Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groenhorst Maartensdijk zoekt een"

Transcriptie

1 Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig onderwijs te bieden vanuit een christelijke levensvisie. Groenhorst is een maatschappelijk betrokken opleidingsinstituut met 11 kleinschalige locaties in Midden-Nederland. Groenhorst maakt deel uit van de Aeres Groep. Groenhorst Maartensdijk zoekt een Locatiedirecteur (0,8 fte) Bent u een ervaren leidinggevende met een heldere visie op onderwijs- en organisatieontwikkelingen? Is leren-leren voor u leidraad? Wilt u de koers uitzetten voor een eigentijdse vmbo-school? Stimuleer de groei en ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers en maak ons managementteam compleet! De uitdaging U bent verantwoordelijk voor de integrale aansturing op het gebied van o.a. onderwijs, personeel en financiën. U realiseert een gezonde bedrijfsvoering en werkt gericht aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Samen met uw medewerkers geeft u de visie op vmbo-ontwikkelingen verder vorm binnen de locatie. U zorgt dat medewerkers gewild eigenaar worden van een gezamenlijk gedeelde visie waar ze energie uit halen en waar ze zich trots bij voelen. Positive Behavior Support (PBS) is een van onze speerpunten. U stuurt aan op eigenaarschap laag in de organisatie en resultaatgerichte teams. U bevordert leerlingeninstroom, en zorgt voor een goede positionering van de locatie in de regio, ook met het oog op passend onderwijs. U draagt actief verantwoordelijkheid voor het totale organisatiebeleid. Het betreft een ondernemende functie met een gezichtsbepalende positie. U bent lid van het MT van Groenhorst. Uw kwaliteiten U bent - resultaatgericht met visie op onderwijs en leren. - in staat te sturen op kwaliteit in relatie tot financiën. - een duurzame verbinder tussen school, regio, Groenhorst en Aeres instellingen. - in staat om systematisch te sturen op opbrengsten en onderwijskwaliteiten. - thuis in het groene vmbo- onderwijs, u heeft hart voor leerlingen en personeel en stimuleert betrokkenheid met ouder/verzorger. - in staat op hbo /wo werk- en denk niveau te werken. - in het bezit van een lesbevoegdheid. Ons aanbod Een ondernemende functie met een gezichtsbepalende positie. U bent lid van het MT van Groenhorst. Wij bieden een marktconforme beloning in schaal 13 van de CAO MBO (maximaal 5.319,00 bruto per maand bij volledige dienstbetrekking). Bij structurele vacatures wordt, in eerste instantie, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep. Sollicitaties en inlichtingen Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Drs. G.J.M. Kruijer, algemeen directeur Groenhorst per mail: Wij ontvangen uw reactie met CV graag voor 5 april 2014 per mail: De eerste gespreksronde staat gepland op vrijdag 17 april 2015 en de tweede gespreksronde op dinsdag 21 april 2015.

2 Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de websites en Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Een uitgebreid profiel Locatiedirecteur Groenhorst 1. Functie-informatie Functienaam Organisatie Locatiedirecteur Aeres Groep 2. Context De werkzaamheden worden binnen een onderwijslocatie van de Aeres Groep uitgevoerd. De Aeres Groep bestaat uit: Groenhorst ((v)mbo), Groenhorst Praktijkonderwijs (pro), Vilentum Hogeschool (hbo) met de faculteiten CAH te Dronten en faculteit Stoas te Wageningen, Aeres Contract en PTC+ (de commerciële organisatie). Het onderwijsaanbod van een onderwijslocatie van Groenhorst kan bestaan uit pro-, vmbo- of mboonderwijs of een combinatie van deze onderwijssoorten. De locaties zijn veelal door de aanwezigheid van meerdere onderwijssoorten vertikaal georganiseerd. Daardoor worden deze locaties gekenmerkt door meerdere substantiële inhoudelijke onderwijskundige afdelingen met verschillende vormen van wetgeving en onderwijskundige verbindingen tussen de verschillende afdelingen. De afdelingen functioneren als aparte exameneenheden. Binnen de exameneenheid vmbo wordt invulling gegeven aan alle leerwegen en afgeleide vormen daarvan. De exameneenheid mbo kent veelal een aantal opleidingen met elk hun eigen dynamiek. Het pro wordt gekenmerkt door het voorbereiden van leerlingen op een zelfstandig functioneren in de samenleving, op een plaats binnen de (regionale) arbeidsmarkt of doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen. Daarnaast kan er op een locatie sprake zijn van cursus- en contractonderwijs. De locatiedirecteur draagt zorg voor het integraal management van locatie, vertaalt de instellingsstrategie naar het meerjaren- en (integraal) locatiebeleid en heeft binnen de instellingskaders de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en sturing aan de integrale bedrijfsvoering, waaronder onderwijsverzorging en dienstverleningsprocessen (incl. contractactiviteiten), personeel en organisatie, financiën, ICT, facilitaire ondersteuning e.d. Er wordt direct leidinggegeven aan teamleider(s) en veelal ook aan ondersteunende medewerkers. De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de instellingsdirecteur. De locatiedirecteur vormt met collega-locatiedirecteuren en de instellingsdirecteur het centrale managementteam van de instelling (instellings-mt). De locatiedirecteuren leveren vanuit hun locatie een bijdrage aan de brede beleidsontwikkeling van de instelling.

3 3. Resultaatgebieden Beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie binnen de eigen locatie. Het binnen de strategische kaders van de onderwijsinstelling formuleren van strategische doelen voor de eigen locatie. Het opstellen van het meerjarig locatiebeleidsplan dat strategische keuzes van de instellingen ondersteunt en de locatie specifieke keuzes weergeeft. Het toepassen van het kwaliteitszorgsysteem op de eigen locatie door het laten uitvoeren van tevredenheidonderzoeken, zelfevaluaties en visitaties om zo de kwaliteit van het onderwijs te meten. Het bewaken, stimuleren en evalueren van de kwaliteitszorg door met instellingsdirecteur en teamleiders de resultaten van de locatie, uitgedrukt in indicatoren vanuit verschillende aandachtsgebieden, te evalueren en zo nodig concrete verbeteracties te initiëren. Het voorbereiden van inspectiebezoeken op de locatie. Het aangaan van afspraken met andere onderwijsinstellingen of het bedrijfsleven, veelal binnen een samenwerkingsverband, teneinde een bijdrage te leveren aan lokale en/of regionale afstemming van het onderwijs en de organisatie hiervan. Het voeren van overleg met overheidsinstanties, zoals gemeentebestuur en provinciaal bestuur. Onderwijsontwikkeling en -uitvoering Het opstellen van de kaders waarbinnen de onderwijsontwikkeling in de teams plaatsvindt. Het bevorderen van de onderwijskundige ontwikkeling, coördinatie, afstemming en samenwerking van het onderwijs binnen de locaties in relatie tot het beroepenveld. Het stimuleren, faciliteren en evalueren van onderwijsvernieuwing en -verbetering binnen de teams, zowel met betrekking tot de inhoud als het aanbod van het onderwijs. Het vertalen van de instellingsonderwijsprogrammering naar onderwijsprogrammering voor de locatie. Het vertalen van de onderwijsprogrammering naar het organisatieontwerp voor de locatie binnen de algemene kaders. Het deelnemen aan overlegorganen aangaande het onderwijs binnen en buiten de eigen locatie. Het (laten) opstellen en vaststellen van de locatie gebonden toepassing van het toelatingsbeleid en doorstroommogelijkheden. Het toezien op de juiste uitvoering en naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot de leerlingen, deelnemers of studenten. Het bevorderen van een zo optimaal mogelijke in-, door- en uitstroom van leerlingen. Het aangaan en onderhouden van externe contacten gericht op projectactiviteiten en Het voorbereiden en uitvoeren van de daaruit voortvloeiende contracten vanuit de onderwijssoort van de locatie. Het aangaan en onderhouden van externe contacten gericht op commerciële activiteiten en het voorbereiden van de daaruit voortvloeiende contracten, inclusief het inschatten van het te behalen rendement en het uitbrengen van passende offertes. Bedrijfsvoering en leidinggeven Het realiseren van deskundigheidsbevordering door kennisoverdracht en het zorgdragen voor scholing. Het aansturen en het houden van overleg met het management (locatie-mt) en met de ondersteuning. Tevens het bevorderen van wederzijdse communicatie tussen de eigen en de andere afdelingen en de diverse locaties. Het zorgdragen voor de werkverdeling en stellen van prioriteiten. Het beheren van het locatiebudget en (delen van het) instellingsbrede budget. Het jaarlijks tijdig, binnen de instellingskaders, voor de locatie opstellen van: de concept begroting voor de inkomsten en uitgaven van de rijksbekostigde opleidingsprogramma s (exploitatie instellingsbegroting) en voor de project- en commerciële activiteiten voor het komende kalenderjaar.

4 Het doelmatig beheren van de huisvesting, de inventaris en de ICT middelen alsmede het uitvoeren van gebruikersonderhoud daarvan op locatie. Het zorgdragen voor een uniform gevoerd sociaal beleid binnen de locatie conform de CAO en toepasselijke wetgeving. Het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid, o.a. coaching en begeleiding, werving en selectie, introductie, verzuimbegeleiding en ontwikkelgesprekken. Strategische besluitvorming van de onderwijsinstelling Levert, als instellings-mt-lid, een bijdrage aan de strategische beleidsvorming van de instelling door: Het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen ten behoeve van het instellingsbrede meerjaren onderwijsbeleid en bedrijfsvoeringbeleid, rekening houdend met maatschappelijke- en omgevingsfactoren; Het adviseren van de instellingsdirecteur over de benodigde randvoorwaarden en vast te stellen beleidskaders. Het implementeren en evalueren van het instellingsbrede beleid ten aanzien van onderwijs en bedrijfsvoering op locatie binnen de gestelde beleidskaders en het doen van verbetervoorstellen in het instellings-mt. Het leiden van projecten en/of als voorzitter deelnemen aan projecten binnen of buiten de eigen locatie. Het vertalen van strategische beleidsuitgangspunten van de locatie en/of instelling in locatie-,project- en ondernemingsplannen. Externe vertegenwoordiging Het extern vertegenwoordigen van de locatie met betrekking tot locatiespecifieke aangelegenheden en het onderhouden van de externe contacten in de regio, die daaruit voortvloeien. Het deelnemen aan externe overlegorganen ten behoeve van onderwijs en/of organisatie van de locatie. Het realiseren van PR en communicatie van de locatie door het (laten) verzorgen van voorlichting en aandragen van input voor de uitgifte van schriftelijke en digitale communicatiemiddelen. Het realiseren en bewaken een positieve beeldvorming van de locatie in de externe contacten. 4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Kader Strategische beleidsuitgangspunten van de instelling en de toepasselijke wetgeving. Bevoegdheden Beslist over/bij: het ontwikkelen, vormgeven, uitvoeren en evalueren van het meerjaren locatiebeleid, het geven van leiding en sturing aan de integrale bedrijfsvoering (onderwijs, organisatie, ICT, personeel, huisvesting, financiën, communicatie, onderhoud en beheer) en het (laten) formuleren van plannen en beleidsuitgangspunten voor de lange termijnstrategie en visie van de locatie ter voorbereiding van besluitvorming door de instellingsdirecteur.

5 Verantwoordelijkheden Legt verantwoording af aan de instellingsdirecteur over de realisatie van de locatiedoelstellingen en de beleidsontwikkeling en het integraal managen van de locatie. Daarnaast over de bijdrage aan het strategisch beleid van de instelling. 5. Kennis en vaardigheden Brede kennis van en inzicht in de (maatschappelijke) ontwikkelingen in het onderwijs en de specifieke opleidingsterreinen van de locatie in het PRO, VMBO, MBO of HBO. Kennis en vaardigheid op het gebied van onderwijsprogrammeringen etc. binnen de locatie en de instelling. Kennis hebben van de politieke en bestuurlijke situatie in de omgeving van de school en hier adequaat op kunnen inspelen. Inzicht in maatschappelijke arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot de gebieden waarin door de locatie onderwijs wordt gegeven of diensten worden verleend. Kennis en vaardigheid in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving. Kennis en vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van (beleids)standpunten en nieuwe ideeën. Kennis en vaardigheid op, in en van de gebieden; management, personeel, financiën, huisvesting en ICT. Inzicht in bestuurlijke- en managementverhoudingen. 6. Contacten Met de instellingsdirecteur en collega-locatiedirecteuren om te komen tot besluitvorming en advisering over het instellingsbeleid, om draagvlak te verwerven en nieuwe ontwikkelingen uit te dragen. Met collega directeuren van andere onderwijsinstellingen gericht op onderwijsontwikkeling en om mogelijke regionale en/of landelijke samenwerking tot stand te brengen. Met vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen om te onderhandelen over contractactiviteiten en nieuwe trends te signaleren. Met vertegenwoordigers van de beroepenvelden waar de instelling voor opleidt en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties van belang voor het realiseren van de locatiedoelstellingen, om zo in de regio relevante netwerken op te bouwen en te onderhouden en om oplossingen te vinden voor mogelijk gerezen belangentegenstellingen. Met vertegenwoordigers van gemeente(n) of andere externe partijen in de regio om de positie van de locatie te versterken. Met teamleiders en overige medewerkers om draagvlak voor uitvoering van het instellingsbrede en hiervan afgeleid het locatiebeleid te verkrijgen. Met leerlingen, studenten en deelnemers en hun ouders/verzorgers via MR/OAR. Met medewerkers van de centrale dienst op alle beleidsterreinen die de locatie en/of instelling betreffen.

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch,

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie