OVERIGE BEDRIJFSREGELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERIGE BEDRIJFSREGELS"

Transcriptie

1 OVERIGE BEDRIJFSREGELS 1. Begripsvaststelling 1.0 Wanneer in het volgende document gesproken wordt over werkgever, dan wordt hiermee bedoeld: Automobielbedrijf Kooijman Vianen B.V. of Automobielbedrijf Kooijman Tiel B.V. of Automobielbedrijf Kooijman Utrecht B.V. of ATS Nieuwegein B.V. of ATS Zeist B.V. of 1.1 Wanneer in het volgende wordt gesproken over werknemer, dan wordt hiermede bedoeld: een ieder die met bovengenoemde werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. 1.2 Wanneer in het volgende wordt gesproken over levenspartner, dan wordt hiermede bedoeld een ieder, die met de werknemer is getrouwd, een samenlevingsovereenkomst heeft, of een geregistreerd partnerschap heeft afgesloten, dan wel degene, geen ouder, broer of zuster van de werknemer zijnde. 1.3 Wanneer in het volgende wordt gesproken over eigen auto, dan wordt hiermede bedoeld de auto van de werknemer, die voor regelmatig woon-werk verkeer wordt gebruikt en die als zodanig bekend is bij werkgever. 2. Persoonlijke gegevens 2.1 De werknemer is verplicht de werkgever op de hoogte te houden van wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens. Bij iedere wijziging in de persoonlijke omstandigheden en/of gegevens dient de werknemer de werkgever via een mutatieformulier in kennis te stellen. 3. Eigendommen 3.1 De werkgever is niet verantwoordelijk voor verlies van of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen, tenzij in dit document anders wordt vermeld, evenals tenzij de werkgever grove nalatigheid verweten kan worden. Werknemers welke beschikken over een zogenaamd kledingkastje ( monteurs ) dienen deze kastjes afgesloten te houden. Alles wat bovenop of onder de kastjes gelegd wordt kan door de schoonmaakdienst verwijderd worden. 4. CAO 4.1 Op de arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en haar werknemers is de CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf van toepassing. 4.2 Indien enige bepaling uit dit document in strijd is met een bepaling uit de CAO, zal die bepaling uit dit document voor de betreffende bepaling uit de CAO wijken. Versie: Pagina 1

2 5. Wijzigingen 5.1 Bij ingrijpende wijzigingen in de wetgeving op een bepaald terrein is het de werkgever voorbehouden het document op dienaangaande punten aan te passen. Indien de werkgever een wijziging doorvoert zal de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 5.2 In voorkomende situaties kan de werkgever bepalen dat ten voordele van de werknemer(s) wordt afgeweken van dit document. De werkgever zal dit aan de werknemer mededelen, waarna de werknemer kan aangeven of hij instemt met deze afwijking van het document. Stemt de werknemer niet in dan zullen zowel de werkgever als de werknemer zich houden aan het geen in het document is bepaald. BEDRIJFSBELANGEN 1. Algemeen 1.1 De werknemer dient te allen tijde rekening te houden met de (bedrijfs)belangen van de werkgever. 1.2 Indien de werknemer zich zodanig gedraagt dat de bedrijfsbelangen op het spel komen te staan heeft de werkgever het recht om de werknemer enige tijd te schorsen of in zeer ernstige gevallen de werknemer ontslag op staande voet te geven. 2. Bedrijfsterreinen en bedrijfspanden 2.1. De werknemer is verplicht onmiddellijk melding aan de werkgever te doen, wanneer zich in het pand of op het terrein van de onderneming personen bevinden, welke zich daar mogelijk onrechtmatig ophouden 2.2 Zonder vooraf verkregen toestemming is het niet toegestaan om, buiten de werktijden, zoals deze later in dit document worden vermeld, het pand te betreden. 2.3 Werknemers die het alarmpaneel bedienen van het bedrijfspand (in- en uitschakelen) worden verzocht dit accuraat te doen om loze alarmmeldingen te voorkomen. Bij loze alarmmeldingen worden er extra kosten aan het bedrijf van de werkgever doorberekend. 3. Geheimhouding 3.1 Werknemer dient strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle bijzonderheden de werkgever of het bedrijf van de werkgever betreffende en ten aanzien van alle zaken waarvan de werknemer redelijkerwijs dient te begrijpen, dat geheimhouding voor de werkgever van het grootste belang is. 3.2 Indien de werkgever zich niet houdt aan het gestelde in het vorige lid riskeert de werknemer ontslag op staande voet. Versie: Pagina 2

3 3.3 Het is de werknemer eveneens verboden na beëindiging van het dienstverband op enigerlei wijze aan derden enige mededeling betreffende enig bijzonderheid van het bedrijf van werkgever te doen, zulks op straffe van verbeurte aan de werkgever van een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot 5.000,- onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de werkgever van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. Overtreding zal voor de werkgever eveneens aanleiding kunnen geven bij de Officier van Justitie aangifte te doen van het plegen van het misdrijf, omschreven in artikel 273 van het Wetboek van Strafrecht. 3.4 De werknemer dient zich er te allen tijde voor in te zetten dat gegevens welke geheim dienen te blijven niet door onbevoegden kunnen worden ingezien en/of ter ore kunnen komen. VEILIGHEID (zie ook blad Richtlijnen inzake veilig werken ). 1. Voorlichting 1.1. De werkgever zal er zorg voor dragen dat alle werknemers op de hoogte zijn van alle risico s het werk aangaande. Daarnaast zal de werkgever de werknemers voorlichten over hoe deze risico s te beperken en hoe aantasting van de gezondheid of zelfs ongevallen te voorkomen Het bovenstaande houdt in dat de werkgever de werknemers op de hoogte stelt van de gevaren op de werkplek in het algemeen, en van de gevaren welke aan een bepaalde machine of werkplek, waarmee of waarin een bepaald werknemer zijn werkzaamheden moet uitvoeren Naast de gevaren wijst de werkgever de werknemer ook op de beveiliging die op machines e.d is aangebracht, zodat de werknemer op de hoogte is van de werking van deze beveiliging en zijn werkwijze daarop kan aanpassen. 2. Bedrijfshulpverlening 2.1. De werkgever zal, afhankelijk van de hoeveelheid werknemers binnen het betreffende bedrijf, één of twee werknemers aanwijzen, die verantwoordelijk zullen zijn voor de hulpverlening mochten er zich calamiteiten voor doen, zoals ongevallen etc Deze werknemers zullen een gedegen cursus volgen om tijdens calamiteiten op de juiste wijze te kunnen optreden. De kosten van een dergelijke cursus worden geheel door de werkgever vergoed, indien de werknemer zich ervoor inzet om deze cursus met goed gevolg te beëindigen. 3.. Verplichting 3.1 Indien de werknemer twijfelt over een juiste wijze van gebruik van de beveiliging en/of de beschermingsmiddelen dan dient deze hierover de werkgever te raadplegen, die hem dan zonodig opnieuw uitleg geeft over de juiste wijze van gebruik. Versie: Pagina 3

4 3.2 De werknemer is verplicht de werkgever terstond van ieder gevaar op de werkplek op de hoogte te stellen. 3.3 Indien de werknemer zich niet houdt aan bovenstaande verplichtingen is de werkgever niet aansprakelijk voor eventuele schade voor zijn gezondheid. Mocht de werknemer door zich niet te houden aan bovenstaande verplichtingen arbeidsongeschikt geraken, dan is de werkgever gerechtigd om hem geen ziekengeld uit te betalen. Indien de werknemer door zich niet te houden aan bovenstaande voorschriften ook de andere werknemers in gevaar brengt, heeft de werkgever het recht deze werknemer enige tijd te schorsen of deze in zeer ernstige gevallen ontslag op staande voet te geven. ARBEIDSTIJDEN 1. Werktijden 1.1 De voltijdse werkweek bedraagt gemiddeld 38 uur per 4 weken. 1.2 De standaard werktijden zijn van maandag t/m donderdag van en uur, op vrijdag van uur tot Dagelijks wordt 2 x een kwartier koffiepauze en drie kwartier lunchpauze afgetrokken. De werktijden voor de medewerkers van de afdelingen Berging, Verkoop, Receptie en Pomp&Shop evenals voor leidinggevende medewerkers wijken af van het bovenstaande en worden per werknemer apart overeengekomen. 1.3 De werknemer is verplicht stipt op tijd zijn werkzaamheden aan te vangen. 2. Overwerk 2.1 De werknemer is verplicht op daartoe strekkend verzoek van de werkgever langer te werken dan zijn dienstrooster aangeeft. De werknemer kan zelf ook bepalen dat overwerken noodzakelijk is in verband met een bepaald project; één en ander conform taak- en functieomschrijving. 2.2 Voor ieder uur overwerken ontvangt de werknemer 150% van zijn gewone uurloon. Werkt de werknemer op zondag of een andere feestdag, welke later in dit document mat name wordt omschreven, dan ontvangt de werknemer 200% van zijn gewone uurloon voor ieder uur werken. (Met uitzondering van de medewerkers van het brandstofverkooppunt.) 2.3 Werkzaamheden, binnen een half uur voor aanvang en/of een half uur na beëindiging van het dienstrooster zijn geen overuren. 2.4 Vergoedingen worden slechts uitbetaald indien de werkgever de werknemer heeft gevraagd dan wel toestemming heeft gegeven om over te werken. 2.5 De afrekening van de overwerkvergoedingen vindt plaats via de salarisverwerking de maand volgend op die waarin het werk overwerk is verricht. 2.6 In overleg tussen de werkgever en de werknemer kunnen overuren en toeslagen daarop geheel of gedeeltelijk in vrije tijd worden vergoed. Versie: Pagina 4

5 2.7 Het bepaalde in dit artikel betreffende vergoedingen is niet van toepassing, indien de vergoeding zijn inbegrepen in het salaris, wat moet blijken uit de arbeidsovereenkomst of andere schriftelijke verklaring. 2.8 Indien een werknemer zijn werkzaamheden op een bepaalde dag voor uur heeft aangevangen en op verzoek van de werkgever dan wel na overleg met de werkgever tot na uur die zelfde dag blijft werken, heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal 7,50 voor een maaltijd. Dit bedrag zal aan de werknemer op vertoon van de rekening worden uitbetaald op de wijze als vermeld bij punt 2.5. (Met uitzondering van medewerkers van het brandstofverkooppunt en bergingsbedrijf.) VAKANTIE, VERLOF EN VAKANTIEBIJSLAG 1. Zon, - en feestdagen 1.1. Op Zondagen en feestdagen wordt in de regel niet gewerkt, met uitzondering van medewerkers afdeling verkoop, Pomp & Shop en Takel & Berging Als feestdagen worden beschouwd: Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag evenals Eerste en Tweede Kerstdag Indien de werkgever de werknemer verzoekt om toch op een zon, - of feestdag te werken en de werknemer stemt daarmee in dan ontvangt de werknemer voor ieder uur werken een vergoeding van 200% van zijn gewone uursalaris; met uitzondering van de verkoopmedewerkers, medewerkers Pomp & Shop en Takel & Berging. 2. Vakantie- en snipperdagen 2.1. Een aaneengesloten vakantie kan hooguit drie aaneengesloten weken duren 2.2. Een vakantie welke 1 week of langer duurt, dient tenminste 2 maanden van tevoren met de werkgever te worden besproken. Een kortere vakantie dient tenminste 2 weken van tevoren met de werkgever te zijn besproken Een werknemer kan slechts na toestemming van de werkgever vakantie c.q. snipperdagen opnemen De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen aanwezig zijn, na overleg met de werknemer, de al vastgestelde vakantie wijzigen. De financiële schade, welk de werknemer tengevolge daarvan aantoonbaar lijdt, wordt door de werkgever vergoed De werkgever is gerechtigd om 3 vakantiedagen als collectieve vastgestelde vakantie aan te wijzen. 2.6 Vakantie/snipperdagen opgebouwd in een bepaald jaar dienen in principe voor het einde van ieder kalenderjaar te zijn genoten. Indien de werknemer op 1 december zijn vakantie/snipperdagen nog niet geheel opgemaakt heeft, zal de werkgever de nog resterende vakantie/snipperdagen na overleg met de werknemer inplannen. Indien het voor een werknemer niet mogelijk is om al zijn vakantie/snipperdagen in te plannen, is het voor deze werknemer mogelijk om 3 vakantie/snipperdagen mee te nemen naar het volgende kalenderjaar. Deze drie vakantie/snipperdagen dient de werknemer echter voor 1 april van het volgende kalenderjaar op te nemen. De werkgever zal op 1 maart bekijken of de werknemer deze dagen opgenomen of gepland Versie: Pagina 5

6 heeft en zal de resterende dagen zo nodig na overleg met de werknemer inplannen. Indien de werknemer wegens ziekte zijn resterende vakantie/snipperdagen niet kan opnemen, dient hij deze dagen binnen 3 maanden na zijn herstel op te nemen, De werkgever zal hierop toezien en deze dagen zonodig in overleg met werknemer inplannen. VERZEKERINGEN 3. Pensioenregeling 3.1. Werknemer is, als hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, verplicht om deel te nemen aan de pensioenverzekering van de Metaalnijverheid 3.2. Het werknemersdeel van de premie voor deze verzekering wordt maandelijks op het salaris van de werknemer ingehouden Veel werknemers hebben, bijvoorbeeld door het veranderen van werkgever en dan met name vanwege de wijziging in pensioenfonds, een zogenaamd pensioengat. Dit pensioengat kan inhouden dat u bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een lager bedrag aan pensioen ontvangt dan u had verwacht. MN Services, de administrateur van het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid kan u, desgewenst, voorrekenen wat dit pensioengat voor u inhoud en wat de mogelijkheden zijn om dit gat te dichten. STUDIE EN CURSUSSEN 1. Studie 1.1. In overleg met de werkgever en indien het noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de werknemer kunnen de kosten voor studie en cursussen in aanmerking komen voor vergoeding Indien de werkgever de werknemer verplicht heeft dan wel toestemming heeft gegeven om een bepaalde cursus te volgen zullen de kosten van de studie, daaronder begrepen het inschrijfgeld, de kosten van boeken en het examengeld, door de werkgever worden vergoed In het geval dat een werknemer een cursus volgt en de werkgever heeft deze cursus vergoed, dient de werknemer, die zijn ontslag neemt binnen een half jaar na het beëindigen van de cursus of studie, de vergoeding aan de werkgever terug te betalen. Na dit half jaar geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar terug naar nul. Het in het vorige lid gestelde geldt eveneens indien de werknemer ontslag op staande voet heeft gekregen. Versie: Pagina 6

7 PRIVEGEBRUIK EN AANKOOP VOOR PRIVEGEBRUIK 1. Privé-gebruik van werkplaats 1.1. Alleen na toestemming van de werkgever en alleen tijdens reguliere openingstijden van het bedrijf en nimmer als het bedrijf gesloten is of de direct leidinggevende niet aanwezig is, kan een werknemer in de werkplaats van de werkgever zijn eigen auto of de auto van zijn levenspartner repareren, onderhouden en/of wassen. Daarbij is het de werknemer toegestaan de benodigde bedrijfsmiddelen welke niet in gebruik zijn hiervoor te benutten. Wanneer de werknemer bedrijfsmiddelen wil benutten buiten het bedrijfspand kan dit alleen na toestemming werkgever. De bedrijfsmiddelen mogen niet gebruikt worden om voor anderen werkzaamheden te verrichten. 2. Aankoop onderdelen voor eigen gebruik 2.1. Iedere werknemer kan uitsluitend ten behoeve van de eigen auto of die van de levenspartner tegen de nettoprijs auto-onderdelen, oliën en/of autoaccessoires aankopen. Auto-onderdelen en/of accessoires, aanwezig in het Partslocatorbestand, kunnen met een korting van 60% worden aangekocht. Eventuele vrachtkosten worden doorberekend Toyota-auto-onderdelen, oliën, en/of autoaccessoires, die niet bestemd zijn voor eigen auto van de werknemer of van diens levenspartner kunnen, voor zover het bedrijfsbelang zich hiertegen niet verzet, met een korting van 15% worden aangekocht Iedere werknemer kan uitsluitend de eigen auto of die van de levenspartner ter APK afmelding aanbieden. De werknemer betaalt hiervoor uitsluitend de afmeldkosten; mits in de pauze of voor- of na de standaard werktijd uitgevoerd Een auto, niet zijnde een eigen auto, kan, voor zover het bedrijfsbelang zich hiertegen niet verzet, ter APK-afmelding worden aangeboden. De werknemer betaalt hiervoor het gereduceerde klantentarief van 20,- (2008) inclusief B.T.W. en afmeldkosten voor een benzine uitvoering en 40,- (2008) inclusief B.T.W. en afmeldkosten voor een diesel uitvoering; eveneens mits in de pauze of voor- of na de standaard werktijd uitgevoerd. 3. Aankoop van auto s voor eigen gebruik 3.1. De werknemer kan tegen een zeer scherpe prijs een nieuwe auto van de werkgever aankopen. Bij het aankopen van een gebruikte auto zal bij het bepalen van de prijs rekening worden gehouden met het transactieresultaat. Men betaalt echter nooit meer dan de reële marktprijs. Voor aankoop van privéauto s dient u zich te wenden tot de vestigingsmanager De werknemer die een auto op deze basis heeft gekocht mag deze auto alleen voor eigen gebruik benutten. De aldus aangekochte auto dient tenminste een jaar eigendom van de werknemer te blijven en door deze als zodanig gebruikt te worden Indien de werknemer een aldus aangekochte auto binnen 1 jaar na aankoop verkoopt, zal een evenredig deel van het voordeel dat men met de verkoop heeft of zou hebben kunnen realiseren aan deze werknemer in rekening worden gebracht. Indien de prijs die de werknemer bij de verkoop voor de auto heeft ontvangen lager is dan de reële marktprijs zal bij de berekening van het voordeel uitgegaan worden van de reële marktprijs. Versie: Pagina 7

8 3.4. Alle medewerkers van de Kooijman bedrijven kunnen via Toyota Financial Services gebruik maken een personeelsregeling. Het rentepercentage zal aanzienlijk lager zijn als te doen gebruikelijk. Meer informatie kunt u krijgen via uw vestigingsmanager. 4. Introductie nieuw model 4.1. Indien een nieuw model auto in het bedrijf van werkgever als demo aanwezig is, is de werknemer gerechtigd om eenmalig deze auto gedurende een weekend ter beschikking te hebben Een weekend, als bedoeld in lid1, loopt van zaterdag uur tot maandag uur 4.3. Indien de werknemer van deze mogelijkheid gebruik maakt zijn de kosten van de eerste 200 kilometer voor rekening van werkgever. Per meergereden kilometer betaalt de werknemer Є. 0,10. Daarnaast zijn de brandstofkosten voor rekening van werknemer Werknemer dient een deugdelijke kilometerregistratie bij te houden met betrekking tot de auto gedurende het weekend Indien meerdere werknemers gebruik willen maken van de mogelijkheid genoemd in lid 1, zal in onderling overleg bepaald worden welke werknemer de auto in welke weekend ter beschikking zal hebben. Indien de werknemers onderling niet tot een goed roulatiesysteem kunnen komen, zal in laatste instantie de werkgever bepalen welke werknemer de auto in welk weekend ter beschikking zal krijgen De werkgever kan beslissen dat gedurende bepaalde weekenden niet van de mogelijkheid genoemd in lid 1 gebruik kan worden gemaakt In auto s van het bedrijf mag nimmer gerookt worden Directie- auto s zijn uitgesloten. 5. Privé-gebruik bedrijfsauto tijdens vakantie (zie richtlijn gebruik auto v/h bedrijf ) 5.1. De werknemer die voor een vakantie een bedrijfsauto in privé wil gebruiken, kan deze auto van de werkgever huren onderstaande voorwaarden Ongeacht het type, model of bouwjaar van de auto bedraagt de huur voor de bedrijfsauto de standaardprijs per dag minus 15%. In deze prijs zijn zowel de onkosten voor werkgever als een All-Risk verzekering opgenomen. De werkgever behoudt zich het recht voor om deze prijs jaarlijks per 1 januari te verhogen indien dit de werkgever billijk voorkomt. De brandstofkosten komen in alle gevallen geheel voor rekening van werknemer Onder bedrijfsauto wordt verstaan een auto, die in de bedrijfsvoorraad van de werkgever is opgenomen en die de werkgever gedurende de vakantie van de werknemer ofwel op langere termijn niet voor zodanige doeleinden wenst te gebruiken De werkgever bepaalt met in achtneming van het gestelde in lid 3 of de auto, die de werknemer zou willen huren, voor verhuur in aanmerking komt en wijst zonodig in onderling overleg met de werknemer een andere auto aan. Wanneer werkgever en werknemer het eens zijn over de keuze van de te huren auto zullen zij een schriftelijke overeenkomst tot huur en verhuur aangaan. Versie: Pagina 8

9 6. Privégebruik bestelauto (zie richtlijn gebruik auto v/h bedrijf ) 6.1. Wanneer de werknemer privé zaken dient te vervoeren kan hij hiervoor de bedrijfsbestelauto na toestemming van de werkgever meenemen. Een werknemer kan de bedrijfsbestelauto slechts incidenteel meekrijgen en gebruiken, in die gevallen wanneer hij voor zichzelf of zijn levenspartner zaken dient te vervoeren. De bedrijfsbestelauto mag niet gebruikt worden om voor anderen zaken te vervoeren Wanneer de werknemer van deze mogelijkheid gebruik wil maken en de werkgever hiervoor toestemming heeft verleend zijn daaraan geen huurkosten verbonden. De brandstofkosten komen voor rekening van werknemer Indien meerdere werknemers tegelijk gebruik willen maken van de mogelijkheid als genoemd in lid 1, zal in onderling overleg bepaald worden welke werknemer de bestelauto ter beschikking zal krijgen. BIJZONDERE BELONINGEN 1. Bijzondere beloning bemiddeling aankoop auto 1.1 Indien via bemiddeling van een werknemer, daaronder niet begrepen een verkoper, een auto van minimaal 4.500,- door de werkgever wordt verkocht aan een nieuwe klant ontvangt de werknemer auto accessoires naar keuze ter waarde van. 75,-. Indien de werknemer geen prijs stelt op auto accessoires kan hij ook kiezen voor een contante premie van. 40, Om voor de auto accessoires of de premie in aanmerking te komen dient de werknemer voor dat de koopovereenkomst is gesloten aan te geven dat hij bemiddelt heeft en geeft de naam op van de nieuw te verwachten klant. 1.3 Een verkoper heeft in geen geval recht op een bemiddelingspremie. 2. Bijzondere beloning bemiddeling nieuwe medewerker/ster 2.1 Indien op aanraden of via bemiddeling van een werknemer een nieuwe medewerker wordt aangenomen en, na datum indiensttreding, minimaal een half jaar werkzaam is in het bedrijf van werkgever ontvangt de werknemer een contante premie van. 150, Om voor de premie in aanmerking te komen dient de werknemer voor dat de aspirant werknemer daadwerkelijk komt solliciteren aan te geven dat hij daarin bemiddelt heeft. 2.3 GEBRUIK HANDELAARSKENTEKEN (GROENE PLATEN) 1. Nieuwe automobielen Versie: Pagina 9

10 1.1 Indien met een nieuwe, nog niet afgeleverde auto, gebruik wordt gemaakt van de openbare weg dan dient deze auto te allen tijde te zijn voorzien van zogenaamde groene platen / handelaarskentekenplaten. 1.2 Als een werknemer van één van de Kooijman Bedrijven een bekeuring krijgt of betrokken raakt bij een incident met een nieuwe auto die niet is voorzien van groene platen dan zal de betrokken werknemer voor dat deel van de kosten/schade die niet verhaald kan worden op de verzekeraar van Kooijman en/ of de tegenpartij, aansprakelijk worden gesteld. 2. Gebruikte automobielen 1.1 Indien met een gebruikte, nog niet afgeleverde auto, gebruik wordt gemaakt van de openbare weg dan dient deze auto te allen tijde te zijn voorzien van zogenaamde groene platen / handelaarskentekenplaten. 1.2 Als een werknemer van één van de Kooijman Bedrijven een bekeuring krijgt of betrokken raakt bij een incident met een gebruikte auto die niet is voorzien van groene platen dan zal de betrokken werknemer voor dat deel van de kosten/schade die niet verhaald kan worden op de verzekeraar van Kooijman en/ of de tegenpartij, aansprakelijk worden gesteld. Versie: Pagina 10

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Netlijn Personeel, Netlijn Werving en Selectie en Netlijn Detacheren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Artikel 1: definities Netlijn: Netlijn

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Statera Recruitment B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR CAO-nummer: 3356 CAO VOOR 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Werkingssfeer 5 Artikel 2 Begripsbepalingen 5 Artikel 3 Dispensatie 6 Artikel 4 Duur, verlenging en beëindiging

Nadere informatie