Spelregels verkoop BBL-grond voor realisering natuur Discussienotitie, versie 12 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelregels verkoop BBL-grond voor realisering natuur Discussienotitie, versie 12 december 2011"

Transcriptie

1 Spelregels verkoop BBL-grond voor realisering natuur Discussienotitie, versie 12 december Aanleiding In de Statencommissie Groen en Water d.d. 31 augustus jl. is gevraagd om een discussienotitie te agenderen over spelregels voor verkoop van BBL-grond ten behoeve van realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Met deze notitie wordt daaraan tegemoet gekomen. Dergelijke spelregels voor verkoop ontbreken in Zuid-Holland op dit moment. Deze verkoop heeft betrekking op gronden die thans in bezit zijn van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en liggen binnen de (toekomstige) herijkte EHS, Doordat de herijking van de EHS nog niet is vastgesteld, zijn ligging en omvang van dit BBL-bezit niet exact te bepalen. Wat voor de provincie Zuid-Hoiland mede aanleiding geeft voor het opstellen van spelregels voor verkoop Is de goedkeuring van de Europese Commissie op de nieuwe Subsidieregeling Grondaankopen EHS (zie begrippenlijst). Essentie van deze goedkeuring is dat de "begunstigde", dit is degene die voor subsidie in aanmerking kan komen, ruimer wordt geformuleerd. Effect hiervan is, dat niet alleen terreinbeherende organisaties in aanmerking kunnen komen voor een aankoopsubsidie (situatie tot nu toe), maar voortaan eenieder. Daarbij wordt benadrukt dat: De subsidieregeling Grondaankopen EHS strikt genomen gaat over subsidie, terwijl deze discussienotitie gaat op verkoop. Het uitwerken van spelregels voor verkoop is een provinciale keuze (en dus niet een verplichting die 1 op 1 volgt uit voornoemde Europese goedkeuring). Er wel een relatie is tussen verkoop en subsidie, omdat op basis van de verkoop van grond bepaald wordt wie (namelijk de eigenaar) voor subsidie ln aanmerking kan komen; Deze subsidieregeling nog niet van kracht is, omdat hiervoor een provinciaal besluit nodig is. 2. Doel Richting bepalen voor verdere uitwerking van spelregels voor verkoop BBL-grond. 3. Voorstel voor behandeling Met de behandeling van deze discussienotitie in de commissievergadering van 18 januari 2012 wordt richting bepaald en worden aandachtspunten meegegeven voor verdere uitwerking. Voor behoud van voldoende samenhang en consistentie wordt voorgesteld om de uitwerking van deze spelregels onderdeel te maken van het bredere uitvoehngsprogramma ln het kader van de herijking ILG en EHS. De planning is om voorstellen voor dit programma medio juni 2012 aan de commissie aan te bieden. 4. Afbakening Deze discussienotitie heeft uitsluitend betrekking op BBL-grond binnen de herijkte EHS (dus geen RodS). Voor overige BBL-grond geldt een ander verkoopregime. De notitie richt zich primair op verkoop, maar het is mogelijk om deze spelregels (in enigszins aangepast vorm) ook toe te passen op het langjarig in erfpacht uitgeven van grond. De spelregels hebben ln elk geval geen betrekking op kortdurende afspraken over grondgebruik, zoals pacht en verhuur. Voor dergelijke tijdelijke afspraken wordt deze selectieprocedure te zwaar bevonden. De bestaande subsidieregelingen voor natuur worden als een gegeven beschouwd. Daarover wordt wel het een en ander toegelicht, maar vindt geen discussie plaats. Deze notitie gaat ook niet over particulier natuurbeheer, omdat daaronder wordt verstaan dat de grond in particulier eigendom was, is en blijft. Nadat BBL-grond Is aangekocht kan overigens wel gebruik worden gemaakt van de subsidieregelingen die ook bij particulier natuurbeheer aan de orde zijn (SKNL, SNL, zie onder).

2 5. Subsidiemogelijkheden na aankoop Nadat BBL-grond door de nieuwe eigenaar is gekocht op basis van de spelregels voor verkoop en bijbehorende werkwijze (zie bijlage 1) wordt in de meeste gevallen een aanvraag gedaan voor subsidie. Het aanvragen van subsidie is niet verplicht, maar de grond moet wel natuurgrond worden. De mogelijkheden worden hieronder toegelicht. Aankoopsubsidie: voor de aanschaf van de grond kan op basis van de Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG, artikel 42 lid 1) een subsidie worden verleend ter hoogte van de getaxeerde agrarische grondwaarde. Met het accepteren van een subsidie verbindt de subsidieontvanger zich aan strenge voorwaarden wat betreft vervreemding (o.a. is het is niet mogelijk om economische waarde uit de grond te halen). Functlewllziqinq: De subsidie functiewijziging maakt onderdeel uit van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) en Is met name van toepassing bij particulier natuurbeheer. Met deze subsidie wordt de grondwaardevermindering gecompenseerd als gevolg van een bestemmingswijziging van landbouw naar natuur. Er wordt op dit moment gerekend met een waardevermindering van 85%. Vervreemding van de grond Is mogetijk, zolang de functie natuur behouden blijft en bijbehorende voorwaarden ook overgedragen worden. Inrichtinqssubsidie: Als de grond na verkoop wordt ingericht dan kan op basis van de SKNL een subsidie wordt verkregen voor 95% van de inrichtingskosten met een maximum van circa per ha. Echter, vaak wordt grond ingericht verkocht. In dat geval neemt de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de inrichtingskosten volledig voor haar rekening. Beheersubsidie: Met de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer wordt het beheer gesubsidieerd op basis van 6-jarige beschikkingen. Op dit moment wordt tussen de 50-84% van de beheerkosten vergoed {deze beheerkosten zijn berekend o.b.v. zogenaamde normkosten). 6. Uitgangspunten bij verkoop BBL-grond voor natuur Bij de verkoop van grond hanteert de provincie Zuid-Holland de volgende uitgangspunten: Uitgangspunt 1: Natuurdoel en natuurkwaliteit staan voorop Ongeacht de werkwijze van verkoop zijn het natuurdoel en de natuurkwaliteit een vast gegeven. Daaraan wordt niet getornd. Er is bovendien voldoende borging voor het bereiken en behouden van deze natuurkwaliteit. Het natuurbeheerplan waarop alle beheertypen op kaart zijn weergegeven, geldt daarbij als basis. Uitgangspunt 2: Hoogste rendement Inzet is om een zo hoog mogelijk rendement te halen uit de beschikbare euro's. Dit is niet per definitie hetzelfde als 'de scherpste prijs voor het beste natuurresultaat', maar kan ook betekenen 'voor hetzelfde geld meer natuurresultaat' of 'ook andere doelen bereiken'. Uitgangspunt 3: Gelijkberechtiging De provincie kiest er voor om gegadigden gelijke kansen te geven ("level playing field"). Dit betekent onder andere dat kleine particulieren (al dan niet nieuwkomers) en grote gevestigde terreinbeherende organisaties gelijkwaardig worden behandeld. Uitgangspunt 4: Openbaarheid Het voor verkoop aanbieden van grond is een openbaar proces. Gegadigden krijgen binnen redelijke termijnen de kans hebben om kennis te nemen van het voornemen tot verkoop en daar op in te schrijven.

3 Uitgangspunt 5: Transparantie Het proces van selectie en gunning verloopt van begin tot eind op transparante wijze. Dit betekent dat vooraf bekend is hoe het proces gaat lopen. De selectie is navolgbaar. Wie de selectie uitvoert maakt niet uit, de spelregels bepalen de uitkomst. Uitgangspunt 6: Verkoop op basis van werkbare eenheden Bij de verkoop van grond kan de provincie een voorkeur uitspreken voor het schaalniveau of de mate van aaneengeslotenheid waarop verkocht wordt. Bijvoorbeeld vanwege benodigde ontsluiting, te treffen inrichtingsmaatregelen of te behalen beheerefflciency. Het is overigens niet gezegd dat grotere beheereenheden per definitie leiden tot meer beheerefflciency. Dit wordt per geval bepaald en is afhankelijk van veel factoren. Verkoop vindt daarom soms perceelsgewijs plaats, soms in 'porties' van meerdere (aaneengesloten) percelen. 7. Selectiecriteria voor verkoop grond: vier opties Er zijn verschillende manieren om de grond te koop aan te bieden voor natuurrealisatie. Daarbij kan gelet worden op prijs, kwaliteit en de mate van aansluiting op bestaande subsidieregelingen. In deze notitie zijn vier opties nader uitgewerkt. Voor alle opties geldt dat een gegadigde pas in aanmerking kan komen voor aanschaf van de grond als hll/zij voldoet aan een aantal basiscriteria. Dit betekent, dat Indien gekozen wordt voor een optie die sterk gericht Is op de prijs, dan alsnog vla de basiscriteria voorwaarden worden gesteld aan de kwaliteit. Deze basiscriteria worden uitgewerkt bij het onderdeel werkwijze (bijlage 1). De opties voor selectiecriteria zijn: 1. Verkoop op basis van hoogste grondbieding 2. Verkoop op basis van scherpste bieding voor grond, inrichting en beheer 3. Verkoop op basis van kwaliteit beheerder 4. Mix van prijs en kwaliteit Optie 1: Verkoop op basis van hoogste grondbieding De grond wordt vooraf getaxeerd door DLG op basis van de agrarische grondwaarde. De grond wordt te koop aangeboden inclusief vermelding van de getaxeerde waarde. Biedingen onder deze getaxeerde waarde worden niet geaccepteerd. De hoogste bieder krijgt (mits uiteraard voldaan wordt aan de basisvoorwaarden) de mogelijkheid de grond te kopen en er natuur te realiseren. De koper heeft vervolgens de mogelijkheid (is daar niet toe verplicht) om een subsidie aan te vragen voor óf aankoop óf functiewijziging, eventueel inrichting en beheer. Let op: de aankoopsubsidie en de subsidie functiewijziging worden gebaseerd op de getaxeerde waarde en niet op de verkoopwaarde. Optie 2: Verkoop op basis van scherpste bieding voor grond, inrichting en beheer Wie kan voor het laagste tarief het gewenste natuurdoel bereiken en ln stand houden? Alleen het vastgestelde natuurdoel en de natuurkwaliteit zijn daarbij een vast gegeven. De systematiek van bestaande regelingen wordt losgelaten, daardoor ontstaan er meer kansen voor concurrentie en marktwerking. De verkoop van grond wordt via een openbare aanbesteding georganiseerd. In de aanbesteding worden alle bijkomende kosten betrokken (aankoop, Inrichting en beheer). Het beheer wordt daarbij in één keer afgekocht.

4 optie 3: Verkoop op basis van kwaliteit beheerder Deze optie gaat uit van verkoop grond op basis van kwalitatieve criteria. Doel is om de grond te gunnen aan degene die op basis van kwaliteitscriteria het hoogste scoort. De verkoopprijs ligt (in tegenstelling tot opties 1 en 2) vooraf vast op basis van een taxatie. De geïnteresseerde koper: 1) Stelt een plan op waarin wordt aangegeven op welke manier hij/zij de natuurdoelen denkt te willen bereiken en in stand te houden (denk aan inrichting, beheer); 2) Geeft in eigen persoon aan een onafhankelijke beoordelingscommissie een toelichting op dit plan en beantwoordt vragen van deze commissie. Voorgesteld wordt om een onafhankelijke beoordelingscommissie in te stellen. Deze onafhankelijke commissie maakt op basis van het plan en de toelichting een beoordeling in de vorm van een rapportcijfer. Daarbij wordt gelet op affiniteit met de natuur, kennis van natuur en natuurbeheer en de bereidheid om bij te leren en zich verder te ontwikkelen als natuurbeheerder. Degene met het hoogste rapportcijfer krijgt de mogelijkheid om de grond te kopen. Bij een gelijke hoogste score wordt er geloot onder leiding van een notaris. Optie 4: Mix van priis en kwaliteit Het is ook mogelijk om aspecten van kwaliteit en prijs met elkaar te combineren. Daarbij wordt opgemerkt dat ongeacht welke optie gekozen wordt, er altijd voldaan moet worden aan de zogenaamde basiscriteria waar ook kwalitatieve elementen in zitten. Er zijn veel varianten mogelijk voor verdere uitwerking van deze optie, bijvoorbeeld: Alleen de drie hoogste biedingen gaan door naar de volgende ronde waarin een kwalitatieve toets wordt uitgevoerd; Voor zowel kwaliteit als prijs kan een geïnteresseerde beoordelingspunten verdienen. De optelsom van beiden (volgens een bepaalde weging) bepaalt de eindscore. 8. Aanzet voor de discussie in de statencommissie Groen & Water d.d. 18 januari 2011 Voor het opstellen van deze notitie is op 30 november 2011 een consultatiebijeenkomst georganiseerd met diverse Zuid-Hollandse beheerders. Mede naar aanleiding daarvan zijn onderstaande discussiepunten tot stand gekomen. 1. Als uitgangspunt bij verkoop wordt gekozen voor gelijkberechtiging. Deze gelijkberechtiging kan op verschillende manieren worden toegepast. Welke optie heeft de voorkeur? a. Gelijkberechtiging met aandacht voor qebiedsproces: Nabilgelegen eigenaars/beheerders in het gebied krijgen eerst de kans om hun interesse kenbaar te maken. Onder deze geïnteresseerden wordt een selectie toegepast die kan leiden tot verkoop van de grond. Voordeel is dat deze optie een positieve bijdrage kan leveren aan het gebiedsproces en leefbaarheid van de locale plattelandsgemeenschap. b. Gelllkberechtlging pur sang: Bij het kenbaar maken van interesse maakt het niet uit waar een eigenaar/beheerder zijn grond heeft. De buurman heeft gelijke kansen als een geïnteresseerde ver weg, omdat afstand geen onderscheidende factor Is. Een voordeel van deze optie kan zijn dat het investeerders, vermogende partijen uit onbekende hoek kan aantrekken die zich (ongeacht hun persoonlijke belangen) inzetten voor het bereiken van de provinciale natuurdoelen.

5 2. Onderscheid maken ln grote/kleine oppervlakten. Bij verkoop van kleinere oppervlakten grond Is er naar verwachting meer winst in beheerefflciency te halen als wordt aangesloten op nabij gelegen beheerders. Bij voorkeur worden daarom kleinere oppervlakten grond verkocht door middel van een gebiedsproces waarin gebiedspartijen en locale beheerders deelnemen. Bij grotere oppervlakten is (vanuit oogpunt beheerefflciency) de urgentie om aan te sluiten bij aangrenzende beheerders wellicht minder groot. Acht de commissie dit onderscheid van belang? 3. Verkoop op basis van hoogste grondbieding (optie 1) heeft als voordeel dat het een zeer objectieve manier van grondverkoop is. Nadeel is wel dat het een prijsopdrijvend effect heeft, hetgeen moeilijk verenigbaar Is met het maatschappelijke doel van natuurbeheer. Keerzijde is dat er vanwege een prijsopdrijvend effect ook meer middelen ter beschikking kunnen komen voor natuur. Hoe kijkt de commissie hier tegenaan? 4. Met de verkoop op basis van scherpste bieding voor grond, inrichting en beheer (optie 2) heeft de provincie nog geen ervaring. Het is een nieuwe manier van werken die niet aansluit op de huidige aanpak die altijd erg subsidiegeoriënteerd is geweest. Bovendien wordt een openbare aanbesteding als een bewerkelijk traject ervaren, terwijl het vaak gaat over een relatief kleine omvang van te realiseren natuur. Voordeel van deze optie kan zijn dat het de marktwerking bevordert. Is de commissie bereid hier meer praktijkervaring mee op te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot? 5. Bij kwalitatieve criteria (optie 3) zal altijd sprake zijn van enige subiectivitelt. Kiezen voor deze optie betekent dus ook accepteren dat er enige subjectiviteit is in het selectieproces. Hierdoor is er een grotere kans op bezwaar & beroep tegen de uitkomst. Hoe kijkt de commissie hier tegenaan? 6. Om nieuwkomers ln het natuurbeheer een kans te geven Is het een optie om (als gekozen wordt voor selectie op basis van kwalitatieve criteria) niet te kijken naar aantoonbare resultaten en ervaringen uit het verieden. Kan de commissie zich hierin vinden? 7. Over de wijze waarop kwaliteit geborgd wordt bestaat verschil van mening. Als basis geldt dat er In alle gevallen sprake Is van een kwalitatieve verplichting waarin is aangegeven welk natuurdoel met welke natuurkwaliteit moet worden bereikt. Extra kwaliteitsborging kan worden bereikt door certificering (zie begrippenlijst) van beheerders verplicht te stellen en afspraken te maken over sanctionering en ontbindende voorwaarden bij het niet nakomen van gemaakte afspraken. Hoe kijkt de commissie hier tegenaan?

6 Begrippenlijst Bureau Beheer Landbouwgronden Als de Dienst Landelijk Gebied (DLG) voor een provincie of andere opdrachtgever grond venwerft, wordt die grond op naam gesteld van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). BBL is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met een eigen rechtspersoonlijkheid. Naar bulten wordt meestal gecommuniceerd dat DLG grond heeft gekocht of verkocht. Formeel wordt de grond dus niet gekocht of verkocht door DLG, maar door BBL. Kwalitatieve verplichting Hierin wordt vastgelegd dat de particulier geen landbouwkundige activiteiten meer mag uitvoeren, tenzij deze voor het bereiken van het natuurdoel nodig zijn. Ook mag de ontwikkeling van het natuurdoel niet gestoord worden. Deze 'kwalitatieve verplichting' wordt ingeschreven in de openbare registers. Hierop is kettingbeding van toepassing (verplichting wordt overgedragen bij overdracht grond). Certificering In het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) kunnen beheerders worden gecertificeerd. Certificering betekent dat bijvoorbeeld een natuurbeheerder een verklaring krijgt dat hij voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Hierbij staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kwaliteit en professionaliteit van de beheerder, en in zijn motivatie en inspanning om kwalitatief goed beheer uit te voeren en transparant en open te zijn over de manier waarop hij dat doet. Certificering sluit zoveel mogelijk aan op de werkwijze en bedrijfsvoering van de natuurbeheerder en de gebiedscoördinator en geldt in principe voor onbepaalde tijd. Kwaliteitshandboek De beheerder beschrijft zijn werkwijze, werkproces en kwaliteitssysteem ln een kwaliteitshandboek. Dit handboek moet voldoen aan een programma van eisen van de provincie. De beheerder die volgens het kwaliteitshandboek gaat werken bepaalt zelf hoe hij het kwaliteitssysteem vorm geeft én wat het uitvoeren daarvan kost. Als het kwaliteitshandboek alle elementen bevat van het programma van eisen en daarmee voldoende vertrouwen geeft in de professionaliteit van de beheerder, geeft het bestuur van de stichting certificering SNL het certificaat af. De kwaliteit van het natuurbeheer wordt gewaarborgd via een periodieke audit. Bij deze audit wordt nagegaan of datgene wat in het Kwaliteitshandboek staat ook daadwerkelijk plaatsvindt. Subsidieregeling Grondaankopen EHS Deze subsidieregeling voor grondaankopen is de beoogde opvolger van artikel 42 lid 1 van de Subsidieregeling Landelijk Gebied, (veelal PNB-regeling genoemd). Belangrijkste verschillen zijn: Ten eerste werd binnen de PNB regeling uitsluitend de grondverwerving ten bate van natuur door Natuurmonumenten en de 12 Landschappen vergoed. In de nieuwe EHS aankoopregeling komt eenieder voor vergoeding in aanmerking die voldoende aannemelijk maakt het beoogde beheer op dat terrein te kunnen invullen. Ten tweede wordt in de regeling niet langer de betaalde prijs vergoed, maar de laagste van taxatiewaarde of transactieprijs.

7 Bijlage 1: Stappenplan voorverkoop BBL-grond binnen herijkte EHS Als bepaald is welke selectiecriteria worden toegepast kunnen de volgende stappen worden dooriopen. Stap 1: gronden in de etalage Als bepaald is dat BBL-percelen in aanmerking komen voor verkoop kan er een openbare inschrijving worden georganiseerd. De provincie geeft daarbij haar voorkeur aan om gronden perceelsgewijs of 'in porties' van meerdere percelen te koop aan te bieden. Eenieder heeft de mogelijkheid om binnen een vastgestelde periode van 8 weken zijn / haar interesse kenbaar te maken op basis van een daarvoor opgesteld 'interesseformulier'. Hierover wordt gecommuniceerd op de website van de provincie Zuid- Holland en in locale kranten. Tevens worden de terreinbeherende organisaties en de particulieren die bij DLG hun Interesse voor grondaankoop hebben kenbaar gemaakt, per brief op de hoogte gesteld. Het Is van belang dat tijdens de openbare inschrijving (dus vooraf) duidelijk is hoe de selectie en gunning van de grondverkoop gaat veriopen. Stap 2: toets aan de hand van basiscriteria Na de periode van openbare Inschrijving is duidelijk wie interesse hebben in de grond. Geïnteresseerden worden allereerst getoetst op basis van een aantal basiscriteria: a) Is het formulier op tijd ontvangen? b) Is het formulier correct en volledig ingevuld? c) Geïnteresseerde verklaart op de betreffende grond een kwalitatieve verplichting (zie begrippenlijst) te vestigen; d) Geïnteresseerde verklaart om de benodigde Inrichtingsmaatregelen te treffen en beheer te voeren, benodigd voor het bereiken en in stand houden van de natuurdoelen. e) Geïnteresseerde laat zich certificeren op basis van een kwaliteitshandboek (zie begrippenlijst); f) Geïnteresseerde bewijst periodiek zijn/haar certificaatwaardigheid. Als niet voldaan wordt aan ahe basiscriteria komt geïnteresseerde ook niet ln aanmerking voor aankoop van de grond. Bij slechts 1 geïnteresseerde kan worden overgegaan tot verkoop van de grond. Bij meerdere geïnteresseerden kan een nadere selectie worden gemaakt (stap 3). Stap 3: nadere selectie Hier kiezen uit een van de vier selectiecriteria: 1) hoogste grondbieding. 2) scherpste bieding voor grond, Inrichting en beheer, 3) kwaliteit beheerder of 4) mix van prijs en kwaliteit. Stap 4: Verkoop Als een geïnteresseerde koper wordt geselecteerd, kan worden overgegaan tot daadwerkelijke verkoop van de (al dan niet ingerichte) grond.

Notitie Beheer en eigendom van natuur

Notitie Beheer en eigendom van natuur Notitie Beheer en eigendom van natuur 1. Inleiding De manifestpartijen en provincies / IPO hebben in het kader van het Natuurpact een overeenkomst gesloten om de handen ineen te slaan om de uitdagingen

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

C O N C E P T - V E R K O O P B R O C H U R E

C O N C E P T - V E R K O O P B R O C H U R E C O N C E P T - V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING CREZEEPOLDER GEMEENTEN RIDDERKERK EN HENDRIK-IDO-AMBACHT Opening inschrijving: vrijdag 23 juni 2017 Sluiting inschrijving: vrijdag

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 7 NATUUR- EN RECREATIEGEBIEDEN IN DE ALBLASSERWAARD GEMEENTE MOLENWAARD Opening inschrijving: vrijdag 29 juli 2016 Sluiting inschrijving: donderdag

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING NATUURGEBIED WOLVENPOLDER GEMEENTE NISSEWAARD Opening inschrijving: vrijdag 15 april 2016 Sluiting inschrijving: : zondag 12 juni 2016 om 24.00 uur

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 Officiële naam regeling: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening Citeertitel: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 5 HA WEIDEVOGELGRASLAND GELEGEN IN DE AALKEET-BUITENPOLDER GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND Opening inschrijving: vrijdag 15 april 2016 Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming De instrumentenkoffer Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming Wat is de Instrumentenkoffer? Wij zijn blij dat u zich als agrarisch ondernemer oriënteert op de mogelijkheden om

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING CIRCA 4 HA INGERICHT NATUURGRASLAND GELEGEN IN DE POLDER STEEKT GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Opening inschrijving: dinsdag 26 mei 2015 Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING BERKELSE ZWETH (5 HA) GEMEENTEN LANSINGERLAND, PIJNACKER-NOOTDORP EN ROTTERDAM Opening inschrijving: vrijdag 15 april 2016 Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

HOLLAND. Lid Gedeputeerde Staten. Mr. J.F. (Han) Weber statencommissie Groen en Water

HOLLAND. Lid Gedeputeerde Staten. Mr. J.F. (Han) Weber statencommissie Groen en Water Lid Gedeputeerde Staten Mr. J.F. (Han) Weber p HOLLAND statencommissie Groen en Water Contact 070 441 79 27 jf.weber@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING CIRCA 4 HA INGERICHT WEIDEVOGELGRASLAND GELEGEN IN POLDER OUDDORP GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE Opening inschrijving: dinsdag 26 mei 2015 Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, in aanvulling op hun besluit van 7 oktober 2014, nr. 465333/465343, tot wijziging van de subsidieplafonds ten behoeve

Nadere informatie

C O N C E P T - V E R K O O P B R O C H U R E

C O N C E P T - V E R K O O P B R O C H U R E C O N C E P T - V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING POLDER NIEUW-LEKKERLAND GEMEENTE MOLENWAARD Opening inschrijving: vrijdag 23 juni 2017 Sluiting inschrijving: vrijdag 22 september

Nadere informatie

Definities Voortgangsrapportages Natuur

Definities Voortgangsrapportages Natuur Definities Voortgangsrapportages Natuur Versie 26 november 2012 1. Inleiding Tot op heden werd de Natuurmeting Op Kaart (NOK) gebruikt om over de status van de natuur in Nederland (kwantiteit) te rapporteren.

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING POLDER NIEUW-LEKKERLAND GEMEENTE MOLENWAARD Opening inschrijving: vrijdag 23 juni 2017 Sluiting inschrijving: vrijdag 22 september 2017 om 14:00 uur

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 49

Provinciaal blad 2009, 49 Provinciaal blad 2009, 49 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie

Nadere informatie

*PDOC01/273777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

*PDOC01/273777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nadere informatie

PAS en grondbezit. Welke gevolgen heeft de PAS voor u als grondeigenaar?

PAS en grondbezit. Welke gevolgen heeft de PAS voor u als grondeigenaar? PAS en grondbezit Welke gevolgen heeft de PAS voor u als grondeigenaar? PAS EN GRONDBEZIT WELKE GEVOLGEN HEEFT DE PAS VOOR U ALS GRONDEIGENAAR? Gezonde natuur zorgt voor een rijk Brabants landschap om

Nadere informatie

René van Eijden (provincie Gelderland) Auteurs: L. Dik en J. de Winter

René van Eijden (provincie Gelderland) Auteurs: L. Dik en J. de Winter René van Eijden (provincie Gelderland) Auteurs: L. Dik en J. de Winter Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Waar gaan we het over hebben Aanleiding: Herziening Subsidiestelsel Natuur

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 560498 Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Mevrouw Dr. B.E.J.M. Verstappen Bolakker EH HILVARENBEEK

Partij voor de Dieren Mevrouw Dr. B.E.J.M. Verstappen Bolakker EH HILVARENBEEK Partij voor de Dieren Mevrouw Dr. B.E.J.M. Verstappen Bolakker 24 5081 EH HILVARENBEEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 1290 14 juli 2014 Wijziging Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, tweede

Nadere informatie

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Wat ga ik u vertellen? Wat doet BIJ12 Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Besluitvorming Provinciale invulling Subsidieaanvraag

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 23 mei 2016) Nummer 3185

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 23 mei 2016) Nummer 3185 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 23 mei 2016) Nummer 3185 Onderwerp Provinciale natuur in de uitverkoop Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

o 1 APR Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bij lage (n)

o 1 APR Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bij lage (n) provinsje fryslân provincie frys1ân 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 9,6 HA RECREATIEGEBIED TUSSEN BOS EN WEIDE, ONDERDEEL VAN BALIJ EN BIESLANDSE BOS GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP Opening inschrijving: 1 september 2016

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS INLEIDING Als onderdeel van de interne kwaliteitsborging voert het collectief een ecologische toets uit op het beheerplan dat in voorbereiding op de gebiedsaanvraag

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb Over BIJ12 3 Voordat we beginnen Even een testje! Welk

Nadere informatie

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016 Aanbesteding gerechtsdeurwaarders 5 juli 2016 INHOUD 01 Doelstellingen van de aanbesteding 02 Resultaten van de marktconsultatie 03 Aanbestedingsstrategie 04 Planning en belangrijkste mijlpalen Doelstellingen

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Grond en het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 17 november 2016 Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Karin Cox 1 Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Nadere informatie

Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel

Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel Verkoopinformatie Monumentale boerderij met opstallen, erf en 31.75.75 hectare (nog om te vormen) natuur op markante locatie in Sint Michielsgestel Verkoop bij inschrijving in opdracht van het Groen Ontwikkelfonds

Nadere informatie

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland Gelet op artikel 1:3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland en artikel 11,

Nadere informatie

Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV

Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Besluit Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Algemene vergadering van aandeelhouders van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV; Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6646 7 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie

Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal

Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal 1. Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van opdrachten in projecten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Brabantse

Nadere informatie

Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren.

Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren. Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren. Aanleiding Met deze notitie geven wij uitwerking aan onze toezegging aan de statencommissie Landschap, Water en Milieu dat wij in de

Nadere informatie

Hanneke Hietink Hanneke Hietink

Hanneke Hietink Hanneke Hietink 6-4-2016 Hanneke Hietink Hanneke Hietink Particulier beheer 12 hectare Gecertificeerd sinds 2013 Bos- en Natuurbeheer Velp Part-Ner Natuurcolletief Utrecht Stelselwijziging SNL Vanavond Toelichting stelselwijziging

Nadere informatie

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland Te Koop Zwaardweg, Midden Schouwen 3.24.05 ha bouwland 3.24.05 hectare bouwland Betreft een perceel bouwland gelegen aan de Zwaardweg te Kerkwerve. Middelzware gemakkelijk bewerkbare kleigrond. Afslibbaarheid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord- Brabant 2013 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk 1. Aanleiding en doel De huidige subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer worden als bureaucratisch

Nadere informatie

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Uitgegeven: 24 oktober 2013 2013, nr. 65 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Verordening van 16 oktober 2013, houdende regels inzake subsidieverstrekking

Nadere informatie

@ SUBSIDIEREGELING GRONDAANKOOP EHS Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur

@ SUBSIDIEREGELING GRONDAANKOOP EHS Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur @ SUBSIDIEREGELING GRONDAANKOOP EHS Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur Paragraaf 1, Algemene bepalingen Artikel 1 (definities) In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Raadsvoorstel Onderwerp varianten ontwikkeling Bijl Hofplein Raadsvergadering 12 mei 2009 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Samenvatting

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN I Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen in de Achterhoekse gemeenten, te weten Aalten, Bronckhorst,

Nadere informatie

PS2009RGW20 Bijlage 6 Grondverwerving

PS2009RGW20 Bijlage 6 Grondverwerving PS2009RGW20 Bijlage 6 Grondverwerving werkwijze en instrumenten Juni 2009 Inhoud 1. Inleiding 2. Werkwijze grondverwerving en Handelingskader grond 2007 3. Instrumenten verwerving 3.1 Vrijwillige verwerving

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING

VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING VRAAG EN ANTWOORD PROEF OPKOOPREGELING 1. Waarom is er geen Koopinstrument voor alle woningen die te koop staan? De koopregeling is een proef. Deze proef geldt voor huizen van eigenaarbewoners en biedt

Nadere informatie

Te Koop Landbouwgrond Oude Grintweg te Oirschot Perceelgrootte hectare

Te Koop Landbouwgrond Oude Grintweg te Oirschot Perceelgrootte hectare Te Koop Landbouwgrond Oude Grintweg te Oirschot Perceelgrootte 1.86.25 hectare Perceel landbouwgrond ter grootte van 1.86.25 hectare, gelegen in het buitengebied van Oirschot, nabij de hoek Oude Grintweg

Nadere informatie

Te Koop Landbouwgrond Gelegen aan de Castersedijk te Hapert Perceelgrootte 0.51.30 hectare

Te Koop Landbouwgrond Gelegen aan de Castersedijk te Hapert Perceelgrootte 0.51.30 hectare Te Koop Landbouwgrond Gelegen aan de Castersedijk te Hapert Perceelgrootte 0.51.30 hectare 0.51.30 hectare landbouwgrond Langwerpig nagenoeg rechthoekig perceel landbouwgrond. Perceel is aan de westzijde

Nadere informatie

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/146 27 september 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tijdelijke Overbruggingsregeling Agrarisch Natuurbeheer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 25 september 2013 Besluit nr. PS2013-722-1 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2013-722; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL)

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Integrale, gewijzigde tekst voor 2013 GS besluit 81625/81625 Pagina 1 16-10-2012 Uitvoeringsregeling van de Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Bijlage 11a; Controle-/ Schouwprotocol ELAN Agrarische Natuurverenigingen Droge Dooradering

Bijlage 11a; Controle-/ Schouwprotocol ELAN Agrarische Natuurverenigingen Droge Dooradering Bijlage 11a; Controle-/ Schouwprotocol ELAN Agrarische Natuurverenigingen Droge Dooradering Droge Dooradering Door het uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer door collectieven bestaan er korte lijnen

Nadere informatie

Gelet op artikel 143 van de Provinciewet en 4:23, eerste iid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 143 van de Provinciewet en 4:23, eerste iid, van de Algemene wet bestuursrecht; Voordracht aan Provinciale Staten p D HOLLAND van Gedeputeerde Staten Onderwerp Vaststelling wijzigingen van de Subsidieregeling Natuuren Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

Grond in of nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld. Wat betekent dit voor mij?

Grond in of nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld. Wat betekent dit voor mij? Grond in of nabij Bergvennen & Brecklenkampse Veld Wat betekent dit voor mij? 1 Overijssel is een prachtige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden

Nadere informatie

Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost

Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost De laatste jaren heeft de provincie in Groot Mijdrecht Noord-Oost gronden aangekocht voor de ontwikkeling van natuur. Natuurmonumenten

Nadere informatie

Beleidsregel vervreemding onroerende zaken. Het College sanering zorginstellingen, Gelet op artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen, Besluit:

Beleidsregel vervreemding onroerende zaken. Het College sanering zorginstellingen, Gelet op artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen, Besluit: Het College sanering zorginstellingen, Gelet op artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen, Besluit: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. de wet: Wet toelating

Nadere informatie

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet Grondbeleid EHS Provincie Zuid-Holland Onderzoeksopzet Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 2 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 3 3. Afbakening... 4 4. Werkwijze...

Nadere informatie

Middelburg, 2 juni 2009

Middelburg, 2 juni 2009 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland bericht op brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: bijlage$?): behandeld door: doorkiesnummer: onderwerp: 09020838/95116 Water en Natuur Samenvatting stelsel

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling ERFPACHT óf EIGEN GROND ERFPACHT óf EIGEN GROND Inhoud Deze brochure 5 Wat is eigendom en wat is erfpacht 5 Van erfpacht naar eigen grond 6 Wat kost het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 Gedeputeerde Staten van Limburg SUBSIDIES BEVORDERING PARTICULIER NATUURBEHEER VIA INTERMEDIAIREN 2006 BESLUIT van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, Nadere

Nadere informatie

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 10 juni 2011 2 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gedeputeerde Staten van provincie (.) Gelet op artikel 145 van de Provinciewet

Nadere informatie

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015)

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015) NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER 2012-2015 (oktober 2015) Inleiding De evaluatie is als volgt opgebouwd. De punten A en B geven inzicht in de behaalde resultaten en in de actuele stand van de

Nadere informatie

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Ondertekenden, Natuur en Milieu Federatie Drenthe, bij deze vertegenwoordigd door R. Hoekstra, hierna te noemen als NMFD Staatsbosbeheer, bij deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL )

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL ) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 5506 6 oktober 2016 Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

Nadere informatie

Bijlage 1 bij 3 e verslag (SUBSIDIE)GRONDEN GIN GRONDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V.

Bijlage 1 bij 3 e verslag (SUBSIDIE)GRONDEN GIN GRONDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V. Bijlage 1 bij 3 e verslag (SUBSIDIE)GRONDEN GIN GRONDEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V. Inleiding: Na het faillissement van Groen Invest Nederland (GIN) B.V., hierna Groen Invest, en het daaraan gelieerde GIN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl T 070 378

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Met dit aanvraagformulier kunt u zowel beheer- en monitoringsubsidie als recreatie- en Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: andere toeslagen aanvragen. Dit formulier is de formele subsidieaanvraag

Nadere informatie

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Visie op overdracht wegen Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Versie 2.0: 16 november 2006 Visie op overdracht wegen - definitief - 16 november 2006 2 van 7 Leeswijzer Voor u ligt de notitie

Nadere informatie

BIJLAGE 3. Grondrouting Beheergrondbank Laag Holland

BIJLAGE 3. Grondrouting Beheergrondbank Laag Holland BIJLAGE 3 Grondrouting Beheergrondbank Laag Holland In deze bijlage worden de afspraken uit de bestuurovereenkomst beheergrondbank Laag Holland ten aanzien van grond nader uitgewerkt. In deze bijlage worden

Nadere informatie

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gelderland

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gelderland Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gelderland Type overheidsorganis atie Naam overheidsorganis atie WWW-adres overheidsorganis atie Type informatie provincie Gelderland http://www.gelderland.nl/

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied; Provinciale Staten Vergadering d.d. 28 september 2011 Besluit nr. PS2011-550-I PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2011-550; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg U kunt met dit aanvraagformulier in het kader van de SKNL subsidie aanvragen voor: - Functieverandering

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Format Kwaliteitshandboek natuurcollectief, , versie 2.0

Format Kwaliteitshandboek natuurcollectief, , versie 2.0 Format Kwaliteitshandboek natuurcollectief, 26-1-2017, versie 2.0 Toelichting op het format Dit format kwaliteitshandboek is bedoeld voor collectieven (samenwerkingsverbanden) die een groepscertificaat

Nadere informatie

Restant taakstelling verwerving Totaal te realiseren Particulier natuurbeheer *) Te realiseren Agrarisch natuurbeheer

Restant taakstelling verwerving Totaal te realiseren Particulier natuurbeheer *) Te realiseren Agrarisch natuurbeheer BIJLAGE BO-1 Beleidskader omslag van minder verwerving naar meer beheer 1. Inleiding Het kabinet heeft vastgesteld dat realisatie van de nog aan te leggen nieuwe natuurgebieden in de EHS voor een groter

Nadere informatie

Toelichting bij Gebiedsaanvraag 2017 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Toelichting bij Gebiedsaanvraag 2017 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) Toelichting bij Gebiedsaanvraag 2017 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) A1/A2. Gegevens rechtspersoon en gemachtigde De gebiedsaanvraag moet worden aangevraagd en ondertekend door de rechtsvertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Toelichting Waarvoor is dit formulier bedoeld? In de brochure Boscertificatenfonds leest u hoe u als (toekomstig) boseigenaar de CO 2 die uw bos gaat vastleggen

Nadere informatie

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2012 De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2012 De voortgang van de Ecologische

Nadere informatie