Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'"

Transcriptie

1 A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004

2 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Datum December 2004

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 4 2 Het traject in het kort 4 3 Evaluatie Kick off Doelstellingen Bevindingen Module 0 voor de leidinggevenden Doelstellingen Bevindingen Module 1 Samenwerken in een politiek bestuurlijke omgeving Doelstellingen Bevindingen Module 2 Effectief communiceren Doelstellingen Bevindingen Intervisie Doelstellingen Bevindingen Overzicht reacties vanuit module 1 en Conclusies en aanbevelingen Conclusies ten aanzien van het traject Aanbevelingen ten aanzien van vervolg Acties geformuleerd door leidinggevenden 13 5 Bijlagen 14 gemeente Eindhoven 3

4 1 Inleiding In de periode april - september 2004 heeft het professionaliseringstraject voor de handhavers Handhaven is een vak plaatsgevonden. Het omvatte 50 handhavers, die tezamen ongeveer de helft van de handhavers populatie vormen binnen de gemeente Eindhoven. Het traject is opgezet op basis van het Handhavingsprogramma Dit programma is op inhoud en noodzaak bestuurlijk vastgesteld. Het Plan van Aanpak voor de uitvoering van het traject is in november 2003 door het Gemeentebreed Handhavingsplatform vastgesteld. Dit evaluatie verslag wordt vanuit CPO aangeboden aan het hoofd JZ&IV als opdrachtgever. Deze evaluatie wordt gedaan aan de hand van onze eigen bevindingen aangevuld met advies en aanbevelingen van de betrokken adviseurs van Pentascope en JZ&IV. De cijfermatige waardering van de modules door de deelnemers zelf is bijgevoegd als bijlage. De meest opvallende bevindingen van de deelnemers komen in hoofdstuk 3 aan de orde. 2 Het traject in het kort Het traject richt zich met name op de volgende aspecten: - het werken aan competenties voor handhavers. Op basis van een aantal interviews binnen de gemeentelijke organisatie is een ontwikkelingsprofiel voor de handhavers opgesteld, bestaande uit integriteit, opbouwen en onderhouden van relaties, stressbestendigheid, communicatie, overtuigingskracht, zelfvertrouwen, oordeelvorming en realisatie van doelen - handhavers moeten elkaar onderling leren kennen en vooral van elkaar leren. Zo kan bijvoorbeeld de ene handhaver van de andere leren hoe hij zijn boodschap naar burger en bedrijf op een effectieve manier overbrengt. Om die reden hadden de groepen die het traject hebben doorlopen een gemengde samenstelling - leidinggevende ondersteunt de medewerker het geleerde toe te passen in de praktijk. 4 gemeente Eindhoven

5 Dit heeft geresulteerd in een ontwerp wat bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Kick off bijeenkomst 2. Module 0 voor de leidinggevenden 3. Module 1 voor de handhaver 4. Module 2 voor de handhaver 5. Intervisie voor de handhaver Hoe de diverse activiteiten zich onderling verhouden komt tot uitdrukking in het schema. Dit schema lag ook ten grondslag aan eerdergenoemd Plan van Aanpak van het traject. Professionaliseringstraject Begeleiding door leidinggevende Individueel niveau Gesprek leiding POP Periodiek gesprek 3e LSI leiding gesprek Periodiek gesprek 3e LSI leiding gesprek Kick off Groep niveau Module 0 -Voor leiding -Thema s module s -Coachingtechniek -Leren van elkaar Module 1 -Omgeving boek 1 handhaver -Integriteit -Praktijk Intervisie 3e LSI gesprek Module 2 -Communicatie boek 1 -Onderhandelen -Overtuigen -Praktijk Intervisie 3e LSI gesprek April 2004 Mei Mei/juni Sept Nov gemeente Eindhoven 5

6 3 Evaluatie Het traject is door de werkgroep Handhaven is een vak (CPO, Pentascope, JZ&IV) geëvalueerd tijdens afrondingsgesprekken. Tijdens deze afrondingsgesprekken zijn leerproces en leeropbrengst op waarde geschat. Daarnaast is de waardering van de deelnemers over het traject aan de orde gekomen. Deze laatstgenoemde evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een vragenlijst die door de deelnemers is ingevuld. Deze resultaten zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd en zullen kort ter sprake komen in dit hoofdstuk. 3.1 Kick off Doelstellingen Tijdens de kick off krijgen de deelnemers en leidinggevenden: b inzage in en uitleg over de werkwijze, de planning en de inhoud van het professionaliseringstraject en de rol die van hen wordt verwacht b de gelegenheid eigen verwachtingen en wensen ten aanzien van het traject in te brengen Bevindingen Uit de kick off zijn een groot aantal wensen, zorgen en vragen gefilterd (zie bijlage). Een groot deel van deze informatie kan geen plek krijgen in de modulen omdat ze thuishoren in de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden. Veel gesignaleerde zaken zijn/worden al opgepakt in andere (gemeentebrede) projecten. Denk aan communicatie over handhaving, het BITE-team, uitbreiding met BOA s, slim handhaven in de Veilig Uit controleacties, het handhavingprogramma en het gemeentebreed Handhavingsplatform. Daarnaast zijn er zaken waar de gemeente afhankelijk is van wetgeving (bijv. uitbreiding van sancties, instrumenten) en financiële kaders (bezuinigingen) en dus prioriteitstelling. Tenslotte zijn er signalen die spelen in de relatie tussen leidinggevende en handhaver. Signalen die binnen deze samenwerkingsrelatie opgepakt dienen te worden. 6 gemeente Eindhoven

7 3.2 Module 0 voor de leidinggevenden Doelstellingen De leidinggevenden (LG) van de handhavers spelen een belangrijke rol in het traject. Om ervoor te zorgen dat iedere leidinggevende een gelijk startpunt heeft, hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd: b De LG zijn bekend met de inhoud van het traject en deelt de doelen b De LG hebben voor zichzelf geformuleerd hoe hij dit traject ondersteunt b De LG formuleren acties n.a.v. de zorgen en wensen van de kick off en de verzamelde informatie uit module 1 b De LG geeft input voor de inhoud van module 2 b De LG s maken afspraken voor intervisie/intercollegiale consultatie b De LG nemen kennis van het competentie-ontwikkelprofiel van de handhaver en weet wat hij hier mee gaat doen: welke aandachtspunten zijn er? Wie heeft extra ondersteuning nodig op welke competenties? En welk voorbeeldgedrag zou ik meer kunnen inzetten? Module 0 was aanvankelijk bedoeld als start van het traject. Uiteindelijk heeft deze module plaatsgevonden net voor aanvang van module 2. De eerste twee geplande bijeenkomsten werden door een groot deel van de leidinggevenden om uiteenlopende redenen afgezegd, waardoor we ze hebben moeten annuleren Bevindingen Tijdens module 0 bleek al snel dat er een afwachtende houding, gebrek aan sense of urgency heerst ten aanzien van programmatisch handhaven. Dit gebrek wordt gevoed door het verschil in belang dat gehecht wordt aan programmatisch handhaven tussen de verschillende diensten en de afwezigheid van een gemeenschappelijke doelstelling. Er is tevens een onbekendheid met reacties van medewerkers op ontwikkeltraject. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat er binnen de groep leidinggevende een verschil in niveau van betrokkenheid bestaat. Dit verschil wordt deels veroorzaakt door persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp en deels door de handhavingscultuur van de dienst. Waardering voor de gelegenheid om samen te zitten is er zeker. Naar de toekomst toe biedt dit dan ook kansen. gemeente Eindhoven 7

8 3.3 Module 1 Samenwerken in een politiek bestuurlijke omgeving Doelstellingen De volgende doelstellingen zijn voor deze module geformuleerd: b De krachtenveldenanalyse: inzicht in de wij en de zij kant (belangen, energie, posities, relaties en politieke context) b Hoe kom je van reactief naar pro-actief werken; wat is het verschil? b Creëren gemeenschappelijk beeld, Inzicht en bewust worden van professionele integriteit in handhavingstaken Bevindingen In de uitvoering van de modulen blijkt dat vertaling van de beleidsdoelen handhaving naar het werk moeilijk is. Bij doorvragen blijkt desondanks toch dat voorbeelden kunnen worden gegeven. Het verduidelijken van de aansluiting van de theorie naar de uitwerking in de praktijk behoeft dus aandacht. Programmatisch handhaven is ver van mijn bed, terwijl onbekendheid met programmatisch handhaven niet wil zeggen dat het niet gebeurt; een handhaver kan best programmatisch handhaven zonder dat hij weet dat het zo wordt benoemd. Krachtenveldanalyse (partijen en hun belangen) is relatief onbekend voor de gemiddelde handhaver. Reflecteren op oorzaak en effect in relatie tot de diverse partijen, is ongewoon. Het zien en ervaren van het nut ervan is wisselend. Integriteit en mogelijke vragen daaromtrent staan laag op de agenda (gedragscode leeft niet of nauwelijks). Integer handelen wordt als normaal gezien en staat letterlijk niet ter discussie. Na wat doorvragen over wat er onder wordt verstaan, wordt wel duidelijk dat een dialoog over het onderwerp voor herhaling vatbaar is. Welke rol de leidinggevende kan spelen in dit professionaliseringstraject en bij hun verdere ontwikkeling is voor de handhaver niet altijd duidelijk. Deels omdat de rol niet wordt opgepakt, maar ook omdat deze manier van ondersteunen en begeleiden vanuit de leiding relatief onbekend is binnen de gemeente als totaal. Belangrijk is hier om te zeggen dat er een verschil in ervaring bestaat qua invulling van die rol binnen het corps leidinggevenden. 8 gemeente Eindhoven

9 3.4 Module 2 Effectief communiceren Doelstellingen In module 2 gaat de aandacht met name uit naar de persoonlijke vaardigheden en attitude. Dit te laten ervaren en te laten versterken door: b Handhaver eigen stijl van communiceren te onderkennen en de verschillende stijlen van communiceren toe te passen b Handhaver eigen stijl van beïnvloeden te onderkennen en de verschillende stijlen van onderhandelen en beïnvloeden toe te passen b Deze stijlen in te zetten om effectiever, pro-actief en met eigen verantwoordelijkheid het vak van handhaver uit te oefenen Bevindingen Module 2 is een zeer actieve en energieke module geweest. O.a. werd met een acteur uiteenlopende situaties geoefend. Met deze werkwijze bleek de vertaling naar de praktijk makkelijker te maken. Na een soms wat onwennige start, resulteerde dit in alle groepen tot een hoge mate van onderlinge betrokkenheid. Reflectie op je dagelijkse werkzaamheden en het bespreekbaar maken bij collega s voelt voor sommige nog wat onwennig en is zelfs not done. De inhoud van het werk is erg bepalend voor de handhaver. Iedere handhaver blijkt daarnaast toch ook zijn eigen vak en dus werkwijze te hebben. Hij werkt primair vanuit zijn vaktechnische discipline (en de regels), want dat geeft hem houvast. Dit maakt het verplaatsen in de ander en het benoemen van het proces lastig, maar blijkt een eye-opener te zijn! Desalniettemin is dat gegeven geen reden geweest voor deelnemers om dat dan maar niet te doen; in tegendeel! gemeente Eindhoven 9

10 3.5 Intervisie Tijdens de eerste trainingsmodule zijn er intervisiegroepen gevormd. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten leren de handhavers onder begeleiding van de trainer te werken volgens de intervisieprincipes. Een goed en geaccepteerd begrip daarvan is een vereiste om als leergroep zelfstandig te kunnen werken aan de hand van eigen praktijk cases Doelstellingen b b b het bieden van de mogelijkheid de vertaling te bewerkstelligen van de trainingsen oefensituaties naar de eigen individuele werksituatie het expliciteren van het intervisieconcept en oefenen van de deelnemers met enkele beproefde methoden het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de groepen voor het eigen leerproces zodat zij dit zelf kunnen voortzetten na het professionaliseringstraject Bevindingen Voor veel mensen is intervisie een nieuw concept en gaat men aanvankelijk wat onwennig van start. Na de bespreking van de eerste cases volgens een vast stramien, lichten de eerste inzichten bij de deelnemers op. Men merkt tevens op dat de combinatie van persoonlijke en zakelijke onderwerpen een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist. De systematiek schenkt hier ook expliciet aandacht aan. Diezelfde vertrouwelijkheid blijkt voor alle groepen vanzelfsprekend te zijn. 10 gemeente Eindhoven

11 3.6 Overzicht reacties vanuit module 1 en 2 Er is ook gevraagd wat voor de deelnemers de meest nuttige onderwerpen, begrippen of technieken zijn geweest en welke de minst nuttige. Deze vragen leveren het volgende beeld op. Module 1 meest gewaardeerd Integriteitspel Ontwikkelingsprofiel Handhaver Bewust kijken naar jezelf en je functie Open gedachtewisseling met collega s Krachtenveldanalyse Diversiteit deelnemers Goede communicatie en begeleiding minst gewaardeerd Balans abstract- concreet Weinig praktijkgericht Krachtenveldanalyse Geen praktische oplossingen voor onze problemen Module 2 meest gewaardeerd Kwaliteit van feedback Werken met acteurs (16x) Openheid en duidelijkheid begeleiding Inhoudelijke kennisuitwisseling Meerdere manieren om problemen op te lossen aangereikt Persoonlijke inbreng van de deelnemers Veiligheid in de groep minst gewaardeerd Lange dagen achter elkaar Grote tijdspad tussen module 1 en 2 Locatie gemeente Eindhoven 11

12 4 Conclusies en aanbevelingen Er zijn door de deelnemers in het professionaliseringstraject veel signalen over handhaving en de organisatie in zijn algemeenheid afgegeven. Deze signalen gelden als belangrijke eye-openers voor verbetering van de handhaving binnen de gemeente. We hebben getracht daar conclusies uit te trekken en alvast een voorzet te maken voor de toekomst, in de vorm van aanbevelingen. 4.1 Conclusies ten aanzien van het traject 1. Visie op en doelstellingen van de gemeentelijke handhaving zijn helder maar onvoldoende richtinggevend; 2. (Meeste) Leidinggevenden zijn in woord en gedrag onvoldoende sponsor van de ontwikkeling van de handhaver; 3. Het professionaliseringstraject heeft een belangrijke aanzet gegeven voor verdere bewustwording over handhaving als vak; 4. Handhaver heeft eigen stijl van communiceren leren onderkennen en de verschillende stijlen van communiceren weten toe te passen; 4.2 Aanbevelingen ten aanzien van vervolg 1. Besluit wat te doen met overgebleven groep, die het traject niet heeft gevolgd; 2. Geef gevolg aan signalen vanuit doelgroep zoals afgegeven tijdens het traject (zie bijlage); 3. Definieer acties in het Handhavingsprogramma 2005 naar aanleiding van het professionaliseringstraject zowel gemeentebreed als ook per dienst; 4. Organiseer centrale regie voor de follow- up activiteiten & communicatie. Samenhang en afstemming zijn van groot belang; 5. Maak werkelijk tijd & ruimte vrij voor ontwikkeling van leidinggevende en medewerker. Zowel op het gebied van gedrag, vaardigheden en attitude als vakinhoudelijke kennis; 6. Leidinggevende en medewerker ondersteunen bij competentie ontwikkeling. Het is belangrijk hier tools voor aan te reiken; 7. Ondersteun de leidinggevenden de beleidsdoelen te vertalen naar praktisch en vooral duidelijk toepasbare activiteiten 12 gemeente Eindhoven

13 4.3 Acties geformuleerd door leidinggevenden Door de leidinggevenden zijn thema s en activiteiten gedestilleerd vanuit de signalen die in de modules naar voren zijn gebracht. Deze onderwerpen zijn naar voren gebracht als: 1. Persoonlijk Ontwikkel Plan 2. Communiceren acties module 0 3. Acties uit Handhavingsprogramma communiceren 4. Handhavingsprotocollen 5. Randvoorwaarden uitvoering handhaving door medewerkers 6. BITE 7. Organiseren kennisoverdracht 8. Een handhavingsafdeling 9. Handhavingsregisseur 10. Netwerk handhaving Als prioritaire onderwerpen zijn 10, 6 en 8 benoemd. gemeente Eindhoven 13

14 5 Bijlagen Uitkomsten kick-off Professionaliseringstraject handhavers WENSEN - samenwerking tussen diensten - goede instrumenten en best-practices ontwikkelen - individuele benadering - slim handhaven - ontwikkelen persoonlijke vaardigheden - afstemming en samenwerking handhavers onderling; - omgaan met bevoegdheden en valkuilen - uniformiteit in werkwijze - middelen (registratie/administratie bijv. digitale checklist, laptop, PC, fototoestel) - bekendheid met juiste personen bij een bepaalde dienst - BOA-ondersteuning - centrale afdeling handhaving - actuele APV - extra administratief binnenpersoneel - wie doet wat bij de handhavingspartners? - interne en externe communicatie verbeteren - jaarlijkse bijeenkomst om ervaringen uit ter wisselen - maatwerk traject - monitoring gedurende het traject - leren van elkaar - kennis vergroten - inzichtelijk maken grenzen bevoegdheid - praktische oplossingen - uitbreiding sanctiebeleid - automatisering - koppelen van verbeteracties aan trainingen - eenduidige handhavingseisen - gemeentebreed operationeel afstemmingsoverleg. 14 gemeente Eindhoven

15 ZORGEN - op juiste wijze overdragen (vak)kennis - continuïteit - onvoldoende capaciteit om werk uit te voeren - begeleiding van leidinggevende (borging) - stagnatie in traject tussen front en backoffice - goed samenbrengen van verschillende diensten bij overlappende problemen - personeel - administratie binnen, bij aandragen info van buiten - hulpmiddelen en legitimatie - bezuinigingen - bestuurlijke ondersteuning - beschikbare tijd - afspraak=afspraak - handhaving bij de gemeente zelf - goede vertaling theorie/praktijk - integraal handhaven papieren tijger - conflicterende belangen verschillende diensten/disciplines - steun aan leidinggevende vanuit MT - politieke steun (handhaven kan minder populair zijn) - budgetruimte voor vervolgtraject - borging in de praktijk - agressie - werksleur door ontbrekende instrumenten - samen handhaven (politie, stadswacht, MDRE, brandweer) - afstemming - coaching en begeleiding goed inbedden verwachtingen niet te hoog - veel praten weinig doen - consequent handhaven tot en met wethouder - veel dubbel (vooral voor leidinggevende) vwb training algemene vaardigheden voor handhaven. VRAGEN - hoe voorkomen we draaideur-overtredingen? - door wie worden prioriteiten bepaald? - verzekering personeel (ook buiten werktijd)? - geen aangifte hoeven bij politie bij schade? - invulling cursus (w.o. tijdsbesteding, inhoud, doel, wanneer, waar, documentatie, diploma)? - profiel vaststellen voor POP-gesprek? - leidinggevende te specifiek voor SDK manager? - kunnen alle wensen worden gehonoreerd? - kunnen alle zorgen worden weggenomen? gemeente Eindhoven 15

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN (en hield het voor me) IK HEB

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

de mens maakt het Verschil!

de mens maakt het Verschil! De mens maakt het verschil! De organisatie verandert... kunnen mijn medewerkers dat ook? Uw organisatie staat voor veel uitdagingen! Ze worden veelal veroorzaakt door ontwikkelingen waar u middenin zit;

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams www.scrumverdubbelaar.nl 1 / 13 IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor Ambtenaren en Lokale Overheid Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching Oefenexamen Middle Management B module Teamcoaching Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. Vraag 1 Welke van de volgende omschrijvingen zijn van toepassing

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

Code blauw. Bouwstenen voor een regionaal implementatieplan. Code Blauw

Code blauw. Bouwstenen voor een regionaal implementatieplan. Code Blauw Code blauw Bouwstenen voor een regionaal implementatieplan Code Blauw Grafisch Ontwerp Meester Ontwerpers, Amsterdam boekje Code blauw 7,3 x 10,5 cm Augustus 2007 Auteurs Basya Berends Politieacademie

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Met onderstaande handreiking wil OPF aangesloten ondernemingspensioenfondsen helpen bij het organiseren van de zelfevaluatie van het functioneren

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Effectieve Feedback. Overzicht... 2. Wat houdt u tegen?... 3. Opbouwende Feedback Scenario #1: De betrouwbare werknemer... 4

Effectieve Feedback. Overzicht... 2. Wat houdt u tegen?... 3. Opbouwende Feedback Scenario #1: De betrouwbare werknemer... 4 Effectieve Feedback Voorbereidend werk deelnemers Deel 1 Inhoud Overzicht... 2 Wat houdt u tegen?... 3 Opbouwende Feedback Scenario #1: De betrouwbare werknemer... 4 Opbouwende Feedback Scenario #2: Een

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Curriculum Verplichte Permanente Educatie professioneel-kritische instelling

Curriculum Verplichte Permanente Educatie professioneel-kritische instelling Curriculum Verplichte Permanente Educatie professioneel-kritische instelling Verantwoording De NBA besteedt aandacht aan de bewustwording rond het thema professioneel-kritische instelling. Dit initiatief

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Heeft trainen zin? De coachende benadering in trainingen

Heeft trainen zin? De coachende benadering in trainingen Heeft trainen zin? De coachende benadering in trainingen Training is voor een groot deel verspilde energie! Dat was de boodschap van een kort artikel dat ik onlangs vertaalde voor de Nieuwsbrief van de

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus

Handleiding 360 feedback. Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus Informatie voor de gebruiker van het 360 feedback instrument bij de Avans gesprekkencyclus pagina 2 van 6 Colofon pagina 3 van 6 datum 2-10-2012 auteurs Linda Lemmens status Definitief (geactualiseerd

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Ontwikkeling leeragentschap in VR Zuidoost-Brabant

Ontwikkeling leeragentschap in VR Zuidoost-Brabant Ontwikkeling leeragentschap in VR Zuidoost-Brabant Wat komt aan bod 1. Theorie: wat is een leeragentschap 2. Model: vorm in Zuidoost-Brabant 3. Weerbarstigheid: de praktijk 4. Kritische succesfactoren

Nadere informatie

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1 Bijlage 1 Opleidingen binnen de Gemeente Leiden Zoals in het strategisch HRM plan staat aangegeven zijn opleidingen één van de belangrijkste middelen om met onze medewerkers de organisatiedoelen te kunnen

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein Voor gemeenten

Nadere informatie