CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN. (5 maart 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN. (5 maart 2014)"

Transcriptie

1 Directie Protocol - P1.1 CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN (5 maart 2014) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de in België gevestigde diplomatieke zendingen, zijn complimenten aan en heeft de eer hen kennis te geven van de beschikkingen inzake de inschrijving van de diplomatieke voertuigen voor de hierboven vermelde missies en hun bevoorrecht personeel. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van de gelegenheid gebruik om de verzekering van zijn zeer bijzondere hoogachting jegens de in België gevestigde diplomatieke zendingen te hernieuwen. Aan de in België gevestigde diplomatieke zendingen

2 INHOUDSTABEL 1. PROCEDURE INSCHRIJVING CD-NUMMERPLAAT EN AANVRAAG FISCALE VRIJSTELLING : Centrale rol van de Directie Protocol Inschrijving van dienstvoertuigen of van persoonlijke voertuigen Overzicht van de formaliteiten voor het bekomen van een CD-nummerplaat Termijn, bestelling en inontvangstneming van de nummerplaten Leasing van voertuigen in officieel gebruik 2 ALGEMENE BIJKOMENDE INFORMATIE: Overdracht van een CD-nummerplaat Inschrijvingsbewijs and duplicaat Geldige boorddocumenten Adresverandering of functiewijziging van de begunstigde Respect voor het Belgisch verkeersreglement boetes in geval van overtreding Teruggave van CD-nummerplaten inschrijving met transitplaten Jaarlijkse autokeuring van het voertuig. 3 AFKORTINGEN 4 ENKELE NUTTIGE ADRESSEN 2

3 1 PROCEDURE INSCHRIJVING CD-NUMMERPLAAT: De Directie Protocol is de enige instantie tot wie de Missies zich kunnen wenden voor CD-nummerplaten ten behoeve van diplomaten en leden van het administratief en technisch personeel, en de Missies zelf, die in Brussel gevestigd zijn. Andere nummerplaten uit de normale reeks worden rechtstreeks bij de DIV aangevraagd. De officiële (dienst) voertuigen kunnen op naam van de Missie onder het CD-kenteken worden ingeschreven. Het aantal ingeschreven dienstvoertuigen met CD -nummerplaat mag het aantal diplomaten in functie niet overschrijden.* Voor een persoonlijk voertuig gebeurt zulks enkel op naam van een personeelslid van de zending. De familieleden zijn uitgesloten. Het maximaal aantal CD-platen per personeelslid is : Functie Maximum aantal voertuigen ingeschreven met een CD-plaat Diplomaat 2 * Lid van het administratief en 1 * technisch personeel * Behalve bij uitzonderingen omwille van wederkerigheid of omwille van speciale maatregelen genomen door de Directie van het Protocol (de betrokken zendingen werden hiervan in kennis gesteld door een individuele verbale nota). De voertuigen die in België met een CD-kenteken zijn ingeschreven zijn vrijgesteld van de belasting op eerste in-verkeerstelling en de verkeersbelasting. Enkel de vervoersmiddelen vermeld onder punt 1 van de circulaire van 1 december 2012 met uitsluiting van de motorfietsen kunnen onder een CD-kentekenplaat worden ingeschreven. Overzicht van de formaliteiten die moeten worden vervuld met het oog op het verkrijgen van een CD-nummerplaat: Alle aanvragen worden ingediend via een verbale nota met, bij voorkeur en als mogelijk, ÉÉN roos formulier aanvraag om inschrijving van een voertuig dat de aanvrager naar behoren volledig en duidelijk leesbaar invult en ondertekent. Zolang de aanvraag in behandeling is, wordt steeds hetzelfde roze formulier gebruikt. Het formulier is immers voorzien van een unieke barcode. De verandering van roze formulier tijdens de behandeling van de aanvraag heeft de nietigverklaring van de procedure tot gevolg. Vak X3: «speciale plaat» (CD-plaat) en desgevallend «vierkante formaat 20x33cm» aanduiden. Er bestaat een kleiner formaat, enkel mits toelating van de technische controle. Vak C1.1 en C1.2: naam van de aanvrager (de Missie of de diplomaat / lid van het administratief en technisch personeel) Vak C1.3: steeds het adres van de Missie (postcode en officiële benaming van de gemeente bijv: 1150 Sint-Pieters-Woluwe en niet 1150 Brussel) Vak P1 : cylinderinhoud aanduiden (cc) Vak P2 : kracht aanduiden (kw) Vak P3: de brandstof aanduiden Vak X8: handtekening van de aanvrager + stempel van de verkoper en van de Missie. Vak X10: voor een privévoertuig het privéadres van de diplomaat (postcode en officiële benaming van de gemeente bijv: 1190 Vorst en niet 1190 Brussel). 3

4 Vak X13: de stempel van de Autokeuring (indien vereist) Vak Y: de stempel van de verkoper indien vereist (zie tabel) Vak Z: vignet van de Belgische verzekeraar of van een buitenlandse verzekeraar die is erkend door de Controledienst voor de Verzekeringen met vermelding van de naam en de handtekening van haar vertegenwoordiger / afgevaardigde. Met het oog op een spoedige afhandeling van de aanvraag, is een correcte invulling van het aanvraagformulier met de vereiste bijlagen een absolute noodzaak. Zo het formulier verkeerd of niet volledig wordt ingevuld, worden de aanvragen eveneens teruggestuurd naar de Missie. Indien het op de aanvraag opgegeven privé-adres niet met dat in ons bezit overeenkomt, wordt de aanvraag teruggestuurd. Het roze formulier is te verkrijgen bij de verkoper, de verzekeringsmaatschappij, de Douane of de Autokeuring. Bij te voegen of op te kleven stukken: - origineel buitenlands inschrijvingsbewijs (indien invoer vanuit land buiten EU : copie voldoende) - het bewijs (sticker of stempel) van de autokeuring (tweedehandsvoertuig), die 2 maanden geldig is; - het vignet van de Belgische verzekeraar of van een door de Controledienst voor de Verzekeringen erkende buitenlandse verzekeraar; - in voorkomend geval, een ATV- vignet in vak X12 kleven (document waarmee de Administratie der Douane en Accijnzen aan de D.I.V. meedeelt dat het betreffende rijtuig voor wegvervoer zich onder een tijdelijke regeling met vrijstelling van rechten bij invoer en/of met vrijstelling van B.T.W. bevindt ) of een vignet 705 (document dat de Administratie des Douane van de Belgisch Luxemburgse Economische Unie (BLEU) afgeeft om de DIV te laten weten dat een in te schrijven motorvoertuig in orde is met de douanereglementering). - Opmerking: de internationale vezekeringskaart, het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs van de technische controle MOETEN aan boord van het voertuig blijven. Het is onnodig die documenten bij de aanvraag te voegen. a. Procedure : Op de Belgische markt aangeschaft voertuig Procedure voor een nieuw voertuig : Om B.T.W.-vrijstelling te genieten, moet een aanvraag voor B.T.W.-vrijstelling voor aankopen in België, zijnde het document 450 (1) (officieel gebruik) of het document 451(1) (persoonluik gebruik), in tweevoud worden overgelegd aan de Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen (1), tezamen met de aankoopfactuur. (1) : Cfr. Omzendbrief : De fiscale formulieren. Het door de verkoper afgegeven roze inschrijvingformulier wordt nadien voorzien van : 4

5 - het door de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen afgegeven ATV-vignet (dit vignet is het document waarmee de douane aan de D.I.V. meedeelt dat het betreffende rijtuig voor wegvervoer zich onder een tijdelijke regeling met vrijstelling van rechten bij invoer en/of met vrijstelling van B.T.W. bevindt); - het stempel van de verkoper in vak Y; - het verzekeringsvignet Procedure voor een tweedehandsvoertuig. Aankoop bij een B.T.W.-plichtig verkoper (garage die bijzondereregeling inzake de belastingheffing over de winstmargeniet toepast, natuurlijk of rechtspersoon) Om B.T.W.-vrijstelling te genieten moet een aanvraag voor B.T.W.-vrijstelling voor aankopen in België, zijnde het document 450 (officieel gebruik) of het document 451 (persoonlijk gebruik), in tweevoud worden overgelegd aan de Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, tezamen met de aankoopfactuur. Het door de wederverkoper afgegeven roze inschrijvingsformulier is voorzien van : - het (2 maand geldende) stempel van een erkend keuringsorganisme; - het door de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen afgegeven ATV-vignet (dit vignet is het document waarmee de centrale Diensten van de Administratie der Douane en accijnzen aan de D.I.V. meedeelt dat het betreffende rijtuig voor wegvervoer zich onder een tijdelijke regeling met vrijstelling van rechten bij invoer en/of met vrijstelling van B.T.W. bevindt); - het stempel van de verkoper in vak Y; - het verzekeringsvignet. Aankoop bij een garage die de bijzondere regeling inzake belastingheffing over de winstmarge toepast Ingeval de garagehouder op het voertuig de bijzondere regeling inzake belastingheffing over de winstmarge toepast, wordt geen vrijstelling verleend. De wederkoper verstrekt aan de koper een roze inschrijvingsformulier dat voorzien is van het (2 maand geldige) stempel van een erkend keuringsorganisme. Aankoop bij een Belgische particulier Het naar behoren ingevulde en ondertekende (roze) inschrijvingsformulier wordt voorzien van het (2 maand geldige) stempel van een erkend keuringsorganisme In het buitenland aangeschaft voertuig Nieuw voertuig aangeschaft in een andere E.U.-lidstaat dan België Om B.T.W.-vrijstelling te genieten moet het Certificaat voor vrijstelling van B.T.W. en accijnzen in tweevoud worden overgelegd aan de Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, tezamen met de aankoopfactuur. Het roze inschrijvingsformulier is voorzien van : 5

6 - het ATV-vignet afgegeven door de Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen na overlegging van het Certificaat voor vrijstelling van B.T.W. en accijnzen; - het verzekeringsvignet Nieuw voertuig aangekocht buiten de Europese Unie - De inschrijvingsaanvraag voor voertuigen afkomsting van een buiten de E.U. gelegen grondgebied, wordt voorzien van een ATV-vignet (dit vignet is het document waarmee Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen aan de D.I.V. meedeelt dat het betreffende rijtuig voor wegvervoer zich onder een tijdelijke regeling met vrijstelling van rechten bij invoer en/of met vrijstelling van B.T.W. bevindt) door de Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen na overlegging van de aangifte voor invoer van goederen met diplomatieke vrijstelling (document 136F) (1); - Het formulier gaar vergezeld van de aankoopfaktuur (1) : Cfr. Omzendbrief : De fiscale formulieren Tweedehandsvoertuig aangekocht binnen de Europese Unie Aankoop bij een B.T.W.-plichtig wederkoper (garage of firma) Om B.T.W.-vrijstelling te genieten, moet het certificaat voor vrijstelling van B.T.W. en accijnzen in tweevoud worden overgelegd aan de Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, tezamen met de aankoopfaktuur. De door de aanvrager naar behoren ingevulde en ondertekende inschrijvingaanvrrag in voorzien van : - het (2 maand geldende) stempel van de technische keuring en het origineel van het buitenlandse inschrijvingsbewijs; - de datum van eerste inverkeerstelling; - een ATV-vignet (dit vignet is het document waarmee Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen aan de D.I.V. meedeelt dat het Betreffende rijtuig voor wegvervoer zich onder een tijdelijke regeling met vrijstelling van rechten bij invoer en/of met vrijstelling van B.T.W. bevindt) afgegeven door de Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen na overlegging van het certificaat voor vrijstelling van B.T.W. en accijnzen. Het bepaalde onder punt inzake de aankoop in België van voertuigen waarvoor een bijzondere regeling inzake belastingheffing over de winstmarge wordt toegepast, geldt ook aankopen in andere Lidstaten aangezien deze belastingregeling stoelt op een Europese richtlijn en derhalve in alle Lidstaten van toepassing is. Aankoop bij een particulier De door de aanvrager naar behoren ingevulde en ondertekende inschrijvingsaanvraag is voorzien van : - een door Administratie der douane en accijnzen op vertoon van het voertuig afgegeven vignet 705 (dit vignet is het door de wet voorziene bewijs dat de 6

7 douane toelaat aan de D.I.V. te bevestigen dat een bepaald voertuig op het vlak van douanereglementering in orde is); - de factuur en de boordpapieren; - het (2 maand geldende) stempel van de technische keuring en het origineel van het buitenlandse inschrijvingsbewijs; - de datum van eerste inverkeerstelling Tweedehandsvoertuig aangekocht buiten de Europese Unie - de inschrijvingsaanvraag voor voertuigen afkomstig van een gebied gelegen buiten Europese Unie moet vergezeld gaan van een ATV-vignet (dit vignet is het document waarmee Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen aan de D.I.V. meedeelt dat het betreffende rijtuig voor wegvervoer zich onder een tijdelijke regeling met vrijstelling van rechten bij invoer en/of met vrijstelling van B.T.W. bevindt) afgeleverd door de Centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen op voorlegging van de aangifte 136F; - De aanvraag moet vergezeld gaan van : - de aankoopfactuur; - het (twee maand geldende) stempel van een Belgisch keuringsorganisme; - het origineel van het buitenlandse inschrijvingbewijs; - de datum van eerste inverkeerstelling. 7

8 Aankoop in België Aankoop in een ander land van de Europese Unie Aankoop buiten de Europese Unie Nieuw voertuig - ATV-vignet - Stempel van de verkoper - ATV-vignet (uitgereikt door FOD Financiën na overlegging van het attest van BTW-vrijstelling en vrijstelling van Accijnzen) - Aankoopfactuur - ATV-vignet uitgereikt door FOD Financiën na overlegging van een verklaring van invoer van goederen met diplomatieke vrijstelling (136F) - Aankoopfactuur Gebruikt voertuig Bij een verkoper Bij een particulier die BTW-plichtig is (een garagist, een onderneming * - Autokeuring - Autokeuring - Origineel - Origineel inschrijvingsbewijs inschrijvingsbewijs - ATV-vignet - Stempel van de verkoper Bij een verkoper Bij een particulier die BTW-plichtig is (een garagist, een onderneming * - Autokeuring indien het voertuig niet is ingeschreven op naam van de aanvrager in het land van herkomst - Origineel buitenlands inschrijvingsbewijs - ATV-vignet - ATV-vignet of Stempel van de verkoper - Autokeuring indien het voertuig niet is ingeschreven op naam van de aanvrager in het land van herkomst - Origineel buitenlands inschrijvingsbewijs - ATV-vignet - Vignet Autokeuring indien het voertuig niet is ingeschreven op naam van de aanvrager in het land van herkomst - Kopie van het buitenlands inschrijvingsbewijs - ATV-vignet (of 705) Aankoop van een andere diplomaat Invoer uit een EUlidstaat Invoer van buiten de EU ATV-vignet of 705 Origineel buitenlands inschrijvingsbewijs Document 136F ATV-vignet of 705 Kopie van het buitenlands inschrijvingsbewijs - Autokeuring - Origineel buitenlands inschrijvingsbewijs - ATV-vignet (of 705) * Werd het tweedehandsvoertuig aangekocht bij een verkoper die niet BTW-plichtig is, dan is er geen enkele vrijstelling van toepassing. 8

9 BELANGRIJK: De Directie Protocol herinnert eraan dat de verbale nota de meest aangewezen manier is om contact op te nemen met haar diensten. Gezien de procedure buiten de Directie Protocol ligt, namelijk in de handen van de FOD Mobiliteit en Bpost, is de Directie Protocol niet in staat informatie te geven over de stand van zaken in verband met aanvragen voor CD-nummerplaten. Dringende vragen vanwege de secretariaten van de Missies mogen door middel van een verbale nota gesteld worden via Bestelling en inontvangstneming van de nummerplaten : De nummerplaten worden door bpost besteld in de vorm van CASH ON DELIVERY». Ze worden besteld op het adres van de aanvrager, in dit geval de Missie. Bestelling op het privéadres van verblijfplaats is niet mogelijk. De officiële nummerplaat (achteraan op het voertuig) kost 30. Een kopie van de nummerplaat (vooraan op het voertuig) laten maken is verplicht en gebeurt op kosten van de houder van de nummerplaat. Belangrijke opmerking: het is niet aan te raden in afwachting van een CD-plaat een transitplaat (nummerplaat met rode achtergrond en witte cijfers) of een internationale plaat aan te vragen. Indien het wel gebeurt, zal er voor deze periode geen enkele fiscale vrijstelling worden toegekend. Verhuur en leasing van voertuigen voor officieel gebruik. Indien een Missie een CD-plaat wenst te hebben voor een geleased officieel voertuig, dan kan deze enkel indien het voertuig ingeschreven wordt op naam van de Missie. Indien het voertuig voordien werd ingeschreven op naam van de leasingmaatschappij dient bij de aanvraag om inschrijving het door de Autokeuring geperforeerd kentekenbewijs (zoals bij de verandering van eigenaar) bijgevoegd worden. 2 ALGEMENE BIJKOMENDE INFORMATIE Sinds 15 november 2010, bestaan de nummerplaten uit 7 lettertekens in robijnrood op een witte achtergrond en zijn conform de Europese afmetingen. Er bestaat een lang en een vierkant formaat (zie punt 5.3.2). Overdracht Het is altijd mogelijk een CD-nummerplaat op een nieuw voertuig aan te brengen, op voorwaarde dat een aanvraag om inschrijving voor dit voertuig wordt ingediend. De nummerplaat wordt vermeld op het inschrijvingsbewijs van het nieuwe voertuig. Deze verrichting is niet meer mogelijk wanneer de nummerplaat in kwestie nog een is van de oude reeks (tweekleurige nummerplaten in rood en groen op een witte achtergrond). Een oude nummerplaat wordt dan tegen 30 euro ingeruild voor een nieuwe nummerplaat. De ingevoerde tweedehandsvoertuigen worden aan een technische controle onderworpen voor de inschrijving, tenzij de aanvrager van de inschrijving in België de titularis van de inschrijving is in het buitenland. In dit geval moet het buitenlands inschrijvingsbewijs worden toegevoegd. 9

10 Inschrijvingssbewijs (IB) en duplicaat: Vanaf 1 september 2013 zal het IB uit twee delen bestaan. Elk deel zal apart bijgehouden worden, één deel voertuig en één deel thuis. Voor elk tweedelig IB zal een bedrag van 26 dienen te worden betaald aan de postbode van bpost. Het kentekenbewijs (IB) zal uit twee delen bestaan : één deel voor in het voertuig en een ander deel dat thuis bewaard moet worden. Bij ontvangst van beide zal de titularis de delen voorzichtig afknippen. Beschadigde IB s worden niet omgeruild zoals dat wel mogelijk is met beschadigde kentekenplaat. Dus : nieuw IB en geen nieuwe kentekenplaat. In geval van verlies/diefstal van één deel van het IB, moet een verklaring worden afgelegd bij de Politie. Zij gaat over tot de seining van het volledige document. Men moet vervolgens een duplicaat aan de Directie Protocol aanvragen aan de hand van de verklaring afgeleverd door de Politie, vergezeld met het nog resterende deel. In geval van adreswijziging, moet een nieuw IB bij de Directie Protocol aangevraagd worden. IB alleen = 26 euros IB + nummerplaat = 30 euros Enkel het verlies/de diefstal van de officiële nummerplaat (achteraan bevestigd en met het merkteken van de FOD Mobiliteit) moet bij de politie worden gemeld. Het inschrijvingsbewijs uitgegeven door een andere EU-lidstaat wordt gedurende zes maanden bewaard bij de DIV, de autoriteit die dit document heeft afgegeven kan dit bij de DIV gedurende deze periode opvragen. Het wordt na deze 6- maandenperiode vernietigd. Vereiste autopapieren aan boord van het voertuig: het geldige internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) een Belgisch rijbewijs of een in België geldig en erkend buitenlands rijbewijs of een geldig internationaal rijbewijs het orgineel inschrijvingsbewijs (deel voertuig ) het origineel gelijkvormigheidsattest het keuringsbewijs van de autokeuring indien het voertuig ouder dan 4 jaar is. Adresverandering OF functiewijziging van de begunstigde: Het is nodig een inschrijvingsaanvraag over te leggen, waarop wordt geschreven in vak X10 (aanvullende informatie) dat het om een adresverandering gaat. De DIV zal een nieuw inschrijvingsbewijs opmaken. De begunstigde die in een ander organisme gaat werken moet die procedure ook volgen. Een nieuw ATV-vignet is vereist alleen in geval van identiteitsverandering van de titularis : bv een officieel voertuig dat van organisme verandert. Indien de eigenaar houder is van een nummerplaat van de oude reeks, zal een nieuwe nummerplaat worden toegekend tegen betaling van 30. Voor de voertuigen die met gewone nummerplaten ingeschreven zijn, is het geschikt zich tot de politie te wenden. 10

11 Naleving van het Verkeersreglement boetes in geval van overtreding: De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken brengt onder de aandacht van de Missies dat de Belgische reglementen en voorschriften inzake het wegverkeer door alle chauffeurs van voertuigen met een CD- of internationale nummerplaat moeten worden nageleefd, dit overeenkomstig de verplichting om de wetten en regelingen van de ontvangende Staat te eerbiedigen zoals bepaald in artikel 41 van het Verdrag van Wenen inzake het diplomatiek verkeer (1961). Er wordt tevens aan herinnerd dat de bevoorrechte personen geacht worden de eventuele verkeersboetes te betalen die bij wijze van minnelijke schikking worden voorgesteld door de Parketten of in voorkomend geval door de Rechtbanken volgens de modaliteiten van de terzake geldende omzendbrieven. De Directie Protocol behoudt zich het recht voor om bij de afgifte van CDnummerplaten rekening te houden met de naleving van de verkeersreglementering en fiscale sancties te treffen. De desbetreffende autoriteiten hebben dan ook het recht de chauffeur van een voertuig met een CD- of internationale nummerplaat te vragen of hij in het bezit is van een geldig inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidattest, groene verzekeringskaart, rijbewijs en desgevallend jaarlijks keuringsbewijs van de autokeuring. Ook behoudt de Directie Protocol zich het recht voor een Missie naar het verzekeringsbewijs van haar voertuigen te vragen. Ze heeft eveneens het recht om de mogelijkheid tot aankoop van belastingvrije brandstof afhankelijk te stellen van een verzekeringsattest. Het ontbreken van een verzekering kan eveneens de ambtshalve schrapping van de nummerplaat voor gevolg hebben alsmede de betaling van de invoerrechten of BTW. De Directie Protocol herinnert ter zake aan de dubbele aansprakelijkheid, met name die van de eigenaar van het voertuig en die van de chauffeur. De voertuigen met een CD-nummerplaat zijn aan de functie van de titularis verbonden, en mogen alleen gestuurd worden door de titularis (en de familieleden) of de persoonlijke chauffeur van de diplomaat of van de diplomatieke missie. Teruggave van de nummerplaten - inschrijving met transitplaten: Wanneer zijn officiële functie wordt beëindigd, moet de titularis de officiële CDnummerplaat van zijn voertuig (achteraan) inleveren bij de Directie Protocol, zodat ze kan worden geschrapt. Het niet-terugsturen van de officiële nummerplaat binnen de 30 dagen na het einde van de functie heeft tot gevolg dat de afgifte van nieuwe nummerplaten aan de desbetreffende Missies wordt opgeschort. Voor de overbrenging van het voertuig naar een ander land, kan het voertuig middels een transitplaat met een beperkte geldigheidsduur van 3 maanden ingeschreven worden. Zodanige nummerplaat (met witte lettertekens op rode achtergrond en afgegeven in afwachting dat het voertuig naar het buitenland wordt overgebracht of uitgevoerd) kan worden aangevraagd bij het D.I.V. City Atrium, Vooruitgangstraat 56 in 1210 Brussel ( ) tegen dezelfde prijs als voor de andere platen (betaalbaar door middel van een bankkaart). Na inschrijving van dit voertuig in het buitenland, moet de transitnummerplaat niet naar België worden teruggestuurd. 11

12 Autokeuring: Overeenkomstig de Belgische regelgeving, wordt de eigenaar van een voertuig dat vier jaar oud is systematisch door de diensten van de Autokeuring (CTA) verzocht het voertuig te onderwerpen aan de jaarlijkse of tweejaarlijkse (volgens het geval) autokeuring. Deze verplichting geldt eveneens voor de voertuigen met een CD-kenteken. Zo het voertuig wordt verkocht, moet de verkoper ook in dit geval het voertuig laten keuren, nog vóór de nieuwe eigenaar een inschrijvingsaanvraag indient. Meer informatie op De administratieve keuring heeft plaats in een autokeuringstation. Die wordt beperkt tot de controle van de documenten van het voertuig. 3 AFKORTINGEN : BTW: Belasting op de toegevoegde waarde DIV: Directie van Inschrijving van Voertuigen ATV-vignet: document waarmee de Federale Overheidsdienst Financiën (Administratie der Douane en Accijnzen) meedelen dat het betreffende rijtuig voor wegvervoer zich onder een tijdelijke regeling met vrijstelling van rechten bij invoer en/of met vrijstelling van B.T.W. bevindt 705 vignet: dedouaneringsdocument afgegeven door de firma die het voertuig levert en komend uit de Administratie der Douane van de Belgisch - Luxemburgse Economische Unie 4 ENKELE NUTTIGE ADRESSEN : FOD Financiën Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale Diensten, dienst BTW Directie III/2, North Galaxy - A 24e verdieping Koning Albert II laan 33 - bus Brussel Tel of Fax : Open op alle werkdagen van 9 u tot u. FOD Financiën Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Diensten, Directie III/2, North Galaxy A 8 e verdieping Koning Albert II laan 33 - bus Brussel Tel Fax : Open op alle werkdagen van 9 u tot u. FOD Mobiliteit en Vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Directie Wegverkeer D.I.V. City Atrium Vooruitgangstraat Brussel Tel. : (infokiosk) Openingsuren: alle werkdagen van 8.30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16 uur 12

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

VAN DE DIPLOMATIEKE MISSIES EN HUN PERSONEELSLEDEN

VAN DE DIPLOMATIEKE MISSIES EN HUN PERSONEELSLEDEN Directie Protocol - P1.1 CIRCULAIRE NOTA FISCALE REGELING VOOR DE VOERTUIGEN VAN DE DIPLOMATIEKE MISSIES EN HUN PERSONEELSLEDEN 1 december 2012 De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W Vanaf 1 mei 2016 komen er 2 soorten van transitplaat naar Europees model op de markt: Algemene informatie over deze twee nieuwe transitplaten X en W De

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Dit betekent meteen dat u de Belgische BIV en verkeersbelasting moet betalen. Op het algemeen principe is er één uitzondering.

Dit betekent meteen dat u de Belgische BIV en verkeersbelasting moet betalen. Op het algemeen principe is er één uitzondering. BUITENLANDSE NUMMERPLAAT IN BELGIE RIJDEN? Inhoud Het principe is duidelijk.... Op het algemeen principe is er één uitzondering.... Let wel, deze uitzondering... Hoe zit het met de Luxemburgse cross-borderleasing?...

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Op de weg in België

Op de weg in België Op de weg in België - 2010 - De juiste auto kiezen De aankoop van een auto is een heel persoonlijke keuze, in functie van de eigen behoeften, voorkeur of smaak. Toch bestaat er één tip die voor iedereen

Nadere informatie

Europese Kentekenplaat

Europese Kentekenplaat De invoering van de Europese kentekenplaat Europese Kentekenplaat Historiek 7 karakters Robijnrood (RAL 3003) opschrift op witte achtergrond Voorafgegaan door het blauwe EU-symbool met wit B teken en 12

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

De invoering van de Europese kentekenplaat

De invoering van de Europese kentekenplaat De invoering van de Europese kentekenplaat Europese Kentekenplaat Historiek 7 karakters Robijnrood (RAL 3003) opschrift op witte achtergrond Voorafgegaan door het blauwe EU-symbool met wit B teken en 12

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen)

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) De commerciële kentekenplaten zouden normaalgezien tussen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA BELGISCHE BEPALINGEN INZAKE B.T.W.VRIJSTELLING VOOR DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË EN HUN GEACCREDITEERD PERSONEEL

CIRCULAIRE NOTA BELGISCHE BEPALINGEN INZAKE B.T.W.VRIJSTELLING VOOR DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË EN HUN GEACCREDITEERD PERSONEEL Protocol Voorrechten en Immuniteiten (P1.1) CIRCULAIRE NOTA BELGISCHE BEPALINGEN INZAKE B.T.W.VRIJSTELLING VOOR DE BEROEPSCONSULAIRE POSTEN IN BELGIË EN HUN GEACCREDITEERD PERSONEEL (20 september 2012)

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART Artikel 1 Er kunnen volgende soorten gemeentelijke parkeerkaarten uitgereikt worden: 1) Bewonerskaart 2) Autodelen 3) Particulier

Nadere informatie

Ter info: Vaste commissie van de lokale politie. Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur.

Ter info: Vaste commissie van de lokale politie. Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur. GEINTEGREERDE POLITIE GESTRUCTUREERD OP TWEE NIVEAUS TIJDELIJKE NOTA KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM CENTREX WEGVERKEER Uitgiftenummer CENTREX-2016-459 http://bit.ly/1icgljl Uitgiftedatum 29-04-2016 Classificatie

Nadere informatie

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten.

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten. Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Sinds 31 maart 2014 rijden de nieuwe en voordien in België of elders reeds ingeschreven bromfietsen en lichte vierwielers rond met een kentekenplaat... Vanaf 1

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79 Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek

Nadere informatie

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN Verantwoordelijke uitgever: Jérôme Glorie Waterloolaan 76 1000 Brussel STOP AUTOZWENDEL! WIE IS DE VERKOPER? Koop bij voorkeur bij een professionele

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Ze heeft er 5 jaar mee gewacht (wettelijke en

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

De Europese nummerplaat

De Europese nummerplaat De Europese nummerplaat Vanaf 16 november 2010 zullen alle kentekenplaten afgeleverd worden volgens Europees model. DIV zelf is volledig gesloten van 11 tot en met 15 november 2010. We kunnen via de toepassing

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg,

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg, 1 APRIL 2008.- Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Uw bromfiets verdient een kentekenplaat!

Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Vanaf 11 december 2015 kan u via een regularisatieprocedure een kentekenplaat bekomen voor uw gebruikte bromfiets Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

Nieuw. Vanaf 17 januari kan men via Waterski Vlaanderen een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief aanvragen of hernieuwen.

Nieuw. Vanaf 17 januari kan men via Waterski Vlaanderen een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief aanvragen of hernieuwen. Nieuw Vanaf 17 januari kan men via Waterski Vlaanderen een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief aanvragen of hernieuwen. Vlaggenbrief Pleziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en Belgische

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening»

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» - SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» ALGEMENE INFORMATIE De Plus zichtrekening is een rekening van: Beobank NV/SA Boulevard Général Jacques 263g B-1050 Bruxelles België Verzekeringmaatschappij: De dekking

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen Betrouwbaar 2 de hands Een tweedehandswagen kopen is niet eenvoudig. Want een auto kan op het eerste zicht perfect in orde lijken, maar een

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA OVER DE ACCREDITATIE VAN HET HOOFD VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING IN BELGIË

CIRCULAIRE NOTA OVER DE ACCREDITATIE VAN HET HOOFD VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING IN BELGIË CIRCULAIRE NOTA OVER DE ACCREDITATIE VAN HET HOOFD VAN EEN DIPLOMATIEKE ZENDING IN BELGIË (15 april 2011) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011 Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 december 2012, 27 mei 2015, 15 december 2015 en 21

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 10.4.2014 L 107/39 VERORDENING (EU) Nr. 361/2014 VAN DE COMMISSIE van 9 april 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeerkaart Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011 Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 december 2012, 27 mei 2015 en 15 december 2015 Bekendgemaakt

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan.

BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. Cabotage (= vervoer tussen twee in een ander land gelegen plaatsen) is niet toegestaan. BOSNIË-HERZEGOVINA BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Van Den Abeele Stephanie (09/266.77.37) De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2013 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2012 VERVALLEN

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2013 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2012 VERVALLEN PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2013 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2012 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) De procedure voor de verlenging van commerciële kentekenplaten

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË MONTENEGRO INZAKE HET VERRICHTEN VAN BETAALDE WERKZAAMHEDEN DOOR BEPAALDE GEZINSLEDEN

OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË MONTENEGRO INZAKE HET VERRICHTEN VAN BETAALDE WERKZAAMHEDEN DOOR BEPAALDE GEZINSLEDEN OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIË MONTEGRO INZAKE HET VERRICHT VAN BETAALDE WERKZAAMHED DOOR BEPAALDE GEZINSLED VAN HET DIPLOMATIEK CONSULAIR PERSONEEL OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIË MONTEGRO

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (10 juin 2012)

CIRCULAIRE NOTA. (10 juin 2012) Directie Protocol - P1.1 Bijlagen : 4 CIRCULAIRE NOTA ADMINISTRATIEVE PROCEDURE VOOR DE ACCREDITATIE VAN HET DIPLOMATIEK EN HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL VAN DE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN IN BELGIË

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

Retour Voorwaarden Lunado Group B.V.

Retour Voorwaarden Lunado Group B.V. Retour Voorwaarden Lunado Group B.V. Definities In deze Retour Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) (Tekst geldend op: 23-12-2010) Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) De Minister van Verkeer en Waterstaat en de

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus.

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Bizz Club Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier:

Nadere informatie

Dossier : voertuig zonder documenten

Dossier : voertuig zonder documenten Dossier : voertuig zonder documenten Ik, ondergetekende verklaar in eer en geweten, dat de gegeven antwoorden juist en correct zijn en geef volmacht aan de BFOV om mijn dossier te behandelen bij de FOD

Nadere informatie

Korte termijnverzekeringen

Korte termijnverzekeringen Korte termijnverzekeringen In dit document laten we u kennis maken met de verschillende soorten kentekens die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) afgegeven kunnen worden voor het verzekeren van

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN BTW : PRINCIPES EN FORMALITEITEN

VRIJSTELLING VAN BTW : PRINCIPES EN FORMALITEITEN VRIJSTELLING VAN BTW : PRINCIPES EN FORMALITEITEN VOORAFGAANDE OPMERKING Deel I van de hier gepubliceerde beslissing ET 111.417 van 1 maart 2007, bijgewerkt op 1 september 2012, betreffende de principes

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST Naam(geboortenaam), voornaam : Adres: Straat, nr: Gemeente: Postcode Huidige nationaliteit: Land waar het diploma

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen. Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota)

Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen. Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota) Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der Douane en Accijnzen Inlichtingenformulier Terug te sturen naar: (zie verklarende nota) Vrijstelling van de bijdrage op de energie geheven op aardgas

Nadere informatie