Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004

2 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Datum December 2004

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 4 2 Het traject in het kort 4 3 Evaluatie Kick off Doelstellingen Bevindingen Module 0 voor de leidinggevenden Doelstellingen Bevindingen Module 1 Samenwerken in een politiek bestuurlijke omgeving Doelstellingen Bevindingen Module 2 Effectief communiceren Doelstellingen Bevindingen Intervisie Doelstellingen Bevindingen Overzicht reacties vanuit module 1 en Conclusies en aanbevelingen Conclusies ten aanzien van het traject Aanbevelingen ten aanzien van vervolg Acties geformuleerd door leidinggevenden 13 5 Bijlagen 14 gemeente Eindhoven 3

4 1 Inleiding In de periode april - september 2004 heeft het professionaliseringstraject voor de handhavers Handhaven is een vak plaatsgevonden. Het omvatte 50 handhavers, die tezamen ongeveer de helft van de handhavers populatie vormen binnen de gemeente Eindhoven. Het traject is opgezet op basis van het Handhavingsprogramma Dit programma is op inhoud en noodzaak bestuurlijk vastgesteld. Het Plan van Aanpak voor de uitvoering van het traject is in november 2003 door het Gemeentebreed Handhavingsplatform vastgesteld. Dit evaluatie verslag wordt vanuit CPO aangeboden aan het hoofd JZ&IV als opdrachtgever. Deze evaluatie wordt gedaan aan de hand van onze eigen bevindingen aangevuld met advies en aanbevelingen van de betrokken adviseurs van Pentascope en JZ&IV. De cijfermatige waardering van de modules door de deelnemers zelf is bijgevoegd als bijlage. De meest opvallende bevindingen van de deelnemers komen in hoofdstuk 3 aan de orde. 2 Het traject in het kort Het traject richt zich met name op de volgende aspecten: - het werken aan competenties voor handhavers. Op basis van een aantal interviews binnen de gemeentelijke organisatie is een ontwikkelingsprofiel voor de handhavers opgesteld, bestaande uit integriteit, opbouwen en onderhouden van relaties, stressbestendigheid, communicatie, overtuigingskracht, zelfvertrouwen, oordeelvorming en realisatie van doelen - handhavers moeten elkaar onderling leren kennen en vooral van elkaar leren. Zo kan bijvoorbeeld de ene handhaver van de andere leren hoe hij zijn boodschap naar burger en bedrijf op een effectieve manier overbrengt. Om die reden hadden de groepen die het traject hebben doorlopen een gemengde samenstelling - leidinggevende ondersteunt de medewerker het geleerde toe te passen in de praktijk. 4 gemeente Eindhoven

5 Dit heeft geresulteerd in een ontwerp wat bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Kick off bijeenkomst 2. Module 0 voor de leidinggevenden 3. Module 1 voor de handhaver 4. Module 2 voor de handhaver 5. Intervisie voor de handhaver Hoe de diverse activiteiten zich onderling verhouden komt tot uitdrukking in het schema. Dit schema lag ook ten grondslag aan eerdergenoemd Plan van Aanpak van het traject. Professionaliseringstraject Begeleiding door leidinggevende Individueel niveau Gesprek leiding POP Periodiek gesprek 3e LSI leiding gesprek Periodiek gesprek 3e LSI leiding gesprek Kick off Groep niveau Module 0 -Voor leiding -Thema s module s -Coachingtechniek -Leren van elkaar Module 1 -Omgeving boek 1 handhaver -Integriteit -Praktijk Intervisie 3e LSI gesprek Module 2 -Communicatie boek 1 -Onderhandelen -Overtuigen -Praktijk Intervisie 3e LSI gesprek April 2004 Mei Mei/juni Sept Nov gemeente Eindhoven 5

6 3 Evaluatie Het traject is door de werkgroep Handhaven is een vak (CPO, Pentascope, JZ&IV) geëvalueerd tijdens afrondingsgesprekken. Tijdens deze afrondingsgesprekken zijn leerproces en leeropbrengst op waarde geschat. Daarnaast is de waardering van de deelnemers over het traject aan de orde gekomen. Deze laatstgenoemde evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een vragenlijst die door de deelnemers is ingevuld. Deze resultaten zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd en zullen kort ter sprake komen in dit hoofdstuk. 3.1 Kick off Doelstellingen Tijdens de kick off krijgen de deelnemers en leidinggevenden: b inzage in en uitleg over de werkwijze, de planning en de inhoud van het professionaliseringstraject en de rol die van hen wordt verwacht b de gelegenheid eigen verwachtingen en wensen ten aanzien van het traject in te brengen Bevindingen Uit de kick off zijn een groot aantal wensen, zorgen en vragen gefilterd (zie bijlage). Een groot deel van deze informatie kan geen plek krijgen in de modulen omdat ze thuishoren in de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden. Veel gesignaleerde zaken zijn/worden al opgepakt in andere (gemeentebrede) projecten. Denk aan communicatie over handhaving, het BITE-team, uitbreiding met BOA s, slim handhaven in de Veilig Uit controleacties, het handhavingprogramma en het gemeentebreed Handhavingsplatform. Daarnaast zijn er zaken waar de gemeente afhankelijk is van wetgeving (bijv. uitbreiding van sancties, instrumenten) en financiële kaders (bezuinigingen) en dus prioriteitstelling. Tenslotte zijn er signalen die spelen in de relatie tussen leidinggevende en handhaver. Signalen die binnen deze samenwerkingsrelatie opgepakt dienen te worden. 6 gemeente Eindhoven

7 3.2 Module 0 voor de leidinggevenden Doelstellingen De leidinggevenden (LG) van de handhavers spelen een belangrijke rol in het traject. Om ervoor te zorgen dat iedere leidinggevende een gelijk startpunt heeft, hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd: b De LG zijn bekend met de inhoud van het traject en deelt de doelen b De LG hebben voor zichzelf geformuleerd hoe hij dit traject ondersteunt b De LG formuleren acties n.a.v. de zorgen en wensen van de kick off en de verzamelde informatie uit module 1 b De LG geeft input voor de inhoud van module 2 b De LG s maken afspraken voor intervisie/intercollegiale consultatie b De LG nemen kennis van het competentie-ontwikkelprofiel van de handhaver en weet wat hij hier mee gaat doen: welke aandachtspunten zijn er? Wie heeft extra ondersteuning nodig op welke competenties? En welk voorbeeldgedrag zou ik meer kunnen inzetten? Module 0 was aanvankelijk bedoeld als start van het traject. Uiteindelijk heeft deze module plaatsgevonden net voor aanvang van module 2. De eerste twee geplande bijeenkomsten werden door een groot deel van de leidinggevenden om uiteenlopende redenen afgezegd, waardoor we ze hebben moeten annuleren Bevindingen Tijdens module 0 bleek al snel dat er een afwachtende houding, gebrek aan sense of urgency heerst ten aanzien van programmatisch handhaven. Dit gebrek wordt gevoed door het verschil in belang dat gehecht wordt aan programmatisch handhaven tussen de verschillende diensten en de afwezigheid van een gemeenschappelijke doelstelling. Er is tevens een onbekendheid met reacties van medewerkers op ontwikkeltraject. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat er binnen de groep leidinggevende een verschil in niveau van betrokkenheid bestaat. Dit verschil wordt deels veroorzaakt door persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp en deels door de handhavingscultuur van de dienst. Waardering voor de gelegenheid om samen te zitten is er zeker. Naar de toekomst toe biedt dit dan ook kansen. gemeente Eindhoven 7

8 3.3 Module 1 Samenwerken in een politiek bestuurlijke omgeving Doelstellingen De volgende doelstellingen zijn voor deze module geformuleerd: b De krachtenveldenanalyse: inzicht in de wij en de zij kant (belangen, energie, posities, relaties en politieke context) b Hoe kom je van reactief naar pro-actief werken; wat is het verschil? b Creëren gemeenschappelijk beeld, Inzicht en bewust worden van professionele integriteit in handhavingstaken Bevindingen In de uitvoering van de modulen blijkt dat vertaling van de beleidsdoelen handhaving naar het werk moeilijk is. Bij doorvragen blijkt desondanks toch dat voorbeelden kunnen worden gegeven. Het verduidelijken van de aansluiting van de theorie naar de uitwerking in de praktijk behoeft dus aandacht. Programmatisch handhaven is ver van mijn bed, terwijl onbekendheid met programmatisch handhaven niet wil zeggen dat het niet gebeurt; een handhaver kan best programmatisch handhaven zonder dat hij weet dat het zo wordt benoemd. Krachtenveldanalyse (partijen en hun belangen) is relatief onbekend voor de gemiddelde handhaver. Reflecteren op oorzaak en effect in relatie tot de diverse partijen, is ongewoon. Het zien en ervaren van het nut ervan is wisselend. Integriteit en mogelijke vragen daaromtrent staan laag op de agenda (gedragscode leeft niet of nauwelijks). Integer handelen wordt als normaal gezien en staat letterlijk niet ter discussie. Na wat doorvragen over wat er onder wordt verstaan, wordt wel duidelijk dat een dialoog over het onderwerp voor herhaling vatbaar is. Welke rol de leidinggevende kan spelen in dit professionaliseringstraject en bij hun verdere ontwikkeling is voor de handhaver niet altijd duidelijk. Deels omdat de rol niet wordt opgepakt, maar ook omdat deze manier van ondersteunen en begeleiden vanuit de leiding relatief onbekend is binnen de gemeente als totaal. Belangrijk is hier om te zeggen dat er een verschil in ervaring bestaat qua invulling van die rol binnen het corps leidinggevenden. 8 gemeente Eindhoven

9 3.4 Module 2 Effectief communiceren Doelstellingen In module 2 gaat de aandacht met name uit naar de persoonlijke vaardigheden en attitude. Dit te laten ervaren en te laten versterken door: b Handhaver eigen stijl van communiceren te onderkennen en de verschillende stijlen van communiceren toe te passen b Handhaver eigen stijl van beïnvloeden te onderkennen en de verschillende stijlen van onderhandelen en beïnvloeden toe te passen b Deze stijlen in te zetten om effectiever, pro-actief en met eigen verantwoordelijkheid het vak van handhaver uit te oefenen Bevindingen Module 2 is een zeer actieve en energieke module geweest. O.a. werd met een acteur uiteenlopende situaties geoefend. Met deze werkwijze bleek de vertaling naar de praktijk makkelijker te maken. Na een soms wat onwennige start, resulteerde dit in alle groepen tot een hoge mate van onderlinge betrokkenheid. Reflectie op je dagelijkse werkzaamheden en het bespreekbaar maken bij collega s voelt voor sommige nog wat onwennig en is zelfs not done. De inhoud van het werk is erg bepalend voor de handhaver. Iedere handhaver blijkt daarnaast toch ook zijn eigen vak en dus werkwijze te hebben. Hij werkt primair vanuit zijn vaktechnische discipline (en de regels), want dat geeft hem houvast. Dit maakt het verplaatsen in de ander en het benoemen van het proces lastig, maar blijkt een eye-opener te zijn! Desalniettemin is dat gegeven geen reden geweest voor deelnemers om dat dan maar niet te doen; in tegendeel! gemeente Eindhoven 9

10 3.5 Intervisie Tijdens de eerste trainingsmodule zijn er intervisiegroepen gevormd. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten leren de handhavers onder begeleiding van de trainer te werken volgens de intervisieprincipes. Een goed en geaccepteerd begrip daarvan is een vereiste om als leergroep zelfstandig te kunnen werken aan de hand van eigen praktijk cases Doelstellingen b b b het bieden van de mogelijkheid de vertaling te bewerkstelligen van de trainingsen oefensituaties naar de eigen individuele werksituatie het expliciteren van het intervisieconcept en oefenen van de deelnemers met enkele beproefde methoden het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de groepen voor het eigen leerproces zodat zij dit zelf kunnen voortzetten na het professionaliseringstraject Bevindingen Voor veel mensen is intervisie een nieuw concept en gaat men aanvankelijk wat onwennig van start. Na de bespreking van de eerste cases volgens een vast stramien, lichten de eerste inzichten bij de deelnemers op. Men merkt tevens op dat de combinatie van persoonlijke en zakelijke onderwerpen een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist. De systematiek schenkt hier ook expliciet aandacht aan. Diezelfde vertrouwelijkheid blijkt voor alle groepen vanzelfsprekend te zijn. 10 gemeente Eindhoven

11 3.6 Overzicht reacties vanuit module 1 en 2 Er is ook gevraagd wat voor de deelnemers de meest nuttige onderwerpen, begrippen of technieken zijn geweest en welke de minst nuttige. Deze vragen leveren het volgende beeld op. Module 1 meest gewaardeerd Integriteitspel Ontwikkelingsprofiel Handhaver Bewust kijken naar jezelf en je functie Open gedachtewisseling met collega s Krachtenveldanalyse Diversiteit deelnemers Goede communicatie en begeleiding minst gewaardeerd Balans abstract- concreet Weinig praktijkgericht Krachtenveldanalyse Geen praktische oplossingen voor onze problemen Module 2 meest gewaardeerd Kwaliteit van feedback Werken met acteurs (16x) Openheid en duidelijkheid begeleiding Inhoudelijke kennisuitwisseling Meerdere manieren om problemen op te lossen aangereikt Persoonlijke inbreng van de deelnemers Veiligheid in de groep minst gewaardeerd Lange dagen achter elkaar Grote tijdspad tussen module 1 en 2 Locatie gemeente Eindhoven 11

12 4 Conclusies en aanbevelingen Er zijn door de deelnemers in het professionaliseringstraject veel signalen over handhaving en de organisatie in zijn algemeenheid afgegeven. Deze signalen gelden als belangrijke eye-openers voor verbetering van de handhaving binnen de gemeente. We hebben getracht daar conclusies uit te trekken en alvast een voorzet te maken voor de toekomst, in de vorm van aanbevelingen. 4.1 Conclusies ten aanzien van het traject 1. Visie op en doelstellingen van de gemeentelijke handhaving zijn helder maar onvoldoende richtinggevend; 2. (Meeste) Leidinggevenden zijn in woord en gedrag onvoldoende sponsor van de ontwikkeling van de handhaver; 3. Het professionaliseringstraject heeft een belangrijke aanzet gegeven voor verdere bewustwording over handhaving als vak; 4. Handhaver heeft eigen stijl van communiceren leren onderkennen en de verschillende stijlen van communiceren weten toe te passen; 4.2 Aanbevelingen ten aanzien van vervolg 1. Besluit wat te doen met overgebleven groep, die het traject niet heeft gevolgd; 2. Geef gevolg aan signalen vanuit doelgroep zoals afgegeven tijdens het traject (zie bijlage); 3. Definieer acties in het Handhavingsprogramma 2005 naar aanleiding van het professionaliseringstraject zowel gemeentebreed als ook per dienst; 4. Organiseer centrale regie voor de follow- up activiteiten & communicatie. Samenhang en afstemming zijn van groot belang; 5. Maak werkelijk tijd & ruimte vrij voor ontwikkeling van leidinggevende en medewerker. Zowel op het gebied van gedrag, vaardigheden en attitude als vakinhoudelijke kennis; 6. Leidinggevende en medewerker ondersteunen bij competentie ontwikkeling. Het is belangrijk hier tools voor aan te reiken; 7. Ondersteun de leidinggevenden de beleidsdoelen te vertalen naar praktisch en vooral duidelijk toepasbare activiteiten 12 gemeente Eindhoven

13 4.3 Acties geformuleerd door leidinggevenden Door de leidinggevenden zijn thema s en activiteiten gedestilleerd vanuit de signalen die in de modules naar voren zijn gebracht. Deze onderwerpen zijn naar voren gebracht als: 1. Persoonlijk Ontwikkel Plan 2. Communiceren acties module 0 3. Acties uit Handhavingsprogramma communiceren 4. Handhavingsprotocollen 5. Randvoorwaarden uitvoering handhaving door medewerkers 6. BITE 7. Organiseren kennisoverdracht 8. Een handhavingsafdeling 9. Handhavingsregisseur 10. Netwerk handhaving Als prioritaire onderwerpen zijn 10, 6 en 8 benoemd. gemeente Eindhoven 13

14 5 Bijlagen Uitkomsten kick-off Professionaliseringstraject handhavers WENSEN - samenwerking tussen diensten - goede instrumenten en best-practices ontwikkelen - individuele benadering - slim handhaven - ontwikkelen persoonlijke vaardigheden - afstemming en samenwerking handhavers onderling; - omgaan met bevoegdheden en valkuilen - uniformiteit in werkwijze - middelen (registratie/administratie bijv. digitale checklist, laptop, PC, fototoestel) - bekendheid met juiste personen bij een bepaalde dienst - BOA-ondersteuning - centrale afdeling handhaving - actuele APV - extra administratief binnenpersoneel - wie doet wat bij de handhavingspartners? - interne en externe communicatie verbeteren - jaarlijkse bijeenkomst om ervaringen uit ter wisselen - maatwerk traject - monitoring gedurende het traject - leren van elkaar - kennis vergroten - inzichtelijk maken grenzen bevoegdheid - praktische oplossingen - uitbreiding sanctiebeleid - automatisering - koppelen van verbeteracties aan trainingen - eenduidige handhavingseisen - gemeentebreed operationeel afstemmingsoverleg. 14 gemeente Eindhoven

15 ZORGEN - op juiste wijze overdragen (vak)kennis - continuïteit - onvoldoende capaciteit om werk uit te voeren - begeleiding van leidinggevende (borging) - stagnatie in traject tussen front en backoffice - goed samenbrengen van verschillende diensten bij overlappende problemen - personeel - administratie binnen, bij aandragen info van buiten - hulpmiddelen en legitimatie - bezuinigingen - bestuurlijke ondersteuning - beschikbare tijd - afspraak=afspraak - handhaving bij de gemeente zelf - goede vertaling theorie/praktijk - integraal handhaven papieren tijger - conflicterende belangen verschillende diensten/disciplines - steun aan leidinggevende vanuit MT - politieke steun (handhaven kan minder populair zijn) - budgetruimte voor vervolgtraject - borging in de praktijk - agressie - werksleur door ontbrekende instrumenten - samen handhaven (politie, stadswacht, MDRE, brandweer) - afstemming - coaching en begeleiding goed inbedden verwachtingen niet te hoog - veel praten weinig doen - consequent handhaven tot en met wethouder - veel dubbel (vooral voor leidinggevende) vwb training algemene vaardigheden voor handhaven. VRAGEN - hoe voorkomen we draaideur-overtredingen? - door wie worden prioriteiten bepaald? - verzekering personeel (ook buiten werktijd)? - geen aangifte hoeven bij politie bij schade? - invulling cursus (w.o. tijdsbesteding, inhoud, doel, wanneer, waar, documentatie, diploma)? - profiel vaststellen voor POP-gesprek? - leidinggevende te specifiek voor SDK manager? - kunnen alle wensen worden gehonoreerd? - kunnen alle zorgen worden weggenomen? gemeente Eindhoven 15

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie