4. Geschillen zonder dat u een contract heeft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Geschillen zonder dat u een contract heeft"

Transcriptie

1 4. Geschillen zonder dat u een contract heeft We bedoelen dus zogenaamde derden. Onder derden wordt in dit verband verstaan de burgers en bedrijven met wie u geen contractuele relatie heeft doordat u er een overeenkomst mee heeft gesloten. De overheid valt meestal ook niet onder derden U LIJDT SCHADE DOOR IEMAND ANDERS Wanneer u door het handelen van de derde schade heeft geleden zult u schadevergoeding kunnen vorderen. Wanneer u een geschil heeft met iemand die geen contractpartij is en ook geen overheidsorgaan, zal meestal sprake zijn van een onrechtmatige daad. Hier kan tegen worden opgetreden via de rechter. Wanneer u door het handelen van de derde schade heeft geleden zult u schadevergoeding kunnen vorderen. Wanneer een vrachtautochauffeur voor uw pand wil keren en door een inschattingsfout uw hekwerk omver rijdt, pleegt hij een onrechtmatige daad en dient hij of zijn werkgever uw schade te vergoeden. Wanneer de derde een onrechtmatige toestand heeft gecreëerd die u wilt beëindigen of wanneer u herhaling van onrechtmatig handelen wilt voorkomen in de toekomst, kunt u een verbod vorderen in combinatie met een dwangsom. Hiervoor is een kort geding vaak zeer geschikt. Een concurrent laat zich in beledigende of onware bewoordingen over u uit in zijn reclamecampagne. U wilt dat de kortgedingrechter herhaling daarvan verbiedt en een rectificatie oplegt GESCHILLEN MET DE WEGBEHEERDER Wanneer uw auto of door u vervoerde lading beschadigd raakt als gevolg van gaten in het wegdek of ten onrechte niet opgeruimde troep of gladheid op de weg, kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor uw schade. Wie de wegbeheerder is, is afhankelijk van de soort weg: de gemeente, provincie, rijksoverheid en soms een waterschap. 157

2 Doet zich een dergelijke situatie voor, dan is het zelf schrijven van een brief waarin u het voorval omschrijft met plaats, datum, en tijdstip meestal voldoende. TIP. Doet zich een dergelijke situatie voor, dan is het zelf schrijven van een brief waarin u het voorval omschrijft met plaats, datum, en tijdstip meestal voldoende. Geef tevens aan wat uw schade is en hoe hoog die is, vergezeld van bewijsstukken zoals een reparatienota. Deze overheden zullen vrijwel altijd de claim serieus beoordelen en laten afhandelen door hun aansprakelijkheidsverzekeraar. LET OP. Alleen wanneer er discussie blijft of de wegbeheerder wel of niet aansprakelijk is, zal een procedure nodig zijn en zult u zich alsnog tot een advocaat moeten wenden GESCHIL NA EEN AANRIJDING Dader is u bekend? Het is zaak dat u ter plaatse van het ongeval uw bewijspositie zelf veiligstelt. Ook is het verstandig de naam, adres en telefoonnummer te vragen van omstanders die het ongeluk hebben zien gebeuren en dit direct te noteren Wanneer u betrokken raakt bij een aanrijding, zal de schade moeten worden vergoed door degene die het ongeval heeft veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is. Dat is doorgaans degene die in strijd met de verkeersregels heeft gehandeld. Procederen is meestal bij verkeersschade niet nodig. In Nederland werkt het bekende systeem van gezamenlijk het schadeformulier invullen en ondertekenen en vervolgens aan de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker sturen, heel goed. De verzekeringsmaatschappij zal de afhandeling van uw schade op zich nemen. Loopt dit niet naar tevredenheid, bijvoorbeeld omdat er verschil van mening is over de schuldvraag of de hoogte van de schade, dan kan tussenkomst van een jurist of eventueel een advocaat helpen. TIP. Het is zaak dat u ter plaatse van het ongeval uw bewijspositie zelf veiligstelt. Wanneer de toedracht van het ongeval voor u en de tegenpartij vaststaat en dit correct wordt ingetekend op het schadeformulier en door beiden wordt ondertekend, is er geen noodzaak iets extra s te doen. Wanneer dit moeizaam of niet mogelijk is, doet u er goed aan foto s te maken van de plaats van het ongeval, de stand van de auto s en de zichtbare schade. TIP. Ook is het verstandig de naam, adres en telefoonnummer te vragen van omstanders die het ongeluk hebben zien gebeuren en dit direct te noteren, zodat u ze later zo nodig als getuigen een verklaring kunt laten afleggen als bewijs voor uw stellingen Niemand gezien, toch schadevergoeding? Een enkele keer komt het voor dat uw voertuig beschadigd raakt door een onbekend gebleven tegenpartij. Ofwel omdat de beschadiging is op- 158

3 De claim bij het Waarborgfonds kunt u goed zelf invullen. Dit fonds vergoedt schade aan motorvoertuigen wanneer de dader onbekend is gebleven. getreden toen u geparkeerd stond en u de beschadiging pas opmerkt als de dader is verdwenen, of wanneer degene die de aanrijding veroorzaakt doorrijdt zonder te stoppen en u het kenteken niet kunt noteren. Wanneer ook bij de politie het ongeval niet bekend is en via die weg de dader niet wordt achterhaald, kan nog een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorvoertuigen. Dit fonds vergoedt schade aan motorvoertuigen wanneer de dader onbekend is gebleven. De claim bij het Waarborgfonds kunt u goed zelf invullen. Informatie is te verkrijgen via onder indienen claim GESCHILLEN MET DE EIGENAAR VAN EEN GEBOUW Wanneer de schade niet door een gebrek wordt veroorzaakt maar door een oorzaak die de eigenaar niet kan worden verweten, dan zal de eigenaar niet snel aansprakelijk zijn. Net zoals de wegbeheerder aansprakelijk is voor de staat van de weg, zo is de eigenaar van een gebouw of bouwwerk ( een opstal ) aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door gebreken aan deze opstallen. Een uitzondering wordt gemaakt bij overmacht. Wanneer de schade niet door een gebrek wordt veroorzaakt maar door een oorzaak die de eigenaar niet kan worden verweten, zoals bijvoorbeeld een orkaan, dan zal de eigenaar niet snel aansprakelijk zijn. en Wanneer een afdak waaronder uw goederen tijdelijk staan opgeslagen bouwvallig blijkt en instort en uw eigendommen daardoor beschadigd raken, is de eigenaar van dat dak aansprakelijk. Als een schoorsteen door een gebrekkige onderhoudstoestand omvalt waardoor uw personeel in de bedrijfsvoering wordt belemmerd en u schade lijdt, kunt u deze verhalen op de eigenaar van de gebrekkige opstal. Meestal is het ook hier weer voldoende dat u zelf een brief aan de eigenaar stuurt met daarin een exacte omschrijving van het voorval, de aard en de hoogte van de door u geleden schade en het verzoek deze binnen een termijn van vier weken te vergoeden omdat u hem aansprakelijk stelt. Doorgaans zal de opstalverzekeraar van de eigenaar de zaak onderzoeken en met u afhandelen. Ontstaat echter discussie over de aansprakelijkheid of over de hoogte van de schade of is de eigenaar niet verzekerd en reageert hij niet, dan zal al gauw de bijstand van een advocaat nodig zijn. 159

4 4.5. GESCHILLEN OVER ONRECHTMATIGE CONCURRENTIE Meestal zal via een advocaat een kort geding gestart moeten worden tegen deze concurrent. In een aantal situaties zijn er ook nog alternatieve en vaak goedkopere wegen te bewandelen. Hierbij kunt u denken aan een breed scala van onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: wegkapen van concurrentiegevoelig personeel (4.5.1.), aftroggelen van know how (4.5.2.), nabootsing van octrooi, merk en model (4.5.3.), nabootsing van handelsnaam (4.5.4.), wegkapen domeinnaam ofwel domain grabbing (4.5.5.). In al deze gevallen kan sprake zijn van een onrechtmatige daad van de concurrent. Meestal zal via een advocaat een kort geding gestart moeten worden tegen deze concurrent. In een aantal situaties zijn er ook nog alternatieve en vaak goedkopere wegen te bewandelen Concurrentie op het gebied van personeel Wanneer uw concurrent een ex-personeelslid van u dat over u concurrentiegevoelige informatie beschikt in dienst neemt, zal dat niet gauw als onrechtmatig worden gekwalificeerd. Concurrentie mag, ook op dit gebied. Dat kan echter anders worden wanneer het uw ex-werknemer niet is toegestaan bij een concurrent in dienst te treden, bijvoorbeeld omdat hij is gebonden aan een degelijk concurrentie- of relatiebeding of een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst met u (zie bijlage 7.8., 7.9. en 7.10.). Wanneer de nieuwe werkgever (uw concurrent), wetende van deze bedingen, bewust de werknemer in dienst neemt of houdt om van zijn kennis te profiteren ten nadele van uw onderneming, zal de concurrent eerder onrechtmatig handelen. Dit zal sterk afhangen van alle specifieke omstandigheden van het geval. In overleg met uw advocaat kunt u dan zowel de concurrent als de ex-werknemer dagvaarden in een kort geding Aftroggelen van know how Wie op rechtmatige wijze achter de bedrijfsgeheimen van de concurrent komt, mag deze in beginsel gebruiken. Door geheimen te verkrijgen door afluisteren, diefstal of omkoping handelt u niet alleen strafbaar, maar ook onrechtmatig. In deze gevallen kan privaatrechtelijk worden geprocedeerd in kort geding of bodemprocedure om een verbod van het gebruik of schadevergoeding te vorderen. Maar ook kan dan aangifte worden gedaan van strafbaar handelen. Dan is wel afhankelijk van de opstelling van justitie of het daadwerkelijk tot 160

5 vervolging komt. Is dit het geval, dan kan eenvoudig bewijsbare schade die u heeft geleden, makkelijk in deze strafrechtelijke procedure worden meegevorderd door de officier van justitie. U dient dan uw schadevordering in te dienen als benadeelde partij, zie paragraaf Handelen in strijd met beschermde merken, octrooien, etc. Wanneer u een merk, octrooi of model heeft gedeponeerd en daardoor uw rechten heeft veiliggesteld tegen inbreuken daarop, kunt u een concurrent die een inbreuk maakt, dagvaarden in kort geding of bodemprocedure. In veel gevallen is dit echter niet nodig en kan eenzelfde resultaat worden bereikt met behulp van degene van het octrooi-, merken- of modellenbureau die destijds het recht voor u heeft gedeponeerd zonder dat een kostbare procedure nodig is. U geeft een weekblad uit onder de merknaam De Rijnbode en u heeft deze merknaam ook merkenrechtelijk beschermd. Wanneer een concurrent dan een vergelijkbaar blad gaat uitgeven op internet onder of op papier onder de naam De Nieuwe Rijnbode maakt hij een inbreuk op uw merkenrecht en kunt u hiertegen optreden. TIP. In veel gevallen is dit echter niet nodig en kan eenzelfde resultaat worden bereikt met behulp van degene van het octrooi-, merken- of modellenbureau die destijds het recht voor u heeft gedeponeerd. Veelal zijn zij ook bereid en goed in staat middels correspondentie zonder dat een kostbare procedure nodig is, de inbreukmakende concurrent op uw positie te wijzen teneinde het ontoelaatbare gebruik van uw rechten te stoppen. LET OP. Maakt u in uw onderneming gebruik van merken of ontwerpen die uw onderneming of product verpersoonlijken en heeft u deze woordof beeldmerken nog niet beschermd door ze te deponeren als merk of octrooi? Maak dan snel een afspraak met een merken- of octrooibureau om de ins en outs daarvan te bespreken. In de meeste gevallen kunt u zich alleen na een depot op effectieve bescherming beroepen Nabootsing van uw handelsnaam? Uw handelsnaam is de naam waaronder u zich in het handelsverkeer begeeft. Voor de duidelijkheid kunt u deze bij de Kamer van Koophandel ook laten registreren. Maakt een ander nadat u de naam bent gaan voeren van uw naam gebruik en kan daardoor verwarring bij het publiek ontstaan, dan is dit onrechtmatig en strafbaar. U kunt weer in kort geding een verbod vragen of aangifte doen bij de politie. Op dit gebied bestaat voorts nog de mogelijkheid de kantonrechter te vragen de concurrent zijn naam te laten 161

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen Het Waarborgfonds Motorverkeer in welk geval - en wat te doen Achtergrond Het Waarborgfonds, bij schade door motorrijtuigen Het kan jammer genoeg gebeuren: u wordt aangereden door een motorrijtuig en daardoor

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Brommerverzekering Polisvoorwaarden nr. BV 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie