Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Raming der voor de Tweede Kamer in 2004 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 28 mei 2003 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1, belast met het voorbereidend onderzoek van de raming voor 2004, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat het Presidium de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over de raming voldoende voorbereid. ALGEMEEN De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van deze raming. Op een aantal onderdelen hebben deze leden nog specifieke vragen, terwijl de Dienst Automatisering dit jaar hun bijzondere belangstelling heeft. 1 Samenstelling: Leden: van de Camp (CDA), Kalsbeek (PvdA), van Heemst (PvdA), Noorman-den Uyl (PvdA), voorzitter, Rijpstra (VVD), Vos (GL), Cornielje (VVD), Adelmund (PvdA), de Wit (SP), van Beek (VVD), ondervoorzitter, van der Staaij (SGP), de Pater-van der Meer (CDA), van As (LPF), Lazrak (SP), Wolfsen (PvdA), Tonkens (GL), Bruls (CDA), Spies (CDA), Eerdmans (LPF), Sterk (CDA), Haverkamp (CDA), Straub (PvdA), Boelhouwer (PvdA), Vacature (CDA), Vacature (CDA), Vacature (D66) en Vacature (VVD). Plv. leden: Mosterd (CDA), de Vries (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Fierens (PvdA), Hirsi Ali (VVD), Halsema (GL), Van Aartsen (VVD), Dubbelboer (PvdA), Kant (SP), Blok (VVD), Slob (CU), Rambocus (CDA), Varela (LPF), Vergeer-Mudde (SP), van Nieuwenhoven (PvdA), van Gent (GL), Vacature (CDA), Cqörüz (CDA), Nawijn (LPF), Vacature (CDA), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), Leerdam, MFA (PvdA), Meijer (CDA), Vacature (CDA), Giskes (D66) en Griffith, MPA (VVD). De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de raming der Tweede Kamer. Zij hebben daarover de navolgende vragen. Het Presidium merkt op dat «de ambtelijke leiding een eigen en onafhankelijk personeelsbeleid voert». Wat is de reikwijdte van deze onafhankelijkheid? In hoeverre kan hierbij worden afgeweken van het ambtelijk kader, vragen de leden van de VVD-fractie. De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de voorliggende raming der Tweede Kamer. De voorliggende stukken geven deze leden aanleiding tot een aantal vragen en opmerkingen. Het is deze leden opgevallen dat deze keer een groot aantal gebruikelijke bijlagen ontbreekt. Daarnaast is de begrotingsverantwoording nu terug te vinden in het jaarverslag Hoge Colleges van Staat, maar met minder informatiewaarde dan voorheen. Zij vragen het presidium naar een toelichting hierop en knopen daar tevens de vraag aan vast, wat de stand van zaken is met betrekking tot de invoering van het VBTB-traject voor de Kamer. Tevens herhalen zij hun vraag van enkele jaren geleden of het mogelijk is de overzichten Kamerwerkzaamheden uit te breiden met een KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2003 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 1

2 registratie van de amendementen, omdat deze immers niet zelden een veel groter gewicht hebben dan een motie of een schriftelijke vraag. Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer Waarom kan er geen schatting worden gemaakt van het verloop van het aantal actief deelgerechtigden voor wachtgelduitkeringen na 2003, vragen de leden van de PvdA-fractie. Hoeveel oud-leden doen een beroep op outplacement of zullen dit naar verwachting gaan doen? Wat zijn de resultaten van de outplacement? Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 2. Begrotingsvoorstellen I. Voorjaarsnotamutaties Waarom werd bij Najaarsnota 2002 het beschikbare budget voor FEZ/P&O verlaagd, vragen de leden van de PvdA-fractie. Wanneer wordt de omvang van de eindejaarsmarge als uitkomst van de begrotingsuitvoering 2002 wel bekend, vragen deze leden. Waarom is er ten gevolge van het doorschuiven van de productie van een filmproject van 2002 naar aanvullende financiering nodig? Vooropgesteld zij dat de leden van de CDA-fractie van mening zijn dat de medewerkers van de Dienst Automatisering zeer servicegericht zijn. Vragen hebben deze leden echter over de beleidsuitgangspunten van de Dienst. Zij hechten aan goede dienstverlening en ondersteuning, maar zeker ook aan faciliteren van de werkzaamheden. Zo vragen de leden van de CDA-fractie waarom de aangeboden functionaliteit niet meer en vaker kan aansluiten bij de behoefte van de klanten te weten de fracties en de individuele leden. Welk deel van het (extra) budget van de Dienst Automatisering wordt besteed aan (verbetering van) de interne bedrijfsvoering van de Kamer en welk deel aan de politieke processen van de fracties en de individuele leden? Deze vraag komt voort uit de behoefte aan verbetering van de ondersteuning van de fracties opdat beter tegenspel geboden kan worden aan de voorstellen van de ministeries. II. Begrotingsvoorbereiding 2004 Hoe is momenteel de personele bezetting qua systeembeheerders? Zijn er vergelijkbare cijfers beschikbaar vanuit ministeries en het bedrijfsleven? Hoeveel applicaties/servers draaien er per systeembeheerder, vragen de leden van de CDA-fractie. Voor de uitvoering van het project digitalisering Kamerstukken wordt zes jaar uitgetrokken, merken de leden van de PvdA-fractie op. Is het denkbaar dat dit wordt versneld? Worden de meest recente jaargangen het eerst gedigitaliseerd of juist de oudste? Wordt in de twee restaurants zogenaamde Max Havelaarkoffie geschonken? Worden de koffieautomaten elders in het gebouw gevuld met Max Havelaarkoffie? Het Presidium schrijft voornemens te zijn de plenaire zaal «ingrijpend aan te passen», aldus de leden van de VVD-fractie. Kan het Presidium dit Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 2

3 nader definiëren? Wordt ook rekening gehouden met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers? Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd? Is bij de vervanging van de piepers ook de keuze overwogen voor GSM-telefoons met indien noodzakelijk vanuit een oogpunt van kostenbeheersing slechts de mogelijkheid van het ontvangen van gesprekken, vragen de leden van de CDA-fractie. Het Presidium schrijft dat de «mogelijkheid zal worden nagegaan van een oplossing waarbij de bereikbaarheid van leden en medewerkers kan worden vergroot», stellen de leden van de VVD-fractie vast. Wat betekent dit in de praktijk? Vele kamerleden zijn inmiddels toegerust met een mobiele telefoon met doorschakelfaciliteit; fractiemedewerkers zijn daarbij niet betrokken. Hoe denkt het Presidium de bereikbaarheid van deze groep te verbeteren? Is de pilot GPRS al begonnen? Zo ja, wie maken daar gebruik van? Zo nee, wanneer gaat de pilot wel van start? De leden van de PvdA-fractie vragen of het Presidium bereid is om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van mobiel gebruik van en internet door Kamerleden. Hierbij moet gedacht worden aan gebruik van GPRS-techniek of, nog beter, Mobile Digital Assistant (MDA)- of Mobile Office-modellen, die verscheidene aanbieders op de markt hebben gebracht. De leden van de PvdA-fractie menen dat de behoefte van Kamerleden en fracties om permanent mobiel toegang te hebben tot hun en tot internet in de toekomst alleen maar zal toenemen. Als fracties op eigen gelegenheid deze diensten en producten bij verschillende aanbieders zullen inkopen, zal het beroep van de diverse fracties op technische ondersteuning door de Dienst Automatisering pluriformer worden. Dit zal veel flexibiliteit van de Dienst Automatisering vergen. De leden van de PvdA-fractie vragen of dit wenselijk is. Is het niet beter dat de Kamer investeert in deze voorziening en deze aan alle Kamerleden aanbiedt op een manier die vergelijkbaar is met de huidige regeling voor het gebruik van mobiele telefoons? Zou het Presidium in dit onderzoek de vraag willen betrekken of de mogelijkheid kan worden geboden om rechtstreeks contact te maken met de exchange server van de Kamer ten behoeve van mobiel gebruik? De telefonische bereikbaarheid baart de leden van de CDA-fractie nog altijd grote zorgen. Uit cijfers van de Kamer blijkt dat nog steeds 30% van de inkomende telefonische oproepen wordt gemist. Wat is hiervan de oorzaak en hoe kan dit probleem worden verholpen? Met betrekking tot het gebruik van de GSM hebben de leden van de CDA-fractie al bij eerdere gelegenheden meegedeeld de mogelijkheden van de aanbieder onder de maat te vinden. Kan worden verteld welke verbeteracties wat het bereik betreft verwacht mogen worden? Kan inmiddels al voorzien worden in een tweede sim kaart ten behoeve van handsfree bellen vanuit de auto. Dergelijke toepassingen moeten toch tot het standaardpakket gerekend worden voor een servicegerichte provider. Kan inzicht gegeven worden in de mate van beveiliging bij het gebruik van de mobiele telefoons? Kan in dit verband ook uiteengezet worden wat de uitbreidingsmogelijkheden van de GSM connectie zijn richting GPRS en/of laptop? Is bij de gebruikers gepeild of zij van oordeel zijn dat de hardware van het Kamer Thuis project niet meer aan de wensen voldoet, vragen de leden van de CDA-fractie. Zou de vooruitgang in gebruikersgemak wellicht voldoende toenemen indien de nu uitgeschakelde functionaliteiten (infraroodpoort, USB-poorten, DVD-speler) worden geactiveerd en externe hardware op de laptop kan worden aangesloten? Hoe verloopt het overleg over diverse synchronisatiemogelijkheden? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 3

4 Wanneer wordt het voor de fractiemedewerkers mogelijk om vanaf de werkplek thuis toegang te krijgen tot het netwerk, vragen de leden van de VVD-fractie. Behoort het in gebruik nemen van software waarvoor geen licentiekosten bestaan (open standaarden /open source software) in de nabije toekomst tot de mogelijkheden, vragen de leden van de PvdA-fractie. Zo ja, wanneer denkt het Presidium dit te kunnen invullen? Zo nee, waarom niet? 3. Activiteiten 2004 Het beleidskader 2004 is de eerste stap in de nieuwe begrotingscyclus en is richtinggevend voor de ambtelijke diensten. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om nadere informatie over dit beleidskader. Is dit stuk openbaar gemaakt? Kan het mogelijk aan de stukken bij de raming worden toegevoegd? In dit verband vragen deze leden tevens naar de kenbaarheid van stukken als het handboek kwaliteitscriteria van de DCO s en het Baliehandboek DIV, waarvan gezegd kan worden dat het deze leden bepaald niet mee viel om deze documenten te vinden. Zij zijn in elk geval niet rechtstreeks via de site beschikbaar. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen, na de toezegging door de Voorzitter verleden jaar, naar de stand van zaken met betrekking tot de discussie over spreektijden bij wetgevingsoverleggen. Deze leden stellen voor, evenals bij behandeling van wetsvoorstellen in de plenaire vergadering, de spreektijden bij dergelijke overleggen bij inschrijving te bepalen. Bij plenaire debatten over wetsvoorstellen zijn de spreektijden immers ook bij inschrijving bepaald. Beperking van spreektijden bij wetgeving kan ook eigenlijk niet, zeker niet bij technische wetgevingsoverleggen, omdat dan bijvoorbeeld niet alle artikelen of amendementen aan de orde kunnen komen. Wanneer kan de Kamer de voorstellen voor een nieuwe werkwijze van de Kamer tegemoet zien, vragen de leden van de VVD-fractie. Huisvesting Nog een aantal vragen rest de leden van de CDA-fractie over het toekomstig ruimtegebruik. In de toelichting wordt een aantal keren gesproken over het toekomstig gebruik van Plein 23. In voorgaande jaren hebben deze leden aandacht gevraagd voor extra ruimte ten behoeve van kinderopvang voor de gebruikers van de parlementsgebouwen. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het inrichten van een stiltecentrum. Kan meegedeeld worden hoever de ontwikkelingen van deze twee faciliteiten zijn en op welke termijn van deze voorzieningen gebruik kan worden gemaakt? De leden van de PvdA-fractie zijn benieuwd of werknemers van de Kamer en van de fracties het een goede zaak zouden vinden als er in de Tweede Kamer aanbod zou zijn van kinderopvang en of de werknemers hiervan in dat geval gebruik zouden maken. Is het Presidium bereid om hiernaar nader onderzoek te doen in een enquête die zich in de vraagstelling niet alleen richt op werknemers die nú kinderen hebben, maar op alle werknemers? De leden van de PvdA-fractie hopen dat een grotere respons bereikt kan worden dan bij de eerste enquête door een andere vraagstelling en door in de aanhef niet «kinderopvang Tweede Kamer» te zetten, zodat ook werknemers zonder kinderen de moeite nemen om de vragenlijst in te vullen. Bij de raming voor 2003 spreekt het Presidium over een «mogelijk moment in 2003 waarop wordt besloten over openstelling van de Staten- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 4

5 passage voor publiek». In de voorliggende raming voor 2004 wordt hierover niet gesproken, stellen de leden van de VVD-fractie vast. In welk stadium bevindt de besluitvorming zich en wat wordt bedoeld met de «afronding van de bouwkundige activiteiten met het oog op de herinrichting van de Statenpassage»? Is de Kamerwinkel onderdeel van deze herinrichting? Bij de behandeling van de raming voor 2002 heeft de Voorzitter toegezegd een overzicht te verstrekken van de ruimteverdeling over de categorieën bewoners. Mede in verband met de oplevering van Plein 23, de toekomstige uitbreidingsplannen en de nog steeds krappe huisvesting van de fracties hechten de leden van de VVD-fractie aan dit overzicht waarin niet alleen de verdeling tussen politiek en ambtenaren is opgenomen, maar ook een overzicht van de huidige en toekomstige m 2. Bij de behandeling van de raming voor 2002 hebben de leden van de VVD-fractie opgemerkt het niet zinnig te vinden het CIP te verplaatsen in de richting van de Statenpassage en de filmzaal weer te verplaatsen naar het afgesloten gedeelte van het gebouw. De Voorzitter heeft daarbij gezegd het eens te zijn met de zienswijze dat publieke functies zoveel mogelijk aan de Statenpassage moeten grenzen; om die reden zou de Burgerzaal worden gevestigd in de Bistro. Hoe staat het met deze plannen en wie is bij de opstelling van de plannen betrokken? Krijgt de Schepelzaal wederom een publieke functie en wordt de toegang vanuit de Statenpassage hersteld? In een recente Kamerbode lazen de leden van de fractie van de Christen- Unie over de verbouw van de Burgerzaal. Deze activiteiten zijn, als deze leden het goed hebben, nog niet terug te vinden in de raming. Klopt dit en wat is daarvan de reden? 4. Budgettaire gevolgen van beleid Is uit onderzoek bekend in hoeverre de budgetstijging met 176% voor de DA geleid heeft tot een grotere tevredenheid bij de gebruikers, vragen de leden van de CDA-fractie. Waarom zijn de materiële uitgaven binnen het artikelonderdeel «apparaatsuitgaven» ten behoeve van voorlichting en communicatie in 2002 ten opzichte van 2001 bijna verdubbeld, vragen de leden van de PvdA-fractie. Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste Kamer en Tweede Kamer De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om nadere informatie over de totstandkoming van het PECE. In tegenstelling tot de raming van de Eerste Kamer bevatten de aangeboden stukken hierover vrijwel geen informatie. Wanneer zal het PECE kunnen beginnen met zijn werkzaamheden? Zijn de afspraken tussen Eerste en Tweede Kamer inmiddels afgerond? Met betrekking tot de stenografische dienst wensen de leden van de CDA-fractie geïnformeerd te worden over het verloop van het reorganisatieproces. Wanneer wordt een afronding van dit proces verwacht en welke verwachtingen bestaan er in het vervolg op de afronding van dit proces? De voorzitter van de commissie, Noorman-Den Uyl De griffier van de commissie, De Gier Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 5

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 527 Raming der voor de Tweede Kamer in 2005 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 19

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 610 Personeelsbrief 2003 Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 november 2003 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 070 Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 348 Samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 20 december 2005 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 360 Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 21 februari 2006 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 799 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van bepalingen voor de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 041 Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaken en beveiligen van personen, objecten en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 514 Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de aanpassing aan de eisen die gelden voor basisregistraties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 845 Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2003 De commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 376 Samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 20 december 2005 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 206 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 564 Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 26 oktober 2006 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 033 Samenvoeging van de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 mei 2005 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 426 Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1099 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2006 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 786 Grotestedenbeleid: stand van zaken 2002 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 oktober 2003 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 019 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 631 Tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) Nr. 6 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 223 Wijziging van enige socialezekerheidswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) Nr. 35 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 maart 2004 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 850 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 837 Jaarnota Integratiebeleid 2004 Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries (PvdA), Vos (Groen- Links), Hofstra (VVD), Lambrechts (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 817 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 708 Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht) 29 507 Regels voor de financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 november 2005 De commissies voor Defensie 1 en Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 492 Oprichting Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Vries

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 121 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 26 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 januari 2005 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 915 Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 517 Veiligheidsregio s 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 677 Wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 283 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (zelfbinding) Nr. 7 NADER VERSLAG HERDRUK 1 Vastgesteld 16 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 189 Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 19 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 juni 2005 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 19

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 204 Trendnota Arbeidszaken Overheid 2004 28 610 Personeelsbrief 2003 Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Kalsbeek (PvdA), Van Heemst (PvdA), Noorman-den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 415 Voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van de Camp, Luchtenveld en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 978 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 2 oktober 2003 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 255 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 436 Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 146 Instellen P-Direkt als baten-lastendienst Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 december 2005 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 232 Voetbalvandalisme Nr. 41 1 Samenstelling: Leden: Kalsbeek (PvdA), Van Heemst (PvdA), Noorman-den Uyl (PvdA), voorzitter, Vos (GroenLinks),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 553 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 834 Wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 255 VERSLAG

Nadere informatie