VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEREENVOUDIGD PROSPECTUS"

Transcriptie

1 Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK Naam: Dexia B Oprichtingsdatum: 15/10/1991 Bestaansduur: Onbeperkte duur Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel België heeft: Statuut: Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheertype Aangestelde beheervennootschap: Dexia Asset Management, Rogierplein 11, 1210 Brussel Rechtsvorm: naamloze vennootschap Delegatie van de administratie: RBC Dexia Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel Voor bepaalde functies van de administratie verbonden aan de activiteit van Transferagent: De functies van de administratie verbonden aan de activiteit van Montage worden door de Beheervennootschap verzekerd Financiële Dienst: Distributeur(s): Bewaarder: Commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d Entreprises B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, met als permanente vertegenwoordiger de heer Maurice Vrolix. Promotor(s): Dexia Asset Management, Rogierplein Brussel Belastingstelsel: Voor de bevek: Jaarlijkse belasting van 0,08%, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. AANVULLENDE INFORMATIE Informatiebronnen: Bevoegde autoriteit: Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen: Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus: Op verzoek kunnen het prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en, desgevallend, de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij de instelling die de financiële dienst verzekert. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn opgenomen in de jaarverslagen van de betreffende periodes. De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internetsite en op de internetsite het vereenvoudigd prospectus en het laatste jaar- en halfjaarlijks verslag. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) Congresstraat Brussel Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. Aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Dexia Bank België op het gratis nummer , bereikbaar op elke bankwerkdag tussen 7u en 22u en op zaterdag tussen 9u en 17u, en op volgend adres: De Raad van Bestuur van de bevek. Voor zover bekend aan de Raad van Bestuur, zijn de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen. Pagina 1/8 April 2011

2 Naam: Oprichtingsdatum: 29/09/2010 INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT VOORSTELLING Autocall - Clean Energy Bestaansduur: tot 3 november 2016 (met valuta 7 november 2016) of tot 27 september 2013 (met valuta 2 oktober 2013) in geval van vervroegde terugbetaling Doel van het compartiment: BELEGGINGSGEGEVENS Het compartiment heeft als beleggingsstrategie het terugwinnen (vóór kosten en taksen) van het initieel met valuta 5 november 2010 geïnvesteerde kapitaal (=500 EUR per aandeel) op 3 november 2016, zijnde de vervaldag van het compartiment (met valuta 7 november 2016) of op 27 september 2013 in het geval van vervroegde terugbetaling (met valuta 2 oktober 2013), vermeerderd met een bedrag afhankelijk van de evolutie van een mandje van 10 aandelen. Deze eventuele meerwaarde is het resultaat van een percentage toegepast op de initiële netto-inventariswaarde (= 500 EUR per aandeel) en zal op vervaldag of op de vervroegde terugbetalingsdag van het compartiment uitbetaald worden. 1. Indien alle aandelen uit het mandje op 9 september 2013 ( = de Tussentijdse Observatiedag ) een Tussentijdse Observatiewaarde hebben laten optekenen die hoger is dan hun respectievelijke Beginwaarde S i0 : Zal het compartiment vervroegd terugbetaald worden op 27 september 2013 (met valuta 2 oktober 2013) en zal de belegger genieten van een vaste meerwaarde gelijk aan 15%, toe te passen op het initieel geïnvesteerde kapitaal (= 500 euro per aandeel). Ingeval van vervroegde terugbetaling wordt het compartiment in vereffening gesteld en van rechtswege ontbonden. 2. Indien niet alle aandelen uit het mandje op de Tussentijdse Observatiedag een Tussentijdse Observatiewaarde hebben laten optekenen die hoger is dan hun respectievelijke Beginwaarde, zal de belegger op de vervaldag van het compartiment genieten van een meerwaarde als volgt berekend: 100 % van de stijging van het mandje van aandelen ten opzichte van de beginwaarde van het mandje van aandelen, waarbij de stijging van ieder aandeel beperkt wordt tot 30% of: 1 100% * Max 0%; 10 * 10 S Min 30%; it S S i= 1 i0 i0 De prestatie van elk aandeel tijdens de looptijd van het compartiment is bijgevolg gelijk aan het verschil tussen zijn Beginwaarde en zijn Eindwaarde, met een maximale stijging van 30%. De prestatie van het mandje op de vervaldag is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de prestatie van elk aandeel afzonderlijk. In dit geval zal de aandeelhouder op de vervaldag het initieel met valuta 5 november 2010 geïnvesteerde kapitaal (= 500 EUR per aandeel) recupereren, vermeerderd met een bedrag dat het resultaat is van het aldus bekomen percentage toegepast op de initiële netto-inventariswaarde (= 500 EUR per aandeel). De Tussentijdse Observatiewaarde is de officiële sluitingkoers van aandeel i (waar i staat voor één van de 10 aandelen uit het mandje) op 9 september S i0 = de officiële sluitingskoers van aandeel i (waar i staat voor één van de 10 aandelen uit het mandje) op 5 november 2010 (= de Beginwaarde). S it = de officiële sluitingskoers van aandeel i (waar i staat voor één van de 10 aandelen uit het mandje) op 12 oktober 2016 (= Eindwaarde). Vóór kosten en taksen Bestaan van een kapitaalbescherming: - 100% - Bedrag op vervaldag (vóór aftrek van kosten en belastingen), t.o.v. initiële minimumbelegging: 500 EUR Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment noch aan zijn aandeelhouders Pagina 2/8 April 2011

3 Beleggingsbeleid van het compartiment: Categorieën van toegelaten activa: Teneinde het beleggingsdoel te realiseren zal belegd worden in beleggingen van het type reverse repo, liquiditeiten, deposito s, thesauriecertificaten, Commercial Paper, floating rate notes, zerocoupon deposito s en/of zerocoupon obligaties uitgegeven door een entiteit staande onder prudentieel toezicht. Daarnaast zal ook een swapcontract of een optie worden afgesloten met het oog op het verkrijgen van een eventuele meerwaarde op de vervaldag. Deze lijst is niet limitatief; elk ander instrument dat door de reglementering wordt toegelaten en dat tot doel heeft de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken kan eveneens gebruikt worden. Toegelaten derivatentransacties: Het gebruik van derivaten is enkel toegelaten teneinde de beleggingsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken. Door het gebruik van een equity-swap of een optie kan een meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van een index worden nagestreefd. Deze transacties hebben geen relevante impact op het risicoprofiel van het compartiment. Het betreft een passieve Buy en Hold strategie teneinde te kunnen mee profiteren van een eventuele stijging van een mandje van aandelen. Bepaalde strategie: Eén van onderstaande strategieën zal aangewend worden voor het bereiken van het doel van het compartiment: 1) Het compartiment concentreert zich primair enerzijds op beleggingen in liquiditeiten, deposito s, beleggingen van het type reverse repo, thesauriecertificaten, Commercial Paper, monetaire fondsen en floating rate notes waarvan de eindvervaldag niet verder gaat dan 07/11/2016, en anderzijds op een swapcontract afgesloten met een tegenpartij met minimum rating A- (op moment van afsluiten van het swapcontract). Volgens de bepalingen van dit contract zal het compartiment aan de tegenpartij een intrestvoet betalen (die overeenkomt met de geldende intrestvoet op de markt voor een periode van telkens 6 maanden) in ruil waarvoor het een bedrag zal ontvangen dat gekoppeld is aan de evolutie van een mandje van aandelen. De betaling van de intrestvoet in het kader van het swapcontract zal verzekerd worden door inkomsten verkregen uit de beleggingen in de toegelaten activa. 2) Het compartiment concentreert zich primair enerzijds op beleggingen in zerocoupon deposito s en zerocoupon obligaties waarvan de eindvervaldag niet verder gaat dan 07/11/2016, en anderzijds op een optie afgesloten meteen tegenpartij met minimum rating A- (op moment van afsluiten van het optiecontract). De discount op de zerocoupon deposito s en zerocoupon obligaties laat de aankoop van een optie toe bij start van het compartiment. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: De tegenpartij van de reverse repos zal een Europese kredietinstelling zijn (of kredietinstellingen met een vergelijkbaar prudentieel toezicht als een Europese kredietinstelling). Reverse repo s bestaan in het beleggen op korte termijn van liquiditeiten bij één of meerdere tegenpartijen waarvoor in ruil en voor de looptijd van de plaatsing obligaties van zeer goede kwaliteit als garantie zullen verkregen worden (minimum investment grade A-). De beleggingen in liquiditeiten, deposito s, thesauriecertificaten, Commercial paper, floating rate notes, zerocoupon deposito s en zerocoupon obligaties zullen worden aangegaan bij financiële instellingen onder prudentieel toezicht met een minimale lange termijn rating van A- en een minimale korte termijn rating van A1/P1 bij aanvang. Onderliggend mandje van aandelen: Naam Sector Beurs Acciona SA Industrials Madrid Stock Exchange First Solar Inc Energy Nasdaq MEMC Electronic Materials Technology New York Stock Exchange NextEra Energy Inc Utilities New York Stock Exchange Solarworld AG Technology etra Sunpower Corp Industrials Nasdaq Suntech Power Holdings Company Ltd Industrials New York Stock Exchange Veolia Environnement Utilities Euronext Paris Waste Management Inc Industrials New York Stock Exchange Yingli Green Energy Holding Company Limited Industrials New York Stock Exchange Specificatie van het toepasselijke mandje van aandelen: A. Het mandje is initieel samengesteld uit 10 aandelen van ondernemingen die actief zijn in de ontwikkeling van groene energie. B.a. Wanneer een bedrijf uit het mandje overgenomen wordt door een bedrijf dat niet in het mandje zit, dan zal dit bij normale omstandigheden vervangen worden door het overnemende bedrijf volgens de op dat moment geldende modaliteiten. B.b. Wanneer twee bedrijven fusioneren dan zal deze nieuwe entiteit in het mandje opgenomen worden. Het oorspronkelijke gewicht blijft behouden tenzij het gaat om twee bedrijven uit het mandje zelf. In dit geval, zal een nieuw aandeel toegevoegd worden. B.c. Het mandje zal ten allen tijde minstens 10 aandelen bevatten. Wanneer het mandje door omstandigheden minder aandelen zou bevatten, dan zal een aandeel toegevoegd worden met ongeveer dezelfde karakteristieken als het laatst verdwenen aandeel. B.d. De samenstelling en de waarde van de hierboven beschreven mandje zal op ieder moment consulteerbaar zijn bij de instellingen die de dienstverlening verzekeren. De modaliteiten van deze operaties zullen door de raad van bestuur worden vastgelegd. Als een van de dagen vermeld in de beleggingspolitiek geen bankwerkdag of een gesloten beursdag is, zullen de ISDA-regels vermeld in het bovengenoemde swapcontract of optiecontract gebruikt worden. Als een van de in deze prospectus vermelde valutadata geen bankwerkdag is, zal als valutadatum de eerstvolgende bankwerkdag gelden. Pagina 3/8 April 2011

4 Voorbeelden: Scenario 1: Vervroegde terugbetaling : positieve prestatie van alle aandelen uit het mandje op 09/09/2013 Beginwaarde (05/11/2010) Tussentijdse Observatiewaarde Prestatie (09/09/2013) Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Positieve prestatie van alle aandelen Vervroegde terugbetaling In aanmerking te nemen percentage voor de berekening van de terugbetalingprijs: 15,00% Terugbetalingprijs op eindvervaldag (voor kosten en taksen): 575 EUR = 500 EUR + 15%* 500 EUR Of een jaarlijks actuarieel rendement 4,92% (voor kosten en taksen) Berekend van 05/11/2010 tot 02/10/2013. Scenario 2: Geen vervroegde terugbetaling en positieve prestatie van het mandje van aandelen op 12/10/2016 Beginwaarde Tussentijdse Observatiewaarde Eindwaarde (12/10/2016) Prestatie (05/11/2010) (09/09/2013) Aandeel % (35%>30%) Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % (40%>30%) Aandeel % (45%>30%) Aandeel % Aandeel % (55%>30%) Geen positieve prestatie van alle aandelen Geen vervroegde terugbetaling Prestatie van het mandje: 21% In aanmerking te nemen percentage voor de berekening van de 21% terugbetalingprijs: Terugbetalingprijs op eindvervaldag (voor kosten en taksen): 605 EUR = 500 EUR + 21%* 500 EUR Of een jaarlijks actuarieel rendement 3,22% (voor kosten en taksen) Berekend van 05/11/2010 tot 07/11/2016. Scenario 3: Geen vervroegde terugbetaling en negatieve prestatie van het mandje van aandelen op 12/10/2016 Beginwaarde Tussentijdse Observatiewaarde Eindwaarde (12/10/2016) Prestatie (05/11/2010) (09/09/2013) Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Aandeel % Geen positieve prestatie van alle aandelen Geen vervroegde terugbetaling Prestatie van het mandje: -8% In aanmerking te nemen percentage voor de berekening van de 0% terugbetalingprijs: Terugbetalingprijs op eindvervaldag (voor kosten en taksen): 500 EUR Of een jaarlijks actuarieel rendement 0,00% (voor kosten en taksen) Berekend van 05/11/2010 tot 07/11/2016. Pagina 4/8 April 2011

5 Risicoprofiel van het compartiment: De belegger wordt eraan herinnerd dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen, en hij dus minder kan terugkrijgen dan hij heeft ingelegd, in geval van een aankoop buiten de initiële inschrijvingsperiode en/of een verkoop voor vervaldag (en onverminderd kosten en belastingen). Het prospectus van het compartiment (deel B) omvat een gedetailleerde beschrijving van de risico s. Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Afwikkelingsrisico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Wisselkoers- of valutarisico Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen Bewaarnemingsrisico Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of een onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement Flexibiliteitsrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de externe factoren zoals het belastingregime De belegger wordt eraan herinnerd dat het kapitaal niet geniet van een garantie. De beleggingspolitiek van het compartiment is er op gericht de initiële waarde van 500 EUR per aandeel (voor kosten en taksen) te beschermen op vervaldag van het compartiment. De inschatting van het risicoprofiel van het compartiment is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite Risicoprofiel van het type belegger: Het compartiment is geschikt voor defensieve beleggers die willen profiteren van een beursstijging via een exposure op een mandje van aandelen gedurende de volgende 6 jaar en tegelijkertijd hun ingelegde kapitaal willen beschermen (in geval van een aankoop in de initiële inschrijvingsperiode) voor 100%. De beleggingshorizon van de belegger dient overeen te stemmen met de vervaldag van het compartiment, zijnde 6 jaar. De inschatting van het risicoprofiel van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite Pagina 5/8 April 2011

6 BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten: Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging (2) Verhandelingsprovisie: < EUR : 1,50% EUR < EUR : 1,25% EUR < EUR : 1% EUR : 0,75% Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede - Tijdens de aanvankelijke inschrijvingsperiode: 0% - Na de aanvankelijke inschrijvingsperiode: 1,5% Bij uittreding vóór 03/11/2016: Max. 1,5% In geval van vervroegde terugbetaling: 0% Beurstaks (TOB) Kapitalisatieaandelen: - op vervaldag of in geval van vervroegde terugbetaling: geen - andere gevallen: 0,5% (max. 750 EUR) Kap. Kap./Dis.: 0,5% (max. 750 EUR) In geval van compartimentswijziging van een compartiment van DEIA B naar een ander compartiment van DEIA B kunnen omzettingskosten (onder meer een verhandelingsprovisie) aangerekend worden. Evenwel wordt het bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa, die het desbetreffende compartiment toekomen, wel altijd aangerekend. Bovendien en in het kader van de omzetting, heeft de instelling die de financiële dienst verzekert het recht om per verrichting een bedrag af te houden ter dekking van de administratieve kosten. De instelling die de financiële dienst verzekert, houdt een tariefrooster ter beschikking van de aandeelhouders. (2) Met inbegrip van omzettingen tussen de verschillende types van rechten van deelneming. Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Max. 5 EUR Berekeningsbasis Per semester per aandeel, semestrieel berekend en betaalbaar op basis van de initiële inschrijvingsprijs van het compartiment. Deze vergoeding kan evenwel nooit hoger zijn dan 2% berekend op de netto-inventariswaarde. Prestatievergoeding nihil nihil Vergoeding voor de administratie: - Diensten Legal Life & Boekhouding Max. 0,02% Per jaar op basis van de initiële inschrijvingsprijs van het compartiment, semestrieel berekend en betaalbaar - Transferagent Max. 0,02% Per jaar op basis van de initiële inschrijvingsprijs van het compartiment, semestrieel berekend en betaalbaar Vergoeding van de financiële dienst nihil nihil Vergoeding van de bewaarder Max. 0,05% Per jaar op basis van de initiële inschrijvingsprijs van het compartiment, semestrieel berekend en betaalbaar Jaarlijkse belasting (3) 0,08% Van de in België op 31 december van het voorgaande jaar netto uitstaande bedragen. Andere kosten (schatting), met inbegrip van de Gemiddeld 0,30% Per jaar over de looptijd van het compartiment vergoeding van de commissaris, van de bestuurders en van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd (3) Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. Bestaan van fee-sharing agreements: Er kunnen regelingen voor het delen van vergoedingen bestaan. Meer informatie over dit punt is opgenomen in het prospectus (Deel B) van het compartiment. Pagina 6/8 April 2011

7 INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: Kapitalisatieaandelen, op naam of gedematerialiseerd. ISIN-codes: Kapitalisatieaandelen: BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR Initiële inschrijvingsperiode: van 1 oktober 2010 tot en met 29 oktober 2010 (vóór 12u). De Raad van Bestuur mag de inschrijvingsperiode vervroegd afsluiten. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om de introductie terug te nemen indien minder dan 10 miljoen EUR is ingeschreven. Initiële inschrijvingsprijs en minimuminschrijving: 500 EUR (netto-inventariswaarde gedateerd op 29 oktober 2010, met valuta 5 november 2010) Berekening van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt tweewekelijks berekend, telkens de eerste bankwerkdag van de week op basis van de beurskoersen op de sluitingsdag van de ontvangst van de orders, zoals hieronder gedefinieerd. Indien deze dag op een officiële feestdag of een bankholiday valt, wordt de netto-inventariswaarde de volgende bankwerkdag berekend. Indien meer dan 20% van de reële waarden bekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de ontvangst van de orders, zullen de koersen van de bankwerkdag na de afsluiting van de ontvangst van de orders worden gebruikt voor de berekening van de netto-inventariswaarde. In dat laatste geval wordt de berekening van de netto-inventariswaarde een dag uitgesteld. De inventariswaarde zal voor de tweede maal berekend worden op 15/11/2010. Publicatie van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België gepubliceerd in de financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzekeren. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging en omzetting tussen types van rechten van deelneming: D = Datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke vrijdag die voorafgaat aan de bepaling van de netto-inventariswaarde om 12u00, indien deze dag in België op een officiële feestdag of een bankholiday valt, afsluiting van de aanvragen op de voorgaande bankwerkdag) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en voor de distributeur die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. D + 1 = Datum van de berekening van de netto-inventariswaarde (datum N.I.W. = D) D + 3 = Datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Pagina 7/8 April 2011

8 BIJLAGE JAARLIJKS HERZIENBARE INFORMATIE Synthetische risico-indicator: Klasse IV op een schaal van O (laagste risico) tot VI (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB of in een ICB-compartiment met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittreding voor de vervaldag. De risicoklasse wordt toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. Het nieuwe ICB-compartiment neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra het ICB-compartiment een inventariswaarden-historiek van meer dan 1 jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. De eventuele wijziging van risicoklasse zal in de prospectus worden opgenomen. Elke latere wijziging van risicoklasse zal in de (half)jaarverslagen van de ICB s worden opgenomen. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming: / Totale-kostenpercentage (TKP): / Omloopsnelheid: / Pagina 8/8 April 2011

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

PROSPECTUS VAN HET DEXIA B. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

PROSPECTUS VAN HET DEXIA B. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen PROSPECTUS VAN HET COMPARTIMENT AUTOCALL EURO DEIA B Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B. HET PROSPECTUS VAN HET

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. Naam: VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

PROSPECTUS VAN HET DEXIA B. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

PROSPECTUS VAN HET DEXIA B. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen PROSPECTUS VAN HET COMPARTIMENT AUTOCALL FRANCE DEXIA B Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B. HET PROSPECTUS VAN

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

HET PROSPECTUS IS SAMENGESTELD UIT VOLGENDE ELEMENTEN:

HET PROSPECTUS IS SAMENGESTELD UIT VOLGENDE ELEMENTEN: PROSPECTUS DEIA B Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de icbe-richtlijn HET PROSPECTUS IS SAMENGESTELD

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

PROSPECTUS VAN HET DEXIA B. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

PROSPECTUS VAN HET DEXIA B. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen PROSPECTUS VAN HET COMPARTIMENT AUTOCALL BELGIUM DEIA B Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B. HET PROSPECTUS VAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Vereenvoudigd prospectus

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment VALUE & DYNAMIC van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 2 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1

FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1 FORTIS B FIX 2008 Solar Energy 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2008 Ook verhandeld onder de handelsnaam «MAESTRO» voor bepaalde compartimenten (zie gedeelte

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE

POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE POST-FIX FUND POST-Multifix SCORE Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment NATURAL ENERGY van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

PROSPECTUS VAN HET. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B.

PROSPECTUS VAN HET. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B. PROSPECTUS VAN HET COMPARTIMENT INDE LINKED 14 DEIA CLICKINVEST B Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B. HET PROSPECTUS

Nadere informatie

PROSPECTUS VAN HET. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B.

PROSPECTUS VAN HET. Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B. PROSPECTUS VAN HET COMPARTIMENT BONDS 2014 CORDIUS CAPITAL Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen I.C.B. HET PROSPECTUS

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT KBC BUSINESS PRO APRIL 90 van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Conditional Plus Europe 1

Informatie betreffende het compartiment Conditional Plus Europe 1 Informatie betreffende het compartiment Conditional Plus Europe 1 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES PETERCAM MULTIFUND EQUITIES Vereenvoudigd Prospectus Juni 2011 Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die niet beantwoordt aan de voorwaarden

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT HIGH DIVIDEND EUROZONE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT

POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT POST-FIX FUND POST-Multifix DIRECT Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E.

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E. PROSPECTUS Mei 2015 VALUE SQUARE FUND Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E.

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment GLOBAL

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES PENSIOENSPAARFONDS

PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt in financiële instrumenten

Nadere informatie

PUILAETCO DEWAAY FUND

PUILAETCO DEWAAY FUND PUILAETCO DEWAAY FUND Publieke bevek naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/CE ICBE

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Maart 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment EURO

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie