Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen."

Transcriptie

1

2 Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten voor grotere uitgaven, zit er vaak niet in. Dit kan een bijzonder knellende situatie zijn. Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een minimuminkomen financieel te ondersteunen. Een aantal van deze regelingen regelt bijvoorbeeld de Belastingdienst of DUO (voorheen IB-Groep), andere regelingen verzorgt de gemeente. In deze folder vindt u de regelingen bij elkaar. Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Adres- en contactgegevens van de gemeente Best Bezoekadres : Raadhuisplein 1 Postadres : Postbus AB Best Website : Algemeen telefoonnummer : (0499) Voor contact met Sociale Zaken kunt u bellen met: (0499) Om een afspraak te maken kunt u ook dit nummer bellen of u kunt op werkdagen tussen 8.30 en uur naar de receptie van het gemeentehuis komen. Telefonisch spreekuur van de klantmanagers: Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en uur Maart 2013

3 2

4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Inhoudsopgave Hoe werken de regelingen?... 5 Wat is een minimum inkomen?... 5 Vermogen Wonen... 6 Huurtoeslag... 6 Woonkostentoeslag Bij ziekte en zorg... 8 Collectieve zorgverzekering... 8 Zorgtoeslag Hulp bij wonen, vervoer of huishoudelijke hulp (Wmo) Voor uw kinderen Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Tegemoetkoming studiekosten ouders Tegemoetkoming studiekosten scholieren en studiefinanciering Bijzondere situaties Bijzondere bijstand Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en verontreinigingsheffing Fiscale regelingen Heffingskortingen van de Belastingdienst Juridische hulp Korting op de kosten van rechtsbijstand Sociale raadslieden Extra geld Participatieregeling Lening

5 9 Minder schulden Schuldhulpverlening Als het allemaal langer duurt Langdurigheidstoeslag Hulp bij het rondkomen De weg naar (meer) werk? Hulp Vragen of aanvraag indienen? Hulp bij het invullen van formulieren Handige adressen en telefoonnummers

6 De regelingen in deze folder zijn bedoeld als tegemoetkoming in verschillende kosten. Ze worden ook door verschillende instanties uitgevoerd. Voor de meeste regelingen geldt dat er rekening gehouden wordt met de hoogte van uw inkomen en met uw vermogen. Wat is een minimum inkomen? Bij de regelingen van de gemeente wordt onder een minimum inkomen verstaan: een inkomen op bijstandsniveau. Let op: andere instanties kunnen voor hun regelingen andere bedragen hanteren! De hoogte van het minimum inkomen hangt af van uw individuele omstandigheden. De normentabel vindt u op onze website: Vermogen Bij de regelingen van de gemeente wordt ook gekeken naar uw vermogen. Bijvoorbeeld het bedrag op uw bankrekeningen, uw spaargeld, de waarde van uw auto, de overwaarde van uw eigen woning of andere goederen van waarde. Uw vermogen telt mee als de waarde ervan boven een bepaald maximum komt. In de normentabel op onze website vindt u ook het vermogen dat is toegestaan. 5

7 Huurtoeslag De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de huur van uw woning. Deze toeslag wordt verstrekt door de Belastingdienst. De huurtoeslag wordt onder andere bepaald door de hoogte van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe lager de huurtoeslag. Verder wordt er nog gekeken naar uw leeftijd, uw gezinssamenstelling en uw vermogen. De huurtoeslag is een voorschot. Aan de hand van uw inkomen en vermogen beoordeelt de Belastingdienst achteraf definitief uw recht op huurtoeslag en de hoogte ervan. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als u een woning huurt en een laag inkomen hebt. Uw huur mag niet hoger zijn dan de maximaal toegestane huur. Hoe hoger uw huur is, hoe meer u hieraan zelf betaalt. Als u huurtoeslag ontvangt, adviseren wij u om wijzigingen in uw financiële situatie en/of uw gezinssituatie direct aan de Belastingdienst door te geven, omdat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Voor meer informatie en het aanvragen van huurtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, of telefoonnummer (0800) Woonkostentoeslag De woonkostentoeslag is een tijdelijke bijdrage in de woonkosten. Deze is bedoeld voor mensen met een minimum inkomen, die geen beroep kunnen doen op een andere regeling. 6

8 Zowel mensen die huren als huiseigenaren kunnen hiervoor (in bepaalde gevallen) in aanmerking komen. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een maximale huurtoeslag, maar wel een laag inkomen hebt. Bij een plotselinge inkomensdaling en ongewijzigde woonlasten van de eigen woning. Aan het verstrekken van de woonkostentoeslag kan de voorwaarde worden verbonden dat u een goedkopere huurwoning gaat zoeken. U kunt contact opnemen met Sociale Zaken om een aanvraag in te dienen. 7

9 Collectieve zorgverzekering De gemeente Best heeft bij zorgverzekeraar CZ een Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door deel te nemen aan deze collectieve ziektekostenverzekering bent u beter verzekerd voor minder geld. Met de collectieve zorgverzekering bent u verzekerd voor: de basisverzekering de aanvullende verzekering: basis + tandarts (CZ) het uitgebreide gemeentelijke verzekeringspakket U bent gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering en het uitgebreide gemeentelijke verzekeringspakket. U krijgt van de gemeente namelijk bijzondere bijstand in maandelijkse termijnen om deze premies te betalen. Alleen de premie voor de basisverzekering blijft voor uw eigen rekening. Bovendien krijgt u als deelnemer een collectiviteitskorting op deze premie. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor inwoners van de gemeente Best met een laag inkomen en weinig vermogen. Inkomen Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de normentabel op onze website, U kunt dus ook deelnemen als uw inkomen hoger is dan bijstandsniveau. Het soort inkomen dat u ontvangt is niet belangrijk. Vermogen Er wordt ook naar uw vermogen gekeken. Bijvoorbeeld het bedrag op uw bankrekeningen, uw spaargeld, uw auto, uw eigen woning of 8

10 andere goederen van waarde. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de normentabel op onze website, Hoewel het afsluiten van deze verzekering niet verplicht is, heeft de CZM wel gevolgen voor de toekenning van bijzondere bijstand bij diverse medische kosten. Over bijzondere bijstand leest u meer in hoofdstuk 5 van deze folder. Sociale Zaken kijkt bij de beoordeling van een aanvraag voor bijzondere bijstand altijd naar wat u had kunnen ontvangen als u collectief verzekerd zou zijn geweest. Dit bedrag wordt dus altijd in mindering gebracht, óók wanneer u niet deelneemt aan de CZM. Voorbeeld Gemaakte tandartskosten: 25,00 Vergoeding vanuit de verzekeringsmaatschappij bij deelname CZM: 15, Bijzondere bijstand: 10,00 U krijgt dus maximaal 10,00 uitgekeerd via de bijzondere bijstand, óók als u niet deelneemt aan de CZM. Let op! Kosten die vallen onder uw wettelijk bepaalde eigen risico worden nooit vergoed. Aanmelden voor de CZM doet u via Sociale Zaken van de gemeente Best. Als u al verzekerd bent bij CZ, dan kunt u zich via Sociale Zaken het hele jaar door aanmelden. Als u nog niet bij CZ verzekerd bent, is het alleen mogelijk uzelf in november via Sociale Zaken aan te melden. Als voorwaarde geldt in alle gevallen dat u geen betalingsachterstand van de zorgpremie hebt en dat er geen andere betalingen bij uw zorgverzekeraar openstaan. Wat gebeurt er als u een achterstand in de betaling van uw zorgpremie hebt? Als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, stuurt uw zorgverzekeraar na twee maanden betalingsherinneringen of aanmaningen. Het deel van de premie dat de gemeente maandelijks aan u vergoedt wordt dan ook stopgezet. Uw aanvullende 9

11 verzekering wordt vanaf dat moment stopgezet. U hebt dan alleen nog een basisverzekering bij CZ. Uw zorgverzekeraar zal u vervolgens een betalingsregeling aanbieden. Reageert u hier niet op en hebt u na zes maanden nog steeds niet betaald, dan meldt uw zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Uw zorgverzekeraar brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte. Bent u het oneens met het besluit, dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zodra u bent aangemeld als wanbetaler bij het CVZ betaalt u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. U moet vanaf dat moment een hogere premie betalen aan het CVZ. Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, zal de standaardpremie én het verhoogde deel (boete) automatisch door de gemeente van uw uitkering worden ingehouden en worden doorbetaald aan uw zorgverzekeraar. Dit is de gemeente wettelijk verplicht. U kunt pas worden afgemeld bij het CVZ als u een officieel schuldhulpverleningstraject bent gestart én u dit hebt doorgegeven aan CZ óf als u alle schulden hebt afgelost. Als u de schulden volledig hebt afgelost, kunt u zich weer aanmelden bij CZ voor deelname aan de aanvullende verzekering. Let op! Bovenstaande procedure geldt voor alle zorgverzekeringen, dus niet alleen voor de Collectieve Zorgverzekering Minima via de gemeente. Zorgtoeslag De premies voor de zorgverzekering zijn de laatste jaren flink gestegen. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premiekosten voor de zorgverzekering. Deze wordt verstrekt door de Belastingdienst. De zorgtoeslag is een voorschot. Achteraf stelt de Belastingdienst aan de hand van uw inkomen uw recht op zorgtoeslag en de hoogte ervan definitief vast. 10

12 Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Of u recht hebt op zorgtoeslag en hoeveel, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van u en uw eventuele partner. Wij adviseren u om wijzigingen in uw financiële situatie en/of uw gezinssituatie tijdig door te geven aan de Belastingdienst, omdat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw toeslag. Voor meer informatie en het aanvragen van zorgtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, of telefoonnummer (0800) Hulp bij wonen, vervoer of huishoudelijke hulp (Wmo) De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is bedoeld voor mensen die door hun handicap of beperking problemen ondervinden in huis of met vervoer. Met de Wmo kunt u hulp krijgen, waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en leven. In de speciale Wmo-folder vindt u een compleet overzicht van de beschikbare voorzieningen. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als hulp of ondersteuning voor u noodzakelijk is om zelfstandig te wonen en leven, dan kunt u in aanmerking komen voor hulp in het huishouden, woningaanpassingen, een vervoersvoorziening en/of een rolstoel. In de speciale Wmo-folder vindt u een compleet overzicht van de voorwaarden waaraan u bij elke voorziening moet voldoen. Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Best. De Wmo-klantmanagers beantwoorden al uw vragen over uw specifieke situatie. Het Wmo-loket van de gemeente Best is gevestigd in Bestwijzer, Nazarethstraat 173 te Best. Meer informatie vindt u op en op zorg-en-welzijn. 11

13 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als u minderjarige kinderen hebt en een inkomen beneden een aangegeven grens, kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. Of u moet, als uw kind 16 of 17 jaar is, uw kind in belangrijke mate onderhouden. Ook als u een kindgebonden budget ontvangt blijft het recht op kinderbijslag gewoon bestaan. U krijgt meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst als u recht hebt op kindgebonden budget. U kunt ook zelf contact opnemen met de Belastingdienst, via of telefoonnummer (0800) Kinderopvangtoeslag Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, dan kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De kinderopvangorganisatie (crèche, kinderdagverblijf, gastouderbureau of buitenschoolse opvang) moet dan wél bij de gemeente geregistreerd zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het uitgangspunt van de kinderopvangtoeslag is dat de kosten voor de kinderopvang gelijk worden gedeeld door de ouders, de werkgevers en de overheid. Soms kunt u, naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, ook een tegemoetkoming bij Sociale Zaken van de gemeente Best aanvragen. 12

14 Wanneer komt u ervoor in aanmerking? U komt voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking als u werkt of een opleiding of re-integratietraject volgt en uw kinderen naar een geregistreerde kinderopvang gaan. De kinderopvangtoeslag geldt voor iedereen. Hoe hoog deze is hangt af van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en de kosten van de kinderopvang. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, of telefoonnummer (0800) Tegemoetkoming studiekosten ouders Voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of particulier voortgezet onderwijs volgen, kunt u als ouders een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Informatie Beheer Groep). Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Hoeveel geld u krijgt hangt onder meer af van de leeftijd van uw kind, het soort onderwijs dat uw kind volgt en in welke klas uw kind zit. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met DUO, of telefoonnummer (050) Tegemoetkoming studiekosten scholieren en studiefinanciering Is uw kind 18 jaar of ouder en volgt het hele dagen voortgezet onderwijs, dan kan uw kind een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. De tegemoetkoming studiekosten scholieren bestaat uit: een basistoelage (inwonend bij ouders of uitwonend) 13

15 een aanvullende toelage (o.a. afhankelijk van de klas en het inkomen van de ouders) Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Is uw kind 18 jaar of ouder en volgt het hele dagen beroepsonderwijs of hoger onderwijs, dan kan het in aanmerking komen voor studiefinanciering. De studiefinanciering kan bestaan uit: een basisbeurs (inwonend bij ouders of uitwonend) een aanvullende beurs (o.a. afhankelijk van het inkomen van de ouders) een lening een OV-studentenkaart (openbaar vervoerskaart) Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met DUO, of telefoonnummer (050)

16 Bijzondere bijstand Als u een laag inkomen hebt en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten als gevolg van uw leefsituatie, ziekte, medische beperkingen of andere bijzondere omstandigheden. Het kan gaan om eenmalige kosten of uitgaven die geregeld terugkomen. Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten zijn: eigen bijdragen in de kosten van de thuiszorg; kosten van sociale alarmering; extra kosten van de warme maaltijdenvoorziening; batterijen voor een hoorapparaat; tandartskosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekering of, als u daaraan deelneemt, door de collectieve zorgverzekering; tijdelijke hoge woonlasten; kosten voor de noodzakelijke aanschaf van een bril of contactlenzen. Voor uitgaven die iedereen doet (zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine) kunt u in de regel geen bijzondere bijstand aanvragen. U kunt nóóit bijzondere bijstand krijgen voor onder andere: het betalen van een boete, zoals een verkeersboete; het betalen van alimentatie voor uw kinderen of ex-partner; de kosten van geleden schade of toegebrachte schade, zoals brandschade of schade aan uw auto; de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WWuitkering; 15

17 vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering; een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland die niet via de verzekering of via de AWBZ wordt vergoed; kosten die vallen onder uw wettelijk bepaald eigen risico. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen dat u hebt maakt daarbij niet uit. Ook hoeft u niet een minimum inkomen te hebben. Hierbij geldt echter wel: hoe hoger uw inkomsten, hoe meer u zelf kunt betalen en hoe minder bijzondere bijstand u krijgt. Voorwaarden Bijzondere bijstand kunt u krijgen voor niet-alledaagse kosten. De kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Het gaat om kosten die afwijken van een normaal uitgavenpatroon en die samenhangen met uw individuele omstandigheden. Het moeten noodzakelijke kosten zijn waaraan niet valt te ontkomen en die niet goedkoper kunnen worden opgelost. De kosten krijgt u niet (helemaal) via een andere regeling of instantie vergoed. Er kan in alle redelijkheid niet van u worden verwacht dat u hiervoor had kunnen sparen. Het gaat in de regel dus niet over een koelkast of een wasmachine. Inkomen en vermogen Het inkomen en het vermogen worden getoetst aan de bijstandsbedragen. Uw vermogen telt mee als de waarde ervan (bijvoorbeeld het bedrag op uw bankrekeningen, uw spaargeld, uw auto, uw eigen woning of andere goederen van waarde) boven een bepaald maximum komt. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de normentabel op onze website: Mogelijk kunt u een deel van de kosten zelf betalen. Is uw inkomen lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en is uw vermogen lager dan het maximaal toegestane vermogen? Dan krijgt u de bijzondere noodzakelijke kosten (die u niet of niet helemaal via een andere regeling of instantie vergoed kunt krijgen) volledig vergoed. 16

18 Als uw inkomen hoger is dan 110% van het voor u geldende bijstandsbedrag, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen met een aanvraagformulier. Dit moet u altijd doen vóórdat u de kosten maakt. Bij medische kosten moet Sociale Zaken vooraf de medische noodzakelijkheid kunnen bepalen voordat bijzondere bijstand toegekend kan worden. Bovendien is het belangrijk om rekeningen te bewaren. U kunt namelijk alleen bijzondere bijstand krijgen als u rekeningen kunt laten zien. U kunt het aanvraagformulier downloaden van Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Als u het ingevuld en ondertekend hebt, kunt u het in de brievenbus van Sociale Zaken aan de buitenkant van het gemeentehuis doen of opsturen naar Sociale Zaken. Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen! Daarnaast kunt u het formulier krijgen via een klantmanager Inkomen van Sociale Zaken. Maak daarvoor een afspraak via de receptie/telefoniste van het gemeentehuis. De klantmanager kan u dan meteen vertellen of het zinvol is een aanvraag voor bijzondere bijstand in te dienen. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en verontreinigingsheffing U kunt bij de gemeente kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolrechten en onroerende zaakbelasting. Voor honden hoeft u vanaf 1 januari 2013 geen belasting meer te betalen. Voor vragen over kwijtschelding gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij afdeling Financiën, Belastingen en Invordering van de gemeente Best. Bij Waterschap De Dommel kunt u kwijtschelding aanvragen van de verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag. 17

19 Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Hebt u eenmaal kwijtschelding ontvangen, dan krijgt u vervolgens, zolang u een minimuminkomen hebt, jaarlijks automatisch kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Gemeentelijke belastingen U kunt kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. U kunt het aanvraagformulier downloaden van Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Stuur het volledig ingevulde formulier op naar, of geef het af bij, de gemeente Best. Het adres staat op het formulier. Als u er niet zelf uitkomt, kunt u een afspraak maken met iemand van de afdeling Financiën, Belastingen en Invordering van de gemeente Best. Verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag Voor meer informatie of het aanvragen van kwijtschelding van de verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag kunt u contact opnemen met Waterschap De Dommel, Postbus , 5280 DA Boxtel, telefoonnummer (0800) of via 18

20 Heffingskortingen van de Belastingdienst Over uw inkomen moet u belasting betalen, maar niet over uw hele inkomen. De belastingwetgeving kent verschillende heffingskortingen, zodat de belasting lager wordt. Enkele heffingskortingen worden direct verrekend met uw uitkering of uw salaris. Andere heffingskortingen moet u bij de Belastingdienst aanvragen. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? De fiscale partner die geen inkomen of het laagste inkomen heeft, komt in aanmerking voor de algemene heffingskorting minst verdienende partner. Alleenstaande ouders die een inwonend kind onderhouden dat jonger is dan 27 jaar komen in aanmerking voor de alleenstaande ouderkorting. Personen die inkomsten uit arbeid hebben boven een bepaalde inkomensgrens en een inwonend kind onderhouden dat jonger is dan 12 jaar komen in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De heffingskorting is een voorschot. De Belastingdienst stelt achteraf uw recht op de heffingskortingen en de hoogte ervan definitief vast. Wij adviseren u om wijzigingen in uw financiële situatie en/of uw gezinssituatie direct aan de Belastingdienst te melden, omdat die gevolgen kunnen hebben voor uw heffingskortingen. Bovenstaand overzicht is niet volledig. Voor meer informatie en het aanvragen van een voorlopige teruggaaf heffingskortingen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, of telefoonnummer (0800)

21 Korting op de kosten van rechtsbijstand De kosten van rechtsbijstand, mediation (conflictbemiddeling) of een juridisch advies kunnen erg hoog zijn. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen, betaalt de overheid een deel van de kosten. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Of u in aanmerking komt en hoeveel u zelf moet betalen is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Uw rechtsbijstandverlener of mediator kan, namens u, een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wilt u juridisch advies, dan kunt contact opnemen met een advocaat. U kunt ook terecht bij het Juridisch Loket, of telefoonnummer (0900) ( 0,10 per minuut). U kunt het Juridisch Loket ook bezoeken: Willemstraat 18, 5611 HD Eindhoven of Spoorlaan 404, 5038 CG Tilburg. Bel vooraf om een afspraak te maken. Voor meer informatie over de korting op de kosten van rechtsbijstand of mediaton kunt u terecht op de websites en bij uw rechtsbijstandverlener of mediator en bij de Raad van Rechtsbijstand, telefoonnummer (073) Vergoeding eigen bijdrage door bijzondere bijstand De kosten van de eigen bijdrage voor juridische hulp kan de gemeente via de bijzondere bijstand vergoeden. Kijk bij hoofdstuk 5 onder bijzondere bijstand of u hiervoor in aanmerking komt. 20

22 Sociaal raadslieden Sociaal raadslieden weten alles over wetten en regels die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de Wet werk en bijstand, over zorg- en huurtoeslag en over uw rechten als huurder. Ze weten ook hoe instanties werken en hoe u kunt krijgen waar u recht op hebt. Ook kunnen sociaal raadslieden u helpen met het invullen van een formulier, het opstellen van een brief of het schrijven van een bezwaarschrift. Als dat nodig is verwijzen sociaal raadslieden u naar een andere instelling, die uw probleem beter op kan lossen. Als u er zelf met een instantie, bijvoorbeeld het UWV of de Belastingdienst, niet uitkomt, kunnen sociaal raadslieden bemiddelen. Zij nemen dan contact op om uw zaak toe te lichten of om duidelijkheid te krijgen. Hulp van de sociaal raadslieden kost u geen geld. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Sociaal raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Best. Er geldt wel een inkomensgrens. Waar vraagt u het aan? Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Bestwijzer, Nazarethstraat 173 in Best, telefoon (0499)

23 Participatieregeling Als u een laag inkomen hebt, is het soms financieel moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of om de kosten te betalen voor een uitstapje. Daarom heeft de gemeente Best een speciale regeling: de Participatieregeling. Deze regeling vergoedt de kosten van maatschappelijke activiteiten en de kosten voor schoolgaande kinderen. De gemeente wil dat deze kinderen voldoende deel kunnen nemen aan activiteiten van de school. Denk daarbij aan het schoolreisje of schoolkamp, of de aanschaf van een schooltas, gymkleding, schriften, pennen en potloden. Het bedrag dat u via de Participatieregeling kunt ontvangen is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin. De bijdrage is voor de aanvrager en zijn of haar meerderjarige gezinsleden 150,00 per jaar per persoon. De bijdrage voor kinderen van 0 tot 4 jaar is 150,00 per jaar per kind. De bijdrage voor kinderen van 4 tot 12 jaar is 300,00 per jaar per kind. De bijdrage voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar is.500,00 per jaar per kind. Deze laatste categorie is met ingang van 1 januari 2013 toegevoegd. In het jaar dat een kind 19 jaar wordt, kunt u de Participatieregeling niet meer voor hem/haar aanvragen. Het kind is dan volwassen en kan zelfstandig een beroep doen op de regeling. Hij of zij kan dan ook in aanmerking komen voor een maximale vergoeding van 150,00 per jaar. 22

24 Nadat is vastgesteld dat u recht hebt op een bijdrage vanuit de Participatieregeling en wat de hoogte van dat bedrag is, krijgt u het geld in één keer uitbetaald. Voorheen werd dit in drie termijnen gedaan. Het is dus van belang dat u een deel van het geld reserveert voor uitgaven die later in het jaar komen. U mag het geld van de Participatieregeling gebruiken voor twee verschillende soorten kosten: 1. Kosten in verband met sociale, culturele en sportactiviteiten: abonnementen en seizoenskaarten voor onder andere het zwembad, de schouwburg, de bibliotheek, musea en sportverenigingen; contributies en attributen voor een vereniging of een club waarvan u lid bent, zoals sportverenigingen, hobbyclubs, ouderenverenigingen, buurtverenigingen, politieke partijen en vakbonden, jeugd- en jongerenwerk en dansles; cursusgelden gericht op hobby en creativiteit op het gebied van jongerenwerk, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- en buurthuiswerk en emancipatieactiviteiten; eenmalige activiteiten zoals excursies en uitstapjes naar dierentuin of attractiepark, theater- of bioscoopbezoek, sportwedstrijden en festivals; abonnementskosten voor telefoon, dagblad of internetgebruik. Staat uw activiteit er niet bij? Vraag dan altijd even na of deze in aanmerking komt voor de Participatieregeling. Sociale Zaken neemt andere mogelijkheden in overweging als ze passen binnen de uitgangspunten van deze regeling. U kunt hierover altijd advies vragen aan Sociale Zaken. 2. Indirecte kosten in verband met scholing van uw inwonende kind Dit zijn de kosten die niet door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Informatie Beheer Groep) worden vergoed. U kunt hierbij denken aan: schoolreisje of schoolkamp; ouderbijdrage; boekentas of gymtas; 23

25 gymkleding; schoolbenodigdheden als pennen, potloden, etui, schriften, passer en liniaal. Let op! Het is belangrijk dat u het hele jaar alle bonnetjes, facturen en bankafschriften bewaart als bewijs dat u op de juiste manier gebruik maakt van de Participatieregeling: de gemeente controleert steekproefsgewijs of het geld van de Participatieregeling op de juiste manier gebruikt wordt. Als u dat niet doet en u krijgt controle, dan kunt u niet afdoende aantonen dat u het geld hebt gebruikt waarvoor het bedoeld is. U moet het geld van de Participatieregeling dan terug betalen. Bent u 65 jaar of ouder en voldoet u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Participatieregeling? Dan hoeft u geen bonnetjes en facturen te bewaren. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Deze regeling is bestemd voor elke inwoner van Best die achttien jaar of ouder is en een inkomen heeft dat beneden 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm ligt. De Participatieregeling geldt dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen. U komt alleen in aanmerking voor deze regeling als uw totale eigen vermogen (spaargeld en bezittingen als auto, huis, caravan, dure sieraden et cetera) niet hoger is dan het bedrag dat volgens de Wet werk en bijstand vrijgehouden wordt. U kunt de Participatieregeling aanvragen met een aanvraagformulier. Dit kunt u krijgen door te bellen met Sociale Zaken via (0499) of door het te downloaden van Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Als u het ingevuld en ondertekend hebt, kunt u het in de brievenbus van Sociale Zaken aan de buitenkant van het gemeentehuis doen of opsturen naar Sociale Zaken. Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen! Daarnaast kunt u het formulier krijgen via een klantmanager Inkomen van Sociale Zaken. Maak daarvoor een afspraak via de receptie/telefoniste van het gemeentehuis. De klantmanager kan u dan meteen vertellen of het zinvol is een aanvraag voor de Participatieregeling in te dienen. 24

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie