Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam

2 'erstaat ' «s «r?<cixnde N.B Stichting Het Nederlands Economisch Instituut Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Postbus 4175, 3006 AD Rotterdam Handelsregister Rotterdam No Telegramadres: NECIN Rotterdam Telex: NECIN NL Fax: Telefoon: (010) Giro: 8408 Bank Mees & Hope rekeningnr

3 T1401 KLO/BK WERKELIJKE KOSTEN VAN AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde Afdeling Landelijke Verkeersprognoses en Beleidsanalyse STICHTING HET NEDERLANDS ECONOMISCH INSTITUUT Proj ectbegele iding: Ing. A.L. Loos Dienst Verkeerskunde Afdeling Transport en Logistiek Drs. H.W.J, van Haselen Drs. J.P. Klooster Rotterdam, januari 1990

4 INHOUDSOPGAVE VERKORTE RAPPORTAGE SAMENVATTING I i 1. INLEIDING 1 2. SAMENSTELLING AUTOPARK Parkanalyse Ontwikkeling van leeftijdsklassen Ontwikkeling van gewichtsklassen Verkoopanalyse nieuwe auto's Samenstelling autopark: resume TYPOLOGIE AUTO'S EN AUTOKOSTEN/AUTO-UITGAVEN Typologie auto's Typologie autokosten/auto-uitgaven AUTOKOSTEN VERSUS AUTO-UITGAVEN: AFSCHRIJVINGEN Tijdreeksanalyse afschrijvingen Afschrijvingen "representatieve auto's" Afschrijvingen "totaal wagenpark" Cross-sectie-analyse afschrijvingen Koerslijsten ANWB/BOVAG en Autotelex CBS personen auto panel Prijsvorming en afschrijving Verklarende factoren voor prijsvorming ANWB kosten-voorcalculaties CBS doorlopend budget onderzoek NEI-enquete onder automobilisten Vergelijking niveau afschrijvingen: resume OVERIGE AUTOKOSTEN/UITGAVEN Onderhoud, reparatie en banden ANWB kosten-voorcalculaties BOVAG consumentenonderzoek autobranche CBS doorlopend budget onderzoek NEI-enquete Kosten/uitgaven onderhoud en reparatie: resume Motorrijtuigenbelasting Verzekering Brandstof VERSCHILLEN TUSSEN AUTOKOSTEN EN AUTO-UITGAVEN: ILLUSTRATIE Voorbeeld automobilist Voorbeeld automobilist CONCLUSIES 65

5 BIJLAGEN: BIJLAGE 1 Aandeel van geselecteerde autotypen in totale autopark b. 1 BIJLAGE 2 Ontwikkeling waardeverloop geselecteerde autotypen uit ANWB/BOVAG-koerslijsten b.2 BIJLAGE 3 ANWB kosten-voorcalculaties geselecteerde autotypen 1989 b.9 BIJLAGE 4 Formulier NEI-enquete 1989 BIJLAGE 5 Resulaten DBO-1985 per autoklasse b. 20 b. 24

6 - I - VERKORTE RAPPORTAGE Centrale vraag Bestaat er verschil tussen voorgecalculeerde en werkelijke autokosten en zo ja, hoeveel bedraagt dan dat verschil en welke kostenposten vertonen de grootste afwijkingen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat het Nederlands Economisch Instituut (NEI) onlangs voor de Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde heeft uitgevoerd. Bronnen De kosten-voorcalculaties (kvc) die lijks door de ANWB worden gepubliceerd vormen een belangrijke bron voor de vaststelling van autoonkostenvergoedingen. In de NEI-studie zijn deze kvc de voornaamste input voor de bepaling van voorgecalculeerde kosten. De werkelijk door huishoudens gemaakte autokosten zijn achterhaald via diverse enquetes van het CBS en het NEI. Achtergrond Heterogeen autopark Het autopark wordt steeds heterogener van karakter zoals blijkt uit figuur SI. De levensduur van auto's neemt als gevolg van een zich verbeterende techniek steeds verder toe, waardoor het aandeel oude auto's in het park navenant groeit. Daarnaast is er sprake van upgrading: het aandeel middelzware en zware auto's (de hogere prijsklassen derhalve) neemt gestaag toe. Aangezien autokosten direct samenhangen met het type auto dat gereden wordt, is in de NEI-studie rekening gehouden met de heterogene aard van het park en is bewust gekozen om een indeling te maken naar brandstofsoort, leeftijd en gewicht van personenauto's. BK/T1401rp.kor

7 Figuur S1 Ontwikkeling autopark naar leeftijdsklasse % aandeel In autopark Jaar Leeftijdsklasse < 3 HH 3-5 9H 6-8 I J > 8 NEI 1989 Bron: CBS, Stat. Motorvoertuigen Ontwikkeling autopark naar gewichtsklasse % aandeel In totaal park Gewichtsklasse HH < 850 kg HH kg HI I > 1150 kg NEI 1989 Bron: CBS, Stat. Motorvoertuigen

8 -III- Type autokosten De autokosten zijn uitgesplitst in enkele hanteerbare rubrieken: afschrijving, onderhoud en reparatie, verzekering, brandstof en raotorrijtuigenbelasting. Voor elk van deze kostensoorten zijn voorgecalculeerde en werkelijke kosten met elkaar vergeleken. Figuur S2 i l l u - streert de verschillen tussen kvc en werkelijke kosten; tevens wordt het verloop van de werkelijke kosten over de levensduur van de auto in beeld gebracht. Resultaten Afschrijvingen Afschrijvingen beslaan circa de helft van de kosten per kilometer. Bij voorgecalculeerde kosten spelen zowel de leeftijd van de auto als het afgelegde kilometrage een rol. Door de jaren heen blijkt het relatieve waardeverlies constant te zijn. Uit de analyse van de werkelijke kosten komt echter naar voren dat het aantal verreden kilometers geen rol van betekenis speelt. Indien uitsluitend de leeftijd van de auto in beschouwing genomen wordt, sluiten voorgecalculeerde en werkelijke kosten goed op elkaar aan. Afschrijvingen kunnen derhalve worden aangemerkt als vaste autokosten. het tiende levens treedt een stabilisering van de waarde van de auto op; oude auto's schrijven nauwel i j k s meer af. Gezien het stijgende aandeel oude auto's wordt autorijden voor steeds meer mensen financieel bereikbaar. Onderhoud en reparatie Kosten-voorcalculaties gaan uit van een stijgend verloop van de reparatie- en onderhoudsinspanningen naarmate de auto ouder wordt. Dit blijkt ook (tot circa v i j f oud) bij de werkelijke kosten het geval te zijn. Echter het niveau van de werkelijke kosten is slechts de helft van de voorgecalculeerde kosten. het zesde levens nemen de kilometerkosten voor onderhoud en reparatie zelfs af. Deze kostenpost wordt in de praktijk bepaald door het verreden kilometrage en dient derhalve tot de variabele autokosten te worden gerekend. BK/T1401rp.kor

9 uur S2 Voorgecalculeerde en werkelijke kosten cent/km. Kieine benzinewagen Leeftijd auto Onderhoud V Verzekering W Koatenaoort Onderhoud W Afaohrljvlng V Verzekering V Afaohrljvlng W NEI 1989 V-voorg»cilc. W-w*rteliJk Werkelijke autokosten kieine benzinewagen cent/km. Koatonaoort mm Afachrljvlng (vast) I I MRB (vaat) mm Verzekering (vaat) Onderhoud (var.) I I Brandatof (var.) NEI 1989

10 -V- Verzekering In het geval van de autoverzekering overtreffen de voorgecalculeerde kosten de werkelijke kosten met een factor 3 a 5. Dit is grotendeels te verklaren door de in de kvc opgevoerde 'all-risk' premies. Zeker voor oudere auto's is dit niet het geval. Motorrijtuigenbelasting en brandstof Ten aanzien van deze twee kostensoorten zijn nauwelijks verschillen tussen kvc en werkelijke kosten waarneembaar. Conclusies F l e x i b i l i t e i t automarkt Door de grote mate van heterogeniteit van het autopark, zoals ook getoond in figuur SI, wordt het voor de consument gemakkelijker prijsmaatregelen te compenseren. De keuzevrijheid op de automarkt neemt immers toe zodat er in toenemende mate een auto te vinden is die binnen het huishoudensbudget past. Overheidsbeleid gericht op het beinvloeden van autobezit en -gebruik boet hierdoor aan kracht in. Werkelijke autokosten lager Zoals tevens te zien is in figuur S2 vallen de werkelijke autokosten lager uit dan de voorgecalculeerde kosten. Hoewel naar omstandigheden verschillend, liggen gemiddeld genomen de totale werkelijke autokosten 20-30% onder het niveau van de kvc. Gegeven dit resultaat l i j k t nuancering van autokosten-voorcalculaties een wenselijke zaak. BK/T1401rp.kor

11 - i - SAMENVATTING 1) In opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde heeft het Nederlands Econornisch Instituut (NEI) een onderzoek uitgevoerd naar het uitgavenpatroon van prive-huishoudens voor autobezit en -gebruik. Het doel van de studie is geweest na te gaan of, en zo ja in welke mate, er verschil bestaat tussen "toegerekende" autokosten en "werkelijke" autokosten. Onder toegerekende autokosten wordt verstaan de financiele kosten die huishoudens verondersteld worden te dragen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de kosten-voorcalculaties (kvc) van de ANWB. De werkelijke autokosten daarentegen zijn de geregistreerde uitgaven van huishoudens aan autobezit en -gebruik. 2) In de studie wordt allereerst een beeld geschetst van de ontwikkeling in de samenstelling van het Nederlandse autopark. Tussen 1975 en 1988 is het park aanzienlijk van karakter veranderd. Afgezien van de grote groei van het aantal auto's is de samenstelling van het autopark ingrijpend gewijzigd. De "gemiddelde" auto is zowel zwaarder als ouder geworden. De voornaamste oorzaken van deze ontwikkelingen zijn ten eerste de stijging van het besteedbaar huishoudinkomen en ten tweede het niveau en de structuur van de autokosten. 3) De inkomensstijging biedt een verklaring voor de "upgrading" van het wagenpark in termen van zwaardere (duurdere) auto's, hetgeen dient als indicatie voor een toenemende kwaliteit van de personenauto. De autonome technische ontwikkeling heeft voorts de gemiddelde levensduur van de auto aanzienlijk doen toenemen (circa 30% in tien ). Een gevolg hiervan is dat het aandeel oude auto's in het park sterk is toegenomen: van minder dan 10% in 1975 tot 25% in 1988 (zie figuur A).

12 Figuur A

13 i i i De levensduurverlenging heeft een verlaging van de gemiddelde afschrijvingskosten tot gevolg, aangezien de totale afschrijvingen over een steeds langere levensduur gespreid worden. Afschrijvingen vormen een belangrijk bestanddeel van de totale autokosten. Los van het effect van een verbeterde autotechniek sec, heeft het relatief lage niveau van de afschrijvingskosten van oude auto's een positieve invloed op het bezit en gebruik van deze auto's. 4) Voor de verge 1ijkende analyse tussen voorgecalculeerde en werkelijke autokosten is zowel voor auto's als autokosten een typologie gemaakt. In het geval van de personenauto is een algemene indeling samengesteld op basis van drie criteria, namelijk bouw, gewicht en brandstofsoort. Daarnaast is een specifieke classificatie gemaakt, waarbij aan elk "algemeen" autotype door een of meerdere bestaande automerken en -typen invulling wordt gegeven. Deze specifieke indeling bleek noodzakelijk omdat een aantal gegevens slechts op automerk beschikbaar is. Bij de typologie van de autokosten is een indeling gemaakt naar vaste en variabele autokosten. Hierbij is in eerste instantie de huidige indeling van de ANWB-kvc aangehouden, die aan zowel afschrijvingen als onderhoud en reparatie een vaste en een variabele component toekent. Onder uitsluitend vaste lasten vallen de motorrijtuigenbelasting en de autoverzekering. Als puur variabel zijn opgenomen de kosten voor brandstof, olie en banden. 5) De onderscheiden componenten van de autokosten zijn nader onderzocht met behulp van tijdreeks- en cross-sectie-analyses. Hiertoe zijn de volgende databronnen gebruikt: ANWB/BOVAG-koerslij sten : prijsvorming van personenauto's naar automerk en -type. In de koerslijsten worden uitsluitend auto's tot en met v i j f oud opgenomen. Autotelex-koerslijst 1989: alternatief voor ANWB/BOVAG-koersl i j s t ; gebruikt als vergelijkingsmateriaal.

14 -iv- CBS Personen Auto Panel (PAP) 1986: een lijks gehouden enquete onder bezitters van personenauto's; biedt ondermeer gedetailleerde informatie omtrent de aankoopprijzen van auto's in alle voorkomende bouwklassen. ANWB kosten-voorcalculaties 1989: in de kvc wordt een integrale kilometerprijs berekend waarin, naast de afschrijvingen, ook de andere, eerder genoemde typen van autokosten zijn opgenomen. De kvc zijn niet aan merk of type gebonden, maar gerelateerd aan de nieuwprijs van een auto. CBS Doorlopend Budget Onderzoek (DBO) 1985: het DBO is een l i j k s gehouden steekproef onder circa 2800 huishoudens naar bestedingen voor goederen en diensten. Bestedingen voor autobezit en -gebruik maken hier deel van uit. BOVAG Consumentenonderzoek 1987: een periodiek gehouden onderzoek naar bestedingen van huishoudens voor onderhoud en reparatie van auto's. NEI enquete onder particuliere autobezitters 1989: gehouden om inzicht te verwerven in zowel aankoop- als verkoopprijzen gedurende de gehele levensloop van de auto; alle hiervoor genoemde databronnen hebben wat deze zaken betreft namelijk hun beperkingen. Daarnaast bedoeld om informatie te verkrijgen omtrent de bestedingen voor onderhoud en reparatie. Er is gebruik gemaakt van het bestand van het RAI Data Centrum (RDC) waarin de mutaties van kentekens zijn opgenomen. Deze gegevens zijn ontleend aan de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Gekozen is voor de laatst beschikbare maandgegevens bij aanvang van de enquete, namelijk februari Schema 1 geeft weer welke analyses v e r r i c h t z i j n met welke databron. Vervolgens zullen per type autokosten de resultaten van de analyses besproken worden. Schema 1. Overzicht analyses ANWB/ BOVAG BOVAG Autotelex ANWB CBS CBS cons. NEI Type autokosten koerslijst koerslij st kvc PAP DBO onderzoek enquete Afsehrij vingen T/C C C T/C C Onderhoud/reparatie C C T/C c Motorrij tuigenbel. C C Verzekering C C Brandstof C C C T = tijdreeksanalyse C = cross-sectie analyse

15 -V- Afschrijvingen 6) Deze kostensoort wijkt af van de overige genoemde autokosten omdat afschrijvingen geen 'out-of-pocket' uitgaven zijn. Zij 'hopen' zich tijdens de gebruiksduur van een auto 'op' en worden pas zichtbaar bij de inruil of verkoop. Tot dit moment is aangebroken hoeft de automobilist geen uitgaven voor afschrijving te plegen. 7) Resultaten analyse van ANWB/BOVAG koerslijsten: het absolute prijsniveau van personenauto's is tussen weliswaar gestegen, echter het relatieve waardeverlies (inruilprijs versus nieuwprijs) blijkt in grote lijnen een constant beeld te vertonen. Dit zou derhalve wijzen op een gelijkblijvend depreciatiepatroon van personenauto's, hetgeen overeenstemt met een door Mogridge uitgevoerd onderzoek voor het gehele Nederlandse wagenpark. Ook dit onderzoek is gebaseerd op ANWB/BOVAG data. 8) Resultaten van de vergelijking tussen de koerslij sten van ANWB/- BOVAG en Autotelex: het blijkt dat het koersverloop in grote lijnen met elkaar overeenkomt, indien de verschillende veronderstel1ingen van beide publikaties op een noemer worden gebracht. 9) Resultaten analyse van PAP: er kan niet gesproken worden van een structurele afname van de depreciatievoet in de t i j d. Wel is naar voren gekomen dat het koersverloop in drie stukken valt op te splitsen, namelijk a) tot drie oud, b) van drie tot acht oud en c) ouder dan acht. Met name in het laatste traject is de prijsdaling zeer geleidelijk. het tiende treedt een stabilisering van de prijs op (zie figuur B). Daarnaast is middels een regressie-analyse getracht vast te stellen in hoeverre afschrijvingen tot de vaste of de variabele autokosten behoren. Deze analyse wijst uit dat voor de prijsvorming (en dus de afschrijvingen) de leeftijd van de auto doorslaggevender is dan het daadwerkelijk gebruik van de auto, hetgeen pleit voor het toeschrijven van de afschrijvingen aan de vaste autokosten.

16 Figuur B

17 - V l l - 10) Resultaten analyse van de ANWB kosten-voorcalculaties: in de kvc worden de afsehrijvingen gesplitst in een 'leeftijds 1 component en een 'kilometrage'component. Het brandstoftype en het bouw (tot en met v i j f oud) zijn bepalend voor de leeftijdscomponent. De gewichtsklasse, impliciet tot uitdrukking komend in de oplopende nieuwprijzen van auto's in de kvc, heeft geen invloed. De brandstofsoort en de verreden kilometers bepalen de 'kilometragecomponent 1. In verhouding tot de leeftijdscomponent speelt de kilometragecomponent slechts een bescheiden rol bij de totale afschrijvingskosten. 11) Resultaten analyse van het Doorlopend Budget Onderzoek: vanwege de bijzondere aard van de afschrijvingen (geen lijks reeel besteed bedrag) blijkt het DBO voor het bepalen van deze kosten niet geschikt. Dit wordt veroorzaakt doordat niet de personenauto, maar het huishouden in het DBO centraal staat. Voor het vaststellen van de overige auto-uitgaven is het DBO echter wel geschikt. 12) Resultaten analyse NEI-enquete: uit de respons op de NEI-enquete is gebleken dat mensen zeer gevoelig zijn voor het prijsgeven van financiele gegevens. Deze gevoeligheid tezamen met de 'vervuiling' van het RDW-bestand zijn waarschijnlijk de voornaamste oorzaak geweest van de betrekkelijk lage bruikbare respons (9%). De vervuiling wordt veroorzaakt doordat mutaties in het kentekenbestand niet alleen veroorzaakt worden door verkopen, maar ook door adreswijzigingen en herstel van fouten. Vreemd genoeg bleek het RDW of het RDC deze - voor het onderzoeksdoel - irrelevante mutaties niet te kunnen scheiden van de overige. 13) Validatie van het verkregen materiaal heeft aangetoond dat de resultaten als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt. Bij onderscheid naar eigenaar blijkt opvallend dat voor zowel eerste als volgende eigenaren sprake is van een globale halvering van de waarde van de auto. De gemiddelde bezitsduur van de auto is circa drie. Opmerkelijk is voorts dat het gemiddeld kilometrage van de respon-

18 - v i i i - denten, zowel totaal gemiddeld als per brandstofsoort, circa 25-30% hoger ligt dan van het autopark als geheel. De verklaring hiervoor is dat automobilisten met een laag kilometrage langer met hun auto doen; de omlooptijd van deze auto's is lager en derhalve zijn zij in de steekproef ondervertegenwoordigd. Bij een analyse naar de verklarende factoren van de afschrijvingen is vastgesteld dat de leeftijd van de auto van doorslaggevende betekenis is. Een ander opmerkelijk enqueteresultaat was dat na invulling van het vragenformulier, gericht op de afschrijvingen, nog a l t i j d ruim 30% van de respondenten aangeeft bij de schatting van de autokosten geen rekening te houden met het waardeverlies van hun auto. 14) In tabel 1 wordt op basis van de informatie die uit de diverse bronnen vergaard is, een vergelijking gemaakt van de afschrijvingen voor de categorie 'lichte benzine-auto'. Tabel 1. Afschrijvingen (%) lichte benzine auto gerelateerd aan de nieuwprijs (diverse bronnen) Leeftijd auto koop verkoop verkoop verkoop (jaren) PAP ANWB-kvc ANWB/BOVAG NEI-enq (33) (46) (54) (62) (70) kvc = kosten-voorcalculaties (gehanteerd kilometrage = km.) ANWB/BOVAG = koerslijst ANWB/BOVAG : eerste klasse geschat uit voorgaande jaren 15) In vergelijking met de ANWB-kvc vallen de PAP-cijfers steeds lager uit. Dit zou evenwel nog kunnen worden geinterpreteerd als het

19 - ixverschil tussen aankoop- en verkoopprijs. De cijfers van beide bronnen echter komen dichter bij elkaar in de buurt indien bij de kvc alleen de leeftijdscomponent in beschouwing wordt genomen. Bij een vergelijking tussen PAP en de NEI-enquete valt op dat voor de vergelijkbare klassen een nagenoeg identieke afschrijving resulteert. Echter de ene bron betreft aanschafprijzen en de andere verkoopprijzen! Dit zou er op duiden dat a) de (dealers)marges op gebruikte auto's zeer gering of negatief zijn en b) de kilometerstand een te verwaarlozen invloed heeft op de prijsvorming. Immers de auto's uit de enquete hebben een gemiddeld hoger kilometrage dan het 1 park'gemiddelde. Gelet op analyse per informatiebron alsmede de vergelijking tussen de diverse bronnen wordt geconcludeerd dat voor huishoudens de werkelijke afsehrijvingskosten op hun auto lager zijn dan de huidige toegerekende kosten. Onderhoud en reparatie 16) De ANWB-kvc gaan uit van een stijgend verloop van de kosten zodanig dat de verhouding tussen een eenjarige en een vijfjarige auto een factor twee bedraagt. Het BOVAG Consumentenonderzoek geeft geen uitsplitsing naar autotype doch uitsluitend een totaal gemiddeld besteed bedrag per auto. Uit het onderzoek blijkt dat dit bedrag tussen 1975 en 1987 in reele termen teruggelopen is tot 88%. Een opvallend resultaat is voorts dat er in dezelfde periode slechts een kieine afname (5%) geconstateerd wordt van bij 1 reguliere' onderhoudsadressen verricht onderhoud en reparatie. Uit het DBO blijkt een geleidelijke toename van uitgaven voor onderhoud en reparatie tot de auto circa 4-5 oud is. Dan volgt een stabilisering waarna bij oude auto's (vanaf 8 oud) een drastische vermindering van de onderhoudsinspanning plaatsvindt. Een positief verband tussen leeftijd van de auto en uitgaven voor reparatie en onderhoud l i j k t derhalve slechts ten dele op te gaan. Verder blijkt uit analyse van het DBO dat het gemiddeld kilometrage bepalend is voor de onderhoudsuitgaven. Op basis hiervan luidt de conclusie dat onderhoud en reparatie tot de variabele autokosten dienen te worden gerekend. In de NEI-enquete is geconstateerd dat

20 -Xzowel met betrekking tot de uitgaven zelf als tot de plaats waar het onderhoud wordt uitgevoerd, de resultaten goed vergelijkbaar zijn met die van de BOVAG. Het blijkt dat de totale gemiddelde uitgaven voor onderhoud en reparatie zoals DBO, BOVAG en NEI deze weergeven, vrij aardig op een l i j n zitten indien rekening wordt gehouden met de verschillende referentiejaren. Dit betekent dat de in de ANWB-kvc gehanteerde richtlijnen neerkomen op twee keer het daadwerkelijk bestede bedrag aan onderhoud en reparatie. Motorrijtuigenbelasting en brandstof 17) Ten aanzien van de motorrijtuigenbelasting zijn de ANWB-kvc en het CBS-DBO met elkaar vergeleken. Er is op dit punt weinig of geen verschil tussen toegerekende en werkelijke autokosten geconstateerd. Dit laatste geldt eveneens voor de brandstofkosten; hierbij zijn de ANWB-vkc en het CBS-PAP naast elkaar gelegd. Bij de meeste autotypen is weliswaar sprake van een gemiddeld geregistreerd verbruik dat lager is dan het voorgecalculeerde verbruik, maar deze verschillen zijn klein. Verzekeringen 18) Bij een vergelijking voor de post verzekeringen blijkt echter wel sprake te zijn van aanzienlijke verschillen tussen voorcalculaties en uitgaven. De ANWB-kvc en het CBS-DBO zijn in dit geval met elkaar vergeleken. Ondanks de verschillende referentiejaren van DBO en kvc is duidelijk sprake van een zeer groot verschil in verzekeringskosten en -uitgaven (factor 3 a 5). Dit verschil is grotendeels te herleiden op de 'all risk' premie die door de ANWB wordt opgevoerd.

21 - x i - f N ^ CN N lfl CO OT LO T co CO r>j <n? O OT OT CO r- ( D V ^ v ^ r v * <o ro ro to LD il O OT fl OT (0 <S) (0» LO (O U3 O O O O O ro cn co ( a u j r - o o L O o e O f O f o r o f o r-.r-r-.r-r>- CO fo CO CO fo C O O T < T O T O ^ r» 0 * t O U ) C O C D f V 4 r s i < O P > J C O f O C O f O C O f O < O f O N N N N N CO (O CO CO <o * N f N O N N r- o O O O c o o O < (J * 3 u «N t >/> LO CO LO «U) U> U) Ul T3

22 - x i i - 19) Tot dusverre zijn de toegerekende en de werkelijke autokosten steeds per type autokosten met elkaar vergeleken. In tabel 2 wordt een integraal overzicht gegeven van de verschillen in kosten en uitgaven met als voorbeeld weer de 'lichte benzinewagen'. In de tabel staan kostencijfers vermeld bij aanschaf van een nieuwe auto en inruil of verkoop na 1,2,3,...,12. Hoewel het kostenniveau per bouw niet a l t i j d consistent l i j k t, is het algemene beeld wel duidelijk: de werkelijke kosten in het geval van de lichte benzine-auto bedragen ca. 70% van de toegerekende kosten. Conclusies 20) Algemeen kan gesteld worden dat als gevolg van de toegenomen keuzevrijheid van de automobilist, de mogelijkheden van de overheid om het autobezit en -gebruik effectief te beinvloeden geringer worden. Nog afgezien van de stijging van het reele inkomen, waardoor een verhoging van de autokosten op termijn kan worden geneutraliseerd, heeft de automobilist door de grote mate van heterogeniteit van het autopark vele mogelijkheden om te anticiperen op mutaties in autokosten. 21) De verschillen die tussen voorgecalculeerde en werkelijke autokosten geconstateerd zijn, betreffen met name de afsehrijving, onderhoud en reparatie en verzekering. In al deze gevallen liggen de waargenomen bestedingen van huishoudens (substantieel) lager dan de voorgerekende kosten. Hoewel naar omstandigheden verschillend (leeftijd auto bij aankoop en gebruiksduur) worden de gemiddelde werkelijke autokosten geschat op circa 70-80% van de voorgecalculeerde kosten. Gezien dit feit l i j k t de beperking die de wetgever per 1 januari 1990 stelt aan de belastingvrije autokostenvergoeding niet onterecht. 22) Nuancering van de autokosten-voorcalculaties l i j k t ons een wenselijke zaak. Een stap in de goede richting zou reeds worden gezet door niet meer uitsluitend de kosten te baseren op een nieuwe auto

23 - X l l l - en voorts door het opnemen van oudere klassen, gezien het grote aandeel dat deze innemen in het autopark. 23) Het verdient tenslotte aanbeveling de afschrijvingslasten van auto's voortaan uitsluitend tot de vaste autokosten te rekenen. De kosten voor onderhoud en reparatie daarentegen horen thuis bij de variabele autokosten.

24 -1-1. INLEIDING Eind 1988 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV2) gepubliceerd. In SVV2 worden strategieen voor het personen- en goederenvervoer vertaald in concrete beleidsrichtingen, die gegroepeerd zijn volgens een viertal "luiken". Een van deze luiken is de geleiding van mobiliteit. Gezien het belang van de personenauto in de totale mobiliteit (personenkilometers) is voor de overheid het autobezit en -gebruik een belangrijk aangrijpingspunt voor sturend beleid. Het wijzigen van de kosten(structuur) van autobezit en -gebruik is een beleidsmaatregel die in principe vrij snel en gemakkelijk getroffen kan worden aangezien vele kostencomponenten direct of indirect door de overheid beinvloed worden (motorrijtuigenbelasting, bijzondere verbruiksbelasting, brandstofaccijns etc.). Om de effectiviteit van een dergelijke overheidsmaatregel te kunnen inschatten, is het noodzakelijk adequaat te zijn geinformeerd omtrent a) niveau en structuur van de autokosten en b) de reactie van huishoudens op een verandering in niveau en/of structuur van de kosten. Met betrekking tot het eerstgenoemde punt bestaat de indruk dat de toegerekende kosten voor autobezit en -gebruik niet of slechts ten dele overeenstemraen met de werkelij ke kosten van huishoudens: de werkelijke kosten zouden lager zijn dan de toegerekende kosten. Een voorbeeld van "toegerekende" kosten zijn de ANWB kosten-voorcalculaties. Gebaseerd op een mix van feiten en normen wordt voorgerekend hoeveel een personenauto van een bepaald type de bezitter/gebruiker zou gaan kosten. Voor wat betreft de gevoeligheid van autobezitters op veranderingen in kostenstructuur of -niveau gaat steeds meer de overtuiging post vatten dat terdege rekening moet worden gehouden met de grote mate van heterogeniteit van het autopark. In vergelijking met geieden is de keuzemogelijkheid voor de autobezitter dermate groot dat hiervan een neutraliserende werking kan uitgaan op getroffen maatregelen met betrekking tot autokosten; immers er is vaker dan

25 -2- voorheen een auto te vinden die binnen het budget van de consument past. In opdracht van de Dienst Verkeerskunde (DVK) van de Rijkswaterstaat heeft het Nederlands Economisch Instituut (NEI) onderzoek gedaan naar het uitgavenpatroon van prive-huishoudens voor prive-autobezit en autogebruik. Van dit onderzoek wordt hier verslag gedaan. Het voornaamste doel van de studie is geweest te onderzoeken of, en zo ja in welke mate, er verschil bestaat tussen "toegerekende autokosten" en "auto-uitgaven". Onder toegerekende autokosten wordt verstaan de financisle kosten die huishoudens verondersteld worden te dragen. Hiertegenover staan de auto-uitgaven, d.w.z. de werkelijke kosten van huishoudens voor autobezit en -gebruik. Autokosten en auto-uitgaven hoeven - zoals gezegd - in de praktijk niet noodzakelijkerwijs aan elkaar gelijk te zijn. De opbouw van het rapport is als volgt: hoofdstuk 2 gaat in op de ontwikkeling van de autoverkopen en de samenstelling van het autopark gedurende de periode ; deze informatie dient als achtergrond bij het verdere verslag van de studie. Hoofdstuk 3 behandelt de typologie van auto's en autokosten en -uitgaven. Vervolgens wordt op basis van informatie uit diverse bronnen een vergelijking gemaakt tussen autokosten en auto-uitgaven. In hoofdstuk 4 zal aan de post "afschrijvingen" de nodige aandacht besteed worden terwijl in hoofdstuk 5 de overige kostenposten aan bod komen. ar aanleiding van de bevindingen uit hoofdstukken 4 en 5 kan de vraag beantwoord worden in welke mate autokosten en auto-uitgaven van elkaar afwijken. In hoofdstuk 6 wordt het effect van verschillen tussen autokosten en -uitgaven aanschouwelijk gemaakt met twee "voorbeeld" automobilisten. Hoofdstuk 7 tenslotte bevat de conclusies van de studie.

26 -3-2. SAMENSTELLING AUTOPARK Het a u t o p a r k i s t u s s e n 1975 en 1988 qua omvang en k a r a k t e r aanzienlijk veranderd. Wat de omvang van het park betreft: deze is toegenomen van 3,4 min. auto's in 1975 tot ca. 5,2 min. in De redenen voor deze groei (gemiddeld ruim 3% per ) zijn velerlei: een toenemend besteedbaar huishoudinkomen, een toename van het rijbewijsbezit, groei van het aantal huishoudens, spreiding van wonen en werken etc. Dit alles is reeds lang een onderkend feit. Wat echter minder in de belangstelling heeft gestaan is dat ook de samenstelling van het wagenpark tamelijk ingrijpend gewijzigd is. Dit fenomeen wordt in de volgende paragrafen vanuit twee invalshoeken bekeken, namelijk op basis van een "parkanalyse" voor de criteria leeftijd en gewicht van de auto en aan de hand van een "nieuwverkoop-analyse". Beide analyses zijn uitgevoerd met behulp van de CBS-publikatie Statistiek van de Motorvoertuigen (diverse jaren) Parkanalyse Ontwikkeling_van leeftijdsklassen Voor het criterium "leeftijd" zijn de volgende klassen onderscheiden: <_ 2, 3-5, 6-8 en > 8 oud. Tussen 1975 en 1988 is sprake van een veroudering van het Nederlandse wagenpark (zie figuur 2.1). Tot 1983 daalt het aandeel van de categorie jonge auto's ( 2 ) stelselmatig; hierna stijgt het aandeel weer enigszins als gevolg van een toename van de nieuwverkopen en wellicht mede door het zgn. APK-effect. Hiermee wordt bedoeld de tijdelijke extra sloop van personenauto's als gevolg van de invoering van de autokeuring* en het sehrikeffeet daarvan op kopers van gebruikte wagens. Een aanwijzing hiervoor is de ontwikkeling van de verkopen van gebruikte auto's: 1) Zie ook het SEO-rapport "Levensduur en sloop van personenauto's" 1989.

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning tabellenboek \inisterie van Verkeer en Waterstaat 'irectoraatgeneraal Rijkswaterstaat Colofon Uitgave:

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004

APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek onder automobilisten Wat vinden automobilisten van de APK? december 2003 januari 2004 APK Onderzoek, december 2003 - januari 2004 Onderzoek onder automobilisten. blz. 3 Uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Van Dr. N.E. Ligterink 1/6 Onderwerp Recente veranderingen in het Nederlandse oldtimerwagenpark De recente wijzigingen

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2010

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2010 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2010 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht aan Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi Kenmerk R20090245/31050/GLU/GJO Zoetermeer, Het gebruik van cijfers en/of tekst

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg

Overzicht uitgeschreven huisartsen NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg Overzicht uitgeschreven huisartsen 1990-2015 NIVEL Lud van der Velden Daniël van Hassel Ronald Batenburg ISBN 978-94-6122-424-8 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729

Nadere informatie

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2011

Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2011 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2011 G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht aan Sociaal Fonds Taxi Kenmerk R20100243/30094/GLU/GJO Zoetermeer, Het gebruik van cijfers en/of tekst uit dit rapport

Nadere informatie

Kostenontwikkelingen 2011 voor bijhuur van touringcars in openbaar vervoer

Kostenontwikkelingen 2011 voor bijhuur van touringcars in openbaar vervoer Kostenontwikkelingen 2011 voor bijhuur van touringcars in openbaar vervoer Kostenontwikkelingen 2011 voor bijhuur van touringcars in openbaar vervoer G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht aan KNV Busvervoer.

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude 2611 Delft HH 180 Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel:

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE

AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE Marktconforme profielenset Een marktconforme profielenset bevat een selectie van klantprofielen die een realistisch beeld van de huidige markt geeft.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht 1e kwartaal 2012 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de productiemonitor van het 1e kwartaal 2012. In deze monitor wordt een beeld geschetst van de belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1. 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Doelstelling 2 2.1 Relevante wetgeving 2 3 De Toezichtonderzoeken 4 3.1 Controle modaliteiten 4 3.2 Toezicht op naleving van het Besluit 4 3.3 Werkwijze 4

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Kostenontwikkelingen 2011 voor het toervervoer per touringcar

Kostenontwikkelingen 2011 voor het toervervoer per touringcar Kostenontwikkelingen 2011 voor het toervervoer per touringcar Kostenontwikkelingen 2011 voor het toervervoer per touringcar G.P. Lut Dit onderzoek is uitgebracht aan KNV Busvervoer. Kenmerk R20100124/31285/GLU/GJO

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014

Datum 10 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over de energierekening huishoudens cf. de NEV 2014 >Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex (CPI) Nieuwe methoden voor vliegtickets en pakketreizen

De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex (CPI) Nieuwe methoden voor vliegtickets en pakketreizen Centraal Bureau voor de Statistiek Economie, Bedrijven en NR Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen Postbus 24500 2490 HA Den Haag De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex

Nadere informatie

Rapport De toegerekende huur van eigenaarswoningen in de CPI

Rapport De toegerekende huur van eigenaarswoningen in de CPI Rapport De toegerekende huur van eigenaarswoningen in de CPI Jan Walschots T projectnummer Overheidsfinanciën en consumentenprijzen 19 augustus 2013 kennisgeving De in dit rapport weergegeven opvattingen

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenvertrouwen fors gedaald na aanslagen VS. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Consumentenvertrouwen fors gedaald na aanslagen VS. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-211 26 september 2001 9.30 uur Consumentenvertrouwen fors gedaald na aanslagen VS Het consumentenvertrouwen in Nederland is na de terreuraanslagen in

Nadere informatie

2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL

2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 1 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) noemt het opvallend dat het aantal abortussen vanaf 20 weken is toegenomen en veronderstelt dat dit verband houdt met de

Nadere informatie

NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES Deel 3: Waar komt de groei vandaan?

NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES Deel 3: Waar komt de groei vandaan? NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES 2020 Deel 3: Waar komt de groei vandaan? Uitgebracht aan: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg Uitgevoerd door: NEA Transportonderzoek

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat... minder auto?

Je bent jong en je wilt wat... minder auto? - Je bent jong en je wilt wat... minder auto? Kim Ruijs Significance ruijs@significance.nl Marco Kouwenhoven Significance kouwenhoven@significance.nl Eric Kroes Significance kroes@significance.nl Bijdrage

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V.

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V. CO 2 -emissie voortgangsrapportage Centercon B.V. Prestatieladder 3.0 Versie 10 juni Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 September 2016 Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Centercon

Nadere informatie

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Willemstad, mei 2017 Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 5 1.1 Investeringsbelemmeringen en bevorderingen... 5 1.2 Concurrentiepositie...

Nadere informatie

Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine April 2008

Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine April 2008 Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine 1 2 3 - - Merk Smart Daihatsu Citroën Peugeot Toyota Model Uitvoering 451 fortwo Coupe Coupe MHD pure 52kW Cuore C1 107 Aygo 1.0 12V DVVT, 51KW 1.0 50kW, H5 1.0 12V

Nadere informatie

Autobezit in cijfers Leiden 2011

Autobezit in cijfers Leiden 2011 Oktober 211 Autobezit in cijfers Leiden 211 Het autobezit in Nederland neemt jaar-in-jaar-uit toe. Niet alleen in absolute zin, ook per huishouden. Inmiddels heeft een Nederlands huishouden gemiddeld meer

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 Rapport VBO Woonindex Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 inleiding Vanaf het tweede kwartaal van 2004 publiceert VBO Makelaar ieder kwartaal de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming van

Nadere informatie

Memorandum. Ontwikkeling import en export oldtimers in 2012 en 2013

Memorandum. Ontwikkeling import en export oldtimers in 2012 en 2013 Memorandum Aan Ministerie van Infrastructuur & Milieu Van TNO Onderwerp Ontwikkeling import en export oldtimers in 2012 en 2013 Conclusies: - Door afschaffing van de MRB-vrijstelling van oldtimers in het

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk - onder voorbehoud van alle rechten

Strikt vertrouwelijk - onder voorbehoud van alle rechten Analyse RB-klanten met door koopsompolissen vervangen overlijdensrisicoverzekeringen Strikt vertrouwelijk - onder voorbehoud van alle rechten Naarden, 1 juli 2011 1 Aanleiding Stelling dat bij het sluiten

Nadere informatie

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs

Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs tegenbewijs 1 Belasting op personenauto s en motorrijwielen, afschrijvingslijn, mogelijkheid tot tegenbewijs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Keten aangiftebelastingen, team

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld:

De normale afzet van Verhoeven, uitgedrukt in ton/km per jaar, is als volgt verdeeld: MA1 Oefententamen 3 Opgave 1 Verhoeven bv is een middelgrote transportonderneming die vrachten vervoert binnen Nederland voor diverse klanten. De onderneming heeft plannen om haar vrachtwagens te vervangen

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Buitenlandse arbeidskrachten en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Curaçao.

Buitenlandse arbeidskrachten en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Curaçao. Buitenlandse arbeidskrachten en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Curaçao. Zaida Lake Inleiding Via de media zijn de laatste tijd discussies gaande omtrent de plaats die de buitenlandse arbeidskrachten

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek VOC-gemeenten Kosten, Opbrengsten en Kostendekkingsgraad

Evaluatieonderzoek VOC-gemeenten Kosten, Opbrengsten en Kostendekkingsgraad Evaluatieonderzoek Kosten, Opbrengsten en Kostendekkingsgraad Technisch rapport bij Ex-post onderzoek Datum 29 juni 2001 Kenmerk AVV043.503 MuConsult B. V. Postbus 2054 3800 CB Telefoon 033-465 50 54 Fax

Nadere informatie

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2015 GJ//2014/0147 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

PERSBERICHT. Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1

PERSBERICHT. Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1 10 december 2003 PERSBERICHT Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1 Vandaag introduceert de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuwe reeks geharmoniseerde statistieken betreffende

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) Autogas (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing

Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) Autogas (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing Datum overhandiging: Dinsdag 3 november 2015 Petitie Met deze petitie die wij u aanbieden, willen wij u vragen een

Nadere informatie

Energieprijzen in vergelijk

Energieprijzen in vergelijk CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 611 HH Delft 611 HH Delft tel: tel: 015 015 150 150 150 150 fax: fax:

Nadere informatie

De effecten van demografische ontwikkelingen op het onderwijs

De effecten van demografische ontwikkelingen op het onderwijs De effecten van demografische ontwikkelingen op het onderwijs Modus Inleiding Carlien de Witt Hamer In dit artikel worden de effecten beschreven die de demografische ontwikkelingen van de periode 1997-2001

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Nationaal Zakenauto Onderzoek 2009 Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Samenvatting In september heeft RDC in samenwerking met Automobiel Management onderzoek gedaan naar de effecten van

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht 3.2. De wagens In Vlaanderen tellen we bijna 2400000 personenwagens, in het bezit van huishoudens. De wagens van (leasing- en verhuur-)bedrijven zijn hier dus niet inbegrepen. Dit verklaart ook het lage

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Belasting van personenauto s en motorrijwielen. Motorrijtuigenbelasting

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Belasting van personenauto s en motorrijwielen. Motorrijtuigenbelasting STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21206 14 april 2017 Belasting van personenauto s en motorrijwielen. Motorrijtuigenbelasting 7 april 2017 nr. BLKB2017/1135M

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT?

WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT? WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT? Utrecht, december 23 Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Monique Wijnties Het kleinschalig groepswonen voor dementerenden is klein begonnen. In 1986 opende het eerste

Nadere informatie

Tijdreeksanalyse in verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van state space methodologie

Tijdreeksanalyse in verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van state space methodologie Samenvatting Tijdreeksanalyse in verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van state space methodologie In dit proefschrift wordt een aantal studies gepresenteerd waarin tijdreeksanalyse wordt toegepast

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis M200814 Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat A. Ruis Zoetermeer, december 2008 Prognoses vanuit het MKB Ondernemers in het MKB zijn over het algemeen goed in staat

Nadere informatie

Levensduur en sloop van personenauto's

Levensduur en sloop van personenauto's Levensduur en sloop van personenauto's SEC) Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam LEVENSDUUR EN SLOOP VAN PERSONENAUTO'S M.J. Ghering C.N. Teulings Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie