Slachtoffer van een ongeval

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slachtoffer van een ongeval"

Transcriptie

1 Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding? En wat is de zogenaamde foutloze aansprakelijkheid, vooral ter bescherming van de zwakke weggebruiker en de bezoeker van voor het publiek toegankelijke gebouwen? In deze brochure krijgt u een overzicht en nuttige tips. 1

2 Inhoud Hoe worden ongevallen in de privé-sfeer vergoed?...5 Uitkering door het ziekenfonds...5 Andere financiële tegemoetkomingen...9 Schadevergoeding van de ongevallenverzekering...11 Hoe worden arbeidsongevallen vergoed?...15 Aangifte...15 Kosten...16 Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden...17 Sociale aspecten...22 Arbeidsongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is...22 Betwistingen...23 Wat als iemand anders aansprakelijk is?...25 Fout...26 Schade...27 Oorzakelijk verband...33 Wie zal uiteindelijk de toegekende vergoedingen betalen?...33 Fiscaal aspect...34 Hulp...35 Een geval apart: de foutloze aansprakelijkheid...37 De zwakke weggebruiker...37 De bezoeker van een voor het publiek toegankelijk gebouw

3 HOE WORDEN ONGEVALLEN IN DE PRIVE-SFEER VERGOED? Uitkering door het ziekenfonds Een ongeluk is gauw gebeurd: u snijdt zich in de keuken, slaat uw voet om bij het omspitten van de tuin, verbrandt uw arm bij het redden van een overkokende pan of... U kunt deze lijst allicht nog verder aanvullen. Stuk voor stuk gaat het hier om ongevallen in de huiselijke omgeving. U rent misschien onmiddellijk naar een dokter. De rekening wordt u achteraf geserveerd en kan u al eens naargelang het geval zuur opbreken. Wat u moet doen om de vaak hoge verpleegkosten vergoed te krijgen en welke instanties u hiervoor moet aanspreken, wordt u in de volgende pagina s uitvoerig toegelicht. De ongevallenverzekering wordt daarbij specifiek onder de loep genomen. Aangifte Geef een ongeval zo vlug mogelijk aan bij uw ziekenfonds, en vraag aan de afgevaardigde wat uw rechten zijn in uw specifieke situatie en welke formaliteiten u moet vervullen. Want een aantal gerechtigden heeft recht op de zogenaamde voorkeurregeling (hogere terugbetalingstarieven, ). Vroeger noemden we dit het WIGW-statuut, een verzamelnaam voor weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen. Deze voorkeurcategorie is de laatste jaren echter uitgebreid tot langdurig werklozen en tot personen die OCMW-steun, een bestaansminimum, een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of verhoogde kinderbijslag in het kader van de sociale bijstand krijgen. Ook de omstandigheden waarin het ongeval zich voordeed, spelen een rol: Gebeurde het ongeval in het buitenland? Gaat het om een sportongeval? Betreft het een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk? Is iemand anders aansprakelijk voor het ongeval? Verder in deze brochure kunt u lezen dat deze omstandigheden een groot verschil maken voor de vergoeding. Geef een ongeval zo vlug mogelijk aan bij uw ziekenfonds. 5

4 Prestaties van het ziekenfonds Kosten van gezondheidszorgen Kleine en grote risico s Het geheel van de gezondheidszorgen wordt ingedeeld in twee groepen: kleine en grote risico s. Grote risico s zijn o.m. ziekenhuisopname, heelkundige ingrepen, bevallingen, speciale verstrekkingen zoals radiografieën, laboratoriumonderzoeken en bestralingen, revalidatie en opname in rust- of verzorgingstehuizen. Kleine risico s zijn o.m. de raadplegingen en zorgen van geneesheren, tandartsen en paramedici, (kinesisten, verpleegkundigen, enz.), geneesmiddelen, kleine heelkundige ingrepen en specialistische verzorgingen. Dit onderscheid is van belang als u zelfstandige bent. U bent dan alleen verplicht u te verzekeren voor de grote risico s. De kleine risico s komen voor vergoeding in aanmerking als u zich hiervoor vrijwillig bij uw ziekenfonds hebt laten verzekeren. Valt u onder een ander stelsel (u bent bijv. werknemer), dan bent u automatisch verzekerd voor kleine en grote risico s. Terugbetaling De terugbetaling gebeurt meestal volgens bepaalde percentages. Gewone zorgen: 70 à 75 % van het vastgestelde tarief en voor sommige kinesitherapeutische verstrekkingen 60 % van het vastgestelde tarief. Ziekenhuisopname: zorgen van specialisten, prothesen, revalidatie 100 à 75 % van het vastgestelde tarief; voor ziekenhuisopname blijft per dag een persoonlijk aandeel te uwen laste. Geneesmiddelen: een bepaald remgeld afhankelijk van het soort geneesmiddel blijft ten laste van het slachtoffer. Opgelet! - Alleen de zorgen die opgenomen zijn in de zogenaamde nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen worden terugbetaald. Andere behandelingswijzen (zoals natuurgeneeswijzen en homeopathie) worden niet terugbetaald. Hetzelfde geldt voor de alternatieve geneesmiddelen. Vraag altijd advies aan uw ziekenfonds, want sommige ziekenfondsen betalen in het kader van de vrije aanvullende verzekering wel (gedeeltelijk) homeopathische geneesmiddelen terug. - Het ziekenfonds houdt alleen rekening met de vastgestelde tarieven uit de Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Vraagt een geneesheer meer, dan moet u het verschil volledig zelf betalen. - Het ziekenfonds is geen tussenkomst verschuldigd als het ongeval waarvoor de zorgen werden verstrekt onder toepassing valt van de wetgeving op de arbeidsongevallen (zie hiervoor het tweede deel van deze brochure). - Sinds de Programmawet van 24 december 2002 (B.S. van 31 december 2002) betaalt het ziekenfonds wel een vergoeding voor ongevallen die zich voordoen tijdens het beoefenen van een sport in competitieverband waarvoor toegangsgeld gevraagd wordt en waarvoor de spelers bezoldigd zijn. - Voor individuele kinesitherapiezittingen stelden de ziekenfondsen een plafond in van 60 terugbetaalbare zittingen per jaar. Voor bepaalde aandoeningen kan de raadsgeneesheer van het ziekenfonds een afwijking toestaan. 6

5 - Zorg dat u altijd uw SIS-kaart bij u hebt als u naar de dokter, de apotheker of het ziekenhuis gaat. Formaliteiten Het ziekenfonds eist altijd een medisch getuigschrift. Voor bepaalde behandelingen en geneesmiddelen is een toelating vereist van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Voor revalidatie is een speciale regeling van kracht waarbij ieder individueel geval moet worden goedgekeurd. Fiscaal aspect Terugbetalingen in het kader van gezondheidszorgen zijn niet belastbaar. Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid U bent loon- of weddetrekkende Bent u arbeider, dan betaalt uw werkgever uw loon tot twee weken na het ongeval. Als bediende hebt u gedurende een maand recht op het gewaarborgd loon. Na deze periode betaalt het ziekenfonds een uitkering wegens primaire arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering bedraagt 60 % van het brutoloon (dat beperkt is tot een bepaald maximum) voor werknemers met personen ten laste en voor alleenstaande werknemers. Voor samenwonenden wordt het percentage verminderd tot 55 %. Voor werklozen mag het bedrag van de uitkeringen wegens primaire arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste zes maanden niet hoger liggen dan de werkloosheidsuitkering waarop ze recht zouden hebben indien ze zich niet in een staat van arbeidsongeschiktheid hadden bevonden. Bent u na 1 jaar nog altijd arbeidsongeschikt, dan krijgt u een invaliditeitsuitkering. Wanneer u een gezin ten laste hebt, bedraagt deze uitkering maximaal 65 % van het begrensde loon. Hebt u geen gezin ten laste, dan is dat percentage 45 of 40 %, afhankelijk van het feit of u alleen woont, samenwoont met een persoon die niet over een inkomen beschikt of samenwoont met een persoon die een inkomen heeft. Die uitkering wordt stopgezet wanneer het einde van uw invaliditeit wordt vastgesteld, en alleszins wanneer u de pensioenleeftijd hebt bereikt. U bent zelfstandige Als zelfstandige hebt u de eerste maand geen recht op een uitkering. Na deze periode ontvangt u een vast bedrag. Dat verschilt echter naargelang u al dan niet een gezin ten laste hebt. Vanaf de dertiende maand wordt dit bedrag verhoogd. Fiscaal aspect De uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit worden belast als vervangingsinkomen. Als u opnieuw aan het werk kunt, breng dan uw ziekenfonds onmiddellijk op de hoogte. Tegemoetkoming bij overlijden Bij overlijden draagt het ziekenfonds bij in de begrafeniskosten als de overledene een werknemer of een gepensioneerde was. Voor het overheidspersoneel is er meestal ook in een tegemoetkoming voor de begrafe- 7

6 niskosten van overleden gezinsleden voorzien. Voor de andere beroepscategorieën is er geen wettelijke tegemoetkoming, maar kan het ziekenfonds wel bepaalde prestaties verschuldigd zijn in het kader van de vrije aanvullende verzekering. Raadpleeg bij overlijden van een familielid of vriend altijd zijn ziekenfonds. In het buitenland Wanneer u in het buitenland gezondheidszorg genoten hebt, dan krijgt u die kosten terugbetaald door de sociale zekerheid van dat land, voorzover België met dat land een overeenkomst heeft gesloten. U moet wel beschikken over het juiste formulier (bijv. het formulier E 111). In het kader van de aanvullende verzekering bieden de verschillende ziekenfondsen een aantal extra prestaties aan. Hou er rekening mee dat het ziekenfonds alleen die medische zorgen zal terugbetalen die het slachtoffer nodig heeft. Voor een aantal zorgen is er, afhankelijk van het land, geen of maar een gedeeltelijke terugbetaling. Een passende bijstandsverzekering is zeker geen overbodige luxe om ervoor te zorgen dat de medische kosten voldoende verzekerd zijn. Zo n bijstandsverzekering dekt afhankelijk van de gekozen waarborgen ook veel andere kosten, zoals de repatriëring van de medereizigers en van het voertuig, als dat beschadigd is door een ongeval. Vraag bij het ziekenfonds na welke prestaties het verleent voor het land van bestemming en zorg ervoor dat u de vereiste formulieren meekrijgt. Wordt u in het buitenland opgenomen in een ziekenhuis, verwittig dan onmiddellijk de alarmcentrale van uw ziekenfonds en neem contact op met uw bijstandsverzekeraar. 8

7 Andere financiële tegemoetkomingen Naast de betalingen en de uitkeringen van het ziekenfonds zijn er nog een aantal andere financiële tegemoetkomingen waarop u recht kunt hebben als u of een van uw gezinsleden het slachtoffer werd van een ongeval. Het overlevingspensioen In geval van overlijden heeft de overlevende echtgenoot recht op een overlevingspensioen. U komt hiervoor in aanmerking van zodra u minstens 45 jaar bent of kinderen ten laste hebt of 66 % invalide bent. Het pensioenbedrag hangt af van de beroepsloopbaan van de overleden echtgenoot en van zijn of haar statuut (werknemer, zelfstandige of ambtenaar). Hebt u als overlevende echtgenoot een inkomen uit arbeid, dan bent u verplicht dat aan te geven. Op basis van dat bedrag wordt het overlevingspensioen verminderd of zelfs ingetrokken. Het pensioen moet u aanvragen op het gemeentehuis. Tegemoetkomingen voor mindervaliden Hebt u als gevolg van het ongeval een handicap, dan kunt u aanspraak maken op een aantal financiële tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomingen moet u aanvragen op het gemeentehuis, waar men u de nodige inlichtingen en formulieren zal geven. Daarnaast kunt u nog een aantal andere voordelen genieten, zoals sociale telefoontarieven, goedkopere spoorwegtarieven, speciale parkeerkaarten, gezinshulp, vrijstelling of vermindering van bepaalde belastingen (bijv. verkeersbelasting, BTW op auto s),... Voor meer informatie daarover kunt u altijd terecht bij de sociale dienst van uw ziekenfonds. 9

8 Verhoogde kinderbijslag Mindervalide kinderen geven recht op een verhoogde kinderbijslag, op voorwaarde dat zij een invaliditeit hebben van minstens 66 %. Ook de kinderen van een mindervalide werknemer of zelfstandige hebben recht op een verhoogde kinderbijslag. Daarvoor moet u zich wenden tot het kinderbijslagfonds waarbij uw werkgever is aangesloten of tot de Rijksdienst voor Kinderbijslag. Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Wanneer u ernstige lichamelijke letsels oploopt ten gevolge van een opzettelijke gewelddaad, en u krijgt van de aansprakelijke geen (voldoende hoge) vergoeding, dan kunt u zich wenden tot het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Dat kan het geval zijn als u het slachtoffer bent van een car- of homejacking. Een degelijke rechtsbijstandsverzekering komt daarbij zeker van pas. Ze zorgt eventueel zelf voor een vergoeding in geval van insolventie (zie p. 34). 10

9 Schadevergoeding van de ongevallenverzekering Er bestaan verschillende soorten ongevallenverzekeringen: de persoonlijke verzekering die 24 uur per dag geldt, de persoonlijke verzekering in het privé-leven, de specifieke lichamelijke ongevallenverzekeringen (bijv. ongevallen op school, op reis, in het verkeer, in het verenigingsleven, enz.). Welke van de hierna vermelde waarborgen in uw situatie verzekerd zijn en voor welke bedragen, vindt u terug in de algemene of bijzondere voorwaarden van uw polis. Formaliteiten U moet alle rekeningen eerst aan het ziekenfonds voorleggen en een verzamelstaat vragen: daarin worden zowel de betalingen vermeld als het gedeelte dat te uwen laste blijft. Deze verzamelstaat stuurt u naar uw verzekeraar, samen met de originele facturen waarvoor het ziekenfonds geen vergoedingen betaalde. Uw verzekeraar betaalt u op basis van de ingeleverde bewijsstukken een vergoeding zoals bepaald in de polisvoorwaarden. Leg alle rekeningen eerst aan het ziekenfonds voor en vraag een verzamelstaat aan. Is er geen terugbetaling door het ziekenfonds, bezorg dan aan uw verzekeraar de originele facturen. Vergoeding van de verpleegkosten Aanvullend op het ziekenfonds betaalt de verzekeraar de kosten voor de geneeskundige verzorging. Ook de behandelingen waarvoor het ziekenfonds geen tegemoetkoming voorziet, worden (gedeeltelijk) vergoed wanneer zij door een geneesheer werden voorgeschreven. De verzekeraar betaalt eveneens de vervoerkosten die met de behandeling gepaard gaan, de kosten voor de eerste prothese en voor het eerste orthopedisch toestel, de kosten voor het opsporen en redden van de verzekerde en de kosten voor vervoer en repatriëring van het stoffelijk overschot. 11

10 Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid of invaliditeit De verzekeraar betaalt voor elke dag dat u arbeidsongeschikt bent een dagvergoeding uit. Het bedrag daarvan staat vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw polis. De betalingen worden stopgezet na de in de polis overeengekomen periode (1, 2 of 3 jaar) of wanneer u het werk volledig hervat of wanneer de blijvende ongeschiktheid definitief wordt vastgesteld. Bij gedeeltelijke werkhervatting wordt de dagvergoeding herleid in verhouding tot de resterende ongeschiktheid. U moet wel rekening houden met wachttijden: naargelang de polis krijgt u de eerste week, de eerste twee weken of de eerste maand van uw arbeidsongeschiktheid geen vergoeding uitbetaald. Van blijvende invaliditeit is er sprake zodra er letsels worden vastgesteld waarvan het slachtoffer zijn verdere leven gevolgen zal ondervinden. Deze gevolgen worden uitgedrukt in een percentage dat bepaald wordt volgens de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit. Bent u volledig en blijvend ongeschikt, dan betaalt de verzekeraar de overeengekomen vergoeding. Bent u gedeeltelijk en blijvend ongeschikt, dan wordt evenredig met de graad van invaliditeit een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Betreft het een zeer ernstige graad van ongeschiktheid, dan bepaalt de polis dikwijls dat de vergoeding wordt verdubbeld of zelfs verdrievoudigd, of dat er een extra vergoeding wordt betaald voor invaliditeiten van 67 % of meer. Formaliteiten U moet de verzekeraar altijd de volgende documenten bezorgen: een medisch getuigschrift met een omschrijving van de kwetsuren en de te verwachten gevolgen, medische attesten met vermelding van de periode en de graden van de arbeidsongeschiktheid, een getuigschrift van genezing of van consolidatie van de letsels. De verzekeringsmaatschappij kan u ook uitnodigen voor een geneeskundig onderzoek door haar adviserende geneesheer. Formaliteiten De verzekeraar zal een geneeskundig attest opvragen van de behandelende arts en u uitnodigen voor een geneeskundig onderzoek door haar adviserende geneesheer. Bij een meningsverschil mag u een eigen geneesheer aanduiden, die samen met de geneesheer van de verzekeraar een akkoord probeert te bereiken. Slagen zij daar niet in, dan duiden zij een derde geneesheer aan om de knoop door te hakken. 12

11 Uitkering bij overlijden En de hospitalisatieverzekering? De bedragen die uitgekeerd worden bij overlijden staan in de bijzondere voorwaarden van de polis. U vindt er eveneens een opsomming van de rechthebbenden. Formaliteiten Een overlijdensakte en een medisch attest met vermelding van de doodsoorzaak moeten worden voorgelegd. Wanneer u als erfgenaam aanspraak maakt op de uitkering en het saldo van de rekening bedraagt minder dan 743,68 euro, dan volstaat een erfrechtverklaring die u kunt aanvragen bij de dienst Bevolking in de woonplaats van de overledene. Bedraagt de uitkering meer dan 743,68 euro, dan moet u een akte van bekendheid aanvragen bij het vredegerecht of bij de notaris die de nalatenschap regelt. Fiscaal aspect Vermits de premies van een ongevallenverzekering in principe niet fiscaal aftrekbaar zijn, zijn ook alle betalingen die gedaan worden uit hoofde van deze verzekering vrijgesteld van belasting. In ongevallenverzekeringen waarin de vergoedingen worden berekend op een overeengekomen jaarloon en/of economische arbeidsongeschiktheid, is de verzekeraar verplicht voorheffingen (taks) af te houden van de vergoedingen. Wanneer een verzekeringsmaatschappij een uitkering bij overlijden heeft gedaan, is zij wel verplicht het ministerie van financiën daarvan op de hoogte te brengen. Een hospitalisatieverzekering garandeert u de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging evenals een aantal andere kosten wanneer u opgenomen wordt in een ziekenhuis. Het maakt niet uit of die opname het gevolg is van een ongeval of een ziekte. Ook voor de medische kosten gedurende een korte periode vóór en na de opname in het ziekenhuis krijgt u een vergoeding. Een ongevallenverzekering en een hospitalisatieverzekering vullen elkaar perfect aan. U doet er wel goed aan uw verzekeringsagent om advies te vragen over de verzekeringsformule die het best bij uw persoonlijke situatie past. Raad en daad Problemen of onduidelijkheden? Contacteer dan de KBC-agent in uw buurt. Hij zal u met raad en daad bijstaan en u graag alle nodige informatie verstrekken. 13

12 HOE WORDEN ARBEIDSONGEVALLEN VERGOED? Aangifte In het eerste deel van deze brochure gingen we dieper in op de vergoeding van ongevallen die zich voordoen in de privé-sfeer. Maar ongevallen kunnen zich natuurlijk ook voordoen in uw beroepsleven. En daar gelden andere regels. Over arbeids(weg)ongevallen handelen twee basiswetgevingen. Behoort u tot het overheidspersoneel of gelijkgestelden (militairen, onderwijzend personeel,...) dan is de wet van 3 juli 1967 op u van toepassing. Bent u daarentegen in de privé-sector tewerkgesteld, dan valt u onder toepassing van de wet van 10 april De schadeloosstelling voorzien in beide wetten is min of meer gelijklopend. Hierna volgt een overzicht van de schadeloosstelling zoals voorzien voor werknemers tewerkgesteld in de privé-sector. Uw werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten bij een arbeidsongevallenverzekeraar die zelf rechtstreeks instaat voor de schadeloosstelling van de getroffen werknemer of van diens rechthebbenden. Uw bedrijfsleider of zijn afgevaardigde geeft het ongeval aan op het wettelijk aangifteformulier. Het arbeids(weg)ongeval is bewezen De verzekeraar van uw bedrijf neemt het ongeval aan en betaalt de vergoedingen zoals voorzien in de arbeidsongevallenwet. Uw ziekenfonds keert in dat geval geen vergoedingen uit. Twijfel of weigering van een arbeids(weg)ongeval Het is niet altijd mogelijk om aan de hand van de gegevens van de aangifte uit te maken of de arbeidsongevallenwet wel van toepassing is. Bij twijfel stelt de verzekeraar een onderzoek in en brengt hij u, uw werkgever en het Fonds voor Arbeidsongevallen hiervan op de hoogte. De verzekeraar verwittigt eveneens uw ziekenfonds. Dat ziekenfonds keert dan de vergoedingen uit op dezelfde manier als bij een ongeval in de privésfeer. Als uit het onderzoek achteraf blijkt dat er wel degelijk een arbeids(weg)ongeval plaatsvond, vergoedt de verzekeraar het ziekenfonds en betaalt hij u de eventuele aanvullende vergoedingen. 15

13 Kosten Medische kosten De erelonen van de huisarts, chirurg, specialist, kinesitherapeut, verpleegster, enz. neemt de verzekeraar van uw werkgever op zich ten belope van 100 % van het vastgesteld tarief in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Geneesmiddelen worden volledig terugbetaald, na het voorleggen van een medisch voorschrift. Uw verblijf in het ziekenhuis wordt vergoed ten belope van de gemiddelde prijs van een gemeenschappelijke kamer. De kosten van een prothese of orthopedisch apparaat, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing ervan, zijn eveneens voor rekening van de betrokken verzekeringsmaatschappij. De schade aan prothesen of orthopedische apparaten, veroorzaakt door het ongeval, wordt eveneens vergoed. kosten rechtvaardigen. Bezorg hem deze documenten dan ook zo snel mogelijk en vermeld op elk stuk zijn dossiernummer. Als u de arts of het ziekenhuis laat weten dat het om een arbeidsongeval gaat, zult u de kosten niet zelf moeten betalen. De meeste artsen, apothekers en ziekenhuizen sturen in dat geval hun rekeningen en facturen rechtstreeks naar de verzekeraar van uw onderneming. Bezorg medische attesten, rekeningen en nota s altijd zo snel mogelijk aan uw verzekeraar. Opgelet! - In principe worden alleen de zorgen vergoed die opgenomen zijn in de zogenaamde nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. Maar als u voorafgaand toestemming vraagt aan de verzekeraar, dan kunnen bepaalde zorgen waarvoor geen Z.I.V.- tarief bestaat en die de verzekeraar nuttig acht, toch worden vergoed tegen hun werkelijke kostprijs, op voorwaarde dat die prijs redelijk is in vergelijking met gelijkaardige erkende prestaties. - De verzekeraar houdt alleen rekening met de vastgestelde tarieven in de Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Vraagt een geneesheer meer, dan moet u het verschil volledig zelf betalen. - De verzekeraar kan maar betalen naarmate hij in het bezit is van attesten, rekeningen en nota s die de 16

14 Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden Verplaatsingskosten Verplaatsingen op verzoek van uw verzekeraar, zijn adviserend arts of ten gevolge van een procedure voor de arbeidsrechtbank, worden vergoed. Dat geldt eveneens voor elke verplaatsing om medische redenen. Wanneer u gebruik maakt van het openbaar vervoer of u om medische redenen met een ziekenwagen vervoerd moet worden, krijgt u het volledige bedrag terugbetaald. Wanneer u een ander voertuig gebruikt (eigen wagen of taxi) en de afstand bedraagt ten minste 5 kilometer, dan ontvangt u 0,25 euro per kilometer. Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt voor een periode van ten minste twee dagen, worden de verplaatsingskosten van naaste familieleden onder bepaalde voorwaarden terugbetaald. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden ten gevolge van een arbeidsongeval, wordt de vergoeding of de rente berekend op het basisloon. Dat is het loon waarop u, in de functie waarin u was tewerkgesteld op het ogenblik van het ongeval, recht hebt voor de periode van het jaar dat aan het arbeidsongeval voorafgaat. In geval van tijdelijke ongeschiktheid wordt de vergoeding berekend op basis van het gemiddelde dagloon. Dat gemiddelde dagloon is gelijk aan het basisloon gedeeld door 365. Het basisloon waarop de vergoedingen worden berekend, wordt in aanmerking genomen tot een door de wet bepaald maximumbedrag, het zogenaamde wettelijk plafond. Dat bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index. Vergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid Voor de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid ontvangt u van uw werkgever tenzij uw statuut het anders bepaalt uw normale loon. Vanaf de 31ste dag ontvangt u per kalenderdag een dagvergoeding die gelijk is aan 90 % van het gemiddelde dagloon. Als u opnieuw aan het werk kunt, moet u de verzekeraar daarvan op de hoogte brengen. Het is ook mogelijk dat u uw werk maar gedeeltelijk kunt hervatten. In dat geval betaalt de verzekeraar het verschil tussen het loon dat u verdiende op het ogenblik van het ongeval en het loon dat u ontvangt bij uw gedeeltelijke werkhervatting. Na een termijn van drie maanden worden de verschuldigde bedragen aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ze worden gekoppeld aan de spil- 17

15 index die op de datum van het ongeval van kracht is. De vergoedingen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden uitbetaald op dezelfde tijdstippen als het loon. De bijdragen voor de sociale zekerheid zijn dezelfde als die op de lonen. Er wordt ook 11 % bedrijfsvoorheffing op ingehouden. De vergoedingen kunnen pas betaald worden als de verzekeraar in het bezit is van een medisch attest van arbeidsongeschiktheid, afgeleverd door uw behandelende geneesheer. Opdat de verzekeraar van uw bedrijf tijdig de verschuldigde bedragen kan overmaken, moet u hem regelmatig de (verlengings)attesten bezorgen. De adviserende arts van de verzekeringsmaatschappij kan u één of zelfs verscheidene keren uitnodigen voor een medisch onderzoek. Dat gebeurt onder meer om de evolutie van de letsels te volgen, en om na te gaan wanneer en in welke mate u het werk zou kunnen hervatten. De verzekeringsmaatschappij zal eveneens overgaan tot zo n onderzoek om de consolidatie en eventueel de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid Blijvende arbeidsongeschiktheid houdt in dat de opgelopen letsels ten gevolge van het ongeval een blijvende weerslag hebben op uw situatie op de gehele arbeidsmarkt. De graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt bepaald bij consolidatie, op het ogenblik dat de letsels medisch gezien niet meer evolueren. Vanaf de consolidatiedatum wordt de jaarvergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid berekend in functie van de blijvende ongeschiktheidsgraad en uw basisloon. Deze jaarvergoeding wordt verminderd met de sociale bijdragen en de belasting (bedrijfsvoorheffing). Tot een ongeschiktheidspercentage van 20 % blijft de jaarvergoeding evenwel vrij van belasting. Als u bovendien kunt bewijzen geen loonverlies te lijden, dan kan het resterende deel van uw jaarvergoeding (boven 20 %) ook worden vrijgesteld van belasting. Vergeet niet de verzekeraar op de hoogte te brengen zodra u weer aan het werk kunt. Bij een ongeschiktheidsgraad van minder dan 5 % wordt de jaarvergoeding verminderd met de helft. Bij een ongeschiktheidsgraad van minder dan 10 % wordt de jaarvergoeding verminderd met een vierde. Alleen de jaarvergoedingen voor een ongeschiktheid van minstens 16 % worden geïndexeerd. De volledige jaarvergoeding wordt in één keer op het einde van het jaar betaald, tenzij bij een ongeschiktheid van minstens 10 %. In dat geval ontvangt u de jaarvergoeding maandelijks in twaalfden. 18

16 Voor ongeschiktheden van minder dan 16 % ontvangt u de vergoeding slechts voorlopig van de verzekeraar. Naderhand betaalt het Fonds voor Arbeidsongevallen u deze vergoeding uit (zie bekrachtigingsprocedure). Vergoeding voor hulp van derden Uw invaliditeit kan zo groot zijn dat u niet alleen een grote arbeidsongeschiktheid overhoudt aan uw ongeval, maar dat u bovendien niet meer verder door het leven kunt zonder hulp van anderen. Die afhankelijkheid van derden wordt getoetst aan de courante dagelijkse handelingen die elke mens moet kunnen stellen om een zo normaal mogelijk leven zelfstandig te kunnen leiden. Het resultaat van die toetsing wordt uitgedrukt in een percentage (tot maximaal 100 %). De vergoeding wordt dan berekend aan de hand van dat percentage dat wordt vermenigvuldigd met het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon. Die vergoeding wordt geïndexeerd en er worden geen sociale bijdragen of belastingen van afgehouden. Bekrachtigingsprocedure Zolang de overeenkomst met betrekking tot de vergoedingen niet bekrachtigd is, betaalt de verzekeraar die vergoedingen op basis van het voorgestelde percentage. De verzekeraar van uw bedrijf zal een overeenkomst opstellen voor de regeling van het ongeval. Hij vermeldt daarin het basisloon, het percentage van de blijvende ongeschiktheid en eventueel de toegekende prothesen of orthopedische toestellen. Bij een akkoord zal de verzekeraar de door beide partijen ondertekende overeenkomst ter bekrachtiging voorleggen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. Het Fonds gaat dan na of het ongeval correct is geregeld overeenkomstig de arbeidsongevallenwet. Als u en de verzekeraar het oneens zijn of als het Fonds voor Arbeidsongevallen weigert de overeenkomst te 19

17 bekrachtigen, zal de arbeidsrechtbank uitspraak doen over de regeling van het ongeval. Doen er zich problemen voor, dan zal de rechtbank een geneesheer als deskundige aanwijzen om de gevolgen van het ongeval te onderzoeken. Na de bekrachtiging of bij het definitief worden van de rechterlijke uitspraak, krijgen de vergoedingen een definitief karakter. Zo nodig worden de voorlopige uitkeringen geregulariseerd. Bedraagt uw arbeidsongeschiktheidsgraad minder dan 16 % en is de zaak definitief geregeld, dan ontvangt u uw vergoeding van het Fonds voor Arbeidsongevallen. De verzekeraar betaalt daarvoor een kapitaal aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen doet uitspraak over de geldigheid van de overeenkomst tussen u en de verzekeraar van uw bedrijf. Mogelijkheid tot herziening vorm van een bijslag voor blijvende verergering. Uitkering in kapitaal Bij het verstrijken van de herzieningstermijn (dat wil zeggen drie jaar na de bekrachtiging of de definitieve rechterlijke uitspraak) komt men tot een definitieve regeling. De jaarlijkse vergoeding voor een blijvende ongeschiktheidsgraad van minstens 16 % wordt omgezet in een lijfrente die geïndexeerd wordt. In dat geval kunt u vragen om maximaal een derde van de waarde van de rente waar u recht op hebt, in kapitaal uit te betalen. Dat verzoek moet de verzekeraar indienen bij de arbeidsrechtbank. De rechter gaat na of het verzoek gegrond is en beslist op grond van de aangehaalde redenen. Het spreekt vanzelf dat het bedrag van de jaarrente, na uitkering van een derde in kapitaal, met dat aandeel zal worden verminderd. Als na de bekrachtiging of na het vonnis de blijvende arbeidsongeschiktheid zou vermeerderen of verminderen, hebt u net als de verzekeraar het recht de herziening aan te vragen. Als de herziening plaatsheeft binnen de drie jaar na de bekrachtiging of na het definitieve eindvonnis (dat is binnen de herzieningstermijn), wordt de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid herberekend rekening houdend met het gewijzigde percentage blijvende arbeidsongeschiktheid. Als de herziening plaatsheeft na het verstrijken van de herzieningstermijn, hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een bijkomende vergoeding in de 20

18 Vergoeding bij overlijden Begrafeniskosten De persoon die instond voor de begrafeniskosten, heeft recht op een forfaitaire vergoeding gelijk aan dertig maal het gemiddelde dagloon (basisloon van het slachtoffer gedeeld door 365). De verzekeraar van de onderneming draagt eveneens de kosten van het overbrengen van de overledene naar de plaats waar de familie hem wenst te laten begraven. De verzekeringsmaatschappij vervult daarvoor eveneens de administratieve formaliteiten. Renten De volgende nabestaanden we noemen ze rechthebbenden kunnen een rente ontvangen: de echtgeno(o)t(e): niet de samenwonende partner; de kinderen: ook adoptiekinderen; de ouders: niet als er rechthebbende kinderen zijn; de kleinkinderen; de broers en zussen: als er geen andere rechthebbenden zijn. De overlevende echtgeno(o)t(e) ontvangt een lijfrente van 30 % van het basisloon. Zelfs de uit de echt gescheiden partner ontvangt zo n rente, op voorwaarde en in de mate dat de overledene een wettelijke uitkering tot levensonderhoud aan deze partner verschuldigd was. De kinderen ontvangen elk 15 %, samen maximaal 45 %, van het basisloon. Als hun andere ouder al eerder overleden was, dan worden deze percentages respectievelijk 20 % en 60 %. De kinderen ontvangen geen lijfrente maar een tijdelijke rente, en dit zolang ze recht hebben op kinderbijslag en minstens tot hun achttiende. De ouders, de kleinkinderen, de broers en zussen hebben maar recht op een rente als er geen rechthebbende kinderen zijn en als zij bewijzen dat zij rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van de overledene. De ouders ontvangen een lijfrente van respectievelijk 15 % of 20 % van het basisloon wanneer er al dan niet een rechthebbende partner is. Die rente is maar tijdelijk wanneer de overledene voor hen niet de belangrijkste kostwinner was. Op deze renten worden geen sociale bijdragen afgehouden. Zij worden belast zoals de vergoedingen voor blijvende ongeschiktheid en worden bovendien geïndexeerd. Uitkering in kapitaal De echtgeno(o)t(e) die een lijfrente geniet, kan vragen dat maximaal een derde van de waarde van de rente die hem of haar verschuldigd is, in kapitaal wordt uitbetaald. 21

19 Sociale aspecten Kinderbijslagen De periode waarin u tijdelijk arbeidsongeschikt bent wegens een arbeids(weg)ongeval, wordt inzake kinderbijslagen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Daartoe zijn attesten gehecht aan de afrekeningen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Bij tijdelijke of levenslange arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 % wordt de kinderbijslag vanaf de zevende maand verhoogd op voorwaarde dat u het statuut van rechthebbende met personen ten laste kunt inroepen. Om wezenbijslag te kunnen ontvangen, moet worden bewezen dat de vader of de moeder tijdens de 365 dagen die aan het overlijden voorafgingen, minstens zes maanden kinderbijslag ontvingen. Vakantiegeld Voor het vakantiegeld wordt de tijd dat u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent, en ook de periode dat u daarna nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, voor een deel gelijkgesteld met gewerkte dagen. De berekeningsbasis varieert volgens de leeftijd en het statuut (bedienden, handarbeiders, dienstboden, leerlingen). Arbeidsongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is De vergoedingen voorzien in de arbeidsongevallenwet worden ook toegekend wanneer een derde aansprakelijk is voor het arbeidsongeval. In bepaalde gevallen kunt u een aanvullende schadevergoeding vorderen van de aansprakelijke persoon (of van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar). Deze aanvullende schadevergoeding kan bijvoorbeeld de morele schade omvatten, maar ook de materiële schade (bijv. aan uw auto) en/of het gedeelte van uw inkomen dat het basisloon overschrijdt. Deze aanvullende schadevergoeding is in principe alleen verschuldigd door de voor het ongeval aansprakelijke personen die niet in uw onderneming tewerkgesteld zijn. Alleen als er opzet in het spel was of als het ongeval gebeurde op de weg van of naar uw werk, kunt u ter zake ook uw vorderingsrecht laten gelden ten overstaan van uw werkgever en uw collega-werknemers. Is een derde aansprakelijk, dan kunt u in bepaalde gevallen een schadevergoeding vorderen van de aansprakelijke persoon. 22

20 Betwistingen Als de verzekeraar van uw bedrijf van mening is dat er geen arbeidsongeval plaatsvond, brengt hij u, uw werkgever, het Fonds voor Arbeidsongevallen en uw ziekenfonds daarvan op de hoogte. Betwistingen in verband met deze beslissing worden behandeld door de arbeidsrechtbank. Problemen of onduidelijkheden? Neem contact op met de KBC-agent in uw buurt. Hij zal u helpen dit verzekeringskluwen te ontwarren en u graag alle nodige/ nuttige informatie verstrekken. 23

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Kapsalon Algemene Voorwaarden Pack Modulis Kapsalon 0079-2370302N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg Uw socialezekerheidsrechten in Luxemburg De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden Uw socialezekerheidsrechten in Zweden De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden

Veilig op Weg Algemene Voorwaarden Veilig op Weg Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig op Weg Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden Informatiebrochure Wat te doen na een overlijden Een praktische gids voor nabestaanden 3 1. Voor de plechtigheid...4 1.1 Te contacteren instanties...4 1.2 Omstandigheden van het overlijden...7 1.3 Persoonlijke

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie