Bachelor Stage en Thesis Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor Stage en Thesis Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen"

Transcriptie

1 Bachelor Stage en Thesis Medische Informatiekunde Regels en Richtlijnen Dit document bevat de regels en richtlijnen van de Bachelorstage die plaatsvindt in het tweede semester van het derde jaar van de Bachelor Medische Informatiekunde. 1

2 Voorwoord Het tweede semester van het derde bachelor jaar Medische Informatiekunde kent een bachelor stage-thesis. Tijdens deze stage voert de student onder begeleiding een medisch informatiekundig onderzoek uit en rapporteert hierover schriftelijk conform wetenschappelijke normen. De student dient via de bachelor stage en paper er blijk van te geven dat hij/zij onderzoeksgegevens kan verzamelen en interpreteren, daarbij gebruik makend van vakliteratuur en van theoretische en/of methodische perspectieven die in het vakgebied met betrekking tot het specifieke onderzoek actueel zijn. De stage omvat een empirisch onderzoek. Met een empirisch onderzoek worden gegevens in de werkelijkheid verzameld. Deze gegevens kunnen verkregen zijn uit een experiment, test, vragenlijsten of interviews. Deze handleiding beschrijft de regels en richtlijnen van deze bachelorstage. Richtlijnen voor het schrijven van het paper zijn elders opgenomen. Lees deze handleiding dus goed door voor aanvang en oriëntatie op een mogelijk stageonderwerp. Bachelor stage coördinator: Mevr. Prof dr. M.W.M. Jaspers Klinische informatiekunde, J1b Secretariaat: Mevr. E. Werring Klinische informatiekunde, J1b-125 Tel

3 Bachelorstage en thesis In het derde studiejaar bacheloropleiding Medische Informatiekunde is 30 EC ingeroosterd voor de bachelor stage & thesis, eventueel gecombineerd met verdiepende keuzemodule(s) (max 12 EC)..De bachelor stage & thesis wordt voorafgaan door een voorbereidingsweek waarin de studenten worden ondersteund in het opzetten van een werkplan. De bachelor stage & thesis start in week 3 en eindigt in week 22 (20 weken). Studenten kunnen in deze periode kiezen voor: 1. een bachelorproject van 20 weken (30 EC); dit is inclusief de tijd gereserveerd voor het wetenschappelijk verslag in artikelvorm en presentatie; 2. een bachelorproject van weken (18-24 EC); dit is inclusief de tijd gereserveerd voor het wetenschappelijk verslag in artikelvorm en presentatie gecombineerd met het volgen van een verdiepende keuzemodule(s) (6-12 EC) binnen een discipline verwant aan de medische informatiekunde. 3. een eventuele stage van 20 weken (30 EC) in het buitenland te volgen; dit is inclusief de tijd gereserveerd voor het wetenschappelijk verslag in artikelvorm en presentatie. Studenten die voor mogelijkheid 1 of 2 kiezen participeren tijdens de periode in een bestaand (AMC/VUMC/ (zorgict) bedrijfs) project en zullen te maken krijgen met diverse aspecten van de medische informatiekunde in de praktijk. Voor een deelonderwerp uit het project gaat de student concreet aan de slag met het analyseren en oplossen van een medisch informatiekundig vraagstuk. De student dient daartoe een heldere onderzoeksvraag te formuleren, relevante informatie uit de literatuur te verzamelen en te interpreteren, een empirisch onderzoek uit te voeren en een kort paper op academisch niveau te schrijven. De bachelor stage & thesis heeft betrekking op een van de volgende aspecten: het verwerken van informatie noodzakelijk voor besluitvorming ten aanzien van planning, inrichting, organisatie, evaluatie of (verlening van) zorg, klinische applicaties of medische registraties; het (mede) ontwikkelen, implementeren of evalueren van klinische applicaties of medische registraties of medische informatiekundige methoden; het verwerken van informatie ten behoeve van klinisch onderzoek. In vergelijking met de bachelorprojecten van weken (18-24 EC), zijn de projecten van 20 weken (30 EC) groter qua omvang of zwaarte van de activiteiten. Alle projecten omvatten een kleinschalig (empirisch/ vergelijkend/ methodisch) onderzoek. Alle studenten sluiten de periode af met een paper een presentatie tijdens een gezamenlijk afsluitend symposium. 3

4 1. Doel van de bachelorstage De algemene doelstelling van de bachelor stage & thesis is om door middel van het uitvoeren van een eigen onderzoek, in het kader van een lopend onderzoeksproject, kennis te maken met diverse aspecten van wetenschappelijk medisch informatiekundig onderzoek: het verzamelen van een voldoende aantal betrouwbare gegevens; het verwerken en kritisch beoordelen van deze gegevens en het trekken van conclusies; het schriftelijk en mondeling rapporteren van de onderzoeksresultaten. Specifieke Leerdoelen Aan het einde van de module bezit de student de vaardigheden om: de verworven kennis en vaardigheden in het werkveld van de medische informatiekunde toe te passen in de praktijk; een projectplan op te stellen; een onderzoeksvraagstelling op wetenschappelijk verantwoorde wijze te formuleren; relevante informatie via literatuuronderzoek en via (bij voorkeur een kleinschalig empirisch) onderzoek doelmatig te vinden en deze vervolgens op waarde te schatten, te documenteren, analyseren en te relateren aan andere informatie; een advies of oplossing gebaseerd op de uitkomsten van het (kleinschalig empirisch) onderzoek te formuleren; een helder, kritisch en goed gefundeerd wetenschappelijk stageverslag volgens de geldende wetenschappelijke criteria te schrijven; onderzoeksresultaten, oplossingen en adviezen zelfstandig en op aansprekende wijze te presenteren van aan een gemengd publiek; zijn/haar stage activiteiten goed te plannen, daarmee rekening houdend met diverse afhankelijkheden; met specialisten uit verschillende disciplines samen te werken; kritisch te reflecteren op eigen academisch handelen en, zo nodig, zijn/haar handelingswijze aan te passen. 2. Aanmelding en toelatingseisen Aanmelding: Een student dient zich voor de stage aan te melden ) bij het secretariaat van de afdeling Klinische informatiekunde, J1-125, DIRECT NADAT DE UITSLAG VAN het tentamen van Module 3.1-BEKEND IS GEMAAKT. Contactgegevens secretariaat: Afdeling Klinische Informatiekunde : J1b-125, tel: , Het secretariaat van de afdeling Klinische informatiekunde ontvangt een lijst met studenten die voldoen aan de toelatingseisen en gerechtigd zijn om de bachelor stage te starten. 4

5 Indien een student die aan de toelatingseisen voldoet per abuis niet op deze lijst staat, kan deze zich alsnog aanmelden bij het secretariaat. Bij aanmelding dient de student een bewijs te overleggen te voldoen aan de toelatingseisen. Dit bewijs kan bij de afdeling Onderwijs Support worden verkregen. Toelatingseisen: Alle modules van bachelor jaar 1 zijn met goed gevolg afgerond. Wat betreft de modules uit het 2 e en 3 e studiejaar geldt het volgende: met uitzondering van modules 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 zijn alle modules gevolgd en is deelgenomen aan de verplichte onderwijsonderdelen zoals practica en werkgroep bijeenkomsten. Er mag maximaal 1 module open staan een module uit het 2 e jaar of module 3.1, dat is een hertentamen of een onafgerond verslag/ opdracht e.d. 3. Inhoud van de bachelorstage 3.1 Onderzoeksopdracht De bachelor stages vinden plaats in het AMC/VUMC of bij een goedgekeurde (internationale) instelling of bedrijf. Indien een student dat wenst, kan in overleg met de coördinator bachelor stage-thesis gekeken worden naar stagemogelijkheden in het buitenland of bij een andere universitaire instelling of bedrijf. De projecten kennen een doorlooptijd van 12, 16 of 20 weken, dit is inclusief de tijd gereserveerd voor het schrijven van het wetenschappelijk paper en voorbereiden van de eindpresentatie. De student wordt geacht 40 uur per week te besteden aan zijn/haar stage cq verdiepende keuzemodules, dit is inclusief terugkomdagen; de precieze urenverdeling vindt plaats in overleg met de betreffende AMC afdeling, stageinstelling of bedrijf. De coördinator bachelor stage-thesis is verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid van de bachelor projecten. Voor buitenlandse projecten gelden dezelfde leerdoelen en randvoorwaarden als voor AMC projecten. De volgende randvoorwaarden gelden voor de bachelor stageprojecten: de stageprojecten hebben een omvang van 12, 16 of 20 weken, dit is inclusief de tijd gereserveerd voor het schrijven van het wetenschappelijk paper en de voorbereiding van de presentatie ze maken onderdeel uit van een bestaand AMC/VUMC project, project van een (internationale) partneruniversiteit, of bedrijf, gerelateerd aan het vakgebied Medische Informatiekunde; er is sprake van een heldere en duidelijk afgebakende vraagstelling van voldoende academisch niveau; de stageprojecten monden uit in individuele wetenschappelijke papers op academisch niveau; de stages omvatten een kleinschalig (empirisch cq. vergelijkend cq. methodisch) onderzoek. 3.2 Elementen van een onderzoeksproject Elk onderzoeksproject moet de volgende elementen omvatten: Een duidelijk geformuleerde onderzoeksvraag: De opdracht. 5

6 Een uitwerking van de onderzoeksvraag in een werkplan Een literatuur onderzoek Praktisch werk bestaande uit het toepassen van methoden en technieken uit de medische informatiekunde Een wetenschappelijk paper Een mondelinge presentatie 3.3 Projecten Het is de student toegestaan om zelf contact te zoeken met een mogelijke stageaanbieder en een stageproject aan te dragen. De student doet er verstandig aan tijdig op zoek te gaan naar een mogelijk stageproject. Tevens worden projecten door afdelingen uit het AMC aangedragen: deze zijn via een link op Blackboard te vinden. Let wel: het portfolio aan aangeboden stageprojecten op Blackboard voldoet veelal niet aan de vraag. De stage beschrijvingen geven slechts een indruk van een project en dienen door de student in overleg met de begeleider en supervisor aangescherpt te worden om te voldoen aan de (wetenschappelijke) eisen van de bachelorstageindien de student er de voorkeur aangeeft de stage in het buitenland te vervullen, staan er twee wegen open; de student vindt op eigen initiatief een (buitenlandse) universitaire instelling waar hij/zij zijn stage wenst te vervullen de student maakt gebruik van de contacten met partner universiteiten binnen IPHIE ( International Partnership in Health Informatics Education). De coördinator bachelor stage kan in dit geval de student behulpzaam zijn bij het vinden van een stage. 4. Duur De bachelor stages kennen een doorlooptijd van 12,16 of 20 weken, dit is inclusief de tijd gereserveerd voor het schrijven van het wetenschappelijk paper en voorbereiden van de eindpresentatie. De student wordt geacht 40 uur per week te besteden aan zijn/haar project cq verdiepende keuzemodule(s), dit is inclusief terugkomdagen; de precieze urenverdeling voor de stage vindt plaats in overleg met de betreffende AMC afdeling of stage-aanbieder. 5. Terugkomdagen In de 1 e week van de bachelorstage/thesis periode worden werkcolleges georganiseerd om de student te ondersteunen in het opstellen van het werkplan en de onderzoeksvragen. De werkcolleges zijn verplicht voor alle studenten. Studenten die in het kader van een keuzemodule onderwijsverplichtingen elders hebben, kunnen een vrijstelling aanvragen bij de coördinator bachelorstage-thesis. Gedurende de bachelor stage & thesis periode wordt met regelmaat op een vaste dag in de week zogeheten terugkomdagen georganiseerd. De terugkomdagen zijn verplicht voor alle studenten. Studenten die een buitenlandse stage (gaan) lopen, dienen tenminste de introductiedagen bij te wonen in de eerste week van de bachelorstage-thesis periode. De introductieen terugkomdagen staan in het teken van het afronding van het academische vaardigheden onderwijs. Daarbij zullen studenten hun vraagstellingen, methoden, voortgang en tussentijdse rapportages bespreken in aanwezigheid van een docent academische vaardigheden. Tijdens de terugkomdagen wordt ook aandacht besteed aan het schrijven van het wetenschappelijk paper. 6

7 Alleen studenten die in het kader van een keuzemodule onderwijsverplichtingen elders hebben, kunnen een vrijstelling voor terugkomdagen aanvragen bij de coördinator bachelorstage-thesis. De laatste terugkomdag wordt in de vorm van een gezamenlijk symposium georganiseerd. Studenten doen daar verslag van hun literatuur- en onderzoeksbevindingen in aanwezigheid van hun dagelijkse begeleiders, supervisoren, de coördinator bachelor stage-thesis en de coördinator academische vaardigheden. 6. Begeleiding De coördinator bachelor stage-thesis is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de bachelor projecten. De dagelijkse begeleider ( voor interne projecten een stafmedewerker van een AMC afdeling) is verantwoordelijk voor de introductie van de student, zorgt voor de nodige faciliteiten (werkplek, pc), is het dagelijkse aanspreekpunt voor de student en becommentarieert en beoordeelt tussentijdse producten. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van de student. Naast de dagelijkse begeleider krijgt de student een supervisor toegewezen van de afdeling Klinische Informatiekunde AMC of van een aanverwant vakgebied. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van de student. De keuze van een supervisor is afhankelijk van de inhoud van de bachelor stage & thesis en de expertisegebieden van de beschikbare supervisoren. De supervisor bewaakt het niveau en de voortgang van de bachelor stage & thesis. De coördinator Academische Vaardigheden (AV) is medeverantwoordelijk voor de eindbeoordeling van de student. De student is verantwoordelijk voor het plannen van afspraken met de dagelijkse begeleider en/of supervisor. De student plant de afspraken in met de dagelijkse begeleider. De student plant op 4 momenten een (bij voorkeur gezamenlijke) afspraak in met de dagelijkse begeleider en supervisor *bij aanvang van de stage om het werkplan goed te keuren, *halverwege de stage om de voortgang te monitoren, en * twee keer aan het eind van de stage om de (concept)paper te beoordelen. Bij voorkeur vinden deze gesprekken plaats op de terugkomdagen. Tot slot zal de coördinator academische vaardigheden de papers en de eindpresentaties mede beoordelen. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de taken/verantwoordelijkheden van de betrokkenen. 7. Te ondernemen stappen om een project te vinden 7.1 Keuze voor een stage De student kan actief een afdeling of bedrijf benaderen voor een stage. Verschillende voorstellen zijn tevens te vinden via een link op Blackboard. De student neemt op eigen initiatief contact op met de AMC/VUMC afdeling of bedrijf die/dat de stage aanbiedt. 7

8 De dagelijkse begeleider van deze afdeling beslist of de student voor de stage in aanmerking komt. Indien er meer dan 1 student belangstelling heeft voor een stageplek beslist de dagelijkse begeleider welke student in aanmerking komt voor de betreffende stage. Een student dient uiterlijk in week 50 in overleg en met goedkeuring van de dagelijkse begeleider, een bachelorstage te hebben uitgekozen en informeert de coördinator bachelor stages daarover. In de weken wijst de coördinator bachelor stages een supervisor toe. 7.3 Opstellen en goedkeuring werkplan In overleg met de dagelijkse begeleider en supervisor stelt de student een werkplan op. Het werkplan moet uit de volgende onderdelen bestaan: 1. Titel van het project 2. Naam van de afdeling/organisatie waar de stage plaatsvindt 3. Naam, functie en contact gegevens van de stage begeleider 4. Naam, functie en contact gegevens van de stage supervisor 5. Korte beschrijving van de probleemstelling In deze paragraaf schets je de achtergrond van het probleem. De probleemstelling dient specifiek en relevant zijn voor het onderzoek dat je gaat uitvoeren. In de beschrijving dien je het probleem goed af te bakenen. 6. Onderzoeksvraag (deelvragen) Een onderzoeksvraag dient te beginnen met hoe, wat, waarom wie of wanneer. Deelvragen zijn vragen die een antwoord vereisen om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Deelvragen splitsen de hoofdvraag op in behapbare vragen. Elk antwoord op een deelvraag moet een deel van het antwoord op je hoofdvraag leveren. Deelvragen overlappen niet, zijn niet overbodig en geven samen een volledig antwoord op je hoofdvraag. 7. Planning van de stageactiviteiten De planning dient een volledige fasering en het tijdspad aan te geven van het project ter beantwoording van de probleemstelling. Geef voor elke deelvraag een tijdsplanning van de activiteiten die je gaat uitvoeren om een deelvraag te beantwoorden. 8. Begin- en einddatum van de stage 9. Aantal uur dat per week aan de stage wordt besteed 10. Speciale omstandigheden 11. Handtekening van de dagelijkse begeleider en supervisor Uiterlijk 2 weken na aanvang van de bachelorstage/thesis periode dient het werkplan geaccepteerd en ondertekend te zijn door de dagelijkse begeleider en de supervisor. Dit geaccordeerde werkplan dient de student in dezelfde week bij het secretariaat van de afdeling Klinische Informatiekunde in te dienen: J1b-125, tel: , De student wordt geadviseerd niet tot het laatste moment te wachten. Zodra het werkplan is goedgekeurd door de dagelijkse begeleider en supervisor, kan de student definitieve afspraken maken met de dagelijkse begeleider en kan de student de stagewerkzaamheden beginnen. 8

9 8. Uitvoer en termijn voor afronding van de bachelorstage De bachelorstage wordt gestart nadat het werkplan is goedgekeurd door de dagelijkse begeleider en supervisor en ingeleverd bij het secretariaat van de afdeling Klinische Informatiekunde. In de laatste week van de bachelorstage/thesis periode worden de bachelor stages afgerond en vindt een afsluitend symposium plaats waar studenten de onderzoeksresultaten presenteren. 8.1 Monitoren van voorgang en tussentijdse evaluatiemomenten De student is verantwoordelijk voor het plannen van afspraken met de dagelijkse begeleider en/of supervisor. Het werkplan is de richtlijn voor de uitvoer van de stage en helpt de student en dagelijkse begeleider om de voortgang te volgen. 8.2 Aanwezigheid tijdens de bachelorstage De student wordt geacht 40 uur per week te besteden aan zijn/haar project cq verdiepende keuzemodule(s), dit is inclusief de terugkomdagen; de precieze urenverdeling vindt plaats in overleg met de betreffende AMC afdeling. Dit dient in het werkplan vermeld te worden. 8.3 Ziekte of afwezigheid tijdens de bachelorstage Absentie tijdens de stage vanwege ziekte of andere omstandigheden, als ook dat de student weer beter/ beschikbaar is, moet bij de begeleider gemeld worden. Als de student 5 of meer werkdagen afwezig is, zal de lengte van de stage met dezelfde periode verlengd worden. De periode waarin de student de stagewerkzaamheden dient af te ronden wordt in overleg met de dagelijkse begeleider en supervisor vastgesteld. Indien de stagewerkzaamheden dit toelaten, kan de student de zomerperiode benutten om de stage af te ronden, bijvoorbeeld in het geval dat de student eerst de module volgend op de bachelor stage wil volgen. De student dient niettemin in de (tussentijdse) resultaten van zijn/haar bachelor stage te presenteren tijdens het afsluitend symposium. 8.4 Problemen tijdens de bachelorstage Wanneer zich problemen voordoen tijdens de stage, dan moet de student dat bespreken met de diegene die verantwoordelijk is voor dat deel van het project. Wanneer dit niet lukt, dan kan de student contact opnemen met de supervisor of, indien de problemen niet gerelateerd aan de stage zijn, de studieadviseur. 9. Afronding van de bachelorstage Elke bachelorstage wordt afgerond met een paper. Het paper moet een duidelijke probleemdefinitie schetsen, een literatuur onderzoek, de uitvoering beschrijven, de gevonden resultaten presenteren en een conclusie en discussie geven. Aan het einde zal de student tijdens het afsluitend symposium een presentatie geven die deel uitmaakt van de beoordeling. De studenten dienen de eindversie van hun paper UITERLIJK op de woensdag voorafgaand aan het symposium in te leveren bij de dagelijkse begeleider, de supervisor en de coördinator academische vaardigheden. Daarnaast dient de student het paper te uploaden in blackboard. 9

10 9.1 Structuur en inhoud van het wetenschappelijk paper Het schrijven van een wetenschappelijk paper is niet eenvoudig en een goed paper schrijf je niet in één keer. De laatste versie verschilt vaak veel van de eerste opzet. Dit gebeurt ook bij ervaren schrijvers. Weer erg kritisch als je de eerste opzet schrijft en besteed veel aandacht aan de structuur van het paper. Als je een goede structuur hebt, is het schrijven van de verschillende onderdelen minder moeilijk. Bijna elk wetenschappelijk paper heeft dezelfde structuur. 1. Samenvatting: 2. Introductie: bevat de onderzoeksvraag en achtergrond informatie, waarbij het literatuuronderzoek wordt betrokken 3. Methoden: beschrijving van het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek 4. Resultaten: beschrijving van de resultaten in de context van de vraagstelling 5. Discussie: discussie van de resultaten in de context van de vraagstelling en eerder/ overig onderzoek 6. Conclusie en aanbevelingen 7. Referenties Het paper heeft daarnaast: Titel pagina Titel en subtitel van het paper - Naam van de student en studentnummer. - Naam en adres van de plaats waar de stage is uitgevoerd. - Periode waarin de stage heeft plaatsgevonden - Naam en functie van de supervisor - Naam en functie van de dagelijkse begeleider 9.2 Lengte van het paper en aantal woorden. Het paper heeft een omvang van woorden, exclusief eventuele bijlagen en appendices. Een template voor het schrijven van het paper vind je op Blackboard. Let op: het uiteindelijke paper wordt op gecontroleerd op plagiaat met plagiaat software Bachelorstage eindpresentatie De laatste terugkomdag wordt in de vorm van een gezamenlijk symposium georganiseerd. Studenten doen daar verslag van hun literatuur- en onderzoeksbevindingen in aanwezigheid van hun dagelijkse begeleiders, supervisoren, de coördinator bachelor stage-thesis, de docenten betrokken bij de terugkomdagen en de coördinator academische vaardigheden. 11. Beoordeling van de bachelorstage en paper De beoordelingen vinden plaats aan de hand van een beoordelingsformulier. De deelcijfers zijn gemiddelden van de beoordelingen van de betrokken personen (dagelijkse begeleider, supervisor en coördinator academische vaardigheden). De coördinator bachelor stage-thesis stelt het eindcijfer vast. Hiervoor gelden de volgende wegingsfactoren: projectopzet & -uitvoering: 40% van het eindcijfer, minimaal 5.5 wetenschappelijk paper: 40% van het eindcijfer, minimaal 5.5 presentatie: 20% van het eindcijfer 10

11 In de weken volgend op het symposium vindt een afsluitend gesprek plaats met de dagelijkse begeleider/ supervisor Klinische Informatiekunde, coordinator AV, waarin de beoordeling van de diverse onderdelen bekend wordt gemaakt en toegelicht. Het secretariaat KIK plant deze afspraak aan begin van de stage in. Bij onvoldoende beoordeling wordt de stage verlengd of dient de student een herziene versie van het paper in te leveren bij de dagelijkse begeleider, supervisor en coördinator academische vaardigheden. De uiterlijke inleverdatum is 1 augustus van hetzelfde academisch jaar. De student plant een afspraak in met de dagelijkse begeleider, supervisor en coördinator AV om de definitieve eindbeoordeling te bespreken. 1. Projectopzet & -uitvoering De dagelijkse begeleider en de supervisor beoordelen de projectopzet en uitvoering. Zij kijken onder andere naar: de wijze waarop informatie wordt vergaard en geanalyseerd, hoe de student tot adviezen en oplossingen is gekomen en in hoeverre de student zelfstandig en planmatig heeft gewerkt. 2. Wetenschappelijk paper Het paper wordt beoordeeld door de dagelijkse begeleider en de supervisor alsook door de coördinator academische vaardigheden (als onafhankelijk derde beoordelaar). 3. Presentatie Tijdens de laatste terugkomdag, die de vorm heeft van een symposium, houdt de student een voordracht over het onderzoek. Deze wordt beoordeeld door de dagelijkse begeleider, de supervisor en de coördinator academische vaardigheden. Het eindcijfer wordt opgenomen in de cijferlijst. 12. Tijdslijn bachelor stage & thesis: Voor het tijdspad wordt verwezen naar het document: TIJDSPAD_2017_BA_STAGES. 11

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting Bachelor Stage en Thesis Medische Informatiekunde Regels en Richtlijnen Samenvatting Deze handleiding is een samenvatting van het document: Bachelor Stage & Thesis: Regels en Richtlijnen. De student wordt

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

BSc stage Gezondheid en Leven

BSc stage Gezondheid en Leven BSc stage Gezondheid en Leven 2014-2015 Doel van de stage Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van praktische vaardigheden heeft de bachelorstage als doel om de tijdens de studie

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek Handleiding Bachelor eindwerk Versie : juli 2007 Inhoudsopgave Inleiding Opzet van het eindwerk Voorstudie Conceptvorming/modelvorming/analyse Organisatie van het eindwerk Toelating Aanmelding Aangeboden

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

STAGE Prof.dr.T.Defloor Stageverantwoordelijke

STAGE Prof.dr.T.Defloor Stageverantwoordelijke Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde Academiejaar 2005-2006 STAGE Prof.dr.T.Defloor Stageverantwoordelijke De masterproef omvat een stage (3 stp) en een scriptie (15 stp). Slagen voor deze stage is

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Beste student, Je bent op zoek naar een plek voor een wetenschappelijke

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteit der Geesteswetenschappen Studiehandleiding Seminar Nieuwgriekse Taal en Cultuur (2015) Vak-code 130211266 (6 ECTS). Admin.code HTLK Onderdeel van bachelor Nieuwgriekse Taal en Cultuur (derde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Nieuwsbrief t.b.v. coördinatoren Medische informatiekunde datum: juli 2010

Nieuwsbrief t.b.v. coördinatoren Medische informatiekunde datum: juli 2010 1. Proeftentamen op Blackboard Het OWI-MI heeft bemerkt dat nog niet elke coördinator voorafgaand aan het tentamen een proeftentamen met modelantwoorden op Blackboard plaatst. Het volgende staat in de

Nadere informatie

Doel stage. Clinical Masters Internship. Wat voor soort plekken zijn er? Masters BUL + Wanneer begin je aan een stage?

Doel stage. Clinical Masters Internship. Wat voor soort plekken zijn er? Masters BUL + Wanneer begin je aan een stage? Clinical Masters Internship STAGES BIJ KLINISCHE-PSCHOLOGIE WAT & HOE? 15 maart 2006 Marc Cleiren Stagecoordinator Klinische Psychologie Doel stage Kennismaken praktijk GGZ en-of Kennismaken praktijk onderzoek

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Toetsregeling Vaardigheden B1.2

Toetsregeling Vaardigheden B1.2 Toetsregeling Vaardigheden B1.2 Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 9 november 2015. 1) Begripsbepaling Het tentamen Vaardigheden B1.2 maakt deel uit

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11B / 11C / 11D Schooljaar 2016-2017 1 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk (in onderstaande tekst ook met EWS aangeduid) te

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Cursus Opvoedingsinterventies 6 ECTS; Semester 1 (blok 1) bestaande uit wekelijkse hoorcolleges van 2 uren en wekelijkse

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde De overgangsregeling is in eerste instantie bedoeld voor studenten, die per 1 september 2008 zijn gestart met de opleiding (cohort

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1 Belevingsonderzoek hoorcollege BOZ HOND Week 1.1 Programma Praktische informatie Toelichting modules BOZ PRO en BOZ OND Briefing en debriefing Praktische informatie Docent: Renée van Os Bereikbaar: Renee.vanOs@han.nl

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 1. Inleiding Doel bachelorthesis Aan het einde van de bacheloropleiding moeten studenten in staat zijn om zelfstandig een internationaal-

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding. Georganiseerd door Sociale Psychologie. Michael Vliek. Info: sp-studieadviseur-fmg@uva.

Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding. Georganiseerd door Sociale Psychologie. Michael Vliek. Info: sp-studieadviseur-fmg@uva. Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding Georganiseerd door Sociale Psychologie Michael Vliek Info: sp-studieadviseur-fmg@uva.nl Psychologische gedragsbeïnvloeding Focus / boodschap mastertrack Beroepsoriëntatie

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 1 INLEIDING 3 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 4 2. PROCEDURES 5 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 5 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 6 2.3. GESCHILLEN 6 3. BEGELEIDING

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Bachelorscriptie bijeenkomst Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Welkom Jeroen van Pelt Studieadviseur Masters SGPL Coördinator Scriptie Bachelor SGPL studieadviseur-sgpl@uva.nl 2 Inhoud bijeenkomst

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie