Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : Fax : Website : adres : ALGEMENE VOORWAARDEN Meeks van Oijen bv, Meeks van Oijen Makelaardij, De goedkoopste taxateur, Meeks van Oijen Financieel Advies bv en Meeks van Oijen, Deel 1 Algemeen Artikel 1 : Definities en begrippen 1.1 In deze algemene voorwaarden voor vastgoed, bedrijfsorganisatie, mediation en financieel advies wordt verstaan onder: Consument: Iedere opdrachtgever. Dat kan zijn één natuurlijke persoon, meerdere natuurlijke personen tezamen, één rechtspersoon, meerdere rechtspersonen tezamen en één of meerdere natuurlijke en rechtspersonen tezamen; 1.2 Makelaar/Taxateur/Vastgoedmanager/Financieel Adviseur en mediator, in het vervolg adviseur te noemen; Meeks van Oijen handelt onder de naam Meeks van Oijen bv, Meeks van Oijen Makelaardij, Meeks van Oijen Financieel Advies bv en tevens onder de naam de goedkoopste taxateur, doch altijd vertegenwoordigt door haar directeur de heer J.H.R.Meeks of een door hem schriftelijk gevolmachtigde. De heer Meeks is beëdigd makelaar/taxateur en ingeschreven in de registers van het vastgoedcert voor wonen en bedrijven, voorts ingeschreven bij de AFM als financieel dienstverlener voor verzekeringen, hypotheken en financieringen en ingeschreven in het mediator register van ADR;; 1.3 Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening; 1.4 Dienstverlening: Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken, taxatie van onroerende zaken, vastgoedmanagement van onroerende zaken en overige door de adviseur te verrichten diensten met inbegrip van beperkte rechten zoals erfpacht en opstal en bedrijfsorganisatorische adviezen, financiële adviezen, mediation en arbitrage; 1.5 Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de adviseur ( courtage); 1.6 Geschillen: Bij geschillen zullen partijen al het mogelijke doen om het geschil in der minne te beslechten. Indien dit niet tot een oplossing leidt staat de weg open naar de NVM, de AFM en/of ADR of de bevoegde rechter. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een opdrachtgever en een adviseur gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening in artikel 1.4 genoemd. Artikel 3 Algemeen en persoonlijk aanbod 3.1 Het algemene aanbod van de adviseur aan de opdrachtgever bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening die de opdrachtgever mag verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht. 1

2 3.2 Na kennisneming van het algemene aanbod door de opdrachtgever, biedt de adviseur de opdrachtgever de gelegenheid met hem daarover in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen. 3.3 De adviseur draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijke aanbod schriftelijk of elektronisch in een opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen. 3.4 Het persoonlijk aanbod dan wel het algemene aanbod gaat, tenzij anders overeengekomen, vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht 4.1 De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de opdrachtgever. Artikel 5 Duur van de opdracht 5.1 Tenzij door partijen anders wordt overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd. Artikel 6 Einde van de opdracht 6.1 De opdracht eindigt door: a. vervulling van de opdracht door de adviseur, tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft; b. intrekking van de opdracht door de opdrachtgever; c. teruggaaf van de opdracht door de adviseur; d. ontbinding door een van de partijen; e. overlijden of faillissement van de opdrachtgever. 6.2 De adviseur heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of, in geval van bemiddeling door de adviseur, de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. 6.3 Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, worden ingetrokken. De opdrachtgever is ter zake van een intrekking schadeplichtig tot de reeds gemaakte kosten en een overeengekomen percentage van het loon. Het intrekken van een opdracht dient schriftelijk of elektronisch te geschieden met vermelding van naam, datum, reden van intrekking en voorzien van een handtekening. 6.4 De adviseur kan de opdracht te alle tijden teruggeven. De schadeplichtigheid is hetzelfde als bij intrekking. 6.5 Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de opdrachtgever of van de adviseur sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. De verklaring tot ontbinding dient schriftelijk of elektronisch, volgens art. 6.3 te geschieden. 6.6 Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de adviseur, respectievelijk de opdrachtgever mededeling inzake de intrekking, teruggaaf, beëindiging of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Artikel 7 Omzetbelasting, opeisbaarheid 7.1 Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijke verschuldigde omzetbelasting (btw) 7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 2, zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de overeenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is uitgevoerd, dan wel deze om andere reden eindigt. Artikel 8 Algemene verplichting van de adviseur 2

3 8.1 De adviseur voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen mag de adviseur de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren. 8.2 De adviseur houdt de opdrachtgever op de hoogte van de vorderingen van de opdracht. 8.3 De adviseur stuurt de opdrachtgever een overzichtelijke factuur waarin een redelijke betalingstermijn wordt vermeld. Indien de opdrachtgever niet binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn betaalt, stuurt de adviseur hem een betalingsherinnering waarin de opdrachtgever de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen twee weken na ontvangst van de herinnering te betalen. 8.4 De adviseur is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te verzekeren en verzekerd te houden. Artikel 9 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever 9.1 De opdrachtgever verschaft de adviseur naar beste weten en kunnen die informatie die de adviseur nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. 9.2 De opdrachtgever betaalt de adviseur voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn. Indien de opdrachtgever dat nalaat en hij ook geen gevolg geeft aan de in artikel 8 lid 3 genoemde betalingsherinnering, is hij in verzuim en is de adviseur gerechtigd de wettelijke rente in meerdering te brengen. 9.3 De adviseur is na verloop van de in artikel 8 lid 3 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten) gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de rechter anders beslist. 9.4 In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook. DEEL 2 BEMIDDELING Artikel 10 Deel 2 Opdracht tot bemiddeling 10.1 De kern van een opdracht tot bemiddeling betreft het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen. DEEL 3 TAXATIE Artikel 11 Taxatie 11.1 Taxatie van een onroerende zaak is het geven van een waardeoordeel daarover aan de consument op grond van aard, stand en ligging en de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt en het verstrekken van een eenvoudig rapport hierover. Een taxatie dient door de adviseur in persoon te worden verricht Het taxatierapport dient minimaal te omvatten: de naam van de opdrachtgever, het doel van de taxatie, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens, een oordeel over de waarde onder vermelding van de soort daarvan, bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden, de datum waarop de taxatie is verricht en de naam en de gegevens van de taxateur. Het taxatierapport is geen bouwkundig rapport Er wordt alleen ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijkheid aanvaard Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever bij opdracht voor taxatie het overeengekomen honorarium verschuldigd zodra het rapport is afgeleverd De door de taxateur in kader van de taxatieopdracht noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van reis en verblijf, leges en kadastraal onderzoek zullen door de opdrachtgever worden vergoed. DEEL 4 Regeling bij geschillen Artikel 12 Geschillen 3

4 12.1 Geschillen tussen de adviseur en de opdrachtgever over de totstandkoming en de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de adviseur te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de adviseur als door opdrachtgever aanhangig gemaakt worden bij NVM, AFM, ADR of de bevoegde rechter Aanklachten worden door partijen pas bij de bevoegde rechte aanhangig gemaakt als een uiterste inspanning is gedaan om het geschil in der minne te regelen. 1.Specifieke voorwaarden voor financiële dienstverlening voor Meeks van Oijen Financieel Advies bv, ook handelend onder de naam Meeks van Oijen. 1.1 De bedrijfstak verzekeringen, hypotheken en financieringen hechten aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Daarom is binnen deze bedrijfstakken een dienstenwijzer opgesteld. Deze dienstenwijzer schrijft voor aan welke punten financieel dienstverleners minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en de advisering van consumenten Ons kantoor heeft deze dienstenwijzer onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze dienstenwijzer De complete tekst van deze dienstenwijzer kunt u bij ons opvragen en ook downloaden via onze website. 2.Wie zijn wij? 2.1 Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken, financieringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s bij u verzekerd moeten worden en welke leningen voor u in aanmerking komen. Hierbij geven wij u adviezen over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden; 2.2 Naast deze advisering begeleiden wij u ook in de contacten met verzekeringsmaatschappijen en banken of particulieren waarbij u deze verzekeringen en hypothecaire leningen onderbrengt. 3.Onze diensten Algemeen Wij kunnen adviseren op het gebied van: 3.1 Schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoedt krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. Hierbij geldt voor ons dat uw zaken onze zorg zijn ; 3.2 Verzekeringen die een vaste som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden; 3.3 Levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken; Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een koopsompolis, een studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. 3.4 Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden; 3.5 Financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen; 3.6 Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 4

5 Ter verduidelijking: productsoort Levenhypotheek Aard van onze dienst Oriëntatie Adviseren Bemiddeling Nazorg Reikwijdte Keuze uit 50+ aanbieders Keuze uit 100+ producten Indicatie aantal uren Minimaal in overleg Maximaal in overleg Inkomsten provisie (via aanbieder) Minimaal? Maximaal? Inkomsten fee x uur (via klant) Minimaal 75,- Per uur Maximaal 75,- per uur 4.Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 4.1 Wij maken op basis van de door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico s u zou kunnen verzekeringen en welke risico s u wellicht voor eigen rekening en risico kunt nemen. 4.2 Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. 4.3 Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen. 4.4 Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekerd. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt echter bij u. 4.5 Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van de voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden. 4.6 Wij staan u terzijde bij het invullen van het aanvraagformulier voor een verzekering. 4.7 Wij controleren met u of het aanvraagformulier voor een verzekering correct en volledig is ingevuld. 4.8 In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform het aanvraagformulier is opgemaakt. 4.9 Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen en de afgifte van de polis. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk zijn dat u hiervoor een zekerheid hebt dat u verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u het meest wenselijk is, de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons met u in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappijen Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond 5

6 van de afgesloten verzekering. 5. Levensverzekeringen Indien u ons op het gebied van levensverzekering inschakelt, kunt u ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten: 5.1 Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen. 5.2 Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico s u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. 5.3 In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. 5.4 Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt. 5.5 Wij staan u terzijde bij het invullen van het aanvraagformulier voor een verzekering. 5.6 Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is Opgesteld. 5.7 In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. 5.8 Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring. 5.9 Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in deze periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier Door middel van de periodieke contacten, die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons met u in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging. 6

7 5.17 Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. 6. Wat verwachten wij van u? 6.1 U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. 6.2 Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering 6.3 Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt, of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven. 6.4 Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woonhuis, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging of wijziging in elders lopende verzekeringen. 6.5 Wij houden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. 6.6 Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. 7. Onze bereikbaarheid 7.1 Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. 7.2 U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen. Meeks van Oijen Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon: Fax: Website: adres: 7.3 Voor het melden van schade en het corresponderen over schade kunt u ook gebruik maken van ons adres: 7.4 Wij zijn op werkdagen geopend van uur en van uur 7.5 Afspraken buiten kantooruren zijn mogelijk. Telefoon tijdens kantooruren: Telefoon buiten kantooruren: Bij spoed, zoals ongeval, overlijden of ingrijpende schade kunt ons bereiken via bovenstaande telefoonnummers Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax of De premie 8.1 Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. Incasso door verzekeraar. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. 8.2 Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. 7

8 8.3 Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. 8.4 Premies worden in principe per jaar betaald 8.5 In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. 8.6 Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover Ingelicht. 8.7 Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. 8.8 Als u kiest voor een gespreide betaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor. 9. Afspraken rondom premiebetaling 9.1 Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. 9.2 Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. 9.3 Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden het recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen. 10. Onze relatie met verzekeraars 10.1 Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren. 11 Hoe worden wij beloond Beloning op basis van provisie 11.1 Daar waar verzekeraars alleen provisiebeloning toepassen zorgen wij er voor dat deze provisiebetalingsbetalingswijze niet ten kosten van u gaat. Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er door ons extra diensten aan u worden geleverd brengen wij deze kosten rechtstreeks in rekening. Wij informeren u dan hierover vooraf. 12.Beloning op basis van declaratie De meeste van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. 13. Beëindiging 13.1 U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekering over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een andere intermediair deze verzekering overneemt. 8

9 14. Klacht 14.1 Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op Alle klachten worden door de directie behandeld Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij: KiFid Postbus AG DEN HAAG Telefoon Ons aansluitnummer is: Datum aansluiting: 13 maart U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. Meeks van Oijen b.v., ook handelend onder de naam Meeks van Oijen Makelaardij, De goedkoopste taxateur, Meeks van Oijen Taxatie & Advies, Meeks van Oijen ADR Mediation. En: Meeks van Oijen Financieel Advies b.v., ook handelend onder de naam Meeks van Oijen. Meeks van Oijen Taxatie & Advies Meeks van Oijen in samenwerking met de goedkoopste taxateur Meeks van Oijen Financieel Advies bv Meeks van Oijen Meeks van Oijen ADR Mediation Beuningen Aldus geldend en opgemaakt te Beuningen en zichtbaar op website Jan H.R. Meeks MBA MRE RMT RT 9

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers. Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers. Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden isense General Staffing B.V. isense Den Haag B.V. isense Eindhoven B.V. isense Rotterdam B.V. isense Amsterdam B.V. isense Utrecht B.V. isense Contractbeheer B.V. isense Consulting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie