stad brugge Dienst lokale economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stad brugge Dienst lokale economie"

Transcriptie

1 stad brugge Dienst lokale economie UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MAART 2012 Openbare Vergadering Samenstelling van de raad (afwezigen zijn doorstreept) Patrick Moenaert, Burgemeester-Voorzitter (J); Yves Roose (J), Mercedes Van Volcem (J), Boudewijn Laloo (J), Jean-Marie Bogaert (J), Annick Lambrecht (J), Hilde Decleer (J), Martine Matthys (J), Jos Demarest (J), Franky Demon (J), Schepenen; Lieve Mus (J), Jean-Pierre Vanden Berghe (J), Bob Vanhaverbeke (J), Dirk De fauw (J), Pierre Chevalier, Renaat Landuyt (J), Moniek Boydens (J), Bernard De Cuyper (J), Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (J), Guido Maertens (J), Philip Pierins (J), Yves Buysse (J), Georgina Denolf (J), Paul Jonckheere (J), Rita Brauwers (J), Jean-Marie De Plancke (J), Erik Snauwaert (J), Agnes Versluys (J), Dolores David (J), Jürgen Vanpraet (J), Viviane Nollet (J), Marieke Dermul, Ann Soete (J), Guy Rogissart (J), Ingrid Vandamme (J), Pascal Ennaert, Alain Quataert (J), Arnold Bruynooghe (J), An Braem (J), Liliane Cottenie (J), Jean-Pierre Inghelbrecht (J), Severine Maes (J), Marcel Goemaere (J), Jonathan Chevalier (J), Neédra Soltani (J), Randall Lesaffer, Viky De Ridder, Raadsleden; Johan Coens, Secretaris. Aantal afwezigen 5, aantal aanwezigen 42 (42 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen) 16. Lokale economie - reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - goedkeuring. De Gemeenteraad, Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder; Gezien het gewijzigde Besluit van de Vlaamse regering van 18 juni 2010 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder dat de mogelijkheid biedt om forfaitaire tarieven toe te passen; Gelet op artikel 2 3 van het bovennoemde taxibesluit dat het volgende bepaalt: Naargelang het geval, als bedoeld in artikel 26 4, van het decreet, stelt de gemeenteraad of het college de toe te passen tarieven vast. Deze tarieven kunnen onder meer bestaan uit: 1 eenzelfde tarief voor alle voertuigen van alle exploitanten binnen de gemeente 2 een verschillend tarief per categorie van voertuig voor alle exploitanten binnen de gemeente 3 eenzelfde tarief voor de taxivoertuigen die gemachtigd zijn om op de openbare weg te stationeren en een verschillende tarief voor de taxivoertuigen die niet gemachtigd zijn om op de openbare weg te stationeren 4 één tarief voor alle verplaatsingen waarvan het begin- en het eindpunt gelegen is binnen de grenzen van de vergunningverlenende gemeente 5 verschillende tarieven voor alle voertuigen en alle exploitanten 6 forfaitaire tarieven Gezien dat de prijzen te Brugge momenteel het volgende bedragen: Tarief A = (rit met terugkeer naar de vertrekplaats): Opnemingsbedrag: 2,40 EUR Kilometertarief: 1,25 EUR / km Dossiernummer blad 1 van 12

2 Wachtgeld: 30,00 EUR / uur Extra nachttarief (tussen en uur): 2,00 EUR Tarief B = (rit zonder terugkeer naar de vertrekplaats): Opnemingsbedrag: 2,40 EUR Kilometertarief: 2,50 EUR / km Wachtgeld: 30,00 EUR / uur Extra nachttarief (tussen en uur): 2,00 EUR Overwegende dat de huidige tarieven door de Gemeenteraad in zitting van 31 maart 2009 werden vastgelegd; Gezien dat sedert 1 juli 2010 alle taxi-exploitanten in orde moeten zijn met de taxameter en randapparatuur die aan de Vlaamse taxireglementering moeten voldoen; Gezien dat er tarieven van A tot Z (aldus 26 in totaal) mogelijk zijn;; Overwegende dat op de vergadering van 6 september 2011 de Brugse taxi-exploitanten de gelegenheid hadden om voorstellen voor forfaitaire tarieven te doen, opmerkingen te geven en forfaitaire tarieven voor doelgroepen en/of frequente ritten te bepalen; Overwegende dat na de bespreking van een aantal voorstellen, er enkele forfaitaire tarieven tot stand zijn gekomen die door de aanwezige taxi-exploitanten werden goedgekeurd; Het invoeren van forfaitaire tarieven kan gerechtvaardigd worden door: 1. De laatste tariefwijziging dateert van 01 april 2009 goedgekeurd in de Gemeenteraad van 31 maart 2009; 2. Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen is gewijzigd op 18 juni 2010 dat de nieuwe taxameters verplicht maakt vanaf 1 juli 2010 en de forfaitaire tarieven mogelijk maakt; 3. Uit navraag bij verschillende gemeenten en steden blijkt dat er reeds forfaitaire tarieven gehanteerd worden in Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Lokeren, Kortrijk en Oostende. Gezien dat de onderstaande forfaitaire tarieven om advies voorgelegd werden aan de Politie en de Vlaamse overheid afdeling dienst Mobiliteit; Gelet op het gunstig advies van de heer Eric Sempels (adjunct van de directeur) van de Vlaamse overheid afdeling dienst Mobiliteit en de heer Karl Termote (hoofdinspecteur) van Politie Brugge; Gelet op het voorstel van dienst Lokale Economie dat de forfaitaire tarieven na de goedkeuring door het college op de stadswebsite gepubliceerd zouden worden; Gezien het verslag van bovennoemde vergadering, d.d. 6 september 2011, in bijlage; Overwegende dat het verslag van bovennoemde vergadering aan alle Brugse taxi-exploitanten bezorgd werd; Overwegende dat alle Brugse taxi-exploitanten met een brief aangeschreven werden waarin gevraagd werd om eventuele opmerkingen en/of voorstellen betreffende de forfaitaire tarieven aan de dienst Lokale Economie schriftelijk te bezorgen ten laatste maandag 31 oktober 2011; Gelet op het feit dat er geen bezwaar tegen de voorgestelde forfaitaire tarieven of geen nieuwe voorstellen werden ingediend; Gezien dat er in het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juni 2010 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder diverse nieuwe bepalingen opgenomen werden; Overwegende dat het aanpassen van het gemeentelijk taxireglement wenselijk is; Het aanpassen van het gemeentelijk taxireglement kan samengevat worden middels onderstaande krachtlijnen: Dossiernummer blad 2 van 12

3 1. Het taxibesluit werd grondig aangepast de laatste jaren; 2. De TX-nummerplaten werden verplicht voor de taxi's en gecombineerde TAXI-VVB's, maar zal op korte termijn ook voor de VVB's verplicht worden in heel Vlaanderen (dit is reeds het geval in Wallonië en in Brussel); 3. De Politie is vragende partij inzake het verplicht maken van de TX-nummerplaten voor VVB's waardoor de controles eenvoudiger worden; 4. Om eventuele fraude te voorkomen is het noodzakelijk dat de exploitanten bepaalde attesten en/of documenten moeten indienen. Dit werd vroeger niet geregeld in het stedelijke taxireglement; 5. Extra voorwaarden opleggen voor de in dienst te stellen voertuigen is van groot belang waarmee de veiligheid van de klanten, een goede dienstverlening en milieuvriendelijkheid verzekerd wordt; 6. Om discussies te voorkomen lijkt de opsomming van de in te dienen documenten in het stedelijke taxireglement noodzakelijk aangezien dit op heden slechts op het aanvraagformulier vermeld wordt; 7. Gezien dat de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een VVB-dienst in het huidige taxireglement ontbreken (dit wordt nu gereglementeerd); 8. Gezien dat er taxi-platen en herkenningstekens afgeleverd worden aan de exploitanten, maar de inning van een waarborg reeds geruime tijd afgeschaft werd. Dienst Financiën vraagt om het volgende in het stedelijke taxireglement op te nemen: "de afgeleverde vierkante of ovale taxi-platen, met daarop het toegekende nummer dat aan het voertuig vooraan bevestigd wordt, zijn eigendom van Stad Brugge, en deze taxiplaten dienen terug ingediend te worden op de dienst Lokale Economie bij de stopzetting van de taxidienst, bij vermindering met een voertuig in de bestaande vergunning, bij het vervallen van de vergunning." 9. Gelet op artikel 26 1en 2 van het decreet van 20 april 2001 betreffende het personenvervoer over de weg dat het volgende bepaalt: - De voorwaarden voor het exploiteren van een taxidienst worden door de gemeenteraad vastgelegd, binnen de door de Vlaamse regering bepaalde grenzen. - Onder de voorwaarden bepaald door de gemeenteraad wordt de vergunning of de hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst afgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitant zijn taxidienst wil exploiteren. 10. Bij nazicht van de stedelijke taxireglementen van andere centrumsteden zoals Antwerpen, Gent en Mechelen bleek dat er nadere bepalingen werden opgenomen in hun reglement zoals: - duidelijke omschrijving van de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en/of een VVBdienst, - toelating VVB-chauffeurs, - verplichte alarminstallatie in het taxi-voertuig, - bepalingen rond de leeftijd en de norm van de voertuigen, - jaarlijks in te dienen attesten of bewijzen inzake moraliteit, solvabiliteit en beroepsvaardigheid aangezien deze vergunningsvoorwaarden gedurende de hele periode van exploitatie van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van toepassing moeten zijn, - examens voor taxichauffeurs, georganiseerd door het stadsbestuur, - bijkomende verplichtingen van taxibestuurders, - in te dienen bewijzen inzake de verplichte taxameters. Gezien dat de reglementwijzigingen om advies voorgelegd werden aan de Politie en de Vlaamse overheid afdeling dienst Mobiliteit; Gelet op het gunstig advies van de heer Eric Sempels (adjunct van de directeur) van de Vlaamse overheid afdeling dienst Mobiliteit en de heer Karl Termote (hoofdinspecteur) van Politie Brugge; Overwegende dat de wijziging van het gemeentelijke taxireglement eveneens wenselijk is aangezien het besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op 18 juni 2010 grondig gewijzigd werd waarin diverse nieuwe bepalingen opgenomen werden die in een gemeentelijk taxireglement nader bepaald kunnen worden; Gezien dat de reglementwijzigingen, die wenselijk zijn, tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad behoren; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Dossiernummer blad 3 van 12

4 BESLUIT: A.) Het college besliste de voorgestelde forfaitaire tarieven goed te keuren: Het tarief, fooi en belastingen over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi s te Brugge zijn: Gelet dat er beslist werd op deze vergadering dat de huidige tarieven A en B behouden worden en ongewijzigd blijven. Tarief A = (rit met terugkeer naar de vertrekplaats): Opnemingsbedrag: 2,40 EUR Kilometertarief: 1,25 EUR / km Wachtgeld: 30,00 EUR / uur Extra nachttarief (tussen en uur): 2,00 EUR Tarief B = (rit zonder terugkeer naar de vertrekplaats): Opnemingsbedrag: 2,40 EUR Kilometertarief: 2,50 EUR / km Wachtgeld: 30,00 EUR / uur Extra nachttarief (tussen en uur): 2,00 EUR De onderstaande forfaitaire tarieven worden voorgesteld: Tarief C = (een ononderbroken rit tussen de Markt te Brugge-centrum en Zeebrugge-haven): Forfait tarief van 50,00 EUR Tarief D = (een besteld ononderbroken rit tussen Zeebrugge-haven en de Markt te Bruggecentrum): Forfait tarief van 50,00 EUR Tarief E = (een ononderbroken rit van de stad Brugge naar Brussels Airport Zaventem): Forfait tarief van 200,00 EUR Tarief F = (een besteld ononderbroken rit van Brussels Airport Zaventem naar de stad Brugge): Forfait tarief van 200,00 EUR Tarief G = (een ononderbroken rit van de stad Brugge naar Brussel Centrum): Forfait tarief van 175,00 EUR Tarief H = (een besteld ononderbroken rit van Brussel-Centrum naar de stad Brugge): Forfait tarief van 175,00 EUR Tarief I = (een ononderbroken rit van de stad Brugge naar Brussels Airport Charleroi): Forfait tarief van 250,00 EUR Tarief J = (een besteld ononderbroken rit van Brussels Airport Charleroi naar de stad Brugge): Forfait tarief van 250,00 EUR Tarief K = (een ononderbroken rit van de stad Brugge naar Airport Lille (Rijsel) Frankrijk / Treinstation Lille (Rijsel) Frankrijk): Forfait tarief van 140,00 EUR Tarief L = (een besteld ononderbroken rit van Airport Lille (Rijsel) Frankrijk / Treinstation Lille (Rijsel) Frankrijk naar de stad Brugge): Forfait tarief van 140,00 EUR Dossiernummer blad 4 van 12

5 Tarief M = (een ononderbroken rit voor de eerste 2 km vertrekkend van het centrum (historische binnenstad) van Brugge - overdag ( uur): Startforfait van 7,00 EUR Tarief N = (een ononderbroken rit voor de eerste 2 km vertrekkend van het centrum (historische binnenstad) van Brugge - s nachts ( uur): Startforfait van 9,00 EUR B). De gemeenteraad beslist hiernavolgend gemeentelijk reglement houdende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder opnieuw vast te stellen: Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Hoofdstuk I. - Vergunning tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Afdeling 1. - Vergunning Artikel 1 - De exploitatie: De exploitatie van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wordt geregeld overeenkomstig de voorwaarden en de voorschriften, bepaald door: 1 het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 augustus 2001, en alle wijzigingen; 2 het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 september 2003, en laatst gewijzigd op 18 juni 2010; 3 onderhavig gemeentelijk reglement dat nadere gemeentelijke voorschriften voor het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van Stad Brugge bevat. Het vult de Vlaamse regelgeving ter zake aan en het concretiseert de zaken die voor nadere invulling aan de gemeente worden overgelaten. Alle zaken die niet specifiek in dit reglement geregeld zijn, geschieden geheel volgens de Vlaamse regelgeving; Afdeling 2. - De toelatingsvoorwaarden om een exploitatie-vergunning te bekomen voor een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Artikel 2 - Kandidaat-exploitant: De kandidaat-exploitant dient de Belgische nationaliteit te bezitten, of onderdaan te zijn van een land binnen de Europese Unie of een arbeidsvergunning te bezitten, of ingeschreven te zijn in het vreemdelingenregister; Artikel 3 - Zedelijke waarborgen: 1 De zedelijke waarborgen zullen getoetst worden aan de hand van het uittreksel uit het strafregister Model 1 van de aanvrager, als natuurlijke persoon of in geval de aanvrager een rechtspersoon is dan de zaakvoerder(s). Dit uittreksel, dat hoogstens 3 maanden oud is, dient bij de aanvraag voor het bekomen van een exploitatie-vergunning te worden voorgelegd; 2 Nadien dient het bewijs van goed zedelijk gedrag jaarlijks, volgend op datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen, te worden binnengebracht bij het Brugse stadsbestuur; Artikel 4 - Beroepsbekwaamheid: De aanvrager wordt beschouwd als beroepsbekwaam, indien hij/zij een bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer, afgeleverd door een erkend ondernemingsloket, kan voorleggen; Dossiernummer blad 5 van 12

6 Artikel 5 - Solvabiliteit: 1 De aanvrager wordt beschouwd als solvabel, indien de volgende bewijsstukken bij de aanvraag worden gevoegd: 1 een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de aanvrager zijn bijdragen correct heeft betaald; 2 in geval de aanvrager personeel tewerkstelt, een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de bijdragen correct heeft betaald; 3 een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager, als natuurlijke persoon of in geval de aanvrager een rechtspersoon is dan de zaakvoerder(s), zijn belastingsplichten is nagekomen en de aanvrager in orde is met de fiscale lasten; 4 de bewijsstukken die aantonen dat de aanvrager over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen); 2 Nadien dienen de bovennoemde attesten, bepaalt in 1 1, 2 en 3, jaarlijks, volgend op datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen, te worden binnengebracht bij het Brugse stadsbestuur; Afdeling 3. - De aanvraag tot het bekomen of hernieuwen of wijzigen van een exploitatievergunning van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Artikel 6: 1 Elke aanvraag tot het bekomen van een exploitatie-vergunning van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, de hiernieuwing of wijziging van een vergunning moet gebeuren door middel van een standaard aanvraagformulier, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Brugge (Burg Brugge); 2 Het formulier 'Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder' dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is dan ondertekend door degene die conform de statuten de rechtspersoon kan vertegenwoordigen; 3 Bij de aanvraag tot het bekomen / hernieuwen / wijzigen van een exploitatie-vergunning van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moeten de volgende documenten en bewijsstukken worden toegevoegd: 1 het volledig ingevuld aanvraagformulier en de hiernavolgende bewijsstukken: a.) kopie identiteitskaart b.) de statuten van de firma c.) een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is d.) een bewijs van basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket e.) een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ) f.) een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten g.) bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken h.) de hiernavolgende documenten die uiterlijk voor de opmaak van de vergunningen moeten worden bezorgd: - verzekeringsbewijs van het voertuig of voertuigen, - technisch keuringsbewijs van het voertuig of voertuigen, - eenvormigheidsattest van het voertuig of voertuigen, - het inschrijvingsbewijs van het voertuig of voertuigen, - voor taxi-voertuigen: het testrapport van de taxameter, de originele prints van de dienststaat (het begin, tijdens de dienst en het einde van de dienst), het vervoerbewijs van een testrit, het controlerapport en factuur van aankoop of huur taxameter. 2 voor taxi-exploitanten: een bewijs dat de exploitant over de privé-taxistandplaatsen (buiten de openbare weg of publiek toegankelijke weg) beschikt of mag beschikken; Dossiernummer blad 6 van 12

7 3 een kopie van de voor- en achterzijde van het rijbewijs van de aanvrager en personeelsleden (die met de voertuigen zullen rijden), met de vermelding van de datum van de geldigheid van het bezoldigd personenvervoer (medische schifting); 4 in geval de aanvrager personeel tewerkstelt: a.) een lijst met de actuele personeelsleden die als chauffeur tewerkgesteld zijn (vervolgens jaarlijks in te dienen) b.) een bewijs van de aangifte van de tewerkstelling van de werknemer aan de hand van een DIMONA-attest c.) bij elke nieuwe tewerkstelling dient de exploitant een DIMONA-attest m.b.t. de nieuwe chauffeur op de dienst Lokale Economie in te dienen; 4 In geval van hernieuwing van de exploitatie-vergunning moet de aanvraag tot de hernieuwing van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder samen met de vereiste bijlagen ten minste 1 maand vóór het verstrijken van de termijn, bepaald in de vergunning die verloopt, aan de Stad Brugge overgemaakt worden. Afdeling 4. - Normen voor de voertuigen van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Artikel 7 - Norm voor het aantal taxivoertuigen: De norm voor het aantal vergunbare taxivoertuigen, bedoeld in artikel 3 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en gewijzigd op 18 juni 2010, bedraagt voor Brugge: 117. Artikel 8 - De taxivoertuigen: 1 De taxivoertuigen moeten in volledig zwarte of witte kleur zijn. Het taxivoertuig moet een gesloten wagen zijn. Er mag geen reclame op aangebracht worden. Deze voorschriften gelden ook voor de gebeurlijk ingezette vervangingsvoertuigen. 2 De kleuren van de taxikaarten, bedoeld in artikel 2 5 en artikel 15 van het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, gewijzigd op 18 juni 2010, zijn: a.) roze taxikaart bij enkel stationnement buiten de openbare weg b.) groene taxikaart bij toelating tot stationeren op de openbare weg. 3 Vanaf 1 juli 2012 mogen de voertuigen die als taxi worden ingezet niet ouder zijn dan 10 jaar of meer dan km hebben. 4 Nieuwe voertuigen die door de exploitant voor taxidienst worden ingezet moeten uitgerust zijn met motoren waarvan de uitstoot de Europese norm EURO 5 respecteert. (De EURO 5-norm is van kracht sinds december Vanaf 1 januari 2011 moeten nieuwe voertuigen, datum van eerste inschrijving na 1 januari 2011, voldoen aan de EURO 5-norm.) 5 De taxivoertuigen, bedoeld in artikel 19 en 20 van het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, gewijzigd op 18 juni 2010, vanaf 1 juli 2010 uitgerust moeten zijn met een wettelijke taxameter, printer en randapparatuur. 6 De taxivoertuigen en de gecombineerde taxi/verhuurvoertuigen, bedoeld in artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, gewijzigd op 18 juni 2010, vanaf 1 juli 2011 uitgerust moeten zijn met een TXnummerplaat. Artikel 9 - De verhuurvoertuigen: 1 Nieuwe voertuigen die door de exploitant voor verhuren van voertuigen met bestuurder worden ingezet moeten uitgerust zijn met motoren waarvan de uitstoot de Europese norm EURO 5 respecteert. (De EURO 5-norm is van kracht sinds december Vanaf 1 januari 2011 moeten nieuwe voertuigen, datum van eerste inschrijving na 1 januari 2011, voldoen aan de EURO 5-norm.) Dossiernummer blad 7 van 12

8 2 Vanaf 1 januari 2013 moeten de verhuurvoertuigen uitgerust zijn met een TX-nummerplaat, als vermeld in artikel 4 5 van het Ministerieel Besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 19 december Artikel 10 - Voorleggen van documenten van het voertuig: Voor de ingebruikname van de voertuigen vermeld in de vergunningsakte en op elk verzoek van de bevoegde instanties is de exploitant gehouden volgende documenten voor te leggen, opgemaakt op naam van de natuurlijke of rechtspersoon : a.) de aankoopfactuur van elk geëxploiteerd voertuig, het contract van verkoop op afbetaling of leasing; b.) het technisch keuringsattest van het voertuig; c.) de verzekeringspolis met vermelding dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de exploitant gedekt is voor schade veroorzaakt aan de vervoerde personen en ter gelegenheid van het gebruik van zijn voertuig; d.) het inschrijvingsbewijs; e.) een geldige internationale verzekeringskaart; f.) gelijkvormigheidattest van het voertuig; g.) voor de taxi-voertuigen: een bewijs, afgeleverd door een door de wetgever erkend installateur, dat het taxi-voertuig uitgerust is met een wettelijke taxameter, printer en randapparatuur, alsook een document waaruit blijkt dat de taxameter MID gehomologeerd is en geijkt is door het Belgisch Meet Instituut (BMI), testrapport van de taxameter waaruit moet blijken dat de installatie van de taxameter volgens de wetgeving uitgevoerd is én de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport; i.) voor voertuigen met een eerste inschrijving na 1 januari 2011: een bewijs dat het voertuig aan de EURO 5- norm voldoet (het voertuig moet beschikken over een motor waarvan de uitstoot de Europese norm EURO 5 respecteert). Hoofdstuk II - De taxibestuurders Afdeling 1. - De kwaliteitsvereisten om de functie taxichauffeur uit te oefenen Artikel 11 - Algemene voorwaarden: De taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten in het bezit zijn van een toelating taxibestuurder, afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen. Hiervoor moeten zij: a.) de volle leeftijd van 21 jaar bereikt hebben; b.) voldoen aan de eisen inzake moraliteit en beroepsvaardigheid op grond van een uittreksel uit het strafregister Model 1 (bewijs van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder is dan 3 maanden; c.) in het bezit zijn van een geldig getuigschrift van geneeskundige schifting; d.) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het besturen van een taxivoertuig van de de categorie B, C of D; e.) in voorkomend geval voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen; Artikel 12 - Moraliteit en zedelijke waarborgen van de taxibestuurder: In het kader van het moraliteitsonderzoek zullen de zedelijke waarborgen getoetst worden aan de hand van het uittreksel uit het strafregister Model 1. Dit uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Artikel 13 - Beroepsvaardigheid van de taxibestuurder: De aanvrager wordt beschouwd als beroepsbekwaam indien: 1 hij/zij een geldig rijbewijs kan voorleggen. De voor- en achterzijde van het rijbewijs worden door de dienst Lokale Economie van Stad Brugge gekopieerd. 2 medisch geschikt werd verklaard om aan bezoldigd personenvervoer te doen. Afdeling 2. - De toelating taxichauffeur Artikel 14: Dossiernummer blad 8 van 12

9 1 De toelating taxibestuurder betreft één kalenderjaar, zijnde het kalenderjaar of de rest van het lopende kalenderjaar waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 2 De aanvraag tot het bekomen van de toelating taxichauffeur moet voor elk kalenderjaar hernieuwd worden. Hiervoor dienen de volgende documenten op de dienst Lokale Economie van Stad Brugge te worden ingediend: a.) een bewijs van goed zedelijk gedrag dat niet ouder is dan 3 maanden b.) kopie van een geldig rijbewijs voor het besturen van een taxivoertuig van de de categorie B, C of D; c.) een geldig getuigschrift van geneeskundige schifting; d.) kopie van een geldig identiteitskaart; Artikel 15: 1 De toelating van de taxichauffeurs vermeldt de naam, de voornaam, de geboorteplaats, de geboortedatum en het adres van de houder. Vanaf 1 januari 2013 zal deze toelating ook een toelatingsnummer vermelden. 2 Op de toelating van taxibestuurders in dienstverband, vult de werkgever de datum in van indiensttreding van de betrokken bestuurder, en desgevallend ook de datum van het verlaten van het bedrijf, steeds gevolgd door de handtekening van de werkgever. Dit wordt geviseerd door de Burgemeester of diens afgevaardigde. Artikel 16: 1 De adreswijziging moet worden gemeld binnen de 10 werkdagen aan de dienst Lokale Economie van Stad Brugge waar een nieuwe toelating taxichauffeur zal worden opgemaakt. 2 Bij wijziging van de werkgever moet de toelating taxichauffeur, waarop de rubrieken 'Datum uitdiensttreding' en 'Handtekening nieuwe werkgever' reeds ingevuld staan, worden binnengebracht op de dienst Lokale Economie. Dit wordt dan geviseerd door de Burgemeester of diens afgevaardigde. Artikel 17: Tijdens de dienst moeten de taxibestuurders steeds bij zich hebben en op eerste verzoek tonen aan elk bevoegd of daartoe aangesteld persoon : - hun geldig toelating taxibestuurder; - hun geldig bewijs van medische keuring; - hun geldig rijbewijs en identiteitskaart; - voor degenen in dienstverband, een kopie van hun arbeidsovereenkomst. Artikel 18: Het College van Burgemeester en Schepenen kan de toelating taxibestuurder intrekken of de hernieuwing ervan weigeren, wanneer de taxibestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, alsook wanneer de taxibestuurder ernstige of herhaald vastgestelde inbreuken pleegt op de door hem in acht te nemen voorschriften van dit reglement, de toegelaten tarieven of de Vlaamse regelgeving ter zake. Hoofdstuk III - De taxistandplaatsen op de openbare weg Artikel 19: 1 Als de norm voor het aantal vergunde taxivoertuigen op het grondgebied van Stad Brugge bereikt is, wordt er een wachtlijst opgemaakt waarin de naam of handelsnaam en het adres van de aanvrager is chronologische volgorde van ontvangst van de aanvraag wordt ingeschreven. Er wordt voorrang gegeven aan de exploitant die de hernieuwing van de vergunning aanvraagt op voorwaarde dat die voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden. Op eenvoudige vraag kunnen de personen die op de wachtlijst staan, hiervan een afschrift krijgen. 2 Het College van Burgemeester en Schepenen wijst de taxistandplaatsen op de openbare weg aan. Dit gebeurt in overleg met de VVM (Vlaamse Vervoermaatschappij), de Lokale Politie, dienst Toerisme en met de taxi-exploitanten. Dossiernummer blad 9 van 12

10 3 Op de Markt in het centrum en aan het Stationsplein zijn er in totaal 19 taxistandplaatsen op de openbare weg. 4 De burgemeester kan de taxi-exploitanten en de taxibestuurders verplichten hun voertuigen tijdelijk op een andere plaats dan vermeld in de vergunning te doen parkeren (stationeren), indien de openbare orde, veiligheid, werken of andere tijdelijke omstandigheden zulks mochten eisen. Artikel 20: 1 Op de taxistandplaatsen op de openbare weg, zijn de taxibestuurders ertoe gehouden elke telefonische of mondelinge oproep van cliënten ten spoedigste uit te voeren. Bij een telefonische oproep is de taxibestuurder verplicht het identificatienummer van zijn taxi te vermelden. De bestuurder van de eerste taxi op de standplaats moet vertrekkensklaar in zijn voertuig blijven. 2 De taxibestuurders mogen potentiële klanten niet aanroepen. 3 De taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten de taxistandplaatsen rein houden en alle sporen van benzine, olie, vet, modder, enz. van de door het voertuig ingenomen plaats verwijderen. 4 Het aantal voertuigen dat tegelijk aanwezig is op een standplaats, mag in geen geval het aantal beschikbare plaatsen overschrijden. Hoofdstuk IV - De taxiplaten en de tarieven voor het exploiteren van een taxidienst met of zonder taxistandplaats op de openbare weg Artikel 21: 1 De afgeleverde vierkante en ovale taxiplaten, met het toegekende nummer dat aan het voertuig vooraan bevestigd wordt, zijn eigendom van Stad Brugge, en deze taxiplaten dienen terug ingediend te worden op de dienst Lokale Economie 1 bij de stopzetting van de taxidienst, 2 bij vermindering met een voertuig of meerdere voertuigen in de bestaande vergunning, 3 bij het vervallen van de vergunning (als de taxi-exploitant niet meer voldoet aan de voorwaarden om een taxidienst uit te oefenen). Artikel 22: Met de afgeleverde vierkante taxiplaat mogen taxi-exploitanten op de openbare taxistandplaatsen parkeren (stationeren) volgens de normen en de beschikbaarheid van het moment van aankomen op de taxistandplaatsen op de openbare weg (aan het Stationsplein en/of op de Markt in het centrum). Artikel 23: 1 Met de afgeleverde ovale taxiplaat mogen taxi-exploitanten niet parkeren op de openbare taxistandplaatsen. Een ovale taxiplaat geeft recht op standplaatsen die zich niet op de openbare weg bevinden. 2 Deze standplaatsen buiten de openbare weg (namelijk privé-taxistandplaatsen), waarover de taxiexploitant wel mag beschikken, worden opgenomen in de vergunning en op de taxikaart. 3 De taxi-exploitant dient een bewijs te leveren dat hij over betrokken privé-taxistandplaats beschikt of mag beschikken. Dit bewijs kan een eigendomsakte of een huurovereenkomst zijn. Artikel 24: De toe te passen tarieven voor de taxiritten zijn deze, vastgesteld in bijlage bij dit reglement. Hoofdstuk V - Belasting Artikel 25 - Taxi-exploitanten: Dossiernummer blad 10 van 12

11 1 De afgeleverde taxi-exploitatievergunningen geven aanleiding tot een jaarlijkse belasting. Die wordt geregeld bij afzonderlijk gemeentelijk belastingreglement. 2 De taxi-exploitanten zijn jaarlijks een belasting verschuldigd overeenkomstig de belastingverordening op het in dienststellen van taxi's met en zonder standplaats op de openbare weg, vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 26 november 2007 en Gemeenteraadbeslissing van 24 november 2008 en gewijzigd bij Gemeenteraadbeslissing van 29 november Artikel 26 - Exploitanten van verhuurvoertuigen: 1 De afgeleverde exploitatievergunningen van verhuurvoertuigen geven aanleiding tot een jaarlijkse belasting. Die wordt geregeld bij afzonderlijk gemeentelijk belastingverordening bij Gemeenteraadbeslissing van 29 november De exploitanten zijn jaarlijks een belasting verschuldigd overeenkomstig het decreet van 20 april 2001 dat in artikel 49 vaststelt dat de op basis van artikel 42 2 en 3 afgegeven vergunningen aanleiding tot een jaarlijkse en ondeelbare belasting geven ten laste van de natuurlijke of rechtspersoon, die houder is van de vergunning. Deze belasting wordt door de gemeente geïnd. Hoofdstuk VI - Opheffingsbepaling en inwerkingtreding Artikel 27: Wordt opgeheven: het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2009 houdende de taxitarieven en de algemene voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten te Brugge. Artikel 28: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 mei Bijlage: TARIEVEN VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST MET OF ZONDER STANDPLAATS OP DE OPENBARE WEG TE BRUGGE Het tarief, fooi en belastingen over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi s te Brugge zijn: Tarief A = (rit met terugkeer naar de vertrekplaats): Opnemingsbedrag: 2,40 EUR Kilometertarief: 1,25 EUR / km Wachtgeld: 30,00 EUR / uur Extra nachttarief (tussen en uur): 2,00 EUR Tarief B = (rit zonder terugkeer naar de vertrekplaats): Opnemingsbedrag: 2,40 EUR Kilometertarief: 2,50 EUR / km Wachtgeld: 30,00 EUR / uur Extra nachttarief (tussen en uur): 2,00 EUR Tarief C = (een ononderbroken rit tussen de Markt te Brugge-centrum en Zeebrugge-haven): Forfait tarief van 50,00 EUR Tarief D = (een besteld ononderbroken rit tussen Zeebrugge-haven en de Markt te Bruggecentrum): Forfait tarief van 50,00 EUR Tarief E = (een ononderbroken rit van de stad Brugge naar Brussels Airport Zaventem): Forfait tarief van 200,00 EUR Tarief F = (een besteld ononderbroken rit van Brussels Airport Zaventem naar de stad Brugge): Forfait tarief van 200,00 EUR Dossiernummer blad 11 van 12

12 Tarief G = (een ononderbroken rit van de stad Brugge naar Brussel Centrum): Forfait tarief van 175,00 EUR Tarief H = (een besteld ononderbroken rit van Brussel-Centrum naar de stad Brugge): Forfait tarief van 175,00 EUR Tarief I = (een ononderbroken rit van de stad Brugge naar Brussels Airport Charleroi): Forfait tarief van 250,00 EUR Tarief J = (een besteld ononderbroken rit van Brussels Airport Charleroi naar de stad Brugge): Forfait tarief van 250,00 EUR Tarief K = (een ononderbroken rit van de stad Brugge naar Airport Lille (Rijsel) Frankrijk / Treinstation Lille (Rijsel) Frankrijk): Forfait tarief van 140,00 EUR Tarief L = (een besteld ononderbroken rit van Airport Lille (Rijsel) Frankrijk / Treinstation Lille (Rijsel) Frankrijk naar de stad Brugge): Forfait tarief van 140,00 EUR Tarief M = (een ononderbroken rit voor de eerste 2 km vertrekkend van het centrum (historische binnenstad) van Brugge - overdag ( uur): Startforfait van 7,00 EUR Tarief N = (een ononderbroken rit voor de eerste 2 km vertrekkend van het centrum (historische binnenstad) van Brugge - s nachts ( uur): Startforfait van 9,00 EUR Brugge, 15 november 2013 Voor eensluidend uittreksel, De Ambtenaar gemachtigd cfr. artikel 126,1 van de nieuwe gemeentewet. Nicolas Bogaert, Wnd. economisch consulent Dossiernummer blad 12 van 12

Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het

Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - VERGUNNING TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

HOOFDSTUK I. - VERGUNNING TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart

Nadere informatie

de laatste wijzigingen door de gemeenteraad op 30 juni 2015 staan [blauw] aangeduid in de tekst, zij gelden vanaf 1 juli 2015

de laatste wijzigingen door de gemeenteraad op 30 juni 2015 staan [blauw] aangeduid in de tekst, zij gelden vanaf 1 juli 2015 Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hervastgesteld door de gemeenteraad op 27

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Gemeentebestuur Alveringem Sint-Rijkersstraat 19 8690 Alveringem Tel. 058/28.88.81 - Fax 058/28.88.83 E-mail: economie@alveringem.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Grote Markt 54,

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek Tel. 03 568 80 80 Fax 03 568 19 29 E-mail: urbanisatie@stabroek.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester en schepenen Paradeplein 2 bus 1, 2500 LIER Tel. 03 80 00 382 E-mail: economie@lier.be Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOBILITEIT@TERNAT.BE College van Burgemeester en Schepenen Gemeentehuisstraat 21 1740 Ternat T: 02 582 10 06 F: 02 582 77 85 E: mobiliteit@ternat.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester en schepenen Administratie Centrum Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel Tel. 052 / 31 50 63 Fax

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Dienst Lokale Economie (t.a.v. CBS) Zeelaan 21, 8660 DE PANNE Tel. 058 42 16 16 Fax 058 42 16 17 Lokale.economie@depanne.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Snellegemsestraat 1 te 8210 Zedelgem Tel. 050/288607 Fax 050/288348 E-mail: ondernemersloket@zedelgem.be

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hervastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2017 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Van Den Abeele Stephanie (09/266.77.37) De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Botermarkt 1, 9000 GENT Tel. 09 266 28 00 Fax 09 266 28 99 E-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Gemeente Brasschaat Bredabaan 182 2930 BRASSCHAAT Tel. 03 650 02 00 - Fax 03 652 08 72 E-mail: secretariaat@brasschaat.be Waarvoor dient

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, eventueel met reservevoertuigen, of om een bestaande vergunning voor het

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hervastgesteld door de gemeenteraad op 13 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op

Nadere informatie

STEDELIJK TAXIREGLEMENT

STEDELIJK TAXIREGLEMENT STEDELIJK TAXIREGLEMENT Artikel 1 Algemene bepalingen en definities De exploitatie van taxidiensten en van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van de stad Lier wordt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor

Nadere informatie

7. Secretarie - Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst - Hervaststelling.

7. Secretarie - Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst - Hervaststelling. GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 7 SEPTEMBER 2004 Aanwezig : Afwezig : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 02 september 2004 M. Willems: De waarnemende Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 25 tot en met

Nadere informatie

Taxi-exploitant in Antwerpen

Taxi-exploitant in Antwerpen Taxi-exploitant in Antwerpen EDITIE: september 2015 Inhoud 1 Voorwaarden... 5 Moraliteit... 5 Beroepsbekwaamheid... 5 Solvabiliteit:... 5 Gebruik... 5 2 Aanvraag vergunning... 5 Aantal vergunningen is

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder College van burgemeester en schepenen Botermarkt 1, 9000 GENT Tel. 09 266 28 00 Fax 09 266 28 99 E-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het

Nadere informatie

Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen

Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen EDITIE: November 2017 Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Voorwaarden voor exploitatie... 4 2 Attest kennis wetgeving... 5 2.1 Inschrijven

Nadere informatie

Taxi en verhuurdienst in Antwerpen

Taxi en verhuurdienst in Antwerpen Taxi en verhuurdienst in Antwerpen EDITIE: MAART 2016 Inhoud 1 Attest kennis wetgeving... 5 2.1 Inschrijven voor het examen kennis wetgeving... 5 2.2 Welke documenten moet u meebrengen?... 5 2.3 Het examen

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014 (treedt

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op dinsdag 4 MEI 2004 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 APRIL 2004 Aanwezig : Afwezig : Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems:

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005

Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005 PERSONENVERVOER OVER DE WEG - GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER. Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005 Titel I DEFINITIES Artikel 1

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00469 Onderwerp: Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van

Nadere informatie

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder HOOFDSTUK 1 - VERGUNNING EN EXPLOITATIE Afdeling 1 - Vergunning Artikel 1: Niemand

Nadere informatie

Verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het decreet van 20 april 2001, betreffende

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline Docquiert

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Artikel 1 Juridisch kader De exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER HOOFDSTUK 1 Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied Dit reglement regelt de vergunningen

Nadere informatie

Vlaamse taxiregelgeving

Vlaamse taxiregelgeving Vlaamse taxiregelgeving Ellen Vercaigne, juriste Eric Sempels, adjunct van de directeur Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse overheid ellen.vercaigne@mow.vlaanderen.be eric.sempels@mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Juridisch kader De exploitatie van taxidiensten en diensten voor

Nadere informatie

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN

STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 TOEPASSELIJKE WETGEVING EN DEFINITIES Artikel 1 De

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiel Brussel - B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014 (treedt

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

Nadere informatie

Vergunning exploiteren van een taxidienst

Vergunning exploiteren van een taxidienst Inf Vergunning expliteren van een taxidienst Neem vr bijkmende inf cntact p met de dienst lkale ecnmie: ecnmie@rijkevrsel.be - 03 340 00 30 (*) verplicht in te vullen Dit frmulier gebruik je m: een vergunning

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST GEMEENTELIJK REGLEMENT Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E-mail: secretaris@ingelmunster.be Betreft: GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 46690 MONITEUR BELGE 19.09.2003 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stad Mortsel ---------- UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ---------- Zitting van 14 september 2004 ---------- Aanwezig: I.PIRA, burgemeester-voorzitter; A.JESPERS, E.BROECKX,

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VR DE VRTZETTING VAN EEN VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake fietstaxidiensten

Stedelijk reglement inzake fietstaxidiensten Stedelijk reglement inzake fietstaxidiensten vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 29 juni 2016 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Taxichauffeur worden in Antwerpen

Taxichauffeur worden in Antwerpen Taxichauffeur worden in Antwerpen EDITIE: November 2017 Taxichauffeur in Antwerpen 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Taxibrevet... 4 1.1 Voorwaarden om te werken als taxichauffeur... 4 1.2 Inschrijven voor het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE FIETSTAXIDIENSTEN

REGLEMENT VOOR DE FIETSTAXIDIENSTEN REGLEMENT VOOR DE FIETSTAXIDIENSTEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied en reikwijdte Dit reglement regelt de zaken die gaan over de vergunningen voor de exploitatie van fietstaxidiensten

Nadere informatie

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Ellen Vercaigne Eric Sempels

Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Ellen Vercaigne Eric Sempels Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels Departement Mobiliteit en Openbare Werken Ellen Vercaigne Juriste Afdeling Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN/OF EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN/OF EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN/OF EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Titel I DEFINITIES Artikel 1 In dit besluit wordt

Nadere informatie

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst.

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst. Stad Mortsel ---------- UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ---------- Zitting van 14 september 2004 ---------- Aanwezig: I.PIRA, burgemeester-voorzitter; A.JESPERS, E.BROECKX,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE TAXIS VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR. Toegang tot het beroep

COLLECTIEVE TAXIS VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR. Toegang tot het beroep COLLECTIEVE TAXIS VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR Toegang tot het beroep Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan 8-1130 Brussel 02/245 90 53-02/245 91 29 BE 445.494.076

Nadere informatie

TAXI Wijziging(en) van statuten

TAXI Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel TAXI Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

Taxichauffeur worden in Antwerpen

Taxichauffeur worden in Antwerpen Taxichauffeur worden in Antwerpen EDITIE: september 2015 Inhoud 1 Taxibrevet... 4 1.1 Voorwaarden om te werken als taxichauffeur... 4 1.2 Inschrijven voor het stedelijke taxi-examen... 4 1.3 Medische keuring...

Nadere informatie

Referentie advies. Pagina 2/7

Referentie advies. Pagina 2/7 OPVOLGINGSNOTA Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Economische en Sociale Raad voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

1 Wetgeving. 1.1 Wat is een taxidienst?

1 Wetgeving. 1.1 Wat is een taxidienst? Taxidiensten & diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Hoofdlijnen van de regelgeving 15.11.2012 Erwin Debruyne Inhoud 1 Wetgeving... 2 1.1 Wat is een taxidienst?... 2 1.2 Wat is een dienst

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake rijwieltaxidiensten

Stedelijk reglement inzake rijwieltaxidiensten Stedelijk reglement inzake rijwieltaxidiensten hervastgesteld door de gemeenteraad op 24 oktober 2017 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 25 oktober 2017 Hoofdstuk 1 : INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013)

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) GR20130131 Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk

Nadere informatie

20. Voorwerp: Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst. De Raad,

20. Voorwerp: Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst. De Raad, STAD WAREGEM Uittreksel uit het register der Notulen van de Gemeenteraad Zitting van 04 mei 2004 Aanwezig: Dhondt Yolande... Burgemeester-Voorzitter. Kindt Paul, Soens Rik, Vantieghem Georges, Vanryckeghem

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Taxidiensten & diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Taxidiensten & diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Taxidiensten & diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 5 februari 2013 Departement Mobiliteit en Openbare Werken Ellen Vercaigne ellen.vercaigne@mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 juni 2007;

Gelet op de aanvraag van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 juni 2007; SCSZ/07/124 1 BERAADSLAGING NR. 07/038 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE DIRECTIE TAXI S EN BIJZONDERE VORMEN VAN GEREGELD VERVOER VAN HET BESTUUR UITRUSTING

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 25/11/2004 Aanwezig: Verontschuldigd: Alain Yzermans: burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 1 december 2008 REGLEMENT INZAKE DE EXPLOITATIE VAN TAXIDIENSTEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 1 december 2008 REGLEMENT INZAKE DE EXPLOITATIE VAN TAXIDIENSTEN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 1 december 2008 REGLEMENT INZAKE DE EXPLOITATIE VAN TAXIDIENSTEN HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE. Afdeling 1. Vergunning Artikel 1. Niemand

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en/of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB)

Aanvraagformulier voor een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en/of dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) Aanvraagfrmulier vr een vergunning vr de explitatie van een taxidienst en/f dienst vr het verhuren van vertuigen met bestuurder (VVB) Algemeen Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier vraagt u een vergunning

Nadere informatie

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten STAD TONGEREN Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad Openbare vergadering van 26 februari 2014. Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten De gemeenteraad,

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget

Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015 Bekendgemaakt op 28 oktober

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011 Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 december 2012, 27 mei 2015, 15 december 2015 en 21

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden.

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden. LOI -WET Page 1 of 20 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Handtekening Inhoudstafel Einde 65 uitvoeringbesluiten 7

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 334 SOMMAIRE INHOUD. 80 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 334 SOMMAIRE INHOUD. 80 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie