ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS"

Transcriptie

1 ZORGTHERMOMETER Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS

2 Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de branche als op individuele verzekeraars. Het levert producten en diensten op het terrein van ICT, standaarden en statistiek & actuariaat. Vektis is een relatief jong bedrijf met professionals die kennis hebben van de zorg en zorgverzekeringen en expertise op het gebied van statistiek, onderzoek, informatieanalyse, standaardisatie en ICT. Onze informatiediensten ondersteunen zowel het belang van de branche in zijn geheel als het belang van de zorgverzekeraars individueel. Voor meer informatie, kijk op

3 Voorwoord Deze uitgave van de Zorgthermometer is, zoals u aan de foto op deze pagina kunt zien, een bijzondere uitgave. Bijzonder, omdat Vektis de FD Gazellen Award 2005 heeft ontvangen voor het snelstgroeiende bedrijf in de provincie Utrecht in het jaar 2004 in de omzetklasse van twee tot dertig miljoen euro. Deze prijs, uitgeloofd door het Financieel Dagblad in samenwerking met BDO CampsObers Accountants & Adviseurs, ABN AMRO, Graydon en het Ministerie van Economische Zaken, is een groot compliment voor de medewerkers van Vektis. Zij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een pakket producten en diensten waarmee zorgverzekeraars hun voordeel hebben kunnen doen. Dat daarbij in een duidelijke behoefte van zorgverzekeraars werd voorzien, mag duidelijk worden uit de zeer sterk gestegen omzet van Vektis. Het pakket aan informatie- en standaardisatiediensten van Vektis heeft zich een significante positie verworven op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. De prijsuitreiking zo op de valreep van het jaar 2005 was een leuke opsteker! Wij hopen ook in het naar verwachting zeer turbulente jaar 2006 de zorgverzekeraars en andere partijen wederom op kwalitatief hoogwaardige wijze van dienst te kunnen zijn. Namens alle medewerkers van Vektis wens ik u allen een zeer voorspoedig en in zakelijk opzicht zeer succesvol 2006 toe! Dr. W.C. (Peter) Weeda Directeur Vektis BV Winnaars FD Gazellen Award Utrecht en Flevoland. V.l.n.r: de heer P. Weeda (Vektis B.V.), de heer A. Hajji (Azur B.V.), de heer C. Bergman (Fornix BioSciences N.V.), de heer J. Jansen (Railcert B.V.), de heer J. Waalkens (Certis Europe B.V.), de heer A.H. Groen (Groen Beheer B.V.) W I N T E R N U M M E R

4 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Verzekerdenmigratie en prijselasticiteit 4 Verzekerdenmigratie 4 Prijselasticiteit 6 Conclusies 7 De ontwikkelingen in de ziekenhuissector 8 Inleiding 8 De DBC s, wat wordt er gedeclareerd? 9 De eendags-dbc s binnen IZiZ 9 Eendags-DBC s naar zorgtype en specialisme 10 Kosten DBC s A- en B-segment 10 Conclusies 11 Volgend nummer Zorgthermometer 11 Productie ziekenhuizen 13 In 2005 minder zware dagverpleging afgesproken dan in Meer zware dagbehandelingen uitgevoerd dan afgesproken 14 Meer mensen geholpen in eerste helft 2005 dan in eerste helft Conclusie 15 Het verrekentarief 16 De introductie van het verrekentarief 16 De ontwikkeling van het verrekentarief naar type ziekenhuis 17 De ontwikkeling van het gemiddelde verrekentarief 18 Besparingspotentieel farmacie 19 Dalend besparingspotentieel ziekenfondsen in Substitutie en convergerende prijzen 20 Conclusie 21 Ontwikkeling ziekenfondskosten per verzekerde 22 SA-Z nu voor alle zorgverzekeraars! 25 Huidige activiteiten (tot 1 januari 2006) 25 RBZV (situatie vanaf 1 januari 2006) 25 GBA 26 BASIC 27 Inleiding 27 Doelstelling van BASIC 27 Aanlevering gegevens 27 Planning 27 Overgangstraject 28 2 Z O R G T H E R M O M E T E R

5 Raming ZN: ramingen van zorgkosten in 2005 en in Raming kosten particuliere markt Ziekenhuisverpleging 29 Farmacie 29 Paramedische hulp en hulpmiddelen 30 Overige aspecten invoering DBC s 30 Raming kosten ziekenfondsmarkt Raming kosten VWS-rekenpremie en ZN-rekenpremie 31 Kerncijfers 32 DW EI CN ET ME RB NE UR M2M0 E0 R

6 Verzekerdenmigratie en prijselasticiteit De introductie van de nieuwe basisverzekering zouden zorgverzekeraars kunnen aangrijpen om te proberen hun verzekerdenbestand flink uit te breiden. In hoeverre zij hierin zullen slagen is nog maar de vraag. In dit artikel wordt gekeken in hoeverre ziekenfondsverzekerden in het verleden geneigd waren van zorgverzekeraar te veranderen en wat het effect van premieverschillen hierbij was. Allereerst wordt aandacht besteed aan onderzoeken die Vektis in de afgelopen jaren heeft gedaan op het gebied van verzekerdenmigratie. Daarna staat het onderzoek centraal dat het CPB (Centraal Plan Bureau) in 2005 heeft uitgevoerd in samenwerking met Vektis en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In dit onderzoek is teruggekeken naar verzekerdenmigratie in de periode en is bestudeerd wat de verzekerdenmigratie is geweest naar aanleiding van het afschaffen van het verplicht verzekerd zijn bij het regionale ziekenfonds. Het artikel sluit af met een analyse van de prijselasticiteit en een terugblik op de ontwikkeling van de nominale ziekenfondspremies vanaf 1998 en een vooruitblik op de premies in Verzekerdenmigratie In de Zorgthermometer van juli 2005 (pagina 7-13) werd melding gemaakt van het feit dat per 1 januari ,4% van de verzekerden zich bij een ander ziekenfonds als nieuwe verzekerde had aangemeld. Verzekerden die het voorgaande jaar particulier verzekerd waren en pasgeborenen zijn hierbij inbegrepen. Voor particulier verzekerden lag de instroom rond de 10%, inclusief voormalige ziekenfondsverzekerden. Particulier verzekerden veranderen dus sneller van zorgverzekeraar dan ziekenfondsverzekerden. Een reden daarvan is dat particulier verzekerden veelal via een collectief contract verzekerd zijn en er toen een aantal grote collectieve contracten bij een andere zorgverzekeraar werd ondergebracht. Vektis heeft voor ziekenfondsverzekerden de instroom in 2003 en de uitstroom in 2002 nader in kaart gebracht. Onder instroom wordt verstaan de groep verzekerden die in 2002 niet ingeschreven stond bij de desbetreffende zorgverzekeraar waarbij ze zich op enig moment in 2003 wel hadden aangemeld. Uitstromers zijn verzekerden die op 1 januari 2003 niet meer ingeschreven stonden bij de desbetreffende zorgverzekeraar, bij wie zij een jaar eerder nog wel stonden ingeschreven. Onder zowel inals uitstromers zitten veel verzekerden die van rechtswege van verzekeringsvorm veranderden: van particulier naar ziekenfonds (instroom) of andersom (uitstroom). De instroom in het hele jaar 2003 bedroeg ongeveer verzekerden, oftewel ruim 7% van het totale aantal ziekenfondsverzekerden. Geboortes worden daarbij buiten beschouwing gelaten. De instroom per 1 januari 2003 bedroeg 1,9%. De uitstroom bedroeg in 2002 ruim verzekerden (exclusief overledenen), op een totaal van 10 miljoen op 1 januari Overigens bestaat instroom na 1 januari en uitstroom voor 31 december in een bepaald jaar bijna volledig uit personen die onder respectievelijk boven de ziekenfondsgrens uitkomen. Tabel 1 laat de in- en uitstroom naar diverse achtergrondkenmerken zien, als percentage van het totaal van die groep. Hieruit blijkt dat mannen iets meer in- en uitstromen dan vrouwen. Verzekerdenmigratie is ook hoger onder de groep jarigen dan onder de jarigen en is bijna nihil bij 65-plussers. Werknemers en zelfstandigen veranderen vaker van zorgverzekeraar dan uitkeringsgerechtigden. Opvallend is verder dat chronisch zieken, in de vorm van personen die binnen een FKG (Farmaceutische Kosten Groep) vallen, een stuk minder mobiel zijn dan de overige verzekerden. 4 Z O R G T H E R M O M E T E R

7 Verzekerdenkenmerken Instromers (in %) Uitstromers (in %) per 1/1/2003 na 1/1/2003 per 31/12/2002 na 31/12/2002 Man 2,0 5,9 3,7 4,0 Vrouw 1,7 5,1 2,8 3, jaar 2,3 9,3 4,4 6, jaar 1,7 3,5 2,5 2,2 65 jaar en ouder 0,5 0,6 0,4 0,3 Werknemers/zelfstandigen 2,3 6,9 4,3 5,0 Uitkeringsgerechtigden 1,1 2,7 1,2 1,5 Zonder FKG (2001) 2,0 5,9 3,4 4,1 Met FKG (2001) 0,7 1,1 1,3 0,6 Tabel 1 Verzekerdenmigratie onder ziekenfondsverzekerden (bron: Vektis) Verzekerdenmigratie in periode In een nog te verschijnen Discussion Paper 1 heeft het Centraal PlanBureau, in samenwerking met Vektis en de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoek gedaan naar het migratiegedrag van verzekerde werknemers over een langere periode. Er is gekeken in hoeverre ziekenfondsverzekerden in 2002 nog bij de regionale monopolist uit 1992 zitten. In het jaar 1992 waren personen nog verplicht verzekerd bij het regionale ziekenfonds. Tabel 2 geeft aan in hoeverre verschillende groepen niet meer bij de voormalige regionale monopolist verzekerd waren in In tien jaar is minder dan één op de vijf verzekerden overgestapt. Gemiddeld blijkt dus op regionaal niveau ruim 80% van de verzekerden in 2002 nog bij de voormalige ziekenfondsmonopolist verzekerd te zijn. Hierbij zijn 65-plussers buiten beschouwing gelaten. Deze groep bevat een grote groep verzekerden die in 1997 door een wijziging in de inkomensgrens van particulier naar een ziekenfondsverzekering zijn gegaan. Verzekerden die verhuisden naar een regio met een andere (voormalige) monopolist, zonder van zorgverzekeraar te veranderen, worden in deze analyse onterecht aangeduid als switchers. Dit betreft naar schatting twee à drie procent van het totaal aantal verzekerden 2 en heeft dus niet een heel grote invloed op de uitkomsten. Tabel 2 laat zien dat ook over een periode van tien jaar mannen meer zijn overgestapt dan vrouwen en dat het aandeel switchers afneemt met leeftijd. Geslacht jaar jaar jaar jaar Totaal % % % % % Man 27,4 22,4 21,2 17,4 22,1 Vrouw 23,2 16,3 13,4 12,1 16,3 Totaal 25,3 19,4 17,3 14,7 19,2 Tabel 2 Aantal switchers over onder ziekenfondsverzekerde werknemers, naar leeftijd en geslacht (bron: Dijk, M. van e.a. (2005) 3 ) 1 Dijk, M. van, M. Pomp, R. Douven, T. Laske-Aldershof, E. Schut, W. de Boer, A. de Boo (2005), Consumer price sensitivity in health insurance, CPB Discussion Paper. 2 Kalshoven raamt het aantal verhuizers op 0,2-0,3 procent per jaar (Kalshoven, C. (1999), Ziekenfondsverzekerden: zit er beweging in? Openbare uitgaven 1, pag ). 3 Bron: zie voetnoot 1. W I N T E R N U M M E R

8 Prijselasticiteit Met de overgang naar de basisverzekering in 2006 bestaat de vraag of veel verzekerden de mogelijkheid zullen aangrijpen om van zorgverzekeraar te gaan veranderen. Bij de keuze om over te stappen en daarna om een keuze te maken tussen zorgverzekeraars, spelen meerdere factoren een rol. De gevoeligheid voor prijs bij verzekerden is hiervan één van die factoren. Het eerder genoemde onderzoek van het CPB neemt de bewegingen van ziekenfondsverzekerden sinds de invoering van de premiedifferentiatie in 1996 onder de loep 4. Hierbij is naast de premies van de hoofdverzekering ook gekeken naar de premie(s) van aanvullende verzekeringen. Ook is er rekening gehouden met toetredende zorgverzekeraars en voormalige monopolisten. De belangrijkste conclusie is dat de prijselasticiteiten klein zijn. Daarbij is de prijselasticiteit voor de premie van de hoofdverzekering groter dan die voor de premie van de aanvullende verzekering. Het onderzoek bevestigt dat mannen prijsgevoeliger zijn dan vrouwen en dat de prijselasticiteit hoger is onder jongere dan onder oudere werknemers. De bevinding van een lage prijselasticiteit bij ziekenfondsverzekerden komt overeen met de uitkomsten van eerder onderzoek van onder andere Schut en Hassink 5. De algemene conclusie van deze studies is dat de verzekerden (tot dusver) niet erg gevoelig zijn voor prijsverschillen. En ook in het prijselasticiteitsmodel van Vektis, dat wordt gebruikt ter ondersteuning van zorgverzekeraars, komen de lage elasticiteiten terug. In dit model wordt de omvang van de switchmarkt als een gegeven beschouwd. Met behulp van scenarioanalyses wordt duidelijk dat een grotere switchmarkt toch kan leiden tot relatief grotere verschillen bij in- en uitstroom tussen zorgverzekeraars, afhankelijk van de premiezetting en de initiële marktpositie. Een belangrijke oorzaak van een lage prijselasticiteit kan zijn dat de onderlinge prijsverschillen tot nu toe niet erg groot waren. Want in welke mate zijn verzekerden bereid om van zorgverzekeraar te veranderen? Zeker als het verschil in premies maar enkele euro s per maand betreft en de verzekerde veel moeite moet doen om zich door het aanbod van allerlei aanvullende verzekeringen te worstelen. Daarnaast heeft het relatieve lage aandeel van collectiviteiten onder ziekenfondsverzekerden mogelijk een drukkend effect op de totale migratie. Dit zou met de komst van de basisverzekering wel eens kunnen veranderen. Tabel 3 laat de gemiddelde nominale premies en de bandbreedte van die premies zien van de ziekenfondsverzekering sinds Duidelijk wordt dat niet alleen de premies zijn verhoogd, maar ook dat de premieverschillen groter zijn geworden. Zo was het verschil in premie per jaar tussen het duurste en goedkoopste ziekenfonds in , terwijl dat in 2005 het vijfvoudige was. Maar voor 2006 zijn de verschillen tussen de nominale premies (voor een naturapolis waar voorhanden, anders het meest gelijkende alternatief) kleiner dan in Ook een lage(re) standaardafwijking voor 2006 duidt erop dat het gros van de premies niet veel van elkaar zal afwijken. Individuele verzekerden zullen in de nominale premies voor de basisverzekering dus amper een stimulans vinden om te gaan switchen. Echter door kortingen voor collectiviteiten kunnen deze verschillen toch nog flink oplopen. 4 Voor 1996 waren prijsverschillen ook wel mogelijk, maar marginaal. 5 Zie onder anderen: Schut en Hassink (2002), Managed competition and consumer price sensitivity in social health insurance, Journal of Health Economics 21, pag Z O R G T H E R M O M E T E R

9 Premies Gemiddeld 98,02 178,96 189,65 163,64 182,60 344,71 305,20 378, ,17 Minimum 65,34 156,55 156,55 132,05 114,00 239,40 215,40 239,40 990,00 Maximum 108,36 200,12 223,26 223,26 238,80 390,00 358,20 454, ,00 Standaard deviatie 8,48 12,61 26,18 16,50 25,11 32,77 30,91 40,93 31,21 1 Premie 2006: individuele naturapolis waar mogelijk (anders goedkoopste alternatief), zonder korting, zonder eigen risico Tabel 3 Nominale premieontwikkeling ziekenfonds en basisverzekering 2006 (bron: Vektis) Conclusies In het verleden zijn ziekenfondsverzekerden niet veel van zorgverzekeraar veranderd. Premies speelden hierbij een significante, maar kleine rol. Dit komt wellicht door de kleine verschillen tussen de premies. Wel is gebleken dat de prijselasticiteit onder met name mannen en jongeren hoger is. Omdat er ook in 2006 geen sprake is van een grote premiedifferentiatie lijkt een grote verzekerdenverhuizing op basis van deze nominale premies alleen niet realistisch. Maar collectiviteiten en de daarbij horende kortingen én het diverse aanbod van aanvullende verzekeringen kunnen - naast andere, niet-financiële redenen ervoor zorgen dat de werkelijkheid toch anders uitpakt. drs. W.I.J. (Willem) de Boer en drs. A. (Ilja) Smits DW EI CN ET ME RB NE UR M2M0 E0 R

10 De ontwikkelingen in de ziekenhuissector Inleiding Voor een deel van de behandelingen in de ziekenhuizen is onderhandeling over volume en prijs mogelijk gemaakt. Vanaf 2005 is zo n 10% van de kosten niet langer gebudgetteerd 6, het B-segment. Voor de overige behandelingen geldt de FB-budgettering nog steeds. Over deze (ongeveer) 90% van de ziekenhuiskosten, het A-segment, worden dus nog steeds productieafspraken gemaakt in termen van opnamen, dagopnamen, eerste polikliniekbezoeken en verpleegdagen. Door de introductie van de DBC s (Diagnose Behandeling Combinatie) worden er echter geen verpleegdagen en nevenverrichtingen meer gedeclareerd. Waar vroeger het verpleegdagtarief als sluittarief werd gebruikt voor allerlei verschillen tussen budget en ontvangsten van een ziekenhuis en specialisten, wordt nu het zogenaamde verrekenpercentage gehanteerd om deze verschillen glad te strijken. Op deze manier is verbinding gemaakt tussen de twee systemen: enerzijds het systeem van de budgetten en verpleegdagtarieven en anderzijds het systeem van de marktwerking via DBC s. Oorspronkelijk gold dit als een overgangssituatie naar volledige marktwerking. Recent klinken er inzichten dat een deel van de ziekenhuisproductie zich niet voor marktwerking leent en er dus altijd een restdeel van het A-segment over zal blijven. Hoe de aansturing van de ziekenhuizen voor dit restdeel er uit zal gaan zien is nog onduidelijk. Het behoeft geen betoog dat deze ontwikkelingen leiden tot een trendbreuk in de informatiestromen over de kosten van ziekenhuizen. Bovenop de hapering van het cijferbeeld die een gevolg is van de implementatieproblematiek, leidt het DBC-systeem tot een structurele vertraging van het zicht op de kostenontwikkeling. Dit komt doordat DBC s pas worden gedeclareerd na de afsluiting van een behandeltraject en daardoor langere tijd (maximaal één jaar) open kunnen staan, zonder dat de zorgverzekeraar weet dat een traject is gestart. Een goed beeld van de kosten van de ziekenhuizen bestaat er eind 2005 nog niet. In de volgende drie artikelen wordt de ziekenhuissector van drie kanten belicht. In de eerste plaats wordt ingegaan op de patronen die in de reeds gedeclareerde DBC s zijn te onderkennen. Vervolgens vanuit het perspectief van de budgettering, waarbij wordt ingegaan op de vertrouwde productieafspraken. Tot slot wordt het scharnierpunt tussen budgettering en DBC s behandeld: het verrekenpercentage. 6 Daarvoor werd al met een kleinere set onderhandelbare behandelingen geëxperimenteerd: de Bomhof-DBC s. 8 Z O R G T H E R M O M E T E R

11 De DBC s, wat wordt er gedeclareerd? Met de komst van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) per 1 januari 2005, is Vektis gestart met het gedetailleerd vastleggen van de kosten- en behandelgegevens van de ziekenhuiszorg. Vektis legt deze gegevens vast binnen haar nieuwe Informatiesysteem Ziekenhuiszorg (IZiZ). In het herfstnummer 2005 van de Zorgthermometer werden de eerste DBC-bevindingen op basis van IZiZ-statistieken gepresenteerd. Inmiddels komt de gegevensstroom richting IZiZ behoorlijk op gang en biedt de huidige gegevensset voldoende input om een aantal aanvullende analyses uit te voeren. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de eendags-dbc s. Door de introductie van de DBC-systematiek per 1 januari 2005 is de declaratiestroom van ziekenhuizen richting zorgverzekeraars ernstig vertraagd. Deze vertraging wordt versterkt door de in de DBC-systematiek vastgelegde procedure van afrekening van de DBC s bij sluiting van een DBC. Waar voorheen elke prestatie binnen het ziekenhuis afzonderlijk werd gedeclareerd, kan nu binnen de DBC-systematiek een DBC langere tijd open staan (maximaal één jaar). Dit alles brengt voor de zorgverzekeraars met zich mee dat de schade op het gebied van ziekenhuiszorg 2005 meer onzekerheid kent dan men tot nu toe gewend was. Aangezien de schade van ziekenhuiskosten een aandeel heeft van circa 60% in de totale zorgkosten, heeft de onzekerheid impact op het beeld van de totale schade over In het artikel over de terugkoppeling van de CVZ-staten elders in dit nummer wordt hierop verder ingegaan. Ook voor ziekenhuizen zelf heeft dit alles natuurlijk een forse impact. Zij ontvangen veel later dan voorheen de vergoeding voor de geleverde prestatie. Om dit op te vangen, krijgen zij op basis van hoofdzakelijk productieafspraken een voorschot van de zorgverzekeraars. Dit voorschot wordt later op basis van de geleverde prestaties (DBC s) verrekend. Bovenstaande ontwikkelingen beïnvloeden de gegevens die zorgverzekeraars via de IZiZ-bestanden aan Vektis leveren, waardoor er nog geen volledig inzicht bestaat in alle DBC s. Daarom wordt in dit nummer ingezoomd op een deel van de DBC-declaraties die hier het minst last van hebben: de eendags-dbc s. De eendags-dbc s binnen IZiZ In het herfstnummer 2005 van de Zorgthermometer (pagina 5-6) is reeds beschreven wat de doorlooptijd van DBC s is per specialisme. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de DBC s met de kortste doorlooptijd, namelijk de eendags-dbc s. Voor deze DBC s geldt dat de openingsdatum gelijk is aan de sluitingsdatum. Het aandeel van deze DBC s binnen de huidige IZiZ-bestanden ligt hoger dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat veel meerdaags-dbc s nog niet zijn afgerond en daarom nog worden onderschat binnen IZiZ. In tabel 4 is zowel voor het A-segment (de DBC s die niet-onderhandelbaar zijn) als het B-segment (de onderhandelbare DBC s) het aantal eendags-dbc s en het aantal meerdaags-dbc's weergegeven als percentage van het totaal aantal DBC's. De analyse is gebaseerd op in totaal DBC s uit het A- of B-segment. De overloop-dbc s (DBC s die zijn gestart in 2004 en afgesloten in 2005) en de overige en ondersteunende producten, trajecten en verrichtingen zijn, gezien het karakter van deze analyse, niet meegenomen in het onderzoek. Segment Eendags-DBC s (%) Meerdaags-DBC s (%) A B 1 3 Tabel 4 Aandeel eendags-dbc s en meerdaags-dbc's naar segment (van het totaal aantal DBC's) (bron: Vektis) W I N T E R N U M M E R

12 Uit tabel 4 blijkt dat het aandeel van de eendags-dbc s in het totaal aantal DBC's tamelijk groot is, ongeveer 58%. De verwachting is dat dit aandeel zal dalen naarmate meer schade binnen IZiZ wordt opgeslagen. Verder blijkt dat het aantal DBC's in het B-segment zeer klein is, slechts 4% van het totale aantal DBC's. De B-segment DBC s die zijn gestart in januari 2005, zijn ook meegenomen binnen segment B. Deze B- segment DBC s (27% van alle B-segment DBC's) behoren formeel niet tot het B-segment (er zijn in januari 2005 vaste prijzen gebruikt conform het A-segment), maar zijn in tabel 4 wel als B-segment geregistreerd. Eendags-DBC s naar zorgtype en specialisme Verwacht wordt dat binnen de eendags-dbc s veelal de spoedeisende hulp is geregistreerd. Uit de analyse blijkt dat 37% van de eendags-dbc s een spoedeisend karakter heeft (gebaseerd op het zorgtype van de DBC-prestatiecode) 7. Van de meerdaags-dbc s heeft 3% van de behandelingen zoals in IZiZ opgenomen een spoedeisend karakter 8. DBC s zijn altijd toe te wijzen aan een poortspecialisme. In de tabellen 5 en 5a wordt gekeken naar de topdrie van de poortspecialismen waar de meeste eendags-dbc's zich bevinden, uitgesplitst naar eendags-dbc mét en zonder spoedeisend karakter. Positie Poortspecialisme Aandeel (in %) 1 Heelkunde/chirurgie 46 2 Inwendige geneeskunde 11 3 Cardiologie 10 Tabel 5 Topdrie poortspecialismen met eendags-dbc s binnen zorgtype spoedeisende hulp (bron: Vektis) Positie Poortspecialisme Aandeel (in %) 1 Oogheelkunde 28 2 Orthopedie 10 3 Verloskunde en gynaecologie 9 Tabel 5a Topdrie poortspecialismen met eendags-dbc s binnen zorgtype niet-spoedeisende hulp (bron: Vektis) Uit tabel 5 blijkt dat het poortspecialisme heelkunde met 46% bijna de helft van de eendags-dbc s met een spoedeisend karakter voor zijn rekening neemt. Het gaat hierbij om allerlei verrichtingen binnen de polikliniek. Het poortspecialisme oogheelkunde neemt binnen de groep eendags-dbc s met een nietspoedeisend karakter (zie tabel 5a) het grootste aandeel in. Het gaat hierbij met name om metingen en controles. Kosten DBC s A- en B-segment Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde kosten van het A- en het B-segment voor alle DBC's, dan valt op dat de gemiddelde DBC in het A-segment minder kost ( 791) dan die in het B-segment ( 1.654). Het is opvallend dat het kleine aantal DBC's dat zich in het B-segment bevindt (zie tabel 5b) hoge 7 Er is binnen eendags-dbc s geen onderscheid gemaakt tussen dagbehandeling, poliklinische en klinische behandeling. 8 Formeel mag een spoedeisende DBC twee dagen open staan. 10 Z O R G T H E R M O M E T E R

13 gemiddelde kosten met zich meebrengt en wel zodanig dat de gemiddelde kosten van een DBC in het B- segment ruim twee keer zo hoog zijn als die in het A-segment. In tabel 5b zijn de kosten van DBC s naar segment en zorgtype (geen onderscheid tussen wel of geen spoedeisende hulp) weergegeven. Segment Kosten Kosten Totale gemiddelde Eendags-DBC s Meerdaags-DBC s kosten DBC s A B Gemiddeld Tabel 5b: Kosten DBC s naar segment en zorgtype (wel of niet spoedeisende hulp) (bron: Vektis) Het grote aandeel DBC s met een korte doorlooptijd binnen het A-segment van IZiZ vertekent wel de kostenverhouding, vooral gezien het feit dat binnen het B-segment met name complete behandeltrajecten worden afgerekend. De gemiddelde kosten van eendags-dbc s zijn uiteraard ook een stuk lager dan die van de meerdaags- DBC s. De gemiddelde kosten van een eendags-dbc zijn 280, terwijl die van een meerdaags-dbc op liggen. Conclusies Eendags-DBC s vallen met name binnen het A-segment Zorg binnen de spoedeisende hulp met name uitgevoerd door het poortspecialisme heelkunde De gemiddelde kosten van een DBC binnen het B-segment liggen twee keer zo hoog als de kosten in het A-segment Volgend nummer Zorgthermometer In dit artikel hebben wij een beeld willen geven van de eendags-dbc s die in IZiZ zijn geregistreerd. Zoals reeds in de inleiding van dit artikel is geschetst zijn dit type DBC s op dit moment oververtegenwoordigd binnen IZiZ. Een aantal bevindingen uit dit artikel wordt door dit gegeven gekleurd. De vulling van IZiZ neemt op dit moment steeds verder toe en Vektis zal u middels deze Zorgthermometer blijven informeren over de ontwikkelingen binnen de ziekenhuiszorg. drs. N.H. (Niels) Hoeksema en drs. M. (Marc) Aaldijk 9 Met name eendags-dbc s en DBC s met een beperkte doorlooptijd zijn afgerekend en opgenomen in IZiZ. DBC s met een langere doorlooptijd zijn nog ondervertegenwoordigd binnen IZiZ. W I N T E R N U M M E R

14 Wijzigingen DBC-systematiek (Diagnose Behandeling Combinatie) per 1 februari 2006 Na de invoering van de DBC s in 2005 kwamen al snel onbedoelde effecten van deze systematiek aan het licht. Zo ontvingen patiënten nota s met bedragen van honderden euro s voor een behandeling van enkele minuten en bevatten de nota s in het algemeen voor de leek abacadabra. Minister Hoogervorst kwam hierop met toezeggingen om het systeem zodanig aan te passen dat de ergste misstanden zouden worden opgelost. Hiervoor worden per 1 februari 2006 de volgende wijzigingen doorgevoerd: 1. Op de papieren nota s komt een lekenomschrijving om deze begrijpelijker te maken; 2. Er wordt een consulttarief voor kleine behandelingen ingevoerd zodat de patiënt hiervoor geen torenhoge spooknota s meer ontvangt; 3. De notabedragen voor de ondersteunende specialisten (die de patiënt vaak niet gezien hebben) verdwijnen van de papieren nota; 4. Voor verrichtingen die niet onder het pakket van de Zvw (Zorgverzekeringswet) vallen worden geen verrekentarieven meer gehanteerd. Dit moet ertoe leiden dat de voor de patiënt onverklaarbare kostenverschillen tussen ziekenhuizen bij eenzelfde behandeling sterk afnemen. Naast deze wijzigingen die voor de patiënten worden doorgevoerd per 1 januari 2006, wordt de maskering die bij een aantal DBC-declaraties de diagnose van de patiënt moest verhullen, opgeheven. Actuele informatie over de effecten die deze wijzigingen hebben op de dienstverlening van Vektis kunt u vinden op onze website (www.vektis.nl). 12 Z O R G T H E R M O M E T E R

15 Productie ziekenhuizen Door de komst van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC s) is het bekostigingssysteem voor ziekenhuizen veranderd. Het jaar 2004 was het laatste jaar waarin er door (vertegenwoordigers van) zorgverzekeraars voor de totale markt productieafspraken met de ziekenhuizen werden gemaakt over de budgetparameters. Met ingang van 2005 (bij de invoering van DBC s) wordt nog 90% van de ziekenhuisproductie gebudgetteerd (het zogenoemde A-segment). Dat wil zeggen dat er nog in termen van verpleegdagen, opnamen en dagen dagverpleging productieafspraken worden gemaakt. Voor (de overige) 10% is er sprake van vrij volume en vrije prijzen zonder budgetgarantie (het zogenoemde B-segment). Vektis beheert het systeem TransparaNT (TNT) waarin de gemaakte afspraken en de gerealiseerde productie van de budgetparameters zijn opgenomen. De productiegegevens zijn op specialismenniveau en worden per kwartaal geregistreerd. Op basis van deze gegevens kan de productieontwikkeling in het veld worden gevolgd. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van de ziekenhuisproductie in het eerste halfjaar van 2005: was zijn de gemaakte afspraken ten opzichte van 2004 en in hoeverre worden deze afspraken gerealiseerd? Door invoering van het nieuwe systeem zijn er aanloopproblemen in de ziekenhuisregistratie. Voor een deel van de ziekenhuizen is het moeilijk om de totale realisatie onder te verdelen in een A- en B-segment. De dekking van de gegevens voor dit artikel is relatief laag, namelijk zo n 40%. De in dit artikel gepresenteerde cijfers moeten dan ook gezien worden als een indicatie en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De cijfers zijn nog niet representatief voor de gehele markt. In 2005 minder zware dagverpleging afgesproken dan in 2004 Met ingang van 2005 worden door de regiovertegenwoordigers alleen nog maar productie-afspraken gemaakt over het A-segment. Aangenomen is dat het A-segment 90% van de ziekenhuisproductie omvat. Om de afspraken van 2005 met die van 2004 te kunnen vergelijken, zijn de afspraken van 2005 opgehoogd tot 100%. Met behulp van deze aanname kunnen 2004 en 2005 met elkaar vergeleken worden. In tabel 6 zijn de verschillen in afspraak tussen het eerste halfjaar van 2005 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004 weergegeven. De categorale instellingen zijn vanwege hun specifieke karakter niet in de analyses opgenomen. FB-parameters Algemeen Academisch Totaal (%) (%) (%) Opnamen 7,5 11,8 8,2 Verpleegdagen 1,6 7,0 2,6 Eerste polikliniekbezoek 8,9 10,3 9,1 Dagverpleging 17,4 24,5 18,3 Zware dagverpleging -21,2-15,1-20,5 Tabel 6 Procentuele verschil in afspraken met betrekking tot FB-parameters eerste helft 2005 ten opzichte van eerste helft 2004 per type ziekenhuis (bron: Vektis) 10 Dit is bij de scheiding van het A- en B-segment steeds als uitgangspunt genomen. De mogelijkheid bestaat dat de werkelijkheid hiervan afwijkt. Een en ander is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van het B-segment. 11 Het gaat hier om de ophoging van de afspraken 2005 naar het niveau van 2004 en dus niet om een ophoging van de totale markt (van alle ziekenhuizen). W I N T E R N U M M E R

16 Uit de tabel valt af te leiden dat er in 2005 vooral minder zware dagopnamen zijn afgesproken. Dit hangt samen met het feit dat het vooral de zware dagopnamen zijn die binnen het B-segment vallen en die vrij onderhandelbaar zijn. Gezien de aard van de behandelingen in de academische ziekenhuizen ligt het voor de hand dat het verschil ten opzichte van vorig jaar daar kleiner is dan bij de algemene ziekenhuizen; het B-segment in academische ziekenhuizen is relatief klein. Bij de algemene ziekenhuizen zijn het vooral de specialismen oogheelkunde en chirurgie waarvoor minder zware dagbehandelingen zijn afgesproken en in mindere mate kindergeneeskunde en gynaecologie. Bij de academische ziekenhuizen gaat het vooral om urologie en oogheelkunde. Meer zware dagbehandelingen uitgevoerd dan afgesproken In de aanloopfase was het voor (sommige) ziekenhuizen lastig om de realisatie van het A-segment te scheiden van de realisatie van het B-segment. De meeste regiovertegenwoordigers hebben in TransparaNT de som van de realisatie van het A- en B-segment aangeleverd. Om na te kunnen gaan in hoeverre de afspraken zijn gerealiseerd is wederom uitgegaan van de opgehoogde afspraak voor In tabel 7 is weergegeven in hoeverre in de eerste helft van 2005 de afspraken zijn gerealiseerd. FB-parameters Algemeen Academisch Totaal (%) (%) (%) Opnamen 1,3-5,1 0,2 Verpleegdagen -0,7-6,9-1,9 Eerste polikliniekbezoeken -1,4-5,3-2,0 Dagverpleging 8,1 1,4 7,2 Zware dagverpleging 39,8 20,8 37,6 Tabel 7 Procentueel verschil per FB-parameter tussen gemaakte afspraken en realisatie afspraken eerste helft 2005 (bron: Vektis) Net zoals in voorafgaande jaren komt het aantal verpleegdagen nog steeds lager uit dan de gemaakte afspraken, zowel bij algemene ziekenhuizen als bij academische ziekenhuizen. In de eerste helft van 2005 bedroeg de gemiddelde verpleegduur 6,8 dagen. Ook het aantal eerste polikliniekbezoeken laat een daling zien. In de eerste helft van 2005 bedroeg het aandeel behandeling in dagbehandeling 41,7% van de totale behandelingen. Opvallend is dat op het gebied van zware dagverpleging in de eerste helft van 2005 veel minder afspraken zijn gemaakt dan in de eerste helft van 2004, maar dat er vervolgens in de eerste helft van 2005 veel meer afspraken zijn gerealiseerd dan gemaakt. 14 Z O R G T H E R M O M E T E R

17 Meer mensen geholpen in eerste helft 2005 dan in eerste helft 2004 De verschillen in productie van de eerste helft van 2005 ten opzichte van de eerste helft van 2004 zijn weergegeven in tabel 8. FB-parameters Algemeen Academisch Totaal (%) (%) (%) Opnamen 6,4 3,1 5,9 Verpleegdagen 3,2 1,3 2,9 Eerste polikliniekbezoek 5,8 0,1 5,0 Dagverpleging 10,0 24,7 11,7 Zware dagverpleging 4,5 1,1 4,2 Tabel 8 Procentueel verschil realisatie eerste helft 2005 ten opzichte van eerste helft 2004 (bron: Vektis) In de eerste helft van 2005 ligt de realisatie van bijna alle budgetparameters hoger dan in de eerst helft van Vooral het aantal dagen dagverpleging (gewoon inclusief zwaar) is gestegen. De trend van de stijgende productie van de ziekenhuizen, die al te zien was in 2004, zet dus door in Conclusie De cijfers van TNT geven een indicatie dat er voor de ziekenhuizen -waarvoor cijfers beschikbaar zijnzowel meer afgesproken is in de eerste helft van 2005 dan in de eerste helft van 2004; daarnaast is er meer geproduceerd in die periode. Vooral het aantal behandelingen in gewone of zware dagverplegingen lijkt in 2005 toegenomen. Gezien de relatief lage dekking kunnen geen landelijke conclusies aan deze cijfers verbonden worden en moeten de cijfers met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. drs. S.H. (Saskia) Cuijpers en ir. P.H.J. (Piet) Willekens W I N T E R N U M M E R

18 Het verrekentarief Per 1 januari 2005 is er een nieuw bekostigings- en honoreringssysteem ingevoerd voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Deze invoering van DBC s (Diagnose Behandeling Combinatie) is een forse wijziging in de financiering van ziekenhuizen. Vanaf 2005 vindt de financiering van het ziekenhuis plaats via declaraties van DBC s, waarin ook de kosten van specialistische hulp zijn opgenomen. Dit houdt in dat vanaf januari 2005 de verpleegdagtarieven voor algemene, categorale en academische ziekenhuizen niet meer van toepassing zijn. Omdat 90% van de kosten van de ziekenhuizen nog steeds onder het budgetregime valt, blijft verrekening van budgetten en gefinancierde kosten noodzakelijk. Hiervoor wordt in het A-segment (de niet-onderhandelbare DBC s) een verrekentoeslag gebruikt: dit wordt het verrekentarief genoemd. In dit artikel wordt de ontwikkeling van het verrekentarief (ook wel verrekenpercentage genoemd) in 2005 beschreven. De introductie van het verrekentarief In het verleden werd het grootste deel van de ziekenhuisbudgetten, zo n 60%, gedeclareerd via de verpleegdagtarieven. De overige financiering van het ziekenhuisbudget vond plaats door declaratie van de neventarieven. Met het verpleegdagtarief werden de verschillen tussen ziekenhuizen in onder meer kapitaallasten, omvang, opleidingsfunctie, academische component, productie, achterstallige financiering en efficiency verdisconteerd. Met de invoering van de DBC s is ervoor gekozen om alle kosten die voor een DBC gemaakt worden, zoveel mogelijk in het tarief tot uitdrukking te laten komen; dit wordt het honorariumdeel van een DBC genoemd. Daarnaast bestaat er ook nu nog een verrekentarief om de inkomsten uit tarieven aan te laten sluiten bij het budget; dit wordt het instellingsdeel van een DBC genoemd. Het is het bedrag dat het ziekenhuis verplicht in rekening brengt voor alle overige kosten zoals opleidingen en voorzieningen voor spoedeisende hulp. Ook de kapitaalslasten van de DBC s van het B-segment zijn verwerkt in het verrekentarief. Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) stelt dit tarief (het verrekentarief) per ziekenhuis vast. Deze tarieven van de DBC s in het A-segment kunnen daardoor van ziekenhuis tot ziekenhuis verschillen. Belangrijk verschil is dat het verrekentarief, in tegenstelling tot het verpleegdagtarief in het verleden, nu voor alle DBC s in het A-segment geldt. Het wordt dus ook toegepast op dagbehandelingen en poliklinische behandelingen. Hiermee is rechtgezet dat patiënten met klinische opnames de ziekenhuiskosten betaalden van poliklinische patiënten en patiënten met een dagopname. Wel leidt de huidige systematiek tot een subsidiëring van het B-segment vanuit het A-segment. In 2006 zal een aantal verbetervoorstellen ten aanzien van DBC s worden overgenomen en ingevoerd. Eén van die voorstellen behelst het afschaffen van het verrekentarief voor zorg waarop geen wettelijke aanspraak bestaat (de zogenaamde derdecompartimentzorg). Deze maatregel is zowel gericht op patiënten als op ziekenhuizen. Patiënten die zelf de kosten dragen (zoals bij de eerste IVF-behandeling) worden hierdoor niet meer geconfronteerd met extra en per ziekenhuis verschillende kosten bovenop het landelijk vastgestelde tarief. 16 Z O R G T H E R M O M E T E R

19 De ontwikkeling van het verrekentarief naar type ziekenhuis In het Tariefinformatiesysteem Organen Gezondheidszorg (TOG) van Vektis zijn vanaf 1 januari 2005 ook alle DBC-tarieven opgenomen, inclusief de verrekentarieven. Op basis van de informatie in dit systeem zijn per maand de (ongewogen) gemiddelde verrekentarieven berekend 12. In tabel 9 worden de gemiddelde verrekentarieven per type ziekenhuis weergegeven: de algemene en de academische ziekenhuizen. De bijzondere ziekenhuizen 13, zijn vanwege hun specifieke karakter buiten beschouwing gelaten. Deze tarieven worden in de volgende paragraaf besproken Algemeen (%) Academisch (%) Januari 126,30 147,03 Februari 126,41 150,03 Maart 126,90 150,14 April 126,48 150,14 Mei 128,11 145,67 Juni 128,28 152,26 Juli 129,66 155,00 Augustus 130,15 155,00 September 130,30 155,00 Oktober 138,01 168,09 Tabel 9 Gemiddelde verrekentarieven 2005 (ongewogen) naar type ziekenhuis (bron: Vektis) De verrekentarieven voor de academische ziekenhuizen liggen hoger dan de verrekentarieven van de algemene ziekenhuizen. Zoals vermeld wordt in het verrekentarief ook een deel van de kapitaalslasten voor het B-segment verrekend. Dit draagt ertoe bij dat het verrekentarief voor (vrijwel) alle ziekenhuizen boven de 100% ligt. 12 Het gemiddelde is berekend op basis van het verrekentarief dat op de eerste van de desbetreffende maand van toepassing is. Het gemiddelde is de som van alle verrekentarieven van de ziekenhuizen, gedeeld door het aantal ziekenhuizen. 13 Het Oogziekenhuis te Rotterdam en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam. W I N T E R N U M M E R

20 De ontwikkeling van het gemiddelde verrekentarief In figuur 1 is de ontwikkeling van het gemiddelde verrekentarief van alle ziekenhuizen weergegeven (inclusief de bijzondere ziekenhuizen) % jan feb mrt april me i juni juli aug s ep t okto b er Figuur 1 Ontwikkeling gemiddeld verrekentarief bij de ziekenhuizen in 2005 (bron: Vektis) De volgende ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de verrekentarieven: Het inlopen van de financieringsachterstanden van de afgelopen jaren. De financieringsachterstanden waren in 2004 nagenoeg ingelopen. Ultimo 2004 was er sprake van een financieringsoverschot van 8 miljoen. Het effect van het inlopen van de financieringsachterstand is dus min of meer neutraal. In de loop van het jaar vind de nacalculatie van de productie plaats. Dat houdt in dat het verschil tussen de werkelijke en geraamde productie van het voorafgaande jaar in de tarieven verwerkt wordt. Daarnaast worden de productieafspraken in de tarieven verrekend. Deze nacalculatie vindt normaliter in mei plaats. Dit jaar is de nacalculatie verlaat omdat nog niet alle ziekenhuizen hun productieafspraken in mei hadden afgerond. In juni waren de productieafspraken van ongeveer 50% van de ziekenhuizen verwerkt en in oktober is dat opgelopen naar 80%. De stijging in oktober hangt voor een groot deel samen met de verwerking van loon- en prijscorrecties in de tarieven. Uit deze figuur blijkt dat de verrekentarieven in 2005 zijn gestegen, met name in het derde kwartaal van Vooral de verrekentarieven voor academische ziekenhuizen zijn toen gestegen. Omdat 2005 het eerste jaar is waarin er sprake is van verrekentarieven, kunnen er geen vergelijkingen door de tijd gemaakt worden. Meer informatie over de verrekentarieven kunt u vinden op de Vektis-website (www.vektis.nl), via de webapplicatie TOG. drs. S.H. (Saskia) Cuijpers en ir. P.H.J. (Piet) Willekens 18 Z O R G T H E R M O M E T E R

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief 7 2.1 Groei van medisch-specialistische zorg 8 2.2 Kosten

Nadere informatie

Onderzoek Excess growth Eindrapport. Mei 2012

Onderzoek Excess growth Eindrapport. Mei 2012 Onderzoek Excess growth Eindrapport Mei 2012 Inhoudsopgave Pagina Inleiding en vraagstelling 7 Kostengroei op zorgsectorniveau 12 Kostengroei op zorgvraagniveau 32 Conclusies 83 Aanbevelingen: Grip op

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Onderzoek risicoverevening 2015: berekening normbedragen

Onderzoek risicoverevening 2015: berekening normbedragen WOR 711 Onderzoek risicoverevening 2015: berekening normbedragen Onderzoek voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ibmg-projectteam risicoverevening * Eindrapportage, 24 september 2014

Nadere informatie

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? RappoRt Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? EEn onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen Datum: 23 januari 2015 Rapportnummer: 2015/009 Ziekenhuisrekeningen: op weg naar

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd?

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Dr. Richard van Kleef Prof.dr. Erik Schut Prof.dr. Wynand van de Ven instituut Beleid & Management

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel?

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? NZa Research Paper 2012-3 Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? Rein Halbersma, Johan van Manen en Wolf Sauter* * De auteurs zijn werkzaam bij de NZa. Dit document weerspiegelt

Nadere informatie

Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering

Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering D.M.I.D. Duijmelinck MSc Dr. T. Laske-Aldershof Dr. I. Mosca Prof.dr. W.P.M.M. van de Ven instituut Beleid

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Ontslagkosten van werkgevers

Ontslagkosten van werkgevers Ontslagkosten van werkgevers dr. R. Knegt dr. F.H. Tros Rapport Uitgebracht aan de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Financiën HUGO SINZHEIMER INSTITUUT UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie