Profielschets lid Centrale Directie Carmelinstelling Pius Canisius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets lid Centrale Directie Carmelinstelling Pius Canisius"

Transcriptie

1 Profielschets lid Centrale Directie Carmelinstelling Pius Canisius

2 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke onderwijsinstelling met vijf locaties die een breed onderwijsaanbod verzorgen in Almelo, Rijssen en Tubbergen. Pius en Canisius zijn hechte leer- en leefomgevingen met een eigen identiteit en geven actief vorm aan hun verbondenheid met leerlingen, medewerkers en de omgeving. Beide scholen hebben een sterk regionale functie en zijn nauw verbonden met de streek Twente en haar inwoners. De instelling telt ruim 3450 leerlingen en ca. 380 medewerkers. Pius - Canisius is één van de twaalf instellingen van de Stichting Carmelcollege. De Stichting Carmelcollege verbindt 14 VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op ruim 50 schoollocaties wordt een breed onderwijsaanbod verzorgd. In totaal worden ruim leerlingen in hun leerproces begeleid door meer dan medewerkers. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie en zelfstandigheid, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs. Onderwijskundige keuzes en de zorg voor de onderwijskwaliteit worden op de scholen zelf gerealiseerd. De Centrale Directie legt periodiek verantwoording af aan het College van Bestuur, het bevoegd gezag. De nauwe samenwerking tussen Pius en Canisius is met name gericht op de inrichting van het onderwijs op beide scholen. Het onderwijs staat centraal. Daarnaast wordt gewerkt aan een optimalisering van de kwaliteit; handhaving van de kleinschaligheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Bij de bepaling van de koers voor de komende jaren houdt de instelling rekening met een aantal belangrijke actuele en toekomstige ontwikkelingen in samenleving en onderwijs: leerlingen vragen gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs met aandacht voor talentontwikkeling; dit vraagt o.a. een grotere rol voor ICT in het onderwijs; vervolgonderwijs, samenleving en bedrijfsleven vragen 21e -eeuwse vaardigheden (kritisch denken, samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, culturele vaardigheden), die een centrale(re) plek in het onderwijs verdienen; scholen moeten lerende organisaties zijn, met een professionele leercultuur op alle niveaus; scholen willen kwaliteit en opbrengstgericht werken en meer gebruik maken van data; toekomstbestendige en inspirerende huisvesting. Ieder mens en heel de mens Pius en Canisius maken deel uit van Stichting Carmelcollege. Haar missie is voor de instelling richtinggevend: Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de mens centraal. Niet alleen bij haar primaire taak het aanbieden van voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs. De zorg voor de mens ieder mens en heel de mens biedt ruimte voor en nodigt uit tot eigen inzet en verantwoordelijkheid van de onderwijsdeelnemers, - medewerkers, schoolleiders, bestuursleden en toezichthouders. Het onderwijsaanbod op confessionele grondslag heeft als doel bij te dragen aan de humanisering van de wereld in een christelijk perspectief; het onderwijs op algemeen bijzondere grondslag beoogt hetzelfde, met name in de begeleiding van leerlingen bij en in de confrontatie met zingeving, vanuit meerdere perspectieven. 2

3 De instelling Pius Canisius kent drie managementlagen, gekenmerkt door integrale verantwoordelijkheid en integraal leiderschap. De instelling staat onder leiding van de Centrale Directie, bestaande uit twee personen De vijf locaties worden geleid door locatiedirecteuren. De Centrale Directie en de locatiedirecteuren vormen samen de Directieraad, het beleidsbepalend orgaan. Binnen de locaties staan teams onder leiding van een teamleider. De verdeling van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken (centrale directie-locatiedirecteur en locatiedirecteur-teamleider) is op schoolniveau beschreven in het intern mandateringsstatuut van de schoolleiding. 3

4 2. SCHOLEN EN ONDERWIJSAANBOD Pius X College Het Pius X College telt drie locaties: twee in Almelo en een in Rijssen. De locaties Aalderinkshoek, Van Renneslaan en Rijssen worden geleid door een directeur en teamleiders. De teams bestaan uit 15 tot 25 docenten en (technisch) onderwijsassistenten en staan elk onder leiding van een teamleider. Elk team behartigt de belangen van zijn leerlingen die onder dat team vallen. Missie en visie In onze missie hebben wij vastgelegd wat we voor onze leerlingen en medewerkers nastreven. Deze kan in vijf oneliners samengevat worden: 1. Het gaat om jou; 2. Leren doe je overal; 3. Ook hier ben je thuis; 4. School zijn we samen; 5. Onderwijs voor deze tijd De leerlingen en het leren zijn het uitgangspunt van het leerproces. Als school willen wij onze leerlingen uitdagen om zich actief te blijven ontwikkelen, met het doel hen verder te vormen tot verantwoordelijke jonge mensen. Organogram Pius X College Centrale Directie Stafmedewerkers Directeur locatie Aalderinkshoek Directeur Locatie van Renneslaan Directeur locatie Rijssen Oop locatie Oop locatie Oop locatie onderbouw 1,2 en 3 bovenbouw 4, 5 en 6 vmbo onderbouw 1 en 2 vmbo bovenbouw 3 en 4 Team onderbouw Team bovenbouw Team vmbo onderbouw Team vmbo bovenbouw Docententeam 4

5 Locatie Aalderinkshoek Op deze locatie in Almelo volgen ongeveer 700 leerlingen onderwijs. Het aanbod bestaat uit: vmbo-theoretisch (tot en met leerjaar 2), havo, atheneum en gymnasium. Binnen het vwo bestaat een aparte stroom voor tweetalig onderwijs (TTO). Locatie Van Renneslaan Op deze locatie in Almelo volgen ongeveer 400 leerlingen onderwijs. Het aanbod bestaat uit: vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht, vmbo-gemengd en vmbo-theoretisch. Locatie Rijssen Op deze locatie volgen ongeveer 400 leerlingen onderwijs. Het aanbod bestaat uit: vmbo-theoretisch, havo (t/m leerjaar 3), atheneum en gymnasium(tot en met leerjaar 3). 5

6 Scholengemeenschap Canisius Scholengemeenschap Canisius telt twee locaties: Almelo en Tubbergen. Beide locaties worden geleid door een directeur en teamleiders. De locatie Almelo telt vier teams en de locatie Tubbergen heeft eveneens vier teams. Deze teams bestaan uit 15 tot 25 docenten en (technisch) onderwijsassistenten en staan elk onder leiding van een teamleider. Elk team behartigt de belangen van de leerlingen die bij dat team horen. Missie en visie In onze missie hebben wij vastgelegd dat we voor onze leerlingen en medewerkers nastreven: groeien in een veilige, overzichtelijke, uitdagende en sociale leer- en werkomgeving. De bovengenoemde missie hebben wij vertaald naar een aantal beleidsterreinen. Voor ons onderwijs heeft dat o.a. de volgende doelen opgeleverd: modern, up-to-date onderwijs; een uitdagende leer- en werkomgeving die de leerling verleidt tot actief leren; inzetten op ieders ontwikkeling tot een breed georiënteerde en zelfstandige persoonlijkheid; rekening houden met verschillen tussen leerlingen: qua lesinhoud en didactiek, qua programma-aanbod en qua begeleiding; leren samenwerken met anderen. Organogram scholengemeenschap Canisius Centrale Directie Stafmedewerkers Directeur locatie Almelo Directeur locatie Tubbergen Oop locatie Oop locatie Team vmbo Team onderbouw havo/vwo Team bovenbouw havo Team bovenbouw vwo Team vmbo-b Team vmbo-kg Team vmbo/havo Team havo/vwo Locatie Almelo Op de locatie Almelo volgen ongeveer 1050 leerlingen onderwijs. Het aanbod op deze locatie bestaat uit: vmbo-theoretisch, havo en vwo. Locatie Tubbergen Op de locatie Tubbergen volgen ongeveer 800 leerlingen onderwijs. Het aanbod op deze locatie bestaat uit: vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht, vmbogemengd/theoretisch, havo (t/m leerjaar 3) en vwo (tot en met leerjaar 3). Binnen het vwo bestaat een aparte stroom voor tweetalig onderwijs (TTO). 6

7 3. PROFIEL LID CENTRALE DIRECTIE De instelling wordt geleid door een Centrale Directie bestaande uit twee personen. In verband met het aanstaande vertrek van het huidige lid Centrale Directie (vanwege keuze pensioen) ontstaat er met ingang van 1 januari 2016 een vacature. Wij zoeken een gedreven en ervaren schoolleider op managementniveau. Een generalist die de taal en de cultuur van het (voortgezet) onderwijs goed kent en uiteraard op een aantal onderdelen specialistische kennis heeft. De twee leden van de Centrale Directie komen in onderling overleg tot een taakverdeling, een heel strakke portefeuilleverdeling wordt daarbij niet voorgestaan, een collegiaal werkmodel kenmerkt de Carmelwerkwijze meer. Stichting Carmelcollege Het lid Centrale Directie maakt deel uit van bestuurs- en managementstructuur van Stichting Carmelcollege. Hij neemt deel aan de overlegvergaderingen van het CvB met de eindverantwoordelijke schoolleidingen en is actief binnen de beradenstructuur van de Stichting (Beraad Onderwijs, Beraad Werkgelegenheid en Beraad Bedrijfsvoering). Binnen deze overlegstructuur zal het te benoemen lid Centrale Directie een échte teamspeler moeten zijn, die naast het belang van de Carmelinstelling Pius Canisius ook een duidelijk oog heeft voor de belangen van andere Carmelinstellingen en Stichting Carmelcollege als geheel. Het behoort ook tot de taak van het lid Centrale Directie substantieel bij te dragen aan de realisering van de strategische beleidsdoelen die de Stichting zich heeft gesteld, zoals die zich manifesteren in projecten, in aandachtsgebieden en in activiteiten waar de Stichting voor kiest. De strategische beleidsdoelen zijn recent verwoord in Koers Een koers die tot stand is gekomen in nauwe samenspraak tussen de eindverantwoordelijk schoolleiders en het College van Bestuur. Met Koers 2020 heeft de Stichting Carmelcollege een eigen visie op de kwaliteit van onderwijs ontwikkeld. Het lid Centrale Directie levert zijn bijdrage aan de realisatie van deze uitdagende koers. Opdrachten (lid) Centrale Directie In de komende jaren wil de Centrale Directie de instelling nog verder professionaliseren. De belangrijkste opdrachten voor de komende periode zijn: borgen en door ontwikkelen van de brede onderwijskwaliteit, zorgen voor voldoende dynamiek in onderwijskundige zin, zorgen voor goed personeelsbeleid zowel de kant van personeelszorg als de kant van de loopbaanontwikkeling, de maatschappelijke en strategische positionering van de instelling in de regio verder versterken en zorgen voor een gelijkblijvend marktaandeel van de beide scholen. De persoonlijkheid van het lid Centrale Directie Je bent een motiverende en inspirerende persoonlijkheid, die oog heeft voor de verschillende culturen van de locaties. Je bent een teamspeler die sterk is in binden en verbinden en gericht op relatie en samenwerking. Dit doe je door open en eerlijk te communiceren. De bestaande openheid en transparantie weet je te bewaren door je gezaghebbende, authentieke en integere persoonlijkheid. Je geeft richting en sturing vanuit een samenhangende visie op onderwijs. 7

8 Functie-eisen Opleiding Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid; aantoonbare actuele theoretische scholing op het gebied van leidinggeven en management; een wetenschappelijke master op het gebied van onderwijsmanagement strekt tot aanbeveling. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Ervaring Je hebt ruime ervaring als integraal leidinggevende binnen het (voortgezet) onderwijs. Je hebt aantoonbare ervaring met strategische beleidsontwikkeling, ontwikkeling en implementatie van onderwijsinnovaties, HR-beleid en financieel management. Je hebt visie op funderend onderwijs en kunt die vertalen in de praktijk. Je hebt netwerkkwaliteiten. Persoonskenmerken en competenties Het nieuwe lid van de Centrale Directie geeft geïnspireerd leiding op basis van vertrouwen, geeft ruimte aan de medewerkers en zet hen in hun kracht, coacht, begeleidt en stuurt vanuit inhoud en gezag en stelt het belang van de leerling daarbij centraal. Daarnaast dienen potentiële kandidaten te beschikken over de volgende kerncompetenties: Strategische visie: Kan een visie vertalen in lange termijn doelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze lange termijn doelstellingen. Kan zich een beeld vormen van de toekomstige ontwikkelingen en kan deze los zien van de huidige situatie. Onderwijskundig leiderschap: Geeft richting en sturing aan onderwijskundige processen vanuit een samenhangende visie op onderwijs; toetst, ontwerpt en verbetert de inrichting van de instelling op basis van onderwijskundige uitgangspunten. Coachend leidinggeven: Investeert bewust in een goed werkklimaat voor de medewerkers waarin ze zich verder kunnen ontplooien. Stimuleert, motiveert en coacht de medewerker zodat deze in staat is zijn werk goed uit te voeren. Bindend vermogen en sociale kracht Geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie. Bouwt aan een gezamenlijke cultuur en identiteit en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie. Heeft inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne. Netwerkcapaciteiten Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. Is omgevingsgericht en onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie. 8

9 Arbeidsvoorwaarden Ingangsdatum: per 1 januari 2016 Taakomvang: 0,7 1,0 fte Salaris: schaal 15 (maximaal 6573 Euro bruto bij een volledige baan). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VO en de secundaire voorwaarden van de Stichting Carmelcollege. Extra s: laptop, telefoonvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering, opleidingsmogelijkheden, zoals het management development traject van de Stichting Carmelcollege. 4. PROCEDURE Na de brievenselectie zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan het CvB worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken. Planning Sluiting reactietermijn: vrijdag 25 september 2015 Selectiegesprekken met het CvB: vrijdag 2 oktober e ronde gesprekken met BAC: donderdag 8 oktober 2015 Assessment: dinsdag 13 oktober e ronde gesprekken met de BAC: maandag 26 oktober 2015 Solliciteren Wanneer je belangstelling hebt voor deze functie heeft, nodigen wij je uit te solliciteren via onze website: ********************************

10 BIJLAGE: Functiebeschrijving (Functieboek Directie Stichting Carmelcollege) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de centrale directie van een instelling van Stichting Carmelcollege van grote omvang (> 3000 leerlingen). In deze onderwijsinstelling behoort de functie tot het hoogste echelon. De instelling biedt als brede scholengemeenschap onderwijs aan op vmbo en havo/vwo niveau. Een instelling kan bestaan uit een centrale dienst, één of meerdere locaties en daarbinnen één of meerdere teams. De voorzitter van de centrale directie draagt zorg voor het integraal management van de scholengemeenschap en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs en de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de scholengemeenschap. De voorzitter heeft vanuit het schoolleidersstatuut een ruim mandaat van het bevoegd gezag/bestuur. Het bevoegd gezag/bestuur heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle (strategische) beleidsgebieden bij de voorzitter gelegd. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en bestuurt op basis van het strategisch beleidsplan van stichting Carmelcollege Koers Via halfjaarlijkse managementgesprekken volgt het de beleidsontwikkeling op schoolniveau. Het College van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek met volledige eindverantwoordelijkheid, waarbij de schoolleiding over een ruim mandaat beschikt. Het lid van de centrale directie legt verantwoording af aan de voorzitter van de centrale directie. De voorzitter legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Het lid centrale directie draagt, als portefeuillehouder, samen met de voorzitter van de centrale directie zorg voor het management van de brede scholengemeenschap op de toegewezen aandachtsgebieden (waaronder strategie, onderwijsbeleid, financiën, personeel, organisatie, ICT, facilitaire zaken, PR, voorlichting en/of marketing) waarbij ingespeeld wordt op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs op regionaal en landelijk niveau. Hij is mede verantwoordelijk voor de (beleids)advisering over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het effect pas op langere termijn is in te schatten, profileert de scholengemeenschap en geeft direct leiding aan een onderdeel van de scholengemeenschap, de sectordirecteuren en ondersteunende stafafdelingen. De portefeuille- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de leden van de directie ligt vast in het directiereglement. Besluiten worden genomen binnen de kaders van het directiestatuut/bestuursreglement van de scholengemeenschap. De centrale directie bestaat uit een voorzitter en een lid en kan worden ondersteund door een aantal stafmedewerkers, zoals financiën, P & O en facilitaire zaken. Profielschets lid Centrale Directie Pius-Canisius 10

11 Werkzaamheden Draagt zorg voor het management van de brede scholengemeenschap op de toegewezen aandachtsgebieden, is mede verantwoordelijk voor de (beleids)advisering over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen, profileert de scholengemeenschap en geeft direct leiding aan een onderdeel van de scholengemeenschap, sector-/locatiedirecteuren en ondersteunende stafafdelingen. 1. Draagt, als portefeuillehouder, zorg voor het management van de brede scholengemeenschap op de toegewezen aandachtsgebieden (waaronder strategie, onderwijsbeleid, financiën, personeel, organisatie, ICT, facilitaire zaken, PR, voorlichting en/of marketing) waarbij ingespeeld wordt op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs op regionaal en landelijk niveau door: het initiëren, ontwikkelen en stimuleren van de vernieuwing van het (de) toegewezen beleidsterrein(en); het initiëren en ontwikkelen van hoofdlijnen voor het opzetten en bewaken van de uitvoering van beleid; het initiëren van de totstandkoming van het (meerjaren)beleidsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarverslag op de toegewezen aandachtsgebieden; het doen ontwikkelen van de bij de aandachtsgebieden passende systematiek van kwaliteitszorg en het toezien op de uitvoering daarvan; het opstellen van periodieke verantwoordingsrapportages voor het overleg in de centrale directie. 2. Is samen met de voorzitter van de centrale directie verantwoordelijk voor de (beleids)advisering over de ontwikkeling van de strategie en de te nemen strategische beslissingen waarvan het effect pas op langere termijn is in te schatten door: het aansturen van projecten en activiteiten in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen met regionale c.q. landelijke reikwijdte; het opstellen en vaststellen van een instellingsbreed meerjaren beleids- en bedrijfsplan, jaarplan, jaarrekening en jaarverslag; het ontwikkelen van strategische doelen; het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijs- en ondersteunend beleid; het adviseren over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden; het richtinggevend beïnvloeden van strategische beleidsconcepten van de instelling. 3. Profileert de scholengemeenschap door: het vertegenwoordigen van de scholengemeenschap naar buiten, politiek en bestuurlijk en naar in- en uitstroominstellingen; het opbouwen en onderhouden van voor de scholengemeenschap relevante contacten en netwerken; het uitvoeren van PR, voorlichting en marketingbeleid. 4. Geeft leiding aan een onderdeel van de scholengemeenschap, directeuren en ondersteunende stafafdelingen. Profielschets lid Centrale Directie Pius-Canisius 11

12 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - het lid centrale directie neemt beslissingen op strategisch niveau bij de voorbereiding en uitvoering van het strategische meerjarenbeleid van de scholengemeenschap en over algemene aspecten van management, beheer en bedrijfsvoering binnen het (de) toegewezen aandachtsgebied(en) waarbij de gevolgen op lange termijn (enige jaren) in te schatten zijn; - het lid centrale directie verricht werkzaamheden binnen in algemene termen geformuleerde strategische beleidslijnen en randvoorwaarden; - het lid centrale directie legt verantwoording af aan de voorzitter van de directie en het bestuur inzake de bruikbaarheid van en de wijze waarop de overeengekomen (strategische) doelstellingen en resultaten zijn gerealiseerd. Kennis en vaardigheden Het lid centrale directie heeft: - fundamenteel wetenschappelijk-theoretische kennis van het vakgebied en/of diepgaand inzicht in sociaal-maatschappelijke en politiek-bestuurlijke aangelegenheden kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs; - kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsgebied; - kennis van integraal leiderschap op het niveau van een wetenschappelijke master; - kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen; - kennis van en vaardigheid in het behartigen van het management van een scholengemeenschap met diverse onderwijsafdelingen; - vaardigheid in het hanteren van tegengestelde belangen en in de ontwikkeling van draagvlak voor het algemeen beleid. Contacten - met de voorzitter van de centrale directie en met leden van het bevoegd gezag/bestuur over beleidsaangelegenheden de instelling betreffende om strategische beleidsconcepten van de instelling richtinggevend te beïnvloeden; - met het MT en (beleids)medewerkers van het Bestuursbureau SCC over beleidsaangelegenheden de instelling betreffende om te overleggen en af te stemmen; - met andere scholengemeenschappen, onderwijsinstellingen, (politieke) onderwijsgerichte instanties en anderszins gerelateerde instanties om het beleid en de belangen van de scholengemeenschap uit te dragen, te verdedigen en te behartigen; - met andere leidinggevenden om afstemming en draagvlak te realiseren voor de ontwikkeling en implementatie van het ter zake relevante beleid van de scholengemeenschap; - met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; - met derden zoals gemeenten en ministerie e.d. over financiën, personeel, onderwijsbeleid en algehele organisatorische aspecten om informatie te verstrekken en afstemming te realiseren waarbij er sprake kan zijn van tegengestelde belangen en/of om de belangen van de scholengemeenschap te verdedigen. Profielschets lid Centrale Directie Pius-Canisius 12

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

Profielschets lid Centrale Directie Het Hooghuis, Oss

Profielschets lid Centrale Directie Het Hooghuis, Oss Profielschets lid Centrale Directie Het Hooghuis, Oss 1. HET HOOGHUIS Het Hooghuis is een algemeen-bijzondere scholengroep die bestaat uit acht scholen/locaties voor voortgezet onderwijs. Je vindt onze

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Centrale Directie Carmelinstelling Het Hooghuis

Profielschets voorzitter Centrale Directie Carmelinstelling Het Hooghuis Profielschets voorzitter Centrale Directie Carmelinstelling Het Hooghuis 1. CARMELINSTELLING HET HOOGHUIS Het Hooghuis is een algemeen-bijzondere scholengroep die bestaat uit acht scholen/locaties voor

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR februari 2016 A. Context Het Wartburg College verzorgt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord

Nadere informatie

Profiel rector/lid college van bestuur Stedelijk Gymnasium Leiden

Profiel rector/lid college van bestuur Stedelijk Gymnasium Leiden Profiel rector/lid college van bestuur Stedelijk Gymnasium Leiden 1 Bijlage 1 Profiel rector/lid college van bestuur Stedelijk Gymnasium Leiden Inleiding Het Stedelijk Gymnasium Leiden is met 1957 leerlingen

Nadere informatie

Bestuurder. Anna van Rijn College

Bestuurder. Anna van Rijn College Organisatie- en Functieprofiel Bestuurder (0,5 fte; schaal B2 CAO-VO bestuurders) Anna van Rijn College Nieuwegein Versie 25-03-2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers,

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF FUNCTIEPROFIEL Bestuurder voor 0,5 WTF VITUS ZUID is een nieuwe organisatie die met ingang van 1 augustus 2015, het bevoegd gezag wordt van een van de vier instellingen voor Cluster 2 onderwijs in Nederland.

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. Augustus Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. Augustus Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode Augustus 2016 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Management -> Directie/bestuur. Verrichten van integrale managementtaken

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Management -> Directie/bestuur. Verrichten van integrale managementtaken Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering CONCEPT 1 Organisatie Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Onderdeel Scholen Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 School- en functieprofiel Achterhoek VO Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 Versie 03/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl.

Nadere informatie

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk School- en Functieprofiel Vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Naam: School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Datum: 13 oktober 2011 Versie 1.0 DEFINITIEF Status

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

VOORZITTER / LID COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER / LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER / LID COLLEGE VAN BESTUUR SCALDA Voorgenomen besluit RvT: 22 mei 2014 Advies Ondernemingsraad: 13 juni 2014 Advies Studentenraad: 10 juni 2014 Definitief besluit RvT: 17 juni

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING SCHOLENGROEP HOLLAND Inhoudsopgave 1 Scholengroep Holland 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Voorzitter College van Bestuur 4 Plaats in

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Bestuurder Organisatie Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein Management -> Directie / bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering

Directeur Bedrijfsvoering School- en functieprofiel Directeur Bedrijfsvoering (S14 CAO-VO, ca. 83.000,-) Elde College Schijndel Sollicitatieprocedure Informatie: Neem zo spoedig mogelijk contact op met Jan de Boom, BeteoR, tel:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo , FUNCTIEPROFIEL Algemeen Directeur Talentencampus Venlo PublicSpirit drs. Marylin Demers Senior consultant Amersfoort, maart 2015 Algemeen Onderwijsgroep Buitengewoon (OG Buitengewoon), Fortior en Spring

Nadere informatie

Profielschets directeur onderwijs onderbouw

Profielschets directeur onderwijs onderbouw Profielschets directeur onderwijs onderbouw Scholengroep Carmel Hengelo Scholengroep Carmel Hengelo (SCH) is ontstaan uit de samenwerking tussen twee scholengemeenschappen (Scholengemeenschap Twickel en

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR ESDAL COLLEGE Inhoudsopgave 1. Esdal College 3 De organisatie 3 De missie 3 Onze kernwaarden 3 Ons motto 3 De structuur 3 De locatie Oosterstraat 4 2. Adjunct-locatiedirecteur

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld.

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld. PROFIELSCHETS AFDELINGSLEIDERS CSW BIJ DE VACATURES: AFDELINGSLEIDER BOVENBOUW HAVO Wij zijn met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald

Nadere informatie

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen Profiel Bovenschools directeur 25 maart 2016 Opdrachtgever De Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets. Bestuurder PERSONELE UNIE SOPHIA STICHTING EN STICHTING PCPO

Profielschets. Bestuurder PERSONELE UNIE SOPHIA STICHTING EN STICHTING PCPO Profielschets PERSONELE UNIE SOPHIA STICHTING EN STICHTING PCPO Inhoudsopgave 1. De organisatie 3 2. 4 Taken en verantwoordelijkheden 4 Functie-eisen 5 Gedragscriteria en vaardigheden 5 Competenties 6

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis)

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) De Centrale Directie van Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zoekt een Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) Arbeidsvoorwaarden Functie: Directeur deelschool Bevoegd

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR ALMEERSE SCHOLEN GROEP Inhoud 1 Almeerse Scholen Groep... 3 Kengetallen... 3 Bestuurlijke thema s... 3 2 Lid College van Bestuur... 4 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een dynamische stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs?

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Academie voor Handel en Ondernemerschap

Nadere informatie

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP FUNCTIEPROFIEL BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP Inhoud 1 Almeerse Scholen Groep... 3 De organisatie... 3 Missie ASG... 3 Bedrijfsbureau... 3 Stafdienst... 4 Kengetallen ASG... 4 Aanvullende informatie

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee. Den Helder

Organisatie en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee. Den Helder Organisatie en functieprofiel Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee Den Helder 12 mei 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over de organisatie 1.1. Over Scholen aan Zee 3 1.2. Organisatiestructuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 3 Inleiding 3 Koers en onderwijsvisie 3 Bestuur 4 Kengetallen 4 Bestuurlijke

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR Functieprofiel FUNCTIENAA FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR Verus - Aardoom & de Jong Utrecht 10 mei 2017 Aardoom & de Jong is voor Verus op zoek naar een daadkrachtige Voorzitter

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT

LID RAAD VAN TOEZICHT FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT ESDAL COLLEGE Inhoudsopgave 1. Esdal College 3 De organisatie 3 De missie 3 De Esdal visie 3 De structuur 3 2. Lid raad van toezicht 4 Algemene eisen aan de raad van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN Maastricht, vastgesteld op 16 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Stichting kom Leren Stichting kom Leren Missie en visie Organisatiestructuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR QUADRAAM GELDERSE ONDERWIJS GROEP

FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR QUADRAAM GELDERSE ONDERWIJS GROEP FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR QUADRAAM GELDERSE ONDERWIJS GROEP Inhoudsopgave 1 Quadraam 3 De organisatie 3 Missie 3 Visie 3 De opdracht 4 De structuur 4 2 Lid College van Bestuur 5 Functie-eisen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN 1. Toelichting op organisatie en functie College De Heemlanden is een open

Nadere informatie

Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar (0,8-1,0 FTE)

Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar (0,8-1,0 FTE) Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2 (0,8-1,0 FTE) 1 Het Etty Hillesum Lyceum Onze ambitie: Het Etty Hillesum Lyceum biedt alle leerlingen uit

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo

Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo School- en functieprofiel (onder voorbehoud van eventuele aanvullingen/wijzingen via medezeggenschap) Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo S-14 CAO-VO Versie 8 december 2017 Sollicitatieprocedure Informatie:

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Rector De Rietlanden - Met unieke opdracht -

School- en functieprofiel. Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Rector De Rietlanden - Met unieke opdracht - School- en functieprofiel Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Rector De Rietlanden - Met unieke opdracht - S15 CAO-VO Versie 30/03/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met mevrouw

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SKOVV

FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SKOVV FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SKOVV Inhoudsopgave 1 Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) 3 De organisatie 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 Bestuurder 5 Plaats in de organisatie 5

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIELSCHETS LID COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING ONDERWIJS MIDDEN-LIMBURG Inhoudsopgave 1 Stichting Onderwijs Midden-Limburg 3 De missie 3 Besturingsfilosofie SOML 4 Visie op leiderschap 4 De focus: Persoonlijk

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Breda, juni 2016 Profielschets Afdelingsleider (0,8-1,0 fte; S 12) Het in Breda is op zoek naar een Afdelingsleider voor de mavo afdeling. In deze profielschets geven we kort

Nadere informatie

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15)

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15) RECTOR Locatie Wieringerwerf Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) Organisatieprofiel Onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) ressorteren

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE

PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE PROFIELSCHETS LOCATIEDIRECTEUR HET NIEUWE IJSSELCOLLEGE Inhoudsopgave 1 Het IJsselcollege 3 De organisatie 3 Het Nieuwe IJsselcollege 3 De missie 4 2 Locatiedirecteur 5 Functie-eisen 5 Persoonlijkheidsprofiel

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen Organisatie- en functieprofiel Controller Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen Amsterdam, 18 januari 2012 Loes Lauteslager Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Kampen

Almere College Rector Almere College Kampen School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Kampen (S14 CAO-VO) Versie 26/8/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum VACATUREOVERZICHT JULI 2009 Functie Omschrijving Regio / plaats Vacaturenummer Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum Wij zoeken een enthousiaste en innovatieve afdelingsmanager Regionaal Expertise

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel School- en functieprofiel Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel (S14 CAO-VO) Versie 17/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58

Nadere informatie

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs Algemene toelichting In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Profiel. Stichting Carmelcollege. Lid Raad van Toezicht

Profiel. Stichting Carmelcollege. Lid Raad van Toezicht Profiel Stichting Carmelcollege Lid Raad van Toezicht 1 Stichting Carmelcollege Lid Raad van Toezicht De organisatie Stichting Carmelcollege bestaat uit 12 instellingen voor bijzonder voortgezet onderwijs

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR - PROFIELSCHETS - VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR ROC HORIZON COLLEGE Inhoudsopgave 1 ROC Horizon College 3 De organisatie 3 De missie 3 De structuur 3 Bestuurlijke thema s 4 2 Voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie