LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011"

Transcriptie

1 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren waar we na vijf jaar staan, welke hobbels nog genomen moeten worden en welke richting we willen inslaan. Met de LEA-ondersteuningsactiviteiten die Oberon dit jaar aanbiedt willen we aansluiten bij de ervaringen die gemeenten hebben opgedaan de afgelopen vijf jaar en u ondersteunen bij het verder vormgeven en uitvoeren van de LEA. Hierbij zullen we ook nadrukkelijk stilstaan bij nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs- en jeugdbeleid die door het huidige kabinet zijn ingezet. Nieuw dit jaar is dat we een viertal regionale bijeenkomsten organiseren, onder het motto Vijf jaar LEA: reflecteren en anticiperen, waarin we samen met u de stand van zaken willen opmaken en naar de toekomst willen kijken. Naast gemeenten worden voor deze regionale bijeenkomsten ook schoolbesturen uitgenodigd. Deze regionale bijeenkomsten bieden de gelegenheid om successen te laten zien, maar ook om te praten over knelpunten en om van gedachten te wisselen over hoe het verder kan. Ook bieden wij een aantal gerichte coachingstrajecten aan voor gemeenten die nog bezig zijn met het opstarten van een LEA en gemeenten die de eerste LEA fase hebben afgerond en aan het begin staan van de tweede fase. Net als vorig jaar worden ook in 2011 kenniskringen georganiseerd en biedt Oberon een cursus- en trainingsaanbod, gericht op ambtenaren (en bestuurders) die werkzaam zij binnen de LEA-context. Een verschil ten opzichte van vorig jaar is dat het Ministerie van OCW dit jaar veel cursussen niet langer subsidieert. Om deze reden biedt Oberon deze cursussen dit jaar tegen kostprijs aan. Dit heeft als gevolg dat deelname niet langer gratis is of dat de eigen bijdrage voor deelname aan cursussen en trainingen ten opzichte van vorig jaar omhoog is gegaan. Cursussen en trainingen bieden we dit jaar aan in twee tranches: de eerste tranche loopt van eind april tot eind juni en de tweede tranche van september tot eind dit jaar. Hierbij presenteren we het cursus- en trainingsaanbod van de eerste tranche. In de tweede tranche zullen veel cursussen en trainingen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) opnieuw worden aangeboden. Daarnaast zullen in de tweede tranche een aantal nieuwe cursussen worden aangeboden, waaronder de cursus LEA en nieuwe ontwikkelingen. Deze cursus wordt nog wel gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en zal daarom, evenals vorig jaar, kosteloos worden aangeboden. Het aanbod voorjaar 2011 bestaat uit de volgende activiteiten: 1) Regionale bijeenkomsten: Vijf jaar LEA; reflecteren en anticiperen. 2) LEA-coachingstrajecten voor gemeenten 3) Scholingsaanbod voorjaar ) Kenniskringen

2 2 1. Regionale bijeenkomsten: Vijf jaar LEA; reflecteren en anticiperen De Lokale Educatieve Agenda bestaat vijf jaar. Op veel plekken is lokale samenwerking in de vorm van de LEA succesvol gebleken, op andere plekken is men nog zoekende naar de juiste vorm. Veel gemeenten en schoolbesturen bezinnen zich na een eerste LEA-periode op de doelen voor de komende jaren: in het verander(en)de economische en politieke klimaat is dit een uitdagende klus. In vier regionale bijeenkomsten maken gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk een pas op de plaats. Waar staan we na vijf jaar LEA? Wat hebben we bereikt? En vooral: wat zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode? De regionale bijeenkomsten beginnen met een plenair gedeelte, waarin een onafhankelijke deskundige zijn visie op de toekomst van de LEA presenteert. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepen uiteen. Onder leiding van een deskundige op LEA-gebied wordt in de interactieve deelsessies gesproken over de toekomst van de eigen LEA. De thema s die in deze deelsessies aan bod komen, worden per regio afgestemd op de thema's die voor de betreffende regio belangrijk zijn. Deelnemers kunnen hun voorkeur hiervoor aangeven op het aanmeldformulier. In het voorjaar van 2011 vinden twee regiobijeenkomsten plaats: 10 mei 2011: Noord- en Zuid-Holland Locatie: Het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33A in Leiden 24 mei 2011: Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel) Locatie: Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2 in Beilen In het najaar vinden bijeenkomsten plaats voor de regio s Midden- en Zuid-Nederland. Hierover zult u te zijner tijd geïnformeerd worden. Programma Ontvangst met lunch Plenair gedeelte: Korte inleiding door de dagvoorzitter De toekomst van de LEA : een onafhankelijke deskundige op het gebied van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid geeft zijn visie op de toekomst van de LEA. Vragen die aan bod komen: wat is belangrijk in de komende jaren, waarmee krijgen de partijen te maken en welke rollen hebben gemeenten en schoolbesturen te vervullen? Voorbeeld van lokale samenwerking uit de eigen regio Gesproken column Korte Pauze Interactieve deelsessies: Op basis van de voorkeur van de deelnemers worden de thema s per regionale bijeenkomst vastgesteld. Voorbeelden van thema s die aan bod kunnen komen, zijn: Zorg op de LEA Bevolkingskrimp Strategieën voor lokale en regionale samenwerking Keuzes maken in tijden van bezuiniging Onderwijskwaliteit Integratie/segregatie Napraten met een hapje en een drankje

3 3 Wij vragen gemeenteambtenaren en schoolbestuurders om zich, indien mogelijk, gezamenlijk voor de regiobijeenkomst aan te melden. Dus als u hier een mogelijkheid ziet, dan vragen wij u ook een of meerdere schoolbesturen uit te nodigen (zie aanmelden en verdere procedure). Wij zullen daarnaast schoolbesturen in de regio ook afzonderlijk benaderen voor deelname aan deze bijeenkomsten. Deelname aan deze regiobijeenkomsten is kosteloos. Aanmelden en verdere procedure 1. Als u een regiobijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich tot en met 8 april aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl) door middel van het inschrijfformulier voor Deelname regiobijeenkomst onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Via dit formulier kunt u ook één of meerdere schoolbestuurders aanmelden. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk meer informatie over het programma en locatie. Wij zijn geboden aan een maximum aantal deelnemers.

4 4 2. Coachingstrajecten voor gemeenten In 2011 kunnen maximaal 20 gemeenten gebruik maken van een kort coachingstraject. Met behulp van een ervaren adviseur wordt u gecoacht bij het oplossen van knelpunten op het terrein van de Lokale Educatieve Agenda in uw gemeente. De ondersteuning aan deze gemeenten (eventueel samen met schoolbesturen) wordt gegeven in de vorm van een kort gericht coachingstraject van maximaal 2,5 dag. De precieze invulling van deze trajecten wordt afgestemd op de situatie en behoeften van de individuele gemeenten. Bij een deel van deze trajecten wordt als voorwaarde gesteld dat de verantwoordelijke beleidsambtenaar dit jaar of voorgaande jaren de masterclass voor beleidsambtenaren heeft gevolgd (zie cursusaanbod masterclass Andere verhoudingen, een werkbare schaal?). Met de coachingstrajecten willen we ons richten op twee typen gemeenten die zich in een van de twee onderstaande LEA-ontwikkelingsstadia bevinden: Type 1: Gemeenten zonder LEA of met LEA in de opstartfase Als uw gemeente nog geen LEA heeft, maar dit wel ambieert of als uw gemeente blijft vastzitten in de overgang van het plannen maken naar concrete uitvoering, dan kunt u aanspraak maken op een gericht coachingstraject. In totaal zijn er tien trajecten beschikbaar voor gemeenten die in deze categorie vallen. Activiteiten die Oberon in het kader van deze gerichte coaching uitvoert, zijn het voeren van een voorgesprek, analyse van relevante beleidsstukken en het organiseren en voorzitten van een groepsbijeenkomst met alle relevante partijen. In overleg met de betrokken gemeente (en eventueel schoolbesturen) kan deze aanpak worden aangepast aan de specifieke lokale situatie. Kosten: wanneer uw gemeente OAB-middelen ontvangt, dan bestaan de kosten voor een ondersteuningstraject uit een eigen bijdrage van 800,- (inclusief btw). Als uw gemeente geen aanspraak kan maken op OAB-middelen dan wordt dit coachingstraject kosteloos aangeboden. Aantal deelnemende gemeenten: maximaal 10 Type 2: Gemeenten die de eerste LEA- fase hebben afgerond en aan het begin staan van de tweede fase De tweede categorie gemeenten die aanspraak kan maken op een gericht coachingstraject zijn gemeenten waarbij de eerste fase van de LEA is afgerond en de tweede fase moet worden opgestart. In deze fase kunnen gemeenten aanlopen tegen nieuwe thema s en ontwikkelingen en worstelen met de vraag hoe deze thema s een plek moeten krijgen in LEA-verband. Om voor coaching in aanmerking te komen, moet de gemeente in 2010 of dit jaar hebben deelgenomen aan de masterclass voor beleidsambtenaren (zie cursusaanbod). In deze masterclass komen vraagstukken, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen aan bod die bij inrichting en uitvoering van uw LEA kunnen spelen. Deze onderwerpen sluiten inhoudelijk aan op de inhoud van een ondersteuningstraject en deelname aan de masterclass kan helpen uw ondersteuningsvraag te preciseren. Aansluitend op de masterclass kunt u gebruik maken van het coachingstraject. Kosten: een eigen bijdrage van 800,- (inclusief btw) voor het coachingstraject; daarnaast deelname aan de masterclass (kosten 595,-, btw-vrij). Aantal deelnemende gemeenten: maximaal 10 Voorwaarde: deelname aan de masterclass voor beleidsambtenaren in 2010 of Aanmelden en verdere procedure 1. Als u deel wilt nemen aan een coachingstraject, kunt u zich tot en met 8 april aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl) door middel van het inschrijfformulier voor Coaching onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Bij het aanmelden wordt u gevraagd naar de stand van zaken rond de LEA in uw gemeente en uw ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van deze gegevens zal Oberon vaststellen of u in

5 5 aanmerking komt voor een coachingstraject. Aangezien slechts ruimte is voor een beperkt aantal coachingstrajecten kunnen wij u helaas niet garanderen dat uw aanvraag zal worden toegekend. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding en zullen nadere afspraken worden gemaakt over mogelijke vervolgstappen.

6 6 3. Scholingsaanbod voorjaar 2011 In de periode april tot juli organiseert Oberon de volgende cursusmodules: a. Basiscursus LEA Thema s op de LEA (1-daags) b. Masterclass voor beleidsambtenaren: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? (2-daags) c. Masterclass voor wethouders: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? (1-daags) d. Monitoring en evaluatie van de LEA: Blauwe Ogen (1-daags) e. Training Strategisch positioneren (2-daags) f. nieuw: cursus LEA en Zorg (1-daags) De cursus LEA en Zorg wordt dit voorjaar voor het eerst aangeboden. De overige cursussen hebben wij ook eerdere jaren aangeboden. Omdat de belangstelling voor deze cursussen afgelopen jaren groot was en uit evaluaties naar voren kwam deze onderdelen goed gewaardeerd worden, bieden wij deze cursussen dit jaar opnieuw aan. Het cursusmateriaal is geactualiseerd op basis van nieuwe en te verwachten beleidsontwikkelingen. Oberon maakt gebruik van docenten die veel ervaring hebben op het terrein van de Lokale Educatieve Agenda en de krachtenvelden die hiermee samenhangen. De kennis en vaardigheden die tijdens de cursussen worden bijgebracht zijn specifiek toegesneden op de situaties waarmee u tijdens uw dagelijkse praktijk in aanraking komt. Alle cursussen worden gegeven op een bijzondere locatie De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, een statig pand met een rijke geschiedenis in het historische centrum van Utrecht (zie kader voor meer informatie). Tijdens alle cursusdagen wordt een uitgebreide lunch geserveerd. De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude Maria Duyst van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, was een dame met vooruitstrevende ideeën. Op hoge leeftijd bestemde ze bijna haar hele vermogen voor de opleiding van weeskinderen. Bij haar overlijden in 1754 liet zij anderhalf miljoen gulden na aan de Burgerweeshuizen in Delft en Den Haag en aan het Stadsambachtskinderhuis in Utrecht. In 1756 gaf de Fundatie van Renswoude de opdracht voor de bouw van een statig pand. Bouwmeester Johan Verkerk werd ingeschakeld en er verrees aan de Agnietenstraat een fraai bouwwerk met een indrukwekkende gevel die al van ver vanuit de Lange Nieuwstraat zichtbaar is. De stichting Fundatie van Renswoude is nog steeds actief en heeft als opdracht om toelagen te verstrekken aan jongeren die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn hun opleiding aan het Hoger Beroepsonderwijs of aan de Universiteit zelf te betalen. Zie voor meer informatie de website:

7 7 a. Basiscursus Thema s op de LEA Docent: Petra van der Kwast Datum: 26 april 2011 Duur: 1 dag Tijd: 9:45 17:00 Kosten: 395,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 15 Wilt u meer informatie over belangrijke thema s voor de LEA en vraagt u zich af hoe u deze thema s het beste kunt agenderen? Ben u benieuwd hoe andere gemeenten onderwerpen in LEA-verband oppakken en hoe partijen binnen het lokale onderwijsveld samenwerking op deze thema s kunnen vormgeven? En vraagt u zich af welke rol de gemeente kan spelen? De basiscursus Thema s op de LEA behandelt de inhoud van een aantal belangrijke thema s op de LEA. Dit zijn thema s als voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, brede school, zorg (passend onderwijs, CJG, ZAT, transitie jeugdzorg) en schooluitval. Ook wordt in de cursus stilgestaan bij de bestuurlijke verhoudingen tussen partners binnen het lokale onderwijsveld en het jeugdbeleid. Doelen van deze cursusmodule zijn onder meer: U krijgt inhoudelijk inzicht in de belangrijke LEA thema s; U heeft inzicht in de concrete implicaties van wet- en regelgeving (o.a. Wet OKE) voor onderwerpen op de LEA; U krijgt inzicht in de bestuurlijke krachtenvelden rond deze thema s; U weet met welke condities en uitgangspunten in de lokale context u rekening moet houden bij het agenderen van onderwerpen op de LEA. Deze cursus is specifiek bedoeld voor ambtenaren die niet of onvoldoende thuis zijn op een aantal veel voorkomende thema s van de Lokale Educatieve Agenda. Achtergrond docent Petra van der Kwast is werkzaam als zelfstandig adviseur in het onderwijs- en jeugdbeleid. Als onderwijskundige met ruime werkervaring in een politiek-bestuurlijke context gaat haar bijzondere belangstelling uit naar de bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs. b. Masterclass voor beleidsambtenaren Andere verhoudingen, een werkbare schaal? Docenten: Rein Zunderdorp en Jur de Haan Data: 9/16 mei of 13/20 juni 2011 Duur: 2 dagen (zonder overnachting) Tijd: uur Kosten: 595,-, inclusief twee maal lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 Welke ontwikkelingen zijn maatschappelijk en politiek het meest urgent in 2011 voor het lokale jeugd en onderwijsbeleid? Hoe veranderen de verhoudingen tussen de lokale en regionale spelers? Welke ruimte is er voor lokale keuzes? Hoe kiezen we positie en hoe geven we sturing in een context met nadruk op resultaten en met minder middelen?

8 8 Het kabinet heeft voor het onderwijs en de jeugdzorg een duidelijke agenda opgesteld die zowel voor gemeente als veld tot veranderingen leidt. Zo zal de invoering van Passend onderwijs in combinatie met de nadruk op opbrengstgericht werken naar verwachting een zware wissel op scholen trekken. De schaalvergroting en nieuwe verantwoordelijkheden van de samenwerkingsverbanden vragen echter ook om duidelijke positionering van de gemeente. Ook het jeugddomein verandert ingrijpend als gevolg van de geplande transitie jeugdzorg. De voornemens van het kabinet en de consequenties daarvan voor de gemeente stellen nieuwe en andere eisen aan bestuurders en medewerkers, en aan sturing en samenwerking. Voor veel gemeenten zullen deze ontwikkelingen aanleiding zijn om vormen van bovengemeentelijke of regionale samenwerking te ontwikkelen en lokale agenda s te verbreden. Beleidsambtenaren jeugd en onderwijs moeten vanuit een overzicht van wat allemaal gaande is de eigen wethouder adviseren hoe de gemeente zich lokaal en regionaal moet positioneren om kwaliteit, samenhang en resultaten te realiseren. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je het best je bestuurder ondersteunen op inhoud, strategie en spel? Waar liggen belangrijke kansen en risico s? In deze interactieve en inspirerende 2-daagse masterclass gaan we uitgebreid op deze vragen in. Achtergrond docenten Rein Zunderdorp is socioloog. Als leraar, wethouder en procesmanager betrokken bij het jeugd en onderwijsbeleid in ons land. De laatste jaren is hij projectleider en adviseur in opdracht van uiteenlopende overheden en besturen. Jur de Haan is bedrijfskundige en als beleidsadviseur betrokken bij uiteenlopende opdrachten om samenwerking te bevorderen tussen overheden en maatschappelijke partijen op onderwijs- en jeugdgebied en de zorg en maatschappelijke ondersteuning. c. Masterclass voor wethouders: Andere verhoudingen, een werkbare schaal? Net als vorig jaar biedt Oberon ook in 2011 masterclasses aan voor wethouders. Dit voorjaar zal de masterclass op 9 juni plaatsvinden. Net als bij de beleidsambtenaren zal in deze masterclass worden stilgestaan bij belangrijke ontwikkelingen in het lokale jeugd- en onderwijsbeleid, veranderende verhoudingen tussen lokale en regionale spelers en de positionering van gemeenten binnen dit veranderende krachtenveld. In deze masterclass worden deze onderwerpen vanuit een politiek/ bestuurlijk perspectief benaderd. Doel is bestuurders meer houvast te bieden in succesvolle regie op het lokale en regionale veranderproces. Als u deze masterclass zinvol acht voor uw wethouder, wilt u hem/haar hier dan van op de hoogte brengen? Wethouders Onderwijs worden afzonderlijk op de hoogte gesteld van deze masterclass. d. Monitoring en evaluatie van onderwerpen op de LEA: cursus Blauwe ogen Docenten: Anne Luc van der Vegt en Madeleine Hulsen Datum: 14 juni 2011 Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 395,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximaal aantal deelnemers: 15 Waarom monitoren en evalueren? Om vast te stellen of uw lokaal beleid op koers ligt of dat bijstellingen nodig zijn. Omdat u de effecten van uw lokale educatieve agenda wilt vaststellen. Vertrouwen de lokale beleidspartners op elkaars blauwe ogen of gaat u wederzijds informatie uitwisselen en verantwoording afleggen?

9 9 De cursus Blauwe ogen richt zich op het opzetten en ontwikkelen van een beleidsrijke LEA-monitor en evaluatie (M&E). De module is bedoeld voor beleidsambtenaren die zich willen verdiepen in de facetten van monitoring en evaluatie van belangrijke thema s op de LEA. Doelen van de cursusmodule zijn: Inzicht krijgen in het belang van wederzijdse verantwoording en het uitwisselen van monitoring- en evaluatiegegevens in een LEA-context. Kennis vergroten over de opzet, uitvoering en toepassing van een LEA-monitor en -evaluatie. De contouren van uw eigen lokale M&E-plan opstellen. U wordt op hoofdlijnen geïnformeerd over alle relevante facetten van monitoring en evaluatie: het belang, het doel, de opzet en de instrumenten, organisatie, rapportages en privacyaspecten. Op verzoek kan aandacht worden besteed aan verdiepingsthema's, zoals een monitor VVE of monitoring van taal- en rekenprestaties. Aan het eind van de dag heeft u de contouren van uw eigen lokale M&Eplan opgesteld. Achtergrond docenten Anne Luc van der Vegt en Madeleine Hulsen zijn werkzaam bij Oberon en hebben veel praktijkervaring met het opzetten en uitvoeren van LEA-monitoren, integrale jeugdmonitoren en alle aspecten die hierbij een rol spelen (zoals het formuleren van indicatoren en het opstellen van privacyprocedures). Zij zijn momenteel betrokken bij monitoring van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid in verschillende kleine, middelgrote en G4 gemeenten. Naast het monitoren zelf hebben de docenten expertise in het creëren van draagvlak voor uitkomsten van monitoring en het vertalen van deze uitkomsten naar implicaties voor de beleidscyclus. e. Strategisch positioneren Docent: Huib Zeevenhoven Datum: 23 en 24 mei 2011 Duur: 2 dagen Tijd: uur Kosten: 750,-, inclusief tweemaal lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 10 Deze tweedaagse training met optionele terugkomdag gaat over onderhandelen over de samenwerking tussen de gemeenten en de scholen. De training is bedoeld voor ambtenaren die beter willen leren onderhandelen met hun partners in het veld in de huidige gelijkwaardige verhoudingen. In de samenwerking heeft iedere partner zijn specifieke rol, verantwoordelijkheid en wensen. Hoe bind je dit samen om tot aansprekende resultaten te komen? Deze training is op maat gemaakt voor onderwijsambtenaren binnen het LEA-krachtenveld. In deze training wordt gewerkt met acteurs en aan de hand van realistische trainingssituaties, toegesneden op uw dagelijkse praktijk, traint u de vaardigheden om effectief en resultaat gericht samen te werken met partijen binnen het lokale onderwijsveld. Tijdens de (optionele) terugkomdag worden de in de praktijk toegepaste onderhandelingsvaardigheden besproken, op basis van de ervaringen van de deelnemers. De datum voor deze terugkomdag zal tijdens de training in samenspraak worden vastgesteld. Achtergrond docent De training wordt voor Oberon gegeven door Zeevenhooven-advies. De trainer Huib Zeevenhooven voert dit traject sinds 2006 uit. Samen met professionele acteurs, die het werkveld goed kennen, zijn de afgelopen trainingen zeer goed ontvangen en geëvalueerd. Huib is bij zowel kleine als grote

10 10 gemeenten al enkele jaren betrokken bij dit onderwerp. Zeevenhooven-advies is in 1997 opgericht en richt zich met name op het ontwikkelen van de professional in de samenwerking, een heel dynamische balans. f. Cursus LEA en Zorg Docent: Pim Kalkman en Debbie Kooij Datum: 21 juni Duur: 1 dag Tijd: uur Kosten: 100,-, inclusief lunch (btw-vrij) Maximum aantal deelnemers: 15 Met de invoering van Passend onderwijs worden onderwijs en gemeenten meer dan voorheen gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenhang tussen de leerlingenzorg in de school en jeugdvoorzieningen buiten de school. Dit betekent dat gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden zorg dragen voor een samenhangend geheel van Passend onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor kind en gezin. U bent als gemeente vrij om de samenwerking naar eigen inzicht in te vullen. Het ligt voor de hand dat u daarbij gebruik maakt van de werkwijze en ervaringen met de lokale educatieve agenda of RMCregio. Uitgangspunt is dat u als gemeente bij uitstek in staat bent om de samenwerking en samenhang tussen scholen en zorgpartners tot stand te brengen cq te versterken. Dat vraagt om strategische keuzes ten aanzien van rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden. Met de cursus Onderwijs en Zorg bieden we gemeenten informatie over de meest actuele ontwikkelingen rondom Passend onderwijs, leerlingenzorg en Zorgadviesteams, Centra voor Jeugd en Gezin en de beoogde transitie van de jeugdzorg. Op basis daarvan laten we zien hoe scholen en zorginstellingen hierin kunnen opereren en wat de mogelijkheden voor gemeente zijn om de regie in te richten. Aan het eind van de dag: kent u de actuele stand van zaken van de beleidsterreinen rondom Onderwijs en Zorg; heeft u inzicht in hoe gemeenten, scholen en zorginstellingen hierin kunnen opereren; heeft u handvatten gekregen om uw gemeentelijke regie nader in te richten. De ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs volgen elkaar in snel tempo op. Om in de cursus uit te gaan van de actuele stand van zaken rond passend onderwijs zal de inhoud van de cursus regelmatig worden afgestemd met de implementatieorganisatie van passend onderwijs. Achtergrond docenten Pim Kalkman heeft gewerkt als leidinggevende in het beroepsonderwijs, schoolbestuurder en directeur van een gemeentelijke afdeling onderwijs. Tegenwoordig is hij als adviseur en projectleider werkzaam voor overheden en onderwijsinstellingen op de vakgebieden onderwijs, zorg en werkgelegenheidsbeleid. Debbie Kooij is socioloog en als beleidsonderzoeker/-adviseur werkzaam bij Oberon. Daar is zij betrokken bij projecten die de afstemming tussen het onderwijs en de (jeugd)zorg bevorderen en waarin de samenwerking tussen de betrokken partijen centraal staat. Aanmelden en verdere procedure 1. U kunt zich tot en met 8 april voor één of meer onderdelen van het ondersteuningsaanbod aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda

11 11 (www.delokaleeducatieveagenda.nl). U vindt de inschrijfformulieren voor cursusmodules onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Wanneer wij meer aanmeldingen ontvangen dan er cursusplaatsen zijn, worden de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst verwerkt. 2. Oberon neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om uw inschrijving te bevestigen. 3. U mag zich opgeven voor meerdere cursussen en u kunt ook met een collega samen een cursus volgen. In beide gevallen vragen wij u het aanmeldformulier voor iedere cursusmodule of cursist in te vullen. 4. Wanneer u voor aanmelding meer wilt weten over de mogelijkheden voor u of uw gemeente binnen het LEA-ondersteuningsaanbod, of wanneer u wilt weten welke cursus voor u het meest geschikt is, kunt u gebruik maken van de telefonische intakeservice. Voor een telefonische intake kunt u zich tot en met 31 maart aanmelden via onder vermelding van intakeservice of telefonisch bij Maarten Reinink via telefoonnummer of Marco Zuidam via

12 12 4. Kenniskringen De kenniskringen zijn bedoeld voor ambtenaren die met collega s uit andere gemeenten ideeën en ervaringen willen uitwisselen met betrekking tot veelvoorkomende nieuwe thema s op de Lokale Educatieve Agenda. In elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Deelnemers kunnen hun eigen ervaringen en aanpak inbrengen en dit spiegelen aan de ervaringen van hun collega s. Dit biedt gemeenten inzicht in aspecten als: Waar staan we als gemeente in vergelijking met anderen? Wat zijn sterke en zwakke punten van onze aanpak? Voor welke problemen hebben andere gemeenten een goede oplossing? De kenniskringen worden organisatorisch en inhoudelijk begeleid door een extern adviseur. Kenniskringen bestaan uit ambtenaren van ongeveer gemeenten uit hetzelfde deel van het land. Daarnaast is er een kenniskring speciaal voor de G32. Nieuwe deelnemers worden in bestaande kenniskringen ingedeeld. Er zijn vijf kenniskringen actief: Kenniskring Noord-Holland (begeleiding: Gaby Proper) Kenniskring Flevoland/ Veluwe (begeleiding: Dick Hattenberg) Kenniskring Midden en Zuid Nederland: Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, Noord-Brabant, Limburg (begeleiding: Marco Zuidam,) Kenniskring Noord Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel (begeleiding:petra van der Kwast) Kenniskring Zeeland (begeleiding: Paul Kooiman en Emile Eshuis). De meeste kenniskringen zullen dit jaar eind maart/ april voor het eerst samenkomen. Doelgroep Gemeenten die ambities hebben ten aanzien van het lokaal onderwijsbeleid, gemotiveerd zijn om hun wettelijke rol als gelijkwaardige partner van de schoolbesturen in te vullen en hun kennis en ervaring graag willen delen met collega s uit andere gemeenten. Looptijd De bestaande kenniskringen komen één tot driemaal per jaar bijeen. De looptijd van de kring wordt bepaald door de leden van de kring zelf. Kosten Aan deelname aan de kenniskring zijn geen kosten verbonden. Aanmelden en verdere procedure 1. Als u deel wilt nemen aan een kenniskring, kunt u zich aanmelden via de website van de Lokale Educatieve Agenda (www.delokaleeducatieveagenda.nl) door middel van het inschrijfformulier voor Kenniskring onder de knop Ondersteuning en vervolgens Aanmelden. Als u al lid bent van een kenniskring, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. 2. Vervolgens neemt Oberon contact met u op over uw aanmelding. De locatie en data zullen onder meer afhangen van de hoeveelheid deelnemers en de regionale spreiding van de aanmeldingen.

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie