Jaarverslag 2010 Activiteitenverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Activiteitenverslag"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag Jaarverslag 2010

2 INHOUD > Missie pag. 3 > ICT als strategisch instrument pag. 3 > Sociale verantwoordelijkheid pag. 5 > Reguliere werking pag. 5 > Kwaliteitscoördinatie pag. 7 > Enterprise architectuur pag. 9 > Projectoverzicht Digipolis Antwerpen pag. 9 > Projectoverzicht Digipolis Gent pag. 11 2

3 Missie & Visie Missie Digipolis is een deskundige telematicapartner die totaaloplossingen biedt voor de verschillende diensten van de steden en OCMW s van Antwerpen en Gent. Digipolis is een makelaar-consulent-architect die adviseert, actief mee zoekt naar de gepaste telematica-oplossingen en anticipeert op de behoeften van haar partners. Zij reikt stabiele totaaloplossingen aan en onderzoekt telkens opnieuw of andere partners betrokken kunnen worden. Totaaloplossingen omvatten de ontwikkeling van software, de implementatie van hardware, netwerken of telefonie-infrastructuur, het ter beschikking stellen van telematicacompetentie, de begeleiding van de eindgebruikers, de verankering in de organisatie, de opvolging bij de realisatie van telematicaprojecten en de nazorg. Een kwalitatieve en stabiele ondersteuning van de operationele toepassingen en infrastructuur blijft één van de belangrijkste taken van Digipolis. ICT als strategisch instrument De volledige dienstverlening van Digipolis wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd en afgestemd op de werking van de Antwerpse en Gentse besturen. In haar logistieke rol voorziet Digipolis de verschillende departementen, directies en diensten van technologische en infrastructurele ondersteuning zodat zij zich beter kunnen organiseren en hun klanten efficiënter kunnen bedienen. Digipolis denkt actief mee met de klant over verbeteringen in de dienstverlening en vervult vanuit haar ICT-expertise een trekkersrol in de optimalisatie van de operationele processen. In 2010 heeft Digipolis voor haar klanten via ICT-projecten bijgedragen aan de realisatie van verschillende prioriteiten en meerjarenplannen. De gefaseerde invoering van het gemeenschappelijk financieel platform, e-besluitvorming, de A-kaart, het Antwerpse edepot, dispatching van de Gentse brandweer, een mobiele website voor de Gentse feesten, een Gents geoloket huisartsen, apotheken en welzijnscentra en de vernieuwing van de Gentse SAP-omgeving voor elektronische facturatie zijn maar enkele voorbeelden hiervan. De synergetische opportuniteiten op het vlak van gemeenschappelijke aanpak tussen stad, OCMW en politie van Antwerpen en Gent vormden ook in 2010 een belangrijke uitdaging. Zowel wat ICT-infrastructuur als functionele applicaties ter ondersteuning van de stedelijke werking betreft, bleef het uitgangspunt om samen te ontwikkelen. Door deze schaalvergroting konden de ontwikkelings- en beheerkosten en de kwaliteit van de aangeboden diensten geoptimaliseerd worden. Er kan een duidelijke trend vastgesteld worden in de aard van de projecten die de Antwerpse en Gentse vestiging samen realiseren. Daar waar in de beginperiode vooral kleine projecten werden aangepakt, werden in 2010 grote dossiers uitgewerkt. Voorbeelden zijn het overkoepelende politie-intranet, de selectie van een standaard DMS-platform, de nieuwe notaristoepassing en het project e-besluitvorming (of q-besluitvorming). Met e-besluitvorming verloopt het volledige traject van agendering tot archivering, met inbegrip van de zittingen zelf, op een digitale manier. Actieve partners binnen dit project zijn de steden Antwerpen en Gent en het OCMW van Gent. Het OCMW van Antwerpen volgt het project nauw mee op om later eventueel mee op de kar te springen. Sinds maart 2010 stelt de federale regering een platform ter beschikking waardoor alles inzake overheidsopdrachten elektronisch kan verlopen. Dit project vaart onder de vlag 3

4 4 Stad Antwerpen

5 e-procurement. Digipolis stapte onmiddellijk mee in dit project en kondigt sindsdien op de module e-notification alle overheidsopdrachten aan die automatisch bezorgd worden aan de officiële nationale en Europese publicatie-instellingen. Door het online publiceren, zijn de overheidsopdrachten heel toegankelijk en transparanter. De geïnteresseerde leveranciers kunnen elektronisch een offerte indienen via de module e-tendering. Het e-procurementplatform biedt daarnaast een centrale plaats om alles te bewaren en te raadplegen. Door de elektronische beschikbaarheid verloopt het proces vlotter en sneller en is de kans op fouten kleiner. Sociale verantwoordelijkheid Het gebruik van computer en internet blijft bij bepaalde bevolkingsgroepen zoals laaggeschoolden, werklozen en kansarmen nog steeds laag. Daarom neemt Digipolis naast haar rol als logistieke partner ook de sociale opdracht op om deze mensen beter te wapenen in de strijd tegen de digitale kloof. Zowel in Antwerpen als in Gent werd er in 2010 verder gewerkt aan de overbrugging van de digitale kloof. In het antwerpen.be-centrum lag de nadruk het voorbije jaar op het verfijnen van het cursusaanbod en het uitwerken van workshops en cursussen op maat. In Gent werden verschillende initiatieven opgezet (o.a. deelname aan de Digitale Week, het voorzitterschap van de werkgroep e-inclusion van het Knowledge Society Forum, een actieplan voor de openbare computerruimtes in Gent, enz.) die varen onder de vlag Reguliere werking Stad Antwerpen De voorbije jaren veranderde er heel wat in de stedelijke structuren van Antwerpen. Bepaalde onderdelen binnen de organisaties van stad en OCMW werden afgesplitst en ondergebracht in zelfstandige entiteiten met een verhoogde autonomie. Digipolis leverde het voorbije jaar de nodige inspanningen om deze entiteiten van verdere samenwerking te overtuigen. De organisatie van Digipolis werd bijgestuurd om krachtdadiger en klantge richter te werken. Daarom werden de krachten binnen de competentiecentra van Digipolis Antwerpen gebundeld rond een aantal specifieke domeinen zoals SAP, strategische cyclus,.net, multikanaaldienstverlening, enterprise content management en facility management information system. In 2010 stapte stad Antwerpen van eenduidig CRM-gerelateerde processen over naar een completer concept voor multikanaaldienstverlening. Via verschillende initiatieven werd gewerkt aan een verhoogde klantentevredenheid binnen multikanaaldienstverlening. Een paar voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van het aantal functionaliteiten dankzij versiebeheer SAP-CRM, een verbeterde rapportering vanuit SAP-CRM en een upgrade van SAP-CRM. Het competentiecentrum enterprise content management stond voor een aantal belangrijke uitdagingen in Dit door de stijgende vraag naar websites en de snel evoluerende technologie. Waar Digipolis zich de voorbije jaren vooral richtte op de ontwikkeling en implementatie van internetsites, werd er in 2010 veel aandacht besteed aan het uitbouwen van de competentie op het vlak van intranetsites en SharePoint was het jaar van de uitbreiding voor het competentiecentrum facility management information system. Enerzijds werd het luik IT Service Management mee geïntegreerd in het 5

6 6 Stad Antwerpen

7 bestaande facility management, anderzijds werd een adviesraad FMIS opgericht waarin de leden van de groep Antwerpen en Gent betrokken worden in de verdere uitbouw van de facilitaire processen. Het voorbije jaar werden er versiebeheerprojecten uitgevoerd en werd er gewerkt aan bouwprojectmanagement, zaalreserveringen en contractenbeheer. Dankzij de SharePoint-ontsluiting kunnen verschillende diensten nu op een snelle een eenvoudige manier gebouwgerelateerde documenten opvragen. Het competentiecentrum SAP richtte haar pijlen op het verder uitbouwen van haar competenties en het uitwerken van tools en methodieken. Een belangrijk project dat in 2010 verder uitgewerkt werd, is het gemeenschappelijk financieel platform (SAP). Met het competentiecentrum strategische cyclus worden de businessdomeinen van de strategische coördinatie ondersteund. In 2010 werd o.a. de kennis over de ARIS-omgeving verder vergroot en startten Antwerpen en Gent samen een voorstudie om het 10 jaar oude technische BI-platform te screenen op marktconformiteit. In Digipolis Gent werd binnen de afdeling projecten en ontwikkeling MS Project server in combinatie met Sharepoint in gebruik genomen. Het gebruik van 1 centrale toepassing voor projectbeheer en prestatieregistratie verbeterde de kwaliteit van de projectinformatie en dit zowel intern als naar de klanten toe. Het competentiecentrum business intelligence in Digipolis Gent, dat instaat voor het ontwerp en de realisatie van datawarehouse-projecten en rapportering, werd in 2010 versterkt met een extra VTE en extra opleidingen voor de ontwikkelaars. Het doel is om een toegankelijke datawarehouse op te zetten voor de klanten zodat op een eenvoudige manier beleidsondersteunende rapporten opgebouwd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een BI-platform voor het OCMW van Gent. Voor de ontwikkelaars betekende 2010 de overstap naar Visual Studio 2010 en SQL Ook op het vlak van infrastructuur gebeurde er heel wat in Zo werd de verhuis van de medewerkers van de Antwerpse stads- en OCMW-diensten naar de hoogtechnologische kantoren van Den Bell verder afgewerkt en werd het Museum aan de Stroom technisch volledig uitgerust en aangesloten op het stedelijk netwerk. Daarnaast werden er verschillende upgrades doorgevoerd met behulp van automatische softwaredistributie, zoals bv. de upgrade van Internet Explorer, Office en Outlook. De MS Exchange-omgeving van Gent werd gemigreerd naar Exchange 2010 en de spiegelomgeving van de stad Gent werd afgewerkt. Hierdoor kan het ene systeem volledig overnemen van het andere in geval van problemen. Ook het data- en telefonienetwerk en de oude draadloze netwerkverbindingen ondergingen een upgrade en er werd verder gewerkt aan het beveiligingsniveau van de stedelijke netwerken. Stad Antwerpen Kwaliteitscoördinatie Digipolis Antwerpen startte in 2009 met het modeleren en documenteren van haar bedrijfsprocessen. Hiervoor wordt het COBIT-raamwerk gebruikt, een standaard die alle activiteiten van een IT-organisatie zoals Digipolis opdeelt in 34 hoofdprocessen. In 2010 werden 18 prioritaire processen gedocumenteerd en verder uitgewerkt. Digipolis Antwerpen participeert ook in een netwerk van kwaliteitscoördinatoren dat opgericht werd als onderdeel van de strategische coördinatie bij haar klanten. 7

8 Stad Antwerpen 8

9 en Enterprise architectuur Eind 2009 werden in Antwerpen de belangrijkste interne processen op het vlak van enterprise architectuur (EA) gedefinieerd en gedocumenteerd in ARIS. Vorig jaar werden de processen geïmplementeerd en ingepast in de dagelijkse werking. Een belangrijk Antwerps EA-project is het opzetten van centrale referentiesystemen (CRS) voor bv. personen, panden, producten, enz. Alle toepassingen moeten van deze centrale referentiesystemen gebruik maken. In 2010 werd gestart met het project CRS-Persoon. Projectoverzicht Digipolis Antwerpen Koppeling met Avias en BIAS (stad) in het kader van de invoering van het gemeen- schappelijk financieel platform Digitalisering inkomende facturen Budgetteringstool BPC Dossieropvolging SIDOS voor Lokale Politie Antwerpen Intranet politie: fase 1 Aanmeldingsregister scholen Self-service leerlingfacturatie Stedelijk Onderwijs Cicerone voor opvanggezinnen Invoering e-besluitvorming Dashboard voor leidinggevenden Organisatie van de federale verkiezingen Upgrade CRM Implementatie CRS-Persoon: fase 1 Implementatie 3P en intranetsite Calweb Lancering A-kaart E-vita in productie Gunning personeelsplanning voor Zorgbedrijf Opstart Europees project Home Sweet Home Voorstudie Digitale bouwvergunningen, inclusief protocol met de Vlaamse overheid Groeninventaris met GIS-beheer Monitor Stedenbouwkundige vergunningen Zaalreservering sportinfrastructuur Website Jeugd Nieuwe websites voor de Antwerpse cultuurcentra Aanvraag vastgoedinformatie via www. antwerpen.be Implementatie nieuwe bevolkingstoepassing Implementatie tijdsregistratie stad fase 4 Exchange server 2007 Implementatie SAP BPC Implementatie perimeterbeveiliging KANO Migratie oude Cognos-omgevingen Metaproject informatiebeveiliging Implementatie scholennetwerk fase 2 Voorstudie BPM Implementatie bibliotheek- en archiefsoftware Den Bell: conversie van mainframe-applicaties naar nieuwe infrastructuur Implementatie servers en storage Versiebeheer HReM+ M2M: ontwikkeling piloot Activering MPSA Versiebeheer Payroll Migratie mainframe PeopleSoft Implementatie PMI fase 3 Voorstudie digitale hulpmiddelen LPA Gemeenschappelijk financieel platform SAP 9

10 10

11 Projectoverzicht Digipolis Gent Aanpassingen CAR basisonderwijs Gent AG SOB Patrimoniumbeheer en GIS Register Onbebouwde Percelen Beeldbank Beheer departementsoverschrijdende subsidiestromen Beheer duikinterventies Beheerpakket uitleningen materiaal Betekeningen AMD BI OCMW_Beleidsinformatie Sociale Dienst Bibliotheek gevangenis Briefwisselingssysteem Centraal Adressenbestand - VESTA Cevips centraal OCMW / STAD CIVITAS Fietsrouteplanner CMS standaardisatie Debiteurenbeheer OCMW DIA Digidos Werkgelegenheidsbureau Digitaal Archief OCMW Dispatching Hoofdwacht Document managementsysteem Doortrekkersterrein woonwagenbewoners DROSO Dwangbevel OCMW e-besluitvorming/q-besluitvorming ecollege /e-hrm / e-loket Fusie huisvestingsmaatschappijen GAS Fase 2 Gemeenschappelijk Financieel Platform Geoloket Gezondheidsdienst / OCR GIS-project begraafplaatsenbeheer GOAL GRB Meldingenloket Implementatiestudie SAP FIN SG/OG Inname openbare weg Internet / intranet OCMW Intranet Politie Kasregister Kassasoftware Parkeerbedrijf Kindersite (ex-kidsite) Klantbegeleidingssysteem Ledeberg Leeft Accesstoepassing (premies) Migratie LSB-site Mobiele website m gent be Nieuwe website GSIW / Kunshal Opvolgingssysteem contacten Overheidsopdrachten 3P Planon voor Dienst Wonen en dienst DGT Portaal infobronnen (BIDOC) Presentiegelden Commissies en Raden Prezonewerking Brandweer Project- en prestatietool Projectwerking PRINS geoloket Registratie Ergotherapie Registratiedatabank Loopbaanbegeleiding Registratiesysteem taxicheques Registratiesyst. Telealarm (anti-stalking) Registratietoepassing voor LDC SAP Integratie Parkeerbedrijf bij Stad Gent SAP Interface loonmotor SSGI / PI / SD Schuld- en thesauriebeheer SMS-communicatie OCMW / STAD Socio-culturele participatie Strategische planning voor stuurkaarten en jaarverslag Strategische studie ICT SOB Stroomlijnen brandweer office-applicaties personeelsbeheer Tinkelbel planningstool Toegangscontrole dienst Kinderopvang Uitleendiensten materiaal Vastgoed Informatie Beheer Verkoop- en reserveringsoftware Vervanging RecSpo door Recreatex Vismijn City Card Vormingsmodule Webapplicatie BI Financiën Webapplicatie BI Rapportering Webinterface Papyrus Website Drukkerij OCMW Website Gent Scheppende Stad Website Gentse Feesten Website Klimaatverbond 11

12 Bedrijf Directeur Antwerpen Directeur Gent Aantal locaties Adres maatschappelijke zetel Adres Gentse afdeling Aantal personeelsleden Opdrachthoudende vereniging Digipolis Peter Crombecq Johan Van der Bauwhede 2 Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen Bellevue 1, 9050 Gent 347,42 VTE (cijfer van 31/12/2010) Redactieteam Berlinde De Gendt, Lies Gommers en Ellen Van Orshaegen Foto s Verantwoordelijke uitgever Copyright stad Antwerpen Copyright stad Gent Peter Crombecq Voor meer info Digipolis Antwerpen - Bedrijfscommunicatie Generaal Armstrongweg Antwerpen T Je vindt ons op Depotnummer D/2011/0306/38

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid P. 2-3 SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT DAR P. 6-7 P. 10-11 AFDELING KANSELARIJ AFDELING CONTACTPUNT VLAAMSE INFOLIJN (CPVI) AFDELING STAFDIENST

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Memorandum van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) voor de verkiezingen van 2014 Tien prioriteiten Vlaams

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

kostenreductie Consolidatie + Virtualisatie = Dossier Cloud computing Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine.

kostenreductie Consolidatie + Virtualisatie = Dossier Cloud computing Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine. Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine.be Dossier Cloud computing Kris Vandaele, Corporate IT Manager Barry Callebaut Consolidatie + Virtualisatie = kostenreductie

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie