Inzet van Voorlichting en Educatie (V&E) Ecologie in de uitvoeringsprogramma s van de reconstructie/revitalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzet van Voorlichting en Educatie (V&E) Ecologie in de uitvoeringsprogramma s van de reconstructie/revitalisering"

Transcriptie

1 Inzet van Voorlichting en Educatie (V&E) Ecologie in de uitvoeringsprogramma s van de reconstructie/revitalisering 1. Inleiding Draagvlak bij burgers voor ecologische waarden (natuur, landschap, water, bodem, milieu) is cruciaal voor het behoud van deze waarden. Ten opzichte van de huidige situatie is draagvlakverbreding wenselijk, zo niet noodzakelijk: meer betrokkenheid van burgers bij behoud en ontwikkeling, sterkere koppeling naar op behoud en ontwikkeling gerichte vormen van recreatie, enz. Ecologische waarden vertegenwoordigen een groot kapitaal, dat (nog) niet volledig meetelt in onze maatschappij (denk aan positieve invloed op gezondheid en welzijn, economisch belang toerisme en recreatie). In 2004 heeft GS de beleidsnota Voorlichting en Educatie (V&E) Natuur en Landschap vastgesteld. Deze heeft als doel om het draagvlak voor natuur en landschap te vergroten en de vergroting van de effectiviteit van activiteiten op dit gebied. Natuur en landschap wordt hierbij in een breed verband gezien, d.w.z. dat ook de relatie met andere ecologische aspecten (b.v. water) wordt benadrukt alsmede met sociale en economische aspecten. In de nota zijn een aantal prioritaire uitvoeringsacties opgenomen, die ertoe bij kunnen dragen dat het draagvlak voor ecologische waarden in Noord-Brabant wordt vergroot. Dit betreft ondermeer het stimuleren van gebiedsgerichte V&E projecten en programma s en het stimuleren van samenwerking tussen intermediaire organisaties op dit gebied (o.a. natuur- en milieuorganisaties, gemeentes, onderwijs). Verder geeft het ook invulling aan doelstellingen uit het Masterplan Watercommunicatie (vastgesteld 2003). Ondertussen werkt de provincie met reconstructieplannen, die er o.a. op zijn gericht ecologische en integrale projecten uit te voeren die uitvoering geven aan het provinciale beleid. In 2006 worden per gebied communicatieplannen ontwikkeld. V&E m.b.t. ecologische waarden zullen hier echter nog geen onderdeel van uitmaken. Met de BMF heeft de provincie een uitvoeringscontract afgesloten voor de fysieke uitvoering van projecten. Ook hiervan maken V&E geen onderdeel uit. 2. Signaleringen en kansen Voorlichting/Educatie (V&E) wordt niet of nauwelijks betrokken bij de beleidsuitvoering door bijvoorbeeld reconstructie. Beleid en uitvoering zijn primair gericht op fysieke realisatie van gestelde doelen. Communicatie, veelal in de vorm van informeren, vindt wel plaats. Er wordt t.a.v. V&E wel een en ander gedaan, maar de relatie naar de uitvoering hangt af van de toevallige inzet van lokale groepen en NME-centra. Wat er gebeurt is in dat opzicht te beschouwen als incidenteel. Nuttig, maar niet toereikend. De bijdrage van V&E kan groter zijn door deze te coördineren, te regisseren en te stimuleren vanuit een gemeenschappelijke doelstelling. Door de inzet op het gebied van V&E te organiseren kan worden gewerkt vanuit een gebiedsgericht perspectief. Er komt samenhang in aanbod, er vindt afstemming plaats, er worden producten ontwikkeld die voor het hele gebied van toepassing zijn (rendementsverhoging), vrijwilligers worden beter gefaciliteerd in hun werk (professionalisering). Momenteel wordt door de provincie Noord-Brabant structureel circa 12 eurocent/burger gefinancierd t.b.v. voorlichting en educatie door het IVN-Consulentschap. Omdat het 1

2 consulentschap met veel vrijwilligers werkt zal iedere extra bijdrage een hoog rendement opleveren. Een gebiedsgerichte aanpak van V&E is ook effectiever en efficiënter, doordat verbanden kunnen worden gelegd tússen ecologische doelen én tussen ecologische doelen en economische en sociale doelen (b.v. recreatie, welzijn, cultuur). Dit draagt tevens bij aan kennis over en draagvlak voor de ecologische maatregelen in de gebiedsplannen, zowel bij burgers als bij gemeentes e.d. Het biedt een goede mogelijkheid om mensen dicht bij huis te betrekken bij het landelijk gebied. Het biedt een goede mogelijkheid voor de provincie en het IVN om zicht te profileren. Wezenlijk is het om de kwaliteiten van natuur en landschap onderdeel te laten worden van de identiteit van een gebied. Instrumenten vanuit V&E kunnen hieraan een goede bijdrage leveren (bijvoorbeeld gebiedsgidsen, natuurbelevingskaart). Door vervolgens deze waarden ook te laten beleven door zoveel mogelijk mensen, krijgt de gewenste identiteit een plek in ieders hart, een diepere gevoelswaarde. Dat leidt tot wezenlijk draagvlak. Door V&E te organiseren worden producten interessant voor bijvoorbeeld het toeristisch recreatief bedrijfsleven. V&E wordt een ondersteunend onderdeel, dat iets te bieden heeft op professionele wijze. Toeristisch recreatief ondernemers worden betrokken bij activiteiten en hebben hier economisch belang bij. In ruil daarvoor zien zij nadrukkelijker het belang van kwaliteit van natuur en landschap, zodat zij een economische drager worden. Ook voor agrariërs, waterschap, lokale overheden (!) en andere organisaties is georganiseerde V&E een interessante partner. Landschappelijke cultuurhistorie maakt volwaardig onderdeel uit van V&E. Met deze manier van werken liggen er goede mogelijkheden om hogescholen hierbij te betrekken. Het sluit aan bij de wens / noodzaak van meer maatschappijgericht werken vanuit de opleidingen, het geeft invulling aan daadwerkelijk interdisciplinair werken en het betrekt jongeren bij natuur en landschap. Vanuit IVN liggen er met Fontys en HAS goede contacten, Beide hebben grote belangstelling. Samenvattend heeft deze benadering effect/meerwaarde op tenminste drie niveaus: - direct op productniveau (b.v. door excursies en lespaketten) en toename van V&Eactiviteiten (en deelnemers daaraan), waardoor groter draagvlak ontstaat voor ecologie en reconstructie bij burgers - indirect op andere actoren (lokale overheden, bedrijfsleven), waardoor groter draagvlak ontstaat voor ecologie en reconstructie. Dit kan tevens inspireren tot initiatieven voor projecten t.b.v. reconstructiedoelen en tot versnelling van het proces in het gebied om tot uitvoering van projecten te komen.. - indirect op onderwijs / jongeren: multidisciplinaire betrokkenheid vanuit de inhoud en betrokkenheid van jongeren zelf bij ecologie en reconstructie. 3. Randvoorwaarden De georganiseerde V&E dient vanuit gebiedsgericht perspectief te worden opgepakt. Dat kan een reconstructiegebied zijn, maar soms ook deelgebieden daarbinnen. Een gebied dient een landschappelijke, ecologische en/of cultuurhistorische eenheid te zijn (belangrijk voor eenduidige identiteit). Historisch landschapsgebruik is op veel plaatsen nog steeds herkenbaar in het landschap. Uiteraard is V&E gericht op ecologische waarden als natuur en landschap en dienen deze waarden prominent aanwezig te zijn of te worden ontwikkeld binnen een gebied. Afstemming met de activiteiten van de BMF in het kader van de reconstructieplannen. 2

3 Aanhaken bij speerpunten in het provinciaal beleid van de directie Ecologie en de provinciebrede programma s m.b.t. V&E, b.v. soortenbeleid, EHS, biodiversiteit, kaderrichtlijn Water. Georganiseerde V&E dient als project ingebed te zijn in het rlguitvoeringsprogramma. In het geval van de reconstructie zou er een opdracht vanuit de reconstructiecie moeten liggen, waaraan ook verantwoording moet worden afgelegd. Daarmee is / wordt de betrokkenheid van beleidsmakers en bestuurders groter, alsmede van de verschillende terreinbeheerders. Bovendien kunnen bestuurders bepaalde ontwikkelingen forceren. V&E wordt op deze wijze doelgericht ingezet. Een jaarprogramma geeft aan welke activiteiten worden uitgevoerd. Commitment van alle betrokkenen om alle V&E hierin onder te brengen is voorwaarde (dus alle V&E activiteiten dragen bij aan gezamenlijke doelstelling). Er dient een heldere afbakening te zijn naar communicatie. In de praktijk lopen educatie, voorlichting en communicatie in elkaar over. Er is echter wel sprake van verschillende doelstellingen, die op eigen wijze dienen te worden gerealiseerd. Goed overleg en afstemming tussen beide poten is essentieel. Het project gaat daarom onderdeel uitmaken van de communicatieplannen die de reconstructiecommissies in 2006 gaan opstellen. Er wordt ook nader bekeken of afestemming mogelijk is met de campagne van de provincie Samen staan we sterk. Het IVN werkt het programma samen met een andere organisatie uit, namelijk met een organisatie die een ander hoofdbelang vertegenwoordigt maar ongeveer dezelfde doelgroepen heeft. Doel hiervan is dat IVN samenwerkt met een organisatie die gewend is om op een andere manier dan het IVN te communiceren, b.v. VVVof ANWB, waardoor een vernieuwende aanpak wordt gestimuleerd en een sterke combinatie wordt gecreëerd. 4. Voorstel voor aanpak van de uitvoering Door het IVN-consulentschap Noord-Brabant wordt voor de reconstructiegebieden Peel en Maas en Beerze-Reusel, een gebiedsgericht programma V&E Ecologie uitgewerkt en uitgevoerd. Start 1 maart In overleg met de gebiedscoordinator worden de kansen in beeld gebracht, zowel inhoudelijk als qua coalities met partijen e.d. Als voorbeeld is verderop in deze notitie voor Peel en Maas een eerste aanzet gegeven. Na een jaar ( 1 maart 2007) worden deze 2 pilots geëvalueerd en wordt een go/no-go-besluit genomen voor het 2 e jaar en voor uitbreiding van het project in andere gebieden. Het IVN-consulentschap start het programma op en begeleidt de onderdelen maximaal 2 jaar. De bedoeling is dat de partijen in het gebied het project uiterlijk na 2 jaar zelf in stand kunnen houden. Dit dient in het plan van aanpak van het programma al te worden uitgewerkt. In dit plan van aanpak dienen ook de te bereiken resultaten (smart ) te worden gedefinieerd. Indien nodig wordt ad hoc een adviesbureau ingehuurd voor de productie van V&Emateriaal, e.e.a. binnen de gegeven financiële kaders. De programma s worden, na instemming van de gebiedscommissies, opgenomen in de uitvoeringsprogramma s van de rlg-plannen. Er vindt regelmatig (tenimnste 3x/jaar) afstemming plaats door het IVN met de directie Ecologie en de reconstructiecommissie (en daarmee met de gebiedscoordinator). Het IVN krijgt een budget ter beschikking van de provincie, waarmee de 2 V&Eprogramma s worden gefinancierd. Dit budget is gebaseerd op te verwachten personeels- en materiaalkosten. Uitbetaling van de uitvoering van de programma s in het 1 e jaar hangt af van de kwaliteit van de projectplannen van de 2 pilotgebieden (met 3

4 meetbare resultaten, specifieke uitwerking doelgroepen enz., afgestemd op het gebied); uitbetaling van het 2 e jaar hangt af van de evaluatie van 1 maart De voorbereidingskosten van de projectplannen worden in elk geval door de provincie betaald. Bij voorzetting van het project wordt met de provincie bekeken hoe het project ingepast kan worden in het jaarplan van het IVN. Het IVN legt verantwoording van de besteding van middelen af aan de verantwoordelijk projectbegeleider van de provincie. 5. Begroting en financiering Begroting Personeelskosten: Uurtarief van de projectleider, incl. overheadskosten: 82, bij start project 1 maart: Declarabele uren ca (1 fte, 36-urige week) 2007: Declarabele uren 1360 (1 fte, 36-urige week) Geschatte benodigd materieel budget (productie educatiemateriaal): 2006: ,- (voorbereiding + start realisatie 2 pilotgebieden) 2007: ,- (realisatie 2 pilotgebieden; /gebied) Begroting Personeelskosten , ,- Materieel budget , ,- TOTAAL (afgerond) , ,- Financiering Omdat het project zowel reconstructiedoelen dient (versnelling realisatieproces) als draagvlakvergroting voor ecologische waarden, wordt het project voor 50% gefinancierd door de directie ROH en 50% door de directie Ecologie. Aan het deel van de directie Ecologie zal zowel het bureau Natuur en Landschap een bijdrage leveren als de bureau s Oppervlaktewater en Grondwater. 6. Voorbeeld aanpak/resultaten pilot-gebied Peel en Maas Het is wenselijk om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande reconstructie-activiteiten in Peel en Maas. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden: Aansluiten bij lopende/komende uitvoeringsprojecten m.b.t. de beleidsthema s: - EHS - De RNLE s - Ecologische verbindingszones - Recreatieve Poorten - Herstel beken - Soortenbeleid - Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - Kaderrichtlijn Water Aansluiten bij bijzondere deelgebieden: 4

5 - Het gebied van de Maashorst/Herperduin (o.a. RLNE, EHS, aardkundig waardevolle gebied) - Het belvedere-gebied De Maasvallei (natuur-landschap-cultuurhistorie) Aansluiten bij bestaande projecten: - Herstel maasheggengebied (GHS, aardkundig waardevol gebied) - Masterplan Aa in Veghel Samenwerking met partners in het gebied: - Zoo Overloon (b.v. aansluiten bij soortenbeleid, biodiversiteit) - Bezoekerscentrum Maashorst - Verenigingen agrarisch natuurbeheer - Horeca. Wat doet het IVN op dit moment: Algemene ondersteuning aan IVN-vrijwilligers (helpdesk, ondersteuning op bestuurlijk vlak, ogv communicatie, bij ontwikkeling van projecten, financieringsvragen, enz.). Verzorgen van (kader)trainingen aan vrijwilligers: natuurgidsencursus, schoolgidsen, jeugdbegeleiders, enz. Vergelijkbare ondersteunende rol naar NME-beroepskrachten en NME-centra. Ontwikkelen en uitvoeren van samenwerkingsprojecten, waarin vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Voorbeelden die aansluiten bij activiteiten in de reconstructie: o Samen de Natuur in: op stap met (instellingen voor) verstandelijk gehandicapten o Samen de Boer op: samenwerking met boeren gericht op verhogen van de natuurwaarde op en rond het boerenerf o IVN Campagne natuur Netwerk: gericht op realiseren van ecologische verbindingszones o Blauwe Brigade: project gericht op herstel van het gentiaanblauwtje. Mogelijke resultaten (nadere uitwerking in projectplan, in samenspraak met de streek) Hieronder worden een aantal mogelijkheden aangegeven. In een uit te werken plan van aanpak zullen daarin keuzes gemaakt moeten worden over wat wenselijk en haalbaar is. Vooraf: Uitgaande van een gebiedsgerichte benadering in beeld brengen welke actoren waar en hoe actief zijn op NME-gebied binnen betreffende reconstructiegebied. Daarmee krijg je ook zicht op witte vlekken. Vooraf: Binnen plan van aanpak onderscheid maken naar verschillende relevante doelgroepen, zoals omwonenden, recreanten, boeren, ondernemers, lokale bestuurders. Voor elke doelgroep zal de uitwerking naar doelen en activiteiten plaatsvinden. Veel vrijwilligers hebben een brede basiskennis van natuur en landschap. Met een aanvullende, gebiedsgeoriënteerde, scholing kunnen de bestaande gidsen een breder en beter verhaal vertellen over de reconstructie en over verbanden in het landschap. Het resultaat is dan opgeleide gebiedsgidsen die het verhaal van de reconstructie kunnen vertellen: hoe was het, hoe wordt het. Tevens aandacht voor het lezen van het landschap. Door middel van excursies kunnen veel mensen bereikt worden. 5

6 Gerichte activiteiten rondom uitvoering en oplevering van uitvoeringsprojecten voor omwonenden. Zo creëer je begrip en draagvlak voor de ingrepen en draagvlak voor de verdere ontwikkeling van natuurwaarden. Activiteiten kunnen zijn infopanelen, excursies, lezingen, actief werken in de natuur, monitoringsacties, enz. Ontwikkelen van ondersteunend materiaal, zoals een informatiepaneel, een folder, een tentoonstelling, houden van lezingen, enz. Ontwikkelen van een natuuractiviteitenkalender (gebundeld aanbod van op natuurbeleving gerichte activiteiten). O.a. aanbieden via bestaande websites. Een mogelijkheid is het ontwikkelen van een lespakket / onderwijsprogramma gericht op doelen en realisatie van reconstructie in zoverre gericht op landschapsherstel i.r.t. cultuurhistorie. In verschillende Nationale Parken hebben we een ondernemersmap gemaakt, die informatie geeft over het gebied (basis) en handreikingen doet voor natuurgerichte activiteiten (zelfstandig en ism bijvoorbeeld vrijwilligers uit te voeren). Door activiteiten af te stemmen binnen het reconstructiegebied krijg je beeld van wat er is en van wat er nog meer wenselijk zou zijn. Dit leidt tot een verbreding van het aanbod aan publieksactiviteiten. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om een activiteitenoverzicht te maken en dit breed te verspreiden onder bijvoorbeeld recreatieondernemers. Ontwikkelen van arrangementen met ondernemers. Bereik van nieuwe doelgroepen, door gericht zoeken van partners (bijvoorbeeld gezondheidszorg, recreatie & toerisme) Door geregelde contacten met gebiedscommissie, uitvoeringsprogramma, lokale overheden en andere relevante actoren kunnen allerlei projecten ontwikkeld worden. Vergelijk bijvoorbeeld de Duurzame Driehoek. Gerichte inzet op V&E geeft hieraan sturing en invulling. Mogelijk kunnen door te ontwikkelen activiteiten nieuwe vrijwilligers gevonden worden. De animo voor langdurige verbintenissen neemt af. Veel mensen willen graag actief zijn voor natuur, als hun inzet in tijd en duur te overzien is. Bijvoorbeeld projectmatig vrijwilligerswerk doen gedurende enkele maanden in het najaar zou goed passen. Ik kan me voorstellen dat je rond het herstel van de Maasheggen een project zodanig opzet, dat kortdurende inzet van vrijwilligers mogelijk wordt. Dat vraagt wel wat organisatie. Het is wenselijk om op gebiedsniveau enkele aansprekende instrumenten te ontwikkelen. Een belevingskaart bijvoorbeeld, waarop de verschillende landschapstypen (waaronder ook aardkundige waarden) worden geëtaleerd, stimuleert de beleving en stimuleert activiteiten gericht op beleving (van zowel individuele burgers als van bijvoorbeeld recreatie-ondernemers). 6

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

31 oktober 2006 Nr , MB Nummer 34/2006

31 oktober 2006 Nr , MB Nummer 34/2006 31 oktober 2006 Nr. 2006-17.354, MB Nummer 34/2006 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake budgetfinanciering IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, ten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010

Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010 Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010 Deel B Gemeente Oss 7 december 2009 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden.

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden. 2 e CONCEPT-UITVOERINGSAGENDA RECREATIE EN TOERISME LAND VAN CUIJK Inleiding In het verlengde van de Strategische Visie die de vijf gemeenten van het Land van Cuijk (hierna: LvCgemeenten) eerder vaststelden

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van ,-- voor uitvoering van reconstructieprojecten.

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van ,-- voor uitvoering van reconstructieprojecten. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 2.531.605,-- voor uitvoering van reconstructieprojecten. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 9 december

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Samenwerkende Projectpartners GBS 30 mei 2013, Samenwerkende Projectpartners GBS Samenwerkende Projectpartners Groenblauwe Schakels: Waarom deze samenwerking? Provincie:

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013 Lange Termijn Agenda Staten Groen en Water, versie 16 januari 2013 Eerste kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de Concept beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen 23-01-2013 13-02-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 1. Inleiding In de nota Brabant Uitnodigend Groen (Nota BrUG) is het nieuwe natuur- en landschapsbeleid van de provincie voor het komende decennium verwoord.

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Overzicht activiteiten en resultaten 2011 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal Park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen : Informatiezuilen

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Johannes Kramer welkom en opening bijeenkomst Als gebiedsgedeputeerde van Noordoost Fryslân wil ik u, mede namens

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

SCAN. Profiel van medewerkers. 1. Algemeen. 2. Kwaliteiten van de medewerkers STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

SCAN. Profiel van medewerkers. 1. Algemeen. 2. Kwaliteiten van de medewerkers STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Profiel van medewerkers 1. Algemeen Het collectief is verantwoordelijk voor de inrichting van een organisatie die professioneel werkt. Dat vraagt om deskundige

Nadere informatie

PROJECTPLAN Continuering inzet Communicatie & Educatie Nationaal Landschap Drentsche Aa Periode

PROJECTPLAN Continuering inzet Communicatie & Educatie Nationaal Landschap Drentsche Aa Periode PROJECTPLAN Continuering inzet Communicatie & Educatie Nationaal Landschap Drentsche Aa Periode 2016-2017. Drentsche Aa - één gebied, één identiteit, vele (kern)kwaliteiten, meerdere belangen. Wat is IVN

Nadere informatie

Overzicht van voorstellen en keuzemogelijkheden m.b.t. Natuur- en Milieu-educatie (NME)

Overzicht van voorstellen en keuzemogelijkheden m.b.t. Natuur- en Milieu-educatie (NME) Overzicht van voorstellen en keuzemogelijkheden m.b.t. Natuur- en Milieu-educatie (NME) Onderwerp Optie 1: provincie doet minder Optie 2: provincie blijft (bijna) Optie 3: provincie gaat meer doen Voorstel

Nadere informatie

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als Werkgroep Oldambt In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als een boek. De Dollard is daarbij een

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie.

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Auteur: H.W. (Hein) van der Meer beleidsmedewerker Leefmilieu Werkveld Beleid

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Voordracht 99. Haarlem 19 november Onderwerp: natuur en milieueducatie. Bijlagen: 1

Voordracht 99. Haarlem 19 november Onderwerp: natuur en milieueducatie. Bijlagen: 1 Voordracht 99 Haarlem 19 november 1996 Onderwerp: natuur en milieueducatie Bijlagen: 1 Inleiding Ter uitwerking van uw besluit van 20 september 1993, nr 45 (Strategienota) waarin u heeft aangegeven dat

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek

Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1 Koers Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek 1. Inleiding De werkgroep Communicatie & Educatie Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek werkt al enige tijd aan een

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk 1. Aanleiding en doel De huidige subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer worden als bureaucratisch

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal

: *14IT026339* Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen in het Markdal Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: J. van der Aa Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 14.ZK08934/14.B0287 Kenmerk : 14IT026339 Barcode :

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

APPÈL VAN MAASTRICHT

APPÈL VAN MAASTRICHT APPÈL VAN MAASTRICHT SAMEN WERKEN AAN EEN MOOIER LIMBURG De groene ruimte in Limburg is van betekenis voor álle Limburgers. De afgelopen decennia is er door diverse overheden, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

VISIE & TAKEN Stichting de Brabantse Boerderij voor Boerderij, Erf, Land en Erfgoed

VISIE & TAKEN Stichting de Brabantse Boerderij voor Boerderij, Erf, Land en Erfgoed VISIE & TAKEN Stichting de Brabantse Boerderij voor Boerderij, Erf, Land en Erfgoed 1) DOELSTELLING De kwaliteiten van de historische boerderij, de agrarische en andere cultuurhistorische bijgebouwen,

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s Duo-presentatie Stand van zaken van discussie over GLB, agrarisch natuurbeheer en collectieven Toekomstige werkwijze van collectieven en benodigde professionalisering

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010 Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland fase 1 van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland Juli 2010 Een project van Water, Land & Dijken,

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Succes- en faalfactoren van Natuurmonumenten communities

Succes- en faalfactoren van Natuurmonumenten communities Succes- en faalfactoren van Natuurmonumenten communities Burgers, buitenlui en boswachters aan de slag in de natuur Beheerdersdag Derk Jan Stobbelaar, José Meijer Lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer Handreiking

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0690, d.d. 23 juni 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Voortgangsrapportage project Biodiversiteits-actieplan Lekker groen in en om Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

WEERRIBBEN-WIEDEN. Samen werken aan een Nationaal Park nieuwe stijl. 14 maart 2017 PRESENTATIE 'WEERRIBBEN-WIEDEN' - GEMEENTERAAD STEENWIJKERLAND

WEERRIBBEN-WIEDEN. Samen werken aan een Nationaal Park nieuwe stijl. 14 maart 2017 PRESENTATIE 'WEERRIBBEN-WIEDEN' - GEMEENTERAAD STEENWIJKERLAND WEERRIBBEN-WIEDEN Samen werken aan een Nationaal Park nieuwe stijl VANAVOND 1. een uniek participatieproces 2. hoe begon het ook alweer? 3. inhoud: projecten 4. wat willen we zijn? 5. financieel overzicht

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

erklaring van Altena

erklaring van Altena Verklaring van Altena Gezamenlijk willen wij, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Altena (SOVA), Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem,

Nadere informatie

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern.

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern. Informatiebijeenkomst 9 juli 2010 Doel van de bijeenkomst: Informeren over: Corio Glana Stand van zaken per highlight in hand-out Voordelen van collectieve aanpak Samenwerking gemeenten, WRO, provincie

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Communicatie & Educatie; Overzicht resultaten 2012 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen

Nadere informatie

Toelichting. Startnotitie Cultuurhistorie. Aanleiding Startnotities

Toelichting. Startnotitie Cultuurhistorie. Aanleiding Startnotities Toelichting Aanleiding Startnotities Naar aanleiding van de overleggen tussen de fractieleiders van de verschillende partijen van het Algemeen Bestuur van is het startdocument voor de vorming van het College

Nadere informatie

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Het Groene Hart mooi dichtbij ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Groene Hart mooi dichtbij Een recreatievisie voor het Groene Hart Voor recreatie buitenshuis wil

Nadere informatie

BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten

BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten BELEEF DE LINIES VAN DOESBURG! Structuurvisie en deelprojecten Onderwerpen - Opdracht - Visie - Structuurplan - Deelprojecten - Financiën - Deelonderwerpen Visie en structuurplan Project `Beleef de Linies

Nadere informatie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie 'Uitnodigend Oirschot' - Natuur / landschap: ontwikkeling en beleving - Vrijetijdseconomie - Erfgoed(beleving) - Burgerparticipatie - Versterking

Nadere informatie

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom Welkom Boekel,26 januari 2016 Programma - Terug blik het grotere geheel - Herontwikkelingsperspectief Chris van Grinsven - Toelichting ontwikkelingsscenario s Ad Tielemans - Vragen / Gedachtewisseling

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Herstel natte natuurparels De Utrecht Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Doel van de informatiebijeenkomst Alle agrariërs in de natte natuurparel en/of in de beschermingszone informeren

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Economische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven 2004-100 Verplaatsing agrarische bedrijven Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Milieu, Water en Groen op 12 januari 2004 - provinciale staten op 4 februari 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Meer biodiversiteit door samenwerking

Meer biodiversiteit door samenwerking Carel van Dijck (Gemeente Oirschot) en Eric Sessink (Stichting Food4Bees) Is Oirschot biodivers? 1 Inhoud Geschiedenis / Projecten Biodiversiteitsactieplan Oirschot Rol van de gemeente Nieuwe kansen en

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie