Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank"

Transcriptie

1 Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank Artikel 1 Voorwerp Fortuneo Bank, bijkantoor van Fortuneo V, met maatschappelijke zetel in Parijs, Place de Pyramide 5, Paris La Défense (hierna de Bank ), biedt aan haar cliënteel onder meer beleggingsdiensten aan inzake het Ontvangen en Doorgeven van orders met betrekking tot Financiële instrumenten en beschikt bovendien over de goedkeuring voor het Uitvoeren van orders voor rekening van derden. In die context heeft de Bank de verplichting alle redelijke maatregelen te nemen om het best mogelijke resultaat te behalen in het kader van de Uitvoering van de orders van hun Cliënten, en dit rekening houdend met de prijs, de kost, de snelheid, de waarschijnlijkheid van de Uitvoering en de afwikkeling evenals met de karakteristieken van het order. In dit kader en in overeenstemming met de wetgeving betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, heeft de Bank een beleid uitgewerkt (hierna het Beleid ) welke ervoor moet zorgen dat bij de Uitvoering van cliëntenorders het best mogelijke resultaat wordt bereikt. Dit beleid wordt eveneens Best Execution genoemd. De Cliënt wordt ervan geïnformeerd dat Fortuneo Bank, voor de meerderheid van zijn orders, beroep doet op de diensten van Procapital Securities Services, lid van verschillende marktplaatsen, voor de Uitvoering van de doorgegeven orders. De Bank doet, voor wat meer bepaald de orders op obligaties betreft, eveneens beroep op volgende Uitvoerende entiteiten : Belfius, BP Paribas Fortis Securities Services et KBC Securities. Het Orderuitvoeringsbeleid is van toepassing welke ook het communicatiekanaal is via hetwelke de Cliënten hun orders doorgeven aan de bank. Artikel 2 Definities Volgende definities zijn van toepassing in het kader van huidig Orderuitvoeringsbeleid : Best Execution : de optimale uitvoering van de orders van de Cliënten Best Selection : de gereglementeerde ondernemingen die de dienst van ontvangen en doorgeven van orders aanbieden dienen die entiteiten te selecteren die hen in staat stellen om hun verplichting tot optimale uitvoering van de orders na te leven (behoudens specifieke instructies van de Cliënt). Cliënt(en) : conform de MiFID richtlijn 2004/39/CE is de Bank ertoe gehouden haar Cliënten onder te verdelen in één van volgende categorieën en dit op basis van hun bekwaamheid met betrekking tot de financiële markten en financiële instrumenten : niet professionele klanten, professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen. 1

2 Financiële instrumenten : elk instrument zoals bedoeld in art. 2, 1, 1 van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Onrechtstreekse uitvoering : het ontvangen en doorgeven van orders van cliënten aan een andere gereglementeerde onderneming. Ontvangen en Doorgeven van orders : de dienstverlening in het kader van beleggingsdiensten waarbij een gereglementeerde onderneming orders van haar Cliënten ontvangt en deze doorgeeft aan een andere gereglementeerde onderneming voor Uitvoering. Orderuitvoeringsbeleid : het beleid dat een gereglementeerde onderneming heeft uitgewerkt om haar in staat te stellen het best mogelijke resultaat te behalen bij de Uitvoering (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de orders van haar Cliënten. Uitvoering : beleggingsdienst die erin bestaat om overeenkomsten te sluiten tot verkoop of aankoop van één of meer Financiële instrumenten voor rekening van derden. Uitvoerende entiteit : een gereglementeerde onderneming die over de goedkeuring beschikt om over te gaan tot de Uitvoering van orders voor rekening van derden. Uitvoeringsfactoren : de factoren die door de bank zijn weerhouden teneinde haar verplichtingen van Best Execution na te leven, meer bepaald de prijs, de kost, de snelheid, de waarschijnlijkheid van de uitvoering en de afwikkeling evenals de karakteristieken van het order. Uitvoeringsplaats : markten waarop de orders van de Cliënteel worden uitgevoerd. De door de Bank, in het kader van orderuitvoeringsbeleid, weerhouden marktplaatsen kunnen worden geraadpleegd in bijlage 1 van voorliggend document. Artikel 3 Verplichtingen in het kader van het Ontvangen en Doorgeven van orders en de keuze van de Uitvoerende entiteit ( Best Selection ) De Bank stelt een beleid van selectie van Uitvoeringsentiteiten in plaats waaraan de orders van de Cliënteel worden toevertrouwd voor de Uitvoering ervan op de Belgische en buitenlandse markten. Deze Uitvoeringsentiteiten werden geselecteerd op basis van hun professionaliteit en ervaring in het domein, op basis van technische criteria betreffende de modaliteiten van het Doorgeven en Uitvoeren van de orders (snelheid van verwerking, snelheid van antwoord eens het order is uitgevoerd, verbindingscapaciteit, ) en op basis van criteria betreffende de voorziene middelen teneinde de veiligheid van de verwerking te verzekeren (bewaring van een bewijs van de Uitvoering, auditspoor, noodplan, ). In het kader van haar activiteiten van Ontvangen en Doorgeven van orders verzekert de Bank zich ervan dat de Entiteit aan wie de orders worden doorgegeven de verplichting tot optimale uitvoering nakomt, rekening houdend met de Uitvoeringsfactoren weerhouden door de Bank. De Bank verzekert zich hiervan door middel van het uitvoeren van permanente controles op de uitvoering van de diensten van de Uitvoerende entiteit, en door een jaarlijkse herziening van haar Orderuitvoeringsbeleid waarbij het naleven door de Uitvoerende entiteit van het Orderuitvoeringsbeleid wordt geverifieerd. 2

3 Artikel 4 Uitvoeringsfactoren Teneinde het best mogelijke resultaat te behalen voor haar Cliënten houdt de Uitvoerende entiteit rekening met volgende factoren om tot een optimale totale tegenprestatie te komen: de prijs de kosten de snelheid de waarschijnlijkheid van de Uitvoering en de afwikkeling van het order de omvang van het order de aard van het order enig ander relevant aspect met betrekking tot het order Wij wijzen erop dat de kosten voor Uitvoering, compensatie en verrekening vereffening inbegrepen zijn in de transactiekosten die de Bank aanrekent. De Bank preciseert dat voor niet professionele klanten, binnen de Uitvoeringsactoren die hierboven zijn opgesomd, de Uitvoeringsfactor betreffende de totale kostprijs (dit is de prijs van het financieel instrument vermeerderd met alle uitgaven die ten laste zijn van de Cliënt, zoals de transactiekosten en de verrekening en vereffeningkosten) de meest doorslaggevende factor zal zijn. Artikel 5 Specifieke instructie van de cliënt In geval van een Specifieke instructie van een Cliënt met betrekking tot een order of enig aspect van het order, kan de Bank zich in de onmogelijkheid bevinden om het Orderuitvoeringsbeleid na te leven. Deze Specifieke instructie kan onder meer voortvloeien uit een aanduiding van de Uitvoeringsplaats van het order of het gebruikmaken van een specifieke modaliteit betreffende een Uitvoeringsplaats of een order. In dit geval verbindt de Bank er zich enkel toe het order te plaatsen in overeenstemming met de instructie van de Cliënt. Artikel 6 Plaatsen van uitvoering De door de Bank weerhouden Uitvoeringsplaatsen zijn de gereglementeerde markten, de multilaterale handelsfaciliteiten (MTF), de systematische internaliseerders (SI) et/of nietgereglementeerde markten (OTC). Deze Uitvoeringsplaatsen waarop de orders van de cliënt kunnen worden uitgevoerd zijn hernomen in bijlage 1 van dit Orderuitvoeringsbeleid. De Uitvoerende entiteit behoudt zicht het recht voor om orders van Cliënten uit te voeren op andere Uitvoeringsplaatsen. De Bank gaat ervan uit dat de gereglementeerde markten (of een andere equivalente noteringplaats voor sommige buitenlandse markten) de hoogste liquiditeit, snelheid van 3

4 Uitvoering van orders en veiligheid van betaling en overdacht van eigendom van effecten verzekeren, wat hen toelaat, in de meeste gevallen, het beste resultaat voor de Cliënten te bieden. De Bank geeft dan ook prioriteit aan gereglementeerde markten zoals YSE Euronext. Bovendien kan de Bank, steeds in het belang van de Cliënt, voorrang verlenen aan andere Uitvoeringsplaatsen zoals de multilaterale handelsfaciliteiten ( Multilateral Trading Facilities ou MTF die geen gereglementeerde marketen betreffen) of OTC markten. De Bank houdt zich dan ook het recht voor één of meerdere platformen te kiezen voor de Uitvoering van de orders, onder voorwaarde dat enerzijds de totale kostprijs lager is dan deze op een gereglementeerde markt en anderzijds dat deze Uitvoeringsplaats minstens dezelfde veiligheidsgaranties bieden voor de verwerking van de transacties. Artikel 7 Evolutie van het Orderuitvoeringsbeleid De verschillende elementen die deel uitmaken van dit Orderuitvoeringsbeleid hierbij inbegrepen de Uitvoeringsplaatsen zoals opgenomen in bijlage 1 kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. De Bank verbindt zich ertoe om minstens jaarlijks haar Uitvoeringsbeleid te herzien en de cliënt in te lichten van iedere substantiële wijziging van dit Beleid, en dit voornamelijk via de website van de Bank. Bijlage 1 : Lijst van toegankelijke marktplaatsen 4

5 Bijlage 1 : Uitvoerinsgplaatsen ProCapital en modaliteiten voor het plaatsen van orders aam van de Markt Land Broker Custodian Stop Order (/) Euronext Parijs, Brussel, Amsterdam Frankrijk, België, Euroclear (FR, BE, L & Procapital Equiduct ederland Bank) Membership Beurs van Luxemburg Luxemburg Euroclear Bank yse asdaq USA Amex Pershing Pershing OTC Market Toronto Stock Exchange Canada Vancouver Stock Exchange London SETS London SETSqx UK London SEAQ LES IOB Xetra Duitsland Frankfurt Stock Exchange Madrid Stock Exchange Spanje Milan Stock Exchange Italië Winterflood/ Euronext Lissabon Portugal AB (DMA) Swiss Stock Exchange Zwitserland Virt X Irish Stock Echange Ierland AB Amro Clearing Copenhague Stock Exchange Denemarken Oslo Stock Exchange oorwegen Stockholm Stock Exchange Zweden Modaliteiten Type Order Geldigheid Marktkoers, Limiet, Stop/Stop Limiet, Day, GTD, GTC Beste Limiet Marktkoers, Limiet, Stop/Stop Limiet, Beste Limiet Marktkoers, Limiet Day, GTD Helsinki Stock Exchange Finland Day, GTD Athens Stock Exchange Griekenland Vienna Stock Exchange Oostenrijk ohannesburg Stock Exchange Zuid Afrika Knight Capital Tokyo Stock Exchange apan (atixis GTD Singapore Stock Exchange Singapore Back up) Hong Kong Stock Exchange Hong Kong Australian Stock Exchange Australië Day Opmerking Maximum datum = 31/12/lopend jaar Minimum datum = D +1 5

De door de Bank weerhouden markten op basis van de voormelde criteria, worden hierna opgesomd.

De door de Bank weerhouden markten op basis van de voormelde criteria, worden hierna opgesomd. 1 1. Uitvoeringsbeleid 1.1. Criteria voor de keuze van markten De Bank heeft in alle onafhankelijkheid de per 1 oktober 2007 aangegeven markten geanalyseerd om zo de meest efficiënte en liquide markten

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten is van kracht vanaf 1/12/2018 en vervangt alle vorige versies.

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

MiFID Uitvoeringsbeleid

MiFID Uitvoeringsbeleid Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 MiFID Uitvoeringsbeleid = BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES

Nadere informatie

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie

JANUARI 2018 HET ORDERUITVOERINGSBELEID

JANUARI 2018 HET ORDERUITVOERINGSBELEID JANUARI 2018 HET ORDERUITVOERINGSBELEID INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Wanneer is dit beleid van toepassing? 3 1.3 Voor welke financiële instrumenten geldt dit beleid? 3 2 Best execution

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid 1. INLEIDING Dit beleid is door InsingerGilissen Bankiers N.V. (hierna: wij ) opgesteld in overeenstemming met zowel de Wet op het financieel toezicht (Wft) als Europese wetgeving, de herziene Richtlijn

Nadere informatie

Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten

Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten Hoofdstuk I: algemeen

Nadere informatie

Optimaal orderuitvoeringsbeleid

Optimaal orderuitvoeringsbeleid Optimaal orderuitvoeringsbeleid van de transacties in financiële instrumenten (samenvatting) Januari 2018 Optimaal orderuitvoeringsbeleid van de transacties in financiële instrumenten VN.1.01 (imp. 1953

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid BeSmart

Orderuitvoeringsbeleid BeSmart Orderuitvoeringsbeleid BeSmart Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is in het kader van de beleggersbescherming een beleggingsonderneming verplicht bij het uitvoeren van orders

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen wij of Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid van beursvennootschap Bocklandt BVBA

Orderuitvoeringsbeleid van beursvennootschap Bocklandt BVBA Orderuitvoeringsbeleid van beursvennootschap Bocklandt BVBA = BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1. Algemeen 1.1. Doel Dit beleid beschrijft de wijze waarop de beursvennootschap

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

SAXO BANK (Belgium) Beleid Voor BeSte uitvoering

SAXO BANK (Belgium) Beleid Voor BeSte uitvoering SAXO BANK (Belgium) Beleid Voor BeSte uitvoering SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240

Nadere informatie

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank

Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank Het orderuitvoeringsbeleid van KBC Bank 1. Situering van het orderuitvoeringsbeleid... 2 2. Aanpak van optimale uitvoering... 2 2.1. Uitvoeringsfactoren... 2 2.2. Plaatsen van uitvoering... 2 2.3. Orderuitvoering...

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

Asset Management ORDERUITVOERINGSBELEID. Arvestar Asset Management Guimardstraat 19, 1040 Bruxelles

Asset Management ORDERUITVOERINGSBELEID. Arvestar Asset Management Guimardstraat 19, 1040 Bruxelles Asset Management ORDERUITVOERINGSBELEID Arvestar Asset Management Guimardstraat 19, 1040 Bruxelles Inhoud 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Arvestar Asset Management NV...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Definities...3

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Samenvatting van het beleid inzake de uitvoering en verwerking van orders (het 'Beleid')

Samenvatting van het beleid inzake de uitvoering en verwerking van orders (het 'Beleid') Samenvatting van het beleid inzake de uitvoering en verwerking van orders (het 'Beleid') Inleiding Deze samenvatting van het Beleid van BNP Paribas Fortis NV is bedoeld voor klanten die in het kader van

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 maart 2017

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 maart 2017 Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 maart 2017 1. Orderuitvoeringen op de beurs Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs, Lissabon)... 2 Andere beurzen... 3 2. Orderuitvoeringen buiten beurs

Nadere informatie

GELDIG VANAF

GELDIG VANAF SAMENVATTING VAN HET BELEID INZAKE DE UITVOERING EN VERWERKING VAN ORDERS ( HET BELEID ) GELDIG VANAF 03.01.2018 Inhoudstafel Wat is Optimale Uitvoering? 3 Hoe worden uw orders uitgevoerd? 3 Waar voeren

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN DIERICKX LEYS PRIVATE BANK I. BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN DIERICKX LEYS PRIVATE BANK I. BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN DIERICKX LEYS PRIVATE BANK I. BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1. Algemene principes 1.1 Doel van dit document Deze informatienota

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Inhoud Inleiding 3 1. Orderuitvoeringsbeleid 4 2. Toepassingsgebied 4 3. Plaatsen van uitvoering 4 4. Criteria om de plaats van uitvoering te bepalen 4 5. Wijze van uitvoering 5

Nadere informatie

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018 Online tarieven Geen bewaarloon Gratis realtime koersen Euronext/Amerika Geen minimum instapbedrag S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018 Makelaarslonen 1 2 AANDELEN, TRACKERS, WARRANTS, TURBO S, SPRINTERS,

Nadere informatie

GELDIG VANAF

GELDIG VANAF SAMENVATTING VAN HET BELEID INZAKE DE UITVOERING EN VERWERKING VAN ORDERS ( HET BELEID ) GELDIG VANAF 01.05.2019 Inhoudstafel Wat is Optimale Uitvoering? 3 Hoe worden uw orders uitgevoerd? 3 Waar voeren

Nadere informatie

Informatie betreffende de top vijf handelsplatformen en top vijf van financiële tussenpersonen

Informatie betreffende de top vijf handelsplatformen en top vijf van financiële tussenpersonen Belfius Bank NV Karel Rogierplein 11 1210 Brussel Tel. 02 222 11 11 belfius.be RPR Brussel BTW BE0403.201.185 Informatie betreffende de top vijf handelsplatformen en top vijf van financiële tussenpersonen

Nadere informatie

ING België NV 5 belangrijkste plaatsen van uitvoering en/of makelaars en kwaliteit van de orderuitvoering

ING België NV 5 belangrijkste plaatsen van uitvoering en/of makelaars en kwaliteit van de orderuitvoering ING België NV 5 belangrijkste plaatsen van uitvoering en/of makelaars en kwaliteit van de orderuitvoering Jaarverslag 2019 (activiteiten 2018) Gepubliceerd op 30 april 2019 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

Beleid inzake de optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten

Beleid inzake de optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Beleid inzake de optimale uitvoering van orders in financiële instrumenten Januari 2018 Inhoud

Nadere informatie

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 27 april 2018

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 27 april 2018 Online tarieven Geen bewaarloon Gratis realtime koersen Euronext/Amerika Geen minimum instapbedrag S101 Tarieven geldig vanaf 27 april 2018 Makelaarslonen 1 2 AANDELEN, TRACKERS, WARRANTS, TURBO S, SPRINTERS,

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN In overeenstemming met de MiFID-richtlijn beoogt deze sectie u bepaalde inlichtingen te geven betreffende het orderuitvoeringsbeleid voor financiële

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Kadering 1.1. Doel van dit document

Nadere informatie

2018 RTS28 rapport KBC Bank. 1. Inleiding

2018 RTS28 rapport KBC Bank. 1. Inleiding 2018 RTS28 rapport KBC Bank 1. Inleiding KBC Bank heeft verschillende activiteitsdomeinen waarbinnen orders in financiële instrumenten worden gegeven en verwerkt. Het gaat om ons kantorennet (Retail en

Nadere informatie

Jaarverslag best execution obligaties. Mn Services Vermogensbeheer B.V april 2018

Jaarverslag best execution obligaties. Mn Services Vermogensbeheer B.V april 2018 Jaarverslag best execution obligaties Mn Services Vermogensbeheer B.V. 2017 30 april 2018 Jaarlijkse publicatie Top 5 plaatsen van uitvoering financiële instrumenten Als gevolg van de EU Markets in Financial

Nadere informatie

Orderverwerkingsbeleid

Orderverwerkingsbeleid Orderverwerkingsbeleid Inleiding Orderverwerking/ relevante factoren 1. Voor Van Lanschot bij het aanduiden van een tussenpersoon 2. Voor de tussenpersoon bij het uitvoeren van een order Orderverwerking/

Nadere informatie

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 juli 2018

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 juli 2018 Online tarieven Geen bewaarloon Gratis realtime koersen Euronext/Amerika Geen minimum instapbedrag S101 Tarieven geldig vanaf 1 juli 2018 Makelaarslonen 1 2 AANDELEN, TRACKERS, WARRANTS, TURBO S, SPRINTERS,

Nadere informatie

MiFID II Top 5 van de plaatsen van uitvoering en van de uitvoerende entiteiten

MiFID II Top 5 van de plaatsen van uitvoering en van de uitvoerende entiteiten MiFID II Top 5 van de plaatsen van uitvoering en van de uitvoerende entiteiten Kwantitatieve gegevens en herziening van de kwalitatieve prestatie Om te voldoen aan artikel 3, lid 3, van Verordening (EU)

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015 Januari 2015 Versie 3.0 Extern 1 van 8 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 G. van Gameren 2.0 Definitief 30-01-2014 V. Albayrak 2.1 Enkele wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

De Bank wil zich houden aan deze verplichting van optimale uitvoering aan de hand van de formalisering van regels, vertaald in dit beleid.

De Bank wil zich houden aan deze verplichting van optimale uitvoering aan de hand van de formalisering van regels, vertaald in dit beleid. 1. INLEIDING Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, van kracht sinds 03 januari 2018, betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van richtlijn

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 juli 2018

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 juli 2018 Online tarieven Geen bewaarloon Gratis realtime koersen Euronext/Amerika Geen minimum instapbedrag S101 Tarieven geldig vanaf 1 juli 2018 Makelaarslonen 1 2 10 AANDELEN, TRACKERS, WARRANTS, TURBO S, SPRINTERS,

Nadere informatie

Beste uitvoering. Kwaliteit van de uitvoering van de verrichtingen met financiële instrumenten en belangrijkste tegenpartijen.

Beste uitvoering. Kwaliteit van de uitvoering van de verrichtingen met financiële instrumenten en belangrijkste tegenpartijen. Beste uitvoering Kwaliteit van de uitvoering van de verrichtingen met financiële instrumenten en belangrijkste tegenpartijen (jaar 2017) Verslag beste uitvoering 2017 Pagina 1 I. INLEIDING - BELEID VAN

Nadere informatie

SPF Beheer B.V. Best execution beleid

SPF Beheer B.V. Best execution beleid SPF Beheer B.V. Best execution beleid 18 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toepassingsbereik... 3 3. Relevante factoren uitvoering en criteria... 3 4. Specifieke instructies... 3 5. Uitvoering

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Fondsenplatform neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar klanten te behalen. Daarbij volgt Fondsenplatform haar orderuitvoeringsbeleid. In

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid NNEK

Orderuitvoeringsbeleid NNEK Orderuitvoeringsbeleid NNEK NNEK neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar klanten te behalen. Daarbij volgt NNEK haar orderuitvoeringsbeleid. In dit orderuitvoeringsbeleid staat

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Fondsenplatform neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar klanten te behalen. Daarbij volgt Fondsenplatform haar orderuitvoeringsbeleid. In

Nadere informatie

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie

Nadere informatie

Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van BNP Paribas Fortis

Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van BNP Paribas Fortis Informatie voor Cliënten over het Orderuitvoeringsbeleid van BNP Paribas Fortis December 2010 Inhoud 1. Voorwaarden voor orderuitvoering 4 2. Toepassing 4 3. De uitvoeringsverplichting 4 4. De ontvangst

Nadere informatie

MiFID II Top 5 van de plaatsen van uitvoering en van de uitvoerende entiteiten

MiFID II Top 5 van de plaatsen van uitvoering en van de uitvoerende entiteiten MiFID II Top 5 van de plaatsen van uitvoering en van de uitvoerende entiteiten Kwantitatieve gegevens en herziening van de kwalitatieve prestatie Om te voldoen aan artikel 3, lid 3, van Verordening (EU)

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BOLERO (KBC BANK NV) VOOR RETAIL KLANTEN

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BOLERO (KBC BANK NV) VOOR RETAIL KLANTEN INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BOLERO (KBC BANK NV) VOOR RETAIL KLANTEN BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Kadering 1.1. Doel van dit document

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BOLERO (KBC BANK NV) VOOR RETAIL KLANTEN

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BOLERO (KBC BANK NV) VOOR RETAIL KLANTEN INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BOLERO (KBC BANK NV) VOOR RETAIL KLANTEN BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Kadering 1.1. Doel van dit document

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Meijers Weijerman Vermogensbeheer (Bruto=Netto)

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Meijers Weijerman Vermogensbeheer (Bruto=Netto) Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Meijers Weijerman Vermogensbeheer (Bruto=Netto) Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8.00 + 0.09 % (minimum

Nadere informatie

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management Juni 2015 Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management 1 Introductie 2 In dit beleid is beschreven hoe KCM voor haar cliënten op consistente wijze het best mogelijke resultaat

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

Gedetailleerd Optimaal Orderuitvoeringsbeleid van ING België

Gedetailleerd Optimaal Orderuitvoeringsbeleid van ING België Gedetailleerd Optimaal Orderuitvoeringsbeleid van ING België Versie op 1/1/2018 Dit document geeft per klasse van Financiële Instrumenten de praktische details weer omtrent het Optimaal Order Uitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.10 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Jansen & van Noort Vermogensbeheer B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Jansen & van Noort Vermogensbeheer B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Jansen & van Noort Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 6.5 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. ETF s / Beleggingsfondsen Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN 1. Aan en verkopen op Euronext (BRUSSEL - AMSTERDAM - PARIJS - LISSABON) Basis: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten)

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Kostenoverzicht TARIEVEN BEHEERFEE

Kostenoverzicht TARIEVEN BEHEERFEE Kostenoverzicht TARIEVEN BEHEERFEE Post Vermogensbeheer hanteert voor maatwerk een beheerfee van 1,20% per jaar (exclusief BTW) Daarnaast is er sprake van een Performance fee. Deze bedraagt 10% exclusief

Nadere informatie

Gedetailleerd Optimaal Orderuitvoeringsbeleid van ING België

Gedetailleerd Optimaal Orderuitvoeringsbeleid van ING België Gedetailleerd Optimaal Orderuitvoeringsbeleid van ING België Versie op 12/11/2016 Dit document geeft per klasse van Financiële Instrumenten de praktische details weer omtrent het Optimaal Order Uitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid NNEK

Orderuitvoeringsbeleid NNEK Orderuitvoeringsbeleid NNEK NNEK neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar klanten te behalen. Daarbij volgt NNEK haar orderuitvoeringsbeleid. In dit orderuitvoeringsbeleid staat

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Fondsenplatform neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar klanten te behalen. Daarbij volgt Fondsenplatform haar orderuitvoeringsbeleid. In

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR CLIËNTEN OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP Paribas Fortis SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE

INFORMATIE VOOR CLIËNTEN OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP Paribas Fortis SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE INFORMATIE VOOR CLIËNTEN OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BNP Paribas Fortis SPECIALISTEN IN DIENST VAN UW AMBITIE Inhoud 1. Voorwaarden voor orderuitvoering 3 2. Toepassing 3 3. De uitvoeringsverplichting

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET UITVOERINGSBELEID

TOELICHTING BIJ HET UITVOERINGSBELEID SAMENVATTING SAMENVATTING... 2 INLEIDING... 3 TOELICHTING BIJ HET UITVOERINGSBELEID... 4 1. TOEPASSINGSGEBIED... 4 Op welke cliënten is dit beleid van toepassing?... 4 Financiële instrumenten... 4 E-bankingorders...

Nadere informatie

Orderverwerkingsbeleid

Orderverwerkingsbeleid Orderverwerkingsbeleid Inleiding Relevante factoren bij het uitvoeren van een order Werkwijze van Van Lanschot bij orderverwerking 1. Algemeen 2. Orders m.b.t. beleggingsfondsen van derden 3. Profielfondsen

Nadere informatie

Optimaal Orderuitvoeringsbeleid ("OUB")

Optimaal Orderuitvoeringsbeleid (OUB) Bijlage 1 bij het BRVI Optimaal Orderuitvoeringsbeleid ("OUB") 1/7 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied en beschikbaarheid 2. Definities 3. Verrichtingen 4. Opbrengst van een verkoop 5. Optimale uitvoering

Nadere informatie

Het Orderuitvoeringsbeleid

Het Orderuitvoeringsbeleid Het Orderuitvoeringsbeleid 1 Inleiding 1.1 Algemeen Alex treft als onderdeel van haar beleggingsdienstverlening alle maatregelen om de best mogelijke uitvoering van klantenorders te behalen. Deze verplichting

Nadere informatie

MEDIRECT TARIEVEN- & KOSTENOVERZICHT

MEDIRECT TARIEVEN- & KOSTENOVERZICHT TRANSACTIETARIEVEN COMMISSIE* MINIMUM Aandelen en ETFs Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs) 0,10% EUR 7,50 Xetra Frankfurt 0,10% EUR 7,50 Borsa Italiana 0,15% EUR 7,50 Euronext Lisbon 0,20% EUR 15,00

Nadere informatie

MEDIRECT TARIEVEN- & KOSTENOVERZICHT

MEDIRECT TARIEVEN- & KOSTENOVERZICHT TRANSACTIETARIEVEN COMMISSIE* MINIMUM Aandelen en ETFs Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs) 0,10% EUR 7,50 Xetra Frankfurt 0,10% EUR 7,50 Borsa Italiana 0,15% EUR 7,50 Euronext Lisbon 0,20% EUR 15,00

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.06 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Beleid ING Wholesale Banking voor optimale uitvoering en orderverwerking

Beleid ING Wholesale Banking voor optimale uitvoering en orderverwerking Beleid ING Wholesale Banking voor optimale uitvoering en orderverwerking 1. Wanneer passen wij optimale uitvoering toe op klanttransacties? Dit Beleid voor optimale uitvoering en orderverwerking van ING

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

SIM KAART USA UNLIMITED

SIM KAART USA UNLIMITED SIM KAART USA UNLIMITED Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid KAS BANK N.V.

Orderuitvoeringsbeleid KAS BANK N.V. Orderuitvoeringsbeleid KAS BANK N.V. Disclaimer De meest recent goedgekeurde versie van dit beleidsdocument staat in het Policy House op Kaspoint. Wees erop attent dat geprinte documenten snel verouderd

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BPOST BANK

ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BPOST BANK ORDERUITVOERINGSBELEID VAN BPOST BANK bpost bank N.V. is een kredietinstelling die verschillende beleggingsdiensten aanbiedt, waaronder het uitvoeren van orders of het ter uitvoering doorgeven van orders

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie