DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Formulier NL-AMEX-KDR-2015a De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee een geheel te vormen. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Omschrijving van de dekking 2.2 Omvang van de dekking 2.3 Dekkingsgebied 3 Uitsluitingen 3.1 Algemeen 4 Schade 4.1 Verplichtingen in geval van schade 4.2 Schadevaststelling 4.3 Schadevergoeding 4.4 Andere verzekeringen 4.5 Schadebetaling 4.6 ACE Assistance 4.7 Verjaringstermijn 4.8 Vervaltermijn 5 Premie 5.1 Premiebetaling 6 Wijzigingen Niet van toepassing voor kortlopende reisverzekering 6.1 Wijziging van premie en/of voorwaarden 7 Duur en einde van de verzekering 7.1 Aanvang en einde van de dekking 7.2 Automatische verlenging doorlopende reisverzekering 7.3 Einde van de verzekering 8 Slotbepalingen 8.1 Klachtenprocedure 8.2 Privacy regelement 8.3 Sanctie clausule 8.4 Clausule terrorismedekking 1

2 Rubrieksopgave Annuleringsdekking pag. 11 Rubriek 1 Basisdekking pag. 14 Bagage pag. 14 Buitengewone kosten en repatriëring Pag. 16 Rechtshulp Pag. 19 Rubriek 2 Medische Kosten Pag. 21 Rubriek 3 Ongevallen Pag. 23 Rubriek 4 Voertuighulp Pag. 27 Rubriek 5 Wintersport Pag. 29 Nederlands recht Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. Klachtenbehandeling Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot: Directie van de verzekeraar; Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 2

3 Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2015a BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel Aanhangwagen De op reis meegenomen toercaravan, vouwwagen, boottrailer of bagageaanhangwagen; 1.2 Atoomkernreactie Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit; 1.3 Auto- en motorrijwielaccessoires Imperiaal, imperiaalbagagebox, fietsdrager, auto-, fiets- en motorrijwielgereedschappen, sneeuwkettingen, autogeluids- en zendapparatuur (al dan niet vast gemonteerd) met uitsluitend accuaansluiting, muziekcassettes en compact disks in het motorrijtuig aanwezig, evenals reserveonderdelen (waaronder uitsluitend te verstaan: V-snaren, bougies, bougiekabels, verdeelkap, contactpuntjes en gloeilampen); 1.4 Bagage Alle zaken die een verzekerde voor eigen gebruik meeneemt of tijdens de verzekeringsduur, vooruit- dan wel nagezonden zijn of die tijdens de reis zijn gekocht. Zo ook reisdocumenten, geld en geldswaardig papier. Niet als bagage zullen worden aangemerkt: a. waardepapieren van onverschillig welke aard, manuscripten, computersoftware, aantekeningen en concepten; b. verzamelingen (zoals postzegel- en muntenverzamelingen); c. gereedschappen (met uitzondering van auto-, fiets- en motorrijwielgereedschappen) indien zakelijke reizen niet zijn meeverzekerd; d. voorwerpen voor zakelijk- of beroepsmatig gebruik indien zakelijke reizen niet zijn meeverzekerd; e. voorwerpen met antiek- of kunstwaarde; f. dieren; g. vaartuigen (met uitzondering van opvouwbare boten, opblaasbare boten en zeilplanken), luchtvaartuigen (waaronder inbegrepen zeilvlieg- en valschermzweefuitrusting), motorrijtuigen (waaronder inbegrepen bromfietsen), kampeerwagens en andere voertuigen (met uitzondering van rijwielen, kinder-, wandel- en invalidenwagens), evenals de daartoe behorende accessoires, onderdelen en toebehoren (inclusief tenten); 1.5 Begunstigde(n) Degene(n) aan wie de uitkering(en) en/of vergoeding(en) verschuldigd zijn met uitzondering van enige overheid; 1.6 Bereddingskosten De kosten door verzekerde gemaakt, in geval van een onmiddellijk dreigend gevaar en bij, voor of na het ontstaan van een door deze polis gedekte gebeurtenis, ter voorkoming of vermindering van schade; 1.7 Computerapparatuur Het geheel van elektronische informatie verwerkende apparatuur bestaande uit een centrale eenheid met de direct daaraan verbonden geheugens, voedingseenheden, in- en uitvoerapparatuur en andere randapparatuur inclusief verbindingskabels; 1.8 Dagwaarde De waarde die het voorwerp onmiddellijk voor de gebeurtenis had. Voor het bepalen van de dagwaarde wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke koopprijs of taxatiewaarde en de afschrijving. De afschrijving vindt plaats door aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering, slijtage, de gemiddelde gebruiksduur van de artikelen of als gevolg van snelle modelwisseling en technische vooruitgang; 1.9 Gebeurtenis Elk voorval of een reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen waardoor schade is ontstaan; 1.10 Geld en geldswaardig papier Gemunt geld en bankbiljetten dienende tot wettig betaalmiddel. Onder geldswaardig papier wordt verstaan papier dat een waarde in geld of een zekere geldsom vertegenwoordigd zoals cheques, betaalpassen, creditcards en chipkaarten. Onder geldswaardig papier wordt niet verstaan papieren waarmee een dienstverlening kan worden verkregen zoals OVchipkaarten, postzegels, abonnementen en toegangsbewijzen; 1.11 Lijfsieraden Sieraden, inclusief horloges, die vervaardigd zijn om op of aan het lichaam te dragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel) metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen evenals parels. Onder deze begripsomschrijving vallen eveneens de lijfsieraden, die aan de oorspronkelijke bestemming zijn onttrokken, zoals de lijfsieraden die als beleggingsobject worden beschouwd. (Vul)pennen, aanstekers en brillen vallen niet onder deze begripsomschrijving; 1.12 Molest Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes vormen van molest, evenals de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag; 1.13 Motorrijtuig Een motorrijtuig, voor zover: a. een rijbewijs A, B(E) verplicht is; b. het voorzien is van een Nederlands kenteken; 3

4 c. een verzekerde de gemachtigde bestuurder is; Onder motorrijtuig wordt mede verstaan een achter het motorrijtuig op reis meegenomen toercaravan, boottrailer, vouwwagen of bagageaanhangwagen; 1.14 Nieuwwaarde Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit; 1.15 Ongeval Een tijdens de verzekeringsduur plotseling, onafhankelijk van de wil van verzekerde, uitwendig, onmiddellijk op hem inwerkend geweld, dat rechtstreeks en uitsluitend oorzaak is van zijn dood of zijn lichamelijke invaliditeit, mits de aard van het letsel objectief geneeskundig is vast te stellen; 1.16 Reis Een verblijf in het buitenland tot respectievelijk 60 dagen van een aaneengesloten periode van reizen (Doorlopende Reisverzekering) of 90 dagen (Kortlopende Reisverzekering), tenzij deze periode door onvoorziene vertraging buiten de wil van de verzekerde wordt overschreden. De dekking blijft dan van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer. De reis gaat in bij het vertrek van het woonadres en eindigt bij terugkeer op dat adres. Onder een reis wordt ook verstaan een vakantieverblijf in Nederland als dit verblijf vooraf geboekt is. Dit dient aangetoond te worden door een schriftelijk bewijs van reservering; 1.17 Reisdocumenten Paspoorten, reisbiljetten, rijbewijzen, kentekenbewijzen, kentekenplaten, carnets, groene kaarten, visa, identiteitsbewijzen en toeristenkaarten. Bovendien wordt hieronder verstaan een voor het deelnemen aan het verkeer op autosnelwegen voorgeschreven en op de juiste plaats aangebracht autosnelwegvignet, mits het oorspronkelijke vignet daadwerkelijk is vervangen en het vervangende vignet dezelfde jaarindicatie heeft als het oorspronkelijke vignet; 1.18 Vervoermiddel Een motorrijtuig, dat op het moment van de gebeurtenis jonger is dan 9 jaar, de aanhangwagen of zijspan; 1.19 Verzekeraar ACE European Group Limited; 1.20 Verzekerde a. U (de verzekeringnemer) b. De echtgeno(o)t(e), uw partner met wie u in gezinsverband samenwoont, huisgeno(o)t(e), uw ongehuwde inwonende kinderen en de voor studie uitwonende kinderen tot 27 jaar, voor zover die op de polis zijn opgenomen; 1.21 Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en als zodanig op het polisblad vermeld staat; 1.22 Huisgenoten Degene met wie de verzekerde duurzaam in gezinsverband samenwoont en ook bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staat ingeschreven; 1.23 Familieleden a. Bloed en aanverwanten in de 1 e graad, zijnde: echtgenoten, (schoon)ouders, (pleeg)kinderen, schoonzonen, en schoondochters. Geregistreerd partnerschap wordt gelijkgesteld aan een huwelijk; b. Bloed en aanverwanten in de 2 e graad, zijnde: broers, zwagers, (schoon)zussen, grootouders en kleinkinderen; 1.24 Vaste woon- of verblijfadres Het adres in Nederland waarop u of de verzekerde bij het bevolkingsregister staat ingeschreven. DEKKING Artikel Omschrijving van de dekking Acceptatiecriterium Uitsluitend personen die een vaste inrichting of woonplaats hebben in Nederland en die zich in Nederland bevinden ten tijde van het sluiten van deze verzekering, komen in aanmerking voor dekking onder deze polis. a. De verzekering biedt dekking voor de rubrieken als aangegeven op het polisblad. b. In Nederland is de dekking uitsluitend van kracht indien er sprake is van: 1) een reis naar of van het buitenland; 2) een vooraf geboekte reis; 3) een vooraf besproken arrangement; 4) een vooraf gehuurde accommodatie; 5) een afgesproken woninguitwisseling. 2.2 Omvang van de dekking Pakket in Euro s: Deze dekkingen en verzekerde bedragen zijn van toepassing voor zover deze door verzekerde zijn gekozen en op het polisblad staan vermeld. 4

5 Categorie Annulering Dekking Maximale Uitkeringsbedragen (EUR) Doorlopende reisverzekering Annulering en reisonderbreking per polis 0, of * Kortlopende reisverzekering Boekingsbedrag tot per persoon en per reis Annuleringskosten (maximaal per reis) per persoon of Rubriek 1: Basisdekking Rubriek 2: Medische kosten Rubriek 3 Ongevallen Rubriek 4: Voertuigenhulp Rubriek 5: Wintersport Annuleringskosten (maximaal per jaar) per persoon of n.v.t. Bagageverlies totaal** of 5.000* of 5.000* Foto-, film-, video-, computer- en communicatie apparatuur Mobiele telefoons Lijfsieraden Gehuurde sportuitrusting Reisdocumenten Schade aan zaken in logieverblijven Geld en cheques Buitengewone kosten kostprijs kostprijs Repatriëring kostprijs kostprijs Telecommunicatiekosten Extra verblijfkosten per persoon per dag (maximaal 10 dagen) Rechtsbijstand binnen Europa Rechtsbijstand buiten Europa Geneeskundige kosten buitenland kostprijs kostprijs Tandheelkundige kosten buitenland In geval van overlijden Kinderen tot 16 jaar Personen van 70 jaar en ouder Blijvende Invaliditeit Personen van 70 jaar en ouder Voertuigenhulp Wintersportdekking Onder andere dekking voor: Verschillende kosten bij uitvallen van het voertuig wanneer voertuig niet binnen 2 dagen gerepareerd kan worden Vervangend vervoer, hotelkosten of reiskosten wanneer voertuig niet binnen 2 dagen gerepareerd kan worden Vervangende chauffeur Kosten voor vervoer om gerepareerde auto op te halen Dekkingsuitbreiding tijdens de wintersport Wintersportuitrusting is meeverzekerd Niet gebruikte skipassen door ziekte of ongeval Beschadiging, verlies, diefstal van in het buitenland gehuurde wintersportuitrusting Reisduur Maximaal aaneengesloten reisduur 60 dagen 90 dagen * De dekking voor bagage in de basisverzekering is Een aanvullende bagagedekking is beschikbaar, waardoor bagage voor gedekt is. ** Het eigen risico bedraagt 50 per schadegeval 2.3 Dekkingsgebied Op het polisblad staat in welk gebied de verzekering van toepassing is. Er zijn drie mogelijkheden. Er is dekking voor: Europa de hele wereld (exclusief Cuba). 5

6 Onder Europa wordt verstaan: Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije. Sommige Europese landen hebben gebiedsdelen die buiten Europa liggen. In deze gebiedsdelen biedt deze verzekering geen dekking, met uitzondering van de gebiedsdelen die hierboven genoemd staan. UITSLUITINGEN Artikel Algemeen Deze verzekering geeft geen recht op uitkeringen voor ongevallen, schade, verlies of kosten: a. die voor het aangaan van de reis redelijkerwijs te voorzien zijn; b. die voortvloeien uit voor aanvang van de reis bestaande ziekten of afwijkingen. Deze uitsluiting geldt niet voor de rubriek 3 (Ongevallen) en de rubriek 2 (Buitengewone kosten & Hulpverlening); c. ontstaan of mogelijk geworden door het gebruik van een bedwelmend of opwekkend middel (zoals alcohol, soft- en harddrugs); d. ontstaan doordat verzekerde een misdrijf pleegt of daaraan deelneemt; e. veroorzaakt door opzet of met goedvinden van verzekeringnemer/verzekerde of enige belanghebbende bij uitkering uit hoofde van deze verzekering, anders dan bereddingskosten; f. veroorzaakt door of ontstaan uit molest; g. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht; h. veroorzaakt door aardbeving en/of vulkanische uitbarsting. Bij schade die ontstaat hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij 24 uur nadat zich in of nabij het gebouw de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekeringnemer te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven; i. veroorzaakt door of in verband met overstroming. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. Deze uitsluiting geldt niet voor de ongevallenverzekering; j. veroorzaakt door niet nakoming van verplichtingen in geval van schade. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde of een bij de uitkering belanghebbende een of meer van de verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft geschaad; k. veroorzaakt door onware opgave. Elk recht op uitkering vervalt indien verzekerde of een bij de uitkering belanghebbende een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft; l. voor verzekerden in geval van verblijf als au-pair dan wel tijdens reizen en verblijf voor studie-, werk- of stage doeleinden; m. 1) ontstaan bij het gebruik maken van luchtvaartuigen en tijdens het beoefenen van luchtsport, tenzij als passagier van een tot het openbaar personenvervoer toegelaten vliegtuig. Indien uit de polis blijkt dat de toeslagpremie voor Bijzondere Sporten is berekend, is deze uitsluiting niet van toepassing voor hanggliding, parachutespringen, ballonvaren, zweefvliegen, paragliden, delta- en ultralightvliegen en parapenten; 2) ontstaan bij het varen anders dan op de binnenwateren indien sprake is van solovaren, wedstrijden of gebruikmaken van vaartuigen die niet geschikt of uitgerust zijn voor de zeevaart. 3) ontstaan door het beoefenen van vechtsporten, rugby, wielerwedstrijden en wedstrijden te paard.; 4) ontstaan door het beoefenen van alle soorten wintersport. Indien uit de polis blijkt dat de toeslagpremie voor wintersport is berekend is deze uitsluiting niet van toepassing; 5) ontstaan bij bergwandelingen of bergtocht, tenzij over wegen of terreinen die zonder bezwaar ook voor ongeoefende begaanbaar zijn, evenals bij andere risico verhogende sporten.; 6) bungeejumping, expedities, klettertochten evenals het deelnemen aan of voorbereiden tot snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten/-races met motorvoer- en vaartuigen; n. zelfdoding of poging daartoe; o. De verzekeraar is niet gehouden enige betaling te doen of enig ander voordeel te verstrekken onder deze polis indien de Verzekerde niet voldoet aan het acceptatiecriterium genoemd op pagina 4 in artikel 2, 2.1. In de rubrieksvoorwaarden zijn per rubriek aanvullende uitsluitingen opgenomen, die gelden naast bovenstaande algemene uitsluitingen. 6

7 SCHADE Artikel Verplichtingen in geval van schade Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht: a. deze zo spoedig mogelijk aan verzekeraar te melden en deze alle gegevens en stukken terstond te doen toekomen; b. alles in het werk te stellen om de schade te beperken; c. verzekeraar in kennis te stellen van alle overige verzekeringen waaronder eveneens geheel of gedeeltelijke dekking voor de schade wordt geboden; d. in geval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en schriftelijk bewijs te overleggen aan verzekeraar; e. in het geval van overlijden van een verzekerde dienen de begunstigden verzekeraar de mogelijkheid te bieden de doodsoorzaak vast te stellen en indien noodzakelijk toestemming voor sectie te verlenen. Verzekerden en begunstigden kunnen geen rechten aan de polis ontlenen, indien deze verplichtingen of de in de rubrieksvoorwaarden opgenomen aanvullende verplichtingen niet zijn nagekomen en voor zover de belangen van verzekeraar daardoor zijn geschaad. 4.2 Schadevaststelling a. De schade zal in onderling overleg of door een door verzekeraar te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij wordt overeengekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen waarvan verzekeringnemer en verzekeraar er ieder één benoemen; b. De door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven (mondeling en schriftelijk) zullen dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; c. Als blijkt dat de schadevaststelling niet juist is gebeurd, hetzij door onjuiste gegevens, hetzij door rekenfout(en), dan hebben de partijen het recht om herziening van de schadevaststelling te eisen. 4.3 Schadevergoeding a. De verplichting tot schadevergoeding van verzekeraar geldt tot ten hoogste de in het dekkingsoverzicht (art. 2.2) vermelde bedragen; b. Verzekeringnemer zal in geval van schade alleen op verzoek van verzekeraar afstand moeten doen van de verzekerde bagage ten behoeve van de verzekeraar. 4.4 Andere verzekeringen Indien de schade, welke onder deze verzekering is gedekt, tevens is gedekt onder een of meer andere polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt deze verzekering slechts als excedent boven de dekking die onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen. Dit is niet van toepassing indien bij ACE een kortlopende annuleringsverzekering wordt afgesloten. Het verzekerde bedrag van de kortlopende annuleringsverzekering zal dan worden opgeteld bij het verzekerde bedrag genoemd in de desbetreffende dekking van de polis. 4.5 Schadebetaling Indien op grond van deze verzekering recht op schadevergoeding bestaat, zal deze worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van alle voor verzekeraar noodzakelijke gegevens. 4.6 ACE Assistance a. In alle gevallen waar hulp als gevolg van een gedekte gebeurtenis nodig is, is verzekerde verplicht onmiddellijk contact op te nemen met ACE Assistance, tel (gratis) of vanuit het buitenland ; b. Kosten gemaakt zonder overleg en goedkeuring van ACE Assistance worden nimmer vergoed, behoudens bereddingskosten; c. ACE Assistance is vrij in de keuze van diegenen die zij bij de hulpverlening inschakelt; d. ACE Assistance heeft het recht de nodige financiële garanties te verlangen voor zover de kosten die voortvloeien uit de verzekeringen van haar diensten niet door deze verzekering zijn gedekt; Als deze garanties niet worden verkregen vervalt: de verplichting van ACE Assistance om de verlangde diensten te verlenen; het eventueel in verband hiermee bestaande recht op uitkering op basis van een andere rubriek. e. ACE Assistance is, behoudens eigen tekortkomingen en fouten, niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van fouten of tekortkomingen van derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 4.7 Verjaringstermijn Het recht op uitkering vervalt indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de datum van de schadegebeurtenis. 4.8 Vervaltermijn Indien verzekerde geen rechtsvordering heeft ingesteld, binnen 1 jaar nadat verzekeraar schriftelijk aan verzekeringnemer zijn definitief standpunt heeft medegedeeld, de schade niet voor zijn rekening te nemen, vervalt zijn recht op schadevergoeding. PREMIE Artikel 5 7

8 5.1 Premiebetaling a. Verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen. b. Als verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet heeft betaald binnen 30 dagen na het eerste betalingsverzoek, eindigt de dekking op de eerste dag van de periode waarover het verschuldigde betaald dient te worden. c. Tenzij verzekeraar de verzekering inmiddels heeft opgezegd, wordt de dekking weer van kracht op de dag volgend op die waarop verzekeraar het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. WIJZIGINGEN Artikel 6 Niet van toepassing voor kortlopende reisverzekering 6.1 Wijziging van premie en/of voorwaarden Indien verzekeraar de tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc dan wel groepsgewijs wijzigt, heeft hij het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen met ingang van een door verzekeraar vast te stellen datum. Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging en datum waarop deze van toepassing zal zijn tijdig schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na die datum schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering per de aanpassingsdatum of zoveel later als de weigering plaatsvindt. De mogelijkheid tot opzegging geldt niet als de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen of verbetering van de voorwaarden. DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING Artikel Aanvang en einde van de dekking a. Binnen de geldigheidsduur van de verzekering vangt de dekking telkens aan op het tijdstip dat verzekerde respectievelijk de verzekerde bagage de woning of het feitelijk adres heeft verlaten en eindigt zodra verzekerde respectievelijk de verzekerde bagage daarin terugkeert; b. De dekking eindigt bovendien na 60 dagen (Doorlopende Reisverzekering) of 90 dagen (Kortlopende Reisverzekering) van een aaneengesloten periode van reizen, tenzij deze periode door onvoorziene vertraging buiten de wil van de verzekerde wordt overschreden; de dekking blijft dan van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer; c. In geval van beëindiging van de overeenkomst ingevolge art. 7.3 blijft de dekking eveneens van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer, ter zake van gebeurtenissen die tijdens de dekking hebben plaatsgevonden en waarvan de noodzaak tot het inroepen van de dekking op het moment van beëindiging van de overeenkomst redelijkerwijs was te voorzien, onverminderd de overige bepalingen; d. De dekking voor een verzekerde bij een doorlopende reisverzekering eindigt op de jaarlijkse vervaldatum volgend op het bereiken van de 69-jarige leeftijd. Op verzoek van verzekerde kan voor het verstrijken van de vervaldatum (beëindigingsdatum) ACE een voorstel doen om de verzekering te verlengen tot een eindleeftijd van 74 jaar, echter uitsluitend voor bestemmingen binnen Europa. 7.2 Automatische verlenging doorlopende reisverzekering Na verloop van de op het polisblad genoemde contractduur zal de verzekering automatisch voor eenzelfde duur worden voortgezet, tenzij dit anders is aangegeven. Indien is gekozen voor ideal als betalingsmethode dan zal de polis niet verlengd worden. 7.3 Einde van de verzekering De verzekering eindigt: Opzegging door u in het eerste contractjaar a. In het eerste contractjaar kunt u ons ieder moment laten weten dat u de verzekering wilt opzeggen, maar wij beëindigen de verzekering pas op de einddatum die op uw polisblad staat. b. Kort voordat het eerste contractjaar afloopt ontvangt u van ons een brief. Daarin informeren wij u over de automatische verlenging van uw verzekering. Als u dit niet wilt, dan kunt u de verzekering voor het nieuwe jaar opzeggen tot maximaal 10 dagen na de datum waarop het nieuwe contractjaar ingaat. c. Hebben wij in het eerste contractjaar de premie of de algemene voorwaarden aangepast? En is deze verandering niet wettelijk bepaald? Dan kunt u de verzekering opzeggen: als wij uw dekking beperken maar uw premie niet verlagen, of; als wij uw premie verhogen maar uw dekking niet uitbreiden. U kunt de verzekering dan opzeggen binnen 30 dagen nadat u van ons bericht heeft ontvangen over de aanpassing van uw verzekering. Opzegging door u ná het eerste contractjaar d. Na het eerste contractjaar kunt u de verzekering ieder moment opzeggen. Nadat wij uw opzegging hebben ontvangen beëindigen wij de verzekering na één maand. e. Als wij ontdekken dat u ons bij de aanvraag van de verzekering niet alle of niet de juiste informatie heeft gegeven over uw situatie, kan dat gevolgen hebben: 8

9 als u ons wel meteen de juiste informatie had gegeven, hadden wij de verzekering misschien onder andere voorwaarden gesloten. Zoals een hoger eigen risico. Of tegen een hogere premie. U moet dan binnen 2 maanden die andere voorwaarden en/of premie alsnog accepteren, of binnen 2 maanden de verzekering opzeggen; als u ons wel meteen de juiste informatie had gegeven, hadden wij de verzekering misschien helemaal niet gesloten. Binnen 30 dagen nadat wij dit hebben ontdekt, beëindigen wij dan de verzekering per direct; als wij ontdekken dat u ons bij de aanvraag van de verzekering niet alle of niet de juiste informatie heeft gegeven over uw situatie, met de opzet ons te misleiden, beëindigen wij de verzekering per direct. Wij doen dat binnen 2 maanden nadat wij dit hebben ontdekt. Bij fraude f. Wij beëindigen de verzekering per direct als u of een medeverzekerde bij een gebeurtenis of schade fraude heeft gepleegd. Bij een gebeurtenis of een schade g. Wij kunnen de verzekering beëindigen binnen 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn van een gebeurtenis waarvoor wij misschien een vergoeding moeten geven. Wij kunnen de verzekering beëindigen binnen 30 dagen nadat wij een schade hebben vergoed of afgewezen. Wij hanteren dan een opzegtermijn van 2 maanden. De verzekering eindigt om 24:00 uur op de datum die wij in de opzegbrief noemen. Bij de verlengingsdatum van uw verzekering h. Wij kunnen de verzekering beëindigen met ingang van de jaarlijkse verlengingsdatum van uw verzekering. Wij hanteren dan een opzegtermijn van 2 maanden. De verzekering eindigt om 24:00 uur op de datum die wij in de opzegbrief noemen. Bij problemen met premie betalen i. Wij kunnen de verzekering beëindigen als u de premie niet volledig betaalt, niet op tijd betaalt of weigert te betalen of als wij de premie niet voor de vervaldag hebben kunnen incasseren op basis van de door u verstrekte gegevens van de betaalpas of creditcard. Wij beëindigen dan uw verzekering 2 maanden nadat wij u hebben aangemaand; j. indien is gekozen voor ideal als betalingsmethode dan kan en zal de polis na één jaar niet verlengd worden, omdat wij de premie niet automatisch kunnen incasseren; k. op de contract vervaldag indien tenminste 2 maanden voor deze dag de verzekering schriftelijk is opgezegd, door verzekeraar dan wel verzekeringnemer; l. na schriftelijke opzegging door verzekeraar of verzekeringnemer binnen 30 dagen nadat verzekeraar onder deze verzekering een geclaimde schade heeft vergoed of afgewezen, waarbij een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht dient te worden genomen; m. op de dag van schriftelijke opzegging door verzekeraar, indien verzekeringnemer langer dan 2 maanden in gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te betalen; n. zodra de desbetreffende verzekerde zich buiten Nederland vestigt; o. op de vervaldatum volgend op het bereiken van de 69-jarige leeftijd van de verzekeringnemer; p. Een kortlopende reisverzekering eindigt tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur; q. Als u de bestaande dekking wilt uitbreiden gedurende de verzekeringsperiode, dan zullen wij een nieuwe 12 maanden polis afgeven en de bestaande polis per dezelfde datum beëindigen, de premie voor de niet verzekerde periode van de bestaande verzekering zullen wij naar rato restitueren. SLOTBEPALINGEN ARTIKEL Klachtenprocedure Klacht aan de directie Klachten en geschillen van de verzekerden die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van de verzekeraar. U kunt zich hiertoe schriftelijk wenden tot: ACE European Group Ltd, Marten Meesweg 8 10, 3068 AV Rotterdam. Stichting Kifid Wanneer het oordeel van verzekeraar voor de verzekerde niet bevredigend is, kan hij zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon ( 0,10 /min). Wanneer de verzekerde geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 8.2 Privacy regelement Verwerking persoonsgegevens Bij de aanvraag van een persoonsverzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. 9

10 Een consumentenbrochure van de Gedragscode kunt u opvragen bij ACE European Group, telefoonnummer De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon ). De betrokkene heeft het recht op toegang tot de hem betreffende persoonsgegevens, evenals het recht op verbetering van eventuele onjuiste, onvolledige of niet- relevante gegevens. De betrokkene heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. De verzekeraar zal de persoonsgegevens van de verzekerde, verzekeringsnemer en/of begunstigde in ieder geval niet gebruiken voor telemarketing doeleinden indien deze persoonsgegevens zijn opgenomen in het Bel-me-niet register. 8.3 Sanctie clausule Deze verzekering is niet van toepassing wanneer resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of economische sancties, wetten of verordeningen van de Europese Unie, haar lidstaten of de Verenigde Staten van Amerika de verzekeraar verbieden dekking te verlenen, inclusief - maar niet beperkt tot - de betaling van een uitkering, schadevergoeding of enig ander voordeel. In het bijzonder zal de verzekeraar geen uitkering of enig ander voordeel verstrekken aan of met betrekking tot een Verzekerde met een vaste inrichting of woonplaats in Cuba en/of indien de claim betrekking heeft op een reis naar, van of in Cuba of op een reis die begint, eindigt of een geplande tussenstop heeft in Cuba. 8.4 Clausule terrorismedekking Op deze verzekering is het Clausuleblad Terrorismedekking bij de NHT van toepassing. Het Clausuleblad Terrorismedekking, het Protocol afwikkeling Claims en de Toelichting Protocol afwikkeling Claims kunt u raadplegen en downloaden via de website van het NHT, Ook kunt u het clausuleblad opvragen bij de verzekeraar. VERZEKERAAR ACE European Group Limited Marten Meesweg AV Rotterdam Nederland Postbus AR Rotterdam Kamer van Koophandel Rotterdam Hoofdkantoor: 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, United Kingdom. Company Number: ACE European Group Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority (PRA) in het Verenigd Koninkrijk en is aldaar geregistreerd onder nummer In Nederland is zij geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam als houder van een Europees paspoort en valt zij onder gedragstoezicht van de AFM. 10

11 Rubrieksvoorwaarden NL-AMEX-KDR-2015a ANNULERINGSDEKKING Dekking tot een maximum zoals vermeld op het polisblad. ALGEMEEN Artikel Samenhang voorwaarden Deze voorwaarden zijn een aanvulling op en vormen een onlosmakelijk geheel met de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden Doorlopende en kortlopende reisverzekering NL-AMEX-KDR-2015a. DEKKING Artikel Omschrijving van de dekking De verzekering is uitsluitend geldig voor reizen geboekt binnen de geldigheidsduur van de verzekering of binnen 7 dagen voorafgaand aan de aanvang van de geldigheidsduur van de verzekering. De dekking onder deze verzekering vangt aan op de boekingsdatum van de reis en eindigt direct na de op het boekingsformulier vermelde einddatum van de reis of direct op de datum waarop de reis wordt geannuleerd c.q. wordt afgebroken. Indien een geannuleerde reis niet voor vergoeding in aanmerking komt dan is de dekking voor die reis definitief beëindigd. Het recht op vergoeding van onder de polis verzekerde gebeurtenissen vervalt dan volledig. Indien de geldigheidsduur van de verzekering eindigt vóór de einddatum van de reis, vervalt de dekking gelijktijdig met het einde van de geldigheidsduur van de verzekering zoals vermeld op het verzekeringsbewijs De vergoeding voor annuleringskosten wordt uitsluitend verleend indien de annulering van de reis, het hotelarrangement of de huurovereenkomst, dan wel het voortijdig afbreken van de reis of het verblijf, het gevolg is van een van de navolgende oorzaken: a. ernstige ziekte, een ernstig ongeval of de dood van een verzekerde, van een familielid (1e of 2e graad) of inwonende levenspartner. De verzekerde dient, indien de verzekeraar zulks verlangt, ten aanzien van de ernst van de ziekte of het ongeval een medische verklaring te overleggen. Mede op grond van die verklaring zal de verzekeraar beoordelen of de annulering al dan niet noodzakelijk was, dan wel redelijkerwijs aanleiding bestond de reis te annuleren of voortijdig af te breken; b. het op medisch advies niet kunnen ondergaan van de voor dat land (die landen) verplichte inenting(en); c. bij gepland bezoek aan familie in het buitenland, de passagegelden voor een bootreis of de vliegtuigtickets et cetera indien door plotseling optredende ernstige ziekte, een ernstig ongeval, de dood, van een van de familieleden in het buitenland, deze familieleden niet in de gelegenheid zijn om loges te ontvangen; d. ernstige schade aan het eigen vakantieverblijf of het gratis ter beschikking gekregen vakantieverblijf waardoor de geplande vakantie geen doorgang kan vinden. In dat geval vindt uitsluitend vergoeding plaats van vooruit betaalde/gereserveerde tickets voor de boot, vlieg- of treinreis; e. zaakschade van ernstige omvang, die het eigendom van de verzekeringnemer of diens werkgever treft en zijn aanwezigheid ter plaatse dringend noodzakelijk maakt; f. onverwachte oproep voor herhalingsoefening in militaire dienst; g. onvrijwillige werkloosheid van verzekerde ten gevolge van gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar verzekerde werkzaam was; h. het door een werkeloze verzekerde aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens 1 jaar of voor onbepaalde tijd, waarbij als voorwaarde voor het tot stand komen van het arbeidscontract geldt dat de verzekerde in de geplande vakantieperiode in het bedrijf van zijn nieuwe werkgever aanwezig is; i. het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning tijdens de geplande vakantieperiode, waarvoor verzekerde reeds 6 maanden voor de boekingsdatum van het reis-/huurarrangement is ingeschreven; j. het binnen 30 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode c.q. de besproken hotelarrangementen, door brand, explosie of enig ander van buiten komend onheil dusdanig beschadigd raken van het privé-vervoermiddel waarmede de reis wordt/zou worden gemaakt, dat reparatie niet (tijdig) meer mogelijk is. Eveneens wordt uitkering verleend indien als gevolg van diefstal binnen 30 dagen voor de besproken vakantie het privévervoermiddel is gestolen, als gevolg waarvan de vakantie geen doorgang kan vinden. Eventueel kan ter beperking van de schade door de verzekeraar worden verlangd dat desgewenst een soortgelijk voertuig wordt gehuurd. In dat geval komen de huurkosten ten laste van de verzekeraar onder aftrek van bespaarde kosten van het eigen voertuig; k. complicaties bij zwangerschap van verzekerde of de met haar samenwonende partner mits dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist; l. verzekerde verplicht is een herexamen af te leggen ten tijde van de verzekerde reis en uitstel van het herexamen niet mogelijk is. Voorwaarde is wel dat het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft; 11

12 m. definitieve ontwrichting van het huwelijk waarvoor na het boeken van het reis- of huurarrangement een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst die geldig was op het moment van aangaan van de verzekering. 2.2 Omvang van de dekking Met inachtneming van de omvang van de dekking zoals omschreven in artikel 2.2 van de algemene voorwaarden worden vergoed: a. de in geval van gehele annulering te betalen kosten die de reisorganisator, de vervoerder of verhuurder aan verzekerde in rekening brengt; b. de kosten van het overboeken naar een latere reisdatum, waardoor gehele annulering overbodig wordt; c. de eventuele verhoging van de oorspronkelijke reissom bij gedeeltelijke annulering van hotel- c.q. appartementsreizen indien niet alle verzekerden annuleren, met dien verstande dat nooit meer vergoed wordt dan gehele annulering. 2.3 Uitbreiding omvang dekking Bij ziekenhuisopname van een verzekerde gedurende de verzekerde vakantieperiode zal het aantal opnamedagen in het ziekenhuis tijdens de reis-/huurperiode worden beschouwd als niet genoten vakantiedagen; dit geldt eveneens voor meereizende verzekerden. 2.4 Vertrekvertraging Indien bij vertrek vanuit Nederland, of vanuit het verzamelpunt in een van de ons omringende landen, zoals op het reisbiljet staat aangegeven, het vliegtuig/de boot/de bus later vertrekt dan oorspronkelijk was aangegeven terwijl dit verzekerden bij vertrek van huis (nog) niet bekend was, wordt bij reis- en huurarrangementen op basis van de reisarrangementsprijs/huursom de volgende pro rata vergoeding verleend: a. 8 tot 20 uur vertraging maximaal 1 dag vergoeding; b. 20 tot 32 uur vertraging maximaal 2 dagen vergoeding; c. 32 uur of langer vertraging maximaal 3 dagen vergoeding; d. voor minder dan 8 uur vertraging wordt geen vergoeding verleend. 2.5 Wintersport Als verzekerde als gevolg van een gedekte gebeurtenis op medische indicatie niet meer mag skiën of terug moet naar Nederland, wordt het ongebruikte deel van de skipassen, skiliftkaarten, skilessen en skihuur vergoed op vertoon van de originele documenten onder aftrek van gerestitueerde bedragen. Deze dekking is alleen van toepassing indien uit de polis blijkt dat wintersport is meeverzekerd en hiervoor ook extra premie is berekend. 2.6 Samenreizenden a. Indien één van de verzekerden de geboekte reis moet annuleren op grond van één van de in art. 2.1 van deze rubriek genoemde oorzaken, dan hebben de overige verzekerden het recht eveneens te annuleren. b. Indien een niet op de polis genoemde reisgenoot de geboekte reis moet annuleren op grond van één van de in art. 2.1 van deze rubriek genoemde oorzaken waardoor verzekerde alleenreizend wordt, heeft verzekerde het recht om eveneens te annuleren indien: de getroffen reisgenoot een geldige annuleringskosten verzekering heeft; de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van diens annuleringskostenverzekering valt en diens annuleringskostenverzekering geen vergoeding verleent voor de meereizende verzekerde; de getroffen reisgenoot en verzekerde samen heen en terug zouden reizen. 2.7 Afbreking van de reis met voortijdige terugkeer U heeft recht op vergoeding als de reis of het verblijf voortijdig wordt afgebroken door een verzekerde onzekere gebeurtenis waarbij dekking bestaat voor schadevoorval genoemd voor annulering voor aanvang van de reis. De maatschappij vergoedt u de reis- /huursom voor de niet genoten gehele reisdagen (in verhouding tot het totaal aantal reis- of huurdagen) tot een maximum van 90 dagen. Kan een verzekerde door opname in een ziekenhuis niet naar huis terugkeren, dan gelden in de reis-/ huurperiode de opnamedagen als niet-genoten reis(huur) dagen. Deze regel geldt dan ook voor de met hem samen reizende gezinsleden. UITSLUITINGEN Artikel Uitsluiting Naast de algemene uitsluitingen geldt voor het Annuleringsrisico dat voor vakantiereizen korter dan 3 dagen geen vergoeding wordt verleend voor niet genoten vakantiedagen. 12

13 SCHADE Artikel Verplichtingen in geval van schade In aanvulling op de verplichtingen genoemd in de algemene voorwaarden is verzekerde verplicht: a. zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 x 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) de organisatie waar de reis geboekt is in te lichten omtrent de gebeurtenis die tot annulering kan leiden; b. middels boekingsbescheiden aan te tonen dat er een reis geboekt was; c. aan verzekeraar de aanspraak op uitkering te bewijzen door middel van het overleggen van verklaringen zoals een doktersverklaring, een werkgeversverklaring, een annuleringskostennota; d. alle aanspraken tot schadevergoeding of terugvordering ter zake van een schade desgewenst aan verzekeraar over te dragen. 4.2 Schaderegeling Uitkering wordt verleend voor ongebruikte reisdagen ten gevolgen van een omstandigheid als genoemd in de paragrafen 2.1 sub a tot en met m en 2.4. De uitkering wordt berekend op basis van de reissom in verhouding van het aantal ongebruikte reisdagen tot het totaal aantal reisdagen. 13

14 RUBRIEK 1 - Basis dekking BAGAGE Dekking tot een maximum zoals vermeld op het polisblad. ALGEMEEN Artikel Samenhang voorwaarden Deze voorwaarden zijn een aanvulling op en vormen een onlosmakelijk geheel met de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden Doorlopende en kortlopende reisverzekering NL-AMEX-KDR-2015a. DEKKING Artikel Omschrijving van de dekking a. Vergoed wordt de onvoorziene materiële schade door verlies, diefstal, beschadiging of vermissing van bagage. b. Voor de op het verzekeringsoverzicht vermelde categorieën gelden de daar genoemde maxima. c. De kosten van de noodzakelijke aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen worden alleen vergoed indien bagage niet of met minimaal 12 uur vertraging op de reisbestemming aankomt. 2.2 Omvang van de dekking De uitkering verleend voor onvoorziene materiële schade door verlies, diefstal, beschadiging of vermissing van bagage bedraagt maximaal de verzekerde bedragen genoemd in art. 2.2 van de algemene voorwaarden, tenzij op het polisblad anders is overeengekomen. Wanneer u deelneemt aan risico verhogende sporten zoals vermeld in art. 3.1 m van de Algemene Voorwaarden dan heeft u alleen dekking als uit de polis blijkt dat de toeslagpremie voor wintersport is berekend. UITSLUITINGEN Artikel Uitsluitingen Uitgesloten is schade: a. waarbij een verzekerde niet de normale voorzichtigheid heeft betracht of beveiligingsmaatregelen heeft getroffen. Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet worden gesproken wanneer video-/computer-, foto-, film- en geluidsapparatuur, sieraden, horloges, bont en andere waardevolle voorwerpen evenals geld en geldswaardig papier onbeheerd (d.w.z.: zonder direct toezicht van een verzekerde) worden achtergelaten anders dan in een deugdelijk afgesloten ruimte (waaronder niet wordt verstaan een motorrijtuig). Voor overige zaken geldt, dat wanneer deze worden achtergelaten in een motorrijtuig er uitsluitend recht op vergoeding bestaat indien: 1) de zaken zich overdag bevinden in een deugdelijk afgesloten kofferbak en deze zaken bovendien van buitenaf niet zichtbaar zijn; 2) alle maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van schade wanneer deze zaken zich bevinden in een vervoermiddel dat niet beschikt over een deugdelijk af te sluiten kofferbak. Voor verlies of diefstal van geld of geldswaardig papier ACE geldt dat er in ieder geval geen sprake is van normale voorzichtigheid en er dus geen recht op vergoeding bestaat wanneer: 1) geld bij vervoer per boot, trein, bus of vliegtuig niet als handbagage is meegenomen; 2) geld onbeheerd is achtergelaten in een tent, waaronder ook de (voor)tent van een caravan of kampeerauto is te verstaan; 3) geld onbeheerd is achtergelaten in een aanhang-/(bagage) aanhangwagen, vouwkampeerwagen, caravan, motorrijtuig of vaartuig. b. als gevolg van het normale gebruik van het verzekerde voorwerp; c. veroorzaakt door slijtage, eigen gebrek, eigen bederf of langzaam inwerkende weersinvloeden; d. aan antiquiteiten en voorwerpen van kunst- of verzamelwaarde (waaronder munten en postzegels); e. aan vaartuigen met toebehoren (met uitzondering van zeilplanken, opvouwbare en opblaasbare boten inclusief motor); f. die uitsluitend bestaat uit beschadiging van objectieven, video- en geluidskoppen van audio- en videoapparatuur, informatie-, geluids-, en beelddragers; g. aan koffers, tenzij deze ongeschikt geworden zijn voor gebruik alsmede monstercollecties en gereedschappen; h. aan luchtvaartuigen (waaronder parachutes, delta- en zweefvlieguitrusting); i. aan motorrijtuigen, motor-, brom-, snorfietsen, invalidenwagens en soortgelijke voertuigen; j. veroorzaakt door inbeslagneming of verbeurdverklaring anders dan wegens een verkeersongeval; k. door mot of ander ongedierte; l. voor verzekerden in geval van verblijf als au pair dan wel tijdens reizen en verblijf voor studie- of stage doeleinden. m. bestaande uit krassen, deuken, vlekken en andere ontsieringen, tenzij het beschadigde voorwerp daardoor ongeschikt is geworden voor het voor dat voorwerp bestemde gebruik; 14

15 n. die uitsluitend bestaat uit beschadiging van skistokken, bindingen, stoppers en beslag van ski s en door het loslaten van skikanten; o. als gevolg van misbruik door derden van betaalpassen of creditcards waarbij gebruik is gemaakt van de pincode en wanneer dekking wordt verleend door de creditcard en betaalpas maatschappij; p. veroorzaakt door wijzigingen in geldkoersen, wisselkoersen en waardevermindering van geld of geldswaardig papier; q. veroorzaakt door een onder art. 3 van de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluiting. SCHADE Artikel Verplichtingen in geval van bagageschade De verzekerde is verplicht: a. in geval van bagageschade de verzekeraar in de gelegenheid te stellen deze te onderzoeken voordat herstel plaatsvindt; b. het bezit, de waarde en de ouderdom van het verzekerde/de verzekerde voorwerp(en) dan wel de omstandigheden welke leiden tot een verzoek aan de verzekeraar om schadevergoeding of uitkering aan te tonen en van vooruit- of nagezonden voorwerpen het betreffende ontvangstbewijs te overleggen; c. indien de schade ontstaat tijdens vervoer van de verzekerde voorwerpen per trein, boot, vliegtuig of ander middel van transport, de bagage te controleren bij het in ontvangst nemen op goede staat en/of vermissing. Zo er iets wordt vermist en/of niet in goede staat bevindt, is hij/zij verplicht aangifte te doen bij de vervoersonderneming en te eisen dat deze vervoersonderneming van deze aangifte proces-verbaal opmaakt. Dit originele proces-verbaal dient bij eventuele schadeaangifte aan de verzekeraar ter inzage te worden overgelegd. Aanvullende verplichtingen bij verlies of diefstal van geld De verzekerde moet bij verlies of diefstal van geld voldoen aan de volgende aanvullende verplichtingen. Wordt niet aan deze verplichtingen voldaan, dan zal ACE niet tot uitkering hoeven over te gaan. d. Er moet onmiddellijk en ter plaatse van de gebeurtenis aangifte worden gedaan bij de politie. Is aangifte ter plaatse niet mogelijk, dan moet dit bij de eerstvolgende gelegenheid worden gedaan; e. Er moet bij verlies of diefstal tijdens transport door derden aangifte worden gedaan bij de verantwoordelijke vervoerder (personeel van luchtvaartmaatschappijen, treinconducteur, scheepskapitein), de hoteldirectie en bij de reisleiding; f. Er moeten bewijsstukken worden overlegd, zoals: (een kopie van) het bewijs van aangifte; origineel bewijs van PIN-transactie of bank/giro-opname. 4.2 Bepaling van de schade-omvang (bagage) a. Als schade zal aangemerkt worden het verschil tussen de waarde van de verzekerde voorwerpen onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van verzekeraar, de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten van die voorwerpen die naar het oordeel van experts voor herstel vatbaar zijn. Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van de door de gebeurtenis veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering als deze door de experts is vastgesteld. b. Basis voor de berekening van de te verlenen schadevergoeding is: nieuwwaarde: voor verzekerde voorwerpen niet ouder dan één jaar en als originele bewijsstukken worden overlegd; dagwaarde: voor verzekerde voorwerpen ouder dan één jaar en als originele bewijsstukken worden overlegd; herstelkosten tot maximaal de dagwaarde: voor beschadigde verzekerde voorwerpen die redelijkerwijs niet hersteld kunnen worden. Er zal echter niet méér worden uitgekeerd dan in geval van niet-herstelbare beschadiging. c. Als verzekeraar aan een verzekerde een schadevergoeding heeft betaald voor verloren, gestolen of vermiste zaken, dan dient verzekerde het eigendomsrecht van deze zaken desgevraagd aan verzekeraar over te dragen. d. Als de zaken terug worden gevonden binnen drie maanden na de dag waarop ze verdwenen, moet verzekerde ze terugnemen en de uitbetaalde uitkering aan verzekeraar terugbetalen. e. Vergoeding van gemaakte kosten vindt plaats onder aftrek van besparingen, restituties, e.d. SCHADE Artikel Eigen risico Eigen risico zoals vermeld op het polisblad. 15

16 BUITENGEWONE KOSTEN & REPATRIERING Dekking tot een maximum zoals vermeld op het polisblad. ALGEMEEN Artikel Samenhang voorwaarden Deze voorwaarden zijn een aanvulling op en vormen een onlosmakelijk geheel met de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden Doorlopende Reisverzekering NL-AMEX-KDR-2015a. DEKKING Artikel Omschrijving van de dekking Vergoed worden de in dit artikel genoemde kosten, mits deze aantoonbaar noodzakelijk en redelijkerwijs tijdens de duur van een reis extra gemaakt moesten worden als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid buiten de wil van de verzekerde ontstaan en op het voorkomen waarvan geen enkele invloed kon worden uitgeoefend. a. Overlijden van verzekerde 1) Overlijden tijdens een reis in het buitenland De nabestaanden kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: De kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van begrafenis of crematie in Nederland worden vergoed, inclusief de voor het vervoer noodzakelijke binnenkist en documenten; de kosten van begrafenis of crematie ter plaatse worden vergoed tot maximaal het bedrag dat vervoer naar Nederland gekost zou hebben. Hieronder wordt ook verstaan de kosten van overkomst van familieleden (1e en 2e graad) en de inwonende levenspartner voor ten hoogste 3 dagen. 2) Overlijden tijdens een reis in Nederland De kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van begrafenis of crematie in Nederland worden vergoed. Behalve de hierboven genoemde kosten worden ook extra reis- en verblijfkosten van medeverzekerden vergoed voor het door het overlijden noodzakelijk geworden langer verblijf op de reisbestemming. b. Vervoer op medische indicatie Vergoed worden de kosten: 1) van het vervoer naar en binnen Nederland; 2) van de noodzakelijke medische begeleiding. c. Reisonder- of afbreking De extra reis- en verblijfkosten van verzekerde en een meeverzekerde reisgenoot bij terugkeer naar Nederland worden vergoed als de reis af- of onderbroken moet worden als gevolg van: 1) het overlijden of het in levensgevaar verkeren van een familielid (1e of 2e graad) of inwonende levenspartner; 2) een gebeurtenis die aan het eigendom van verzekerde of het bedrijf waar hij werkt ernstige schade heeft veroorzaakt en zijn overkomst dringend gewenst maakt. De reis- en verblijfkosten van verzekerde en een meeverzekerde reisgenoot om weer terug te keren naar de reisbestemming worden vergoed als dit gebeurt tijdens de geldigheidsduur van de verzekering. d. Overige kosten bij uitvallen door ziekte of ongeval Ter zake van een aan verzekerde overkomen ongeval of ziekte zijn tevens verzekerd: 1) de extra kosten van de terugreis inclusief verblijf van deze verzekerde per openbaar vervoer- middel of met het vervoermiddel waarmee de reis wordt gemaakt; 2) de kosten van langer verblijf van deze verzekerde dan de op de polis aangegeven geldigheidsduur van verzekering respectievelijk de extra kosten van verblijf tijdens die geldigheidsduur; 3) de onder 1 en 2 genoemde kosten van alle samen reizende verzekerden, zijnde gezinsleden, dan wel huisgenoten met wie in gezinsverband wordt samengewoond, of van een andere reisgenoot mits noodzakelijk ter verpleging en bijstand van de gewonde of zieke verzekerde; 4) de reiskosten voor overkomst en terugreis inclusief de verblijfkosten van maximaal twee personen voor bijstand van een alleenreizende verzekerde, op basis van de goedkoopste mogelijkheid per openbaar vervoer; 5) de extra kosten tot ten hoogste EUR 225,-- per polis voor onvoorziene uitgaven welke redelijkerwijs een gevolg zijn van dan wel verband houden met opname in een ziekenhuis of overlijden van een verzekerde. e. Extra reis- of verblijfkosten bij gedwongen oponthoud Als een verzekerde tijdens de terugreis gedwongen is in het buitenland te blijven als gevolg van een werkstaking van vervoersbedrijven, een lawine, insneeuwing, overstroming of andere natuurramp, vergoedt verzekeraar de extra reis- en verblijfkosten gedurende twee dagen. Op verblijfkosten zal wegens bespaarde kosten van normaal levensonderhoud een vaste aftrek worden toegepast van 10 % van de verblijfkosten. Tevens worden vergoed, bij medische ongeschiktheid van de chauffeur, de extra kosten van de terugreis (inclusief verblijf) van een ver- zekerde per openbaar vervoermiddel, gemaakt in overleg met de ACE Assistance, indien de bestuurder van het vervoermiddel waarmee de reis werd gemaakt 16

17 als gevolg van een ongeval of ziekte, op medische indicatie, het voertuig niet langer kan besturen en binnen 3 reisdagen daartoe ook niet in de gelegenheid zal zijn, terwijl geen van de reisgenoten zijn of haar taak kan overnemen. f. Overkomst De kosten van overkomst en verblijf naar de reisbestemming van maximaal twee familieleden (1e of 2e graad) en/of de inwonende levenspartner gedurende zeven dagen worden vergoed, als een verzekerde in levensgevaar verkeert en er geen familieleden ter plaatse zijn om de verzekerde te bezoeken. Ook de kosten van terugkeer naar Nederland worden vergoed. g. Toezenden van medicijnen, hulp- en kunstmiddelen In het geval van een ongeval of ziekte worden de kosten vergoed van het opsturen van medicijnen, hulp- en kunstmiddelen die ter plaatse niet te verkrijgen zijn. De kosten van de medicijnen zelf zijn voor rekening van verzekerde. h. Opsporing, redding en berging In het geval van vermissing of ongeval van verzekerde worden de kosten van opsporing, redding en berging vergoed, als dit gebeurt onder leiding van een bevoegde instantie. Deze kosten worden ook vergoed als de bevoegde autoriteiten een ongeval vermoeden. i. Telecommunicatie Indien recht op schadevergoeding, uitkering of op hulpverlening bestaat, zijn verzekerd de noodzakelijk gemaakte telecommunicatiekosten voor zover gemaakt om: 1) in contact te treden met ACE Assistance; 2) in contact te treden met anderen tot ten hoogste het bedrag per verzekerde als vermeld onder het verzekerde pakket. j. Administratieve ondersteuning Indien problemen ontstaan met betrekking tot verlies van documenten, paspoort, vliegticket et cetera zal ACE Assistance ter plaatse assistentie verlenen en de verzekerde met raad en daad bijstaan bij ambassades, consulaten en andere officiële instanties. k. Regelen van voorschotten ACE Assistance neemt voor haar rekening de bemiddelingskosten (inclusief de kosten van het overmaken) van het in noodgevallen benodigde geld. Voorschotten worden verstrekt mits deze gedekt zijn door een naar het oordeel van ACE Assistance afdoende garantie tot terugbetaling. l. Doorgeven van boodschappen ACE Assistance belast zich met het doorgeven van dringende boodschappen die betrekking hebben op gebeurtenissen waarvoor deze rubriek dekking verleent. m. Skipassen, skiliftkaarten, skilessen en skihuur Als verzekerde als gevolg van een ongeval of ziekte niet meer in staat is te skiën of terug moet naar Nederland, wordt het ongebruikte deel van de skipassen, skiliftkaarten, skilessen en skihuur vergoed op vertoon van de originele documenten. n. Extra kosten reisgenoot Tevens wordt uitkering verleend voor extra kosten die verzekerde moet maken ten gevolge van een onder deze rubriek gedekte gebeurtenis, die een niet in de polis genoemde reisgenoot overkomen. Deze dekking is alleen van kracht indien: 1) de getroffen reisgenoot een eigen geldige reisverzekering heeft; 2) de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van diens reisverzekering valt en deze reisverzekering geen dekking biedt voor extra kosten van de meereizende reisgenoot; 3) de extra door de verzekerde gemaakte kosten aantoonbaar noodzakelijk zijn en redelijkerwijs tijdens de duur van de reis gemaakt zijn. o. Vluchtvertraging Verzekerd zijn de noodzakelijke extra verblijfkosten tot een maximum van het hiervoor voorziene bedrag in verband met vluchtvertraging door weersinvloeden danwel stakings-, stiptheids, protest- of solidariteitsacties van zodanige aard en omvang, dat de normale doorstroming van het vliegverkeer vanaf het oorspronkelijke tijdstip van vertrek met meer dan 4 uur wordt vertraagd. Indien de vertraging meer dan 8 uur duurt, wordt het verzekerde bedrag verdubbeld en voor chartervluchten bestaat slechts dekking tot het op het dekkingsoverzicht vermelde verzekerde bedrag indien de vluchtvertraging meer dan 8 uur duurt. Deze kosten zijn niet verzekerd indien en voor zover deze te verhalen zijn op andere partijen zoals vliegtuigmaatschappijen. p. Gemiste vlucht Deze dekking is van kracht indien verzekerde te laat op het vliegveld arriveert, omdat: 1) het openbaar vervoer, waarmee verzekerde naar het vliegveld reist, getroffen wordt door stakings-, stiptheids-, protest-, of solidariteitsacties, slecht weer of pech. Bij staking of een andere actie is er slechts dekking, indien bij vertrek richting het vliegveld nog niet bekend is, dat deze plaatsvond, dan wel ging plaatsvinden; 2) het motorvoertuig, waarmee verzekerde naar het vliegveld reist, bij een ongeval beschadigd wordt of pech krijgt. In geval van pech is er geen dekking, indien het motorvoertuig niet in goede mechanische staat verkeerde of niet bedrijfszeker was als gevolg van verwaarlozing; 3) verzekerde langer dan 1 uur door een onverwachte verkeersopstopping werd opgehouden. Verzekerde dient hierbij altijd ook de door de luchtvaartmaatschappij geadviseerde tijd voor inchecken in acht te hebben genomen. Ingeval van aangifte van schade door een oorzaak als omschreven in punt 1 dient verzekerde een verklaring van de openbaarvervoermaatschappij te kunnen overleggen, waarin de aard van de redenen voor de te late aankomst 17

18 vastgelegd zijn. Voor een schadeoorzaak zoals omschreven in punt 2 dient verzekerde bij de aangifte een verklaring van de hulpdienst of de garage te kunnen overleggen, waarin de aard van de schade of de reden van pech vastgelegd is. Bij een aangifte van schade zoals omschreven in punt 3 dient verzekerde een verklaring van de luchtvaartmaatschappij te kunnen overleggen, waarin de reden voor de te late aankomst vastgelegd is. q. Schade aan logiesverblijven De schade aan het logiesverblijf (hotel of gehuurde accommodatie) en de inventaris daarvan, die verzekerde huurt of gebruikt en niet het eigendom is van verzekerde, waarvoor verzekerde aansprakelijk is. 2.2 Omvang van de dekking De uitkering verleend voor de in deze rubriek genoemde kosten bedraagt maximaal de verzekerde bedragen genoemd in art. 2.2 van de algemene voorwaarden, tenzij op het polisblad anders is overeengekomen. Wanneer u deelneemt aan risico verhogende sporten zoals vermeld in art. 3.1 sub m van de algemene voorwaarden dan heeft u alleen dekking als uit de polis blijkt dat de toeslagpremie voor wintersport is berekend. UITSLUITINGEN Artikel Uitsluitingen a. Geen recht op uitkering bestaat als de verzekerde op reis is gegaan (mede) met het doel een (para) medische behandeling te ondergaan, voor zover de kosten verband houden met de te behandelen ziekte. b. Tevens bestaat er geen recht op vergoeding van extra kosten als vermeld in art. 2.1 sub j, in verband met het uitvallen van het vervoermiddel ten gevolge van: 1) gebeurtenissen ontstaan terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd, dan wel deze bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het vervoermiddel voorgeschreven rijbewijs; 2) een zodanige staat van onderhoud van het vervoermiddel, dat reeds bij de aanvang van de buitenlandse reis was te voorzien, althans redelijkerwijs voorzien had kunnen worden, dat het vervoermiddel zou uitvallen; 3) gebeurtenissen ontstaan terwijl de bestuurder van het vervoermiddel onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij/zij geacht moet worden niet in staat te zijn het vervoermiddel naar behoren te besturen. c. Indien er sprake is van één van de uitsluitingen vermeld in rubriek 3 (Ongevallen) art. 3.1 t/m 3.8, zijn de volgende buitengewone kosten niet verzekerd: 1) kosten van bijzonder vervoer van zieken en gewonden als vermeld in rubriek 2 (Buitengewone kosten & Hulpverlening) art. 2.1 sub b en opsporing, redding, en berging art. 2.1 sub h; 2) overige kosten bij uitvallen door ziekte of ongeval als vermeld in art. 2.1 sub d. SCHADE Artikel Verplichtingen Ter zake het vervoer van een zieke of gewonde verzekerde dient deze te zorgen voor een schriftelijke verklaring van de behandelend arts waaruit blijkt: a. dat vervoer naar een ziekenhuis in Nederland of de woonplaats verantwoord is; b. welke wijze van vervoer noodzakelijk is; c. of en in welke vorm medische begeleiding tijdens dat vervoer is voorgeschreven. 18

19 RECHTSHULP ALGEMEEN Artikel Samenhang voorwaarden Deze voorwaarden zijn een aanvulling op en vormen een onlosmakelijk geheel met de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden ACE Doorlopende en kortlopende reisverzekering NL-AMEX-KDR-2015a. 1.2 Kosten Onder kosten wordt verstaan de voor de rechtshulp noodzakelijk of door ACE Assistance te maken kosten, voor zover deze niet op een derde verhaalbaar zijn, dat wil zeggen: a. de kosten verbonden aan onderzoek en behandeling; b. de kosten verbonden aan inschakeling van advocaten, deurwaarders, getuigen en deskundigen. In de Verenigde Staten en Canada komt het honorarium van de advocaat niet ten laste van de verzekeraar indien de advocaat de zaak behandelt op basis van no cure, no pay. In dit geval wordt het honorarium geacht te zijn inbegrepen in de schadevergoeding; c. de van de verzekerde in overleg met ACE Assistance te maken verblijfkosten en te maken reiskosten volgens tarieven openbaar vervoer (trein 2e klasse); DEKKING Artikel Omschrijving van de dekking De verzekerde heeft aanspraak op de verlening van rechtshulp en de vergoeding van kosten tot maximaal het op het dekkingsoverzicht genoemd bedrag voor zover: a. de privé-rechten of belangen van de verzekerde rechtstreeks in het geding zijn, met uitzondering van schade ten gevolge van het bezit, het in bewaring hebben of het gebruik van een vervoermiddel; b. de kosten van het hiervoor op het dekkingsoverzicht vermelde bedrag per aangemelde kwestie niet te boven gaan; c. de aangemelde kwestie betreft: 1) het verhaal van de door verzekerde geleden materiële en immateriële schade ten gevolge van een door hem opgelopen lichamelijk letsel waarvoor een derde op grond van een wettelijke bepaling aansprakelijk is; 2) de juridische verdediging van de verzekerde in geval de verzekerde als particulier in recht wordt aangesproken voor zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid, onder de wetten van het land waar hij zich bevindt, voor schade toegebracht aan derden of na onvrijwillige overtreding van plaatselijke wetten. 2.2 Voorschotten De verzekeraar verstrekt tegen een afdoende garantie voorschotten tot maximaal het op het dekkingsoverzicht vermelde bedrag voor juridische bijstand voor: a. het met uitzondering van de borgsommen, betalen van de verschuldigde proces- en executiekosten van de verzekerde en de tegenpartij voor zover een onherroepelijk rechtelijk vonnis bepaalt dat deze door de verzekerde gedragen moet worden; b. het op vrije voeten stellen van de verzekerde indien hij onverhoopt in hechtenis genomen wordt na een verkeersongeval. Een dergelijk voorschot of een borgstelling zal beschouwd worden als een lening van de verzekeraar aan de verzekerde, die deze in zijn geheel zal terugbetalen zodra de borgsom aan hem is terugbetaald in geval van buitenvervolgstelling, vrijspraak of anders binnen 15 dagen na de datum waarop het bevoegde gerecht uitspraak heeft gedaan. Terugbetaling aan de verzekeraar volgt in ieder geval niet later dan 60 dagen nadat het voorschot heeft plaatsgevonden of borgstelling is gedaan. 2.3 Omvang van de dekking Voor de omvang van de dekking wordt verwezen naar art. 2.2 van de algemene voorwaarden. UITSLUITINGEN Artikel Uitsluitingen Naast de Algemene uitsluitingen wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen rechtshulpdekking gegeven aan verzekerde indien: a. hij/zij bij de ingangsdatum van de verzekering redelijkerwijs de behoefte aan rechtshulp kon voorzien; b. het belang 250 Euro of minder bedraagt; c. er sprake is van voorwaardelijke opzet, grove schuld of nalatigheid. SCHADE Artikel Bijzondere schadebepalingen Indien de verzekerde een beroep wil doen op rechtshulp meldt hij dit zo snel mogelijk aan ACE Assistance. 19

20 Verzekerde mag zodra hij uit hoofde van de verzekering recht heeft op rechtsbijstand, de behartiging van zijn belangen toevertrouwen aan een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze. 4.2 Kosten voor rekening verzekerde De kosten komen voor rekening van de verzekerde indien: a. die zonder overleg vooraf met ACE Assistance zijn gemaakt; b. indien de kosten het gevolg zijn van verzuimen of fouten van de verzekerde met betrekking tot de behandeling van de zaak; c. ACE Assistance aan de verzekerde te kennen heeft gegeven dat verdere behandeling van de zaak geen redelijke kans op enig succes heeft, kan vanaf dat moment geen aanspraak op dekking meer worden gemaakt, behoudens de geschillenregeling. Bij een verschil van mening tussen de verzekerde en ACE Assistance over het te verwachten resultaat of de wijze van behandeling van de zaak kan de verzekerde na overleg met ACE Assistance voor rekening van de verzekeraar één maal de zaak voorleggen aan een advocaat naar zijn keuze die op het betreffende vakgebied deskundig is; dit dient zo spoedig mogelijk te geschieden, in elk geval binnen een maand nadat ACE Assistance de door de verzekerde bestreden mening of wijze van behandeling aan hem heeft bericht. Deelt deze advocaat het standpunt van ACE Assistance wel, dan kan de verzekerde de zaak alleen voor eigen rekening vervolgen. Blijkt uit het resultaat dat de verzekerde geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, dan worden de kosten tot maximaal het gedekte bedrag alsnog vergoed. Indien de zaak al door een advocaat wordt behandeld en de verzekerde het vertrouwen in hem verliest, dan kan de verzekerde één maal voor rekening van de verzekeraar de zaak aan een andere advocaat overdragen, als ACE Assistance het standpunt van de verzekerde redelijkerwijs kan delen. 20

KORTLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

KORTLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN KORTLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Formulier: NL-AMEX-KAV-2015A De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZRS08) Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

Kortlopende Annuleringsverzekering Algemene Polisvoorwaarden

Kortlopende Annuleringsverzekering Algemene Polisvoorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering Algemene Polisvoorwaarden Formulier: NL-AMEX-KAV-2015A De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de

Nadere informatie

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze Annuleringsverzekering? Wat is een annuleringsverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je de reis moet annuleren. Ook als je een reis

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

American Express Kortlopende Annuleringsverzekering Algemene Voorwaarden NL-AMEX-KAV-2013A

American Express Kortlopende Annuleringsverzekering Algemene Voorwaarden NL-AMEX-KAV-2013A American Express Kortlopende Annuleringsverzekering Algemene Voorwaarden NL-AMEX-KAV-2013A De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING 311.50 01-06 Indeling van de voorwaarden per artikel Dekkingsoverzicht 1. Begripsomschrijvingen 2. Geldigheidsduur verzekering 3. Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING Algemene voorwaarden Annulering 2002 Annuleringsverzekering Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Premie 4

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 2015 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

P1D00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kies & Sluit 2.0

P1D00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kies & Sluit 2.0 P1D00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kies & Sluit 2.0 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn: 1.1.1 de verzekeringnemer; en indien van toepassing: 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e)

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Elvia P-AVD05

Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Elvia P-AVD05 Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Elvia P-AVD05 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN ACE-HV-2015-Algemeen De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING

AMERICAN EXPRESS DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AMERICAN EXPRESS DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING Formulier NL-AMEX-KDR-2013a De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BVW-DAN(1210) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden, begrippenlijst en zijn een aanvulling op de Bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Annuleringsverzekering Polisvoorwaarden Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 4 Uitsluitingen 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie

American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a

American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook,

Nadere informatie

doorlopende reisverzekering

doorlopende reisverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden doorlopende reisverzekering 0515 annuleringskosten Deze voorwaarden beschrijven het dekkingsonderdeel annuleringskosten van uw doorlopende reisverzekering. Deze verzekering

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 0416 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING Algemene Voorwaarden Sieraden 2002 Sieradenverzekering Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN ACE-HV-2015-Algemeen De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie BELANGRIJKE INFORMATIE! Wij adviseren u onderstaande informatie te lezen alvorens u het aanvraagformulier invult. Waarom eerst deze uitvoerige

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN TRAVEL INSURANCE ASSURIA (TRIAS) ANNULERING KORTLOPEND

POLISVOORWAARDEN TRAVEL INSURANCE ASSURIA (TRIAS) ANNULERING KORTLOPEND INHOUDSOPGAVE Artikel l Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Begripsomschrijvingen...1 Grondslag van de

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Voorwaarden Thoma Privé Pakketpolis november 2006

Voorwaarden Thoma Privé Pakketpolis november 2006 Voorwaarden Thoma Privé Pakketpolis november 2006 F VAKANTIE-JAARVERZEKERING Deze bijzondere voorwaarden maken één geheel uit met de algemene voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek F - Vakantie-Jaarverzekering.

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Reisverzekering Dekkingsoverzicht Informatie voor de klant risicomanagers Wat is verzekerd? Vaste onderdelen De vaste onderdelen van de bestaan uit Bagage, Buitengewone kosten, Ongevallen, Geneeskundige kosten, Automobilistenhulp en Rechtsbijstand.

Nadere informatie

Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene Polisvoorwaarden

Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene Polisvoorwaarden Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene Polisvoorwaarden Formulier NL-AMEX-KDR-2015a De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn

Nadere informatie

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink BTBBVPAK1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 3 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier Doorlopende Reisverzekering Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier ICS Doorlopende Reisverzekering: Uw vakantieplezier begint hier Als u steeds opnieuw een reisverzekering

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Informatie over uw Doorlopende Annuleringsverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Doorlopende Annuleringsverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Doorlopende Annuleringsverzekering Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06 PRIVÉ PAKKET Algemene voorwaarden APP06 Privé Pakket APP06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Hobby- en Sportartikelen gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Hobby- en Sportartikelen gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Hobby en Sportartikelenverzekering HK67A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Verzekeringsgebied 1 3 Wat is verzekerd 1 4 Wat is niet verzekerd 2 5 Verplichtingen na een ongeval

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering

Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering 1 Bijzondere Voorwaarden IZZ Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering IZZ Zorg voor de zorg 2 Naast deze Bijzondere

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur dekking. Algemene uitsluitingen Verplichtingen bij schade

Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur dekking. Algemene uitsluitingen Verplichtingen bij schade Voorwaarden VOORWAARDEN Doorlopende Annuleringsverzekering MODEL GHA Doorlopende annulering 0210 INHOUD Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering Kortlopende Reisen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB Alarmcentrale - Scherpe premies en vriendelijke voorwaarden Kortlopende Reis- en Met de kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden. INHOUDSOPGAVE 1 Wie zijn er verzekerd? 7 2 Waar bent u verzekerd? 7 3

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

Doorlopende Annuleringsverzekering Algemeen PP4111-01

Doorlopende Annuleringsverzekering Algemeen PP4111-01 Polisvoorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Algemeen PP4111-01 Wegwijzer zie pagina Algemeen 1 Annuleringsdekking PP 4110-01 4 1. Wat is verzekerd? Met de Doorlopende Annuleringsverzekering van

Nadere informatie

Reisverzekering. Met stip de beste

Reisverzekering. Met stip de beste Reisverzekering Met stip de beste Waar u ook vakantie viert, één ding is zeker: u wilt er onbezorgd van genieten. Een reis verzekering is daarbij onmisbaar. Of u nu kiest voor een reisverzekering voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06 Bedrijven Pakket AVS06 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 5.1 Artikel

Nadere informatie

Bruiloft-/Huwelijksdagverzekering

Bruiloft-/Huwelijksdagverzekering Bruiloft-/Huwelijksdagverzekering Verzekering geldig voor: 1. De voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap voor de burgerlijke stand; 2. De kerkelijke inzegening van het huwelijk; 3. De

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a

Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06 PRIVÉ PAKKET Algemene voorwaarden APP06 Privé Pakket APP06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden iza doorlopende (dubbel-zeker) annuleringsverzekering

bijzondere voorwaarden iza doorlopende (dubbel-zeker) annuleringsverzekering 6 iza bijzondere De zorgverzekeraar voorwaarden iza doorlopende voor (dubbel-zeker) de publieke annuleringsverzekering sector bijzondere voorwaarden iza doorlopende (dubbel-zeker) annuleringsverzekering

Nadere informatie

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen

Inhoud. rubriek E-3. Begripsomschrijvingen rubriek E-3 BIJZONDERE VOORWAARDEN hulpverlening vervoer Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wat bedoelen wij met hulpverlening 2 1.2 Wat bedoelen wij met motorrijtuig 2 1.3 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

KAMPEERUITRUSTING VERZEKERING

KAMPEERUITRUSTING VERZEKERING N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 KAMPEERUITRUSTING VERZEKERING RS 381/02/6-2001 MODEL KPU 2001 Indeling van de voorwaarden

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Voor iedereen die er meerdere keren per jaar op uit trekt, is de Doorlopende Vakantiereisverzekering van de Europeesche een ideale oplossing. Vakantieplezier verzekerd, het

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Met de Basisdekking van onze Doorlopende reisverzekering ben je verzekerd voor buitengewone kosten die je maakt als je op reis bent. Welke kosten

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op vakantie Vakantie moet zorgeloos genieten zijn. Daarom is het voor een vakantie of weekendje weg zondermeer

Nadere informatie

REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN CHUBB-WA-2017-Algemeen De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AND-4 Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 2 Kortlopende Unigarant Kortlopende Reis- Annuleringsverzekering Reis- en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. IZA Doorlopende (dubbel-zeker) Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden. IZA Doorlopende (dubbel-zeker) Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden IZA Doorlopende (dubbel-zeker) Annuleringsverzekering Inhoud Artikel 1 Bijzondere begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel en omvang 3 Artikel 3 Aanvang, geldigheidsduur en einde van

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Verzekering van huiselektronica

Verzekering van huiselektronica Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering van huiselektronica Polisvoorwaarden Polismantel H.E.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie