Onderwerp: Ongevraagd advies betreffende het sport- en sportaccommodatiebeleid van de gemeente Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Ongevraagd advies betreffende het sport- en sportaccommodatiebeleid van de gemeente Leiden"

Transcriptie

1 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden Postbus PC Leiden Onderwerp: Ongevraagd advies betreffende het sport- en sportaccommodatiebeleid van de gemeente Leiden Leiden, 7 mei 2012 Geacht College, Aanleiding Een jaar geleden heeft uw College de LSF een adviesvraag aangekondigd over de sportnota en het accommodatieplan. Bij brief van 23 februari 2012 heeft het bestuur van de LSF u laten weten zich ernstig zorgen te maken over het steeds uitstellen van het vaststellen en vervolgens voor inspraak en advies publiceren van de nieuwe sportnota en het daarbij behorende accommodatieplan. Mede naar aanleiding van deze brief heeft wethouder Frank de Wit op uitnodiging van de LSF op 2 april 2012 voor haar leden een presentatie verzorgd over de stand van zaken met betrekking tot de sportnota en het sportaccommodatieplan. Deze presentatie is voor de LSF mede de aanleiding geweest voor het uitbrengen van het onderhavige ongevraagde advies. Bij het opstellen van dit advies heeft de LSF gebruik gemaakt van bovenvermelde presentatie van de wethouder en van de inbreng die verkregen is van de aangesloten sportverenigingen. Daarnaast zijn enkele beleidsdocumenten geraadpleegd 1. De LSF beoogt met dit advies bij te dragen aan de inhoud van sportnota en accommodatieplan en aan de spoedige totstandkoming daarvan. 1 Geraadpleegde documenten: Het advies van de lokale Rekenkamer over sportaccommodaties; De reactie van het College van B&W daarop; De antwoorden van de lokale Rekenkamer op vragen van de Leidse Gemeenteraad; Samenvatting van het rapport Kraan (Meerjaren Onderhouds Plan) Bijlage 4 bij de Perspectiefnota Olympisch Plan 2028, heel Nederland naar Olympisch niveau, plan van aanpak op hoofdlijnen Leids Sportplan april

2 1. Hoofddoel sportbeleid gemeente Leiden Het hoofddoel van het voorgenomen beleid, namelijk meer mensen gaan bewegen en sporten, heeft de nadrukkelijke instemming van de LSF. Dit geldt ook voor de kwalificering dat sport gericht moet zijn op sportplezier, gezondheid en sociale samenhang en voor de kwantificering dat 75% (thans 64%) van de Leidse burgers in 2016 aan de beweegnorm van het Olympisch plan moet voldoen. Voor wat de reikwijdte van het sportbeleid betreft is de 75% norm die de gemeente van plan is te hanteren overgenomen uit het Olympisch Plan. Deze norm heeft in het Olympisch Plan betrekking op breedtesport. De LSF vindt het voor een gemeente met de grootte van Leiden en de sportprestaties van een aantal Leidse verenigingen een kans voor open doel en daarmee pure noodzaak dat de gemeente zich ook concrete doelstellingen op het gebied van topsport stelt. Naast de voorbeeldfunctie draagt topsport bij aan het imago van de stad. Om de beleidsdoelstellingen te halen moet in elk geval in de beleidsplannen zichtbaar worden hoe hier concreet naar toe wordt gewerkt. Bovendien moet de ambitie financieel haalbaar worden gemaakt. Voor een hogere ambitie is meer geld nodig. De LSF vindt het noodzakelijk een samenhangende visie te formuleren op basis waarvan onderbouwde keuzes kunnen plaatsvinden. Ter onderbouwing van de toereikendheid van het beschikbaar te stellen budget en de voorzieningen moet gebruik worden gemaakt van benchmarkgegevens over vergelijkbare gemeenten. Aanbeveling 1 Onderbouw in de sportnota de beleidskeuzen op basis van een integrale visie op het beleid voor sport en bewegen in Leiden. Integraal wil zeggen dat ook de relaties met onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, ruimtelijke ordening en justitie worden meegenomen. Aanbeveling 2 Formuleer in de sportnota concrete maatregelen voor het realiseren van de 75% norm, stel daarvoor de nodige financiële middelen beschikbaar en betrek de verenigingen nauw bij de uitwerking. Aanbeveling 3 Formuleer in de sportnota concrete doelen voor topsport. 2. Thema s beleid De drie thema s die de wethouder onderscheidt en die gericht zouden moeten zijn op het realiseren van het hoofddoel zijn: sportstimulering, verenigingsondersteuning en accommodatiebeleid. 2.1 Sportstimulering Binnen het thema sportstimulering noemt de wethouder de volgende maatregelen: invoeren van combinatiefunctionarissen, sportconsulent voor mensen met een functiebeperking, aanbieden van kennismakingscursussen sport, aanbod voor ouderen ontwikkelen en stimuleren van topsport. De LSF onderschrijft dat het een belangrijke taak van de gemeente is om sport en bewegen in al haar verschijningsvormen te stimuleren. Voor sportplezier, gezondheid en sociale samenhang wordt sport ingezet als doel op zich en als middel. Dat sport als middel bijdraagt aan gezondheid en sociale samenhang is alom bekend. Dit betekent dat sportbeleid inhoudelijk maar ook financieel in samenhang gezien moet worden met andere beleidsterreinen. Kortom: de bijdrage van sport en bewegen aan de verbetering gezondheid, 2

3 vermindering criminaliteit, verhoging zelfredzaamheid van burgers (WMO), integratie is een argument om vanuit deze beleidsterreinen in sport en bewegen te investeren. De LSF constateert dat de maatregelen genoemd bij het thema sportstimulering daadwerkelijk bijdragen aan de doelstelling van het beleid. De LSF ziet het als kans in te zetten op het landelijk beleid gericht op voortzetting van de combinatiefunctionarissen in de rol van buurtsportcoaches. Zij richten zich naast jeugd ook op ouderen en andere doelgroepen in de buurt. Het eveneens onder dit thema geschaarde stimuleren van topsport verdient, zoals verwoord in aanbeveling 3, een expliciete aanpak. Aanbevelingen hiertoe zijn ook verwoord bij de andere thema s. Aanbeveling 4 Tref extra maatregelen voor doelgroepen die nu nog weinig bewegen en sporten, zoals ouderen, lager opgeleiden en mensen met beperkingen. Daar liggen de grootste groeikansen richting 75%. Aanbeveling 5 Geef expliciet aan welke maatregelen ter stimulering van sport en bewegen vanuit andere beleidsvelden kunnen worden getroffen en gefinancierd. Aanbeveling 6 Draag zorg voor uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen in de vorm van buurtsportcoaches. Aanbeveling 7 Continueer de sportconsulent voor mensen met een functiebeperking. Aanbeveling 8 Continueer de kennismakingscursussen sport. Aanbeveling 9 Faciliteer en honoreer kansrijke initiatieven van sportverenigingen en andere nonprofitorganisaties op het gebied van sportstimulering in de gemeente Leiden. Aanbeveling 10 Ondersteun breedte- en topsportevenementen die bijdragen aan sportdeelname en het sportieve imago van Leiden. Voorbeelden zijn Gouden Spike, Leiden Marathon, Singelloop, lange baan zwemmen in buiten water en schoolsporttoernooien. 2.2 Verenigingsondersteuning Binnen het thema verenigingsondersteuning noemt de wethouder de volgende maatregelen: beheer en exploitatie sportaccommodaties, ondersteunen en faciliteren van sportverenigingen, trainingen en cursussen voor sportverenigingen, specifieke ondersteuning van sportverenigingen. De LSF is van mening dat in samenspraak met verenigingen een krachtig beleid moet worden gevoerd gericht op verenigingsondersteuning. Er moet voor de onderbouwing van een optimaal maatregelenpakket over de volle breedte van alle sporten door de gemeente worden aangesloten bij de prestatieontwikkeling en ambities (beleid) van de Leidse sportverenigingen. Op dit moment hebben niet alle verenigingen een beleidsplan voor de langere termijn. De LSF vindt het wenselijk dat de gemeente verenigingen faciliteert bij het maken van langere termijn beleidsplannen. Dit biedt mogelijkheden om plannen van 3

4 sportverenigingen onderling beter op elkaar af te stemmen en maakt de behoefte aan accommodaties inzichtelijk. Voor de ondersteuning van deskundigheidsbevordering van (vrijwillig) sportkader is extra aandacht nodig. De meeste verenigingen zijn aangesloten bij nationale sportbonden. Deze sportbonden bieden opleidingen (soms in de vereniging zelf) aan en kunnen worden ingeschakeld. Van verenigingen kan worden verwacht te investeren in het herkennen en ontwikkelen van talenten bij de jeugd, dit in overleg met de landelijke sportbonden. Leiden kan zich profileren door bij topsport in te zetten op talentontwikkeling. In de ogen van LSF is de rol van de gemeente de verenigingen te ondersteunen bij het begeleiden van talent tot topsporter (zowel bij individuele sport als bij teamsport). Dit vraagt om samenwerking met verenigingen die deze ambitie hebben, de betreffende sportbonden en het onderwijs. Vooral de samenwerking met Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en ROC Leiden (Sport en Bewegen) biedt unieke kansen. Aanbeveling 11 Stem langere termijn beleidsplannen van verenigingen op elkaar af. Honoreer realistische beleidsplannen die gericht zijn op het bundelen van krachten, efficiënt gebruik van accommodaties en samenwerking. Aanbeveling 12 Ondersteun verenigingen door aan hen actief shared services aan te bieden vanuit het Sportbedrijf. Aanbeveling 13 Kies voor inzet op talentontwikkeling in samenwerking met verenigingen, sportbonden en onderwijs. Aanbeveling 14 Draag zorg voor het continueren van de werkzaamheden van de topsportcoördinator bij het ondersteunen van de verenigingen bij het signaleren en begeleiden van talent tot topsporter (zowel bij individuele sport als bij teamsport) in samenwerking met de desbetreffende sportbonden en het onderwijs. 2.3 Accommodaties Binnen het thema accommodaties noemt de wethouder de volgende maatregelen: kwalitatief en kwantitatief voldoende en betaalbare voorzieningen, onderhoud op orde, voldoende geld voor uitvoering meerjaren onderhoudsplanning, spreiding sportvoorzieningen in stand houden, bredere functie sportvoorzieningen. De LSF onderschrijft het belang van deze maatregelen. Accommodaties van voldoende kwaliteit houdt onder meer in dat deze toereikend zijn voor het (internationale) competitieniveau waarop de teams/topsporters acteren. Dat wil zeggen dat die accommodaties voldoen aan de normen van de betreffende (inter)nationale sportorganisaties. Voor het basketbal en het waterpolo is dat niet het geval. Reeds nu dient voor internationale waterpolowedstrijden uitgeweken te worden naar zwembaden buiten Leiden en in de naaste toekomst zal dat ook dienen te geschieden voor nationale competitiewedstrijden. De LSF acht dit niet acceptabel. In Leiden is geen sprake van accommodaties van voldoende kwantiteit voor alle sporten. Volgens een rapport van de rekenkamercommissie wordt de uitbreiding van sporten die de komende jaren in Leiden nog zullen groeien (hockey en tennis), geblokkeerd door 4

5 ruimtegebrek. De LSF vindt het van groot belang creatieve oplossingen te zoeken om dit ruimtegebrek van de betrokken verenigingen op te lossen. Voor wat de betaalbaarheid van de accommodaties voor de gebruikers betreft, wordt opgemerkt dat vele gebruikers het water financieel aan de lippen staat. Een verhoging van de tarieven met meer dan de indexatie zal vele verenigingen in de problemen brengen. Het is daarom zaak na te gaan of de tarieven niet verlaagd kunnen worden door het reguliere beheer en onderhoud van de accommodaties door de verenigingen zelf te laten verrichten. In geval verenigingen onderdeel uit maken van een sportcomplex zou dit kunnen gebeuren door een stichting. Onderhoud dat gebaseerd is op een meerjaren onderhoudsplanning is vanzelfsprekend, mits die planning gebaseerd is op een integrale visie (aanbeveling 1) en plannen van verenigingen op de langere termijn (aanbeveling 11). Het is van belang de spreiding van sportvoorzieningen in stand te houden vooral daar waar deze een wijkfunctie vervullen. Sommige sportverenigingen zijn wijkoverstijgend en vervullen zelfs een regionale rol. De accommodaties waar deze verenigingen gebruik van maken kunnen wellicht door clustering efficiënter worden benut. Ook het voornemen tot een bredere functie van sportvoorzieningen wordt van harte ondersteund door de LSF. Sportvoorzieningen zouden een bredere publieke functie kunnen vervullen. Omgekeerd kunnen veel openbare voorzieningen sportiever worden gemaakt, denk hierbij ook aan buitensportmogelijkheden. Aanbeveling 15 Neem als uitgangspunt dat de gemeente verantwoordelijk is en zorg draagt voor toereikende accommodaties voor het (inter) nationaal competitieniveau waarop Leidse verenigingen uitkomen. Aanbeveling 16 Zoek in overleg met de betrokken verenigingen en met andere verenigingen die ruimte hebben of op termijn krijgen naar oplossingen voor het ruimtegebrek bij hockey en tennis (Roomburg), bijvoorbeeld door elders ruimte te zoeken of één van de verenigingen te verplaatsen. 3. Sportaccommodatieplan (SAP) Om de doelstellingen van het sportbeleid te realiseren zijn accommodaties nodig. Accommodatiebeleid is daarom een kerntaak van de gemeente. Het initiatief van de gemeente om hiervoor een accommodatieplan te ontwikkelen wordt dan ook door de LSF toegejuicht. Accommodaties drukken zwaar op de begroting. Extra lastig is het feit dat in het verleden in financieel opzicht onvoldoende is gereserveerd voor onderhoud. De LSF onderschrijft van harte het uitgangspunt voor het accommodatieplan, inhoudende dat de gemeente moet zorgen voor accommodaties die zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht voldoende zijn. Bovendien moeten deze voor de gebruiker betaalbaar zijn. Geconstateerd moet worden dat een beschikbaar budget van 18 miljoen euro tot 2019 volstrekt ontoereikend is om aan dit uitgangspunt te kunnen voldoen. De LSF betreurt dit in hoge mate en vindt een dergelijk budget een stad met een inwonertal als Leiden onwaardig. Zij doet daarom een dringend beroep op uw College om wegen te vinden die leiden tot een groter budget. Zoals eerder opgemerkt, acht de LSF het niet acceptabel dat de accommodaties voor basketbal en waterpolo niet voldoen aan de normen van de desbetreffende (inter) nationale sportorganisaties. Zij is dan ook van oordeel dat geïnvesteerd moet worden in kwalitatief 5

6 toereikende voorzieningen voor deze sporten in Leiden die ook door het onderwijs en andere sportverenigingen kunnen worden gebruikt. Dit moet mogelijk zijn door gebundeld inzetten van onderwijs- en sportmiddelen met zo mogelijk een bijdrage van private financiers. De LSF is zich er van bewust dat door haar keuze hier prioriteit aan te geven andere investeringen ten behoeve van accommodaties getemporiseerd dienen te worden of dat creatieve oplossingen moeten worden bedacht. Te denken valt aan efficiënter gebruik van accommodaties door nadere samenwerking tussen verenigingen en eventueel fusies. Een andere creatieve oplossing is het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties. De gemeente dient hierbij een stimulerende rol te spelen en kan gebruik maken van ondersteuning door landelijke sportbonden. Bij het onderdeel verenigingsondersteuning heeft de LSF aanbevolen de verenigingen te faciliteren bij het opstellen van beleidsplannen. Van deze beleidsplannen zou naar het oordeel van de LSF ook deel uit moeten maken het aangeven van mogelijkheden van een multifunctioneel gebruik van sport- of andere accommodaties. Deze mogelijkheden zouden gelegd moeten worden naast de mogelijkheden van clustering. De gemeente zou in haar accommodatiebeleid hierop moeten aansluiten. Op deze wijze wordt veel nauwkeuriger zichtbaar welke eisen aan de accommodaties worden gesteld: denk aan topsport, maar ook aan passende accommodaties voor doelgroepen zoals gehandicapten, jeugdigen, ouderen. Bij het accommodatieplan is het daarnaast zaak te kijken naar wijkfuncties, stedelijke en regionale functies, combinatiemogelijkheden met onderwijs en naar de bereikbaarheid. Het moet een integraal plan zijn. Dat speelt ondermeer bij onderwijsfaciliteiten die ook voor verenigingssport moeten (kunnen) worden gebruikt. Dat is mogelijk door bijvoorbeeld gymzalen voor scholen te combineren om een sporthal neer te kunnen zetten, zoals nu reeds gebeurt. Echter daarvoor is continu verenigingsinclusief denken nodig. Dat wil zeggen dat bij het opstellen van programma s van eisen en bij beheer en exploitatie steeds met de verenigingen wordt overlegd over hun wensen en behoeften! Het is tenslotte van belang dat sport en bewegen mogelijk is in de woonomgeving van mensen. De gemeente faciliteert dit door bijvoorbeeld een accommodatie in de vorm van buitensportvoorzieningen zoals gemarkeerde en veilige parkoersen om te rennen, fietsen, skaten, etc.. Aanbeveling 17 Zoek de oplossingen voor een tekort aan geld door meer met minder te doen. Bezie in samenspraak met de verenigingen hoe sportaccommodaties ook te gebruiken zijn door derden zoals organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en gezondheidszorg. Bevorder dat verenigingen daar in hun beleidsplannen ook aandacht besteden aan mogelijkheden hiervoor. Aanbeveling 18 Stimuleer samenwerking tussen verenigingen om meer efficiënt, creatief en flexibel gebruik te kunnen maken van bestaande accommodaties en openbare ruimten. Maak daarbij zonodig gebruik van ondersteuning door landelijke sportbonden. Sommige verenigingen zijn minder locatieafhankelijk en kunnen wellicht verhuizen om ruimte te creëren voor andere verenigingen. Aanbeveling 19 Betrek verenigingen bij de programma s van eisen voor onderwijsaccommodaties die zij mede gaan gebruiken én bij de nadere besluitvorming over accommodaties in het belang van het optimaal gebruik van de accommodaties. 6

7 Aanbeveling 20 Kies bij nieuwbouw voor duurzame oplossingen, die ook in de toekomst tot blijvende besparing bij de exploitatie leiden. Aanbeveling 21 Geef bij het aanwenden van het beschikbare budget prioriteit aan accommodaties voor basketbal en het waterpolo, die voldoen aan de normen van de betreffende (inter)nationale sportorganisaties en die ook door het onderwijs en andere sportverenigingen kunnen worden gebruikt. Houd daarnaast rekening met het aantal sporters op jaarbasis en de bijdrage van de accommodatie aan de beweegnorm. Aanbeveling 22 Wees creatief in het tot stand brengen van accommodaties en voorzieningen in de open lucht. Aanbeveling 23 Ga indringend na of het beschikbare budget van 18 miljoen euro niet substantieel kan worden verhoogd. Zelfs als de accommodaties efficiënter worden benut en als gebruik wordt gemaakt van bundeling van onderwijs- en sportmiddelen, is het beschikbare budget volstrekt ontoereikend. Hoogachtend, namens het bestuur van de LSF, w.g, Jan Breedeveld (voorzitter) / 7

Overzicht behorend bij advies LSF over concept- Kadernota Sport en Bewegen

Overzicht behorend bij advies LSF over concept- Kadernota Sport en Bewegen Overzicht behorend bij advies LSF over concept- Kadernota Sport en Bewegen 2012-2017 Aanbeveling ongevraagd advies Reactie college en element Kadernota Advies LSF over concept-kadernota Visie en ambities

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

B en W. nr. 12.0183, d.d. 28 februari 2012

B en W. nr. 12.0183, d.d. 28 februari 2012 B en W. nr. 12.0183, d.d. 28 februari 2012 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van het raadslid J.Gilissen namens de fractie van de VVD inzake sportgelden Besluiten:Behoudens advies

Nadere informatie

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 Sportbeleidsnota Alblasserdam Van april 2009. Interactief tot stand gekomen. Sport Belangen Alblasserdam: prominente rol bij vorming; uitvoering;

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

B en W. 12.0139 d.d. 27-3-2012. Reactie college op Rekenkameronderzoek Sport

B en W. 12.0139 d.d. 27-3-2012. Reactie college op Rekenkameronderzoek Sport B en W. 12.0139 d.d. 27-3-2012 Onderwerp Reactie college op Rekenkameronderzoek Sport Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Meer ruimte voor sport in

Nadere informatie

Augustus 2012: Sector Inwonerszaken. Startnotitie Sportbeleid

Augustus 2012: Sector Inwonerszaken. Startnotitie Sportbeleid Augustus 2012: Sector Inwonerszaken Startnotitie Sportbeleid Inleiding Voor u ligt de startnotitie sportbeleid van gemeente Westvoorne welke vanaf 2013 voor zeven jaar moet gaan gelden. In Westvoorne zijn

Nadere informatie

Sportnota Verleiden tot bewegen

Sportnota Verleiden tot bewegen Sportnota Verleiden tot bewegen Vastgesteld door de raad op 20 december 2012 (RV 12.0118) Deel 1 - Kadernota Sport en bewegen 2013-2018 Deel 2 - Sportaccommodatieplan (SAP) 2013-2025 Bijlagen bij deel

Nadere informatie

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel)

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel) Steven Dijk 1952 geboren 1978-2002 raadslid PvdA Diemen 1986-1994 wethouder PvdA 1988 afgestudeerd econoom Vrije Universiteit 2002-2004 wethouder Leefbaar Diemen 2005-heden voorzitter Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Aanleiding: - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 - Nota Sportbeleid Vanaf 2013 te maken met: -Terugtredende overheid,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0837, d.d. 21 juli 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Evaluatie topsportbeleid 2006-2008; oprichting Stichting Topsport Leiden BESLUITEN 1. Kennis te nemen van de resultaten van evaluatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0035 Rv. nr..: 10.0035 B&W-besluit d.d.: 16-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0194 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie. Onderwerp: Uitvoeringsbesluit nieuwbouw

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Naar een Olympisch Stadsbestuur

Naar een Olympisch Stadsbestuur Naar een Olympisch Stadsbestuur Sportieve handvaten voor het programakkoord 2010-2014 Wie wij zijn De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven

Nadere informatie

Evaluatie sportbeleid

Evaluatie sportbeleid Evaluatie sportbeleid 1. Inleiding Het collegeprogramma was aanleiding om in 2007 een evaluatie van het sportbeleid in gang te zetten. Deze nota is de afronding van die evaluatie. De evaluatie is gebaseerd

Nadere informatie

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 Vanaf 2013 te maken met terugtredende overheid: - Alleen bezig houdt met beleid

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN?

WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN? WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN? Ter voorbereiding op de thema-avond van 26 januari: 10 vragen en antwoorden over een mogelijk sportbedrijf in Doetinchem 1. Waarom een sportbedrijf?

Nadere informatie

VERLEIDEN TOT BEWEGEN

VERLEIDEN TOT BEWEGEN KADERNOTA SPORT EN BEWEGEN 2012-2017 VERLEIDEN TOT BEWEGEN 1/61 Inleiding Aanleiding Er is een opvolger gewenst voor de huidige Sportnota Startschot (2006-2010). In de afgelopen periode zijn mooie resultaten

Nadere informatie

1. de missie, visie en de doelstellingen te onderschrijven als basis voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Winsum;

1. de missie, visie en de doelstellingen te onderschrijven als basis voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Winsum; Vergadering: 6 6 2013 Agendanummer: 5 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar R.Orleans, 0595 447765 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.Orleans) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0886, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Voornemen om de Leidse Sport Federatie te erkennen als adviesraad voor de sport BESLUITENBehoudens advies van de commissie 1 Het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

Samenvatting: Advies:

Samenvatting: Advies: College V200900311 Onderwerp: Brede sportcommissie Samenvatting: Inleiding: Op 15 november 2008 is door uw college het convenant met de sportraad opgezegd. Aan een drietal oud-bestuursleden van de sportraad

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES ADVIESRAAD GEMEENTE GOES College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Goes, 16 september 2013 Geacht college, De Adviesraad van de gemeente Goes geeft hierbij haar advies inzake het uitgebrachte

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Toussaint, N.J. (Niek) Kenmerk 16.506219 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 december 2016 Jaargang en nummer 2016 115 Geheim Nee

Nadere informatie

B&W.nr. 11.1233, d.d. 20-12-2011. Organisatie Sportbedrijf

B&W.nr. 11.1233, d.d. 20-12-2011. Organisatie Sportbedrijf B&W.nr. 11.1233, d.d. 20-12-2011 Onderwerp Organisatie Sportbedrijf Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. in te trekken besluitpunt 2 en 4 van het collegebesluit van 7 oktober 2008 (B&W nr. 08.0861)

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek als spiegel voor de sport:

Rekenkameronderzoek als spiegel voor de sport: Rekenkameronderzoek als spiegel voor de sport: op naar effectief sportbeleid in tijden van bezuinigingen en decentralisatie Mulierdebat Rekenkamers en sport 28 november 2013, Utrecht Remco Hoekman, senior

Nadere informatie

Zuid-hollandse raadsleden over sport

Zuid-hollandse raadsleden over sport Zuid-hollandse raadsleden over sport Colofon Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 Postbus 70 2685 ZH Poeldijk 0174-244940 www.sportservicezuidholland.nl info@sportservicezuidholland.nl 10.0288/TC/LH/P00P0210

Nadere informatie

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012 Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl Informatieavond 28 november 2012 Agenda Opening 19.30 u. Welkom door wethouder Wolthof 19.30 u. Presentatie ambtelijk advies 19.40 u. Pauze 20.30 u.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

Iedereen actief. Sportvisie Vanuit huidige kracht naar een gezonde toekomst. Gemeente Oost Gelre

Iedereen actief. Sportvisie Vanuit huidige kracht naar een gezonde toekomst. Gemeente Oost Gelre Iedereen actief Vanuit huidige kracht naar een gezonde toekomst Sportvisie 2015-2025 Gemeente Oost Gelre 0 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Waarom een nieuwe sportvisie? Wij hebben een goed sport- en beweegklimaat.

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties ".

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties . voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.005912 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 3 juli 2014 Jaargang en nummer 2014-36 Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Naar een toekomstbestendige en vitale Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Hoe vitaal zijn de clubs? Wat is de kwaliteit van de accommodaties? Wat zal er veranderen in de toekomst? Zijn huurprijzen

Nadere informatie

Onderwerp: Ongevraagd advies samenwerking sportverenigingen en gebruik sportaccommodaties.

Onderwerp: Ongevraagd advies samenwerking sportverenigingen en gebruik sportaccommodaties. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Onderwerp: Ongevraagd advies samenwerking sportverenigingen en gebruik sportaccommodaties. Geacht College,

Nadere informatie

Utrecht.nl. Sport, bewegen en verenigingsondersteuning. Nota van uitgangspunten

Utrecht.nl. Sport, bewegen en verenigingsondersteuning. Nota van uitgangspunten Utrecht.nl Sport, bewegen en verenigingsondersteuning Nota van uitgangspunten 2018-2024 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Een sterke sociale basis en leidende principes 5 2.1 Een sterke sociale basis 5 2.2 Maatschappelijke

Nadere informatie

Sportnota 2015-2030 RIS 283153. Den Haag, 1 juni 2015. Aan de gemeenteraad

Sportnota 2015-2030 RIS 283153. Den Haag, 1 juni 2015. Aan de gemeenteraad RIS 283153 Den Haag, 1 juni 2015 Aan de gemeenteraad Voorstel van het college inzake het sportbeleidskader 2015-2030: 'Den Haag sportief in beweging, Sport maakt Den Haag sterker, lange termijn visie 2015-2030

Nadere informatie

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport Rekenmodel Binnensportvoorzieningen VSG-Kennisdag 16-02-2017 Rekenmodel binnensportvoorzieningen Aanleiding Aanleiding Strategische uitgangspunten sportvoorzieningen/

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport

Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport Plan van aanpak voor het uitvoeren van rekenkameronderzoek Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport Rekenkameronderzoek gemeente Winterswijk Aan De raadswerkgroep Rekenkamercommissie AOGW De gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0594 B.15.0594 Landgraaf, 26 mei 2015 ONDERWERP: Visienota Accommodatiebeleid Landgraaf Raadsvoorstelnummer: 29 PROGRAMMA

Nadere informatie

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1) Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1) Rekenkamerbrief 2013-06 2 mei 2013 Geachte leden van de raden, In het najaar van 2012 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar het beheer en de exploitatie

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Gemeente ín Bergen op Zoom

Gemeente ín Bergen op Zoom Gemeente ín Bergen op Zoom Vo o rle gg e r Raad svoo rste I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummeren naam Rapport Rekenkamer

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

opzet onderzoek sportaccommodatiebeleid Lansingerland

opzet onderzoek sportaccommodatiebeleid Lansingerland opzet onderzoek sportaccommodatiebeleid Lansingerland 1 inleiding aanleiding Voor veel sporten vormt de aanwezigheid van voldoende en goed uitgeruste sportaccommodaties een voorwaarde voor volwaardige

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid. weet jij waaraan je bijdraagt? Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt. Velsen 2 oktober 2014 VSG

Gemeentelijk beleid. weet jij waaraan je bijdraagt? Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt. Velsen 2 oktober 2014 VSG Gemeentelijk beleid weet jij waaraan je bijdraagt? Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt VSG Velsen 2 oktober 2014 WELKOM Kennismaken - Fré van Geldorp - Afdelingshoofd Sportzaken - Gemeente Velsen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 november 2012 nummer: 2012_BW_00366 Onderwerp Raadsmededelingen: Basissporten Sportaccommodatienota 2012-2015 - vormend Beknopte

Nadere informatie

Visienota Sport en Bewegen 2007 2010 Samen scoren op kwaliteit

Visienota Sport en Bewegen 2007 2010 Samen scoren op kwaliteit Betreft Visienota Sport en Bewegen 2007 2010 Samen scoren op kwaliteit Vergaderdatum 20 september 2007 Gemeenteblad 2007 / 76 Agendapunt 14 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - Akkoord

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land DSO 2013 Eindhoven 7 november 2013 Remco Hoekman Senior onderzoeker Mulier Instituut, Utrecht November, 2013 Inhoud Introductie: faciliterende rol van

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sportnota Ploegenspel

Voortgangsrapportage Sportnota Ploegenspel Voortgangsrapportage Sportnota Ploegenspel 0 SAMENVATTING In 2008 is de sportnota Ploegenspel vastgesteld. In 2010 is de voortgang geëvalueerd. Daarvoor zijn de ondernomen activiteiten onderzocht en is

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 wvifw.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Sport. Maart 2008

Beleidsplan Sport. Maart 2008 Startdocument Beleidsplan Sport Maart 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Naam initiatief Beleidsplan

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport

Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport Er zijn aanwijzingen dat door verschillende gemeenten gekort gaat worden op sport.

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Sport Utrecht is een dynamische sportstad waar iedereen meedoet op zijn of haar niveau. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten 1. Meer inwoners zijn tevreden over

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Sportvisie Heeze-Leende Jubelen, Klagen, Acties en Prioriteiten. Bijeenkomst maandag 3 oktober 2011

Sportvisie Heeze-Leende Jubelen, Klagen, Acties en Prioriteiten. Bijeenkomst maandag 3 oktober 2011 Sportvisie Heeze-Leende Jubelen, Klagen, Acties en Prioriteiten Bijeenkomst maandag 3 oktober 2011 Het programma van vanavond Terugblik avond 4 juli 2011 Doel van de sportvisie Kaders en uitgangspunten

Nadere informatie

CONCEPT. Convenant inzake projectplan/plan van aanpak m.b.t. uitwerking Business Case Sport Amundsenhal, de Denneberg en de Wedert

CONCEPT. Convenant inzake projectplan/plan van aanpak m.b.t. uitwerking Business Case Sport Amundsenhal, de Denneberg en de Wedert CONCEPT Convenant inzake projectplan/plan van aanpak m.b.t. uitwerking Business Case Sport Amundsenhal, de Denneberg en de Wedert De ondergetekenden: 1. De leden van de Werkgroep Business Case Sport. De

Nadere informatie

Sport- en beweegvisie

Sport- en beweegvisie Sport- en beweegvisie 2017-2021 Duurzame sportbeleving voor iedereen! 28-03-2017 & 29-03-2017 Agenda Proces/planning Aanleiding Context KISS rapportage Resultaten 7 februari Verbindingen Bespreekpunten

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 174927 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: Agendapunt: 25-03-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Beleidsplan meedoen met sport en bewegen in de gemeente Gennep 2015-2018

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Notitie accommodatiebeleid Gorredijk

Notitie accommodatiebeleid Gorredijk Notitie accommodatiebeleid Gorredijk Achtergrond Vanuit de ambitie om Gorredijk blijvend een belangrijk regionaal voorzieningencentrum te laten zijn, heeft een aantal factoren vanaf 2010 aanleiding gegeven

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport Mei 2012

Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport Mei 2012 Regionale samenwerkingsstructuur gehandicaptensport Mei 2012 1. Achtergrond Één van de doelen van NOC*NSF die ook in het Olympisch Plan 2028 vernoemd staat is om meer mensen een leven lang te laten sporten.

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie

Toekomstvisie sportparken

Toekomstvisie sportparken Toekomstvisie sportparken Inleiding Aanleiding Vraagstukken per park Uitgangspunten Proces In tijd In organisatie Aanleiding Ontwikkelingen binnen de sport Ongeorganiseerd sporten Multifunctioneel gebruik

Nadere informatie

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013.

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Raadsvoorstel raadsvergadering 31-10-2012 agendapunt nummer 12INT01891 onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad

Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad Juni 2014 De gemeente Alkmaar heeft de verdere ontwikkeling van Alkmaar Sportstad benoemd tot één van haar prioriteiten. Daarmee wordt voortgebouwd op een

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen AGENDA Park Leudal-Oost visie Definitiefase Proces Varianten Overleg / Discussie varianten Vervolg Klankbordoverleg 26 mei 2015 VISIE GEBIED Verenigingen Onderwijs Ongeorganiseerd Bedrijfsleven Natuur

Nadere informatie

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Vaststelling Agenda

Nadere informatie