gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gegevensregistratie cultuurcentra leidraad"

Transcriptie

1 gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01/01/ /12/2005 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen met het kalenderjaar, namelijk van 1 januari tot en met 31 december. U vult de excelmappen best elektronisch in. Er zijn immers heel wat elektronische toevoegingen opgenomen (blokkeringen, tellingen, validaties, opmerkingen) die niet tot uiting komen op een afgedrukte versie. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Cultuur Afdeling Volksontwikkeling en bibliotheekwerk Team Lokaal Cultuurbeleid Arenberggebouw Arenbergstraat 9 B-1000 Brussel [t] 02/ [t] 02/ [e] [e] [w] afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

2 1. Activiteiten en deelnemers. Elke activiteit van het cultuurcentrum (afgekort als: cc) is ofwel eigen ofwel receptief. Een uitzondering op dit principe vormen de diensten in huis. Zie verderop voor meer informatie hierover. Belangrijk! We beperken ons tot de culturele activiteiten die het cc organiseert. We bakenen dit af conform het toepassingsgebied van art. 2 van het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid d.w.z. cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk en de kunsten. Meer concreet trekken we de lijn door van artikel 58 waarbij verwezen wordt naar de culturele materies bepaald in art. 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 waarbij jeugdbeleid en sportbeleid uitgesloten worden. Kortom, jeugd- en sportactiviteiten mogen niet in deze cijfers worden opgenomen, ook al worden ze door het cc georganiseerd. Voor verdere informatie bij de geciteerde artikels: Belangrijk! Wanneer het team lokaal cultuurbeleid een registratiebezoek brengt moet u het nodige bewijsmateriaal ter inzage kunnen stellen. Uitzonderlijk kunnen we ook een kopie vragen van bepaalde documenten. Aan welke documenten denken we? programmabrochures, catalogi, inschrijvingslijsten van educatieve activiteiten en schoolvoorstellingen, gemeenterekening Belangrijk! Voor een correcte registratie van de activiteiten moet u tellen per toonmoment. Een theatervoorstelling die tweemaal wordt opgevoerd in het cc resulteert in 2 toonmomenten. Een festival met b.v. één concert, 3 theatervoorstellingen en 2 workshops resulteert in 6 toonmomenten. In de witte kolommen van de excelbladen vult u totalen en uitsplitsingen van die totalen in. In de lichtgrijs gekleurde kolommen vult u details in over de totalen. De donkergrijs gekleurde kolommen kunnen niet worden ingevuld eigen activiteiten Invullen in excelmap activiteiten_deelnemers, werkblad eigen activiteiten. Een eigen activiteit voldoet steeds aan de volgende drie voorwaarden: - De activiteit wordt georganiseerd door het cc en wordt als dusdanig in de promotionele acties aangekondigd. - Het cc is organisatorisch, inhoudelijk én financieel verantwoordelijk voor de activiteit. - De locatie is geen bepalende factor, de activiteit mag plaatsvinden buiten de muren van het cc. Ook activiteiten in samenwerking kunnen in bepaalde gevallen als een eigen activiteit worden beschouwd. Voorwaarde is dat men samenwerkte op financieel én inhoudelijk vlak. Uiteraard telt u dergelijke activiteiten enkel in het onderdeel eigen activiteiten en niet nog eens als receptieve activiteit. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

3 Activiteiten die door deze strikte condities niet als eigen activiteit kunnen worden beschouwd, registreert u als receptieve activiteit of uitzonderlijk als dienst in huis (zie intermezzo op p. 3). We bespreken de volgende kenmerken van de eigen activiteiten: - soorten eigen activiteiten, disciplines binnen de soorten, deelnemers, locatie, aangeboden publicaties, doelgroepen, samenwerking en context. Soorten activiteiten Podiumactiviteiten - met een onderscheid tussen professionele uitvoerders of amateurkunstenaars. Omkaderingsactiviteiten - Omkaderingsactiviteiten hebben een apart aanvangsuur en worden vooraf aangekondigd in b.v. de seizoensbrochure of in een tussentijdse publicatie. Het gaat hier niet om het normale educatieve aanbod van het cc. - Voorbeelden: inleiding, nabespreking, lezing, interview, atelier, workshop, rondleiding, sfeerscheppende activiteit, vernissages met duiding bij de tentoonstelling - De omkaderingsactiviteiten worden geteld per sessie (b.v. een workshop die drie keer wordt ingericht als omkadering bij een voorstelling, zal drie keer worden geteld want de hoofdactiviteit wordt hierdoor driemaal ontsloten ). Indien er voor eenzelfde groep deelnemers twee opeenvolgende, inhoudelijk verschillende, sessies georganiseerd worden (een intensere vorm van voorbereiding) mag dit als twee omkaderingsactiviteiten geteld worden. Andere activiteiten - Repetities: het hoofddoel is de creatie van een artistiek product. - Bestuurlijke en organisatorische groepsactiviteit registreren we niet langer bij eigen activiteiten. Navraag leerde immers dat dit cijfer nooit zuiver was: de grens tussen vergadering, afspraak en contactmoment is bijzonder vaag. Bovendien vraagt het bijhouden van alle vergadermomenten in het kader van de voorbereiding van andere initiatieven veel extra registratiewerk zonder een echte meerwaarde op te leveren. - Ontspannings- en ontmoetingsactiviteit: het hoofddoel van het (mee-)organiserende cc is ontmoeting, ontspanning en vermaak, het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding in de vorm van een open aanbod. B.v.: receptie, bal, eetfestijn, kaartavond, hobbyclub Het aanbieden van drankjes of versnaperingen tijdens pauze van voorstellingen of recepties voor een besloten gezelschap mag u niet registreren. - Overige activiteiten: dit is een restcategorie. De hierin opgenomen activiteiten moet u kunnen toelichten. - Festivals, straattheater e.a. registreren we niet langer op deze manier. We verfijnden de registratie van deelnemers zodat men ook activiteiten met geraamde deelnemers voldoende gedetailleerd kan registreren. Daarnaast kan u ook aanduiden of u een activiteit in de context van een festival of een groter, landelijk, event organiseerde. Educatieve activiteiten - onder deskundige begeleiding verwerven deelnemers kennis, inzicht, vaardigheden, het vermogen tot expressie inzake een duidelijk vooropgestelde thematiek. De nadruk ligt op het leren, het leerproces, ongeacht de inhoud of de doelgroep. Voorbeelden: atelier, workshop, lezing, cursus, colloquium, congres. - De telling van het aantal educatieve activiteiten gebeurt per titel en niet per sessie. B.v. een cursus die uit drie sessies bestaat, wordt slechts éénmaal geteld. - Om de omvang van het aantal educatieve activiteiten te kennen, wordt voortaan ook het totale aantal uren van alle sessies van de educatieve activiteiten opgevraagd. - Belangrijk: niet verwarren met omkaderingsactiviteiten die zowel thematisch als organisatorisch verbonden zijn aan een hoofdactiviteit! afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

4 Intermezzo Diensten in huis (zie ook: 1.3. Diensten in huis) Het team lokaal cultuurbeleid bracht in 2005 registratiebezoeken aan alle cultuurcentra van Vlaanderen. Hieruit bleek dat in sommige cultuurcentra nog een bijzonder vaak educatief aanbod wordt verzorgd dat men noch als eigen activiteit, noch als receptieve activiteit kan registreren. Het gaat om activiteiten die quasi permanent worden georganiseerd door een dienst of een instelling die elders een substantiële en structurele financiering betrekt en vaak een sterke band heeft met het cultuurcentrum. We willen deze activiteiten apart registreren als diensten in huis. Dit wordt ook wel eens geparafraseerd als inwonende diensten of ingebakken diensten. We denken b.v. aan activiteiten die worden gesubsidieerd door de administratie onderwijs of door het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze activiteiten kan u voortaan apart registreren op het werkblad diensten in huis. We sommen de bedoelde diensten zoveel mogelijk op: - Onderwijs voor sociale promotie (centra voor volwassenenonderwijs). B.v. taalleergangen in het cc van Grimbergen - Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO): zowel beeldende kunst als muziek, woordkunst en dans - Centra voor basiseducatie - De praktijkgerichte opleidingen (vroeger ook leergangen genoemd) van Landelijk Praktijkatelier KVLV, Praktische school voor Gezins-en huishoudopleiding KAV en Sociaalcultureel werk voor Blinden en Slechtzienden - De opleiding van werkenden en werkzoekenden (VDAB, VIZO, sectorale opleidingsfondsen ) - Vormingpluscentra: 13 regionale volkshogescholen. - De gesubsidieerde gespecialiseerde vormingsinstellingen (b.v. Amarant vzw, Wisper vzw, Lodewijk de Raetstichting, Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds ) - Initieel formeel onderwijs (basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, universiteit) Ook het aanbod van vzw Kunst in Huis dat in een aantal cultuurcentra wordt ontsloten beschouwen we als een dienst in huis. Is het nu eigen, receptief of een dienst in huis? - Wanneer het cc sporadisch een beperkt aantal activiteiten initieert en daarbij beroep doet op één van de hogerop geciteerde instellingen, dan kunnen deze activiteiten als eigen worden geregistreerd. Voorwaarde blijft wel dat het cultuurcentrum inhoudelijk én financieel verantwoordelijk is voor de geprogrammeerde activiteit. - Wanneer één van de hogerop vermelde instellingen sporadisch een lokaal in het cultuurcentrum huurt voor een niet-permanent aanbod, dan wordt deze activiteit geregistreerd als een receptief aanbod. B.v. de muziekacademie huurt de grote zaal voor een concert of een openbaar examen. - Wanneer één van hogerop vermelde instellingen zorgt voor een permanent aanbod in het cultuurcentrum, dan worden deze activiteiten als diensten in huis geregistreerd. Tegenwoordig is er meer en meer de tendens om het educatieve aanbod modulair in tegenstelling tot een aanbod per schooljaar uit te werken. Permanent betekent dus niet noodzakelijk: tijdens een heel schooljaar. Tentoonstellingen - Enkel de tentoonstellingen die werden opgenomen in de jaarbrochure of een andere tussentijdse brochure mogen worden geregistreerd. - We registreren zowel het aantal tentoonstellingen als het aantal tentoonstellingsdagen waarop de tentoonstelling toegankelijk was voor publiek. - We maken een onderscheid tussen artistieke en educatieve tentoonstellingen. Uiteraard is dit niet altijd eenduidig te bepalen, in dat geval registreert u welke functie voor u als afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

5 programmator prevaleerde bij het uitwerken of organiseren van de tentoonstelling. U moet alleszins dubbele tellingen vermijden. Totaal aantal deelnemers en activiteiten We maken een onderscheid tussen exacte en geraamde deelnemers en we trekken dit principe door naar de registratie van de activiteiten zelf. We bieden twee verschillende registratiemogelijkheden: activiteiten waarvoor het aantal deelnemers exact werd bepaald en activiteiten waarvoor de deelnemers werden geraamd. Dit resulteert op de excelmap in 4 kolommen: - registratie aantal activiteiten waarvan de deelnemers exact werden geteld - registratie aantal exacte deelnemers - registratie aantal activiteiten waarvan de deelnemers werden geraamd - registratie aantal geraamde deelnemers In het registratiemodel versie refertejaar 2004 werden alle activiteiten met geraamde deelnemers afgeleid naar een categorie festival, straattheater e.a. Op die manier gingen vele detailgegevens over de geprogrammeerde activiteiten verloren. Door deze verfijning hebben we dit opgevangen. Bovendien werd er ook een kolom activiteiten in de context van een toegevoegd. Op die manier registreren we ook het aantal activiteiten die plaatsvonden in een groter inhoudelijk geheel. Registratie van deelnemers aan - Podiumactiviteiten - Educatieve activiteiten: de deelnemers worden geteld per titel (cursus) en niet per sessie, b.v. één deelnemer die ingeschreven is voor een cursus die uit drie sessies bestaat, wordt slechts éénmaal geregistreerd. - Omkaderingsactiviteiten: deze activiteit moet steeds organisatorisch en inhoudelijk verbonden zijn met een hoofdactiviteit. Indien het aantal deelnemers aan de omkaderingsactiviteit werd geraamd, moet u dit ook op die manier registreren. - Andere activiteiten Geen registratie van het aantal deelnemers aan: - tentoonstellingen Exacte registratie - Tickets: we bedoelen dan de door het cultuurcentrum uitgereikte tickets en niet de in realiteit gebruikte tickets, we registreren dus niet de aanwezigheid van de deelnemers. Zowel de betaalde als de gratis tickets mag u teleln. - Alternatieven: inschrijvingslijsten (b.v. voor schoolvoorstellingen en educatieve activiteiten), polsbandjes, stempels op voorwaarde dat men nauwkeurig noteert hoeveel deelnemers hebben deelgenomen, b.v. door het bijhouden van een namenlijst of een afrekening. Het moet gaan om een sluitende registratie. Disciplines Elke activiteit kan maar onder één discipline worden geregistreerd. Indien de activiteit onder meerdere disciplines zou kunnen thuishoren, kiest u de meest voor de hand liggende. Locatie Intra muros: in de infrastructuur die wordt beheerd door het cc. Extra muros: in infrastructuur die niet wordt beheerd door het cc. Openlucht, b.v. plein, marktplein, tent, kiosk Let op: er kan maar één keuze worden gemaakt per activiteit. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

6 Activiteiten met publicatie We registreren het aantal activiteiten waarbij een inhoudelijk verdiepende publicatie werd aangeboden. De nadruk ligt niet op publiciteit, maar wel op het aanbieden van duiding, achtergrondinformatie We onderscheiden een aantal soorten duiding: - Folder of brochure: publicatie die achtergrondinformatie bevat of duiding biedt bij een geprogrammeerde activiteit. B.v. biografie van de artiesten, situering van het theatergezelschap in het artistieke landschap, bespreking van het gespeelde repertoire het geheel is essayistisch van opzet en wordt doorgaans uitgereikt net voor aanvang van de activiteit. - Lesmap bij schoolvoorstelling: didactisch materiaal dat gebruikt wordt om een schoolvoorstelling te omkaderen - Publicatie bij een educatieve activiteit: een cursusboek dat aangeboden wordt bij een educatieve activiteit. - Catalogus bij een tentoonstelling: een publicatie die de artistieke ervaring intensifieert en verdiept én een overzicht biedt van de tentoongestelde werken. Indien één van de twee aspecten ontbreekt, kunt u de aangeboden publicatie nog wel registreren als folder of brochure met achtergrondinformatie. - De plaatsing van een knipselwand of infokiosk met recensies en persartikels over de georganiseerde activiteit beschouwen we als een lovenswaardige aanvulling op de andere omkaderingsinitiatieven. Echter, we vragen uitdrukkelijk dit niet als duiding te tellen. Doelgroepen U heeft de keuze om per discipline aan te duiden hoeveel activiteiten u voor een bepaalde doelgroep organiseerde. U stelt zich hierbij de vraag welke doelgroep u prioritair wenst te bereiken met de geprogrammeerde activiteit. Per georganiseerde activiteit (toonmoment) mag u slechts één doelgroep als prioritair aanduiden. U heeft de keuze uit: - Activiteit voor scholen (b.v. schoolvoorstelling) - Activiteit voor familie (b.v. familievoorstelling) - Activiteit voor senioren (b.v. matinee voor senioren) - Activiteit voor jongeren (buiten de schooluren) Als u de activiteit niet organiseerde met een bepaalde doelgroep voor ogen, moet u hier niets invullen. Het team lokaal cultuurbeleid heeft de keuze beperkt tot de vier bovenstaande doelgroepen, tijdens de registratiebezoeken bleek immers dat dit de voornaamste waren. Samenwerking Sommige cultuurcentra organiseren activiteiten in samenwerking met partners, b.v. een museum, de bibliotheek, de academie, lokale verenigingen Als de samenwerking financieel én inhoudelijk is, kan u dat registreren. Let op: ondersteuning in natura geldt niet als financiële ondersteuning. Het uitgangspunt is hier de afzonderlijke activiteit (toonmoment). Initiatieven waarbij men activiteiten van verschillende cultuurcentra en/of andere actoren bundelt in b.v. een gemeenschappelijke brochure worden hier niet geregistreerd. Voorbeelden hiervan zijn: Accenten, Dertien, Applaus, Comeet Dit soort van samenwerking vinden we graag terug in de open vraag over publiekswerking die opnieuw zal worden gesteld tijdens een volgend registratiebezoek. Als u samenwerkt, dan weten we ook graag met welke actoren. Voor een correcte registratie vertrekt u van de afzonderlijke activiteiten (toonmoment). afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

7 Het bieden van promotionele of organisatorische ondersteuning (bijvoorbeeld ticketverkoop voor derden of ondersteuning door een technicus van het cultuurcentrum) mag niet als samenwerking worden geteld. Deze activiteiten worden meegeteld in het luik receptieve activiteiten (zie punt 1.2.). Context Vele activiteiten vinden plaats binnen de context van een groter geheel zoals een festival of een event. Mogelijkheden: - Festival: een reeks activiteiten die als een thematisch geheel worden voorgesteld aan het publiek. - Cultureel landelijk event zoals het Erfgoedweekend, Open Monumentendag, Week van de Amateurkunsten, de Kunstbende - Uitstap in groep naar een ander cultuurhuis (cultuurcentrum, opera, concertzaal ), museum 1.2. Receptieve activiteiten Invullen in excelmap activiteiten_deelnemers, werkblad receptieve activiteiten Een receptieve activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden: - wordt georganiseerd door een individuele of georganiseerde gebruiker (dus zeker niet door het cc) in de infrastructuur die door het cc wordt beheerd; - Het gaat niet om een permanent aanbod dat als dienst in huis wordt beschouwd (zie intermezzo onder 1.1. en zie ook onder 1.3.). - het cc biedt eventueel organisatorische (b.v. hulp van technicus, verkoop van tickets ) of promotionele (b.v. het verspreiden van affiches ) ondersteuning. Er is echter geen financiële én inhoudelijke samenwerking. Soorten activiteiten Podiumactiviteiten zie eigen activiteiten Andere activiteiten - U kunt hier ook vergaderingen registreren (neutralere bewoording voor de organisatorische en bestuurlijke groepsactiviteiten) Educatieve activiteiten zie eigen activiteiten Tentoonstellingen zie eigen activiteiten Commerciële activiteiten - worden niet langer weerhouden als soort activiteit. Voor sommige cultuurcentra prevaleerde immers het oogmerk van de activiteit, voor andere de aard van de organisator. Disciplines Zie eigen activiteiten afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

8 Totaal aantal deelnemers Er worden geen deelnemers geregistreerd voor de receptieve activiteiten. Deze gegevens zijn onvoldoende verifieerbaar om op Vlaams niveau te vergelijken. Nochtans kan het voor het cultuurcentrum heel interessant zijn om de evolutie in de deelnemers aan receptieve activiteiten op te volgen. Doelgroepen Beperktere selectie: familievoorstelling, seniorenvoorstelling en jongerenvoorstelling. Organisator van de activiteit We beperken ons hier tot twee belangrijke actoren die receptieve activiteiten in het cultuurcentrum kunnen organiseren: - lokale verenigingen: al dan niet aangesloten bij de cultuurraad, maar werkzaam in de gemeente - de cultuurbeleidscoördinator: gemeentelijk ambtenaar die belast is met de cultuurbeleidsplanning in de gemeente. Als een lokale vereniging samenwerkt met de cultuurbeleidscoördinator om een activiteit in het cultuurcentrum te organiseren, dan registreert u enkel de hoofdorganisator. Om de cijfers zo zuiver mogelijk te houden mag u hier niet dubbel registreren. Als het cultuurcentrum inhoudelijk én financieel meewerkt met een lokale vereniging en/of de cultuurbeleidscoördinator, dan registreert u deze activiteit in het onderdeel eigen activiteiten. Ook hier is dubbele registratie niet toegelaten. Ondersteuning van activiteiten Als het cultuurcentrum ondersteuning geeft aan derden die een activiteit in het cc organiseren, dan kan u dat hier registreren. We onderscheiden twee soorten van ondersteuning: - organisatorisch: b.v. hulp van de technicus, zaalwachter, verkoop van tickets - promotioneel: b.v. vermelding in de programmabrochure of website, vermelding in de evenementenkalender van het cultuurcentrum 1.3. Diensten in huis Invullen in excelmap activiteiten_deelnemers, werkblad diensten in huis We knopen hier aan bij de uitleg die u kreeg in het intermezzo bij de eigen activiteiten (punt 1.1.). Belangrijke elementen zijn: - de activiteit wordt georganiseerd in het cultuurcentrum - het aanbod is quasi permanent aanwezig, het is dus geen gelegenheidsgebruik - de inrichter van de activiteit wordt elders substantieel en structureel betoelaagd De activiteiten van de bibliotheek kan u beschouwen als een dienst in huis, maar omdat het team lokaal cultuurbeleid de bibliotheken reeds gedetailleerd in kaart brengt, willen we dit hier niet registreren. Ter info: in de vroegere versie van jaarverslagen (decreet cultuurcentra 1991) was er eveneens sprake van structureel ingebouwde diensten en instellingen en ingebouwde diensten en instellingen. Hoewel er inhoudelijk zeker een aantal overlappingen zijn met de omschrijving voor diensten in huis in deze leidraad, willen we toch benadrukken dat de definities uit het verleden hier niet worden gehanteerd. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

9 1.4. Scholen en actieve klanten Invullen in excelmap activiteiten_deelnemers, werkblad scholen en actieve klanten Activiteiten voor scholen Het aantal activiteiten voor scholen tellen we automatisch op. We baseren ons hiervoor op de elders ingevulde cellen van de excelmap. Zowel het podiumaanbod voor scholen als de tentoonstellingen die u als schoolaanbod voorstelt, tellen we samen. We vragen u de activiteiten voor scholen op te splitsen per doelgroep. Indien u meerdere doelgroepen met één bepaalde activiteit bereikte, dan mag u er meerdere registreren. B.v. een theatervoorstelling werd zowel bijgewoond door kleuters én leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs. Dit registreerde u in het onderdeel eigen activiteiten als één theatervoorstelling met doelgroep scholen. Op het werkblad scholen en actieve klanten zal die ene voorstelling twee keer worden geteld: als activiteit voor kleuters en als activiteit voor het lager onderwijs. In eerste instantie willen we immers een relatieve uitspraak doen over de verschillende doelgroepen binnen het schoolaanbod (uitdrukken in procenten). Scholen in de gemeente, per schooldoelgroep Geconfronteerd met de tendens dat er meer scholen samengaan, waarbij één inrichtende macht meerdere schoolentiteiten aanstuurt, en er bovendien per vestigingsplaats meerdere doelgroepen (kleuter, lager, secundair) aanwezig kunnen zijn, hanteren wij een enigszins afwijkende definitie van de term school. Wat ons interesseert zijn het aantal entiteiten per vestigingsplaats en per schooldoelgroep (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs). B.v. op één locatie is er een lagere school en een kleuterschool die ressorteren onder dezelfde inrichtende macht. U telt hiervoor dan twee scholen. Aantal deelnemers: u registreert het aantal deelnemers waarvoor bij de aanvraag een plaats werd gereserveerd. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een inschrijvingslijst. Herkomst actieve klanten (eigen activiteiten) Naar analogie met de bibliotheeksector waar men actieve leners registreert, willen we de actieve klanten van de eigen activiteiten van het cultuurcentrum weten. Tegelijkertijd registreren we de spreiding van deze actieve klanten (binnen of buiten de gemeente). We willen deze cijfers in heel Vlaanderen op een uniforme manier registreren. U registreert hiervoor de personen of verenigingen die tijdens het refertejaar minimaal éénmaal hebben deelgenomen aan het eigen aanbod (podiumvoorstellingen, educatieve activiteiten, schoolaanbod ) van het cultuurcentrum. Een ideaal vertrekpunt is een klantenbestand (naam en adres van de persoon of vereniging) waarop u bijhoudt of men heeft deelgenomen aan het aanbod van het cultuurcentrum tijdens de referteperiode. Klanten van wie u geen volledig adres hebt (b.v. enkel de postcode) mogen niet worden geteld. We zijn ons ervan bewust dat niet van alle werkelijke klanten van het cc een adresgegeven kan worden bijgehouden. B.v. er is meestal onvoldoende tijd om de gegevens te noteren bij de kassa op de avond van de voorstelling. Het is evenmin evident om van een persoon die telefonisch meerdere kaarten reserveert, de adresgegevens van alle deelnemers te noteren. Echter, door in heel Vlaanderen op een uniforme manier deze gegevens zo te registreren, kunnen we toch uitspraken doen over de verhouding tussen actieve klanten binnen en buiten de gemeente. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

10 2. Financiële gegevens Invullen in excelmap financiën. Vooraf Voor het deel gemeentelijk beheer van het cultuurcentrum is de financiële rekening van de gemeente het uitgangspunt. Normaal wordt de gemeentelijke rekening afgesloten op 31 maart van het jaar volgend op de referteperiode. Wanneer u beschikt over een goedgekeurde rekening, dan vormt deze het vertrekpunt. In het andere geval gebruikt u de standopgave van dat moment. Wijzigen de cijfers nadien nog? Dan mag u - zodra u beschikt over de goedgekeurde rekening alsnog de aangepaste cijfers aan het team lokaal cultuurbeleid bezorgen. Wat mag u nooit registreren in de map financiën? - Als de financiële flexibiliteit van de programma vzw wordt aangewend om financiële verrichtingen uit te voeren voor activiteiten die niet als eigen activiteit van het cultuurcentrum kunnen worden beschouwd. - Ook uitgaven die werden gedaan met de doorgestorte middelen van de supplementaire subsidie voor de ondersteuning van bijzondere en vernieuwende initiatieven (vaak één euro subsidie genoemd) mag u niet registreren. Nieuw!!! Om de basissubsidie voor het cultuurcentrum te verantwoorden, staan er in het decreet en uitvoeringsbesluit 2 belangrijke criteria: - De basissubsidie ter ondersteuning van de werking van een cultuurcentrum moet volledig worden besteed aan de verloning van de cultuurfunctionarissen (artikel 29 van het decreet). Een cultuurfunctionaris is een medewerker van een cultuurcentrum met een culturele en agogische opdracht (artikel 1, 8 van het uitvoeringsbesluit). - De totale jaarlijkse uitgaven van het cultuurcentrum moeten het vijfvoudige bedragen van de basissubsidie. Onder uitgaven wordt begrepen: de kosten met betrekking tot de werking, het personeel, de uitrusting en de programmering van het cultuurcentrum, exclusief de investeringskosten die betrekking hebben op onroerende goederen (artikel 30 van het uitvoeringsbesluit). In het verleden moest u deze decretale vereisten staven aan de hand van een attest. Door een aanpassing aan de excelmap financiën kunnen we deze informatie voortaan halen uit het registratiemodel. Het is belangrijk om de excelmap financiën correct in te vullen, want de gegevens worden automatisch verzameld op een apart werkblad attest dat u vervolgens moet afdrukken en laten tekenen door de bevoegde personen. De artikelnummers (gemeentelijke rekening) en boekhoudcodes kan u op een apart werkblad noteren. Dit werkblad is niet beveiligd en u kunt hier bijkomende opmerkingen noteren. We registreren de reële uitgaven en inkomsten en niet de te verwachten uitgaven of inkomsten voor de referteperiode. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

11 2.1. Uitgaven Invullen in excelmap financiën, werkblad uitgaven. Versleutelingen zijn vaak nodig om de werkelijke kosten voor het cultuurcentrum te berekenen. Voorbeelden: - Het onderhoudspersoneel of mensen met een geco statuut staan soms op een algemene rekeningpost. U moet dan nagaan hoeveel prestaties er effectief worden geleverd voor de werking van het cc en vervolgens een gelijkaardig percentage van de kosten inbrengen. - Het cc maakt mogelijk deel uit van een groter complex (sportcentrum, jeugdcentrum, bibliotheek ) met b.v. één telefooncentrale, één gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. In die gevallen moet u op basis van relevante parameters (aantal toestellen, oppervlakte, openingsuren ) een verdeelsleutel voor de kosten bepalen. Ook informaticatoepassingen worden vaak voor meerdere diensten ontwikkeld. U moet steeds kunnen aantonen dat de cijfers werden ingevuld op basis van de rekening van de gemeente (geen begrotingscijfers) en in voorkomend geval van de vzw. De gehanteerde verdeelsleutels moet u kunnen toelichten. De indeling van de financiële posten is thematisch en kan afwijken van de indeling van de gemeentelijke rekening. Vaak zult u moeten beroep doen op de ontvanger, de rekendienst of andere betrokkenen om de financiële informatie correct te interpreteren. Personeel De uitgaven voor het personeel dat tijdens het refertejaar prestaties heeft geleverd voor het cc. - Om de decretale vereisten op vlak van subsidiëring te toetsen is het belangrijk om de uitgaven voor de subsidieerbare cultuurfunctionarissen te onderscheiden van de andere personeelskosten. - Het is mogelijk dat personeelsleden voor verschillende diensten prestaties leveren of officieel bij een andere gemeentelijke dienst zijn ingedeeld. Wanneer zij structureel prestaties leveren voor het cc, moet de loonkost toch bij de uitgaven voor het personeel van het cc worden geteld. U hanteert hiervoor een relevante verdeelsleutel. B.v. persoon X werkt 0,5 vte (voltijds equivalent) voor de gemeente. Hiervan wordt de helft in het cc gepresteerd. Er wordt dus 0,25 vte voor het cultuurcentrum gepresteerd en dit resulteert dan in een pro rata loonlast van 25% van de totale loonlast. - Personeelskosten worden breed bekeken: brutoloon, alle soorten RSZ-bijdragen, vakantiegeld, eindejaarspremie, bijdrage werkgever voor maaltijdcheques, functioneringstoelage, tussenkomst in vakbondspremies, vergoeding woon-werkverkeer, werkkledij, vorming voor het personen, kosten sociaal secretariaat afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

12 Werking Wat wordt wel beschouwd als uitgave voor werking? - administratieve werkingsuitgaven zoals kantoorbenodigdheden, abonnement en verbruik van telefoon, fax of internet, kosten voor frankering, verzendingskosten, de aankoop van boeken en documentatie voor het personeel - huur, leasing en onderhoud van roerende goederen, van apparatuur zoals pc s, fotokopieerapparaat, faxtoestel, printer, auto, software - allerhande verzekeringen zoals diefstalverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid - lidgeld voor organisaties eigen aan het vakgebied, b.v. lidgeld VVC, Vlabra ccent - prospectiekosten: zowel de verplaatsingen als eventuele aankoop van prospectietickets. Wat wordt niet beschouwd als uitgave voor werking? - uitgaven voor de gebouwen: water, gas, elektriciteit, onderhoudswerken, huur of leasing voor deze uitgaven werd een apart blokje voorzien in de excelmap. Programmering We vragen het totaal van de kosten die u maakte voor de programmering in het cultuurcentrum: Wat wordt wel beschouwd als uitgave voor programmering? - Uitgaven voor uitkoopsommen, auteursrechten, verzekering, bedrijfsvoorheffing, catering, reis- en verblijfkosten, huur technici, aanmaakkosten voor tentoonstellingen, huur piano, huur bijkomende technische installatie Wat wordt niet beschouwd als uitgave voor programmering? - Uitgaven voor publiciteit en promotie en eventuele verzendingskosten om de activiteit te promoten worden hier niet opgenomen. Daarnaast geven we u de mogelijkheid om de programmeringkosten op te splitsen naar soort activiteit (podiumactiviteiten, andere activiteiten, educatieve activiteiten en tentoonstellingen). De kosten voor omkaderingsactiviteiten worden meegeteld bij de hoofdactiviteit. Deze gedetailleerde uitsplitsing voerden we in op vraag van een aantal cultuurcentra. Het biedt alvast meer stof tot nuancering. Deze uitsplitsing is voorlopig facultatief. Marketing en publiciteit We vragen het totaal van de kosten die u maakte voor de promotie van het cultuurcentrum en de activiteiten. Naast klassieke publicaties zoals seizoensbrochure, tussentijdse brochures willen we hier ook de elektronische publicaties meetellen. Kosten voor de website, voor het aanmaken van elektronische nieuwsbrieven telt u hier dus ook. Als bepaalde publicaties door meerdere actoren worden gebruikt, moet u hiervoor verdeelsleutels uitwerken. B.v. de website van het cultuurcentrum kan onderdeel zijn van de gemeentelijke website. U moet deze verdeelsleutel kunnen toelichten wanneer er naar wordt gevraagd. Naast een totaal van de kosten voor marketing en publiciteit geven we u de mogelijkheid om de productgerichte promotie ook apart te vermelden (productgerichte promotie ook bij het totaal tellen!). Deze detaillering gebeurde op vraag van een aantal cultuurcentra en voorlopig is dit facultatief. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

13 Aankoop dranken De kosten die u maakte voor de aankoop van dranken die vervolgens worden verkocht in het cultuurcentrum: b.v. cafetaria in eigen beheer, drankvoorziening tijdens vergaderingen (ongeacht of de drankjes aangeboden werden bij een receptieve of interne vergadering), drankenstand bij activiteiten extra muros Diversen Uitgaven die het cultuurcentrum moest doen, maar niet eigen zijn aan de normale werking van het cultuurcentrum moet u registreren bij uitgaven diversen. B.v. bankkosten. Werkingsuitgaven voor de gebouwen Uitgaven voor het verbruik van water, gas, elektriciteit, verwarming, onderhoud Uitrusting inrichting en techniek Alle uitgaven voor de aankoop van roerende goederen. Voorbeelden: bureaumeubilair, informatica-uitrusting (zowel hardware als software), fotokopieertoestel, fax, voertuigen, beperkte technische en scenische uitrusting (b.v. vervangen van een theaterspot, reparatie van een scenische uitrusting), functionele uitrusting van de tentoonstellingsruimte en de vergaderlokalen, aanschaf van een ticketsysteem, hoogtewerker Infrastructuur gebouwen Het gaat hier om uitzonderlijke uitgaven die betrekking hebben op de gebouwen zelf die het cultuurcentrum beheert: - bouw, verbouwing of grote renovatie- of herstellingswerk aan bestaande infrastructuur (b.v. schilderwerken, nieuwe vloerbedekking ). - technische en scenische uitrusting die onroerend is door bestemming, b.v. lichtinstallatie, uitschuifbare tribune - onroerende goederen door bestemming, bv. de installatie van een alarmsysteem, een beveiligingssysteem Huur, leningen en leasing van gebouwen De kosten voor huur of leasing van infrastructuur die juridisch onder het beheer van het cultuurcentrum valt. Bijvoorbeeld indien de gemeente, het autonoom gemeentebedrijf, de intergemeentelijke vereniging of de gemeentelijke vzw van het cultuurcentrum een lening of een leasingcontract afsluit: in dit geval zal men gedurende een aantal jaren hier telkens een vast bedrag invullen voor de jaarlijkse aflossing van de lening of het leasingcontract met aankoopoptie. Indien er onderhoudscontracten gekoppeld zijn aan de leasing worden deze cijfers ook hier bijgeteld. Uitgaven van het cc voor diensten in huis Bij het bespreken van de activiteiten onder punt 1.1. werd het begrip diensten in huis of inwonende diensten reeds uitgelegd. In het geval het cultuurcentrum hiervoor bepaalde uitgaven verricht (b.v. personeel, werkingskosten ), kan u die hier vermelden. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

14 2.2. Inkomsten Invullen in excelmap financiën, werkblad inkomsten. Subsidies - Basissubsidie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (afgekort: MVG), afdeling volksontwikkeling en bibliotheekwerk (afgekort VOB): u vult hier de reëel ontvangen subsidie voor de referteperiode in. - Variabele subsidie, afdeling VOB, MVG - Andere subsidie MVG: hier vermeldt u de andere subsidies die u kreeg van het MVG, b.v. subsidie kunstendecreet, subsidie erfgoeddecreet, toelage voor het lidgeld voor de VVC - Subsidies voor bijzondere arbeidsstatuten: subsidie die de gemeente ontvangt voor bijzondere arbeidsstatuten in zoverre dat het betoelaagde personeel werkzaam is in het cultuurcentrum. B.v. geco (gesubsidieerde contractuelen), startbanen, sociale maribel, OCMW artikel 60 - Provinciale subsidie: de door de provincie uitbetaalde subsidie voor het refertejaar. - Europese subsidie: de door de Europese Unie uitbetaalde voor het refertejaar. B.v. voor een project - Andere subsidies: uitbetaalde subsidies voor het refertejaar die niet thuishoren onder de hoger vermelde soorten subsidie. Programmering Inkomsten uit ticketverkoop tijdens het refertejaar, de verkoop van catalogi Inkomsten verhuring van infrastructuur en materiaal Alle inkomsten die voortvloeien uit de verhuur van culturele infrastructuur die door het cultuurcentrum wordt beheerd, moet hier worden ingevuld. Ook de verhuring van allerhande materiaal, b.v. overheadprojector moet hier worden opgenomen. Inkomsten uit concessies Inkomsten die voortvloeien uit het in concessie geven van infrastructuur die juridisch onder het beheer van het cultuurcentrum valt: b.v. uitbatingvergoeding voor cafetaria, plaatsing van een zendmast Inkomsten allerhande Inkomsten uit de verkoop van dranken, het uitbaten van een cafetaria in eigen beheer, verkoop gelegenheidsdrank verbonden aan programmering, inkomsten vestiaire Sponsoring en advertenties Zuivere financiële ondersteuning vanuit privé initiatief. Sponsoring in natura mag hier niet worden geteld. B.v. een brouwerij die voor een receptie een bier aanbiedt tegen een sterk verminderde prijs. Het prijsvoordeel mag niet geregistreerd worden als inkomst omdat er geen effectieve financiële opbrengst wordt gegenereerd. Deze vorm van sponsoring zal alleen leiden tot een kleinere uitgave langs de uitgavenzijde. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

15 Giften Financiële giften van privé personen of rechtspersonen kunnen hier worden ingevuld. Giften in natura worden niet geteld. Diversen Inkomsten die toe te wijzen zijn aan het cultuurcentrum, maar die vreemd zijn aan de activiteit van het cultuurcentrum. B.v. renteopbrengst. Inkomsten van het cc voor diensten in huis Bij het bespreken van de activiteiten onder punt 1 werd het begrip diensten in huis of inwonende diensten reeds uitgelegd. In het geval het cultuurcentrum hiervoor bepaalde inkomsten geniet, kunnen die hier worden vermeld. In principe is het niet de bedoeling om de toelage van b.v. administratie onderwijs of cultuur hier te vermelden. Echter, indien de inrichtende macht van het cultuurcentrum samenvalt met de inrichtende macht van de dienst in huis, dan kan dit wel gerechtvaardigd zijn. Toelage van gemeentelijke overheid aan programma vzw of vzw van het cc In geval van gemengd beheer van het cultuurcentrum (gemeentelijk beheer en een vzw voor de programmering) of in geval het cc een volledige vzw is, kunnen we aannemen dat de gemeente voor de referteperiode een bepaalde som stort op de rekening van de vzw. De oorsprong van de gestorte middelen is van geen belang (basissubsidie, variabele subsidie ), wel het antwoord op de volgende vraag: welke financiële kasstroom was er tussen de gemeentelijke overheid en de vzw voor de referteperiode? In bepaalde jaren kan het voorkomen dat de gemeente de toelage verhoogt om de vzw investeringen te laten uitvoeren voor infrastructuur. In dit geval, kan u het deel van de toelage dat specifiek was bedoeld voor infrastructuur ook nog eens apart melden. In het totaal bedrag willen we alleszins de volledige toelage (inclusief de toelage voor infrastructuur). Deze detaillering kwam er op advies van een aantal cultuurcentra. Voorlopig is dit facultatief. Goedgekeurde rekening of standopgave? Hier moet u aanduiden op basis van welke gegevens u het gemeentelijke onderdeel van de excelmap financiën invulde: - Op basis van de goedgekeurde gemeentelijke rekening van Op basis van de standopgave van de voorlopige gemeentelijke rekening van Attest Aanvullen: excelmap financiën, werkblad attest. Een groot aantal financiële gegevens die u invulde op de excelmap financiën worden automatisch voor u verzameld op een attest dat bewijst of de uitgaven van het cultuurcentrum aan de decretale vereisten voldoet. Op het attest kan u geen inhoudelijke gegevens wijzigen, immers alle cijfers worden betrokken uit de eerder ingevulde excelmappen. U moet de volgende gegevens zeker aanvullen: - naam van de gemeente - datum van ondertekening afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

16 - na afdrukken vervolledigen met de handtekeningen van de bevoegde personen, in elk geval van de burgemeester en de secretaris 3. Personeel Invullen in excelmap personeel Nieuw!!! In het decreet lokaal cultuurbeleid worden een aantal voorwaarden opgesomd waaraan de cultuurfunctionaris-directeur, de leidinggevende cultuurfunctionaris, moet voldoen: - Een cultuurcentrum, ingedeeld in de categorie A of B, wordt geleid door een cultuurfunctionaris met een diploma hoger onderwijs die wordt aangesteld in het A-niveau. Een cultuurcentrum ingedeeld in categorie C, wordt geleid door een cultuurfunctionaris met een diploma hoger onderwijs die wordt aangesteld in ten minste het B-niveau (artikel 33, 2 van het uitvoeringsbesluit). In het verleden moest u deze decretale vereisten staven aan de hand van een attest. Door een aanpassing aan de excelmap personeel kunnen we deze informatie voortaan halen uit het registratiemodel, op voorwaarde dat u dit correct invult. Dit attest moet u verder aanvullen en vervolgens afdrukken en laten handtekenen door de bevoegde personen. We registreren alle personen die tijdens het refertejaar in dienst waren als stafmedewerker of medewerker van het cultuurcentrum. Iemand die tijdens het refertejaar geen effectieve prestaties heeft geleverd (b.v. wegens ziekte of loopbaanonderbreking) wordt toch geregistreerd, evenals hun eventuele vervangers. Door het registreren van aantal dagen afwezigheid wordt deze situatie gecorrigeerd Wijzigingen aan het goedgekeurde personeelskader? Indien er wijzigingen werden aangebracht in het door de gemeenteraad goedgekeurde personeelskader, dan vragen we u een officieel exemplaar (uittreksel uit de gemeenteraadsbeslissing) van dit nieuwe personeelskader te bezorgen aan het team lokaal cultuurbeleid Wie registreren we als personeel? Alle personeelsleden die tijdens het refertejaar 2005 in dienst waren van het cultuurcentrum, inclusief het gemeentelijke of stedelijke personeel dat gedetacheerd werd naar het cultuurcentrum en er ook werkzaam was. Personeelsleden die werken voor organisaties (vzw s) die nauw verbonden zijn met het cultuurcentrum en onder de vlag van het cultuurcentrum een duidelijk culturele opdracht vervullen die in overeenstemming is met de opdrachten van het cultuurcentrum (bevorderen van de cultuurparticipatie, bevorderen van de gemeenschapsvorming en cultuurspreiding) kan u ook meetellen. We willen drie belangrijke zaken hierbij benadrukken: - het eventuele bestaan van een vzw om de programmering van het cultuurcentrum financieel vlot af te handelen (vaak kortweg: programma vzw) beschouwen we automatisch als onderdeel van het cultuurcentrum. De vzw s waarvan hogerop sprake opereren in het afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

17 verlengde van het cultuurcentrum. We noemen deze laatste groep voortaan satelliet vzw s, dit om elke verwarring met het begrip programma vzw uit te sluiten. - het registreren van personeelsleden van satelliet vzw s zal uiteraard onze aandacht trekken. U moet deze registratie dan ook uitvoerig kunnen motiveren wanneer er een registratiebezoek plaatsvindt. - Personeelsleden die instaan voor het aanbod diensten in huis, mag u niet registreren als personeel van het cultuurcentrum (zie ook 1.1 en 1.3). Ook niet als de dienst in huis wordt verzorgd door een vzw die nauw verbonden is met het cultuurcentrum. Om verwarring uit te sluiten: de lesgevers van de educatieve activiteiten of de omkaderingsactiviteiten, de acteurs en andere kunstenaars die de artistieke schepping uitdragen registreren we niet Hoe registreren? We opteren voor een gestructureerde registratie van de personeelsleden die werkzaam zijn in het cultuurcentrum. We registreren achtereenvolgens: Stafleden subsidieerbare stafleden (cultuurfunctionarissen) niet subsidieerbare stafleden Overige personeelsleden (exclusief stafleden) Bijkomende prestaties (geen personeel van het cultuurcentrum, ook niet gedetacheerd naar het cultuurcentrum) stafleden Invullen in excelmap personeel, werkblad stafleden We maken een onderscheid tussen subsidieerbare stafleden en niet subsidieerbare stafleden. a) subsidieerbare stafleden (cultuurfunctionarissen) We baseren ons op artikel 1, 8 van het uitvoeringsbesluit. Daarin stelt men dat de basissubsidie voor het cultuurcentrum uitsluitend mag worden gebruikt voor de subsidiëring van cultuurfunctionarissen. Een cultuurfunctionaris is een medewerker van het cultuurcentrum met een culturele en agogische opdracht. Belangrijk! Op de eerste lijn van het excel werkblad moet u de cultuurfunctionaris belast met de leiding van het cultuurcentrum registreren (cultuurfunctionaris-directeur). Indien de functie tijdens het refertejaar door meerdere personen werd uitgeoefend, dan vermeldt u de persoon die als laatste tijdens het refertejaar de functie heeft bekleed op de eerste lijn. De andere personen kan u dan op de volgende lijnen invullen, samen met de andere stafleden van het cultuurcentrum. b) niet subsidieerbare stafleden Het is mogelijk dat er mensen op stafniveau werken waarvoor het takenpakket niet bestaat uit culturele en agogische taken. B.v. een hoofdtechnicus, een verantwoordelijke voor de administratie De loonkosten voor deze personeelsleden kunnen niet worden betaald met de basissubsidie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

18 Ook een cultuurfunctionaris die elders reeds wordt gesubsidieerd, kan hier worden geregistreerd. B.v. een cultuurfunctionaris in geco (gesubsidieerd contractueel) statuut of een cultuurfunctionaris in het cordoba project van cultuurlokaal overige personeelsleden Invullen in excelmap personeel, werkblad overig personeel Hier registreert u alle overige personeelsleden (inclusief personeel van de stad of de gemeente dat werd gedetacheerd naar het cultuurcentrum). Wie registreert u hier niet? - stafleden - personeel van de stad of gemeente dat niet structureel prestaties levert voor het cultuurcentrum. B.v. de groendienst die een aantal keer per jaar zorgt voor het groenonderhoud - uitbestedingen, freelance medewerkers bijkomende prestaties Invullen in excelmap personeel, werkblad bijkomende prestaties Het is mogelijk dat er naast een vaste ploeg personeelsleden ook nog andere mensen prestaties leveren voor het cultuurcentrum. U kunt dit aanduiden op het excel werkblad en dit door eenvoudigweg ja in te vullen. techniek: b.v. technicus die technische of logistieke ondersteuning biedt ict: beheer, implementatie, opvolging van alles wat verband houdt met hardware en software voor informaticatetoepassingen administratie en onthaal: onthaal, ticketverkoop, zaalverhuur, inschrijvingen boekhouding loonadministratie: b.v. uitbesteding aan sociaal secretariaat promotie en publiciteit: lay-out drukwerk, verspreiding van het drukwerk promotioneel en strategisch beleid: ondersteuning van een reclamebureau of adviesbureau om het promotioneel beleid inhoudelijk en strategisch voor te bereiden programmering: het uitbesteden van een deel van de programmering (niche) poetsen: dagelijks onderhoud groot onderhoud: grotere aanpassingswerken aan infrastructuur en uitrusting groenonderhoud huisbewaarder, toezicht cafetaria 3.4. Gedetailleerd overzicht van personeelsgegevens Dit is van toepassing voor de registratie van de stafleden en de overige medewerkers. naam, voornaam en geboortejaar (formaat: jjjj) geslacht, aan te duiden door m of v oorsprong tewerkstelling, (uitvallijstje op werkblad) afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

19 Hier duidt u aan of de persoon: - in dienst is van het cultuurcentrum - in dienst is van de stad of de gemeente, maar werd gedetacheerd naar het cultuurcentrum - in dienst is van een satelliet vzw (zie hogerop voor meer uitleg hierover) diploma, zie werkblad met codes in dienst: alleen invullen als de persoon tijdens de referteperiode in dienst is getreden. uit dienst: alleen invullen als de persoon tijdens de referteperiode uit dienst is getreden. niveau: zie werkblad met codes functie: zie werkblad met codes statuut: zie werkblad met codes effectieve maximale prestatie (in vte) Hier drukt u in voltijds equivalent (vte) uit welke prestatie het personeelslid tijdens de tewerkstellingsperiode binnen het refertejaar maximaal kan/wil leveren voor het cultuurcentrum. In principe is dit de prestatie zoals opgetekend in de arbeidsovereenkomst of zoals afgesproken tijdens de (statutaire) aanstelling.. We verduidelijken met een aantal voorbeelden: - Een personeelslid was tijdens het refertejaar voltijds in dienst van het cultuurcentrum. De effectieve maximale prestatie = 1 vte. - Een personeelslid is voltijds in dienst van de stad, maar wordt voor 50% van de werktijd gedetacheerd naar het cultuurcentrum. De effectieve maximale prestatie (voor het cultuurcentrum) = 0,5 vte. - Een personeelslid komt in dienst op 01/05/2005 en werkt voltijds voor het cultuurcentrum. De effectieve maximale prestatie voor de tewerkstellingsperiode tijdens het refertejaar blijft 1 vte. U moet dan wel de datum van indiensttreding invullen zodat een correcte weging van de beschikbaarheid tijdens het hele refertejaar mogelijk blijft. - Verdergaand op het vorige voorbeeld: een personeelslid dat tijdens het refertejaar van arbeidsschema veranderde, b.v. van voltijds naar 4/5. We stellen voor dat u die persoon op twee lijnen invult. Door het invullen van de datum indiensttreding en uitdiensttreding kan u precies aangeven over welke periode de ingevulde prestatiegegevens van toepassing zijn. Wat brengt u niet in rekening voor de registratie van de effectieve maximale prestatie? - ziekte - loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, palliatief verlof ) - verlof zonder wedde - educatief verlof - zwangerschapsverlof - wettelijke vakantie - Aantal dagen afwezigheid U vermeldt in deze kolom voor de stafleden en het overige personeel het aantal dagen afwezigheid ten gevolge van ziekte, loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde, educatief verlof, zwangerschapsverlof Wettelijke vakantiedagen registreren we niet als afwezigheid. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

20 3.5. Attest Als u de map personeel invult, zal tegelijkertijd automatisch het attest met gegevens over de cultuurfunctionaris-directeur worden aangemaakt. Hiervoor is het belangrijk dat u de gegevens van de leidinggevende cultuurfunctionaris invult op de eerste lijn van het werkblad stafleden (subsidieerbaar). Op het attest zelf moet u nog een aantal zaken aanvullen: - naam van de gemeente - datum waarop het attest wordt ondertekend - hoogst behaalde diploma van de cultuurfunctionaris-directeur - opleidingsniveau - rechtstreeks mailadres (voor intern gebruik, wordt niet gepubliceerd) - rechtstreeks telefoonnummer (voor intern gebruik, wordt niet gepubliceerd) U moet het attest afdrukken en laten handtekenen door de bevoegde personen. Indien er tijdens de referteperiode meerdere personen het ambt van directeur hebben bekleed, kan u deze personen registreren op de overige lijnen van het werkblad stafleden. Het attest moet u enkel insturen voor de leidinggevende cultuurfunctionaris die als laatste de functie bekleedde tijdens het refertejaar. Het team lokaal cultuurbeleid beschikt graag over de meest actuele contactgegevens. Als er tijdens het jaar wijzigingen zijn op vlak van de leidinggevende cultuurfunctionaris, dan vernemen we dit graag zo snel mogelijk. U kan hiervoor een mail sturen naar het team lokaal cultuurbeleid op 3.6. Vorming Omdat in de sector de verdere professionalisering vaak ook met alternatieve vormen van leren gepaard gaat, is het opvragen van vormingsuren niet opportuun. Deze rubriek wordt niet langer geregistreerd in de excelmap. In bovenstaande tekst werd verwezen naar het decreet en naar het uitvoeringsbesluit. Hiermee bedoelen we: - het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001 en wijzigingen. - het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en wijzigingen. Deze wetgeving alsook andere relevante informatie kan u terugvinden op: onder de rubriek regelgeving. afgedrukt op: team lokaal cultuurbeleid leidraad registratie, versie refertejaar

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

De functie(s) van sociaal-cultureel werk

De functie(s) van sociaal-cultureel werk De functie(s) van sociaal-cultureel werk Resultaten van een visieontwikkelingstraject met, door en voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Vlaanderen dr. Frank Cockx WisselWERK-Cahier Colofon SoCiuS

Nadere informatie

Herziene versie zomer 2008. Vrijwilligerswerk. e wet. praktische vragen en antwoorden

Herziene versie zomer 2008. Vrijwilligerswerk. e wet. praktische vragen en antwoorden Herziene versie zomer 2008 Vrijwilligerswerk e wet praktische vragen en antwoorden 2 De wet op het vrijwilligerswerk praktische vragen en antwoorden VRIJWILLIGERSWERK: DE WET, Praktische vragen en antwoorden

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie