrijven zullen voorraden moeten aanhouden. Zo zal een detaillist voldoende goederen moeten inkopen om te kunnen leveren en geen nee te hoeven verkopen. Het houden van voorraden brengt kosten met zich mee, die we kunnen onderverdelen in drie groepen: ruimtekosten; rentekosten; risicokosten. Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 25

16 Ruimtekosten vallen in feite onder de huisvestingskosten. Immers, hoe groter je voorraad is, des te meer ruimte heb je nodig om die voorraad te kunnen bergen. Een zaak van passende huisvesting dus. Rentekosten hebben te maken met het feit dat in voorraad geld is geïnvesteerd. Die voorraad is immers betaald met eigen of vreemd vermogen. De rentekosten die de detaillist maakt als hij daarvoor geld moet lenen, zijn de rentekosten. Maar die kosten heeft hij ook als hij eigen geld in de voorraad heeft zitten. Immers, het geld dat anders op de bank rente zou opbrengen, zit nu in die voorraad, en zolang die voorraad niet wordt verkocht, levert dat daarin geïnvesteerde vermogen niets op. Hij mist dus de rente die hij anders zou ontvangen van de bank, en ook dat zijn rentekosten. De rentekosten worden doorgaans berekend met een percentage over het gemiddeld bedrag dat in de voorraad is geïnvesteerd. Risicokosten hangen samen met de risico s die de ondernemer met zijn voorraad loopt. En dat zijn er verscheidene: Prijsrisico. Moet de detaillist zijn artikelen in prijs verlagen, dan zal de winst op de in voorraad zijnde goederen afnemen. Kwantiteitsrisico. Door een (sterk) dalende vraag naar een artikel, zal de voorraad erg lang in het magazijn liggen ( winkeldochter ) en misschien zelfs op den duur onverkoopbaar blijken. Kwaliteitsrisico. Bederfelijke artikelen die vlak voor de houdbaarheidsdatum zitten, moeten snel tegen verlaagde prijzen worden verkocht. Blijft er dan nog voorraad over, dan moet die worden afgeschreven. Ook kunnen artikelen uit de mode raken (demodage) en is afprijzen de enige mogelijkheid om de artikelen nog aan de man of vrouw te brengen. Overige risico s. Beschadiging of vernietiging van voorraad door brand-, rook- of waterschade betekent dat de goederen geheel of gedeeltelijk moeten worden afgeschreven. 1.7 Samenvatting Duurzaam productiemiddel (dpm) Een productiemiddel dat gedurende diverse productieprocessen dienst doet, voordat het volledig verbruikt is. Afschrijven Het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van een duurzaam productiemiddel. 26 Hoofdstuk 1

17 Technische levensduur De periode waarin een duurzaam productiemiddel technisch gezien in staat is de gevraagde bepaalde prestaties te leveren. Economische levensduur De periode waarin het economisch gezien verantwoord is een duurzaam productiemiddel te gebruiken. Afschrijvingskosten Totale afschrijvingskosten = de aanschafprijs van het dpm restwaarde. Restwaarde De vermoedelijke opbrengstwaarde van het dpm aan het einde van de economische levensduur. Complementaire kosten Alle kosten van een duurzaam productiemiddel met uitzondering van rente en afschrijving. Jaarlijkse afschrijving aanschafwaarde restwaarde jaarlijkse afschrijving = economische levensduur jaarlijkse afschrijving jaarlijkse afschrijving in procenten = 100% aanschafwaarde Gemiddeld geïnvesteerd vermogen aanschafwa arde + restwaarde 2 Rentekosten over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen aanschafwaarde + restwaarde rentepercentage 2 Huisvestingskosten Kosten die samenhangen met het gebruik van een pand en/of inventaris. Voorraadkosten Kosten die samenhangen met het aanhouden van voorraad. Ruimtekosten Kosten die worden veroorzaakt doordat voor het aanhouden van voorraad ruimte nodig is. Rentekosten Kosten die te maken hebben met het feit dat in voorraad geld is geïnvesteerd. Risicokosten Kosten die samenhangen met het risico dat de aangehouden voorraad in waarde daalt. Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 27

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 7

Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen 7 1 Kosten van huisvesting en duurzame productiemiddelen Kennisvragen paragraaf 1.1 en 1.2 1. Wat bestudeert de bedrijfseconomie? 2. We onderscheiden bij uitgaven kosten en verspillingen. Wat is het verschil

Nadere informatie

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente?

Rente. Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Rente Een lening is soms nodig om een grote uitgave te kunnen doen. De lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. Hoe hoog is de rente? Als een bedrijf een nieuwe machine wil kopen, is daar niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Kostensoorten

Hoofdstuk 13 Kostensoorten Hoofdstuk 13 Kostensoorten Paragraaf 13.1 1. Kosten zijn onder andere in te delen in kostensoorten a. Wat zijn kostensoorten? b. Welke zes kostensoorten onderscheidt men meestal? c. Waarom worden de kosten

Nadere informatie

Vast percentage van de aanschafwaarde

Vast percentage van de aanschafwaarde Afschrijvingen Wouke koopt een bedrijfsauto. Zij verwacht hem drie jaar te gebruiken. Elk jaar wordt de auto minder waard. Wouke houdt deze waardevermindering in de boekhouding bij: zij boekt een bepaald

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. De kosten van duurzame productiemiddelen. Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit!

Hoofdstuk 22. De kosten van duurzame productiemiddelen. Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit! www.jooplengkeek.nl De kosten van duurzame productiemiddelen Hoofdstuk 22 Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit! Duurzame bezittingen gaan we afschrijven in meerdere jaren. (niet in

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Cumulatieve. De economische gebruiksduur van het verbeterde type bestelwagen is 4 jaar.

Cumulatieve. De economische gebruiksduur van het verbeterde type bestelwagen is 4 jaar. PDB Kostencalculatie Uitwerkingen hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Jaar Afschrijving interest complementaire totale Cumulatief aantal kilometers Kosten per kilometer 1 73.000 1.000 6.000 80.000 50.000 1,60 2

Nadere informatie

2 Constante en variabele kosten

2 Constante en variabele kosten 2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet

Nadere informatie

Reader Bedrijfseconomische berekeningen

Reader Bedrijfseconomische berekeningen Reader Bedrijfseconomische berekeningen Reader Bedrijfseconomische berekeningen Peter H. C. Hintzen isbn 978 90 5752 290 1 2015 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Kostensoorten

www.jooplengkeek.nl Kostensoorten www.jooplengkeek.nl Kostensoorten Grondstoffen Arbeid Overige variabele kosten Duurzame productiemiddelen Grond Diensten van derden Belastingen Financiering 1 Kostensoorten Financiering Financieringskosten

Nadere informatie

Hier moet worden aangegeven het soort werktuig Bijvoorbeeld: een trekker.

Hier moet worden aangegeven het soort werktuig Bijvoorbeeld: een trekker. 10 WERKTUIGKOSTEN Om zo n formulier goed in te vullen moeten we eerst weten wat al de begrippen, die erop vermeld staan, betekenen. Hieronder is de kop van het formulier weergegeven. Werktuig Omschrijving

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER

BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER BEDRIJFSREKENEN OPDRACHTEN BASIS EN KADER OPDRACHTEN BASIS EN KADER PROCENTEN 1. Bereken de volgende percentages: a. 4% van 13,25 = b. 7% van 27,75 = c. 6% van 44,80 = d. 5% van 53,75 = e. 8% van 885,90

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

22-1-2014. Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20. Tentamentraining

22-1-2014. Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20. Tentamentraining Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20 1 Tentamentraining 2 1 Kostprijs Normale productie : 40.000 stuks Verwachte werkelijke productie : 44.000 stuks Variabele kosten : 176.000 Constante kosten : 360.000

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Kostprijscalculatie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

voorraadkosten d e 3 r s

voorraadkosten d e 3 r s voorraadkosten d e 3 r s wat kost het Als je ernaar streeft om de servicegraad op 100% te houden, betekent dit dat er veel geld geïnvesteerd wordt in het aanhouden van voorraden. Dit is bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 1

Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 1 Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 1 niveau 4 Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit boek. Te activeren tot: Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB KOSTENCALCULATIE 4 OEFENEXAMEN 3 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 11

Antwoorden hoofdstuk 11 Antwoorden hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Bruto % Afval 15 % Netto 21,25 kg = 85 % Bruto moet x 21,25 kg = 25 kg worden aangewend. 85 b. In de kostprijs wordt opgenomen 25 x 3,60 = 90 Opgave 11.2 Bruto %

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

De JetStar bestaat uit een reeks onderdelen die in de onderneming JetFun bvba worden geproduceerd.

De JetStar bestaat uit een reeks onderdelen die in de onderneming JetFun bvba worden geproduceerd. De onderneming JetFun bvba produceert één type jetski, de JetStar. De JetStar bestaat uit een motor die de jetski aandrijft. De motor is een Kawasaki 23 pk die wordt aangekocht. De JetStar bestaat uit

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen www.jooplengkeek.nl Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslag is de wijze waarop de activa (bezit) wordt gewaardeerd in de administratie (boekhouding, balans). Voor welke prijs?

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Investerings en financieringsprobleem

Investerings en financieringsprobleem 10 hoofdstuk Investerings en financieringsprobleem 10.1 C 10.2 B 10.3 C 10.4 B 10.5 A 10.6 D 10.7 B 10.8 A 10.9 D 10.10 C 10.11 C 10.12 B 60% van 25.000.000 = 15.000.000 10.13 C Balanstotaal 30.000.000;

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. Intrest.

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. Intrest. EZE TAAK BESTAAT UIT 3 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 3. Intrest 1 I Bij het berekenen van rentenummers wordt het kapitaal op hele Surinaamse

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Economie en recht

Ambitie.info. BPV Economie en recht Ambitie.info BPV Economie en recht Colofon Uitgeverij: Edu'Actief b.v. Meppel Auteur: L. Kroes Redactie: Edu'Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Edu'Actief b.v. Meppel Drukwerk:

Nadere informatie

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: 978 90 5784 337 2. Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J.

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: 978 90 5784 337 2. Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J. werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten Bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Stein: Economisch Instituut

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld:

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld: MA1 Oefententamen 3 Opgave 1 Verhoeven bv is een middelgrote transportonderneming die vrachten vervoert binnen Nederland voor diverse klanten. De onderneming heeft plannen om haar vrachtwagens te vervangen

Nadere informatie

2 Kostprijsberekening en opslagmethode

2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2.1 Inleiding In het Basisboek Bedrijfseconomie hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de kostprijs. We hebben kennisgemaakt met directe en indirecte

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Intrest DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36.

Intrest DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. EZE TK ESTT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. Intrest eschouw de volgende beweringen: I 1 e standvastige deler wordt berekend met p

Nadere informatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen drs. H.H. Hamers drs. W.J.M. de Reuver Dit antwoordenboek behoort bij het

Nadere informatie

DE EENMANSZAAK DEEL 2 VWO SAMENVATTING. Jannes Timmers. De Eenmanszaak deel 2 VWO

DE EENMANSZAAK DEEL 2 VWO SAMENVATTING. Jannes Timmers. De Eenmanszaak deel 2 VWO De Eenmanszaak deel 2 VWO DE EENMANSZAAK DEEL 2 VWO SAMENVATTING Jannes Timmers Copyright Jannes Timmers 2015 Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op een

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis alculatie (K ) Oefenexamen 1 SISKENNIS LULTIE (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 100. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

b Economische voorraad: de voorraad waarover de onderneming prijsrisico

b Economische voorraad: de voorraad waarover de onderneming prijsrisico Hoofdstuk 20 1 a Kenmerkend voor een handelsonderneming is dat de goederen in (vrijwel) dezelfde staat (tegen een hogere prijs) worden verkocht als zij worden ingekocht. b Economische voorraad: de voorraad

Nadere informatie

b Economische voorraad: de voorraad waarover de onderneming prijsrisico

b Economische voorraad: de voorraad waarover de onderneming prijsrisico Docentenhandleiding Hoofdstuk 20 1 a Kenmerkend voor een handelsonderneming is dat de goederen in (vrijwel) dezelfde staat (tegen een hogere prijs) worden verkocht als zij worden ingekocht. b Economische

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU UNFORM HEREXMEN EN MULO tevens E ZTTNG STTSEXMEN MULO 2007 VK : ERJFSREKENEN TUM: WOENSG 08 UGUSTUS 2007 TJ : 07.30-09.30 UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. ntrest

Nadere informatie

Enkele bijzondere onderwerpen

Enkele bijzondere onderwerpen 9 Enkele bijzondere onderwerpen 901 a 1/3 x d 3.000.000 (2004) 2/3 x d 6.000.000 (2005) d 6.000.000 (2006) = d 11.000.000. b Het cumulatief effect = balansbedrag onderzoekskosten per 31 december 2006 =

Nadere informatie

Opmerkingen vooraf aan het examen: Tenzij anders gemeld, hoeft u geen rekening te houden met btw.

Opmerkingen vooraf aan het examen: Tenzij anders gemeld, hoeft u geen rekening te houden met btw. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave EXAMEN COST- EN MANAGEMENT ACCOUNTING DINSDAG 3 MAART 2015 11.45 UUR 13:45 UUR Belangrijke informatie Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven;

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4 Inkomstenbelasting winst 4 programma Fiscale reserves Uitleg kostenegalisatiereserve Uitleg herinvesteringsreserve Uitleg fiscale oudedagsreserve 1 Fiscale reserves Artikel 3.53 1. Bij het bepalen van

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2007

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2007 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENUREAU UNFORM ENDEXAMEN MULO tevens TOELATNGSEXAMEN VWO/HAVO 2007 VAK : EDRJFSREKENEN DATUM: DONDERDAG 05 JUL 2007 TJD : 09.45 11.25 UUR (MULO- KANDDATEN) 09.45

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Fiscale Jaarrekening niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Dit examen

Nadere informatie

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN

MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN De eigen winkel MODULE 7: HET BEDRIJFSPLAN Inhoud: Omzet Kosten - Huisvesting - Personeel - Voorraad - Afschrijving - Verkoopkosten - Rentekosten - Belastingen - Niet fiscale kosten Gewaardeerd loon Gewaardeerd

Nadere informatie

2010 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4

2010 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4 Inkomstenbelasting winst 4 programma Fiscale reserves Uitleg kostenegalisatiereserve Uitleg herinvesteringsreserve Uitleg fiscale oudedagsreserve Fiscale reserves Artikel 3.53 1. Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 15 DECEMBER 2015 09.00 11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

verlaagd of gelijk gebleven? Licht je antwoord toe met een berekening waarbij wordt afgerond op 3 decimalen.

verlaagd of gelijk gebleven? Licht je antwoord toe met een berekening waarbij wordt afgerond op 3 decimalen. Opgave 1 Pieter Rienstra is de enige eigenaar van makelaarskantoor Prachthuis. Het bedrijf is geen rechtspersoon. In 2006 maakte het makelaarskantoor winst. Over deze winst moet Pieter Rienstra belasting

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2007-I

Eindexamen m&o havo 2007-I Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 1 Bij huurkoop loopt Witgoed minder risico omdat bij huurkoop Witgoed eigenaar blijft van de verkochte goederen tot de laatste termijnbetaling voldaan is. (Indien

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Werkboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Calculaties en analyses

Calculaties en analyses WERKBOEK NIVEAU &4 Calculaties en analyses commerciele beroepen HENK TIJSSEN INGE BERG EVELIEN VAN DIJK 6 Rondleiding door dit werkboek Het werkboek is verdeeld in hoofdstukken. Een hoofdstuk in het werkboek

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening

NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening Met deze checklist kunt u (samen met uw accountant) controleren of op de jaarrekening alle relevante kosten

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 6 OKTOBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 6 OKTOBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 6 OKTOBER 2015 11.45-13.45 UUR Indien een kandidaat tot eenzelfde antwoord komt als opgenomen in dit correctiemodel maar waarbij

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3.1 Inleiding De overheid profiteert mee van elke aankoop die wordt gedaan. Want iedere ondernemer is verplicht aan de fiscus omzetbelasting (btw) af

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Hoofdstuk 4 De categoriale kostenindeling

EENMANSZAAK DEEL 1. Hoofdstuk 4 De categoriale kostenindeling EENMANSZAAK DEEL 1 Hoofdstuk 4 De categoriale kostenindeling VERANDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN: RESULTAAT Bruto verkoopresultaat/brutowinst = verkoopopbrengst inkoopwaarde Nettoresultaat = brutoresultaat

Nadere informatie

Deel 2 hoofdstuk 4 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 4. Versie 1.01 -- 31-aug-2011 1. Kosten van materiële vaste activa.

Deel 2 hoofdstuk 4 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 4. Versie 1.01 -- 31-aug-2011 1. Kosten van materiële vaste activa. Deel 2 hoofdstuk 4 kosten van vaste activa 1 Kosten van materiële vaste activa Vaste activa materiële vaste activa gebouwen, machines, ed immateriële vaste activa goodwill, octrooirecht, ed Door het gebruik

Nadere informatie

10. Break the Code. Registratieformulier Break the Code. Namen groepsleden. Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3

10. Break the Code. Registratieformulier Break the Code. Namen groepsleden. Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 10. Break the Code Registratieformulier Break the Code Namen groepsleden Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 Code poging 2 (indien nodig) Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 Puzzel 1: woordzoeker Instructies

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU VK : ERJFSREKENEN TUM: ONERG 07 UGUSTUS 008 TJ : 07.30 09.30 UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. UNFORM HEREXMEN MULO tevens e ZTTNG STTSEXMEN 008 NTREST e juiste

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 200 VAK : BEDRIJFSREKENEN DATUM : DINSDAG 06 JULI 200 TIJD : 09.45.25 UUR (MULO-III KANDIDATEN)

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

1 Kostprijsberekening en bezettingsresultaat

1 Kostprijsberekening en bezettingsresultaat 1 Kostprijsberekening en bezettingsresultaat 1.1 Inleiding In het Basisboek Bedrijfseconomie heb je al veel geleerd over hoe de prijs van een product tot stand komt. De eerste hoofdstukken in dat boek

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 7

Internetopgaven hoofdstuk 7 Internetopgaven hoofdstuk 7 IO.7.1 Zie onderstaande MVA-staat van Anders BV, producent van kunststof kozijnen. MVA staat Anders BV Omschrijving Aanschaf Aanschaf Afschrijvings- Boekwaarde Afschrijving

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2013-I

Eindexamen vwo m&o 2013-I Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 2 0,20 x 200.000 + 0,25 x (3.400.000-200.000) = 840.000 De acountant heeft gelijk. 2 maximumscore 3 vennootschapsbelasting 840.000 1 dividendbelasting 0,15 x 0,20

Nadere informatie