Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten"

Transcriptie

1 Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten

2

3 Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West Kadertraining met praktijkcoaching Cursus Ouderraad Hoe verder? 24 Woord vooraf De Westelijke Tuinsteden van Amsterdam krijgen een nieuw gezicht; een van Europa s grootste vernieuwingsoperaties moet het tot een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied maken. Maar wat stelt die vernieuwing voor zonder de stem van de verborgen experts, de stille managers van de huiselijke omgeving: de vrouwen? Niemand weet zo goed als zij wat er nodig is voor een prettige leefomgeving. Maar vooral de stem van migrantenvrouwen wordt nog niet of nauwelijks gehoord. De stilte is enorm. Daarom maken we er een punt van dat deze vrouwen meepraten en meebeslissen over de vernieuwing van de buurt. We vinden dat belangrijk voor henzelf en voor de kwaliteit van vernieuwingsoperatie. Andere projecten voor migrantenvrouwen in Nieuw West gingen ons voor; zij richtten zich vooral op empowerment en participatie van vrouwen in het hele dagelijkse levensbereik. Het project Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing sluit daar naadloos op aan, maar focust in het bijzonder op de zeggenschap van migrantenvrouwen in de stedelijke vernieuwing. De stilte voorbij. Het gaat erom waar we naar toe willen, minder om waar we vandaan komen. een stimulans voor nieuwe projecten

4 1. Introductie De Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, nu vooral Nieuw West genoemd, werden gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw. Ruim 160 duizend Amsterdammers wonen er, verdeeld over vier stadsdelen. De wijk bestaat voornamelijk uit eentonige, naoorlogse flatbuurten met veel groen daartussen. Van alle woningen zit tachtig procent in de categorie sociale woningbouw. Veel woningen - vooral portiek etagebouw - zijn kwalitatief slecht gebouwd, klein en verouderd. De woonomgeving is versleten en voorzieningen zijn incompleet. Daarbij heeft een forse instroom van bewoners met een Marokkaanse en Turkse achtergrond de bevolkingssamenstelling ingrijpend veranderd. Die omslag is snel gegaan. In 1980 maakten niet-westerse allochtonen 9 procent van de bevolking uit. Nu is dat bijna 47 procent en volgens de prognoses wordt dat in 2015 bijna 60 procent. De leef- en woonomgeving van de bewoners wordt gaandeweg dus eenzijdiger, zowel in sociaal economisch opzicht als qua etnische achtergrond. De interactie tussen bevolkingsgroepen neemt af; tussen autochtoon en allochtoon en tussen hogere en lagere sociale klassen. Vernieuwingsoperatie In dit gebied vindt sinds 2001 een van de grootste vernieuwingsoperaties van Europa plaats, bedoeld om het gebied opnieuw tot een aantrekkelijke woon-, werk en leefomgeving te maken. Het meest in het oog springt de bouw en renovatie van woningen. Niet minder dan corporatiewoningen worden gesloopt: eenderde van het totale bestand. Er komen woningen voor in de plaats. Nieuw West maakte een belangrijke strategische keuze in de vernieuwingsfilosofie: de wijk moet vernieuwd worden voor de mensen die er nu wonen. Er is dus niet voor gekozen om de wijk vooral door het importeren van witte, hoog opgeleide en rijke mensen in nieuwbouwenclaves uit het slop te trekken. Liever wordt de oplossing gezocht in een lange termijn proces waarin de sociaal economische positie van de huidige bewoners wordt verbeterd. Daardoor kunnen mensen zichtbaar in de wijk omhoog klimmen. Naar werk en beter werk, naar betere woningen, meer status en invloed, betere opleidingen en een betere levensstandaard. En naar men hoopt stimuleren ( empoweren ) zij daarbij hun buren om hetzelfde te doen. Een gecompliceerd vraagstuk is hier hoe de fysieke vernieuwing kan worden verbonden met de sociale vernieuwing van het gebied. Daarbij gaat het om het creëren van een klimaat waarin een betrokken bevolking participeert in de besluitvorming en betekenis geeft aan de eigen omgeving. Op die manier kan stedelijke vernieuwing een voertuig zijn voor emancipatie, participatie en burgerschap. Rol migrantenvrouwen Het besef is definitief doorgebroken dat vernieuwing niet ophoudt bij het fysiek opknappen van de wijk. Zonder vooruitgang in de sociaal-economische achterstand van haar vooral migranten -bewoners, is er geen sprake van wer- 4 Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing

5 Relatie met andere participatieprojecten In Amsterdam Nieuw West hebben de vier stadsdelen al vaker samengewerkt bij initiatieven om de participatie van migrantenvrouwen te stimuleren. Een paar hoogtepunten: Project Vrouwenstad In werd het project Vrouwenstad uitgevoerd om het potentieel aan kadervrouwen in Nieuw West te vinden en te versterken. Het project was gericht op Turkse en Marokkaanse vrouwen die maatschappelijk actief wilden worden. Via Vrouwenstad werd hen gereedschap aangereikt om eigen initiatieven te nemen of mee te doen in besturen, instellingen en organisaties. Er waren dertig deelnemers, verdeeld over een groep van Turkse en een van Marokkaanse afkomst. Ten overstaande van bestuurders en ambtenaren werden in april 2002 de resultaten van Vrouwenstad gepresenteerd. De vrouwen deden een aanstekelijk pleidooi voor een vervolg. Empowerment bijeenkomsten Uit het Eigen Wijsheid traject kwamen Empowerment bijeenkomsten van vrouwen definitief op de stedelijke vernieuwingsagenda. De kring van actieve vrouwen breidt zich zo uit en geeft zelf expliciet aan behoefte te hebben aan vervolgactiviteiten. Nieuwe kansen Nieuw West In dit project van de vier westelijke stadsdelen in Amsterdam staat sociale activering centraal. Vooral migrantenvrouwen nemen er aan deel. De activiteiten bestaan uit computerlessen ( Dubbelklik ), conversatielessen en empowermentcursussen. Na laatstgenoemde cursus stroomt de helft van de deelnemers door naar het project Eigen Wijheid. EQUAL programma Eigen Wijsheid Vanaf 2005 is Nieuw West deelnemer aan het Europese EQUAL programma, onderdeel van het Europees Sociaal Fonds. EQUAL geeft steun aan projecten die bevorderen dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen in de maatschappij. Het programma maakt ook mogelijk dat ervaringen worden uitgewisseld met soortgelijke projecten in Finland, Engeland, Italië en Frankrijk. EQUAL is in Nieuw West gericht op het sociaal activeren van migrantenvrouwen. Doel is het vergroten van de leefwereld van vrouwen en het versterken van hun persoonlijke- en organisatiekracht. Dat moet de basis leggen om maatschappelijk actiever te worden en invloed uit te gaan oefenen op beleid en bestuur. Ook wil het programma nagaan of het mogelijk is deze kennis en ervaring als opstap te gebruiken naar een betaalde baan. Het programma bouwt in Amsterdam voort op het reeds eerder gestarte project Eigen Wijsheid. lees verder op de volgende pagina >> een stimulans voor nieuwe projecten 5

6 >> vervolg van bladzijde 5 Dat project ging al eind 2003 van start, gericht op netwerkontwikkeling en kadervorming van migrantenvrouwen. Een uitdagend project, want Eigen Wijsheid moest uitgaan van de vragen van de vrouwen zelf, maar tegelijkertijd snel worden uitgevoerd en lessen voor toekomstige activiteiten opleveren. Op basis van interviews met sleutelfiguren werden drie leer-, werk en ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast kwam een serie krachtige portretten van actieve migrantenvrouwen tot stand. In 2005 leidde het succes van Eigen Wijsheid tot deelname aan het EQUAL programma en vaart nu onder die vlag verder. Vrouwenstemmen Om daarnaast een gerichte impuls te geven aan het participeren van migrantenvrouwen in de besluitvorming over de stedelijke vernieuwing, is het project Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing ontwikkeld. kelijke vernieuwing. Volgens de huidige inzichten is daarin vooral voor vrouwen een bijzondere rol weggelegd. In Nieuw West maken de bijna Turkse, Marokkaanse en zwarte vrouwen een groot deel uit van de bevolking. Deze migrantenvrouwen zouden wel eens de sleutel tot een doorbraak kunnen zijn. Enerzijds omdat zij ten opzichte van hun mannen kampen met een nog grotere sociaal-maatschappelijke achterstand. En anderzijds omdat zij achter de schermen in het gezin en in de lokale gemeenschap een sterke centrale positie bekleden. Voor meisjes geldt daar bovenop dat zij vaak opvallend gemotiveerder zijn dan jongens om zich versneld uit de achterstandpositie omhoog te knokken. Velen van hen leiden in maatschappelijk en economisch opzicht nog een geïsoleerd bestaan. Dat is over het algemeen geen opzettelijke keuze van de vrouwen zelf, die vaak eigenlijk een actievere rol in de samenleving willen. Helaas ondervinden vrouwen die mee willen praten, werken en beslissen allerlei belemmeringen en vooroordelen, zowel binnen hun privé-situatie als binnen een samenleving die zich blind staart op de achterstand van deze vrouwen. Desondanks zijn er groepen volhardende vrouwen die elke ruimte willen benutten om het heft in handen te nemen voor zichzelf, hun groep en de leefbaarheid in de wijk. Vooral de kadervrouwen - voorklimmers uit eigen kring - kunnen de schakel zijn tussen culturen en generaties. Zij verdienen daarom speciale aandacht in de sociale vernieuwing. Investeren in de capaciteiten van migrantenvrouwen is met andere woorden ook investeren in de toekomst van Nieuw West. Vrouwenstemmen Het sociaal vernieuwingsprogramma van Nieuw West gaf in de afgelopen jaren reeds aanleiding om naast de reguliere welzijnsprojecten bijzondere projecten 6 Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing

7 te starten voor de emancipatie van migrantenvrouwen (zie tekstkader). Zij richtten zich vooral op het empoweren van vrouwen om meer te gaan participeren. De bedoeling daarvan was (en is) om migrantenvrouwen betere kansen te bieden om mee te praten, mee te werken en liefst ook mee te beslissen binnen maatschappelijke organisaties, overheid of bedrijven. Het project Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing sluit daar naadloos op aan. Het verschil met andere projecten is dat hier de praktijk van stedelijke vernieuwing leef- en woonomgeving van de vrouwen wordt aangegrepen. Met gerichte activiteiten worden de migrantenvrouwen getraind en begeleid om daar actief in deel te nemen. In het ideale geval zou dit kunnen leiden tot deelname aan bestuursfuncties, zoals een stadsdeelraad of woningcorporatie, en kan echt gaan worden gesproken over vrouwenstemmen die de vernieuwing kleuren. Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing werd in 2004 in het leven geroepen, vooral mogelijk gemaakt door steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De activiteiten werden in de jaren uitgevoerd. In hoofdstuk 2 zullen we kort stilstaan bij de opzet van het project. In de hoofdstukken daarna zoomen we in op de belangrijkste activiteiten en resultaten. een stimulans voor nieuwe projecten 7

8 2. Projectopzet Het driejarige project Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing kende twee hoofddoelen waarmee het project startte en waaruit een aantal concrete activiteiten werden afgeleid: Meer vrouwen participeren en laten hun stem horen in de stedelijke vernieuwing Wegen worden gezocht om migrantenvrouwen voor te bereiden op deelname aan organisaties die invloed uitoefenen op de vernieuwingsoperatie. Met behulp van een basiscursus Wonen in West krijgen 300 vrouwen informatie over de stedelijke vernieuwing en leren zij hoe invloed uit te oefenen op het wonen, de leefomgeving en de plannen. Daarna kunnen zij gemakkelijker deelnemen aan bijvoorbeeld projectorganisaties, bewonersgroepen en buurtorganisaties, waar zij de voor hen belangrijke thema s en belangen in kunnen brengen. Meer vrouwen geven als bestuurder mede richting aan de vernieuwing In deze tweede doelstelling wordt de lat hoger gelegd dan bij de eerste. Alleen participatie is uiteindelijk niet genoeg. Idealiter nemen migrantenvrouwen ook deel aan besturen en besluitvormingsorganen. Te denken valt aan de stadsdeelorganisaties zelf, welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, vrouwencentra, vrijwilligerscentrales en wijkopbouworganen in Nieuw West. Na het ontvangen van een kadertraining Een podium voor eigenwijze visies en 6 maanden bijbehorende praktijkcoaching zijn 60 vrouwen beschikbaar voor een bestuurlijke, leidinggevende of adviesfunctie. In de loop der jaren na de kadertrainingen is het aantal migrantenvrouwen dat daadwerkelijk zitting heeft in een van de besturen aantoonbaar toegenomen. Doelgroep Vanzelfsprekend bestond de primaire doelgroep uit migrantenvrouwen in Nieuw West. Binnen deze groep werd een tweedeling gemaakt in vrouwen die nog niet of nauwelijks buitenshuis participeerden en in een groep die al wel actief waren, bijvoorbeeld in de vrouwencentra. De eerste groep, kon naar men hoopte, via vrouwencentra of vrouwenorganisaties worden bereikt. Op hen was met name de basiscursus Wonen in West gericht, waarmee zij hun betrokkenheid met de directe woon- en leefomgeving konden vergroten. De tweede groep bestond uit vrouwen die in meer of mindere mate buitenshuis actief waren en te motiveren om bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten te ontwikkelen. Zij werden gericht benaderd voor de kadertraining Een podium voor eigenwijze visies. Als eerste stap in die richting doorliep ook deze groep de basiscursus Wonen in West. Op die manier werden de basiscursussen een opmaat (en soms kweekvijver) voor deelname aan de kadertraining. Beiden groepen vrouwen hadden natuurlijk wel onderlinge banden; als buurvrouwen, via de vrouwencentra en vrouwenorganisaties, als vriendinnen of zusters. De meer maatschappelijk actieve vrouwen konden via het project hun persoonlijke toerusting verbeteren 8 Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing

9 om bestuurder of sparringpartner van instanties en overheden te gaan worden. Maar door de genoemde verbondenheid zouden zij omgekeerd ook de vrouwen in een meer geïsoleerde positie kunnen ondersteunen en verder op weg helpen. Activiteiten Om de genoemde doelen te halen werd een driejarig programma aan samenhangende activiteiten ontwikkeld. Het programma van Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing zag er oorspronkelijk zo uit: 1. Meer vrouwen participeren en laten hun stem horen in de stedelijke vernieuwing Basiscursussen Wonen in West : te organiseren in de vier stadsdelen via de vrouwencentra. De basiscursus wil vrouwen informeren over en activeren tot deelname aan projectgroepen voor stedelijke vernieuwing, bewoners- en buurtorganisaties; Netwerkvorming: de deelnemers aan de basiscursussen worden in contact gebracht met de deelnemers aan de kadertrainingen en andere betrokkenen bij het project; Verankering van de resultaten door deelname aan de projectgroepen stedelijke vernieuwing en bewonersorganisaties. Ook wordt onderzocht of Wonen in West onderdeel kan worden van het reguliere aanbod van de vrouwencentra en andere vrouwen- en migrantenorganisaties; Nazorg en evaluatie van het effect van de basiscursussen. 2. Meer migrantenvrouwen geven als bestuurder richting aan de vernieuwing Kadertrainingen Een podium voor eigenwijze visies : op jaarbasis 20 een stimulans voor nieuwe projecten

10 geselecteerde deelnemers opleiden tot competente bestuurders en sparringpartners in de vernieuwing van Nieuw West; Ervaringsplaatsen: de deelnemers doen tijdens de training praktijkervaring op in besturen en organisaties; Coaching: de deelnemers krijgen vrouwen met ervaring als leidinggevende, bestuurder, politicus of beleidsmaker als hun persoonlijke coach; Netwerkvorming: jaarlijks vinden twee netwerkbijeenkomsten plaats. Daar kunnen (ex) deelnemers aan de basiscursussen en de kadertrainingen elkaar en andere betrokkenen bij het project ontmoeten; Bestuurlijke en beleidsmatige verankering: de stadsdelen gaan de deelnemende vrouwen actief betrekken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming in de stedelijke vernieuwing. Ook wordt bij organisaties, platforms en besturen gezocht naar ervaringsplaatsen en coaches; Bemiddeling naar een bestuursplaats: met de deelnemers wordt aan het eind van de training een persoonlijke presentatie voorbereid en actief gezocht naar een voor hen geschikt bestuur. Tijdens de uitvoering van het project bleek dat de tweede doelstelling op dit moment in de tijd te hoog gegrepen was. Daarover komen we later opnieuw te spreken. Op dit punt volstaat het om te constateren dat een bestuurlijke functie voor de vrouwen nog een brug te ver bleek. Gelukkig was de projectopzet van Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing voldoende flexibel om tijdig bij te kunnen sturen. Diverse basisscholen in Nieuw West droegen een alternatieve activiteit aan. Zij zochten meer actieve betrokkenheid van vrouwen in de 10 Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing

11 ouderraden van deze scholen. Om de vrouwen daarvoor optimaal te equiperen is daarom halverwege het project een Cursus Ouderraden ontwikkeld waaraan drie scholen wilden deelnemen. Omwille van een overzichtelijke bespreking van de activiteiten en resultaten, maken we op dit punt aangekomen een logische onderverdeling daarvan in drie thema s: 1. De basiscursus Wonen in West ; 2. De kadertraining Een podium voor eigenwijze visies ; 3. De cursus Ouderraad. De nevenactiviteiten zoals netwerkvorming, ervaringsplaatsen en coaching worden niet apart maar binnen deze drie thema s besproken. Daarover meer in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Uitvoerende organisaties Het zou een waslijst worden om alle organisaties en betrokkenen te noemen een rol speelden in de uitvoering van het project Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. Daarom volstaan we hier met het aanstippen van de meest dicht betrokken instellingen: De vier stadsdelen van Nieuw West: Slotervaart, Bos en Lommer, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer. Zij waren als lokale overheden belangrijk voor de financiering, aansturing en praktische ondersteuning; Anne Tefle en de Hippe Heks. De centra waren ingeschakeld voor de werving van de vrouwen en uitvoering van de activiteiten; Gaandeweg het project dienden zich drie basisscholen aan als proeftuinen voor de cursus Ouderraden : de scholen Ru Paré, De Globe en De Vlugtschool; Bureau Parkstad was verantwoordelijk voor de overall projectleiding en coördinatie. Het bureau is een samenwerkingsverband tussen vier westelijke stadsdelen en de centrale stad. Het bureau is er op gericht de stedelijke vernieuwing te coördineren waar deze de schaal en grenzen van de betrokken stadsdelen overstijgt. Medio 2007 maakt Bureau Parkstad plaats voor een nieuwe organisatie die zich vooral gaat bezighouden met de coördinatie van sociaal-economische projecten in Nieuw West; Voor de inhoudelijke opzet van de basiscursus Wonen en West werd een beroep gedaan op het Amsterdams Steunpunt Wonen; En tenslotte waren er een kleine twintig instellingen die één of meer ervaringsplaatsen ter beschikking hebben gesteld voor de kadertraining Een podium voor eigenwijze visies. Plaatselijke vrouwenorganisaties: vrouwencentra Nisa for Nisa, Destek, centrum Vrouw en Vaart, moeder-kind centrum een stimulans voor nieuwe projecten 11

12 3. Basiscursus Wonen in West De basiscursus was een logische eerste stap om migrantenvrouwen te betrekken bij hun directe leefomgeving en om hen te verleiden tot participeren in de stedelijke vernieuwingsplannen. Want of vrouwen nu veel of weinig professionele bagage meenemen, zij weten heel goed wat er nodig is in de buurt, de straat en in hun huis. Met behulp van de cursus leerden de vrouwen de taal van de stedelijke vernieuwing spreken en hoe invloed uit te oefenen op het wonen, de leefomgeving en de plannen. Om daarna gemakkelijker deel te nemen aan bijvoorbeeld projectorganisaties, bewonersgroepen en buurtorganisaties. Die speciale aandacht was nodig. Het is nu eenmaal een gegeven dat normaliter weinig bewoners meedoen aan de inspraakbijeenkomsten van corporaties en stadsdelen over de vernieuwing. Om allerlei redenen; omdat ze vergaderen saai vinden, geen tijd hebben, moe zijn na een hele dag werken, geen kinderoppas hebben, zich niet welkom voelen, er geen vertrouwen in hebben, het niet begrijpen, het nut er niet van inzien. Voor de stedelijke vernieuwingsorganisatie zijn dat redenen te meer om te zoeken naar betere alternatieven voor de gebruikelijke inspraakprocedures en vergaderingen. Wat er in de cursussen gebeurde In de jaren 2005 en 2006 werden verspreid over de vier stadsdelen van Nieuw West acht cursussen gegeven. In totaal namen ongeveer 200 vrouwen deel. Iedere cursus besloeg vijf dagdelen, met het volgende programma: 1. Kennismaken met het profiel, werking en problemen van de Amsterdamse woningmarkt; 2. Verkennen van problemen en oplossingen voor de leefbaarheid in de buurt; 3. Hoe stedelijke vernieuwingsplannen worden gemaakt en in elkaar zitten; 4. Het kunnen beïnvloeden van beleid van stadsdelen en corporaties; 5. Op een rij krijgen en inventariseren van de eigen woonwensen. Binnen de cursusopzet was veel ruimte voor gastsprekers van bijvoorbeeld woningcorporaties, projectbureaus stedelijke vernieuwing en stadsdeelambtenaren. Eén van de cursusgroepen heeft samen met een architect een eigen woningplattegrond gemaakt die zo goed mogelijk voldeed aan hun wensen. In de bijeenkomsten ging het niet alleen om de inhoudelijke informatie, maar ook om de vrouwen te oefenen in een paar basisvaardigheden voor succesvol participeren. Er werd geoefend met jezelf presenteren, een vergadering voorzitten en daarbij de agenda opstellen, een rollenspel in onderhandelen en een communicatieoefening. Zo culmineerde elke cursus in een feestelijke afsluiting, waarin de vrouwen hun woonwensen top-5 zelf aan een wethouder presenteerden. Veel belangstelling van de media voor de cursussen was er niet. Wel besteedde wijkkrant De Westerpost er aandacht aan en maakte de Amsterdamse zender AT5 een korte documentaire. 12 Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing

13 Ik weet nu dat de plannen niet alleen worden voorgeschoteld, maar dat ik ook mee kan praten. Dat geeft me een lekker gevoel. Ik wil er graag bij betrokken worden. Organisatie en werving De basiscursus Wonen in West werd uiteindelijk georganiseerd en gecoördineerd door Bureau Parkstad, in nauwe samenspraak met de vier stadsdelen en de vrouwencentra. Inhoudelijk was de verzorging in handen van het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW). De cursus vond onderdak bij de verschillende vrouwencentra of in scholen. Alle locaties zorgden voor kinderopvang. Het werven van de migrantenvrouwen voor de cursus bleek gaandeweg het project niet zo eenvoudig. Dat gold niet alleen voor de basiscursus, maar ook voor de kadertraining die we in het volgende hoofdstuk bespreken. Geschreven communicatiemiddelen, zoals vermelding op websites, flyers en artikelen in een lokale krant boden geen soelaas. De vrouwen bleken persoonlijk en mondeling te moeten worden benaderd, geënthousiasmeerd en hun vertrouwen gewonnen. In het eerste halfjaar werd de werving en organisatie van de cursussen aan de vrouwencentra in Nieuw West toevertrouwd, maar dat bleek niet de beste keuze. Vrouwencentra hadden het te druk met de eigen activiteiten en waren soms ook sceptisch over het doel van de cursus. De opkomst viel daarom erg laag uit. Om die redenen nam Bureau Parkstad medio 2005 de taken terug. Vanaf dat moment werden vrouwen en hun net- een stimulans voor nieuwe projecten 13

14 werken op tal van plaatsen persoonlijk aangesproken. De cursus kwam onder de aandacht van basisscholen, taalcentra, vrouwenorganisaties, buurthuizen, de vrijwilligerscentrale, buurtopbouwwerk, jongerensteunpunten, politieke partijen, bewonersorganisaties, het Migranten Platform Gehandicapten, ambtenaren en buurtsteunpunten. En tot slot kwamen er ook wervingsmiddagen rond supermarkten. Eenmaal belangstellend ontvingen de vrouwen wekelijks een telefoontje om hen aan de bijeenkomst te herinneren. Het feit dat de projectleidster bij Bureau Parkstad de taal van de vrouwen sprak had een duidelijke meerwaarde. 14 Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing

15 Dit alles resulteerde in een sterke groei van de deelname. Maar de beoogde deelnamecijfers uit de oorspronkelijke doelstellingen werden uiteindelijk niet gehaald, juist omdat de werving veel arbeidsintensiever bleek dan vooraf gedacht. Eenmaal over de streep getrokken kostte het de vrouwen moeite om de discipline op te brengen om steeds naar de bijeenkomsten te komen. De opkomst per bijeenkomst wisselde daardoor sterk en dat bemoeilijkte de continuïteit van het traject. Toch wil dat niet zeggen dat de motivatie bij de vrouwen ontbrak; zij hebben nu eenmaal een drukke dag en dragen veel op hun schouders. Met name de combinatie van werk en kinderen was voor alle vrouwen moeilijk, maar niet onmogelijk. Zich realiseerden dat hun leergierigheid was aangewakkerd. Met andere woorden, de meeste vrouwen waren enthousiast en wilden verder participeren. Niet via de gebruikelijke formele inspraakprocedures maar in een meer betrokken en actieve setting. Helaas ontbrak daarvoor de ondersteuning bij het reguliere welzijnswerk. In de vrouwencentra is die er wel, maar gaat het vooral over onderwijs en arbeid. Juist bij de bewonersondersteuning ontbreken kennis en vaardigheden om met de migrantenvrouwen verder te gaan. Het Amsterdams Steunpunt Wonen ontwikkelde daarop wel het voornemen om een omvangrijk programma empowerment in stedelijke vernieuwing op te zetten in Hoopvol perspectief Hoewel de opkomst per bijeenkomst nogal kon wisselen, waren de vrouwen in het algemeen opgetogen over de cursus. Zo zaten er in iedere groep wel een paar vrouwen die een stapje verder wilden zetten: aan de slag als vrijwilligster in het vrouwencentrum, een actieve rol in de bewonerscommissie, stage lopen als huismeester of een betaalde baan bij een stadsdeel. Alle deelneemsters hadden na afloop van de cursus gemeen dat zij: Intussen zijn een aantal vrouwen zelf een bewonersgroep gestart. In Osdorp en Geuzenveld namen zij het initiatief voor adviescommissies die zich bezighouden met stedelijke vernieuwing in hun eigen buurt. Daarin zorgen zij voor deskundige ondersteuning. Verschillende woningcorporaties lieten al weten dat zij graag met hen willen overleggen en zich laten adviseren. Een sterker besef hadden van hun gezamenlijke kracht of stem ; Geleerd hadden zich assertiever op te stellen; Meer zelfvertrouwen hadden opgebouwd; Sterker geloofden in hun eigen kunnen, eigen acties en zelfstandigheid; een stimulans voor nieuwe projecten 15

16 4. Kadertraining met praktijkcoaching Migrantenvrouwen die al meer ervaring hadden met participatie en ontvankelijk waren voor het ontwikkelen van hun bestuurlijke kwaliteiten, werden gericht benaderd voor de kadertraining Een podium voor eigenwijze visies. Als eerste stap in die richting doorliep ook deze groep de zojuist besproken basiscursus Wonen in West om vervolgens door te stromen naar de kadertraining. Deze was opgebouwd uit vier elementen: een training, gevolgd door de mogelijkheid werkervaring op te doen, persoonlijke coaching en netwerkvorming. Met dit traject zouden de vrouwen meer kans maken om als bestuurder, beleidsmaker of leidinggevende te functioneren in de stedelijke vernieuwing van Nieuw West. Het werven van deze vrouwen was net als voor de basiscursus Wonen in West niet eenvoudig; daarover is in het voorgaande hoofdstuk al het nodige gezegd. Na een aanvankelijk moeilijke start van de werving werden vrouwen veel persoonlijker en directer benaderd. Uiteindelijk resulteerde dat in de deelname van ruim dertig vrouwen aan de kadertraining. Bureau Parkstad organiseerde het hele traject. Opzet van de training Om de opzet te laten slagen was een zorgvuldige selectie noodzakelijk. De kandidaten werden vooral getoetst op hun motivatie om de noodzakelijke capaciteiten te ontwikkelen en dienden enig idee te hebben in wat voor soort organisatie zij zouden willen participeren. Daarnaast was een goede beheersing van de Nederlandse taal een randvoorwaarde. Bij de intakegesprekken waren migrantenvrouwen betrokken met reeds een staat van dienst op het gebied van bestuur, beleid en leiderschap. Deze talent spotters traden niet alleen op als wervend rolmodel voor de vrouwen, maar konden later ook bemiddelen in het vinden van passende coaches en ervaringsplekken. De training maakte deels gebruik van klassieke kennisoverdracht, maar vooral van de Action Learning methode. Enkele kenmerken daarvan zijn: Bottom up invulling geven aan de training, gebaseerd op de wensen van de vrouwen; Zoeken van synergie tussen de cursisten, vrijwilligers, zelforganisaties en beroepskrachten; Gericht op empowerment, respect, acceptatie en waardering; Kennis en ideeën zoveel mogelijk omzetten in praktische projecten; Nadruk op leren door te doen en leren van elkaar ( peer learning ). Inhoudelijke onderdelen De kadertrainingen liet dus ruimte voor eigen trainingswensen van de vrouwen, maar bood standaard in ieder geval de volgende onderdelen aan: Verschillende bestuursvormen en -culturen bij maatschappelijke organisaties en overheid; 16 Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing

17 Politiek systeem van hogere versus lagere overheden en hoe overheidsbeleid tot stand komt; De vorming van en ontwikkeling binnen professionele organisaties; Oefenen met empowerment en met hun eigen profilering in multicultureel perspectief; Het effectief overbrengen van informatie of argumenten met diverse presentatietechnieken; Interculturele communicatievaardigheden, gesprekstechniek, feedback en lichaamstaal; Vergadertechnieken, inclusief agenderen, voorzitten, tijdsbewaking en onderhandelen; Soorten netwerken, het in kaart brengen en uitbreiden van het persoonlijke netwerk; Uitwisselen van ervaringen met vrouwen in vergelijkbare situaties. Inzicht in de levenslopen van geslaagde migrantenvrouwen. De cursisten vergrootten hiermee hun bestuurlijke kennis en vaardigheden, persoonlijke effectiviteit en hun netwerkvaardigheden. Op verzoek van de cursisten zelf werd ook speciale aandacht besteed aan sollicitatievaardigheden. Ervaringsplekken en coaching Essentieel onderdeel van de Action Learning aanpak van de kadertrainingen was het opdoen van concrete werkervaring die de deelneemsters met elkaar en anderen konden delen, waardoor theoretische kennis en ervaring elkaar konden voeden. Daarom werden zo passend mogelijke ervaringsplaatsen geworven voor de cursisten, op basis van een door henzelf geschreven persoonlijk ontwikkelingsprofiel. Zes maanden lang deden de vrouwen minimaal vier uur per week ervaring op bij organisaties in Nieuw West. Waar mogelijk werd dat aantal uren natuurlijk nog wat opgeschroefd. De werkervaringsplaatsen brachten de vrouwen in contact met structuren en organisaties die zij voorheen nog niet kenden en dat heeft hen gestimuleerd om nog actiever te worden dan zij al waren. De ervaringsplekken werden met name gevonden bij stadsdeelorganisaties, welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties. Op een laag werkniveau vielen de plekken goed te organiseren, maar op een hoger niveau was dat erg moeizaam. Vooral bij grote organisaties (woningcorporaties, grote welzijnsinstellingen) bleek het buitengewoon moeilijk om überhaupt plekken te werven. Alle deelnemers aan de kadertrainingen kregen daarnaast een persoonlijke coach. De coaches werden bij aanvang van het project geworven onder migranten- en autochtone vrouwen met ruime bestuurlijke of ambtelijke leidinggevende ervaring. Daaronder vielen ook raadsleden of bestuurders van de stadsdelen in Nieuw West. De coach stond hun terzijde bij het werken op de ervaringsplaatsen en begeleidde hun individuele ontwikkeling. Coaching was behulpzaam om hen bewust te maken van de professionele organisatiecultuur en verschillen in verwachtingen, zoals sociale codes op het werk. Werkgevers konden een stagiaire bijvoorbeeld een passieve houding verwijten, terwijl de stagiaire juist respect een stimulans voor nieuwe projecten 17

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) M.m.v. Elena

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Essay 2. Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval

Essay 2. Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval Essay 2 Lessen over buurtontwikkeling en buurtverval Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen door zijn camera aan een vlieger

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Uit de koker van Uit de koker van Praktijken van verkokering en ontkokering Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vereniging van Overheidsmanagement Den Haag,

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie