gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gegevensregistratie cultuurcentra leidraad"

Transcriptie

1 gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01/01/ /12/2005 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen met het kalenderjaar, namelijk van 1 januari tot en met 31 december. U vult de excelmappen best elektronisch in. Er zijn immers heel wat elektronische toevoegingen opgenomen (blokkeringen, tellingen, validaties, opmerkingen) die niet tot uiting komen op een afgedrukte versie. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Cultuur Afdeling Volksontwikkeling en bibliotheekwerk Team Lokaal Cultuurbeleid Arenberggebouw Arenbergstraat 9 B-1000 Brussel [t] 02/ [t] 02/ [e] [e] [w] afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

2 1. Activiteiten en deelnemers. Elke activiteit van het cultuurcentrum (afgekort als: cc) is ofwel eigen ofwel receptief. Een uitzondering op dit principe vormen de diensten in huis. Zie verderop voor meer informatie hierover. Belangrijk! We beperken ons tot de culturele activiteiten die het cc organiseert. We bakenen dit af conform het toepassingsgebied van art. 2 van het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid d.w.z. cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk en de kunsten. Meer concreet trekken we de lijn door van artikel 58 waarbij verwezen wordt naar de culturele materies bepaald in art. 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 waarbij jeugdbeleid en sportbeleid uitgesloten worden. Kortom, jeugd- en sportactiviteiten mogen niet in deze cijfers worden opgenomen, ook al worden ze door het cc georganiseerd. Voor verdere informatie bij de geciteerde artikels: Belangrijk! Wanneer het team lokaal cultuurbeleid een registratiebezoek brengt moet u het nodige bewijsmateriaal ter inzage kunnen stellen. Uitzonderlijk kunnen we ook een kopie vragen van bepaalde documenten. Aan welke documenten denken we? programmabrochures, catalogi, inschrijvingslijsten van educatieve activiteiten en schoolvoorstellingen, gemeenterekening Belangrijk! Voor een correcte registratie van de activiteiten moet u tellen per toonmoment. Een theatervoorstelling die tweemaal wordt opgevoerd in het cc resulteert in 2 toonmomenten. Een festival met b.v. één concert, 3 theatervoorstellingen en 2 workshops resulteert in 6 toonmomenten. In de witte kolommen van de excelbladen vult u totalen en uitsplitsingen van die totalen in. In de lichtgrijs gekleurde kolommen vult u details in over de totalen. De donkergrijs gekleurde kolommen kunnen niet worden ingevuld eigen activiteiten Invullen in excelmap activiteiten_deelnemers, werkblad eigen activiteiten. Een eigen activiteit voldoet steeds aan de volgende drie voorwaarden: - De activiteit wordt georganiseerd door het cc en wordt als dusdanig in de promotionele acties aangekondigd. - Het cc is organisatorisch, inhoudelijk én financieel verantwoordelijk voor de activiteit. - De locatie is geen bepalende factor, de activiteit mag plaatsvinden buiten de muren van het cc. Ook activiteiten in samenwerking kunnen in bepaalde gevallen als een eigen activiteit worden beschouwd. Voorwaarde is dat men samenwerkte op financieel én inhoudelijk vlak. Uiteraard telt u dergelijke activiteiten enkel in het onderdeel eigen activiteiten en niet nog eens als receptieve activiteit. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

3 Activiteiten die door deze strikte condities niet als eigen activiteit kunnen worden beschouwd, registreert u als receptieve activiteit of uitzonderlijk als dienst in huis (zie intermezzo op p. 3). We bespreken de volgende kenmerken van de eigen activiteiten: - soorten eigen activiteiten, disciplines binnen de soorten, deelnemers, locatie, aangeboden publicaties, doelgroepen, samenwerking en context. Soorten activiteiten Podiumactiviteiten - met een onderscheid tussen professionele uitvoerders of amateurkunstenaars. Omkaderingsactiviteiten - Omkaderingsactiviteiten hebben een apart aanvangsuur en worden vooraf aangekondigd in b.v. de seizoensbrochure of in een tussentijdse publicatie. Het gaat hier niet om het normale educatieve aanbod van het cc. - Voorbeelden: inleiding, nabespreking, lezing, interview, atelier, workshop, rondleiding, sfeerscheppende activiteit, vernissages met duiding bij de tentoonstelling - De omkaderingsactiviteiten worden geteld per sessie (b.v. een workshop die drie keer wordt ingericht als omkadering bij een voorstelling, zal drie keer worden geteld want de hoofdactiviteit wordt hierdoor driemaal ontsloten ). Indien er voor eenzelfde groep deelnemers twee opeenvolgende, inhoudelijk verschillende, sessies georganiseerd worden (een intensere vorm van voorbereiding) mag dit als twee omkaderingsactiviteiten geteld worden. Andere activiteiten - Repetities: het hoofddoel is de creatie van een artistiek product. - Bestuurlijke en organisatorische groepsactiviteit registreren we niet langer bij eigen activiteiten. Navraag leerde immers dat dit cijfer nooit zuiver was: de grens tussen vergadering, afspraak en contactmoment is bijzonder vaag. Bovendien vraagt het bijhouden van alle vergadermomenten in het kader van de voorbereiding van andere initiatieven veel extra registratiewerk zonder een echte meerwaarde op te leveren. - Ontspannings- en ontmoetingsactiviteit: het hoofddoel van het (mee-)organiserende cc is ontmoeting, ontspanning en vermaak, het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding in de vorm van een open aanbod. B.v.: receptie, bal, eetfestijn, kaartavond, hobbyclub Het aanbieden van drankjes of versnaperingen tijdens pauze van voorstellingen of recepties voor een besloten gezelschap mag u niet registreren. - Overige activiteiten: dit is een restcategorie. De hierin opgenomen activiteiten moet u kunnen toelichten. - Festivals, straattheater e.a. registreren we niet langer op deze manier. We verfijnden de registratie van deelnemers zodat men ook activiteiten met geraamde deelnemers voldoende gedetailleerd kan registreren. Daarnaast kan u ook aanduiden of u een activiteit in de context van een festival of een groter, landelijk, event organiseerde. Educatieve activiteiten - onder deskundige begeleiding verwerven deelnemers kennis, inzicht, vaardigheden, het vermogen tot expressie inzake een duidelijk vooropgestelde thematiek. De nadruk ligt op het leren, het leerproces, ongeacht de inhoud of de doelgroep. Voorbeelden: atelier, workshop, lezing, cursus, colloquium, congres. - De telling van het aantal educatieve activiteiten gebeurt per titel en niet per sessie. B.v. een cursus die uit drie sessies bestaat, wordt slechts éénmaal geteld. - Om de omvang van het aantal educatieve activiteiten te kennen, wordt voortaan ook het totale aantal uren van alle sessies van de educatieve activiteiten opgevraagd. - Belangrijk: niet verwarren met omkaderingsactiviteiten die zowel thematisch als organisatorisch verbonden zijn aan een hoofdactiviteit! afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

4 Intermezzo Diensten in huis (zie ook: 1.3. Diensten in huis) Het team lokaal cultuurbeleid bracht in 2005 registratiebezoeken aan alle cultuurcentra van Vlaanderen. Hieruit bleek dat in sommige cultuurcentra nog een bijzonder vaak educatief aanbod wordt verzorgd dat men noch als eigen activiteit, noch als receptieve activiteit kan registreren. Het gaat om activiteiten die quasi permanent worden georganiseerd door een dienst of een instelling die elders een substantiële en structurele financiering betrekt en vaak een sterke band heeft met het cultuurcentrum. We willen deze activiteiten apart registreren als diensten in huis. Dit wordt ook wel eens geparafraseerd als inwonende diensten of ingebakken diensten. We denken b.v. aan activiteiten die worden gesubsidieerd door de administratie onderwijs of door het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze activiteiten kan u voortaan apart registreren op het werkblad diensten in huis. We sommen de bedoelde diensten zoveel mogelijk op: - Onderwijs voor sociale promotie (centra voor volwassenenonderwijs). B.v. taalleergangen in het cc van Grimbergen - Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO): zowel beeldende kunst als muziek, woordkunst en dans - Centra voor basiseducatie - De praktijkgerichte opleidingen (vroeger ook leergangen genoemd) van Landelijk Praktijkatelier KVLV, Praktische school voor Gezins-en huishoudopleiding KAV en Sociaalcultureel werk voor Blinden en Slechtzienden - De opleiding van werkenden en werkzoekenden (VDAB, VIZO, sectorale opleidingsfondsen ) - Vormingpluscentra: 13 regionale volkshogescholen. - De gesubsidieerde gespecialiseerde vormingsinstellingen (b.v. Amarant vzw, Wisper vzw, Lodewijk de Raetstichting, Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds ) - Initieel formeel onderwijs (basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, universiteit) Ook het aanbod van vzw Kunst in Huis dat in een aantal cultuurcentra wordt ontsloten beschouwen we als een dienst in huis. Is het nu eigen, receptief of een dienst in huis? - Wanneer het cc sporadisch een beperkt aantal activiteiten initieert en daarbij beroep doet op één van de hogerop geciteerde instellingen, dan kunnen deze activiteiten als eigen worden geregistreerd. Voorwaarde blijft wel dat het cultuurcentrum inhoudelijk én financieel verantwoordelijk is voor de geprogrammeerde activiteit. - Wanneer één van de hogerop vermelde instellingen sporadisch een lokaal in het cultuurcentrum huurt voor een niet-permanent aanbod, dan wordt deze activiteit geregistreerd als een receptief aanbod. B.v. de muziekacademie huurt de grote zaal voor een concert of een openbaar examen. - Wanneer één van hogerop vermelde instellingen zorgt voor een permanent aanbod in het cultuurcentrum, dan worden deze activiteiten als diensten in huis geregistreerd. Tegenwoordig is er meer en meer de tendens om het educatieve aanbod modulair in tegenstelling tot een aanbod per schooljaar uit te werken. Permanent betekent dus niet noodzakelijk: tijdens een heel schooljaar. Tentoonstellingen - Enkel de tentoonstellingen die werden opgenomen in de jaarbrochure of een andere tussentijdse brochure mogen worden geregistreerd. - We registreren zowel het aantal tentoonstellingen als het aantal tentoonstellingsdagen waarop de tentoonstelling toegankelijk was voor publiek. - We maken een onderscheid tussen artistieke en educatieve tentoonstellingen. Uiteraard is dit niet altijd eenduidig te bepalen, in dat geval registreert u welke functie voor u als afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

5 programmator prevaleerde bij het uitwerken of organiseren van de tentoonstelling. U moet alleszins dubbele tellingen vermijden. Totaal aantal deelnemers en activiteiten We maken een onderscheid tussen exacte en geraamde deelnemers en we trekken dit principe door naar de registratie van de activiteiten zelf. We bieden twee verschillende registratiemogelijkheden: activiteiten waarvoor het aantal deelnemers exact werd bepaald en activiteiten waarvoor de deelnemers werden geraamd. Dit resulteert op de excelmap in 4 kolommen: - registratie aantal activiteiten waarvan de deelnemers exact werden geteld - registratie aantal exacte deelnemers - registratie aantal activiteiten waarvan de deelnemers werden geraamd - registratie aantal geraamde deelnemers In het registratiemodel versie refertejaar 2004 werden alle activiteiten met geraamde deelnemers afgeleid naar een categorie festival, straattheater e.a. Op die manier gingen vele detailgegevens over de geprogrammeerde activiteiten verloren. Door deze verfijning hebben we dit opgevangen. Bovendien werd er ook een kolom activiteiten in de context van een toegevoegd. Op die manier registreren we ook het aantal activiteiten die plaatsvonden in een groter inhoudelijk geheel. Registratie van deelnemers aan - Podiumactiviteiten - Educatieve activiteiten: de deelnemers worden geteld per titel (cursus) en niet per sessie, b.v. één deelnemer die ingeschreven is voor een cursus die uit drie sessies bestaat, wordt slechts éénmaal geregistreerd. - Omkaderingsactiviteiten: deze activiteit moet steeds organisatorisch en inhoudelijk verbonden zijn met een hoofdactiviteit. Indien het aantal deelnemers aan de omkaderingsactiviteit werd geraamd, moet u dit ook op die manier registreren. - Andere activiteiten Geen registratie van het aantal deelnemers aan: - tentoonstellingen Exacte registratie - Tickets: we bedoelen dan de door het cultuurcentrum uitgereikte tickets en niet de in realiteit gebruikte tickets, we registreren dus niet de aanwezigheid van de deelnemers. Zowel de betaalde als de gratis tickets mag u teleln. - Alternatieven: inschrijvingslijsten (b.v. voor schoolvoorstellingen en educatieve activiteiten), polsbandjes, stempels op voorwaarde dat men nauwkeurig noteert hoeveel deelnemers hebben deelgenomen, b.v. door het bijhouden van een namenlijst of een afrekening. Het moet gaan om een sluitende registratie. Disciplines Elke activiteit kan maar onder één discipline worden geregistreerd. Indien de activiteit onder meerdere disciplines zou kunnen thuishoren, kiest u de meest voor de hand liggende. Locatie Intra muros: in de infrastructuur die wordt beheerd door het cc. Extra muros: in infrastructuur die niet wordt beheerd door het cc. Openlucht, b.v. plein, marktplein, tent, kiosk Let op: er kan maar één keuze worden gemaakt per activiteit. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

6 Activiteiten met publicatie We registreren het aantal activiteiten waarbij een inhoudelijk verdiepende publicatie werd aangeboden. De nadruk ligt niet op publiciteit, maar wel op het aanbieden van duiding, achtergrondinformatie We onderscheiden een aantal soorten duiding: - Folder of brochure: publicatie die achtergrondinformatie bevat of duiding biedt bij een geprogrammeerde activiteit. B.v. biografie van de artiesten, situering van het theatergezelschap in het artistieke landschap, bespreking van het gespeelde repertoire het geheel is essayistisch van opzet en wordt doorgaans uitgereikt net voor aanvang van de activiteit. - Lesmap bij schoolvoorstelling: didactisch materiaal dat gebruikt wordt om een schoolvoorstelling te omkaderen - Publicatie bij een educatieve activiteit: een cursusboek dat aangeboden wordt bij een educatieve activiteit. - Catalogus bij een tentoonstelling: een publicatie die de artistieke ervaring intensifieert en verdiept én een overzicht biedt van de tentoongestelde werken. Indien één van de twee aspecten ontbreekt, kunt u de aangeboden publicatie nog wel registreren als folder of brochure met achtergrondinformatie. - De plaatsing van een knipselwand of infokiosk met recensies en persartikels over de georganiseerde activiteit beschouwen we als een lovenswaardige aanvulling op de andere omkaderingsinitiatieven. Echter, we vragen uitdrukkelijk dit niet als duiding te tellen. Doelgroepen U heeft de keuze om per discipline aan te duiden hoeveel activiteiten u voor een bepaalde doelgroep organiseerde. U stelt zich hierbij de vraag welke doelgroep u prioritair wenst te bereiken met de geprogrammeerde activiteit. Per georganiseerde activiteit (toonmoment) mag u slechts één doelgroep als prioritair aanduiden. U heeft de keuze uit: - Activiteit voor scholen (b.v. schoolvoorstelling) - Activiteit voor familie (b.v. familievoorstelling) - Activiteit voor senioren (b.v. matinee voor senioren) - Activiteit voor jongeren (buiten de schooluren) Als u de activiteit niet organiseerde met een bepaalde doelgroep voor ogen, moet u hier niets invullen. Het team lokaal cultuurbeleid heeft de keuze beperkt tot de vier bovenstaande doelgroepen, tijdens de registratiebezoeken bleek immers dat dit de voornaamste waren. Samenwerking Sommige cultuurcentra organiseren activiteiten in samenwerking met partners, b.v. een museum, de bibliotheek, de academie, lokale verenigingen Als de samenwerking financieel én inhoudelijk is, kan u dat registreren. Let op: ondersteuning in natura geldt niet als financiële ondersteuning. Het uitgangspunt is hier de afzonderlijke activiteit (toonmoment). Initiatieven waarbij men activiteiten van verschillende cultuurcentra en/of andere actoren bundelt in b.v. een gemeenschappelijke brochure worden hier niet geregistreerd. Voorbeelden hiervan zijn: Accenten, Dertien, Applaus, Comeet Dit soort van samenwerking vinden we graag terug in de open vraag over publiekswerking die opnieuw zal worden gesteld tijdens een volgend registratiebezoek. Als u samenwerkt, dan weten we ook graag met welke actoren. Voor een correcte registratie vertrekt u van de afzonderlijke activiteiten (toonmoment). afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

7 Het bieden van promotionele of organisatorische ondersteuning (bijvoorbeeld ticketverkoop voor derden of ondersteuning door een technicus van het cultuurcentrum) mag niet als samenwerking worden geteld. Deze activiteiten worden meegeteld in het luik receptieve activiteiten (zie punt 1.2.). Context Vele activiteiten vinden plaats binnen de context van een groter geheel zoals een festival of een event. Mogelijkheden: - Festival: een reeks activiteiten die als een thematisch geheel worden voorgesteld aan het publiek. - Cultureel landelijk event zoals het Erfgoedweekend, Open Monumentendag, Week van de Amateurkunsten, de Kunstbende - Uitstap in groep naar een ander cultuurhuis (cultuurcentrum, opera, concertzaal ), museum 1.2. Receptieve activiteiten Invullen in excelmap activiteiten_deelnemers, werkblad receptieve activiteiten Een receptieve activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden: - wordt georganiseerd door een individuele of georganiseerde gebruiker (dus zeker niet door het cc) in de infrastructuur die door het cc wordt beheerd; - Het gaat niet om een permanent aanbod dat als dienst in huis wordt beschouwd (zie intermezzo onder 1.1. en zie ook onder 1.3.). - het cc biedt eventueel organisatorische (b.v. hulp van technicus, verkoop van tickets ) of promotionele (b.v. het verspreiden van affiches ) ondersteuning. Er is echter geen financiële én inhoudelijke samenwerking. Soorten activiteiten Podiumactiviteiten zie eigen activiteiten Andere activiteiten - U kunt hier ook vergaderingen registreren (neutralere bewoording voor de organisatorische en bestuurlijke groepsactiviteiten) Educatieve activiteiten zie eigen activiteiten Tentoonstellingen zie eigen activiteiten Commerciële activiteiten - worden niet langer weerhouden als soort activiteit. Voor sommige cultuurcentra prevaleerde immers het oogmerk van de activiteit, voor andere de aard van de organisator. Disciplines Zie eigen activiteiten afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

8 Totaal aantal deelnemers Er worden geen deelnemers geregistreerd voor de receptieve activiteiten. Deze gegevens zijn onvoldoende verifieerbaar om op Vlaams niveau te vergelijken. Nochtans kan het voor het cultuurcentrum heel interessant zijn om de evolutie in de deelnemers aan receptieve activiteiten op te volgen. Doelgroepen Beperktere selectie: familievoorstelling, seniorenvoorstelling en jongerenvoorstelling. Organisator van de activiteit We beperken ons hier tot twee belangrijke actoren die receptieve activiteiten in het cultuurcentrum kunnen organiseren: - lokale verenigingen: al dan niet aangesloten bij de cultuurraad, maar werkzaam in de gemeente - de cultuurbeleidscoördinator: gemeentelijk ambtenaar die belast is met de cultuurbeleidsplanning in de gemeente. Als een lokale vereniging samenwerkt met de cultuurbeleidscoördinator om een activiteit in het cultuurcentrum te organiseren, dan registreert u enkel de hoofdorganisator. Om de cijfers zo zuiver mogelijk te houden mag u hier niet dubbel registreren. Als het cultuurcentrum inhoudelijk én financieel meewerkt met een lokale vereniging en/of de cultuurbeleidscoördinator, dan registreert u deze activiteit in het onderdeel eigen activiteiten. Ook hier is dubbele registratie niet toegelaten. Ondersteuning van activiteiten Als het cultuurcentrum ondersteuning geeft aan derden die een activiteit in het cc organiseren, dan kan u dat hier registreren. We onderscheiden twee soorten van ondersteuning: - organisatorisch: b.v. hulp van de technicus, zaalwachter, verkoop van tickets - promotioneel: b.v. vermelding in de programmabrochure of website, vermelding in de evenementenkalender van het cultuurcentrum 1.3. Diensten in huis Invullen in excelmap activiteiten_deelnemers, werkblad diensten in huis We knopen hier aan bij de uitleg die u kreeg in het intermezzo bij de eigen activiteiten (punt 1.1.). Belangrijke elementen zijn: - de activiteit wordt georganiseerd in het cultuurcentrum - het aanbod is quasi permanent aanwezig, het is dus geen gelegenheidsgebruik - de inrichter van de activiteit wordt elders substantieel en structureel betoelaagd De activiteiten van de bibliotheek kan u beschouwen als een dienst in huis, maar omdat het team lokaal cultuurbeleid de bibliotheken reeds gedetailleerd in kaart brengt, willen we dit hier niet registreren. Ter info: in de vroegere versie van jaarverslagen (decreet cultuurcentra 1991) was er eveneens sprake van structureel ingebouwde diensten en instellingen en ingebouwde diensten en instellingen. Hoewel er inhoudelijk zeker een aantal overlappingen zijn met de omschrijving voor diensten in huis in deze leidraad, willen we toch benadrukken dat de definities uit het verleden hier niet worden gehanteerd. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

9 1.4. Scholen en actieve klanten Invullen in excelmap activiteiten_deelnemers, werkblad scholen en actieve klanten Activiteiten voor scholen Het aantal activiteiten voor scholen tellen we automatisch op. We baseren ons hiervoor op de elders ingevulde cellen van de excelmap. Zowel het podiumaanbod voor scholen als de tentoonstellingen die u als schoolaanbod voorstelt, tellen we samen. We vragen u de activiteiten voor scholen op te splitsen per doelgroep. Indien u meerdere doelgroepen met één bepaalde activiteit bereikte, dan mag u er meerdere registreren. B.v. een theatervoorstelling werd zowel bijgewoond door kleuters én leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs. Dit registreerde u in het onderdeel eigen activiteiten als één theatervoorstelling met doelgroep scholen. Op het werkblad scholen en actieve klanten zal die ene voorstelling twee keer worden geteld: als activiteit voor kleuters en als activiteit voor het lager onderwijs. In eerste instantie willen we immers een relatieve uitspraak doen over de verschillende doelgroepen binnen het schoolaanbod (uitdrukken in procenten). Scholen in de gemeente, per schooldoelgroep Geconfronteerd met de tendens dat er meer scholen samengaan, waarbij één inrichtende macht meerdere schoolentiteiten aanstuurt, en er bovendien per vestigingsplaats meerdere doelgroepen (kleuter, lager, secundair) aanwezig kunnen zijn, hanteren wij een enigszins afwijkende definitie van de term school. Wat ons interesseert zijn het aantal entiteiten per vestigingsplaats en per schooldoelgroep (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs). B.v. op één locatie is er een lagere school en een kleuterschool die ressorteren onder dezelfde inrichtende macht. U telt hiervoor dan twee scholen. Aantal deelnemers: u registreert het aantal deelnemers waarvoor bij de aanvraag een plaats werd gereserveerd. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een inschrijvingslijst. Herkomst actieve klanten (eigen activiteiten) Naar analogie met de bibliotheeksector waar men actieve leners registreert, willen we de actieve klanten van de eigen activiteiten van het cultuurcentrum weten. Tegelijkertijd registreren we de spreiding van deze actieve klanten (binnen of buiten de gemeente). We willen deze cijfers in heel Vlaanderen op een uniforme manier registreren. U registreert hiervoor de personen of verenigingen die tijdens het refertejaar minimaal éénmaal hebben deelgenomen aan het eigen aanbod (podiumvoorstellingen, educatieve activiteiten, schoolaanbod ) van het cultuurcentrum. Een ideaal vertrekpunt is een klantenbestand (naam en adres van de persoon of vereniging) waarop u bijhoudt of men heeft deelgenomen aan het aanbod van het cultuurcentrum tijdens de referteperiode. Klanten van wie u geen volledig adres hebt (b.v. enkel de postcode) mogen niet worden geteld. We zijn ons ervan bewust dat niet van alle werkelijke klanten van het cc een adresgegeven kan worden bijgehouden. B.v. er is meestal onvoldoende tijd om de gegevens te noteren bij de kassa op de avond van de voorstelling. Het is evenmin evident om van een persoon die telefonisch meerdere kaarten reserveert, de adresgegevens van alle deelnemers te noteren. Echter, door in heel Vlaanderen op een uniforme manier deze gegevens zo te registreren, kunnen we toch uitspraken doen over de verhouding tussen actieve klanten binnen en buiten de gemeente. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

10 2. Financiële gegevens Invullen in excelmap financiën. Vooraf Voor het deel gemeentelijk beheer van het cultuurcentrum is de financiële rekening van de gemeente het uitgangspunt. Normaal wordt de gemeentelijke rekening afgesloten op 31 maart van het jaar volgend op de referteperiode. Wanneer u beschikt over een goedgekeurde rekening, dan vormt deze het vertrekpunt. In het andere geval gebruikt u de standopgave van dat moment. Wijzigen de cijfers nadien nog? Dan mag u - zodra u beschikt over de goedgekeurde rekening alsnog de aangepaste cijfers aan het team lokaal cultuurbeleid bezorgen. Wat mag u nooit registreren in de map financiën? - Als de financiële flexibiliteit van de programma vzw wordt aangewend om financiële verrichtingen uit te voeren voor activiteiten die niet als eigen activiteit van het cultuurcentrum kunnen worden beschouwd. - Ook uitgaven die werden gedaan met de doorgestorte middelen van de supplementaire subsidie voor de ondersteuning van bijzondere en vernieuwende initiatieven (vaak één euro subsidie genoemd) mag u niet registreren. Nieuw!!! Om de basissubsidie voor het cultuurcentrum te verantwoorden, staan er in het decreet en uitvoeringsbesluit 2 belangrijke criteria: - De basissubsidie ter ondersteuning van de werking van een cultuurcentrum moet volledig worden besteed aan de verloning van de cultuurfunctionarissen (artikel 29 van het decreet). Een cultuurfunctionaris is een medewerker van een cultuurcentrum met een culturele en agogische opdracht (artikel 1, 8 van het uitvoeringsbesluit). - De totale jaarlijkse uitgaven van het cultuurcentrum moeten het vijfvoudige bedragen van de basissubsidie. Onder uitgaven wordt begrepen: de kosten met betrekking tot de werking, het personeel, de uitrusting en de programmering van het cultuurcentrum, exclusief de investeringskosten die betrekking hebben op onroerende goederen (artikel 30 van het uitvoeringsbesluit). In het verleden moest u deze decretale vereisten staven aan de hand van een attest. Door een aanpassing aan de excelmap financiën kunnen we deze informatie voortaan halen uit het registratiemodel. Het is belangrijk om de excelmap financiën correct in te vullen, want de gegevens worden automatisch verzameld op een apart werkblad attest dat u vervolgens moet afdrukken en laten tekenen door de bevoegde personen. De artikelnummers (gemeentelijke rekening) en boekhoudcodes kan u op een apart werkblad noteren. Dit werkblad is niet beveiligd en u kunt hier bijkomende opmerkingen noteren. We registreren de reële uitgaven en inkomsten en niet de te verwachten uitgaven of inkomsten voor de referteperiode. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

11 2.1. Uitgaven Invullen in excelmap financiën, werkblad uitgaven. Versleutelingen zijn vaak nodig om de werkelijke kosten voor het cultuurcentrum te berekenen. Voorbeelden: - Het onderhoudspersoneel of mensen met een geco statuut staan soms op een algemene rekeningpost. U moet dan nagaan hoeveel prestaties er effectief worden geleverd voor de werking van het cc en vervolgens een gelijkaardig percentage van de kosten inbrengen. - Het cc maakt mogelijk deel uit van een groter complex (sportcentrum, jeugdcentrum, bibliotheek ) met b.v. één telefooncentrale, één gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. In die gevallen moet u op basis van relevante parameters (aantal toestellen, oppervlakte, openingsuren ) een verdeelsleutel voor de kosten bepalen. Ook informaticatoepassingen worden vaak voor meerdere diensten ontwikkeld. U moet steeds kunnen aantonen dat de cijfers werden ingevuld op basis van de rekening van de gemeente (geen begrotingscijfers) en in voorkomend geval van de vzw. De gehanteerde verdeelsleutels moet u kunnen toelichten. De indeling van de financiële posten is thematisch en kan afwijken van de indeling van de gemeentelijke rekening. Vaak zult u moeten beroep doen op de ontvanger, de rekendienst of andere betrokkenen om de financiële informatie correct te interpreteren. Personeel De uitgaven voor het personeel dat tijdens het refertejaar prestaties heeft geleverd voor het cc. - Om de decretale vereisten op vlak van subsidiëring te toetsen is het belangrijk om de uitgaven voor de subsidieerbare cultuurfunctionarissen te onderscheiden van de andere personeelskosten. - Het is mogelijk dat personeelsleden voor verschillende diensten prestaties leveren of officieel bij een andere gemeentelijke dienst zijn ingedeeld. Wanneer zij structureel prestaties leveren voor het cc, moet de loonkost toch bij de uitgaven voor het personeel van het cc worden geteld. U hanteert hiervoor een relevante verdeelsleutel. B.v. persoon X werkt 0,5 vte (voltijds equivalent) voor de gemeente. Hiervan wordt de helft in het cc gepresteerd. Er wordt dus 0,25 vte voor het cultuurcentrum gepresteerd en dit resulteert dan in een pro rata loonlast van 25% van de totale loonlast. - Personeelskosten worden breed bekeken: brutoloon, alle soorten RSZ-bijdragen, vakantiegeld, eindejaarspremie, bijdrage werkgever voor maaltijdcheques, functioneringstoelage, tussenkomst in vakbondspremies, vergoeding woon-werkverkeer, werkkledij, vorming voor het personen, kosten sociaal secretariaat afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

12 Werking Wat wordt wel beschouwd als uitgave voor werking? - administratieve werkingsuitgaven zoals kantoorbenodigdheden, abonnement en verbruik van telefoon, fax of internet, kosten voor frankering, verzendingskosten, de aankoop van boeken en documentatie voor het personeel - huur, leasing en onderhoud van roerende goederen, van apparatuur zoals pc s, fotokopieerapparaat, faxtoestel, printer, auto, software - allerhande verzekeringen zoals diefstalverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid - lidgeld voor organisaties eigen aan het vakgebied, b.v. lidgeld VVC, Vlabra ccent - prospectiekosten: zowel de verplaatsingen als eventuele aankoop van prospectietickets. Wat wordt niet beschouwd als uitgave voor werking? - uitgaven voor de gebouwen: water, gas, elektriciteit, onderhoudswerken, huur of leasing voor deze uitgaven werd een apart blokje voorzien in de excelmap. Programmering We vragen het totaal van de kosten die u maakte voor de programmering in het cultuurcentrum: Wat wordt wel beschouwd als uitgave voor programmering? - Uitgaven voor uitkoopsommen, auteursrechten, verzekering, bedrijfsvoorheffing, catering, reis- en verblijfkosten, huur technici, aanmaakkosten voor tentoonstellingen, huur piano, huur bijkomende technische installatie Wat wordt niet beschouwd als uitgave voor programmering? - Uitgaven voor publiciteit en promotie en eventuele verzendingskosten om de activiteit te promoten worden hier niet opgenomen. Daarnaast geven we u de mogelijkheid om de programmeringkosten op te splitsen naar soort activiteit (podiumactiviteiten, andere activiteiten, educatieve activiteiten en tentoonstellingen). De kosten voor omkaderingsactiviteiten worden meegeteld bij de hoofdactiviteit. Deze gedetailleerde uitsplitsing voerden we in op vraag van een aantal cultuurcentra. Het biedt alvast meer stof tot nuancering. Deze uitsplitsing is voorlopig facultatief. Marketing en publiciteit We vragen het totaal van de kosten die u maakte voor de promotie van het cultuurcentrum en de activiteiten. Naast klassieke publicaties zoals seizoensbrochure, tussentijdse brochures willen we hier ook de elektronische publicaties meetellen. Kosten voor de website, voor het aanmaken van elektronische nieuwsbrieven telt u hier dus ook. Als bepaalde publicaties door meerdere actoren worden gebruikt, moet u hiervoor verdeelsleutels uitwerken. B.v. de website van het cultuurcentrum kan onderdeel zijn van de gemeentelijke website. U moet deze verdeelsleutel kunnen toelichten wanneer er naar wordt gevraagd. Naast een totaal van de kosten voor marketing en publiciteit geven we u de mogelijkheid om de productgerichte promotie ook apart te vermelden (productgerichte promotie ook bij het totaal tellen!). Deze detaillering gebeurde op vraag van een aantal cultuurcentra en voorlopig is dit facultatief. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

13 Aankoop dranken De kosten die u maakte voor de aankoop van dranken die vervolgens worden verkocht in het cultuurcentrum: b.v. cafetaria in eigen beheer, drankvoorziening tijdens vergaderingen (ongeacht of de drankjes aangeboden werden bij een receptieve of interne vergadering), drankenstand bij activiteiten extra muros Diversen Uitgaven die het cultuurcentrum moest doen, maar niet eigen zijn aan de normale werking van het cultuurcentrum moet u registreren bij uitgaven diversen. B.v. bankkosten. Werkingsuitgaven voor de gebouwen Uitgaven voor het verbruik van water, gas, elektriciteit, verwarming, onderhoud Uitrusting inrichting en techniek Alle uitgaven voor de aankoop van roerende goederen. Voorbeelden: bureaumeubilair, informatica-uitrusting (zowel hardware als software), fotokopieertoestel, fax, voertuigen, beperkte technische en scenische uitrusting (b.v. vervangen van een theaterspot, reparatie van een scenische uitrusting), functionele uitrusting van de tentoonstellingsruimte en de vergaderlokalen, aanschaf van een ticketsysteem, hoogtewerker Infrastructuur gebouwen Het gaat hier om uitzonderlijke uitgaven die betrekking hebben op de gebouwen zelf die het cultuurcentrum beheert: - bouw, verbouwing of grote renovatie- of herstellingswerk aan bestaande infrastructuur (b.v. schilderwerken, nieuwe vloerbedekking ). - technische en scenische uitrusting die onroerend is door bestemming, b.v. lichtinstallatie, uitschuifbare tribune - onroerende goederen door bestemming, bv. de installatie van een alarmsysteem, een beveiligingssysteem Huur, leningen en leasing van gebouwen De kosten voor huur of leasing van infrastructuur die juridisch onder het beheer van het cultuurcentrum valt. Bijvoorbeeld indien de gemeente, het autonoom gemeentebedrijf, de intergemeentelijke vereniging of de gemeentelijke vzw van het cultuurcentrum een lening of een leasingcontract afsluit: in dit geval zal men gedurende een aantal jaren hier telkens een vast bedrag invullen voor de jaarlijkse aflossing van de lening of het leasingcontract met aankoopoptie. Indien er onderhoudscontracten gekoppeld zijn aan de leasing worden deze cijfers ook hier bijgeteld. Uitgaven van het cc voor diensten in huis Bij het bespreken van de activiteiten onder punt 1.1. werd het begrip diensten in huis of inwonende diensten reeds uitgelegd. In het geval het cultuurcentrum hiervoor bepaalde uitgaven verricht (b.v. personeel, werkingskosten ), kan u die hier vermelden. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

14 2.2. Inkomsten Invullen in excelmap financiën, werkblad inkomsten. Subsidies - Basissubsidie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (afgekort: MVG), afdeling volksontwikkeling en bibliotheekwerk (afgekort VOB): u vult hier de reëel ontvangen subsidie voor de referteperiode in. - Variabele subsidie, afdeling VOB, MVG - Andere subsidie MVG: hier vermeldt u de andere subsidies die u kreeg van het MVG, b.v. subsidie kunstendecreet, subsidie erfgoeddecreet, toelage voor het lidgeld voor de VVC - Subsidies voor bijzondere arbeidsstatuten: subsidie die de gemeente ontvangt voor bijzondere arbeidsstatuten in zoverre dat het betoelaagde personeel werkzaam is in het cultuurcentrum. B.v. geco (gesubsidieerde contractuelen), startbanen, sociale maribel, OCMW artikel 60 - Provinciale subsidie: de door de provincie uitbetaalde subsidie voor het refertejaar. - Europese subsidie: de door de Europese Unie uitbetaalde voor het refertejaar. B.v. voor een project - Andere subsidies: uitbetaalde subsidies voor het refertejaar die niet thuishoren onder de hoger vermelde soorten subsidie. Programmering Inkomsten uit ticketverkoop tijdens het refertejaar, de verkoop van catalogi Inkomsten verhuring van infrastructuur en materiaal Alle inkomsten die voortvloeien uit de verhuur van culturele infrastructuur die door het cultuurcentrum wordt beheerd, moet hier worden ingevuld. Ook de verhuring van allerhande materiaal, b.v. overheadprojector moet hier worden opgenomen. Inkomsten uit concessies Inkomsten die voortvloeien uit het in concessie geven van infrastructuur die juridisch onder het beheer van het cultuurcentrum valt: b.v. uitbatingvergoeding voor cafetaria, plaatsing van een zendmast Inkomsten allerhande Inkomsten uit de verkoop van dranken, het uitbaten van een cafetaria in eigen beheer, verkoop gelegenheidsdrank verbonden aan programmering, inkomsten vestiaire Sponsoring en advertenties Zuivere financiële ondersteuning vanuit privé initiatief. Sponsoring in natura mag hier niet worden geteld. B.v. een brouwerij die voor een receptie een bier aanbiedt tegen een sterk verminderde prijs. Het prijsvoordeel mag niet geregistreerd worden als inkomst omdat er geen effectieve financiële opbrengst wordt gegenereerd. Deze vorm van sponsoring zal alleen leiden tot een kleinere uitgave langs de uitgavenzijde. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

15 Giften Financiële giften van privé personen of rechtspersonen kunnen hier worden ingevuld. Giften in natura worden niet geteld. Diversen Inkomsten die toe te wijzen zijn aan het cultuurcentrum, maar die vreemd zijn aan de activiteit van het cultuurcentrum. B.v. renteopbrengst. Inkomsten van het cc voor diensten in huis Bij het bespreken van de activiteiten onder punt 1 werd het begrip diensten in huis of inwonende diensten reeds uitgelegd. In het geval het cultuurcentrum hiervoor bepaalde inkomsten geniet, kunnen die hier worden vermeld. In principe is het niet de bedoeling om de toelage van b.v. administratie onderwijs of cultuur hier te vermelden. Echter, indien de inrichtende macht van het cultuurcentrum samenvalt met de inrichtende macht van de dienst in huis, dan kan dit wel gerechtvaardigd zijn. Toelage van gemeentelijke overheid aan programma vzw of vzw van het cc In geval van gemengd beheer van het cultuurcentrum (gemeentelijk beheer en een vzw voor de programmering) of in geval het cc een volledige vzw is, kunnen we aannemen dat de gemeente voor de referteperiode een bepaalde som stort op de rekening van de vzw. De oorsprong van de gestorte middelen is van geen belang (basissubsidie, variabele subsidie ), wel het antwoord op de volgende vraag: welke financiële kasstroom was er tussen de gemeentelijke overheid en de vzw voor de referteperiode? In bepaalde jaren kan het voorkomen dat de gemeente de toelage verhoogt om de vzw investeringen te laten uitvoeren voor infrastructuur. In dit geval, kan u het deel van de toelage dat specifiek was bedoeld voor infrastructuur ook nog eens apart melden. In het totaal bedrag willen we alleszins de volledige toelage (inclusief de toelage voor infrastructuur). Deze detaillering kwam er op advies van een aantal cultuurcentra. Voorlopig is dit facultatief. Goedgekeurde rekening of standopgave? Hier moet u aanduiden op basis van welke gegevens u het gemeentelijke onderdeel van de excelmap financiën invulde: - Op basis van de goedgekeurde gemeentelijke rekening van Op basis van de standopgave van de voorlopige gemeentelijke rekening van Attest Aanvullen: excelmap financiën, werkblad attest. Een groot aantal financiële gegevens die u invulde op de excelmap financiën worden automatisch voor u verzameld op een attest dat bewijst of de uitgaven van het cultuurcentrum aan de decretale vereisten voldoet. Op het attest kan u geen inhoudelijke gegevens wijzigen, immers alle cijfers worden betrokken uit de eerder ingevulde excelmappen. U moet de volgende gegevens zeker aanvullen: - naam van de gemeente - datum van ondertekening afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

16 - na afdrukken vervolledigen met de handtekeningen van de bevoegde personen, in elk geval van de burgemeester en de secretaris 3. Personeel Invullen in excelmap personeel Nieuw!!! In het decreet lokaal cultuurbeleid worden een aantal voorwaarden opgesomd waaraan de cultuurfunctionaris-directeur, de leidinggevende cultuurfunctionaris, moet voldoen: - Een cultuurcentrum, ingedeeld in de categorie A of B, wordt geleid door een cultuurfunctionaris met een diploma hoger onderwijs die wordt aangesteld in het A-niveau. Een cultuurcentrum ingedeeld in categorie C, wordt geleid door een cultuurfunctionaris met een diploma hoger onderwijs die wordt aangesteld in ten minste het B-niveau (artikel 33, 2 van het uitvoeringsbesluit). In het verleden moest u deze decretale vereisten staven aan de hand van een attest. Door een aanpassing aan de excelmap personeel kunnen we deze informatie voortaan halen uit het registratiemodel, op voorwaarde dat u dit correct invult. Dit attest moet u verder aanvullen en vervolgens afdrukken en laten handtekenen door de bevoegde personen. We registreren alle personen die tijdens het refertejaar in dienst waren als stafmedewerker of medewerker van het cultuurcentrum. Iemand die tijdens het refertejaar geen effectieve prestaties heeft geleverd (b.v. wegens ziekte of loopbaanonderbreking) wordt toch geregistreerd, evenals hun eventuele vervangers. Door het registreren van aantal dagen afwezigheid wordt deze situatie gecorrigeerd Wijzigingen aan het goedgekeurde personeelskader? Indien er wijzigingen werden aangebracht in het door de gemeenteraad goedgekeurde personeelskader, dan vragen we u een officieel exemplaar (uittreksel uit de gemeenteraadsbeslissing) van dit nieuwe personeelskader te bezorgen aan het team lokaal cultuurbeleid Wie registreren we als personeel? Alle personeelsleden die tijdens het refertejaar 2005 in dienst waren van het cultuurcentrum, inclusief het gemeentelijke of stedelijke personeel dat gedetacheerd werd naar het cultuurcentrum en er ook werkzaam was. Personeelsleden die werken voor organisaties (vzw s) die nauw verbonden zijn met het cultuurcentrum en onder de vlag van het cultuurcentrum een duidelijk culturele opdracht vervullen die in overeenstemming is met de opdrachten van het cultuurcentrum (bevorderen van de cultuurparticipatie, bevorderen van de gemeenschapsvorming en cultuurspreiding) kan u ook meetellen. We willen drie belangrijke zaken hierbij benadrukken: - het eventuele bestaan van een vzw om de programmering van het cultuurcentrum financieel vlot af te handelen (vaak kortweg: programma vzw) beschouwen we automatisch als onderdeel van het cultuurcentrum. De vzw s waarvan hogerop sprake opereren in het afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

17 verlengde van het cultuurcentrum. We noemen deze laatste groep voortaan satelliet vzw s, dit om elke verwarring met het begrip programma vzw uit te sluiten. - het registreren van personeelsleden van satelliet vzw s zal uiteraard onze aandacht trekken. U moet deze registratie dan ook uitvoerig kunnen motiveren wanneer er een registratiebezoek plaatsvindt. - Personeelsleden die instaan voor het aanbod diensten in huis, mag u niet registreren als personeel van het cultuurcentrum (zie ook 1.1 en 1.3). Ook niet als de dienst in huis wordt verzorgd door een vzw die nauw verbonden is met het cultuurcentrum. Om verwarring uit te sluiten: de lesgevers van de educatieve activiteiten of de omkaderingsactiviteiten, de acteurs en andere kunstenaars die de artistieke schepping uitdragen registreren we niet Hoe registreren? We opteren voor een gestructureerde registratie van de personeelsleden die werkzaam zijn in het cultuurcentrum. We registreren achtereenvolgens: Stafleden subsidieerbare stafleden (cultuurfunctionarissen) niet subsidieerbare stafleden Overige personeelsleden (exclusief stafleden) Bijkomende prestaties (geen personeel van het cultuurcentrum, ook niet gedetacheerd naar het cultuurcentrum) stafleden Invullen in excelmap personeel, werkblad stafleden We maken een onderscheid tussen subsidieerbare stafleden en niet subsidieerbare stafleden. a) subsidieerbare stafleden (cultuurfunctionarissen) We baseren ons op artikel 1, 8 van het uitvoeringsbesluit. Daarin stelt men dat de basissubsidie voor het cultuurcentrum uitsluitend mag worden gebruikt voor de subsidiëring van cultuurfunctionarissen. Een cultuurfunctionaris is een medewerker van het cultuurcentrum met een culturele en agogische opdracht. Belangrijk! Op de eerste lijn van het excel werkblad moet u de cultuurfunctionaris belast met de leiding van het cultuurcentrum registreren (cultuurfunctionaris-directeur). Indien de functie tijdens het refertejaar door meerdere personen werd uitgeoefend, dan vermeldt u de persoon die als laatste tijdens het refertejaar de functie heeft bekleed op de eerste lijn. De andere personen kan u dan op de volgende lijnen invullen, samen met de andere stafleden van het cultuurcentrum. b) niet subsidieerbare stafleden Het is mogelijk dat er mensen op stafniveau werken waarvoor het takenpakket niet bestaat uit culturele en agogische taken. B.v. een hoofdtechnicus, een verantwoordelijke voor de administratie De loonkosten voor deze personeelsleden kunnen niet worden betaald met de basissubsidie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

18 Ook een cultuurfunctionaris die elders reeds wordt gesubsidieerd, kan hier worden geregistreerd. B.v. een cultuurfunctionaris in geco (gesubsidieerd contractueel) statuut of een cultuurfunctionaris in het cordoba project van cultuurlokaal overige personeelsleden Invullen in excelmap personeel, werkblad overig personeel Hier registreert u alle overige personeelsleden (inclusief personeel van de stad of de gemeente dat werd gedetacheerd naar het cultuurcentrum). Wie registreert u hier niet? - stafleden - personeel van de stad of gemeente dat niet structureel prestaties levert voor het cultuurcentrum. B.v. de groendienst die een aantal keer per jaar zorgt voor het groenonderhoud - uitbestedingen, freelance medewerkers bijkomende prestaties Invullen in excelmap personeel, werkblad bijkomende prestaties Het is mogelijk dat er naast een vaste ploeg personeelsleden ook nog andere mensen prestaties leveren voor het cultuurcentrum. U kunt dit aanduiden op het excel werkblad en dit door eenvoudigweg ja in te vullen. techniek: b.v. technicus die technische of logistieke ondersteuning biedt ict: beheer, implementatie, opvolging van alles wat verband houdt met hardware en software voor informaticatetoepassingen administratie en onthaal: onthaal, ticketverkoop, zaalverhuur, inschrijvingen boekhouding loonadministratie: b.v. uitbesteding aan sociaal secretariaat promotie en publiciteit: lay-out drukwerk, verspreiding van het drukwerk promotioneel en strategisch beleid: ondersteuning van een reclamebureau of adviesbureau om het promotioneel beleid inhoudelijk en strategisch voor te bereiden programmering: het uitbesteden van een deel van de programmering (niche) poetsen: dagelijks onderhoud groot onderhoud: grotere aanpassingswerken aan infrastructuur en uitrusting groenonderhoud huisbewaarder, toezicht cafetaria 3.4. Gedetailleerd overzicht van personeelsgegevens Dit is van toepassing voor de registratie van de stafleden en de overige medewerkers. naam, voornaam en geboortejaar (formaat: jjjj) geslacht, aan te duiden door m of v oorsprong tewerkstelling, (uitvallijstje op werkblad) afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

19 Hier duidt u aan of de persoon: - in dienst is van het cultuurcentrum - in dienst is van de stad of de gemeente, maar werd gedetacheerd naar het cultuurcentrum - in dienst is van een satelliet vzw (zie hogerop voor meer uitleg hierover) diploma, zie werkblad met codes in dienst: alleen invullen als de persoon tijdens de referteperiode in dienst is getreden. uit dienst: alleen invullen als de persoon tijdens de referteperiode uit dienst is getreden. niveau: zie werkblad met codes functie: zie werkblad met codes statuut: zie werkblad met codes effectieve maximale prestatie (in vte) Hier drukt u in voltijds equivalent (vte) uit welke prestatie het personeelslid tijdens de tewerkstellingsperiode binnen het refertejaar maximaal kan/wil leveren voor het cultuurcentrum. In principe is dit de prestatie zoals opgetekend in de arbeidsovereenkomst of zoals afgesproken tijdens de (statutaire) aanstelling.. We verduidelijken met een aantal voorbeelden: - Een personeelslid was tijdens het refertejaar voltijds in dienst van het cultuurcentrum. De effectieve maximale prestatie = 1 vte. - Een personeelslid is voltijds in dienst van de stad, maar wordt voor 50% van de werktijd gedetacheerd naar het cultuurcentrum. De effectieve maximale prestatie (voor het cultuurcentrum) = 0,5 vte. - Een personeelslid komt in dienst op 01/05/2005 en werkt voltijds voor het cultuurcentrum. De effectieve maximale prestatie voor de tewerkstellingsperiode tijdens het refertejaar blijft 1 vte. U moet dan wel de datum van indiensttreding invullen zodat een correcte weging van de beschikbaarheid tijdens het hele refertejaar mogelijk blijft. - Verdergaand op het vorige voorbeeld: een personeelslid dat tijdens het refertejaar van arbeidsschema veranderde, b.v. van voltijds naar 4/5. We stellen voor dat u die persoon op twee lijnen invult. Door het invullen van de datum indiensttreding en uitdiensttreding kan u precies aangeven over welke periode de ingevulde prestatiegegevens van toepassing zijn. Wat brengt u niet in rekening voor de registratie van de effectieve maximale prestatie? - ziekte - loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, palliatief verlof ) - verlof zonder wedde - educatief verlof - zwangerschapsverlof - wettelijke vakantie - Aantal dagen afwezigheid U vermeldt in deze kolom voor de stafleden en het overige personeel het aantal dagen afwezigheid ten gevolge van ziekte, loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde, educatief verlof, zwangerschapsverlof Wettelijke vakantiedagen registreren we niet als afwezigheid. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

20 3.5. Attest Als u de map personeel invult, zal tegelijkertijd automatisch het attest met gegevens over de cultuurfunctionaris-directeur worden aangemaakt. Hiervoor is het belangrijk dat u de gegevens van de leidinggevende cultuurfunctionaris invult op de eerste lijn van het werkblad stafleden (subsidieerbaar). Op het attest zelf moet u nog een aantal zaken aanvullen: - naam van de gemeente - datum waarop het attest wordt ondertekend - hoogst behaalde diploma van de cultuurfunctionaris-directeur - opleidingsniveau - rechtstreeks mailadres (voor intern gebruik, wordt niet gepubliceerd) - rechtstreeks telefoonnummer (voor intern gebruik, wordt niet gepubliceerd) U moet het attest afdrukken en laten handtekenen door de bevoegde personen. Indien er tijdens de referteperiode meerdere personen het ambt van directeur hebben bekleed, kan u deze personen registreren op de overige lijnen van het werkblad stafleden. Het attest moet u enkel insturen voor de leidinggevende cultuurfunctionaris die als laatste de functie bekleedde tijdens het refertejaar. Het team lokaal cultuurbeleid beschikt graag over de meest actuele contactgegevens. Als er tijdens het jaar wijzigingen zijn op vlak van de leidinggevende cultuurfunctionaris, dan vernemen we dit graag zo snel mogelijk. U kan hiervoor een mail sturen naar het team lokaal cultuurbeleid op 3.6. Vorming Omdat in de sector de verdere professionalisering vaak ook met alternatieve vormen van leren gepaard gaat, is het opvragen van vormingsuren niet opportuun. Deze rubriek wordt niet langer geregistreerd in de excelmap. In bovenstaande tekst werd verwezen naar het decreet en naar het uitvoeringsbesluit. Hiermee bedoelen we: - het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001 en wijzigingen. - het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en wijzigingen. Deze wetgeving alsook andere relevante informatie kan u terugvinden op: onder de rubriek regelgeving. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01.01.2010 tot en met 31.12.2010 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01.01.2009 tot en met 31.12.2009 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01.01.2008 tot en met 31.12.2008 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen

Nadere informatie

Cijferrapport categorie C (gemiddelde en totaal)

Cijferrapport categorie C (gemiddelde en totaal) Cijferrapport 25-29 categorie C (gemiddelde en totaal) inhoudstafel vooraf goed om te weten 1. hoeveel eigen activiteiten organiseert het cultuurcentrum? 2. hoeveel receptieve activiteiten organiseert

Nadere informatie

Cijferrapport categorie A+B+C (gemiddelde en totaal)

Cijferrapport categorie A+B+C (gemiddelde en totaal) Cijferrapport 25-29 categorie A+B+C (gemiddelde en totaal) inhoudstafel vooraf goed om te weten 1. hoeveel eigen activiteiten organiseert het cultuurcentrum? 2. hoeveel receptieve activiteiten organiseert

Nadere informatie

Gegevensregistratie bij kunstendecreet en cultuurcentra doel, werkwijze, aandachtspunten en tips voor softwarefabrikanten

Gegevensregistratie bij kunstendecreet en cultuurcentra doel, werkwijze, aandachtspunten en tips voor softwarefabrikanten Gegevensregistratie bij kunstendecreet en cultuurcentra doel, werkwijze, aandachtspunten en tips voor softwarefabrikanten Christine Van de Steene Roel Devriendt 1 Waarom registratiesystemen? Gestandardiseerde,

Nadere informatie

werkingsgegevens gevens 2005

werkingsgegevens gevens 2005 cultuurcentra in cijfers een uitgave van het Agentschap Sociaal-ultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 6 spreiding 8 financiën 16 personeel 19 cultuurspreiding 27 cultuurparticipatie werkingsgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

CCinC. Handleiding cultuurcentra in cijfers

CCinC. Handleiding cultuurcentra in cijfers //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CCinC 2016 www.cjsm.vlaanderen.be INHOUD

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

ONTWERP Aanvraagdossier 2007 provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen

ONTWERP Aanvraagdossier 2007 provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen ONTWERP Aanvraagdossier 2007 provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen * = verplicht in te vullen; zonder * = enkel in te vullen indien van toepassing. 1. Identiteit van de aanvrager Naam organisatie

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA

CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA Refertejaar 2010 Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel T 02 201 17 07 F 02 201 07 19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1/5 Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1. Algemeen 1.1. De gegevens van de aanvrager (= de persoon die het formulier invult) Adres: Gemeente: Telefoon:

Nadere informatie

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN A. NIET-SUBSIDIEERBARE ACTIVITEITEN (door nationale overheden) 1) WINSTVERDELING. Opbrengst inkomgelden : voor het Cultureel Centrum Opbrengst tap : voor de medewerkende

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Arenbergstraat

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Cultuurcentra in cijfers gevat

Cultuurcentra in cijfers gevat Cultuurcentra in cijfers gevat FOCUS OP: PUBLIEKSBEREIK Actieve klanten Deelnames activiteiten Participatie van scholen DECEMBER 2016 Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media verzamelt via de rapporteringstool

Nadere informatie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Het invullen van het financieel plan (aanvraagformulier) Op het aanvraagformulier vindt u een financieel plan. In dit plan vult u de verwachte

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

RAPPORT VVC en LOCUS

RAPPORT VVC en LOCUS RAPPORT Resultaten en conclusies van het cijfermateriaal schoolactiviteiten in cultuurcentra in functie van een analyse van mogelijke effecten van de maximumfactuur basisonderwijs 23.02.2011 VVC en LOCUS

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

CULTUURHUIS DE WARANDE ANNO OKTOBER 2014

CULTUURHUIS DE WARANDE ANNO OKTOBER 2014 CULTUURHUIS DE WARANDE ANNO OKTOBER 2014 1. MISSIE Cultuurhuis de Warande is een warme thuis voor kunst en cultuurbeleving in de Kempen, met continue aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen. Samen

Nadere informatie

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF FINANCIËLE LUIK IMPULSREGLEMENT Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF 1 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

Verdeelsleutel voor de subsidie voor culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad van Zwalm.

Verdeelsleutel voor de subsidie voor culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad van Zwalm. 1 Verdeelsleutel voor de subsidie voor culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad van Zwalm. Algemene bepalingen Art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting,

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2009 Bekendgemaakt op 18 december 2008 en 1 oktober 2009 Artikel 1: Voorwerp Dit reglement kadert

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD NIEUWPOORT Marktplein 7 8620 NIEUWPOORT AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2008-2009 Je vereniging kan alleen maar subsidies aanvragen wanneer

Nadere informatie

Commissie Culturele Centra. Commissie CC/ VERSL.1/

Commissie Culturele Centra. Commissie CC/ VERSL.1/ Verslag Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL Tel. 02-553 42 45 - Fax. 02-553 42 39 E-mail: volksontwikkeling@vlaanderen.be E-mail:

Nadere informatie

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij de subsidiereglementen voor: bovenlokale

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2015-2016 (september juni)

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2015-2016 (september juni) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD NIEUWPOORT Marktplein 7 8620 NIEUWPOORT AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2015-2016 (september juni) Je vereniging kan alleen maar subsidies

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

PERSONEELSBEHOEFTENPLAN

PERSONEELSBEHOEFTENPLAN Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Dossier November 2003 PERSONEELSBEHOEFTENPLAN CULTUURCENTRA GEMEENSCHAPSCENTRA 1 INHOUD

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 Artikel 1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode verleent

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Reglement samenwerking Cultuurdienst

Reglement samenwerking Cultuurdienst Reglement samenwerking Cultuurdienst I. Inleiding Art. 1: Dit reglement regelt de samenwerking tussen de Cultuurdienst en een privaat persoon of vereniging, onder de vorm van logistieke, promotionele en/of

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Verenigingen en projecten Gemeente Sint-Gillis. Projectoproep Aanvraagformulier Gemeente Sint-Gillis Subsidieaanvraag voor een vereniging of een project Projectoproep 2010 Aanvraagformulier Naam van de aanvrager of vereniging: Titel van het project: Aantal bijlagen: Dossiernummer

Nadere informatie

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte.

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Kredieten Binnen de

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

HANDLEIDING. bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING

HANDLEIDING. bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING HANDLEIDING bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING Inhoudstafel 1 Inleiding... 3 2 Toelichting bij de werkbladen... 5 2.1 identificatiegegevens... 5 Werkblad identificatiegegevens...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTURELE VERENIGINGEN Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde budget wordt onder de hiernavolgende voorwaarden een subsidie verleend aan culturele of socio-culturele

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

u kunt in de volgende werkbladen de bedragen en personeelsaantallen van die rechtspersoon overnemen (KOLOM: 'rechtspersoon die de subsidie

u kunt in de volgende werkbladen de bedragen en personeelsaantallen van die rechtspersoon overnemen (KOLOM: 'rechtspersoon die de subsidie Beleidsrelevante informatie CJSM-KE-CED-120202 Toelichting bij het invullen van de werkbladen: - Vul alleen de omrande velden in die wit zijn. - Er verschijnt een extra toelichting als u met de cursor

Nadere informatie

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar)

Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Erkennen van een vereniging/particulier initiatief (kunstenaar) Wat is een erkenning? Wichelse verenigingen en particuliere initiatieven (kunstenaars) kunnen zich vanaf 2015 en om de 10 jaar door het gemeentebestuur

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte.

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Kredieten Binnen de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 Terug te sturen, ingevuld en ondertekend, vóór 29 februari 2012 naar het Sportdienst Kroninglaan 65 te 1200 Brussel of via mail l.roussel@woluwe1200.be Naam van de

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Beveren in zitting van

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A. Voor welke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00 REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden Aan de heer Theo Janssens Voorzitter VVSG (afdeling OCMW s) Paviljoenstraat 9 1030 BRUSSEL Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financien en Personeel Boudewijnlaan

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

"## '#( * $ #" $$$ #" $$ $ %) $ $$ '$ '$" # ' "# & #"#%

## '#( * $ # $$$ # $$ $ %) $ $$ '$ '$ # ' # & ##% !"# #" $$ $%$ $ "" "## '#( $'"$ % ) $' "# $ ' %$$ '"# ## % * $ #" $$$ # " #' % +#" "," "$$ $ %) $ $$ '$ ""$% '$" # ' #"'% #$"" $ % '" ' #"#' -$ "" " $##" $$$$ "# $# "# #"#% 2 !!!"#$ %#!.. $ " $$" $ " $

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Cultuurcentra en bib. Sessie 2: het belang van cijfers in de cultuursector. Gegevens verzamelen wie, wat en waarom? vandaag. In kaart brengen van

Cultuurcentra en bib. Sessie 2: het belang van cijfers in de cultuursector. Gegevens verzamelen wie, wat en waarom? vandaag. In kaart brengen van Sessie 2: het belang van cijfers in de cultuursector Cultuurcentra en bib vandaag Gegevens verzamelen: wie, wat, waarom? Cultuurcentra in cijfers Bibliotheken in cijfers Onderzoek samenhangen en verbanden

Nadere informatie