DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR"

Transcriptie

1 DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR Bijeenroeping van de buitengewone algemene vergaderingen van de compartimenten Equities EMU Flexible, Equities Europe Flexible en Equities EMU Behavioral Value De aandeelhouders van de compartimenten Equities EMU Flexible, Equities Europe Flexible en Equities EMU Behavioral Value worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die op 3 september 2015 om uur zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel, Guimardstaat 18 te 1040 Brussels om er te beraadslagen en te stemmen over de onderstaande agenda. Fusie door overneming van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities Europe Flexible van Degroof N.V., openbare bevek naar Belgisch recht, ICBE, in het compartiment Equities EMU Behavioral Value van Degroof N.V., openbare bevek naar Belgisch recht, ICBE. De voorgestelde fusie is het gevolg van de beslissing van de beheervennootschap om de stijl van beheer zoals toegepast op de over te nemen compartimenten niet meer aan te bieden. De raad van bestuur is bijgevolg van mening dat het in het belang is van de aandeelhouders van deze compartimenten om te fuseren met het compartiment Equities EMU Behavioral Value, een ander compartiment van Degroof N.V. 1) Documenten en verslagen: kennisname en onderzoek van de onderstaande documenten: a. Ontwerp van fusie door overneming van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities Europe Flexible van Degroof N.V. in het compartiment Equities EMU Behavioral Value van Degroof N.V. De raad van bestuur van Degroof N.V. heeft dit ontwerp opgesteld in de vorm van een onderhandse akte. Het ontwerp bevat de vermeldingen voorgeschreven door artikel 167 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en werd op 24 juin 2015 neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel. b. Verslagen opgesteld conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk: - verslag van de commissaris betreffende het voorstel tot fusie. De volgende documenten zullen eveneens ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld: de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van Degroof N.V., de verslagen van de bestuurders en de verslagen van de commissaris-revisor betreffende de laatste drie boekjaren. De documenten vermeld onder de punten 1.a en 1.b evenals het document voorgeschreven door artikel 173 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met passende en nauwkeurige informatie aangaande de voorgestelde fusie, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het laatste periodiek verslag van Degroof N.V. kunnen door de aandeelhouders gratis, in het Nederlands en het Frans, worden verkregen aan de loketten van de Bank Degroof N.V., Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel. De prospectussen en het laatste periodiek verslag kunnen ook worden geraadpleegd op de website 2) Voorstellen van besluiten: a. Fusie door overneming: voorstel tot fusie door overneming van alle elementen van het actief en het passief van het vermogen van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities Europe Flexible van Degroof N.V. in het compartiment Equities EMU Behavioral Value van Degroof N.V., en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van het overnemende en de over te nemen compartimenten. Pagina 1 van 3

2 b. Vaststellen van de ruilverhouding en de vergoeding van de aandeelhouders van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities Europe Flexible : voorstel tot goedkeuring van de onderstaande ruilverhouding en van het creëren van aandelen van het compartiment Equities EMU Behavioral Value van Degroof N.V., bij wijze van vergoeding voor de overdracht van het vermogen van het overgenomen compartiment. Het aantal aandelen van het overnemende compartiment, toe te wijzen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment, wordt volgens de onderstaande formule berekend voor elke bestaande aandelenklasse: A B x D C A = het aantal te verkrijgen aandelen (per klasse) B = het aantal bijgehouden aandelen in het over te nemen compartiment C = de netto-inventariswaarde (*) per aandeel en per klasse van het over te nemen compartiment D = de netto-inventariswaarde (*) per aandeel en per klasse van het overnemende compartiment (*) Het betreft de nettowaarde van het overnemende en het over te nemen compartiment op de hierna vermelde data. Indien de aandeelhouders van de overgenomen compartimenten, in gevolge de inwisseling, een fractie van een aandeel toebedeeld krijgen, zal Bank Degroof N.V. overgaan tot de inkoop van de fracties van aandelen zonder kosten, behalve eventuele taksen. De nieuwe aandelen van het overnemende compartiment zullen van dezelfde klasse ( A of I ) zijn, namelijk: - voor de aandelen verhandeld in België, Nederland en Luxemburg: van de klasse A of I van de klasse Benelux ; - voor de aandelen verhandeld buiten België, Nederland en Luxemburg: van de klasse A of I van de klasse Buiten de Benelux ; en van hetzelfde type als deze voorheen aangehouden door de aandeelhouders van het over te nemen compartiment, te weten kapitalisatieaandelen. Bij de verwezenlijking van de fusie zullen de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities Europe Flexible ontbonden worden zonder vereffening en zal hun totale vermogen, actief en passief, worden overgenomen door het compartiment Equities EMU Behavioral Value van Degroof N.V. in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen. c. Bevoegdheden: voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan mevrouw Véronique Dumoulin en aan de heer Eric Nols, die alleen of samen handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die voorkomen op de agenda en die zullen zijn genomen en aan de instrumenterende notaris om de statuten van Degroof N.V. te coördineren en de gecoördineerde versie neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. d. Decharge: voorstel om volledige en onbeperkte decharge te verlenen aan de lasthebbers bedoeld in punt 12 van het voorstel tot fusie. De synthetische risico- en opbrengst indicator bedraagt 6 voor het overnemende compartiment, alsook voor de over te nemen compartimenten. Risico s die door de indicator van het over te nemen compartiment Equities Europe Flexible niet op adequate wijze worden bestreken, die van wezenlijke relevantie kunnen zijn voor het risicoprofiel en het rendement van dit compartiment: Valutarisico: Een deel van de activa is in Europese munten. De waarde van deze activa schommelt afhankelijk van de wisselkoersen ten opzichte van de euro. Er zijn geen risico s die door de indicator van het overnemende compartiment en het over te nemen compartiment Equities EMU Flexible niet op adequate wijze worden bestreken, die van wezenlijke relevantie kunnen zijn voor het risicoprofiel en het rendement van dit compartiment. Pagina 2 van 3

3 De ruilverhouding (per klasse) zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen in omloop en op de nettoinventariswaarde van de betrokken compartimenten, berekend op 3 september 2015 op basis van de slotkoersen van 2 september De inschrijvings- en inkooporders van aandelen van de over te nemen compartimenten en het overnemende compartiment zullen worden geschorst de dag voor de datum waarop de ruilverhouding en in voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden berekend, te weten vanaf 1 september 2015 om uur. De opschorting zal een einde nemen voor de over te nemen compartimenten zodra de fusie is ingegaan, hetzij 11 september 2015 of, indien de fusie niet wordt goedgekeurd, de dag na de datum waarop de ruilverhouding en in voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden berekend, hetzij 4 september De opschorting zal een einde nemen de dag na de datum waarop de ruilverhouding en in voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden berekend, hetzij 4 september De aandeelhouders die niet akkoord gaan met de wijzigingen die het gevolg zijn van de voorgestelde fusie kunnen vanaf 16 juli 2015 tot en met 27 augustus 2015 de terugbetaling van hun aandelen zonder kosten (met uitzondering van heffingen en belastingen) eisen. De fusie zal goedgekeurd worden als ze gestemd wordt door drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht in verhouding tot het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de laagste quotiteit vertegenwoordigt, voor één stem geldt en waarbij geen rekening gehouden wordt met fracties van stemmen. Om de Vergadering te mogen bijwonen, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen ten laatste vijf werkdagen voor de Vergadering op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of aan de loketten van Bank Degroof N.V., Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel, een attest neerleggen dat werd opgesteld door een erkende rekeninghouder of de erkende rekeninghouder-centralisator (Bank Degroof N.V.) en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de Vergadering. De houders van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde termijn, de Raad van Bestuur (C/O Banque Degroof Luxembourg S.A., bijkantoor te Brussel, Guimardstraat 19, 5de verdieping, 1040 Brussel) schriftelijk op de hoogte brengen van hun intentie om de Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De raad van bestuur Pagina 3 van 3

4 DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR Informatiedocument met betrekking tot de fusie door overneming, onder het regime van artikelen 671 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities Europe Flexible in het compartiment Equities EMU Behavioral Value van Degroof N.V., Openbare bevek naar Belgisch recht. 1) De achtergrond en de redenen van de fusie De voorgestelde fusie is het gevolg van de beslissing van de beheervennootschap om de stijl van portefeuillebeheer toegepast op de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities Europe Flexible niet meer aan te bieden De raad van bestuur is bijgevolg van mening dat het in het belang is van de aandeelhouders van deze compartimenten om te fuseren met een ander compartiment van Degroof N.V. Als de fusie wordt goedgekeurd, zullen de over te nemen compartimenten Equities EMU Flexible en Equities Europe Flexible worden ontbonden zonder vereffening en zal hun totale vermogen, niets uitgezonderd, niets voorbehouden, overgaan naar het compartiment Equities EMU Behavioral Value. De aandeelhouders van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities Europe Flexible worden dan automatisch aandeelhouder van het overnemende compartiment. De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten worden verzocht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie van het overnemende compartiment. De raad van bestuur benadrukt de wenselijkheid om deze te lezen. 2) Mogelijke gevolgen van de fusie De aandacht van de aandeelhouder wordt gevestigd op het verschil in beleggingsbeleid en de geografische zone van de beleggingen van de te fusern compartimenten. Het beleggingsbeleid van het overnemende compartiment is gedefinieerd als volgt in het prospectus: Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden. Het compartiment belegt in aandelen (zonder sector beperking), genoteerd in de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). Het beleggingsbeleid steunt op de principes van de Behavioral Finance, een academisch terrein dat de financiële markten bestudeert met behulp van de psychologie. Het compartiment belegt in aandelen die als ondergewaardeerd worden beschouwd en met een goed koersmomentum. Het fonds blijft de risico s ruim spreiden, meer bepaald door een ruime sectordiversificatie. daar waar het beleggingsbeleid van over te nemen compartiment, Equities EMU Flexible is gedefinieerd als volgt in het prospectus: Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden. Het compartiment belegt in beursgenoteerde aandelen van de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). De risico s worden ruim gespreid, onder andere door een ruime sectordiversificatie. De allocatie van de portefeuille zal veranderen in functie van de inschatting van de macro-economische vooruitzichten en de toestand op de financiële markten,. Zo kan het compartiment bepaalde sectoren, landen of beleggingsstijlen verkiezen of vermijden op basis van onder andere conjunctuurvooruitzichten.

5 en waar het beleggingsbeleid van over te nemen compartiment, Equities Europe Flexible is gedefinieerd als volgt in het prospectus: Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden. Het compartiment belegt in beursgenoteerde Europese aandelen. De risico s worden ruim gespreid, onder andere door een ruime sectordiversificatie. De allocatie van de portefeuille zal veranderen in functie van de inschatting van de macro-economische vooruitzichten en de toestand op de financiële markten,. Zo kan het compartiment bepaalde sectoren, landen of beleggingsstijlen verkiezen of vermijden op basis van onder andere conjunctuurvooruitzichten. De provisies en kosten zijn identiek voor het overnemende compartiment en de over te nemen compartimenten met uitzondering van de verhandelingsvergoeding. De verhandelingsvergoeding bedraagt 0,50% per jaar van de netto activa voor de klasse «Benelux» «A» en «I», 1,00% voor de klasse «Buiten de Benelux» «A» en «I» en 0,40% voor de klasse «HI», daar waar de verhandelingsvergoeding voor de over te nemen compartimenten 0,50% per jaar bedraagt van de netto activa. De synthetische risico- en opbrengst indicator bedraagt 6 voor het overnemende compartiment, alsook voor de over te nemen compartimenten. Risico s die door de indicator van het compartiment Equities Europe Flexible niet op adequate wijze worden bestreken, die van wezenlijke relevantie kunnen zijn voor het risicoprofiel en het rendement van dit compartiment: Valutarisico: Een deel van de activa is in Europese munten. De waarde van deze activa schommelt afhankelijk van de wisselkoersen ten opzichte van de euro. Er zijn geen risico s die door de indicator van het overnemende compartiment en van het compartiment Equities EMU Flexible niet op adequate wijze worden bestreken, die van wezenlijke relevantie kunnen zijn voor het risicoprofiel en het rendement van dit compartiment. De lopende kosten van het overnemende compartiment bedragen 0,95% voor de klasse «Benelux» «A», 1,35% voor de klasse «Buiten de Benelux» «A», 0,86% voor de klasse «Benelux» «I», 1,35% voor de klasse «Buiten de Benelux» «I», daar waar de lopende kosten voor het over te nemen compartiment Equities EMU Flexible 0,98% bedragen voor de klasse «A» en 0,91% voor de klasse «I» en deze lopende kosten voor het over te nemen compartiment Equities Europe Flexible 1,02% bedragen voor de klasse «A» en 0,91% voor de klasse «I». De beheervennootschap zal overgaan tot de verkoop van de aandelen, die ten gevolge van de fusie niet beantwoorden aan de beleggingspolitiek van het compartiment Equities EMU Behavioral Value. De fiscaal behandeling van de aandeelhouder zou kunnen veranderen naar aanleiding van de fusie. De beheervennootschap verwacht niet dat de fusie een materieel effect op de portefeuille van het overnemende compartiment zal hebben en is niet voornemens een herschikking van de portefeuille door te voeren voordat of nadat de herstructurering ingaat. 3) Specifieke rechten die aandeelhouders bij de voorgestelde fusie hebben De aandeelhouders hebben het recht om aanvullende informatie te bekomen en om op aanvraag een afschrift te verkrijgen van het verslag van de commissaris en enig ander verslag over de fusie bij Bank Degroof N.V., Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel. De aandeelhouders van elk van de betrokken compartimenten hebben het recht zonder kosten, met uitzondering van eventuele belastingen, de inkoop van hun aandelen te vragen. Dit recht wordt van kracht op 16 juli 2015 en vervalt 5 werkdagen voor de berekening van de ruilverhouding, met name op 27 augustus 2015.

6 4) Datum vanaf welke de nieuwe aandelen van het overnemende compartiment recht zullen geven om deel te nemen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht De nieuwe aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbrengen gedaan door het over te nemen compartiment zullen recht geven om deel te nemen in de resultaten van het overnemende compartiment vanaf de ingangsdatum van de fusie zoals gedefinieerd in punt 5 hierna. Zij zullen, vanaf hun uitgifte, volledig gelijkgesteld zijn aan de bestaande aandelen van het overnemende compartiment en zullen dus over dezelfde rechten beschikken. 5) Datum vanaf welke de handelingen van het over te nemen compartiment boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van het overnemende compartiment De fusie wordt boekhoudkundig van kracht op de datum van de berekening van de ruilverhouding zoals gedefinieerd in punt 3 hiervoor, met name 3 september ) Specifieke voordelen toegekend aan de aandeelhouders van het over te nemen of overnemende compartiment, die beschikken over speciale rechten Alle aandelen uitgegeven respectievelijk door het overnemende en over te nemen compartiment zijn identiek en kennen de zelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er geen rekening moet gehouden worden, in het kader van de fusie, met aandeelhouders, die over speciale rechten beschikken. 7) Relevante procedurele aspecten en de beoogde ingangsdatum van de fusie De aandeelhouders worden uitgenodigd om het voorstel tot fusie goed te keuren op de buitengewone algemene vergadering die zelf gehouden worden op 3 september De fusie zal goedgekeurd worden indien ze gestemd wordt met drievierden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Elk aandeel beschikt over een stemrecht in verhouding tot het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de laagste quotiteit vertegenwoordigt, voor één stem geldt en waarbij geen rekening gehouden wordt met fracties van stemmen. Een persmededeling omtrent de beslissing met betrekking tot de fusie zal op de website van Bank Degroorf geplaatst worden vanaf 11 september 2015 : https://www.degroof.be/sites/degroof/nl-be/fonds/pages/fondsdeplacement.aspx Om de Vergadering te mogen bijwonen, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen ten laatste vijf werkdagen voor de Vergadering op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of aan de loketten van Bank Degroof N.V., Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel, een attest neerleggen dat werd opgesteld door een erkende rekeninghouder of de erkende rekeninghouder-centralisator (Bank Degroof N.V.) en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de Vergadering. De houders van aandelen op naam moeten, binnen dezelfde termijn, de Raad van Bestuur (C/O Banque Degroof Luxembourg S.A., bijkantoor te Brussel, Guimardstraat 19, 5de verdieping, 1040 Brussel) schriftelijk op de hoogte brengen van hun intentie om de Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De inschrijvings- en inkooporders van aandelen van het overgenomen en het overnemende compartiment zullen worden geschorst de dag voor de datum waarop de ruilverhouding en in voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden berekend, te weten vanaf 1 september 2015 om uur. De opschorting zal een einde nemen voor het over te nemen compartiment zodra de fusie is ingegaan, hetzij 11 september 2015 of, indien de fusie niet wordt goedgekeurd, de dag na de datum waarop de ruilverhouding en in voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden berekend, hetzij 4 september De opschorting zal een einde nemen de dag na de datum

7 waarop de ruilverhouding en in voorkomend geval de opleg dan wel de vergoeding voor de inbreng of overdracht worden berekend, hetzij 4 september De aandeelhouders van het overgenomen compartiment die niet akkoord gaan met de wijzigingen die het gevolg zijn van de voorgestelde fusie kunnen vanaf 16 juli 2015 tot en met 27 augustus 2015 de terugbetaling van hun aandelen zonder kosten (met uitzondering van heffingen en belastingen) eisen In het geval waarin het voorstel tot fusie met de nodige meerderheid wordt goedgekeurd, worden de aandeelhouders die tegen het voorstel stemden of in het geheel niet stemmen en binnen de toepasselijke termijn geen gebruik gemaakt hebben van hun rechten om de inkoop van hun aandelen te vragen, aandeelhouder van het overnemende compartiment. De ruilverhouding zal, in het kader van de fusie, gebaseerd zijn op het aantal aandelen in omloop en op de netto-inventariswaarde per klasse van het overnemende en over te nemen compartiment, berekend op 3 september 2015, zoals bevestigd door de commissaris van Degroof N.V. Indien de aandeelhouders van de overgenomen compartimenten, in gevolge de inwisseling, een fractie van een aandeel toebedeeld krijgen, zal Bank Degroof N.V. zal overgaan tot de inkoop van de fracties van aandelen, zonder kosten, behalve eventuele taksen. De raad van bestuur benadrukt de wenselijkheid om de essentiële beleggersinformatie te lezen. De volgende documenten zullen, kosteloos, beschikbaar zijn op de website van Bank Degroof N.V. : a) De oproeping tot de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de fusie, vanaf de datum van het verzenden van deze informatie : https://www.degroof.be/sites/degroof/nl-be/fonds/pages/fondsdeplacement.aspx b) De persmededeling omtrent de beslissing met betrekking tot de fusie vanaf 11 september 2015 : https://www.degroof.be/sites/degroof/nl-be/fonds/pages/fondsdeplacement.aspx

8 Schematisch en chronologisch overzicht met betrekking tot de fusie 24 juni 2015 Neerlegging van het fusievoorstel op de Rechtbank van Koophandel te Brussel 16 juli 2015 Oproeping van de buitengewone algemene vergadering, ter beschikkingstelling op de website van het oproepingsbericht, begin van de periode van inkoop zonder kosten 27 augustus 2015 Einde van de periode van inkoop zonder kosten 2 september 2015 Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, de uitgifte, inkoop en omzetting van aandelen 3 september 2015 Houden van de buitengewone algemene vergadering en datum van de berekening van de ruilverhouding 4 september 2015 Einde van de opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, de uitgifte, inkoop en omzetting van aandelen van het compartiment Equities EMU Behavioral Value, en als de fusie niet werd goedgekeurd, van de berekening van de netto-inventariswaarde, de uitgifte, inkoop en omzetting van aandelen voor de compartimenten Equities EMU Flexible en Equites Europe Flexible 11 februari 2015 Datum van het ingaan van de fusie en einde van de opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde, de uitgifte, inkoop en omzetting van aandelen van compartimenten Equities EMU Flexible en Equites Europe Flexible en het ter beschikking stellen op de website van de mededeling betreffende de beslissing van de fusie

9 VOLMACHT De ondergetekende :.. Gedomicilieerd te/waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te:. Eigenaar van. aande(e)l(en) van de openbare Bevek naar Belgisch recht Degroof N.V. compartiment Equities EMU Behavioral Value geeft hierbij volmacht aan... verblijvend te... ten einde hem (haar) te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van bovenvermelde vennootschap, die zal plaatsvinden op 3 september 2015 om uur in de Guimardstraat 18 te 1040 Brussel en waarvan de dagorde de volgende is: 1) Documenten en verslagen: kennisname en onderzoek van de onderstaande documenten: a. Ontwerp van fusie door overneming van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities EMU Flexible van Degroof N.V. in het compartiment Equities EMU Behavioral Value van Degroof N.V. b. Verslagen opgesteld conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk: - verslag van de commissaris betreffende het voorstel tot fusie. 2) Voorstellen van besluiten: a. Fusie door overneming. b. Vaststellen van de ruilverhouding en de vergoeding van de aandeelhouders van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities EMU Flexible. c. Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan mevrouw Véronique Dumoulin en aan de heer Eric Nols, die alleen of samen handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die voorkomen op de agenda en die zullen zijn genomen en aan de instrumenterende notaris om de statuten van Degroof N.V. te coördineren en de gecoördineerde versie neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. d. Voorstel om volledige en onbeperkte decharge te verlenen aan de lasthebbers bedoeld in punt 12 van het voorstel tot fusie. Met het oog hierop, geeft ondergetekende volmacht aan... om alle akten en processen-verbaal te tekenen, zich te laten vervangen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitoefening van dit mandaat. Gedaan te, op Gelieve te vermelden Goed voor volmacht en te tekenen

10 VOLMACHT De ondergetekende :.. Gedomicilieerd te/waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te:. Eigenaar van. aande(e)l(en) van de openbare Bevek naar Belgisch recht Degroof N.V. compartiment Equities EMU Flexible geeft hierbij volmacht aan... verblijvend te... ten einde hem (haar) te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van bovenvermelde vennootschap, die zal plaatsvinden op 3 september 2015 om uur in de Guimardstraat 18 te 1040 Brussel en waarvan de dagorde de volgende is: 1) Documenten en verslagen: kennisname en onderzoek van de onderstaande documenten: a. Ontwerp van fusie door overneming van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities EMU Flexible van Degroof N.V. in het compartiment Equities EMU Behavioral Value van Degroof N.V. b. Verslagen opgesteld conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk: - verslag van de commissaris betreffende het voorstel tot fusie. 2) Voorstellen van besluiten: a. Fusie door overneming. b. Vaststellen van de ruilverhouding en de vergoeding van de aandeelhouders van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities EMU Flexible. c. Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan mevrouw Véronique Dumoulin en aan de heer Eric Nols, die alleen of samen handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die voorkomen op de agenda en die zullen zijn genomen en aan de instrumenterende notaris om de statuten van Degroof N.V. te coördineren en de gecoördineerde versie neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. d. Voorstel om volledige en onbeperkte decharge te verlenen aan de lasthebbers bedoeld in punt 12 van het voorstel tot fusie. Met het oog hierop, geeft ondergetekende volmacht aan... om alle akten en processen-verbaal te tekenen, zich te laten vervangen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitoefening van dit mandaat. Gedaan te, op Gelieve te vermelden Goed voor volmacht en te tekenen

11 VOLMACHT De ondergetekende :.. Gedomicilieerd te/waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te:. Eigenaar van.. aande(e)l(en) van de openbare Bevek naar Belgisch recht Degroof N.V. compartiment Equities Europe Flexible geeft hierbij volmacht aan... verblijvend te... ten einde hem (haar) te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van bovenvermelde vennootschap, die zal plaatsvinden op 3 september 2015 om uur in de Guimardstraat 18 te 1040 Brussel en waarvan de dagorde de volgende is: 1) Documenten en verslagen: kennisname en onderzoek van de onderstaande documenten: a. Ontwerp van fusie door overneming van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities EMU Flexible van Degroof N.V. in het compartiment Equities EMU Behavioral Value van Degroof N.V. b. Verslagen opgesteld conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk: - verslag van de commissaris betreffende het voorstel tot fusie. 2) Voorstellen van besluiten: a. Fusie door overneming. b. Vaststellen van de ruilverhouding en de vergoeding van de aandeelhouders van de compartimenten Equities EMU Flexible en Equities EMU Flexible. c. Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan mevrouw Véronique Dumoulin en aan de heer Eric Nols, die alleen of samen handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die voorkomen op de agenda en die zullen zijn genomen en aan de instrumenterende notaris om de statuten van Degroof N.V. te coördineren en de gecoördineerde versie neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. d. Voorstel om volledige en onbeperkte decharge te verlenen aan de lasthebbers bedoeld in punt 12 van het voorstel tot fusie. Met het oog hierop, geeft ondergetekende volmacht aan... om alle akten en processen-verbaal te tekenen, zich te laten vervangen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitoefening van dit mandaat. Gedaan te, op Gelieve te vermelden Goed voor volmacht en te tekenen

12 Essentiële Beleggersinformatie 29 mei 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Equities EMU Behavioral Value Compartiment van de bevek Degroof N.V. Klasse A - Benelux: Kapitalisatie BE Beheervennootschap : Degroof Fund Management Company N.V., deel van de groep Degroof Doelstellingen en beleggingsbeleid Doel Een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Het fonds belegt in beursgenoteerde aandelen (zonder sectorale beperking) van lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). Het beleggingsbeleid steunt op de principes van de Behavioral Finance, een academische discipline die de financiële markten bestudeert met behulp van de psychologie. Het fonds belegt in aandelen die als ondergewaardeerd worden beschouwd en met een goed koersmomentum. Het fonds blijft de risico s ruim spreiden, meer bepaald door een ruime sectordiversificatie. Beleggingsprotefeuille Aandelen van Europese ondernemingen van de EMU-zone (en andere met aandelen gelijkgestelde roerende waarden), warrants, inschrijvingsrechten en liquide middelen. en minste tachtig procent van de bruto-activa van het compartiment zijn belegd in aandelen en andere effecten en deelnemingsrechten van ondernemingen die hun maatschappelijke zetel hebben in de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU) of die het overgrote deel van hun activiteiten uitvoeren in de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). De resterende twintig procent mag worden belegd in liquide middelen. Toegelaten derivatentransacties worden aanvullend gebruikt met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van deze contracten heeft geen betekenisvolle invloed op het risicoprofiel. Referentiemunt EUR U kan op elke bankwerkdag te Brussel de inkoop van uw rechten van deelneming vragen. Het fonds keert geen dividend uit. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 10 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Mogelijk lager rendement Hoger risico Mogelijk hoger rendement Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het fonds in aandelen belegt, die over het algemeen risicovoller zijn dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Het fonds geniet geen «kapitaalwaarborg» of «kapitaalbescherming». De belegger kan dus zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. De indicatior is gebaseerd op de historische volatiliteit van de netto-inventariswaarde van het fonds, waarbij gebruik gemaakt wordt van de wekelijkse rendementen over de laatste vijf jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Essentiële Beleggersinformatie 1 Equities EMU Behavioral Value Klasse A - Benelux

13 Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding : 1,50 % Uitstapvergoeding : Kosten bij compartimentswijziging : De som van de instapen uitstapvergoeding Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden [voordat het belegd wordt] [voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald] Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten : 0,95 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen. U kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van u financieel adviseur of distributeur vernemen. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande boekjaar, afgesloten op juni Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit : portefeuilletransactiekosten behalve deze betaald aan de bewaarder en behalve de instap- en uitstapvergoedingen betaald door het fonds voor het kopen en verkopen van stukken van een ander fonds. Verdere informatie over de kosten kan u terugvinden in de rubriek «Bedrijfsinformatie» van het prospectus van het fonds In het verleden behaalde resultaten 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% -70,0% Equities EMU Behavioral Value - KAP (EUR) 32,5% 27,5% 26,7% 22,5% 22,4% 1,8% 3,7% 2,1% -20,5% -50,9% D e g ra fie k g e e ft d e in h e t ve rle d e n b ehaald e re su lta te n va n het fonds weer. De resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de resultaten in de toekomst. Zij houden rekening met alle kosten behalve de verhandelingsprovisies gedragen door de belegger (die u kan terugvinden in de rubriek Bedrijfsinformatie van het prospectus). Het fonds werd opgericht in 2001 en effectief gelanceerd in Het resultaat werd berekend in EUR. Praktische informatie Bewaarder: Bank Degroof N.V. U kunt verdere informatie over het fonds, andere praktische informatie, alsook het prospectus en het meest recente jaar- en halfjaarverslag, in het Nederlands of het Frans, kosteloos bekomen via bij Bank Degroof N.V., die de financiële dienst verzorgt, Nijverheidstraat Brussel. U kan de meest recente netto inventariswaarde (NIW) raadplegen via de website van BEAMA (www.dgrf.be/beama_nl) of via de website Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. Degroof Fund Management Company N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is. Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft een aandelenklasse van het compartiment Equities EMU Behavioral Value van de bevek Degroof N.V.. De bevek heeft geopteerd voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG. Naast deze, heeft de bevek nog andere compartimenten. Compartimenten hebben gescheiden activa en passiva, wat betekent dat elk compartiment geïsoleerd is van elk verlies of aanspraak verbonden aan de andere compartimenten. De jaar- en halfjaarverslagen worden opgemaakt op het niveau van de bevek voor alle compartimenten. U heeft het recht om de rechten van deelneming die u aanhoudt in een compartiment kosteloos, met uitzondering van eventuele belastingen, om te ruilen voor de rechten van deelneming van een ander compartiment. U kunt meer gedetailleerde informatie over de kosten van omruiling terugvinden in de rubriek Bedrijfsinformatie van het prospectus van het fonds Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Aan Degroof Fund Management Company N.V. is in België vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 29 mei Degroof N.V. Guimardstraat Brussel Essentiële Beleggersinformatie 2 Equities EMU Behavioral Value Klasse A - Benelux

14 Essentiële Beleggersinformatie 29 mei 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Equities EMU Behavioral Value Compartiment van de bevek Degroof N.V. Klasse A - Buiten de Benelux : Kapitalisatie BE Beheervennootschap : Degroof Fund Management Company N.V., deel van de groep Degroof Doelstellingen en beleggingsbeleid Doel Een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Het fonds belegt in beursgenoteerde aandelen (zonder sectorale beperking) van lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). Het beleggingsbeleid steunt op de principes van de Behavioral Finance, een academische discipline die de financiële markten bestudeert met behulp van de psychologie. Het fonds belegt in aandelen die als ondergewaardeerd worden beschouwd en met een goed koersmomentum. Het fonds blijft de risico s ruim spreiden, meer bepaald door een ruime sectordiversificatie. Beleggingsprotefeuille Aandelen van Europese ondernemingen van de EMU-zone (en andere met aandelen gelijkgestelde roerende waarden), warrants, inschrijvingsrechten en liquide middelen. en minste tachtig procent van de bruto-activa van het compartiment zijn belegd in aandelen en andere effecten en deelnemingsrechten van ondernemingen die hun maatschappelijke zetel hebben in de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU) of die het overgrote deel van hun activiteiten uitvoeren in de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). De resterende twintig procent mag worden belegd in liquide middelen. Toegelaten derivatentransacties worden aanvullend gebruikt met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van deze contracten heeft geen betekenisvolle invloed op het risicoprofiel. Referentiemunt EUR U kan op elke bankwerkdag te Brussel de inkoop van uw rechten van deelneming vragen. Het fonds keert geen dividend uit. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 10 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Mogelijk lager rendement Hoger risico Mogelijk hoger rendement Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het fonds in aandelen belegt, die over het algemeen risicovoller zijn dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Het fonds geniet geen «kapitaalwaarborg» of «kapitaalbescherming». De belegger kan dus zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. De indicatior is gebaseerd op de historische volatiliteit van de netto-inventariswaarde van het fonds, waarbij gebruik gemaakt wordt van de wekelijkse rendementen over de laatste vijf jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Essentiële Beleggersinformatie 1 Equities EMU Behavioral Value Klasse A - Buiten de Benelux

15 Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding : 1,50 % Uitstapvergoeding : Kosten bij compartimentswijziging : De som van de instapen uitstapvergoeding Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden [voordat het belegd wordt] [voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald] Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten : 1,35 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen. U kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van u financieel adviseur of distributeur vernemen. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande boekjaar, afgesloten op juni Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit : portefeuilletransactiekosten behalve deze betaald aan de bewaarder en behalve de instap- en uitstapvergoedingen betaald door het fonds voor het kopen en verkopen van stukken van een ander fonds. Verdere informatie over de kosten kan u terugvinden in de rubriek «Bedrijfsinformatie» van het prospectus van het fonds In het verleden behaalde resultaten 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% -70,0% Equities EMU Behavioral Value - KAP (EUR) 32,0% 26,1% 21,9% 21,9% 1,3% 3,3% 1,7% -20,9% -51,1% D e g ra fie k g e e ft d e in h e t ve rle d e n b ehaald e re su lta te n va n het fonds weer. De resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de resultaten in de toekomst. Zij houden rekening met alle kosten behalve de verhandelingsprovisies gedragen door de belegger (die u kan terugvinden in de rubriek Bedrijfsinformatie van het prospectus). Het fonds werd opgericht in Het resultaat werd berekend in EUR. Praktische informatie Bewaarder: Bank Degroof N.V. U kunt verdere informatie over het fonds, andere praktische informatie, alsook het prospectus en het meest recente jaar- en halfjaarverslag, in het Nederlands of het Frans, kosteloos bekomen via bij Bank Degroof N.V., die de financiële dienst verzorgt, Nijverheidstraat Brussel. U kan de meest recente netto-inventariswaarde (NIW) raadplegen via de website van BEAMA (www.dgrf.be/beama_nl) of via de website Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. Degroof Fund Management Company N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is. Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft een aandelenklasse van het compartiment Equities EMU Behavioral Value van de bevek Degroof N.V.. De bevek heeft geopteerd voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG. Naast deze, heeft de bevek nog andere compartimenten. Compartimenten hebben gescheiden activa en passiva, wat betekent dat elk compartiment geïsoleerd is van elk verlies of aanspraak verbonden aan de andere compartimenten. De jaar- en halfjaarverslagen worden opgemaakt op het niveau van de bevek voor alle compartimenten. U heeft het recht om de rechten van deelneming die u aanhoudt in een compartiment om te ruilen voor de rechten van deelneming van een ander compartiment. U kunt meer gedetailleerde informatie over de kosten van omruiling terugvinden in de rubriek Bedrijfsinformatie van het prospectus van het fonds Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Aan Degroof Fund Management Company N.V. is in België vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 29 mei Degroof N.V. Guimardstraat Brussel Essentiële Beleggersinformatie 2 Equities EMU Behavioral Value Klasse A - Buiten de Benelux

16 Essentiële Beleggersinformatie 29 mei 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Equities EMU Behavioral Value Compartiment van de bevek Degroof N.V. Klasse HI : Kapitalisatie BE Beheervennootschap : Degroof Fund Management Company N.V., deel van de groep Degroof Doelstellingen en beleggingsbeleid Doel Een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Het fonds belegt in beursgenoteerde aandelen (zonder sectorale beperking) van lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). Het beleggingsbeleid steunt op de principes van de Behavioral Finance, een academische discipline die de financiële markten bestudeert met behulp van de psychologie. Het fonds belegt in aandelen die als ondergewaardeerd worden beschouwd en met een goed koersmomentum. Het fonds blijft de risico s ruim spreiden, meer bepaald door een ruime sectordiversificatie. Beleggingsprotefeuille Aandelen van Europese ondernemingen van de EMU-zone (en andere met aandelen gelijkgestelde roerende waarden), warrants, inschrijvingsrechten en liquide middelen. en minste tachtig procent van de bruto-activa van het compartiment zijn belegd in aandelen en andere effecten en deelnemingsrechten van ondernemingen die hun maatschappelijke zetel hebben in de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU) of die het overgrote deel van hun activiteiten uitvoeren in de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Europese Monetaire Unie (EMU). De resterende twintig procent mag worden belegd in liquide middelen. Toegelaten derivatentransacties worden aanvullend gebruikt met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van deze contracten heeft geen betekenisvolle invloed op het risicoprofiel. Referentiemunt EUR Het bedrag van de initiële inschrijving bedraagt ten minste euro. U kan op elke bankwerkdag te Brussel de inkoop van uw rechten van deelneming vragen. Het fonds keert geen dividend uit. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 10 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Mogelijk lager rendement Hoger risico Mogelijk hoger rendement Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het fonds in aandelen belegt, die over het algemeen risicovoller zijn dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Het fonds geniet geen «kapitaalwaarborg» of «kapitaalbescherming». De belegger kan dus zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. De indicatior is gebaseerd op de historische volatiliteit van de netto-inventariswaarde van het fonds, waarbij gebruik gemaakt wordt van de wekelijkse rendementen over de laatste vijf jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Essentiële Beleggersinformatie 1 Equities EMU Behavioral Value Klasse HI

17 Kosten De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding : Uitstapvergoeding : Kosten bij compartimentswijziging : De som van de instapen uitstapvergoeding Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden [voordat het belegd wordt] [voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald] Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten : 0,76 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen. U kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van u financieel adviseur of distributeur vernemen. Het cijfer van de lopende kosten maakt het voorwerp uit van een raming op basis van het verwachte kostentotaal. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit : portefeuilletransactiekosten behalve deze betaald aan de bewaarder en behalve de instap- en uitstapvergoedingen betaald door het fonds voor het kopen en verkopen van stukken van een ander fonds. Verdere informatie over de kosten kan u terugvinden in de rubriek «Bedrijfsinformatie» van het prospectus van het fonds (www.dgrf.be/fonds_nl). In het verleden behaalde resultaten Aangezien deze aandelenklasse van het fonds nog niet over gegevens betreffende de behaalde resultaten beschikt, zijn er geen gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. De resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de resultaten in de toekomst. Zij houden rekening met alle kosten behalve instapvergoedingen. Het fonds werd opgericht in Het resultaat werd berekend in EUR. Praktische informatie Bewaarder: Bank Degroof N.V. Bewaarder: Bank Degroof N.V. U kunt verdere informatie over het fonds, andere praktische informatie, alsook het prospectus en het meest recente jaar- en halfjaarverslag, in het Nederlands of het Frans, kosteloos bekomen via bij Bank Degroof N.V., die de financiële dienst verzorgt, Nijverheidstraat Brussel. U kan de meest recente netto inventariswaarde (NIW) raadplegen via de website van BEAMA (www.dgrf.be/beama_nl) of via de website Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. Degroof Fund Management Company N.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is. Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft een aandelenklasse van het compartiment Equities EMU Behavioral Value van de bevek Degroof N.V.. De bevek heeft geopteerd voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG. Naast deze, heeft de bevek nog andere compartimenten. Compartimenten hebben gescheiden activa en passiva, wat betekent dat elk compartiment geïsoleerd is van elk verlies of aanspraak verbonden aan de andere compartimenten. De jaar- en halfjaarverslagen worden opgemaakt op het niveau van de bevek voor alle compartimenten. U heeft het recht om de rechten van deelneming die u aanhoudt in een compartiment kosteloos, met uitzondering van eventuele belastingen, om te ruilen voor de rechten van deelneming van een ander compartiment. U kunt meer gedetailleerde informatie over de kosten van omruiling terugvinden in de rubriek Bedrijfsinformatie van het prospectus van het fonds Aan dit fonds is in België vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Aan Degroof Fund Management Company N.V. is in België vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 29 mei Degroof N.V. Guimardstraat Brussel Essentiële Beleggersinformatie 2 Equities EMU Behavioral Value Klasse HI

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V.

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V. Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794 (de "Vennootschap" of "Xior")

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Compartimenten van KBC EQUITY FUND Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

De raad. maatschappelijke. 42, op. 9 september 2009 besluiten. documenten: Huizingen, BTW-Administratie 31 maart 2009, 31. maart 2008.

De raad. maatschappelijke. 42, op. 9 september 2009 besluiten. documenten: Huizingen, BTW-Administratie 31 maart 2009, 31. maart 2008. RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONEE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Compartimenten van KBC MULTI TRACK Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AGENDA. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

AGENDA. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren. AGENDA Van de buitengewone algemene vergadering van AEDIFICA die plaats zal vinden te 1040 Brussel, Guimardstraat 18 op zeventien april tweeduizend en zeven om twee uur minuten voor Meester James DUPONT,

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Vergoeding van het kapitaal (bruto dividend)

Vergoeding van het kapitaal (bruto dividend) De Raad van Bestuur van Belgacom N.V. van publiek recht nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de algemene jaarvergadering die zal gehouden worden op woensdag 18 april 2012 om 10 uur in het

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

(de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de vennootschap) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Elia System Operator Naamloze vennootschap Keizerslaan 20 B-1000 Brussel Ondernemingsnummer n 0476.388.378 (Brussel) (de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders en

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

CANDRIAM EQUITIES L Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette RCS Luxembourg B-47449

CANDRIAM EQUITIES L Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette RCS Luxembourg B-47449 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 1. FUSIES De raad van bestuur van de bevek Candriam Equities L (hierna de "bevek") heeft, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de bevek

Nadere informatie

Belfius Select Portfolio Fusie Informatiedocument 28/07/2017

Belfius Select Portfolio Fusie Informatiedocument 28/07/2017 Belfius Select Portfolio Fusie Informatiedocument 28/07/2017 Inleiding Dit informatiedocument is opgesteld conform artikel 126 van het KB van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016 WAREHOUSES DE PAUW commanditaire vennootschap op aandelen openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres..

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres.. STEMMING BIJ VOLMACHT De ondergetekende, Voornaam Naam.... Adres.. of Benaming. Juridische vorm.... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) VOLMACHT Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari 2016 om

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aangezien de Buitengewone

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie