Bestuursverslag / Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2013 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg"

Transcriptie

1 BESTUURSVERSLAG 2013 Op onderzoek 0

2 1 Bestuursverslag 2013

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Bestuursverslag A1 5 Gegevens bestuur en organisatie 5 Juridische structuur 5 Organisatiestructuur 5 Bestuurskantoor 6 Governance 6 Bestuurssamenstelling/mutaties 6 Verslag van het toezichthoudend bestuur bij het Bestuursverslag Management 9 Scholen 9 Ontwikkeling leerlingenaantal 10 Medezeggenschap 11 Beleidsontwikkelingen algemeen 12 Kernactiviteiten 12 Kernwaarden 12 Toegankelijkheid 12 Ontwikkelingen in 2013 in grote lijnen 13 Onderwijs en kwaliteit 15 Evaluatie beleidsdoelstellingen 15 Ontwikkelingen op de scholen 15 OBS De Wegwijzer 17 OBS Het Hof 19 OBS De Slinger 21 OBS De Drie Linden 23 OBS Op Koers 25 OBS De Leemvoort 27 OBS De Woelwaters 29 OBS t Montferland 31 Opbrengsten 34 Inspectie 35 Klachtencommissie 35 Sluitende dagopvang 35 Achterstandenbeleid 36 Weer Samen Naar School (WSNS) 36 Personeel en organisatie 37 Verhouding ontwikkeling leerlingenaantal en natuurlijk verloop personeel 37 Kerncijfers personeel 37 ARBO- en verzuimbeleid 40 Stages 41 Personeelsbeleid 41 Personeelszorg 42 Huisvesting 43 ICT 43 Externe betrekkingen 44 2

4 Bestuursverslag A2 46 Financieel beleid 46 Jaarrekening 46 Financiële positie op balansdatum 46 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 48 Analyse resultaat 48 Analyse resultaat ten opzichte van vorig boekjaar en begroting 49 Investeringen en financieringsbeleid 51 Toekomstparagraaf 52 Treasuryverslag 55 Kengetallen 56 Risicobeheersing en interne controle 58 Jaarrekening 59 Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 60 Balans per 31 december 2013, vergelijkende cijfers per 31 december Staat van baten en lasten 2013, vergelijkende cijfers Kasstroomoverzicht 2013, vergelijkende cijfers Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 69 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 74 Verbonden partijen 77 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 77 Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT/norm te boven gaat 77 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 77 Ondertekening 78 Overige gegevens 79 (Voorstel) bestemming van het resultaat 80 Gebeurtenissen na balansdatum 80 Accountantsverklaring 81 Bijlagen 83 Gegevens van de rechtspersoon 84 OCW-bijlage 85 Onderwijs Netwerk Ondernemen 85 Reserves en voorzieningen per kostenplaats 86 Staat van baten en lasten 2013 per kostenplaats 88 06CP Openbare basisschool De Wegwijzer 89 06DF Openbare basisschool Het Hof 91 07FK Openbare basisschool De Slinger 93 12IL Openbare basisschool De Drie Linden 95 13JK Openbare basisschool Op Koers 97 13JK01 Openbare basisschool Op Koers Sinderen 99 13ON Openbare basisschool De Leemvoort FK Openbare basisschool t Montferland FM Openbare basisschool De Woelwaters Bestuur 107 3

5 Voorwoord De maatschappij is volop in beweging, ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De opdracht van de school om vooral kennis over te dragen is niet meer voldoende. Leerlingen moeten vaardigheden aanleren en ontwikkelen waarmee ze zelf de kennis kunnen vergaren en zich kunnen voorbereiden op de (toekomstige) maatschappij. Een geschikte werkwijze hierbij is onderzoekend en ontwerpend leren (O&O leren). Bij onderzoekend en ontwerpend leren moeten leerlingen een onderzoekende houding kunnen aannemen, die gekenmerkt wordt door nieuwsgierigheid, originaliteit, openheid, creativiteit, speelsheid en verbeeldingskracht. Leerlingen voeren een onderzoek uit op basis van een (veelal zelf geformuleerde) onderzoeksvraag. Binnen Reflexisscholen sluit O&O leren o.a. aan bij meervoudige intelligentie (MI), coöperatief leren, wetenschap & techniek en excellentie. Niet alleen de leerlingen gaan op onderzoek. Ook voor veranderingen in het onderwijs zijn vaak geen kant en klare oplossingen aanwezig. Opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken, passend onderwijs, aandacht voor excellentie etc. zijn ontwikkelingen die elkaar kunnen versterken maar soms elkaar ook negatief kunnen beïnvloeden. De scholen onderzoeken op welke wijze bovengenoemde ontwikkelingen in het schoolconcept ingepast kunnen worden. Daarbij ondervinden de scholen en het schoolbestuur de druk die de gevolgen van de krimp (afname leerlingenaantal en inkomsten) en landelijke ontwikkelingen (verhogen AOW-leeftijd, stijging loonkosten e.d.) met zich mee brengen. De organisatie staat, rekening houdend met de afnemende inkomsten en stijgende lasten, voor de enorme uitdaging om de kernwaarden in stand te houden en de doelstellingen van de organisatie te realiseren. In 2012 is onderzoek gedaan naar de toekomstige (on)mogelijkheden, waarbij de notitie Ontwikkelen naar vermogen is opgesteld. Ook is een verkenning opgestart, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de kansen die een bestuurlijke schaalvergroting zou kunnen bieden. Deze verkenning is in 2013 voortgezet, waarbij in de 2 e helft van 2013 de stichting Essentius, de stichting LIMA en Reflexis Openbaar Basisonderwijs hebben besloten een fusieonderzoek voort te zetten. In dit jaarverslag wordt aandacht aan het onderzoek besteed. In dit bestuursverslag wordt een beschrijving van de resultaten van 2013 en de gedane investeringen gegeven. Welke ontwikkelingen hebben op de scholen plaats gevonden? Zijn de resultaten bereikt die van onze scholen verwacht mogen worden en hebben we voldoende geïnvesteerd om ook in de (nabije) toekomst die goede resultaten te kunnen waarborgen? Het bestuursverslag bestaat uit: Bestuursverslag A1, waarin het algemeen beleid wordt beschreven. Bestuursverslag A2, waarin het financieel beleid wordt verantwoord. Jaarrekening. Accountantsverklaring. Namens het bestuur van Reflexis Openbaar Basisonderwijs, Frans Stieber, Algemeen directeur De foto s in het jaarverslag geven activiteiten binnen de diverse Reflexisscholen weer. 4

6 Bestuursverslag A Gegevens bestuur en organisatie Juridische structuur Op 1 januari 2000 hebben de (voormalige) gemeenten Bergh, Lichtenvoorde, Aalten, Dinxperlo, Wisch en Gendringen hun openbare basisscholen overgedragen aan Openbaar Basisonderwijs BLADWeG. Vanaf januari 2003 is de naam veranderd in Reflexis Openbaar Basisonderwijs. Formeel is dat op 1 januari 2005 door het Ministerie van OCW bekrachtigd. De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een Openbaar Rechtspersoon. Organisatiestructuur Op 1 augustus 2009 is de organisatiestructuur aangepast, waarbij de bovenschoolse directie werd gevormd door een algemeen directeur en een directeur onderwijs. Na het vertrek van de directeur onderwijs (augustus 2012) is, vanwege mogelijke ontwikkelingen als gevolg van de krimp, besloten deze functie niet in te vullen. Onderstaand schema geeft de organisatiestructuur vanaf 1 augustus 2012 weer. 5

7 Bestuurskantoor NAW-gegevens bestuurskantoor: Medewerkers bestuurskantoor: Bezoekadres Middelgraaf 46, 7071 WT Ulft Algemeen directeur Frans Stieber Postadres Postbus 107, 7060 AC Terborg Stafmedewerker Carin Hemel Telefoon Website Governance Op 1 augustus 2010 is de Wet op het primair onderwijs gewijzigd, waarbij voorgeschreven wordt dat functies van bestuur en toezicht gescheiden zijn. Het bestuur heeft gekozen voor een feitelijke scheiding per 1 augustus 2011, waarbij - de algemeen directeur de bestuurstaak uitoefent namens het formele bestuur; - het formele bestuur de toezichthouder wordt; - de algemeen directeur en het formele bestuur gezamenlijk het bevoegd gezag vormen; - het Policy Governance model van Carver als werkwijze wordt gehanteerd. Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur PO van de PO-Raad. In het schooljaar is een Bestuurlijk Beleidskader ontwikkeld. Het beleidskader en bijbehorend document jaarcyclus en verantwoording is op 21 maart 2011 door het bestuur vastgesteld. Op 1 oktober 2012 is het beleidskader geactualiseerd. Het bestuurlijk beleidskader bevat de bestuurlijke werkwijze, de verhouding tussen bestuur en algemeen directeur, de doelstellingen van de organisatie en het bevoegdheidskader van de algemeen directeur. In het document jaarcyclus en verantwoording is vastgelegd op welke wijze en wanneer de algemeen directeur verantwoording aflegt hetgeen bereikt is met betrekking tot de doelstellingen en/of het bevoegdheidskader. Bestuurssamenstelling / mutaties Naam Functie Jaar van aantreden Jaar van aftreden Mevr. I. Canter Cremers Voorzitter 2008 Mevr. D. Hoitink 2007 Dhr. A. Rutjes 2008 Mevr. M van Dooremalen 2011 Dhr. T. Hek

8 Verslag van het toezichthoudend bestuur bij het Bestuursverslag Opdracht van het toezichthoudend bestuur. Uitgaande van de Wet op het primair Onderwijs (WPO) en de Code Goed Bestuur PO (PO-raad) is het toezichthoudend bestuur tenminste belast met: het toezicht houden op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de gemandateerd bestuurder (algemeen directeur) en deze met raad terzijde staan; het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan; het toezien op de naleving door de gemandateerd bestuurder van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur en de afwijkingen van die code; het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de wet; het aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan; het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag. Reguliere bestuursvergaderingen in In 2013 hebben 6 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. - De verantwoordingsrapportages zoals opgenomen in de Notitie verantwoording en jaarcyclus zijn door de algemeen directeur aangeboden en tijdens de bestuursvergaderingen behandeld. Het bestuur heeft middels de aangeboden rapportages vastgesteld dat de algemeen directeur heeft voldaan aan de doelstellingen van de organisatie en binnen het vastgestelde bevoegdheidskader heeft gehandeld. - Het bestuur heeft naast de geplande verantwoordingsonderwerpen specifiek aandacht besteed aan de onderwijskwaliteit op kleine scholen en het financiële perspectief van de organisatie. - Het bestuur heeft elke vergadering bij agendapunt 8 (informatie) gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot sparren met de algemeen directeur. Aan de orde gekomen zijn o.a.: Ontwikkelingen m.b.t. de formatie Het bestuursformatieplan is tijdens de bestuursvergadering van 24 juni 2013 besproken. Ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs; De leerlingentelling van 1 oktober 2013 en de gevolgen daarvan; Ontwikkelingen m.b.t. de krimp, waaronder de visienotitie van de gemeente Oude IJsselstreek, het rapport van de Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen en de beleidsreactie van de staatssecretaris van 29 mei De algemeen directeur is actief betrokken bij de verdere ontwikkelingen (o.a. de fusietoets en de kleine scholentoeslag) en heeft het bestuur van de actuele informatie voorzien. Ontwikkelingen m.b.t. de verkenning van bestuurlijke schaalvergroting. In alle bestuursvergaderingen is aandacht aan dit thema besteed. In eerste instantie betreffende het fusieonderzoek tussen Accent, Essentius, LIMA en Reflexis. Na het bestuursbesluit van Accent om de verkenning met onze organisatie niet voort te zetten is de verkenning tussen LIMA en Reflexis uitgebreid besproken tijdens de bestuursvergadering van 11 november Daarna heeft Essentius zich aangesloten bij het fusieonderzoek. - Het bestuurlijk beleidskader is op 16 oktober 2013 geëvalueerd. Vastgesteld is dat de huidige werkwijze goed werkt en dat er derhalve geen aanpassingen nodig zijn in het bestuurlijk beleidskader. In verband met de fusieverkenning is besloten om voorlopig geen nieuw bestuurslid te werven. - Het bestuur heeft in 2012 besloten DVE Accountants aan te wijzen als accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. 7

9 Enkele verantwoordelijkheden kunnen op grond van wettelijke bepalingen niet gemandateerd worden aan de algemeen directeur. Vaststellen Bestuursverslag (incl. jaarrekening en accountantsverslag). De vaststelling van het Bestuursverslag 2012 heeft plaatsgevonden tijdens de bestuursvergadering van 24 juni Vaststellen begroting. De begroting 2014 is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 16 december Functioneren algemeen directeur. De opdracht van de algemeen directeur en diens bevoegdheden zijn vastgelegd in het bestuurlijk beleidskader. In de bestuursvergadering van 16 oktober 2013 is vastgesteld dat de algemeen directeur aan de opdracht heeft voldaan en binnen de bevoegdheidskaders heeft gehandeld. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap heeft een afvaardiging van het bestuur op 22 januari 2013 een functioneringsgesprek met de algemeen directeur gevoerd. Verantwoording en dialoog: Het toezichthoudend bestuur wil graag invulling geven aan de drie vormen van verantwoording: Verticaal: naar Ministerie (Duo/CFI) middels o.a. het Bestuursverslag Diagonaal: naar inspectie en gemeenten Horizontaal: naar de achterban (o.a. personeel en ouders). Overleg met gemeenten Jaarlijks biedt het bevoegd gezag (toezichthoudend bestuur en algemeen directeur) de vier gemeenten in het voedingsgebied van de organisatie de gelegenheid om de ontwikkelingen in de organisatie te bespreken. Vaststellen van een bijeenkomst was in 2013 niet mogelijk. Daarom heeft het overleg plaatsgevonden op 10 februari Tijdens dit overleg zijn aan de orde gekomen: Bestuursverslag 2012 en begroting 2014; Gevolgen van de krimp; Ontwikkelingen in het kader van bestuurlijke schaalvergroting. De gemeenten hebben hun waardering uitgesproken voor het Bestuursverslag 2012: Een heldere weergave en de goede beschrijving van de ontwikkelingen op de afzonderlijke scholen. Overleg met achterban De scholen binnen Reflexis Openbaar Basisonderwijs hebben een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit ouders, leerkrachten en andere belangstellenden. Een klankbordgroep heeft geen formele status. Tijdens bijeenkomsten kunnen thema s besproken worden die betrekking hebben op de schoolontwikkeling en ontwikkelingen in de omgeving van de school. Het toezichthoudend bestuur wil in contact komen/blijven met deze klankbordgroepen. In 2013 heeft een afvaardiging van het toezichthoudend bestuur klankbordgroepbijeenkomsten bij OBS De Leemvoort en OBS t Montferland bezocht. Geconcludeerd kan worden dat het toezichthoudend bestuur een goed beeld van de ontwikkelingen binnen Reflexis Openbaar Basisonderwijs heeft gekregen en daardoor haar toezichthoudende opdracht goed heeft kunnen uitvoeren. de voorzitter van het toezichthoudend bestuur, I. Canter Cremers 8

10 Management Bestuurlijk beleidskader en directiestatuut Vanaf 1 augustus 2011 is de verhouding tussen toezichthoudend bestuur en de algemeen directeur geregeld middels het bestuurlijk beleidskader. Het directiestatuut (vastgesteld in 2003) is nog van toepassing bij het verlenen van mandaat aan de schooldirecteuren. In 2012 is een concept `Bestuurlijk beleidskader: Relatie algemeen directeur schooldirecteur opgesteld. Dit document is direct gekoppeld aan het Bestuurlijk Beleidskader Reflexis Openbaar Basisonderwijs en moet het Directiestatuut Reflexis Openbaar Basisonderwijs (vastgesteld op ) vervangen. Het Bestuurlijk beleidskader: Relatie algemeen directeur schooldirecteur is vanwege de fusieverkenning nog niet vastgesteld. Samenstelling van het management (ultimo 2013) Algemeen directeur: Frans Stieber OBS De Wegwijzer: Monique Geerdink OBS Op Koers: Rob Luimes OBS Het Hof: Miranda Leenders OBS De Leemvoort: Dicky ter Beek OBS De Slinger: Frank de Vries OBS t Montferland: Mirjam de Vries OBS De Drie Linden: Mirjam de Vries OBS De Woelwaters: Werner Kuijpers Scholen NAW-gegevens Brin Naam Adres 06CP 06DF 07FK 12IL 13JK 13JK01 13ON 18FK 18FM OBS De Wegwijzer, Molenhof 54,7091 CW Dinxperlo OBS Het Hof t Hof 2, 7131 DR Lichtenvoorde OBS De Slinger, Wehmerstraat 21, 7121 DP Aalten OBS De Drie Linden, Schoolstraat 2a, 7064 GP Silvolde OBS Op Koers, Oranjestraat 72-74, 7051 AK Varsseveld OBS De Wegwijzer, Kapelweg 58, 7065 BB Sinderen OBS De Leemvoort, Steuterweg 2, 7054 CJ Westendorp OBS t Montferland, Plantsoensingel-Noord 5a, s-heerenberg Postbus 3, 7040 AA s-heerenberg OBS De Woelwaters, Middelgraaf 46, 7071 WT Ulft Telefoon Website

11 Ontwikkeling leerlingenaantal Aantal leerlingen per 1 oktober. Scholen CP De Wegwijzer DF Het Hof FK De Slinger IL De Drie Linden YD De Vlieger EA De Essenkamp JK Op Koers JK01 De Wegwijzer ON De Leemvoort FK 't Montferland FM De Woelwaters Totaal aantal leerlingen Opmerking: De Essenkamp (13EA) en Weth. Berkhoff (13JK) zijn op gefuseerd tot OBS Op Koers. OBS De Vlieger is op gefuseerd met de twee RK-basisscholen in Terborg tot Basisschool Dynamiek en daarbij overgedragen aan het bestuur PRO8. aantal Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober jaar

12 Medezeggenschap Aan iedere school is een medezeggenschapsraad verbonden. Centraal functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR telt 16 leden (één ouder en één personeelslid per school). De GMR heeft in 2011 de opzet van de vergaderingen veranderd: Het eerste gedeelte is alleen met GMR-leden en aan het tweede gedeelte neemt ook het bevoegd gezag (algemeen directeur) deel. Om de GMR voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, worden vanuit het schoolbudget middelen beschikbaar gesteld. In 2013 heeft de GMR 5 keer vergaderd. Hoofdthema s in 2013 waren: Fusieverkenning: De voortgang van het fusieproces was een belangrijk onderwerp. De nulmeting van het organisatieadviesbureau WagenaarHoes is besproken. Op basis van de nulmeting en bijbehorende onderlegger is de GMR akkoord gegaan met een voortzetting van het fusietraject. De GMR is geïnformeerd over de beëindiging van de fusieverkenning tussen Accent, Essentius, Lima en Reflexis en het vervolg van de verkenning tussen LIMA en Reflexis, waarbij Essentius zich later heeft aangesloten. De drie nieuwe partners: Essentius, Lima en Reflexis hebben tijdens de informatieavond bij de GMR-en de vraag neergelegd of de GMR-en hun standpunt voor een go of no go wilden geven. De GMR heeft hierin een positief standpunt ingenomen. De GMR heeft besloten om externe deskundigheid vanuit de AOB in te zetten voor het fusietraject. De begroting 2013 is besproken en er is een positief advies uitgebracht. De begroting voor 2014 is besproken. Aan het bestuursformatieplan is instemming verleend. Het bestuursverslag inclusief de jaarrekening is besproken en er is positief advies uitgebracht. Er is gesproken over de haalbaarheid van de werkgelegenheidsgarantie binnen de organisatie. De voorzitter heeft namens Reflexis plaatsgenomen in de Ondersteuningsplanraad binnen het nieuwe SWV Passend Primair Onderwijs Doetinchem e.o.. De ontwikkeling van het leerlingenaantal binnen de organisatie is besproken evenals de visie op kleine scholen en het beleid voor de Kleine Scholen Toeslag die gaat veranderen. Eén vergadering is besteed aan het verder uitwerken van de werkgroepen. Leerlingen van De Woelwaters in werkbespreking. 11

13 Beleidsontwikkelingen algemeen Kernactiviteiten De kerntaak van de organisatie is neergelegd in artikel 3 van de Verordening Openbare Rechtspersoon BLADWeG: De openbare rechtspersoon heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs aan de scholen, die onder zijn gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 Wet op het primair onderwijs. In de hoofdlijnennotitie (2001) is vastgelegd dat de scholen werken vanuit een eigen profilering en eigen onderwijskundige identiteit. Elke school volgt zijn eigen ontwikkelingstraject om de doelen van Reflexis Openbaar Basisonderwijs te realiseren. Kernwaarden Scholen van Reflexis Openbaar Basisonderwijs: a) zijn algemeen toegankelijk en streven er actief naar een ontmoetingsplaats te zijn voor verschillende levenbeschouwelijke en culturele opvattingen. Respect en verdraagzaamheid voor de opvatting van een ander staan daarbij centraal. b) staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De scholen zijn gericht op het verhogen van de onderwijsprestaties en burgerschapsvaardigheden van de leerlingen en het maximaal ontwikkelen van de talenten van de leerlingen. c) creëren een leeromgeving waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen. d) zijn gericht op voortdurende professionalisering van het personeel. e) bieden voortdurend actief aandacht aan haar PR en marketing met als doel een positief imago van de school en de organisatie neer te zetten. f) zijn gehuisvest in gebouwen die aan de eisen van goed, hedendaags onderwijs voldoen. g) onderschrijven de uitgangspunten van goed bestuur en versterken de positie van de leerlingen, ouders en leerkrachten in hun school bij beleidsvorming, evaluatie en verantwoording. Toegankelijkheid Toegankelijkheid, actieve pluriformiteit, openheid en respect zijn de aspecten die bij het openbaar onderwijs horen. De scholen dienen actief toegankelijk te zijn. Dat wil zeggen dat gezorgd wordt voor: toepasselijke leerlingenzorg; afstemming van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen; toegankelijkheid voor gehandicapten Verwondering bij leerlingen van Op Koers in het Rijksmuseum 12

14 Ontwikkelingen 2013 in grote lijnen In 2013 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden: Fusieverkenning In 2012 zijn verkennende gesprekken opgestart tussen Accent, Essentius, Lima en Reflexis. In juni 2012 is een intentieverklaring m.b.t. de fusieverkenning door alle partijen ondertekend. Daarna heeft WagenaarHoes opdracht gekregen een 0-meting uit te voeren. In februari 2013 is het onderzoeksrapport opgeleverd en daarna in de diverse geledingen besproken. Eind juni 2013 bleek dat Accent de fusieverkenning niet in met alle organisaties wilde voortzetten. Daarom is de verkenning gesplitst in twee trajecten: Accent/Essentius en Lima/Reflexis. Lima en Reflexis hebben het onderzoek direct na de zomervakantie voortgezet. In november bleek dat de gesprekken tussen Accent en Essentius vastgelopen waren en heeft Essentius gevraagd bij Lima/Reflexis aan te mogen sluiten. In december 2013 zijn de toezichthoudende besturen en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden geïnformeerd. Daarbij is positief gereageerd op voortzetting van het fusieonderzoek. Besloten is om vanaf januari 2014 het fusieonderzoek voort te zetten, waarbij de regiegroep het proces aanstuurt. Werkgroepen buigen zich over een aantal inhoudelijke thema s. Klankbordgroepen geven de werkgroepen feedback. De resonansgroepen RvT en GMR volgen het proces. Deze organisatievorm heeft mede tot doel om de betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het proces te vergroten. Krimp Bovengenoemde fusieverkenning heeft tot doel om een toekomstbestendige organisatie te vormen, waarin krachtig, hoogwaardig en onderscheidend onderwijs wordt gerealiseerd. Als gevolg van de ontgroening worden de bestaande organisaties daarvoor te klein. In 2013 is de leerlingendaling een belangrijk thema geworden. In februari presenteerde de Onderwijsraad het rapport Grenzen aan kleine scholen, waarin vergaande maatregelen werden geadviseerd. Dit onderzoek werd in maart ondersteund door een IBO-onderzoek Bekostiging funderend onderwijs bij dalende leerlingenaantallen. Op 29 mei 2013 heeft de staatssecretaris in Zeeland zijn reactie Beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs gepresenteerd. Een beperkt aantal genodigden ( voortrekkers in de krimpregio s ) vernam in Wolphaartsdijk dat de staatssecretaris o.a. de fusietoets wil vereenvoudigen, samenwerking tussen scholen wil stimuleren en belemmerende wet- /regelgeving wil wegnemen. 13 Presentatie van de beleidsvisie op de krimp op 29 mei 2013 in Wolphaartsdijk (Zeeland).

15 Om alle medewerkers van Reflexis te informeren over de gevolgen van de leerlingendaling, heeft de algemeen directeur in de periode juni/juli informatieavonden op de scholen verzorgd. Hierbij is ingegaan op de leerlingenprognoses per school, de kwaliteitspijlers van de organisatie, de visie op kleine scholen en de toekomstvisie voor de hele organisatie. Directieberaad In 2013 is binnen het directieberaad aandacht besteed aan: o het actualiseren van het beleid inzake de functiemix. De opleidingen die als criteria voor de functiemix gelden zullen benoemd worden; o de verantwoordingsrapportages (bijv. de kwaliteit van het onderwijs, professionalisering personeel) die ook aan het toezichthoudend bestuur zijn aangeboden; o de ontwikkelingen rond passend onderwijs. Alle scholen hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld. Samen met de intern begeleiders wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleid om passend onderwijs binnen de organisatie te realiseren; o de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (ontwikkeld en vastgesteld); o de inzet van de aanvullende bekostiging, die het ministerie in december beschikbaar heeft gesteld. In ieder geval zullen deze middelen ingezet worden om (jonge en kwalitatief goede) leerkrachten in dienst te houden; o het aanpassen van de lasten aan de baten (o.a. aanpassing van het schoonmaakcontract). Directiedagen Op 18 en 19 maart 2013 werd de jaarlijkse studietweedaagse voor de directieleden georganiseerd. Dit jaar betrof het de verdere invoering van Parnassys (leerlingenadministratie en leerlingvolgsysteem). Onder begeleiding van Driestar is gewerkt aan: o de invoering van Integraal (kwaliteitszorgmodule); o het uitwerken van de zelfevaluatie-instrumenten (o.a. tevredenheidpeilingen voor ouders en medewerkers); o opnemen schoolontwikkeling in het programma (o.a. missie/visie, speerpunten/doelen, prioriteiten voor de schooljaren en ). Studietweedaagse voor de directieleden op 18 en 19 maart 2013 in Lochem 14

16 Onderwijs en kwaliteit Evaluatie beleidsdoelstellingen Het onderwijskundig beleid is decentraal op de scholen uitgevoerd. In de jaarcyclus zijn verantwoordingsrapportages m.b.t. de beleidsterreinen opgenomen. De rapportages zijn aangeboden aan het toezichthoudend bestuur en besproken binnen directieberaad c.q. GMR. Ontwikkelingen op de scholen. In 2012 is landelijk een bestuursakkoord gesloten, waarbij de gewenste ontwikkelingen in het onderwijs zijn vastgelegd. Het bestuursakkoord heeft een relatie met andere beleidsstukken: Basis voor Presteren, Leraar 2020, In Tien Jaar naar de Top. Thema s zijn o.a. invoering passend onderwijs, verbetering van de onderwijsopbrengsten, aandacht voor excellentie, wetenschap en techniek, professionalisering van de leraren en directieleden en aandacht voor cultuureducatie. Aan de schoolbesturen zijn middels een prestatiebox middelen beschikbaar gesteld om aan bovenstaande thema s uitvoering te kunnen geven. Binnen de Reflexisscholen zijn de thema s uit het bestuursakkoord tijdens de directiedagen in 2012 vertaald naar de schoolontwikkeling. Hieronder worden de thema s in grote lijnen toegelicht. Zorg en begeleiding (passend onderwijs) o Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. De HGW-cyclus is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze cyclus kent vier fasen: 1. Waarnemen: o.a. het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 2. Analyseren (begrijpen): het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 3. Plannen: De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen. 4. Realiseren: Het groepsplan in de praktijk uitvoeren. Binnen Reflexis hebben 7 van de 8 scholen (De Wegwijzer, Het Hof, De Slinger, De Drie Linden, De Leemvoort, t Montferland en De Woelwaters) het HGW-traject (scholing) afgerond. Ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden Opbrengstgericht werken (OGW) is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke opbrengst, waarbij de leerkracht hoge verwachtingen van de leerling heeft. De opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van leerlingen en ouders.. Excellentie, wetenschap en techniek Scholen besteden in hun programma aandacht aan excellentie, wetenschap en techniek. Alle scholen maken gebruik van het aanbod van een technieklokaal. In het verleden hebben diverse scholen deelgenomen aan een VTB-traject (verbreding techniek basisonderwijs). OBS t Montferland is een zgn. vindplaatsschool (basisschool waar talenten van kinderen met, en in de context van, wetenschap en techniek worden bevorderd). 15

17 o Plusklassen: Binnen Reflexis bestaan sinds 2010 twee plusklassen. De plusklassen zijn bedoeld voor leerlingen die binnen de eigen groep te weinig uitdaging krijgen, ondanks het werken volgens de compactingmethode (het indikken van de oefenstof en het schrappen van herhalingsstof uit de reguliere methodes) en verrijkingsmethode (het aanbieden van leerstof die meer vraagt van de leerling) die binnen de eigen school wordt toegepast. Leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria bezoeken één dag per week de plusklas. Doelstelling van de plusklas: - Omgaan en samenwerken met ontwikkelingsgelijken; - Preventief: Voorkomen dat er problemen gaan ontstaan/steun bij soc.- emotionele ontwikkeling; - Intellectueel uitdagen op zijn/haar niveau; - Leren leren; - Tegemoet komen aan een andere manier van leren (topdown leren, creatief denken); - Plusklas functioneert als expertisecentrum voor de Reflexisscholen. Cultuureducatie. De scholen nemen deel aan cultuureducatieprogramma s, die plaatselijk, gemeentelijk of regionaal worden aangeboden. ICT Het schoolbestuur heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in ICT. De scholen maken zelf een ICT-beleidsplan dat afgestemd is op het eigen schoolconcept. Professionalisering In het beleid toedeling budget zijn de criteria en middelen voor professionalisering opgenomen. Jaarlijks wordt in het bestuursformatieplan opgenomen hoe de scholen de middelen voor professionalisering gaan inzetten. Studiedag teamleren door de teams van De Wegwijzer en De Slinger Opleiden in de school In een opleidingsschool lopen PABO-studenten stage. De basisschool is er speciaal op voorbereid. In een opleidingsschool is een opleider in de school de aanspreekpersoon voor zowel de mentoren als studenten. Opleiden in de school versterkt de aansluiting tussen ontwikkelingen in de school en het opleiden. Niet alleen studenten worden opgeleid, maar ook het zittende personeel. De interne opleiders van Op Koers en t Montferland hebben een kijklijst ontwikkeld die studenten gebruiken als ze lesbezoeken bij elkaar afleggen. Het doel van het instrument is: Het leereffect tijdens de lesbezoeken te vergroten door te leren van elkaar en door de principes van het Zelf gestuurd leren toe te passen. Binnen Reflexis zijn 5 erkende opleidingsscholen: Het Hof, De Slinger, Op Koers, t Montferland en De Woelwaters. Schoolspecifieke ontwikkelingen in 2013 Hierna wordt per school aangegeven welke ontwikkelingen met betrekking tot bovenstaande thema s hebben plaatsgevonden. 16

18 OBS De Wegwijzer Zorg en begeleiding (op weg naar passend onderwijs) Handelingsgericht Werken: o Bij de groepsbesprekingen en het zorgoverleg wordt de HGW cyclus gevolgd: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. o Van elke leerling zijn onderwijsbehoeften geformuleerd en hier wordt op afgestemd tijdens het werken met de leerlingen. o De groepskaart (een groepsoverzicht), het groepsplan, de onderwijsbehoeften en evaluaties zijn in het administratiesysteem ParnasSys verwerkt. Voor specifieke zorg doet de school een beroep op de externe begeleider(s) en expertise van het samenwerkingsverband Brevoordt. De intern begeleider heeft haar expertise vergroot door samen met de extern begeleider ontwikkelingsperspectieven te maken voor leerlingen met een eigen leerlijn en door diagnostische gesprekken met leerlingen met specifieke leerproblematiek te voeren. Deze worden nu zelfstandig door de intern begeleider uitgevoerd. Ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden In 2013 is de oriëntatie op een nieuwe methode voor de wereldoriëntatie vakken voortgezet. Ook is de oriëntatie op een nieuwe rekenmethode gestart. De nieuwe methodes moeten nauw passen binnen de missie, visie, waarden en het concept Boeiend onderwijs van de school. In mei 2014 wordt een definitieve keuze gemaakt, waarna de methodes in schooljaar worden geïmplementeerd. Tijdens studiedagen, waarbij het team zich professionaliseert in het concept Boeiend onderwijs, is de focus gelegd op hogere opbrengsten voor begrijpen lezen, woordenschat en taal bij kleuters. Hierbij is gestart met het inzetten van teamleren met OBS De Slinger. Leerkrachten hebben samen data geanalyseerd, doelen gesteld en groepsplannen uitgewisseld. In de groepen is het systeemdenken (gedragspatroongrafieken, relatiecirkels en causale lussen), het gebruik van vormgevers en mindmaps ingezet om leerlingen meer inzicht te geven in het begrijpen van (complexe) teksten. In januari 2014 worden de opbrengsten gemeten en geëvalueerd samen met OBS De Slinger. Excellentie, wetenschap en techniek De groepen 7 en 8 hebben 10 weken een dagdeel technieklessen in het technieklokaal van het V.O. gevolgd. Daarnaast hebben de groepen 4 t/m 8 een dagdeel techniek gehad op de eigen school, verzorgd door een externe techniekcoach. Techniekles op De Wegwijzer Cultuureducatie Op school heeft het project Drama plaatsgevonden. Dit project werd georganiseerd door leerkrachten i.s.m. de Stichting Cultuur Educatie Dinxperlo-Aalten. Deze stichting verzorgt voor alle leerlingen in Dinxperlo en Aalten ieder jaar een activiteit met kunst of cultuur. De aandachtsgebieden voor kunst en cultuur zijn verdeeld over de 8 basisschooljaren. Leerkrachten hebben een bijeenkomst bijgewoond, waar zij informatie en ideeën hebben gekregen om het project goed inhoud te kunnen geven. Elke groep kreeg een eigen leskist met daarin materialen die de lessen ondersteunen. 17

19 18 Bestuursverslag 2013 Per groep was er een thema waaraan 3 weken werd gewerkt. Ook kreeg elke groep een drama workshop op school van een externe dramadocent. Tijdens een openinloopavond werd het project afgesloten, waar eenieder de resultaten kon bewonderen. Gedurende het schooljaar waren er elke week groepsdoorbroken creatieve activiteiten, waar leerlingen een keuze konden maken uit een activiteit die bij hen past. Ook werden er open podia georganiseerd, waar leerlingen hun talenten konden laten zien.. Leren van de grote meesters op De Wegwijzer ICT Nagenoeg alle gebruikte software is overgezet in Winsys. In het kader van Boeiend Onderwijs is het programma imindmap aangeschaft. Dit is een digitale omgeving om mindmaps te maken. Het wordt gebruikt door leerlingen en leerkrachten bij het verwerken van de leerstof, het oefenen voor toetsen en het geven van presentaties Professionalisering Het team is gestart met het 3 e invoeringsjaar van het concept Boeiend Onderwijs in een lerende school en werd daarbij begeleid en geschoold door Arsène Francot (Natuurlijk Leren b.v.). Het bestond uit een studiedag over hogere opbrengsten voor begrijpend lezen en luisteren. Hierbij stond ook het teamleren centraal. Alle teamleden zijn meermaals geobserveerd in de groep door de opleider van Natuurlijk leren, de IB-er en de directeur. Er hebben naar aanleiding daarvan coachingsgesprekken plaatsgevonden, gericht op de invoering van de verschillende elementen van het concept Boeiend Onderwijs. Tijdens studiemiddagen werd gezamenlijk geëvalueerd en vond scholing plaats m.b.t. meervoudige intelligentie (M.I.), coöperatieve werkvormen, gedragspatroongrafieken, mindmaps, vormgevers, relatiecirkels en causale lussen. Plus de aandacht voor een betekenisvolle leeromgeving, het benoemen en evalueren van het leerdoel en het modellen, in samenhang én gekoppeld aan de kernwaarden van de school. Met als doel een hoge betrokkenheid van leerlingen met daardoor hoge opbrengsten bij rekenen, taal, lezen en de talentontwikkeling. De directeur en een lid van het SMT zijn gestart met de cursus systeemdenken bij Jan Jutten (Natuurlijk Leren b.v.). Hier wordt geleerd om de organisatie te analyseren a.d.h.v. het systeemdenken met als doel een duurzame schoolontwikkeling. Alle IB-ers van het bestuur hebben een scholing door Natuurlijk Leren gevolgd over de nieuwe rol van de IB-er bij Passend Onderwijs en data gestuurd onderwijs. Het team heeft een bijeenkomst van het SWV bijgewoond over Passend Onderwijs. Opleiden in de school De school heeft plaats geboden aan 3 onderwijsassistenten in opleiding (MBO) en één PABO-student. Schoolspecifieke ontwikkelingen in 2013 De 6 kernwaarden van de school (nieuwsgierigheid, verbondenheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid, enthousiasme en creativiteit) zijn steeds zichtbaarder gemaakt in de school. Ze zijn richtinggevend (samen met de missie en visie), worden breed gedragen en worden levendig gehouden. Er worden concrete activiteiten aan verbonden en ze zijn terug te vinden in het leerkrachtengedrag. Ook ze worden de kernwaarden veelvuldig benoemd in de communicatie met ouders ter ondersteuning van de keuzes die de school maakt. Ouders zijn in het verleden ook betrokken bij de keuze van de 6 kernwaarden.

20 OBS Het Hof Zorg en begeleiding (op weg naar passend onderwijs) Handelingsgericht werken: - Alle afspraken zijn vastgelegd in de HGW-afsprakenmap. Volgend jaar volgt nog een verdiepingsmiddag en zal borging een agendapunt blijven. - Bij de handelingsplannen worden de leerlingen meer betrokken. Voor een handelingsplan wordt opgestart heeft eerst een kindgesprek en oudergesprek plaatsgevonden. - De intern begeleider houdt regelmatig klassenbezoeken en feedbackgesprekken. - De toetsgegevens, gespreksverslagen en groepsplannen worden in Parnassys ingevoerd. Met het digitaal rapport is een start gemaakt. Ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden Verbeterplannen: - Er is een verbeterplan rekenonderwijs opgesteld. Met Sprongen Vooruit wordt meer toegepast. Ook de werkmap Gecijferd Bewustzijn wordt gebruikt. - Er is een verbeterplan lezen opgesteld. Het accent ligt op uitbreiding van de leestijd. De implementatie van het verbeterplan gebeurt in komend schooljaar. - De spellingmap is geëvalueerd. De getroffen maatregelen hebben tot een verbetering van de resultaten geleid. Opbrengstgericht werken: De opbrengstgerichte cultuur is sterk verbeterd. Streefdoelen en vaardigheidsscores zijn in gezamenlijkheid vastgesteld en data wordt planmatig met elkaar besproken tijdens het groot overleg of tijdens de groepsbesprekingen (3x per jaar) met de IB-er en de voortgangsgesprekken met de directeur (3x per jaar) en tijdens het beoordelingsgesprek. Er is een nieuwe methode voor de zaakvakken aangeschaft. Deze methode moet in geïmplementeerd worden. Klassenconsultaties: De intern begeleider (IB-er) en directie hebben twee klassenbezoeken afgelegd, waarbij met een kijkwijzer is gekeken naar het klassenmanagement en de afgesproken wijze van instructie (IGDI). De uitkomsten zijn besproken en als speerpunten in het jaarplan opgenomen. Ook worden de ontwikkelingen betrokken bij de beoordeling van de teamleden. Cultuureducatie Alle groepen hebben deelgenomen aan een cultuurprogramma. Dit programma wordt samen met alle scholen in Lichtenvoorde opgesteld. Muzikale vorming op Het Hof tijdens expressief. ICT In verband met alle schoolontwikkelingen heeft de ICT ontwikkeling een lagere prioriteit gekregen. Vanaf het schooljaar zal de ICT ontwikkeling in de planning worden opgenomen. 19

21 Professionalisering Organisatiestructuur: In 2013 is de organisatiestructuur aangepast. Een management advies team (MAT) heeft vorm gekregen en wordt als effectief en efficiënt ervaren. De verantwoordelijkheden zijn meer naar het team gegaan. Expertgroepen: Er zijn coördinatoren voor taal, rekenen en gedrag benoemd. De expertgroepen hebben de doelen voor de komende jaren beschreven in samenhang met de afgenomen basisvragenlijst. De afzonderlijke expertgroepen hebben in 2013 de volgende zaken gerealiseerd: Taal: - Er is een spellingmap gemaakt, waarin aangegeven is hoe het spellingonderwijs kan worden verbeterd; - Het taalbeleidsplan is opgesteld en opgenomen in het jaarplan , waarbij Technisch lezen als speerpunt is aangemerkt. Rekenen: - Leerlijnen zijn in kaart gebracht; Gedrag: - Het rekenbeleidsplan is opgesteld en opgenomen in het jaarplan Kapstokregels (gedragsregels) zijn opnieuw besproken; - Leefstijl (methode sociaal emotionele ontwikkeling) kent een doorgaande lijn in de school; - Nieuw leerlingenvolgmodel voor sociaal emotionele ontwikkeling (Zien) verkend; - Pestprotocol is aangepast. Communicatie met ouders Het team is begeleid m.b.t. communicatie met ouders. In de Daltonvragenlijst hebben ouders aangegeven dat de communicatie duidelijk verbeterd is. Scholing: De volgende scholing heeft plaatsgevonden en alle opleidingen zijn succesvol afgerond: - Opleidingen tot taalcoördinator, rekencoördinator en Daltoncoördinator; - Master SEN door één van de leerkrachten. - Opbrengstgericht leiderschap; - Teamscholing (teamontwikkeling, Management Advies Team en communicatie ouders); - HGW traject 2 e jaar; - NLP practioner en master Opleiden in de school De school is een academische opleidingsschool. In 2013 zijn stageplaatsen aangeboden aan 2 eerstejaars studenten, 1 tweedejaars student, 1 werkplekstudent (3 e jaar) en 1 LIO-er. Schoolspecifieke ontwikkelingen in 2013 De school heeft op 3 juni 2013 een Daltonvisitatie gehad, waarbij de school een zeer goede beoordeling heeft gekregen. Er waren slechts twee aanbevelingen, die meegenomen zijn in het 5 jarig daltonbeleidsplan (opgesteld door de Daltoncoördinator). In 2013: - Is het Daltonboek gerealiseerd; - Is er een nieuw model voor de dag-weektaak ontwikkeld; - Is het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel (IGDI) met kijkwijzer ingevoerd; - Zijn de coöperatieve werkvormen gevisualiseerd en zijn ze toepasbaar in het IGDI-model Leerlingen geven hun ouders les tijdens de Daltondag. 20

22 OBS De Slinger Zorg en begeleiding (op weg naar passend onderwijs) Handelingsgericht werken is volledig geïmplementeerd in de wijze van werken. Groepsplannen worden opgesteld binnen ParnasSys en geëvalueerd. Het aantal ondersteuningsteambijeenkomsten is uitgebreid van twee naar vijf per schooljaar. Een belangrijk onderdeel in het HGW traject zijn de kindgesprekken, waarbij gebruik gemaakt wordt van gedragspatroongrafieken.. Opbrengstgericht werken wordt reeds een aantal jaren toegepast. Er vinden databijeenkomsten met het team plaats, waarin de opbrengsten uit de groepen worden besproken. Er wordt beoordeeld op basis van de groepsresultaten. Voor de zorgleerlingen en plusleerlingen geldt dat de prestaties ook beoordeeld worden op grond van de individuele vermogens van deze leerlingen. De focus ligt steeds op de onderwijsbehoeften van elke leerling. Ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden Nieuwsbegrip XL is groepsdoorbrekend ingevoerd voor begrijpend lezen. De ervaringen met Nieuwsbegrip waren al goed en de XL versie levert een duidelijke meerwaarde op. Er is een start gemaakt met het verbeterplan Lezen. De resultaten zullen in de loop van 2014 zichtbaar worden. Excellentie, wetenschap en techniek Groep 8 heeft in het kader van wetenschap en techniek een excursie gemaakt naar ARA in Aalten. Het was heel interessant en de kinderen konden zelf ervaren hoe het is om te werken in de techniek. Ze kregen een goed beeld van de werkzaamheden en de producten die ARA fabriceert. Er is in dit schooljaar een workshop vanuit Acadin georganiseerd. Het computerondersteunde programma Acadin is een digitale leeromgeving met honderden uitdagende leeractiviteiten en ondersteuning door en voor leerkrachten. Voor leerlingen met cognitief talent is het van belang dat zij de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Acadin biedt mogelijkheden om hun grenzen te verleggen. Cultuureducatie De Slinger heeft een cultuurbeleidsplan waarin een meerjarenplanning is opgenomen. Activiteiten zijn: crea-middagen, de maandvieringen (alle groepen komen 2x per jaar aan de beurt, ouders van de groep die optreedt zijn welkom), muziek- en tekenlessen in de eigen klas, Kinderboekenweek, voorleeswedstrijd, de musical aan het eind van het schooljaar door groep 8, de geschiedeniskoffers en museumbezoek en bezoek aan de bibliotheek. De ICC-er (cultuurcoördinator) is lid van de Stichting Cultuureducatie Dinxperlo-Aalten. (SCEDA). De Stichting SCEDA ontwikkelt jaarlijks een cultureel programma voor het (speciaal) basisonderwijs. Alle leerlingen krijgen in acht jaar zeven kunstdisciplines aangeboden (beeldend, audiovisueel, muziek, dans, drama, literair en cultureel erfgoed). Dit schooljaar was de discipline Dans aan de beurt. 21

23 De thema s waren: Groep 1/2: De trommeldans; Groep 6 Cats: Dansen in een musical. Groep 3 en 4: Deftige dansen; Groep 5, 7 en 8 Hipperdehop (streetdance). Donderdagavond 31 oktober waren er veel ouders te gast bij de afsluiting. Er waren verschillende optredens, en de kinderen hebben laten zien dat zij weten wat dansen is! Prachtig om te zien hoe de kinderen hun eigen kleding, kettingen, petten, kroontjes en pruiken hadden gemaakt, en hoe ze genoten van optreden voor publiek! ICT In groep 1/2 is een start gemaakt met het gebruik van tablets. In 2014 gaat groep 3 t/m 8 kennis maken met tablets. Er zijn app s aangeschaft die goed passen binnen het onderwijsconcept. De hele school heeft nu de beschikking over ultra shorttrowbeamers. Basispoort is ingevoerd en alle kinderen kunnen nu snel en makkelijk inloggen op de verschillende softwarepakketten. Professionalisering Het team heeft deelgenomen aan een studiemiddag Breinvriendelijk onderwijs van het SWV Brevoordt. De directeur en interne begeleider zijn gestart met de cursus Systeemdenken van Natuurlijk Leren. De Interne Begeleider volgt de cursus Rol van de Interne Begeleider. Het team is onder leiding van Natuurlijk Leren gestart met de cursus Begrijpend lezen (met geïntegreerd Coöperatief leren en Systeemdenken). Het team is (samen met het team van OBS de Wegwijzer) gestart met Teamleren. Dit betekent dat er gezamenlijke opbrengstvergaderingen zijn waarbij in elkaars keuken gekeken wordt. Een leerkracht is gestart met de cursus Interne Opleider in het kader van de erkenning van De Slinger als opleidingsschool. Opleiden in de school Sinds dit schooljaar is OBS De Slinger een opleidingsschool. Er heeft een teamscholing plaatsgevonden en een leerkracht volgt de cursus voor Interne Opleider. In 2013 zijn stageplaatsen aangeboden aan 5 PABO studenten, waaronder 2 werkplekstudenten. De werkplekstudenten hebben zich bezig gehouden met het verbeteren van Begrijpend Lezen op school Verder zijn 5 MBO stagiaires geplaatst. Schoolspecifieke ontwikkelingen in 2013 Gedenkhoek voor juffrouw Marga 22 Het team van OBS de Slinger heeft in april 2013 afscheid moeten nemen van juf Marga Joling. Marga werkte een aantal jaren in Dinxperlo op de Wegwijzer en sinds 2011 weer op OBS de Slinger. Direct na haar overlijden is in school een tweetal hoeken ingericht. Veel kinderen en hun ouders hebben gebruik gemaakt om het gedenkboek voor juf Marga te tekenen. Op 11 april zijn tijdens een herdenkingsdienst op het schoolplein witte ballonnen opgelaten. We bewaren een dankbare herinnering aan haar grote betrokkenheid en inzet voor de school.

24 OBS De Drie Linden Zorg en begeleiding (op weg naar passend onderwijs) Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken: o HGW en OGW blijven een vast thema op de agenda s in het teamoverleg. Het samen bespreken van de groepsplannen zorgt voor het bereiken van een doorgaande lijn en het verbeteren van de plannen. o Actiepunten van 2013: - Groepsplannen verder ontwikkelen; - Onderwijsbehoeften van zorgkinderen in kaart leren brengen; - Vaststellen van leerlijnen in de onderbouw (leerlijnkasten); - Leren lezen en interpreteren van de toetsgegevens in Parnassys; - Begeleiden van leerkrachten bij analyseren en verwerken van data; - Ontwikkelen van een professionele open cultuur; - Hoge opbrengsten van lezen, rekenen en taal. Ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden In het schooljaar is er deskundige begeleiding geweest m.b.t. Estafette, technische lezen; Begin 2013 is de nieuwe methode voor Engels Take it easy. ingevoerd; Bij aanvang van het schooljaar is de nieuwe taalmethode Taalactief 4 ingevoerd; In 2013 zijn verbeterplannen opgesteld voor: o communicatie met kinderen o lezen met estafette o regels en afspraken o woordenschat tweede jaar o analyse van de groepsplannen voor groep 1 en 2 Excellentie, wetenschap en techniek De leerkrachten in de onderbouw hebben ondersteuning gehad van professor Mooy (Radboud Universiteit Nijmegen) en studies gevolgd over leerlijnen in de onderbouw en het gebruik van leerlijnkasten in de onderbouw op het gebied van taal en rekenen. De leerkrachten in de onderbouw hebben de leerlijnkasten in orde gemaakt. Alle speelleermaterialen zijn onder de loep genomen. Er zijn nieuwe speelleermiddelen aangeschaft. Excellente kinderen worden sneller in kaart gebracht dankzij deze methode van de leerlijnkasten. De tuin is voor kinderen een manier om ontdekkend en onderzoekend aan de slag te gaan. In het schooljaarplan van 2014 staat het ontdekkend leren op de agenda Cultuureducatie De school neemt deel aan een cultuureducatieprogramma, dat georganiseerd wordt door de stichting KICK. Iedere school uit de gemeente Oude IJsselstreek is hierin vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt een onderwerp gekozen. In het 2013 stond DANSEN centraal. Iedere groep (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) is naar een voorstelling geweest (DRU cultuurfabriek of Amphion). Daarnaast heeft iedere groep op school een dansworkshop gehad. De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 zijn naar een film geweest in de DRU cultuurfabriek in Ulft. In het kader van cultureel erfgoed heeft groep 3/4 een molen bezocht en hebben ze gewerkt met de molenkist. Groep 7/8 heeft het oorlogsmuseum in Aalten bezocht en heeft meegedaan met "Wijzer met ijzer" in de DRU in Ulft 23

25 ICT o Vanaf januari 2013 wordt gewerkt met een nieuw netwerksysteem WINSYS. Het programma heeft in het begin van het schooljaar veel problemen gegeven. De softwareprogramma s moesten worden aangepast aan het nieuwe systeem. In april hebben alle kinderen kennisgemaakt met CINEKID. De kinderen hebben geleerd om animatiefilmpjes te maken, een presentatie en het nieuws te maken. De volgende ontwikkelingen zijn in de school te zien: Leerlingen maken op een bewuste manier gebruik van internet als bron voor hun werkstuk. Ze werken met PowerPoint en maken mindmappen. Samenwerkend leren achter de computer als doel en middel om verder te ontwikkelen. Leerlingen werken met allerlei softwarepakketten, die aansluiten bij hun eigen leerstijl en niveau. Leerlingen zijn mediawijs. Ze leren foto s te bewerken en filmpjes te maken. Professionalisering Eén leerkracht studeert onderwijskunde; De directeur heeft de cursus Systeemdenken van Jan Jutten gevolgd; Teamscholing heeft plaatsgevonden op: o Marzano: Wat werkt op school; o Estafette; o Woordenschat van Verhallen; o HGW formulier inzetten bij alle leerlingenbesprekingen; o Meander en Brandaan: leren werken met deze methode in combinatiegroepen; o Hoogbegaafdheid: Leerlijnkasten van professor Mooy inzetten; o Werkwijze verrijkingsmappen voortzetten Opleiden in de school De school heeft plaats geboden aan 4 onderwijsassistenten in opleiding (MBO) en één PABO-student. Schoolspecifieke ontwikkelingen in 2013 De school heeft in het schooljaar een regulier Inspectiebezoek gehad: o De inspectie was positief over de manier van werken en de kwaliteit van het onderwijs. o Verbeterpunt: In groep 1 en 2 moeten de handelingsplannen of groepsplannen (analyse) verbeterd worden. In 2013 heeft de school een nieuw speeltoestel aangeschaft. Leerlingen op De Drie Linden nemen het nieuwe speeltoestel in gebruik 24

26 OBS Op Koers Zorg en begeleiding (op weg naar passend onderwijs) Handelingsgericht werken: o o Door middel van studiemiddagen en trainingsmomenten zijn teamleden verder getraind in het voeren van handelings- en oplossingsgerichte gesprekken met ouders en kinderen, maar ook met elkaar. Op basis van deze gesprekken konden de onderwijsbehoeften verder worden bepaald met een hierop afgestemde begeleiding. Het invullen van HGW-formulieren werd verder getraind en deze werden gebruikt tijdens de bijeenkomsten van het ondersteuningsteam van de school. Opbrengstgericht werken: De opbrengsten (toetsresultaten) worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren, zodat de leerling prestaties toenemen. Er zijn studiemomenten en teamleermomenten georganiseerd om groepsplannen te maken en het proces te evalueren. Daarna werd een groepsoverleg met de IB-er gepland om de voortgang van de groepsplannen te bewaken en te bespreken. Dyslexie-training. Kinderen met een indicatie hebben recht op dyslexietraining door externe instituten. Afspraken zijn gemaakt met de IJsselgroep en Marant over behandeltijd en ruimte binnen het schoolgebouw in Varsseveld. Ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden Methodes: o Engels: Na een periode van oriëntatie door een expertgroep (teamleden en studenten) heeft de school een nieuwe methode Take it Easy voor het vak Engels gekozen. o Schrijven: In augustus zijn de groepen 3 gestart met de nieuwe schrijfmethode Pennenstreken. In de volgende jaren groeit deze methode de school in. Verbeterplannen: De PDCA-cyclus in de school levert voortdurend verbeterplannen op. Expertgroepen, bestaande uit teamleden en soms ook studenten houden methodegebruik of ontwikkelingen kritisch bij. Deze expertgroepen komen dan met voorstellen: verbeterplannen of aanbevelingen. Op deze manier is er in 2013 aandacht besteed aan: schrijven van teksten (stelonderwijs), Engels (nieuwe methode), schrijven (nieuwe methode), leesonderwijs (LisT), ontwikkelvolgmodel groep 1-2, Leefstijl, ontwikkelen van een digitaal rapport. Excellentie, wetenschap en techniek Technieklessen: De groepen 7 en 8 (Varsseveld) bezochten 5 dagdelen het technieklokaal in Aalten. De groepen 5 t/m 8 uit Sinderen hadden 10 dagdelen les in het technieklokaal in Dinxperlo. NME (Natuur- en milieueducatie): De groepen nemen structureel deel aan NME-excursies en werken met NME-leskisten. De groepen 5 hebben gewerkt aan een schooltuinproject op ons schoolplein in Varsseveld. Milieu-educatie voor leerlingen van Op Koers 25

27 26 Bestuursverslag 2013 Talentenklas: Zeven leerlingen namen deel aan de talentenklas van het Isala College. Uitdagingskaarten: Een expertgroep, met daarin een werkplekstudent heeft uitdagingskaarten voor het vak rekenen gemaakt en ingezet voor de oudste kleuters. Cultuureducatie KiCK (Kind Cultuur en Kunst): Via de Interne Cultuurcoördinator is de school vertegenwoordigd in de stichting KiCK. Deze stichting is in 2013 opgericht om een cultureel aanbod te ontwikkelen voor scholen. Dit kunstmenu bevat de disciplines muziek, beeldende kunst, audiovisuele kunst, dans, drama, literair en cultureel erfgoed. In het schooljaar stond het thema dans centraal, terwijl in Multimedia centraal staat. Kapeldag: De groepen 5 t/m 8 uit Sinderen hebben de kapel in Sinderen geadopteerd en werken jaarlijks aan het onderhoud van de tuin om de kapel. ICT Een belangrijk onderdeel van het ICT-beleidsplan is het vergroten en onderhouden van kennis en vaardigheden van het team. Er zijn diverse mini-bijeenkomsten voor het team georganiseerd, waar kennis en vaardigheden werden gedeeld. Vaak gebeurde dit aan de hand van een korte handleiding over ParnasSys, Winsys of de schoolprogramma s. Professionalisering Teamleren: In 2013 is de term teamleren geïntroduceerd. Teamleren is een begrip waarmee verschillende soorten teambijeenkomsten (geplande vergader- en studiemomenten) bedoeld worden, waarbij collegiaal leren centraal staat om professionalisering van het team te realiseren. Alle teamleden zijn dan aanwezig. Onderwerpen waaraan dit jaar o.a. gewerkt is, zijn: o Leefstijl: Een herhalingsdag met daarbij een oriëntatie op het anti-pest programma Sta op tegen Pesten ; o Opbrengstgericht werken; o Handelings- en oplossingsgerichte gesprekken met ouders en kinderen: o Gedrag. Verbeterplan Ouderbetrokkenheid met een workshopavond voor ouders. Individuele scholing: o Eén leerkracht heeft de Master SEN opleiding (Lezen en Dyslexie) afgesloten. o Eén leerkracht is bezig met het tweede jaar van de Opleiding Schoolleider. Opleiden in de school De school is een opleidingsschool. In 2013 hebben 14 studenten beide vestigingen bezocht verdeeld over 2 semesters. Zes studenten hebben een jaarplek gehad. Uit alle fasen van de opleiding, van eerstejaars t/m vierdejaars, hebben studenten een plek gekregen. De werkplekstudenten hebben drie schoolontwikkelthema s uitgewerkt (samen met teamleden in Expertgroepen): - Herfstkinderen. Uitdagingskaarten rekenen. - Engels (methodekeuze en symbaloo pagina met oefeningen) - Mediawijsheid in Leefstijl (lessen mediawijsheid als aanvulling op Leefstijl) De LIO afstudeeropdrachten hadden het thema: - Rekenactiviteiten gekoppeld aan prentenboeken (groepen 1 en 2) - Voor de vestiging in Sinderen is onderzocht wat de school kan doen om leerlingen te behouden/te werven. - Voor de groepen 6 t/m 8 in Sinderen zijn de lessen taal/stellen aangepast aan uitvoering de combinatiegroep. De school heeft verder plaats geboden aan 2 onderwijsassistenten in opleiding (MBO)

28 OBS De Leemvoort Zorg en begeleiding (op weg naar passend onderwijs) Handelingsgericht werken: Het HGW-traject is afgerond. Alle zorggesprekken worden Handelingsgericht gevoerd en de ouders zijn daar nauw bij betrokken. Opbrengstgericht werken: De school werkt opbrengstgericht: de schoolstandaard, de leerstandaard, de vaardigheidsscores, vaardigheidsgroei en de individuele groei van de leerlingen worden geanalyseerd. Er zijn normen vastgesteld en de komende tijd wordt getracht deze naar een ambiteus niveau brengen. Het aspect waarin de school nog verder wil groeien, is het geven van een nog intensievere instructie. Er wordt gewerkt met groepsplannen op verschillende vakgebieden: rekenen, lezen en spelling Met begrijpend lezen is dit jaar gestart. Alle analyses worden verwerkt en vormen de basis van de nieuwe groepsplannen. De school heeft 1 LGF-leerling (cluster 2) en de expertise op dat gebied wordt steeds groter. Ook zijn er leerlingen met specifieke gedragsproblemen. Door middel van een speelpraatgroep en gerichte gesprekjes en afspraken met leerlingen blijft dit goed hanteerbaar. Ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden Methoden: o In 2013 is gestart met de rekenmethode Wereld in Getallen. Er is voor gekozen om de toetsen van deze methode digitaal af te laten nemen. o In groep 7/8 is begonnen met een nieuwe methode Engels: the Team. Een les wordt via het digibord gegeven door native speaking persons. Verbeterplannen: o Rekenen. Samen met de nieuwe methode en dit traject wordt een duidelijke groei in de resultaten gemeten. o Begrijpend lezen. Daarbij zijn de resultaten nog niet noemenswaardig verbeterd. Het verbeterplan is derhalve bijgesteld. Dyslexie en/of spellingsproblemen: Er zijn taalblokjes aangeschaft. Alle onderbouwleerlingen en leerlingen met lees en/of spellingsproblematiek leren spellen via deze methodiek. Excellentie, wetenschap en techniek De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben les gehad van een medewerker van de techniekcoach. De leerlingen van groep 7/8 zijn 6 keer naar het technieklokaal geweest. Ook hebben de leerlingen van groep 6/7/8 meegedaan aan de tronenwedstrijd (georganiseerd door Savantis). De groep is regiokampioen geworden en heeft landelijk de 2 e plaats, de zgn. kroningsprijs gewonnen. 27 Leerlingen van De Leemvoort met hun Kroningsprijs.

29 Cultuureducatie De school is aangesloten bij de stichting Kick van de Oude IJsselstreek. In het schooljaar was dans het thema. In het kader van dat thema hebben de leerlingen workshops gekregen en hebben ze voorstellingen bijgewoond. Groep 1/2 heeft een voorstelling van Warboel gezien; Groep 3/4 en groep 5/6 hebben een bezoek gebracht aan een molen; Groep 5/6 heeft een bezoek gebracht aan kasteel Bergh; Groep 8 heeft een OER dag gehad (over ijzerbewerking in de DRU); Groep 7/8 is een dag naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. ICT Reflexis breed is een nieuw netwerk Winsys ingevoerd; ParnasSys (leerlingenadministratie en leerlingvolgsysteem) is ingevoerd. De teamleden hebben veel energie gestoken in het eigen maken van beide programma s. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben op het gebied van ICT een enkele lessen gehad over Mindmappen. Ook hebben de leerlingen van groep 7/8 van een medewerker van de bibliotheek geleerd om een digitaal tijdschrift te maken. Professionalisering In 2013 is verder gegaan met coöperatief leren SIL 1 en 2 en start SIL 3. Ook is in 2013 een Daltonstudiemiddag gehouden over de doelen per groep Opleiden in de school De school heeft plaats geboden aan 1 onderwijsassistent in opleiding (MBO) en twee PABO-studenten (1 e en 2 e jaars). Schoolspecifieke ontwikkelingen in 2013 De Koningsspelen was één van de hoogtepunten van het jaar. Gestart werd met een ontbijt op school. Daarna hebben de leerlingen de dans en het lied laten zien en horen. Verder zijn er allerlei ludieke en/of Oudhollandse spelen gedaan. Tijdens de kinderboekenweek is een sponsorloop georganiseerd in het teken van right to play Dit heeft een groot bedrag voor deze stichting opgeleverd. Leerlingen van De Leemvoort doen hun uiterste best tijdens de sponsorloop. Ook dit jaar is verder gegaan met Peuterspelen in Westendorp (een samenwerking van ouders en school). Ieder maand wordt een activiteit georganiseerd: de ene maand een voorleesuurtje de andere maand een activiteiten zoals bijvoorbeeld een verkleedfeest, de fanfare komt muziek maken, een picknick. Het doel is de ontmoeting en natuurlijk ook het promoten van de school 28

30 OBS De Woelwaters Zorg en begeleiding (op weg naar passend onderwijs) Handelingsgericht werken: o Het scholingstraject HGW is afgerond. Op dit moment vind de borging verder plaats en is er ruimte om het format van de formulieren te verbeteren. Leerkrachten kunnen steeds beter, indien nodig onder begeleiding van de IB er, deze formulieren invullen. Dit jaar heeft m.b.t. HGW de nadruk gelegen op het evalueren van de bestaande plannen en deze conclusies mee te nemen naar nieuwe plannen. Dit schooljaar is voor het eerst ervaring opgedaan met het geven van onderwijs aan een leerling met het syndroom van Down in groep 3. Na enkele jaren kleuteronderwijs is in samenspraak met de ouders gekozen om te kijken hoe de ontwikkeling verloopt. Invoering Passend Onderwijs: Samen met het samenwerkingsverband en de MR is er een ondersteuningsprofiel opgesteld. De intern begeleider en directie hebben samen verkend wat de school de komende jaren nodig zal gaan hebben om vorm te geven aan passend onderwijs. Ook binnen het bestuur zijn er lijnen uitgezet. Ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden Methoden: In 2013 zijn geen nieuwe methoden aangeschaft. Wel heeft er een oriëntatie plaatsgevonden op het gebied van Engels, technisch lezen en aanvankelijk lezen. Expertgroepen: - De expertgroepen lezen, rekenen en begrijpend lezen hebben ieder hun eigen plan opgesteld om te kijken waar er knelpunten zijn in het onderwijs en hoe dit verbeterd kan worden. - De werkgroep lezen heeft een leesplan gemaakt en dit met het team besproken. Voor iedere jaargroep zijn er activiteiten gepland om het niveau te verbeteren. Het is nog te kort om de resultaten te kunnen meten van deze veranderingen. - De expertgroep Rekenen heeft de leerlijnen uitgezocht en gekeken welke stof wanneer essentieel is in vergelijking met de landelijk genormeerde toetsen. Afspraken zijn gemaakt m.b.t. de instructies (doelen stellen en bespreken) en evaluatie. Ook bij andere vakken komt het stellen van doelen terug. - De werkgroep begrijpend lezen heeft zich samen met stagiaire gebogen over het verbeteren van de kwaliteit m.b.t. dit vak. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een jaarplan voor leerkrachten wanneer welke lessen gegeven kunnen worden met de huidige methode, Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip+. Dit plan wordt binnenkort met het team besproken en wordt volgend schooljaar ingevoerd. Cultuureducatie o De school doet mee met het cultuuraanbod binnen de Gemeente Oude IJsselstreek. Met Grote Broer hebben kinderen op hun eigen niveau films en een documentaire gemaakt. o De leerlingen van groep 5 zijn naar het Openluchtmuseum in Arnhem geweest. o De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam gebracht Leerlingen groep 5 in het Openluchtmuseum in Arnhem 29

31 ICT Er is een start gemaakt met het maken van een ICT-beleidsplan op langere termijn. Op het gebied van nieuwe media zijn er als proef ipads aangeschaft. Deze ipads zijn ingezet in de onderbouw (groep 1/2 ) en groep 8. De eerste resultaten zijn bemoedigend en er wordt overwogen om in iedere groep minimaal 2 ipads in te zetten. Deze kunnen gebruikt worden voor MI (Meervoudige Intelligentie) of voor extra oefenen van de basisstof. De leerkrachten geven aan dat hun ICT-vaardigheden verder verbeterd kunnen worden. De leerkrachten hebben laptops tot hun beschikking gekregen om met name de vaardigheden te trainen en hun administratie te kunnen bijwerken (bijv. Parnassys). Hier krijgen ze ook maandelijks begeleiding in door de directeur. Professionalisering Teamontwikkeling: o Het team is in 2013 geschoold in Kanjertraining en is dat meer en meer geïmplementeerd in de groepen. Het Kanjerprotocol is vastgesteld en zal een levend document zijn. o Op het gebied van Meervoudige Intelligentie heeft het team zich twee dagen laten bijstaan door Klassenadvies. De coördinatoren MI zijn geschoold en zij bezoeken de klassen om te kijken of de afspraken met betrekking tot MI worden uitgevoerd. Individuele scholing: o Op individueel gebied hebben leerkrachten korte cursussen gevolgd. Helaas hebben ook enkele cursussen, vanwege geringe aanmelding, geen doorgang gevonden. o Omdat gedrag een groter issue wordt binnen de school hebben de onderbouwleerkrachten een tweedaagse cursus gedrag en autisme gevolgd. o Een leerkracht heeft zich d.m.v. een langere cursus meer verdiept in verschillende gedragskenmerken. o De directeur heeft zich via AVS verder laten scholen in Andere schooltijden en Excellent leiderschap. Tevens heeft de directeur twee herhalingsdagen Verder met Parnassys gevolgd. Opleiden in de school De school is een opleidingsschool. In 2013 zijn stageplaatsen aangeboden aan 2 eerstejaars en tweedejaars studenten, 3 werkplekstudenten (3 e jaar) en 1 LIO-er. De school heeft tevens plaats geboden aan 2 onderwijsassistenten in opleiding (MBO) Schoolspecifieke ontwikkelingen in 2013 Middels de klankbordgroep is verdere samenwerking/participatie met ouders gezocht. Dit heeft geresulteerd in twee klusdagen waarbij Zaken, die anders blijven liggen, worden aangepakt. Maar ook nieuwe dingen zijn ontwikkeld om het onderwijsconcept te ondersteunen (bijv. magneetborden voor MI-onderwijs). Ook zijn er meer educatieve uitstapjes gepland en uitgevoerd d.m.v. sponsoring. Bijv. groep 7/8 naar het Rijksmuseum en groep 5 naar het Openluchtmuseum. Dit zal verder worden uitgebreid voor andere groepen. Een vader op De Woelwaters in actie tijdens een klusdag 30

32 OBS t Montferland Zorg en begeleiding (op weg naar passend onderwijs) Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken: HGW en OWG blijven een vast thema op de agenda s van de bouwvergaderingen en het teamoverleg. Het samen bespreken van de groepsplannen zorgt voor het bereiken van een doorgaande lijn en het verbeteren van de plannen. Actiepunten van 2013: o Groepsplannen verder ontwikkelen; o Vaststellen van leerlijnen (onnodige ballast weglaten, taalmethode lesontwerpen); o Leren lezen en interpreteren van de toetsgegevens in Parnassys; o Begeleiden van leerkrachten bij analyseren en verwerken van data; o Ontwikkelen van een professionele open cultuur (verbeterteams, leernetwerken); o Hoge opbrengsten van lezen, rekenen en taal; o Hoge opbrengsten bij het ontwikkelen van denkgewoonten van kinderen; o Hoge opbrengsten bij het ontwikkelen van emotionele en creatieve ontwikkeling Ontwikkelingen m.b.t. de basisvaardigheden Methode: o Gestart met de aanvankelijk leesmethode als pilotschool: Lijn 3; o De taalmethode voldeed niet meer. Deze is door de taalwerkgroep opnieuw ontworpen. De kerndoelen en lesdoelen zijn vastgesteld. Leerlijnen taal zijn opnieuw vastgesteld. De kinderen in de bovenbouw hebben geleerd een betoog te schrijven via peer-learning. De leerlijnkasten in de onderbouw zijn gerealiseerd en in gebruik genomen. Verbeterplannen opgesteld voor taal/woordenschat, groepsplannen, Wetenschap&techniek en ICT. Excellentie, wetenschap en techniek In school: - in gebruik nemen van het Montdek (laboratorium) - onderzoekend leren tijdens de projectlessen - werken met de Mystery Box - werken met de formulieren in de Onderzoeksmap - onderzoekslessen in de groepen door leerkrachten en stagiaires - werken aan de hand van thema's - project: Waterspuwers i.s.m. het Waterschap Rijn en IJssel - bezoek aan en van het Watermuseum (hele school) - bezoek aan het Ixperium in Arnhem (groep 7b/8b) - werken aan beroepen in de school i.s.m. Talentenkijker (bovenbouw) - Op pad: themagericht (groep 3) - werken met de Techniektorens op de zelfontdekkende manier maken van schoolplan Wetenschap en Techniek.. " activiteiten buiten de school" : - Technieklokaal - gebruik van de NME leskisten 31

33 Cultuureducatie - Er is deelgenomen aan "Dans in school". Aan het einde van de dag konden alle groepen hun dans opvoeren in het Bargshe Huus. - Voor groep 6 t/m 8 was er "Kijk uit je doppen in de Achterhoek". Hierbij maken de leerlingen kennis met beeldende kunst in de Achterhoek. - De groepen 6 t/m 8 zijn naar De Torenmolen en Gildekoat in Zeddam geweest. Dit als Cultureel erfgoed wat elk jaar weer terugkomt binnen het programma. - Groep 4/5 heeft de voorstelling "En nu... van vroeger" van Max Verstappen bezocht. - Groep 6/7/8 is naar de voorstelling "De kleine Faust" van DTJ de Reus geweest. ICT Het team en de ICT werkgroep hebben zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden: - inventarisatie van gebruikte en niet gebruikte aanwezige software op school. Dit door middel van een online enquête. - In diverse bouwvergaderingen stond ICT op de agenda, waarbij de werkgroep ICT aan heeft gegeven welk ICT-onderwerp aan de orde diende te komen. Onderwerpen waren: Visueel maken gebruik pc voor de leerling, het evalueren van de onderdelen Mediawijsheid, delen 1 en 2 (CINEKID, Sociale Media in de groep). - De verdere invoering van Parnassys. Meerdere onderdelen zijn toegevoegd aan het gebruik binnen de school. Het team wordt geschoold op die onderdelen. - De aanschaf en het gebruik van tablets. De werkgroep heeft een onderwijskundige motivatie opgesteld, als onderdeel van het ICT beleidsplan. - Verdere invulling van het beleidsplan ICT. Een aantal onderdelen is geactualiseerd en/of toegevoegd en wordt nog besproken in zowel de ICT-werkgroep, het team, SMT en MR. - In navolging van het vorige punt zal het team zich het komende schooljaar moeten gaan beraden over de onderdelen ELO (Elektronische Leeromgeving) en Digitale Portfolio. Professionalisering o Teamontwikkeling voor alle teamleden: - themagericht werken - Projectles 3 rekenen onderzoekend leren - Klassenbezoeken en coaching leerkrachten door coördinator W&T - onderzoekende opdracht tijdens de vergaderingen - Op Expeditie Edison (studiedag in het kader van Wetenschap en Techniek) Opleiden in de school o In 2013 is meegewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek richtte zich met name op de vraag of er wezenlijk verschil zit in leren op een opleidingschool in vergelijking met een niet opleidingsschool. Het verschil bleek niet groot te zijn, maar er waren wel positieve verschillen te zien bij een opleidingsschool m.b.t. zelfstandigheid en het formuleren van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de studenten. o Ook is in 2013 meegewerkt aan een onderzoek van een Academische student (4 e jaars) naar het effect van peerfeedback op de kwaliteit van argumentatieve teksten. Bij peerfeedback geven de leerlingen elkaar feedback i.p.v. de leerkracht aan de leerling. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen die elkaar feedback gaven op de geschreven argumentatieve teksten, een significant grotere vooruitgang boekten dan leerlingen die elkaar geen feedback gaven. De school is een academische basisschool. In 2013 zijn stageplaatsen aangeboden aan 6 academische studenten en 1 reguliere student. De school heeft tevens plaats geboden aan 3 onderwijsassistenten in opleiding (MBO), 10 leerlingen Sport en Bewegen (MBO) en 1 VMBO-leerling ICT. 32

34 Schoolspecifieke ontwikkelingen in 2013 In 2012 heeft het Waterschap Rijn en IJssel een ontwerpwedstrijd Spuw je ideeën uitgeschreven. Op 22 maart werden de prijswinnaars bekend gemaakt, waarbij 4 leerlingen van t Montferland de tweede prijs hebben gewonnen bij de categorie Basisonderwijs. De prijs is een geldbedrag dat besteed kan worden voor de school voor bijvoorbeeld Wetenschap en Techniek. Onder leiding van de leerkrachten van groep 7 en 8 konden de leerlingen creatief aan het werk om met een driedimensionaal tekenprogramma en andere materialen hun eigen waterspuwer ontwerpen. Combinatiefunctionaris In het schooljaar zijn binnen de gemeente Montferland combinatiefunctionarissen aangesteld. De combinatiefunctionaris is bedoeld om binnen de gemeente organisaties en instellingen met elkaar te verbinden en te versterken op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. In de gemeente Montferland zijn de combinatiefuncties als volgt verdeeld: - Coördinator sport - Coördinator cultuur - Vakleerkrachten gym/ didactische verenigingsondersteuning - Vakleerkrachten muziek - Lees/mediacoach - Sportbuurtwerk, binnen- en buitenschools - Aangepast sporten, binnen- en buitenschools Ook op OBS t Montferland wordt naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van de combinatiefunctionaris. 33

35 Opbrengsten: Eindopbrengsten: CITO-Eindtoets Hoewel er meer criteria zijn die de kwaliteit van het onderwijs op de scholen bepalen, worden de scores van de CITO Eindtoets Basisonderwijs als een belangrijk kengetal beschouwd. Alle scholen binnen onze organisatie nemen jaarlijks deel aan de CITO-Eindtoets. Met ingang van schooljaar geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de CITO- eindtoets. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens zijn afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen. Norm eindresultaten per schooljaar op basis van de standaardscore De eindresultaten van een Als de standaardscore bepaald schooljaar zijn Goed op of boven de bovengrens ligt; Voldoende op of boven de ondergrens en onder de bovengrens ligt; Onvoldoende onder de ondergrens ligt. scholen eindoordeel 06CP OBS De Wegwijzer V V G V 06DF OBS Het Hof V V O V 07FK OBS De Slinger G V G V 12IL OBS De Drie Linden V V V V 13JK OBS Op Koers G V V V 13ON OBS De Leemvoort V V O V 18FK OBS t Montferland V V* V V 18FM OBS De Woelwaters V V V V Tussenopbrengsten: De tussenopbrengsten worden beoordeeld aan de hand van de volgende CITO-toetsen: Technisch lezen in groep 3 en 4 (4 toetsen) Rekenen en Wiskunde in de groepen 4 en 6 (4 toetsen) Begrijpend lezen in groep 6 (1 toets) In totaal dus 9 toetsen. Meer dan de helft op of boven de norm is voldoende, meer dan de helft onder de norm is onvoldoende. scholen resultaten eindoordeel 06CP Wegwijzer 7 van de 9 voldoende V 06DF Het Hof 7 van de 9 voldoende V 07FK Slinger 4 van de 9 voldoende O 12IL Drie Linden 6 van de 9 voldoende V 13JK Op Koers 7 van de 9 voldoende V 13ON Leemvoort 7 van de 9 voldoende V 18FK Montferland 8 van de 9 voldoende V 18FM Woelwaters 8 van de 9 voldoende V 34

36 Inspectie Op basis van de onderwijsresultaten heeft de inspectie op 18 november 2013 voor alle scholen binnen Reflexis Openbaar Basisonderwijs een basisarrangement vastgesteld. Dat betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Vanaf augustus 2011 richt de inspectie haar toezicht meer preventief in. Besturen van scholen waarvan de eindopbrengsten in het laatste schooljaar onder de ondergrens liggen die de inspectie hanteert, worden hierop geattendeerd. In 2013 heeft de inspectie twee Reflexisscholen bezocht: - 10 september 2013: OBS De Leemvoort (4 jaarlijks onderzoek) De school kreeg de waardering goed voor: - de school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerling. - de school evalueert regelmatig de effecten van de zorg Op alle andere onderdelen kreeg de school de waardering voldoende - 10 oktober 2013: OBS Het Hof (4 jaarlijks onderzoek) De school kreeg de waardering goed voor: - de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten - de school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces Op alle andere onderdelen kreeg de school de waardering voldoende Klachtencommissie Het schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), gevestigd te Utrecht (postadres Postbus 85191, 3508 AD Utrecht). Alle scholen beschikken over één of meerdere interne vertrouwenspersonen. Daarnaast is ook een externe vertrouwenspersoon benoemd. Daarvoor heeft het schoolbestuur een contract afgesloten met IJsselgroep educatieve dienstverlening en opleiding. De externe vertrouwenspersoon is de heer H. Riphagen. Bij de externe vertrouwenspersoon zijn in 2013 geen klachten binnengekomen. Sluitende dagopvang Schoolbesturen zijn vanaf 1 augustus 2007 verplicht om kinderen een sluitende dagopvang te bieden als ouders daar om vragen. Op basis daarvan zijn met Humanitas overeenkomsten opgesteld. Met betrekking tot de tussenschoolse opvang kunnen de medezeggenschapsraden kiezen voor de overblijfmogelijkheden onder verantwoordelijkheid van de ouderverenigingen of voor een externe (professionele) instelling. Hieronder het overzicht voor het jaar 2013: Oudervereniging: OBS Het Hof OBS Op Koers OBS De Drie Linden OBS De Leemvoort OBS De Woelwaters OBS De Slinger OBS De Wegwijzer Humanitas: OBS t Montferland 35

37 Achterstandenbeleid Op grond van de leerlingenpopulatie ontvangen 6 van de 8 scholen een gewichtsafhankelijke vergoeding ter bestrijding van onderwijsachterstanden. OBS t Montferland staat in een impulsgebied (beter bekend als postcodegebied ). In een impulsgebied is er sprake van een cumulatie van problemen op sociaal economisch terrein. Voor elke gewichtsleerling worden door de Rijksoverheid extra middelen beschikbaar gesteld. Scholen zetten de middelen voor achterstandsbeleid in voor extra faciliteiten t.b.v. interne begeleiding, remedial teaching en/of meer handen in de klas (bijv. onderwijsassistent). Weer Samen Naar School (WSNS) In het voedingsgebied van onze scholen bestaan 3 WSNS-samenwerkingsverbanden: WSNS Doetinchem: OBS t Montferland OBS Op Koers OBS De Drie Linden OBS De Leemvoort OBS De Woelwaters WSNS Brevoordt: OBS De Slinger OBS De Wegwijzer WSNS Lichtenvoorde: OBS Het Hof Aantal leerlingen binnen Reflexis Openbaar Basisonderwijs: (per ) - met een LGF-financiering ( rugzakleerlingen ): 14 Deelnamepercentage van leerlingen aan een Speciale school voor Basisonderwijs WSNS Doetinchem: 3,01% 3,26% 3,47% 3,43% 3,49% WSNS Brevoordt: 3,15% 3,18% 3,14% 2,91% 3,85% WSNS Lichtenvoorde: 3,61% 3,35% 3,38% 2,85% In 2013 is in de Samenwerkingsverbanden veel energie gestoken in het opzetten van de nieuwe Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (inrichten rechtspersoon, opstellen ondersteuningsprofielen en plan, opstellen meerjarenbegroting etc.). Reflexis zal vanaf ingedeeld worden in twee samenwerkingsverbanden: SWV Passend Primair Onderwijs Doetinchem e.o. (huidig SWV Doetinchem) en SWV Oost Achterhoek (huidig SWV Brevoordt, SWV Lichtenvoorde en SWV Accent). Leerlingen van De Wegwijzer in de bibliotheek 36

38 Personeel en Organisatie (dit hoofdstuk is tevens het sociaal jaarverslag) Verhouding ontwikkeling leerlingenaantal en natuurlijk verloop personeel Vanwege de krimp (ontgroening), neemt het leerlingenaantal binnen de regio (en ook binnen het bestuur) af. Volgens de prognoses zal het leerlingenaantal tot 2020 op bestuursniveau dalen tot circa 1200 leerlingen. Van belang is dat de daling van het leerlingenaantal gelijke tred houdt met de afname van het personeel (natuurlijk verloop). Reflexis kent een werkgelegenheidsbeleid. Derhalve is het niet mogelijk om via RDDFplaatsing het personeelsbestand te verlagen. In het kader van de fusieverkenning is een berekening van de leerlingendaling versus natuurlijk verloop personeel gemaakt. Daaruit blijkt dat er in de komende jaren geen overschot van personeel zal zijn. De verhouding is redelijk in balans. Op de afzonderlijke scholen loopt de leerlingendaling en het natuurlijk verloop niet gelijk. Daarom zal er in de komende jaren wel sprake zijn van mobiliteit. Eind 2013 hebben schoolbesturen extra middelen ontvangen om jonge leerkrachten in dienst te houden of te nemen. Bij de ontwikkeling van de formatie zal getracht worden om met de ontvangen middelen enkele jonge en talentvolle leerkrachten in dienst te houden. Kerncijfers Personeel Ontwikkeling personeelsbestand in Directie 8 8 Onderwijsgevend personeel (incl. interne begeleiders) 122 Vertrek: - 2 leerkrachten: outplacement - 1 leerkracht: FPU - 1 leerkracht: overleden 118 Onderwijs ondersteunend 4 4 personeel De totale personele bezetting is in 2013 gedaald van 95,89 fte. naar 94,34 fte.. 37

39 Aantal medewerkers (verdeling man/vrouw) Het primair onderwijs vervrouwelijkt. Landelijk is in 2013 de verhouding vrouwen (84%) en mannen (16%). Een dergelijke verhouding is ook van toepassing voor onze organisatie: in 2013 waren in onze organisatie 130 personen werkzaam, waarvan 112 vrouwen (86%) en 18 mannen (14%). man vrouw Aantal medewerkers % 14% Aantal directieleden Bij het management is de verdeling Landelijk: vrouw man % 53% 50% 50% Reflexis: % 50% % 50% % 56% % 56% % 58% 2008: 42% 58%. Verdeling naar leeftijd Leeftijdverdeling personeel < >60 De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand is niet in evenwicht. Door de leerlingendaling en verhoging pensioenleeftijd worden vrijwel geen nieuwe leerkrachten benoemd. De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 47,3 jaar (2012: 46,6 jaar) Leeftijd management 2013 Landelijk Reflexis ,4% ,5% 37,5% ,0% 12,5% ,1% 50 % Leeftijdverdeling management man vrouw 0 < 24 jr jr jr jr jr 38

40 Verdeling naar werktijdfactor ,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 1 De verhouding fulltime/ parttime aanstellingen. Fulltime Parttime ,8% 79,2% ,0% 80,0% ,2% 76,8% ,4% 78,6% ,7% 73,3% ,5% 76,5% De gemiddelde aanstellingsomvang is bij Reflexis 2013: wtf. 0, : wtf. 0, : wtf. 0,7202 In praktijk is een deeltijdfactor van 0,6000 tot 0,7000 (ongeveer 2 ½ - 3 dagen per week) zeer goed inpasbaar in de schoolorganisatie. GGL Om in de bekostiging van de scholen zo goed mogelijk rekening te houden met de feitelijke kosten wordt de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) van de leraren (het schoolteam excl. directieleden en ondersteunend personeel) berekend. Het betreft een gewogen gemiddelde leeftijd, waarbij de leeftijd wordt vermenigvuldigd met de betrekkingsomvang. De maximale leeftijd wordt gesteld op 50 jaar, omdat een leerkracht dan veelal op het maximum salaris zit. De gemiddelde gewogen leeftijd binnen Reflexis Openbaar Basisonderwijs in 2013 was 42,7 jaar. De laagste GGL kent Het Hof (39,7 jaar) en de hoogste GGL kent De Woelwaters (48,1 jaar)

41 ARBO- en verzuimbeleid Er is een contract afgesloten met ARBO-Unie Oost Nederland. Eens per kwartaal heeft een SMO (Sociaal Medisch Overleg) plaatsgevonden, waarbij de algemeen directeur en de bedrijfsarts de lopende ziektegevallen, mogelijkheden tot preventief handelen en de ARBO-aspecten (opstellen RI&E s) bespreken. De scholen bewaken zelf of het aantal Bedrijfshulpverleners voldoende is en zorgen voor tijdige (na)scholing van de BHV ers. Ziekteverzuim: Landelijk was het ziekteverzuim in het primair onderwijs in ,5 %. Binnen Reflexis Openbaar Basisonderwijs schommelt het ziekteverzuim in 2013 van 4,43 % (augustus) tot 7,12 % (maart). Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 was 5,65% (2012: 7,59 %). Onze organisatie heeft in 2013 van het Vervangingsfonds, vanwege het lage ziekteverzuim in het schooljaar , een restitutie van ontvangen. Aantallen medewerkers per verzuimduur in 2013: Ziekteverzuim % 11% 2% 33% 45% niet ziek < 1 week 1 wk - 2 mnd 2 mnd - 1 jaar > 1 jaar 40

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg BESTUURSVERSLAG 2014 S A L E R E N M E N W E R K E N 0 1 Bestuursverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Bestuursverslag A1 5 Gegevens bestuur en organisatie 5 Juridische structuur 5 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Jaarplan OBS De Bellefleur Dodewaard

Jaarplan OBS De Bellefleur Dodewaard Jaarplan 2013-2014 OBS De Bellefleur Dodewaard Openbare Basisschool De Bellefleur Marijkelaan 1 6669 AK Dodewaard tel: 0488-411260 email: info@de-bellefleur.nl website: www.de-bellefleur.nl augustus 2013

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De Oorsprong. Kwaliteit en kansen voor al onze kinderen. Speerpunten strategisch beleidsplan

De Oorsprong. Kwaliteit en kansen voor al onze kinderen. Speerpunten strategisch beleidsplan De Wat staat centraal voor onze school in /2017? Jenaplan: het hele team start met de 3-jarige Jenaplanopleiding, zodat kwaliteitsverbetering door de hele school zichtbaar wordt Delen van talent: alle

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 27ML Onderzoeksnummer : 123125 Datum schoolbezoek : 14 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Westerschool Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 15AS C2 Onderzoeksnummer : 291122 Datum onderzoek : 17 november 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

: Capelle aan den IJssel

: Capelle aan den IJssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Montessorischool Capelle Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN-nummer : 16FT Onderzoeksnummer : 125434 Datum schoolbezoek : 3 april 2012 Rapport

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie