OVERIGE BEDRIJFSREGELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERIGE BEDRIJFSREGELS"

Transcriptie

1 OVERIGE BEDRIJFSREGELS 1. Begripsvaststelling 1.0 Wanneer in het volgende document gesproken wordt over werkgever, dan wordt hiermee bedoeld: Automobielbedrijf Kooijman Vianen B.V. of Automobielbedrijf Kooijman Tiel B.V. of Automobielbedrijf Kooijman Utrecht B.V. of ATS Nieuwegein B.V. of ATS Zeist B.V. of 1.1 Wanneer in het volgende wordt gesproken over werknemer, dan wordt hiermede bedoeld: een ieder die met bovengenoemde werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. 1.2 Wanneer in het volgende wordt gesproken over levenspartner, dan wordt hiermede bedoeld een ieder, die met de werknemer is getrouwd, een samenlevingsovereenkomst heeft, of een geregistreerd partnerschap heeft afgesloten, dan wel degene, geen ouder, broer of zuster van de werknemer zijnde. 1.3 Wanneer in het volgende wordt gesproken over eigen auto, dan wordt hiermede bedoeld de auto van de werknemer, die voor regelmatig woon-werk verkeer wordt gebruikt en die als zodanig bekend is bij werkgever. 2. Persoonlijke gegevens 2.1 De werknemer is verplicht de werkgever op de hoogte te houden van wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens. Bij iedere wijziging in de persoonlijke omstandigheden en/of gegevens dient de werknemer de werkgever via een mutatieformulier in kennis te stellen. 3. Eigendommen 3.1 De werkgever is niet verantwoordelijk voor verlies van of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen, tenzij in dit document anders wordt vermeld, evenals tenzij de werkgever grove nalatigheid verweten kan worden. Werknemers welke beschikken over een zogenaamd kledingkastje ( monteurs ) dienen deze kastjes afgesloten te houden. Alles wat bovenop of onder de kastjes gelegd wordt kan door de schoonmaakdienst verwijderd worden. 4. CAO 4.1 Op de arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en haar werknemers is de CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf van toepassing. 4.2 Indien enige bepaling uit dit document in strijd is met een bepaling uit de CAO, zal die bepaling uit dit document voor de betreffende bepaling uit de CAO wijken. Versie: Pagina 1

2 5. Wijzigingen 5.1 Bij ingrijpende wijzigingen in de wetgeving op een bepaald terrein is het de werkgever voorbehouden het document op dienaangaande punten aan te passen. Indien de werkgever een wijziging doorvoert zal de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 5.2 In voorkomende situaties kan de werkgever bepalen dat ten voordele van de werknemer(s) wordt afgeweken van dit document. De werkgever zal dit aan de werknemer mededelen, waarna de werknemer kan aangeven of hij instemt met deze afwijking van het document. Stemt de werknemer niet in dan zullen zowel de werkgever als de werknemer zich houden aan het geen in het document is bepaald. BEDRIJFSBELANGEN 1. Algemeen 1.1 De werknemer dient te allen tijde rekening te houden met de (bedrijfs)belangen van de werkgever. 1.2 Indien de werknemer zich zodanig gedraagt dat de bedrijfsbelangen op het spel komen te staan heeft de werkgever het recht om de werknemer enige tijd te schorsen of in zeer ernstige gevallen de werknemer ontslag op staande voet te geven. 2. Bedrijfsterreinen en bedrijfspanden 2.1. De werknemer is verplicht onmiddellijk melding aan de werkgever te doen, wanneer zich in het pand of op het terrein van de onderneming personen bevinden, welke zich daar mogelijk onrechtmatig ophouden 2.2 Zonder vooraf verkregen toestemming is het niet toegestaan om, buiten de werktijden, zoals deze later in dit document worden vermeld, het pand te betreden. 2.3 Werknemers die het alarmpaneel bedienen van het bedrijfspand (in- en uitschakelen) worden verzocht dit accuraat te doen om loze alarmmeldingen te voorkomen. Bij loze alarmmeldingen worden er extra kosten aan het bedrijf van de werkgever doorberekend. 3. Geheimhouding 3.1 Werknemer dient strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle bijzonderheden de werkgever of het bedrijf van de werkgever betreffende en ten aanzien van alle zaken waarvan de werknemer redelijkerwijs dient te begrijpen, dat geheimhouding voor de werkgever van het grootste belang is. 3.2 Indien de werkgever zich niet houdt aan het gestelde in het vorige lid riskeert de werknemer ontslag op staande voet. Versie: Pagina 2

3 3.3 Het is de werknemer eveneens verboden na beëindiging van het dienstverband op enigerlei wijze aan derden enige mededeling betreffende enig bijzonderheid van het bedrijf van werkgever te doen, zulks op straffe van verbeurte aan de werkgever van een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot 5.000,- onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de werkgever van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. Overtreding zal voor de werkgever eveneens aanleiding kunnen geven bij de Officier van Justitie aangifte te doen van het plegen van het misdrijf, omschreven in artikel 273 van het Wetboek van Strafrecht. 3.4 De werknemer dient zich er te allen tijde voor in te zetten dat gegevens welke geheim dienen te blijven niet door onbevoegden kunnen worden ingezien en/of ter ore kunnen komen. VEILIGHEID (zie ook blad Richtlijnen inzake veilig werken ). 1. Voorlichting 1.1. De werkgever zal er zorg voor dragen dat alle werknemers op de hoogte zijn van alle risico s het werk aangaande. Daarnaast zal de werkgever de werknemers voorlichten over hoe deze risico s te beperken en hoe aantasting van de gezondheid of zelfs ongevallen te voorkomen Het bovenstaande houdt in dat de werkgever de werknemers op de hoogte stelt van de gevaren op de werkplek in het algemeen, en van de gevaren welke aan een bepaalde machine of werkplek, waarmee of waarin een bepaald werknemer zijn werkzaamheden moet uitvoeren Naast de gevaren wijst de werkgever de werknemer ook op de beveiliging die op machines e.d is aangebracht, zodat de werknemer op de hoogte is van de werking van deze beveiliging en zijn werkwijze daarop kan aanpassen. 2. Bedrijfshulpverlening 2.1. De werkgever zal, afhankelijk van de hoeveelheid werknemers binnen het betreffende bedrijf, één of twee werknemers aanwijzen, die verantwoordelijk zullen zijn voor de hulpverlening mochten er zich calamiteiten voor doen, zoals ongevallen etc Deze werknemers zullen een gedegen cursus volgen om tijdens calamiteiten op de juiste wijze te kunnen optreden. De kosten van een dergelijke cursus worden geheel door de werkgever vergoed, indien de werknemer zich ervoor inzet om deze cursus met goed gevolg te beëindigen. 3.. Verplichting 3.1 Indien de werknemer twijfelt over een juiste wijze van gebruik van de beveiliging en/of de beschermingsmiddelen dan dient deze hierover de werkgever te raadplegen, die hem dan zonodig opnieuw uitleg geeft over de juiste wijze van gebruik. Versie: Pagina 3

4 3.2 De werknemer is verplicht de werkgever terstond van ieder gevaar op de werkplek op de hoogte te stellen. 3.3 Indien de werknemer zich niet houdt aan bovenstaande verplichtingen is de werkgever niet aansprakelijk voor eventuele schade voor zijn gezondheid. Mocht de werknemer door zich niet te houden aan bovenstaande verplichtingen arbeidsongeschikt geraken, dan is de werkgever gerechtigd om hem geen ziekengeld uit te betalen. Indien de werknemer door zich niet te houden aan bovenstaande voorschriften ook de andere werknemers in gevaar brengt, heeft de werkgever het recht deze werknemer enige tijd te schorsen of deze in zeer ernstige gevallen ontslag op staande voet te geven. ARBEIDSTIJDEN 1. Werktijden 1.1 De voltijdse werkweek bedraagt gemiddeld 38 uur per 4 weken. 1.2 De standaard werktijden zijn van maandag t/m donderdag van en uur, op vrijdag van uur tot Dagelijks wordt 2 x een kwartier koffiepauze en drie kwartier lunchpauze afgetrokken. De werktijden voor de medewerkers van de afdelingen Berging, Verkoop, Receptie en Pomp&Shop evenals voor leidinggevende medewerkers wijken af van het bovenstaande en worden per werknemer apart overeengekomen. 1.3 De werknemer is verplicht stipt op tijd zijn werkzaamheden aan te vangen. 2. Overwerk 2.1 De werknemer is verplicht op daartoe strekkend verzoek van de werkgever langer te werken dan zijn dienstrooster aangeeft. De werknemer kan zelf ook bepalen dat overwerken noodzakelijk is in verband met een bepaald project; één en ander conform taak- en functieomschrijving. 2.2 Voor ieder uur overwerken ontvangt de werknemer 150% van zijn gewone uurloon. Werkt de werknemer op zondag of een andere feestdag, welke later in dit document mat name wordt omschreven, dan ontvangt de werknemer 200% van zijn gewone uurloon voor ieder uur werken. (Met uitzondering van de medewerkers van het brandstofverkooppunt.) 2.3 Werkzaamheden, binnen een half uur voor aanvang en/of een half uur na beëindiging van het dienstrooster zijn geen overuren. 2.4 Vergoedingen worden slechts uitbetaald indien de werkgever de werknemer heeft gevraagd dan wel toestemming heeft gegeven om over te werken. 2.5 De afrekening van de overwerkvergoedingen vindt plaats via de salarisverwerking de maand volgend op die waarin het werk overwerk is verricht. 2.6 In overleg tussen de werkgever en de werknemer kunnen overuren en toeslagen daarop geheel of gedeeltelijk in vrije tijd worden vergoed. Versie: Pagina 4

5 2.7 Het bepaalde in dit artikel betreffende vergoedingen is niet van toepassing, indien de vergoeding zijn inbegrepen in het salaris, wat moet blijken uit de arbeidsovereenkomst of andere schriftelijke verklaring. 2.8 Indien een werknemer zijn werkzaamheden op een bepaalde dag voor uur heeft aangevangen en op verzoek van de werkgever dan wel na overleg met de werkgever tot na uur die zelfde dag blijft werken, heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal 7,50 voor een maaltijd. Dit bedrag zal aan de werknemer op vertoon van de rekening worden uitbetaald op de wijze als vermeld bij punt 2.5. (Met uitzondering van medewerkers van het brandstofverkooppunt en bergingsbedrijf.) VAKANTIE, VERLOF EN VAKANTIEBIJSLAG 1. Zon, - en feestdagen 1.1. Op Zondagen en feestdagen wordt in de regel niet gewerkt, met uitzondering van medewerkers afdeling verkoop, Pomp & Shop en Takel & Berging Als feestdagen worden beschouwd: Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag evenals Eerste en Tweede Kerstdag Indien de werkgever de werknemer verzoekt om toch op een zon, - of feestdag te werken en de werknemer stemt daarmee in dan ontvangt de werknemer voor ieder uur werken een vergoeding van 200% van zijn gewone uursalaris; met uitzondering van de verkoopmedewerkers, medewerkers Pomp & Shop en Takel & Berging. 2. Vakantie- en snipperdagen 2.1. Een aaneengesloten vakantie kan hooguit drie aaneengesloten weken duren 2.2. Een vakantie welke 1 week of langer duurt, dient tenminste 2 maanden van tevoren met de werkgever te worden besproken. Een kortere vakantie dient tenminste 2 weken van tevoren met de werkgever te zijn besproken Een werknemer kan slechts na toestemming van de werkgever vakantie c.q. snipperdagen opnemen De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen aanwezig zijn, na overleg met de werknemer, de al vastgestelde vakantie wijzigen. De financiële schade, welk de werknemer tengevolge daarvan aantoonbaar lijdt, wordt door de werkgever vergoed De werkgever is gerechtigd om 3 vakantiedagen als collectieve vastgestelde vakantie aan te wijzen. 2.6 Vakantie/snipperdagen opgebouwd in een bepaald jaar dienen in principe voor het einde van ieder kalenderjaar te zijn genoten. Indien de werknemer op 1 december zijn vakantie/snipperdagen nog niet geheel opgemaakt heeft, zal de werkgever de nog resterende vakantie/snipperdagen na overleg met de werknemer inplannen. Indien het voor een werknemer niet mogelijk is om al zijn vakantie/snipperdagen in te plannen, is het voor deze werknemer mogelijk om 3 vakantie/snipperdagen mee te nemen naar het volgende kalenderjaar. Deze drie vakantie/snipperdagen dient de werknemer echter voor 1 april van het volgende kalenderjaar op te nemen. De werkgever zal op 1 maart bekijken of de werknemer deze dagen opgenomen of gepland Versie: Pagina 5

6 heeft en zal de resterende dagen zo nodig na overleg met de werknemer inplannen. Indien de werknemer wegens ziekte zijn resterende vakantie/snipperdagen niet kan opnemen, dient hij deze dagen binnen 3 maanden na zijn herstel op te nemen, De werkgever zal hierop toezien en deze dagen zonodig in overleg met werknemer inplannen. VERZEKERINGEN 3. Pensioenregeling 3.1. Werknemer is, als hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, verplicht om deel te nemen aan de pensioenverzekering van de Metaalnijverheid 3.2. Het werknemersdeel van de premie voor deze verzekering wordt maandelijks op het salaris van de werknemer ingehouden Veel werknemers hebben, bijvoorbeeld door het veranderen van werkgever en dan met name vanwege de wijziging in pensioenfonds, een zogenaamd pensioengat. Dit pensioengat kan inhouden dat u bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een lager bedrag aan pensioen ontvangt dan u had verwacht. MN Services, de administrateur van het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid kan u, desgewenst, voorrekenen wat dit pensioengat voor u inhoud en wat de mogelijkheden zijn om dit gat te dichten. STUDIE EN CURSUSSEN 1. Studie 1.1. In overleg met de werkgever en indien het noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de werknemer kunnen de kosten voor studie en cursussen in aanmerking komen voor vergoeding Indien de werkgever de werknemer verplicht heeft dan wel toestemming heeft gegeven om een bepaalde cursus te volgen zullen de kosten van de studie, daaronder begrepen het inschrijfgeld, de kosten van boeken en het examengeld, door de werkgever worden vergoed In het geval dat een werknemer een cursus volgt en de werkgever heeft deze cursus vergoed, dient de werknemer, die zijn ontslag neemt binnen een half jaar na het beëindigen van de cursus of studie, de vergoeding aan de werkgever terug te betalen. Na dit half jaar geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar terug naar nul. Het in het vorige lid gestelde geldt eveneens indien de werknemer ontslag op staande voet heeft gekregen. Versie: Pagina 6

7 PRIVEGEBRUIK EN AANKOOP VOOR PRIVEGEBRUIK 1. Privé-gebruik van werkplaats 1.1. Alleen na toestemming van de werkgever en alleen tijdens reguliere openingstijden van het bedrijf en nimmer als het bedrijf gesloten is of de direct leidinggevende niet aanwezig is, kan een werknemer in de werkplaats van de werkgever zijn eigen auto of de auto van zijn levenspartner repareren, onderhouden en/of wassen. Daarbij is het de werknemer toegestaan de benodigde bedrijfsmiddelen welke niet in gebruik zijn hiervoor te benutten. Wanneer de werknemer bedrijfsmiddelen wil benutten buiten het bedrijfspand kan dit alleen na toestemming werkgever. De bedrijfsmiddelen mogen niet gebruikt worden om voor anderen werkzaamheden te verrichten. 2. Aankoop onderdelen voor eigen gebruik 2.1. Iedere werknemer kan uitsluitend ten behoeve van de eigen auto of die van de levenspartner tegen de nettoprijs auto-onderdelen, oliën en/of autoaccessoires aankopen. Auto-onderdelen en/of accessoires, aanwezig in het Partslocatorbestand, kunnen met een korting van 60% worden aangekocht. Eventuele vrachtkosten worden doorberekend Toyota-auto-onderdelen, oliën, en/of autoaccessoires, die niet bestemd zijn voor eigen auto van de werknemer of van diens levenspartner kunnen, voor zover het bedrijfsbelang zich hiertegen niet verzet, met een korting van 15% worden aangekocht Iedere werknemer kan uitsluitend de eigen auto of die van de levenspartner ter APK afmelding aanbieden. De werknemer betaalt hiervoor uitsluitend de afmeldkosten; mits in de pauze of voor- of na de standaard werktijd uitgevoerd Een auto, niet zijnde een eigen auto, kan, voor zover het bedrijfsbelang zich hiertegen niet verzet, ter APK-afmelding worden aangeboden. De werknemer betaalt hiervoor het gereduceerde klantentarief van 20,- (2008) inclusief B.T.W. en afmeldkosten voor een benzine uitvoering en 40,- (2008) inclusief B.T.W. en afmeldkosten voor een diesel uitvoering; eveneens mits in de pauze of voor- of na de standaard werktijd uitgevoerd. 3. Aankoop van auto s voor eigen gebruik 3.1. De werknemer kan tegen een zeer scherpe prijs een nieuwe auto van de werkgever aankopen. Bij het aankopen van een gebruikte auto zal bij het bepalen van de prijs rekening worden gehouden met het transactieresultaat. Men betaalt echter nooit meer dan de reële marktprijs. Voor aankoop van privéauto s dient u zich te wenden tot de vestigingsmanager De werknemer die een auto op deze basis heeft gekocht mag deze auto alleen voor eigen gebruik benutten. De aldus aangekochte auto dient tenminste een jaar eigendom van de werknemer te blijven en door deze als zodanig gebruikt te worden Indien de werknemer een aldus aangekochte auto binnen 1 jaar na aankoop verkoopt, zal een evenredig deel van het voordeel dat men met de verkoop heeft of zou hebben kunnen realiseren aan deze werknemer in rekening worden gebracht. Indien de prijs die de werknemer bij de verkoop voor de auto heeft ontvangen lager is dan de reële marktprijs zal bij de berekening van het voordeel uitgegaan worden van de reële marktprijs. Versie: Pagina 7

8 3.4. Alle medewerkers van de Kooijman bedrijven kunnen via Toyota Financial Services gebruik maken een personeelsregeling. Het rentepercentage zal aanzienlijk lager zijn als te doen gebruikelijk. Meer informatie kunt u krijgen via uw vestigingsmanager. 4. Introductie nieuw model 4.1. Indien een nieuw model auto in het bedrijf van werkgever als demo aanwezig is, is de werknemer gerechtigd om eenmalig deze auto gedurende een weekend ter beschikking te hebben Een weekend, als bedoeld in lid1, loopt van zaterdag uur tot maandag uur 4.3. Indien de werknemer van deze mogelijkheid gebruik maakt zijn de kosten van de eerste 200 kilometer voor rekening van werkgever. Per meergereden kilometer betaalt de werknemer Є. 0,10. Daarnaast zijn de brandstofkosten voor rekening van werknemer Werknemer dient een deugdelijke kilometerregistratie bij te houden met betrekking tot de auto gedurende het weekend Indien meerdere werknemers gebruik willen maken van de mogelijkheid genoemd in lid 1, zal in onderling overleg bepaald worden welke werknemer de auto in welke weekend ter beschikking zal hebben. Indien de werknemers onderling niet tot een goed roulatiesysteem kunnen komen, zal in laatste instantie de werkgever bepalen welke werknemer de auto in welk weekend ter beschikking zal krijgen De werkgever kan beslissen dat gedurende bepaalde weekenden niet van de mogelijkheid genoemd in lid 1 gebruik kan worden gemaakt In auto s van het bedrijf mag nimmer gerookt worden Directie- auto s zijn uitgesloten. 5. Privé-gebruik bedrijfsauto tijdens vakantie (zie richtlijn gebruik auto v/h bedrijf ) 5.1. De werknemer die voor een vakantie een bedrijfsauto in privé wil gebruiken, kan deze auto van de werkgever huren onderstaande voorwaarden Ongeacht het type, model of bouwjaar van de auto bedraagt de huur voor de bedrijfsauto de standaardprijs per dag minus 15%. In deze prijs zijn zowel de onkosten voor werkgever als een All-Risk verzekering opgenomen. De werkgever behoudt zich het recht voor om deze prijs jaarlijks per 1 januari te verhogen indien dit de werkgever billijk voorkomt. De brandstofkosten komen in alle gevallen geheel voor rekening van werknemer Onder bedrijfsauto wordt verstaan een auto, die in de bedrijfsvoorraad van de werkgever is opgenomen en die de werkgever gedurende de vakantie van de werknemer ofwel op langere termijn niet voor zodanige doeleinden wenst te gebruiken De werkgever bepaalt met in achtneming van het gestelde in lid 3 of de auto, die de werknemer zou willen huren, voor verhuur in aanmerking komt en wijst zonodig in onderling overleg met de werknemer een andere auto aan. Wanneer werkgever en werknemer het eens zijn over de keuze van de te huren auto zullen zij een schriftelijke overeenkomst tot huur en verhuur aangaan. Versie: Pagina 8

9 6. Privégebruik bestelauto (zie richtlijn gebruik auto v/h bedrijf ) 6.1. Wanneer de werknemer privé zaken dient te vervoeren kan hij hiervoor de bedrijfsbestelauto na toestemming van de werkgever meenemen. Een werknemer kan de bedrijfsbestelauto slechts incidenteel meekrijgen en gebruiken, in die gevallen wanneer hij voor zichzelf of zijn levenspartner zaken dient te vervoeren. De bedrijfsbestelauto mag niet gebruikt worden om voor anderen zaken te vervoeren Wanneer de werknemer van deze mogelijkheid gebruik wil maken en de werkgever hiervoor toestemming heeft verleend zijn daaraan geen huurkosten verbonden. De brandstofkosten komen voor rekening van werknemer Indien meerdere werknemers tegelijk gebruik willen maken van de mogelijkheid als genoemd in lid 1, zal in onderling overleg bepaald worden welke werknemer de bestelauto ter beschikking zal krijgen. BIJZONDERE BELONINGEN 1. Bijzondere beloning bemiddeling aankoop auto 1.1 Indien via bemiddeling van een werknemer, daaronder niet begrepen een verkoper, een auto van minimaal 4.500,- door de werkgever wordt verkocht aan een nieuwe klant ontvangt de werknemer auto accessoires naar keuze ter waarde van. 75,-. Indien de werknemer geen prijs stelt op auto accessoires kan hij ook kiezen voor een contante premie van. 40, Om voor de auto accessoires of de premie in aanmerking te komen dient de werknemer voor dat de koopovereenkomst is gesloten aan te geven dat hij bemiddelt heeft en geeft de naam op van de nieuw te verwachten klant. 1.3 Een verkoper heeft in geen geval recht op een bemiddelingspremie. 2. Bijzondere beloning bemiddeling nieuwe medewerker/ster 2.1 Indien op aanraden of via bemiddeling van een werknemer een nieuwe medewerker wordt aangenomen en, na datum indiensttreding, minimaal een half jaar werkzaam is in het bedrijf van werkgever ontvangt de werknemer een contante premie van. 150, Om voor de premie in aanmerking te komen dient de werknemer voor dat de aspirant werknemer daadwerkelijk komt solliciteren aan te geven dat hij daarin bemiddelt heeft. 2.3 GEBRUIK HANDELAARSKENTEKEN (GROENE PLATEN) 1. Nieuwe automobielen Versie: Pagina 9

10 1.1 Indien met een nieuwe, nog niet afgeleverde auto, gebruik wordt gemaakt van de openbare weg dan dient deze auto te allen tijde te zijn voorzien van zogenaamde groene platen / handelaarskentekenplaten. 1.2 Als een werknemer van één van de Kooijman Bedrijven een bekeuring krijgt of betrokken raakt bij een incident met een nieuwe auto die niet is voorzien van groene platen dan zal de betrokken werknemer voor dat deel van de kosten/schade die niet verhaald kan worden op de verzekeraar van Kooijman en/ of de tegenpartij, aansprakelijk worden gesteld. 2. Gebruikte automobielen 1.1 Indien met een gebruikte, nog niet afgeleverde auto, gebruik wordt gemaakt van de openbare weg dan dient deze auto te allen tijde te zijn voorzien van zogenaamde groene platen / handelaarskentekenplaten. 1.2 Als een werknemer van één van de Kooijman Bedrijven een bekeuring krijgt of betrokken raakt bij een incident met een gebruikte auto die niet is voorzien van groene platen dan zal de betrokken werknemer voor dat deel van de kosten/schade die niet verhaald kan worden op de verzekeraar van Kooijman en/ of de tegenpartij, aansprakelijk worden gesteld. Versie: Pagina 10

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1.. hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda, hierna te noemen "de werkgever"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: werkgever

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST LOGOPEDIE VOOR BEPAALDE TIJD MET VARIABELE UREN

ARBEIDSOVEREENKOMST LOGOPEDIE VOOR BEPAALDE TIJD MET VARIABELE UREN ARBEIDSOVEREENKOMST LOGOPEDIE VOOR BEPAALDE TIJD MET VARIABELE UREN NVLF augustus 2014 1 ARBEIDSOVEREENKOMST LOGOPEDIE VOOR BEPAALDE TIJD MET VARIABELE UREN De ondergetekenden De ondergetekenden 1. De

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCONTRACT

VRIJWILLIGERSCONTRACT VRIJWILLIGERSCONTRACT De gemeente Nissewaard, zetelende aan de Raadhuislaan 106, te 3201 EL Spijkenisse (correspondentieadres: Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse), te dezen op grond van een daartoe door de

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaling Artikel 02 - Aansprakelijkheid HOOFDSTUK II PARKEREN VAN DE FIETS Artikel 03

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat G E M E E N T E en Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUKIALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaiing Artikel 02 - Aansprakeiijklneid HOOFDSTUK 1PARKEREN Artikel 03 - Werkwijze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever]

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Dit Autoreglement is integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen [naam werkgever] en [naam werknemer] Partijen, [naam werkgever], hierna te

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

18 Beloning overwerk/feestdagen

18 Beloning overwerk/feestdagen 18 Beloning overwerk/feestdagen DE ARBEIDSREGELING 2000 Niet-Schemawerk(er) v/s Schemawerk(er) De Arbeidsregeling 2000 geeft voorschriften met betrekking tot ondermeer: de arbeidsduur, pauze, rusttijden,

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. De te Zaandam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beehold, kantoorhoudende te Zaandam (1204 SM) aan de Bonuskaartstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes / Voorstellen en bevestiging. Algemene voorwaarden VAK Werving en Selectie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes / Voorstellen en bevestiging. Algemene voorwaarden VAK Werving en Selectie Algemene voorwaarden VAK Werving en Selectie Artikel 1 Definities 1. Opdrachtnemer: VAK Werving en Selectie; intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, hierna te noemen VAK. 2. Opdrachtgever: De organisatie

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst auto van de zaak

Gebruikersovereenkomst auto van de zaak Gebruikersovereenkomst auto van de zaak DE ONDERGETEKENDEN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijf BV, kantoorhoudende Straat 1, Stad (postcode 1234 AB), te dezer zake rechtsgeldig

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door de vennootschap

Nadere informatie

2. De heer < voorletters> < achternaam>, geboren te , op , wonende te

2. De heer <titel> < voorletters> < achternaam>, geboren te <plaats>, op <datum+jaar>, wonende te <plaats> ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden 1. Auditio, handelsnaam van Auditio BV, gevestigd aan de Grote Kerkstraat 20 h te Leeuwarden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. P.P.W.M. Harts,

Nadere informatie

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%).

Het uurloon betreft een all-in uurloon inclusief vakantietoeslag (8%), vakantierechten en de eindejaaruitkering (5,7%). Vakantiekrachten Functie Insula Dei Huize Kohlmann kent twee functies voor vakantiekrachten: 1. vakantiekracht facilitair: werkzaam binnen de sector Facilitair met werkzaamheden van eenvoudige aard. 2.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL

DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL DETACHERINGSVOORWAARDEN Weener XL INHOUDSOPGAVE 1 Definities 2 Leiding en begeleiding 3 CAO en arbeidsvoorwaarden 4 Functie 5 Beoordeling functioneren en ontwikkeling 6 Arbeidsomstandigheden 7 Treffen

Nadere informatie

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Tussen kantoorhoudende te in het vervolg aan te duiden als de werkgever. en wonende te in het vervolg aan te duiden als de trainee. Artikel 1 Met ingang van.....

Nadere informatie

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf; I-c - Reglement Aanvullingsregelingen HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek NVS 519 Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag,

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Tools Vakantiedagen

Tools Vakantiedagen Tools 3.14.01.08 Art. 634 1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

ADG Control Bedrijfs-cao

ADG Control Bedrijfs-cao ADG Control Bedrijfs-cao Tussen de werknemersorganisatie Werknemersvereniging ADG en de eenmanszaak ADG Control is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. Artikel 1. Definities In deze collectieve

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

3 Vakantie en feestdagen

3 Vakantie en feestdagen 3 Vakantie en feestdagen VAKANTIEREGELING 1949 1. Op wie is de Vakantieregeling 1949 van toepassing? De vakantieregeling 1949 (P.B. 1949, no. 17) is van toepassing op alle werknemers die op basis van een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. De te Zaandam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AHOLD, kantoorhoudende te Zaandam (1045 BE) aan de Kittenstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE ARBEIDSVOORWAARDEN Uitzend24. behorend bij Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd. Artikel 1. Datum indienst treding

ALGEMENE ARBEIDSVOORWAARDEN Uitzend24. behorend bij Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd. Artikel 1. Datum indienst treding ALGEMENE ARBEIDSVOORWAARDEN Uitzend24 behorend bij Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd Artikel 1. Datum indienst treding Werknemer treedt bij werkgever in dienst om werkzaam te zijn op een project van

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Agenda Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden Waarom? Inhoudelijke toelichting Afronding en samenvatting Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 1. De onderneming: De regeling is van toepassing op alle productie afdelingen van Damen Shipyards Den Helder (locaties Den Helder en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie