Zakelijk Nederlands in de beroepsopleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijk Nederlands in de beroepsopleiding"

Transcriptie

1 3 Behoeftenonderzoek Omdat de communis opinio doctorum (vgl. hoofdstuk 2.4.4) geen geschikte gegevens over de behoeften met betrekking tot het Nederlands van medewerkers in de detailhandel leverden, heb ik zelf een behoeftenonderzoek gedaan, dat zowel exploratief alsook populatiebeschrijvend is. In het volgende zullen de resultaten van de enquête worden voorgesteld en gelijktijdig met de resultaten van de interviews worden aangevuld. Hieronder wil ik ten eerste nog eens op de doelstelling van het onderzoek ingaan voordat ik de methode van het behoeftenonderzoek en de benadering van de beoogde doelgroep ga voorstellen. Ten slotte zal ik een overzicht van de resultaten geven, die bij het ontwerpen van de beroepsgerichte NVT-planning een spilfunctie zullen vervullen. 3.1 De doelstelling Samenvattend heb ik tot nu toe de doelstellingen, dus het ideaal, van een NVT-cursus op de beroepsschool geschetst. Maar tussen ideaal en werkelijkheid bestaat een wederzijdse betrekking die de Zwitsers filosoof en dichter Henri Frédéric Amiel in de 19 e eeuw onder woorden heeft gebracht en waarop ik aan het eind van dit hoofdstuk zal terugkomen. De werkelijkheid bederft wanneer het ideaal er niet zijn parfum aan toevoegt, maar het ideaal zelf wordt tot een vergif, indien het zich niet met de werkelijkheid verbindt. Daarom zijn voor een cursusplanning niet alleen de voorschriften voor thema's en vaardigheden van belang, die in het curriculum van scholen zijn opgenomen. Een analyse van de noodzakelijke vaardigheden uit het reële beroepsleven moet dit vervolledigen en is daarom voor het bereiken van het doel van het werkstuk cruciaal. Om deze reden lijdt de bovengeschikte vraagstelling van het behoeftenonderzoek van het doel van het werkstuk af. Om namelijk een sterkere samenhang tussen het NVT-onderwijs met de vakrichting en het alledaagse beroepsleven van de leerlingen te kunnen bereiken, zal de vraag worden beantwoord, welke vaardigheden een Kaufmann im Einzelhandel of een Verkäufer daadwerkelijk nodig heeft. Dit zal zoals we straks zien vanuit verschillende perspectieven worden beantwoord. 3.2 De methode Bij de keuze en ontwikkeling van de onderzoeksmethode is het ten eerste van belang om voor een kwalitatieve of een kwantitatieve aanpak te kiezen. Met een kwantitatieve methode wordt door bij. een schriftelijke enquête naar een groot aantal resultaten en een 24

2 statistische evaluatie gestreefd, om algemeen geldige uitspraken te kunnen doen. Bij een kwalitatieve methode wordt op individuele gevallen ingegaan, wat bij. door interviews het geval is (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 127 v.; 271 v.; Mayring 2002, p. 41 v.). Er zijn enkele argumenten die het voor en tegen van elk methode weergeven en die Barmeyer (2000) in enkele woorden heeft samengevat. 10 Vereinfacht gesagt, wird dem qualitativen Verfahren Willkürlichkeit vorgeworfen, dem quantitativen Oberflächlichkeit. Während quantitative Forschung in erster Linie mißt, versucht qualitative Forschung zu verstehen. [ ] Festgehalten werden kann, daß eine Kombination beider Ansätze zu brauchbaren Ergebnissen in der kulturvergleichenden und interkulturellen Forschung führt. (Barmeyer 2000, p. 66) Om de vraagstelling naar de werkelijk benodigde vaardigheden van medewerkers in de verkoop te kunnen beantwoorden, heb ik voor beide methoden gekozen, waarbij de populatiebeschrijvende resultaten van schriftelijke enquêtes 11 met exploratieve inzichten van geïnterviewden 12 duidelijk worden. worden aangevuld. De argumentatie ervoor zal in het volgende Er zijn twee redenen om een enquête onder leerlingen en hun opleiders in de detailhandel door te voeren. Ten eerste zal de kwantitatieve aanpak van dit quasi-experimentele onderzoek door middel van een representatieve steekproef een nauwkeurig beeld van de gekozen kenmerken in de hele populatie mogelijk maken (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 51; 53). Zonder enorme kosten te veroorzaken, is voor een schatting van de hele detailhandelspopulatie een groot aantal resultaten zinvol voor een gemiddelde beoordeling. Deze doorsnee-resultaten zijn betrouwbaarder en betrouwbaarder dan een individuele beoordeling (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 171). Een tweede reden voor het opstellen van een vragenlijst in plaats van interviews ligt in de beperkte tijd, die de leerlingen en in het bijzonder de opleiders voor zulke extra moeite hebben, maar het begeleidend schrijven maakt de doelen en het nut duidelijk, zodat ze de noodzaak van hun medewerking inzien. De kernelementen van de enquêtes zijn gelijk, omdat de leerlingen zich nog aan het begin van hun beroepsleven bevinden en de strikt noodzakelijke kennis en vaardigheden nog niet helemaal kunnen overzien. De concrete doelen van de enquêtes zal ik in de volgende paragrafen (hoofdstuk en 3.2.2) nader uitleggen. 10 Omdat in dit werkstuk geen ruimte is om verder op de voor- en nadelen van elk methode in te gaan, zal ik me tot de uitspraak van Barmeyer beperken en voor meer informatie naar Bortz & Döring (2006) en Mayring (2002) verwijzen. 11 De enquêtes zijn in bijlage 02 en 03 [Enquête (opleiders) & Enquête (leerlingen)] te vinden. 12 De interview-gids is in bijlage 04 [Interview-gids (economieleraars)] te vinden. 25

3 Omdat tussen de praktijk, waarmee de leerlingen in hun bedrijven kennis kunnen maken, en de in de beroepsschool behandelde en in het eindexamen gevraagde theorie echter een complexe verbinding bestaat, die mogelijk door de medewerkers in de winkels niet te overzien is, heb ik bovendien voor een kwalitatieve methode gekozen. De populatiebeschrijvende resultaten zullen met ervaringen van de ondervraagden leerkrachten worden aangevuld. Bij dit exploratief onderzoek wordt meestal geprobeerd in een onontgonnen gebied, zoals het beroepsgerichte vak Nederlands, door een open interview meningen en ervaringen te weten te komen (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 50). Dit zal ik in het derde paragraaf (hoofdstuk 3.2.3) voorstellen De enquêtes voor leerlingen De evaluatie wordt in hoge mate door gesloten vragen en (meer-)keuzevragen vergemakkelijkt en ze leveren een grotere objectiviteit. Door open vragen kunnen de ondervraagden met name door spelfouten of stilistische gebreken minder helder antwoorden. Ook maakt een onleesbaar handschrift de evaluatie moeilijk (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 232 v.). Dus de vragenlijsten voor de leerlingen omvatten verschillend afwisselende vraagsoorten, maar bij voorkeur worden vragen met vaste antwoordmogelijkheden gegeven. De enquêtes zijn in drie gedeeltes opgedeeld: (a) Informatie over de opleiding, (b) Informatie over kennis van het Nederlands en (c) Behoefte aan het Nederlands. (a) Informatie over de opleiding Het eerste gedeelte houdt zich met algemene informatie over de leerling bezig en omvat open vragen en meerkeuzevragen. De antwoorden op de vragen, in welk district het bedrijf of het filiaal ligt en in welk branche de onderneming actief is, zal feiten opleveren, die een vergelijking tussen dezelfde branches in de verschillende districten mogelijk maakt. Om dezelfde reden heb ik naar het beroep, dus Kaufmann im Einzelhandel of Verkäufer en het leerjaar gevraagd. Bovendien heb ik in dit gedeelte naar de bezochte BBS gevraagd. (b) Informatie over kennis van het Nederlands In het tweede gedeelte heb ik voor meerkeuzevragen gekozen, waarmee ik in kaart wil brengen hoeveel van de ondervraagden al kennis van het Nederlands hebben. Als ze kennis van de Nederlandse taal hebben, vraag ik om een inschatting, welk niveau ze hebben bereikt en waar ze hun kennis hebben opgedaan. Als de leerlingen ontkennend 26

4 beantwoorden, moeten ze ook de keuzevraag met Ja / Nee beantwoorden, of ze het Nederlands willen leren. Met deze vragen wil ik later een beeld ervan krijgen, hoeveel leerlingen in hun algemene schoolopleiding het Nederlands hebben geleerd en of er bijv. bij de leerlingen op de beroepsscholen in Emden of Aurich überhaupt interesse voor een cursus Nederlands in het algemeen bestaat. (c) Behoefte aan het Nederlands Het derde deel van de vragenlijst van de leerlingen gaat over de behoefte aan het Nederlands in hun beroep. Hier vraag ik enerzijds door middel van meerkeuzevragen en anderzijds laat ik door middel van open vragen ruimte voor de leerlingen, om de antwoordmogelijkheden te kunnen aanvullen. Bij een bipolare ratingscala maakt een even aantal antwoordmogelijkheden het kiezen van de middenpositie - dus een centrale tendentie - niet mogelijk, zodat zowel de leerlingen als ook de opleiders en uiteindelijk de leerkrachten hier een keuze moeten maken voor belangrijk of onbelangrijk (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 167). De meerkeuzevragen maken de kern van de enquête uit en vragen ten eerste naar de frequentie van situaties in hun eigen bedrijfsleven, waarbij ze Nederlandse kennis nodig hebben. Dit moeten ze in een bipolare ratingscala (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 164) met zes stappen van nooit tot en met vaak inschatten. De tweede vraag houdt zich met de opsplitsing van de situaties bezig, waarbij de leerlingen in een vierledige bipolare ratingscala (belangrijk onbelangrijk) moeten de betekenis van de vaardigheden aangeven. Sommige leerlingen kunnen nooit de situatie hebben meegemaakt, dat ze een Nederlandse klant moeten bedienen en voelen zich mogelijk niet aangesproken om deze vragen te beantwoorden. Om dit halo-effect (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 170) te voorkomen, heb ik aangegeven, dat de leerlingen desalniettemin moeten proberen in te schatten, hoe belangrijk de vaardigheden in het algemeen zijn. Wat de specifiek te beoordelen vaardigheden betreft, heb ik me niet alleen op talige vaardigheden georiënteerd, zoals iemand voorstellen, telefoontjes voeren, afspraken maken, smalltalk of orders geven, die in het curriculum voor het NVT-onderwijs aan het begin worden behandeld (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2011, p. 11 v.). Naast het werkterrein klanten bedienen of met hun onderhandelen, heb ik ook naar andere opdrachten van een verkoper gevraagd, zoals het onderhandelen met leveranciers, producten reclameren, offertes vragen, in de marketing meewerken of de correspondentie 27

5 verwerken en zelf offertes schrijven. Bovendien zijn er ook algemene competenties in de lijst opgenomen, zoals actief discussiëren of presentaties houden die in het curriculum voor het economieonderwijs verplicht zijn (vgl. KMK 2004, p. 8 v.). De laatste vraag houdt zich met de interculturele competenties bezig en is zoals de vorige vraag van een vierledige bipolare ratingscala (belangrijk onbelangrijk) voorzien. Bij de concrete vraagstelling heeft het onderzoek van Lüsebrink, Wille en Zapf (2005) me geholpen, die de behoefte aan interculturele competentie in bedrijven in het Duits-Franse grensgebied in het zuiden van Duitsland hebben onderzocht. Uit de heel verschillende competenties, die de auteurs in verschillende sectoren hebben afgevraagd, heb ik voor de leerlingen in de sector»detailhandel«de belangrijkste vaardigheden aan de doelen van het NVT-curriculum en van het economieonderwijs getoetst. De resultaten zijn nu enerzijds gerust op het zakelijk Nederlands (Nederlandse vakbegrippen) en anderzijds op interculturele onderwerpen (typische Nederlandse zegswijzen, Nederlandse beleefdheidsfrazes, kennis van de Nederlandse markt en kennis van Nederlandse zeden en gewoonten), die het handelen en de houding van de leerlingen positief kunnen beïnvloeden. Tussen de vragen met de vierledige bipolare ratingscala en aan het einde van de vragenlijst is ruimte gelaten voor impulsen en suggesties De enquêtes voor opleiders Voor de vragenlijst voor de opleiders gelden dezelfde randvoorwaarden als voor de leerlingen, ook hier ligt de prioriteit op vragen met voorgegeven antwoorden, die ik in drie gedeeltes heb opgedeeld: (a) Informatie over de onderneming, (b) Informatie over kennis van het Nederlands en (c) Behoefte aan het Nederlands. (a) Informatie over de onderneming Aan het begin zal het bedrijf in kaart worden gebracht doordat de opleiders in afwisselend open en meerkeuzevragen de vestigingsplaats van het bedrijf en de branche aangeven. Bovendien geven ze aan, hoeveel medewerkers en hoeveel leerlingen ze in dienst hebben. (b) Informatie over kennis van het Nederlands Het tweede gedeelte houdt zich met de kennis van de Nederlandse taal bezig en daarbij zullen de opleiders aan de ene kant de betekenis van het Nederlands bij het selecteren van het personeel inschatten. Deze vraag is een meerkeuzevraag en is opgedeeld naar leerlingen, gewone medewerkers en leidinggevende krachten. Bij het voorgegeven antwoord 28

6 heb ik voor een drieledige bipolare ratingscala (belangrijk onbelangrijk) gekozen, waarbij de ondervraagden de mogelijkheid hebben een neutrale middenpositie in te nemen. Met deze vraag zal ten slotte een beeld ervan ontstaan, of er verschillen in de functie van kennis van het Nederlands tussen verschillend hoogopgeleide medewerkers zijn. Dit zal binnen het kader van mijn onderzoek de stelling van Schöpper-Grabe en Weiß (2001) controleren, dat de behoefte aan kennis van vreemde talen nu niet meer op het directieniveau is beperkt (vgl. hoofdstuk 1.1). De tweede vraag wil de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden in de bevraagde bedrijven verkennen en indien er cursussen worden aangeboden, kunnen de opleiders in een open vraag aangeven of ze bijv. het Nederlands of het contact met het buurland betreffen. (c) Behoefte aan het Nederlands Het derde deel is net zo opgebouwd als het derde deel van de vragenlijst van de leerlingen met het onderscheid, dat ik de opleiders niet naar hun eigen beroepsleven, maar naar de noodzakelijke competenties van de Kaufleute im Einzelhandel en de Verkäufer vraag, omdat niet is uit te sluiten, dat ze een andere opleiding hebben gevolgd. De vragen bevatten de hoeveeldheid contacten met Nederlanders, de talige vaardigheden en de interculturele competenties, die voor de contact nodig zijn. De antwoorden worden volgens hetzelfde schema zoals bij de leerlingen voorgegeven. Verder zal de gesloten vraag worden beantwoord, of de onderneming in contact komt met Nederland en op welke manier. Deze vraag is een meerkeuzevraag en zal resultaten over mogelijke Nederlandse gesprekpartners opleveren naast klanten, die de winkel betreden. Bovendien is een overzicht van de personeelsgroepen (leidinggevend medewerkers, commercieel hoog of laag geschoolde medewerkers) interessant, die voornamelijk met Nederlanders in contact komen en alsook de leerlingen hebben de opleiders ruimte voor eigen commentaren en suggesties De interviews met economieleraars De interviews met de economiedocenten zijn half-gestructureerd, omdat deze methode het meest geschikt is voor een exploratief onderzoek (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 218). De interview-gids voor het face-to-face-gesprek zal grotendeels open vragen, maar deels ook net als bij de enquête gesloten met voorgegeven antwoordmogelijkheden omvatten (vgl. hoofdstuk en 3.2.2). Van de volgorde kan worden afgeweken om bijv. enkele aspecten na te vragen. In het algemeen zijn de interviews in vier delen opgedeeld: (a) 29

7 Informatie over de school, (b) Informatie over de geïnterviewde, (c) Informatie over het economieonderwijs en (d) Behoefte aan het Nederlands. (a) Informatie over de school Het eerste gedeelte zal als inleiding dienen en algemene informatie over de school opleveren. De vragen zijn open gesteld en moeten een beeld vormen, hoe groot de school is (hoeveel scholieren, hoeveel leerkrachten) en welke vreemde talen er worden aangeboden. Bovendien vraag ik naar de beroepen en vakrichtingen, waarin de talen worden aangeboden en als het naar mijn mening interessante antwoorden oplevert, zal ik de vraag stellen, waarom het vreemdetalenonderwijs werd ontwikkeld. Dit zal bijv. het geval zijn, als de vorige antwoorden boven het Spaans en het Frans in het Berufliche Gymnasium uitgaan. (b) Informatie over de geïnterviewde In het tweede gedeelte gaat het in het algemeen over de ondervraagde persoon. Welke functie hij/zij in de school inneemt, in welke vakken ze les geeft en in welke beroepen en vakrichtingen ze wordt ingezet. Deze vragen stel ik, indien een economieleraar ook het Nederlands of een andere vreemde taal onderwijst, is het interessant om deze antwoorden met die van iemand te vergelijken, die niet in een vreemde taal les geeft maar alleen het vak economie heeft. De twee eerste gedeeltes zullen als warming up voor de bevraagde leerkrachten dienen, omdat het interview een ongewone situatie uitmaakt en bij de ondervraagden door deze minder belangrijke vragen de nervositeit verdwijnt (vgl. Bortz & Döring 2006, p. 222). (c) Informatie over het economieonderwijs Het derde gedeelte wil informatie over het economieonderwijs inwinnen. In het bijzonder zal de volgende doelstelling van LF2 Bei Bedarf geben [die Schüler/innen] situationsgerecht einfache Auskünfte in einer fremden Sprache. (KMK 2004, p. 10) centraal staan. De geïnterviewden zullen de vragen beantwoorden, hoe de doelen in de economie-lessen in de respectievelijke school worden omgezet en in welke taal de vereiste vakbegrippen en typische zegswijzen worden onderwezen. (d) Behoefte aan het Nederlands Het vierde gebied houdt zich met de behoefte aan de Nederlandse taal bezig. In dit geval zal ik de economieleraars naar hun contacten met de opleiders vragen en een beeld ervan 30

8 krijgen, in hoe verre ze overleggen met de handelsbedrijven over de behoefte aan beroepsgericht vreemdetalenonderwijs. Het volgende is weer hetzelfde schema dan als de enquête. De economieleraars zullen vanuit hun perspectief in een vierledige bipolare ratingscala een inschatting geven van de bovengenoemde vaardigheden en interculturele competenties. Tevens zullen ze commentaren op de vaardigheden kunnen geven en daardoor achtergrondinformatie verschaffen. Ten slotte zal ik de economie docenten ook expliciet naar de competenties vragen en welke mening ze hebben tegenover het lezen, begrijpen, schrijven, vertalen, spreken en dit te beredeneren. Bij de beantwoording van deze vragen wil ik van de geïnterviewden vooral een inschatting van de relevantie van de genoemde vaardigheden met het oog op het economieonderwijs, zodat bij mijn cursusplanning ten slotte niet alleen de nadruk op het reële beroepsleven van de leerlingen ligt, maar ook op de vakcompetenties, die ze in het eindexamen moeten aantonen. Om het interview af te sluiten zal ik dan de vraag stellen, wat naar mening van de economieleerkrachten de toekomstige behoefte aan het Nederlands met betrekking tot hun district zou kunnen zijn. Deze vraag stel ik aan de pedagogen omdat ze in contact staan met alle leerlingen en soms ook met hun opleiders en een regionaal overzicht kunnen verschaffen. 3.3 De doelgroep Tot nu toe hebben we het over de evaluatie-instrumenten gehad, zonder op de doelgroep nader in te gaan. Zoals ik in de inleiding (vgl. hoofdstuk 1.1) heb gezegd, zal de doelgroep tot de detailhandel zijn beperkt. Dit sluit ten eerste bij de ambities van de BBS I Leer aan, waar ik mijn onderwijsplanning ter beschikking kan stellen en de bestaande onderwijsplanning kan ondersteunen. Ten tweede hebben de leerlingen aan de BBS I Leer, de BBS Wittmund en eventueel in de toekomst ook de BBS I Aurich de mogelijkheid om een uitwisseling mee te maken, waarbij kennis van de taal voor een vergelijking van de economische onderwerpen met Nederlandse medewerkers voordelig zijn. Wat de districten betreft, heb ik me op Leer, waar de BBS het voortouw neemt, op Aurich, waar de BBS weliswaar geen Nederlands aanbiedt, maar geïnteresseerd is in een uitwisselingsproject met Nederland, en op de BBS I Emden, waar een gelijke uitwisseling met leerlingen uit de expeditie wordt doorgevoerd, maar het vak Nederlands nog niet zo ver is ontwikkeld (vgl. hoofdstuk 2.4.5). 31

9 Voordat het onderzoek in de scholen kon beginnen, is de voorafgaande toestemming van de schoolhoofd nodig, waarbij ik bovendien de mogelijkheid heb aangegrepen om hem te vragen, het contact te leggen met de nodige leerkrachten, die in de beroepsschool en in het bijzonder in de detailhandel onderwijzen. Wat het aantal interviews betreft, heb ik besloten, om in elke BBS een of drie economieleraars te interviewen. Enerzijds moeten natuurlijk de kosten voor de reis en anderzijds de hoogwaardige analyse van de open vragen in acht genomen worden. Omdat de detailhandel in Oost-Friesland uit vele be-drijven bestaat en de kosten van een grootschalige enquête niet te overzien waren, heb ik naar verschillende bedrijven in verschillende branches gezocht, zodat een representatieve steekproef kan worden genomen. Daarbij heb ik me geconcentreerd op een aantal winkels in de binnensteden en grote winkelcentra in de buurt van de respectievelijke stad. De adressen van de opleidende bedrijven heb ik samen met een adviserend schrijven door de scholen gekregen. Het aantal enquêtes voor de leerlingen is afhankelijk van de be-drijven. Nadat ik de ondervraagde leerkrachten naar hun mening heb gevraagd, welke bedrijven me steun zullen bieden bij de enquête en welke zinvolle resultaten kunnen opleveren, heb ik per stad 20 winkels samengesteld en contact met de opleiders opgenomen, die op hun beurt contact met de leerlingen zouden opnemen. De volgende grafiek is een overzicht van de verdeling van het onderzochte gebied in Oost- Friesland. Links is Oost-Friesland in het geheel afgebeeld, de kaart rechts laat de stad Aurich en de onderzochte (binnenstad en de winkelcentra) gebieden zien. Op de volgende pagina toont de kaart links de onderzochte gebieden in Emden en rechts is een overzicht van Leer. 32

10 Afbeelding 4: Onderzochte gebieden in Oost-Friesland Bron boven links in navolging van: BVN o. A., p. 1; boven rechts/beneden: Google-Maps 3.4 Planning en aanpak Uit de voorbereidende gesprekken met ervaren onderzoekers en bekende docenten bleek, dat een enquête onder leerlingen en opleiders weinig resultaten zal opleveren, als dit online of per post wordt gedaan. Mij wordt aanbevolen om de opleiders in de winkels direct aan te spreken en naar hun hulp te vragen. Nadat de voorbereidingen waren afgesloten, dus de enquêtes en de interview-gidsen waren ontworpen, strekte de geplande project-tijdruimte zich uit over juli tot en met augustus De eerste stap in juli 2011 was de contactopname met de schoolhoofden in de respectievelijke scholen, wat vlak voor de zomervakantie gebeurde. Daarbij wilde een schoolhoofd zijn toestemming niet zonder de goedkeuring van de Landesschulbehörde geven, die ik voor de contactopname met de leerkrachten moest vragen. Omdat bovendien de tijd van het onderzoek binnen de zomervakantie viel en de meeste leerkrachten en bevoegde ambtenaars van de Landesschulbehörde niet te bereiken waren, moest ik het concept aanpassen en ook september in mijn planning opnemen. In augustus 2011 was ik van plan om alle interviews zowel met de leraars Nederlands als ook met economieleraars te voeren en contact met de opleiders op te nemen. Dat is min of meer goed gelukt. De interviews met de economieleraars kon ik in Aurich al in juli helemaal afwerken en de enquêtes kon ik begin augustus in de bedrijven uitreiken. Hier heb ik ten eerste de bedrijven opgebeld en naar de contactpersoon voor de opleiding gevraagd. Bij het afleveren van de enquêtes ben ik echter te weten gekomen, dat de meeste leerlingen in juli en augustus op vakantie waren. Om deze reden heb ik besloten, om de vraaglijsten alleen af te leveren en de volgende week op te halen. Van de interviews in Emden kon ik alleen een interview in juli voeren, de twee andere vonden in augustus 33

11 plaats. Om tijd te besparen hebben de leerkrachten voorgeslagen, het interview gezamenlijk te voeren. Het voorstel heb ik, omdat erbij een discussie zou kunnen ontstaan en dit eventueel andere resultaten zou kunnen opleveren, aangenomen en heb daarbij ook een aantal adressen van bedrijven in Emden en de gegevens van de opleiders gekregen, zodat ik de enquêtes direct kon uitdelen. In Leer was de problematiek, dat de contactpersoon om privé redenen geen tijd heeft gevonden. Daarom ben ik eind augustus zelf actief geworden en heb via langere omwegen de betreffende leerkrachten geïnterviewd en naar de adressen van de bedrijven en opleiders gevraagd, om er ten slotte de bedrijven te contacteren. Hier kon ik alleen twee economieleerkrachten interviewen, omdat de school in Leer in de detailhandel alleen twee experten heeft ingezet. In september 2011 was ik oorspronkelijk van plan, alle gegevens te evalueren. Door de vertragingen in Leer werden echter midden september de laatste interviews gevoerd, zodat de uitdeling van de laatste enquêtes op de lange baan is geschoven. Ik heb per stad 20 bedrijven aangesproken, waarvan sommige van tevoren hun hulp hebben ontzegd, bij de andere was ik met het inzamelen in alle drie steden echter nog tot midden oktober bezig. Daarom heeft de analyse van de schriftelijke en mondelinge resultaten ten slotte pas in oktober en november 2011 plaatsgevonden, wat in het volgende hoofdstuk zal worden beschreven. 3.5 Resultaten In totaal hebben 47 bedrijven en 97 leerlingen aan de enquête meegedaan. De evaluatie van de enquêtes zullen als volgt worden bekeken: (3.5.1) Algemene informatie over de onderneming, (3.5.2) Algemene informatie over de opleiding (3.5.3) Informatie over Nederlandse kennis en (3.5.4) Behoeften aan het Nederlands Algemene informatie over de onderneming De ondervraagde bedrijven kunnen aan de hand van de kenmerken (a) geografische verspreiding, (b) brancheverdeling en (c) bedrijfsgrootte worden gekarakteriseerd. (a) De geografische verspreiding Aan het onderzoek hebben in totaal 47 opleiders van verschillende bedrijven deelgenomen, waarvan 15 in Leer, 16 in Emden en 16 in Aurich zijn gevestigd. Zoals de afbeelding op de volgende pagina laat zien, zijn de onderzochte bedrijven relatief gelijkmatig verdeeld. 34

12 Afbeelding 5: Geografische verspreiding (b) De brancheverdeling Bij de branches heb ik tevens een gelijkmatige verdeling in het oog gehad. De keuze was beperkt tot de branches modezaken (en schoenenzaken), sportzaken, elektronica, levensmiddelen (alleen supermarkten), cosmetica, dierenspeciaalzaak en speelgoedzaken. Daarnaast was er nog de mogelijkheid om een andere branche onder overige te kunnen aangeven (tussen de haakjes wordt het aantal gemeld), waarbij juwelieren (1), de bouwbranche (4), de dierenspeciaalzaken (3), schrijfbehoeften (3), de opticiens (2), boekhandel (1), lederwarenzaken (1), rijwielhandel (1) en fan-artikelen/cadeauwinkel (1) worden genoemd. In de volgende tabel is de verdeling over de drie steden te zien. In de regel levensmiddelen zijn ook de grote warenhuizen opgenomen, omdat de levensmiddelen een groot onderdeel van hun sortiment uitmaken. De opleiders in deze bedrijven hebben meestal meer dan een keuze gedaan, daarom heb ik ze in de laatste regel onder warenhuizen samengevat. Omdat alleen de grote warenhuizen speelgoedzaken hebben gekozen, is deze branche in de tabel niet vermeld. Stad Branche Leer Emden Aurich modezaken sportzaken elektronica levensmiddelen cosmetica woonzaken overige warenhuizen Abeelding 6: De brancheverdeling 35

13 (c) De bedrijfsgrootte Zakelijk Nederlands in de beroepsopleiding Met het oog op de vraag, of er afhankelijk van de bedrijfsgrootte verschillende onderwijs- en opleidingsmogelijkheden bestaan, die het Nederlands betreffen, heb ik de opleiders bovendien verzocht om een inschatting te geven hoeveel employés hun bedrijf omvat en hoeveel leerlingen ze werk geven. De volgende tabel toont aan, hoeveel opleiders welk antwoord hebben gegeven en tussen haakjes is aangegeven, hoeveel leerlingen deze gemiddeld werk geven. Het gemiddelde heb ik gekozen, om de bedrijfsgrootte in relatie met het aantal leerlingen te kunnen beschouwen. Stad Aantal Leer ( leerlingen) Emden ( leerlingen) Aurich ( leerlingen) minder dan 10 4 (1) 7 (1,43) 5 (1) tussen 10 en 20 4 (2,5) 3 (1,67) 4 (6,25) tussen 20 en (4,33) meer dan 30 7 (5,83)* 6 (4,83) 4 (9) Afbeelding 7: De bedrijfsgrootte en het aantal leerlingen * Opmerkingen: Het antwoord van één onderneming, dat uit een groep van enkele bedrijven bestaat, heb ik bij deze analyse onopgemerkt gelaten, omdat ik alleen enkele filialen in Oost-Friesland heb onderzocht en de leerlingen van deze groep over heel Noord-Duitsland zijn verspreid. Een analyse met de leerlingen van de groep zal het resultaat hebben, dat de bedrijven in Leer met meer dan 30 employés gemiddeld 66,43 leerlingen opleiden en dat zal een verkeerd indruk wekken, gezien de kleine doorsnee-bedrijfsgrootte in de detailhandel. Het valt in het algemeen op, dat in Emden de minste leerlingen worden opgeleid en het district Aurich over de meeste verkoperleerlingen beschikt. Hoewel de grootste ondervraagde handelsbedrijven zich in Leer hebben gevestigd, laat de tabel de conclusie toe, dat de middelgrote bedrijven (tussen 10 en 20 medewerkers) in Aurich het meeste aantal leerlingen heeft, wat ook met het totaal aantal enquêtes overeenstemt. Het resultaat in Emden kan ermee te maken hebben, dat Emden een stadsdistrict is en niet over zo vele grote winkelcentra buiten de binnenstad beschikt, als de steden Aurich en Leer. In de enquête is er bovendien onderscheid gemaakt tussen Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer en Sonstige. Van dit verschil wil ik hier afstand doen, omdat ik enerzijds geen onderscheid heb gemaakt tussen de opleidingsniveaus van de medewerkers in het algemeen en anderzijds in sommige bedrijven de leerlingen eerst voor Verkäufer leren en na twee jaar kunnen kiezen Kaufleute im Einzelhandel te worden Algemene informatie over de opleiding De ondervraagde leerlingen kunnen enerzijds naar de (a) geografische verspreiding en anderzijds naar hun (b) opleidingsberoep en leerjaar worden gekarakteriseerd. 36

14 (a) De geografische verspreiding Zakelijk Nederlands in de beroepsopleiding Van de leerlingen zijn er meer resultaten, omdat de bedrijven meestal meer dan één leerling opleiden (vgl. afbeelding 7). Van de leerlingen zijn sommige op vakantie geweest, maar in totaal heb ik uit Leer 31 resultaten gekregen, uit Aurich 41 en in Emden kon ik 25 leerlingen bevragen, wat tot de volgende ongelijkmatig verdeelde overzicht leidt. Afbeelding 8: De verdeling van de leerlingen Hier valt op, dat in Aurich de meeste leerlingen worden geschoold, wat in overeenstemming is met de antwoorden van de opleiders (vgl. hoofdstuk 3.5.1). De grafiek beeldt bovendien bijna de verdeling van de leerlingen op de beroepsscholen af, behalve twee jongeren uit Aurich, die de beroepsschool in Oldenburg bezoeken en een leerlingen, die op Borkum les krijgt, zitten de leerlingen allemaal in dezelfde stad op school, waar ook hun bedrijf is gevestigd (b) De opleidingsverdeling Omdat de Kaufleute im Einzelhandel een hoger opgeleid niveau hebben dan de Verkäufer en in de detailhandel ook andere opleidingsberoepen worden opgeleid, heb ik de vraag naar het opleidingsberoep aan elke leerling gesteld. De volgende tabel geeft een overzicht over de naar steden gekleurde resultaten (Leer, Emden, Aurich). Leerjaar Beroep Kaufleute im Einzelhandel Verkäufer Overige (handel) Overige 1e leerjaar e leerjaar e leerjaar totaal per stad totaal Afbeelding 9: De opleidingsverdeling per beroep en leerjaar 37

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie