Samenwerken 3.1 Koppeling database 3. Koppeling database

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerken 3.1 Koppeling database 3. Koppeling database"

Transcriptie

1 1 Deel III 3 Beheertekeningen

2 2 Samenwerken

3 Samenwerken 3.1 Koppeling database Koppeling database Tekstgegeven in een tekening Een database is een verzameling van gestructureerde gege - vens. Bijvoorbeeld een database waarin de tekeningnamen of een da ta ba se met ge ge vens over de voor raad. Mee stal be - staat een database uit teksten. In sommige gevallen kunnen de ge ge vens van de da ta ba se het bes te op een te ke ning wor - den aangegeven. Een voorbeeld hiervan is de database van het kadaster. In deze database worden gegevens bewaard die onder andere betrekking hebben op de begrenzing van huis en tuin. De naam van een ei ge naar en het adres zijn gegevens die met woorden omschreven kunnen worden. De po si tie en om trek van het huis of de tuin zijn gegevens die makkelijker worden getekend dan in woorden omschreven worden. Beheertaken Niet alle da ta ba ses le nen zich voor een kop pe ling. Ge ge - vens die wei nig wor den ge raad pleegd of die slechts voor een be perk te tijd no dig zijn le nen zich niet voor een kop pe - ling met Au tocad. Dit komt om dat het kop pe len van een da ta ba se aan een te ke ning re la tief veel tijd kost. Een stuk - lijst die in een da ta ba se is op ge sla gen wordt dus meest al niet ge kop peld aan de te ke ning om dat deze kop pe ling al - leen tij dens het te ke nen van nut is. Een te ke ning voor het be heer van ge bou wen, tui nen, we gen of ka bels leent zich wel voor een kop pe ling. Deze te ke ning zal namelijk meerdere keren geraadpleegd of gewijzigd worden. Voordelen koppeling De voordelen van een koppeling aan een database springen vooral in het oog als de tekenaar de database zelf niet aanpast, maar als anderen dat doen. Alle veranderingen aan

4 4 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen de database worden namelijk automatisch doorgevoerd in de tekening zonder tussenkomst van de tekenaar. Zo zou een database gebruikt kunnen worden voor de indeling van een gebouw, waarbij in de tekening te zien is wie in welke kamer zit, terwijl de database wordt bijgehouden in een tekstdatabase. Als de tekenaar de tekening oproept en het commando geeft om alle labels aan te passen, dan verschijnen opeens allemaal nieuwe namen in de ruimtes. Een ander voordeel van een koppeling is dat selecties gemaakt kunnen worden, zoals maak alleen die planten zichtbaar die deze maand gesnoeid moeten worden of toon alle scheepswanden die een dikte hebben van 5 tot 6 mm. Met deze tekeningen kunnen onderhoudsdiensten of reparatiediensten aan de slag. SQL DBMS Catalog, Schema, Table Een database wordt in het algemeen gestuurd met de taal SQL (Structured Query Language). Deze taal is vastgelegd in een ANSI-norm en wordt algemeen aanvaard voor meerdere database programma s. De database wordt beheerd door een databaseprogramma ook wel genoemd een database management systeem. Dit databaseprogramma kan de gegevens van de database veranderen van inhoud of structuur. In SQL wordt niet gesproken over het database programma, maar over de omgeving of Environment. In SQL wordt niet gesproken over een directory die is opgedeeld in subdirectory s met bestanden, maar over een catalogus die is opgedeeld in schema s waarin tabellen staan. Er wordt niet gesproken over het openen van een database bestand, maar over: 1. het kiezen van een Environment (starten van DBMS) 2. het koppelen van een Catalog (kiezen van een directory) 3. het koppelen van een Schema (Kiezen van een subdirectory) en 4 het koppelen van een tabel (Kiezen van een bestand).

5 Samenwerken 3.1 Koppeling database 5 OLE DB.UDL Het doorlopen van de stappen die nodig zijn voor de koppeling tussen een tekening en een database is vereenvoudigd door het gebruik van OLE DB. Bij deze techniek hoeft de gebruiker alleen het soort database en het bestand te selecteren. De koppeling wordt verzorgd door het venster Microsoft Data Links Properties. Dit venster wordt ook getoond bij andere programma s die via OLE DB gekoppeld zijn. U geeft de definitie van de koppeling een naam; bijvoorbeeld Cursus. De gegevens van de koppeling worden weggeschreven in het bestand Cursus.udl. (Uniform Data Link) Hierdoor kunt u met de druk op een knop opnieuw koppelen. Als u de definitie definitief wilt verwijderen moet u het udl bestand verwijderen met Windows verkenner. Medewerker Achternaam Werkplek 1 Jan sen Receptie 2 Jan sen Kamer 1 3 Pietersen Kamer 1 De tabel waarin de gegevens zijn opgeslagen bestaat uit kolommen en rijen. Een rij beschrijft een element. Bijvoorbeeld een medewerker uit het personeelsbestand. Een kolom beschrijft een bepaald aspect of kenmerk van de elementen zoals bijvoorbeeld de werkplek. De doorsnede van rij en kolom beschrijft een aspect van een element, bijvoorbeeld de werkplek van een bepaalde medewerker. Een symbool is gekoppeld aan een rij uit de tabel. Een deel van een tekening is gekoppeld aan een rij van een tabel. Bij het voorgaande voorbeeld kan een plattegrond horen met daarop alle kamers. Aan het symbool van een bureau kan bijvoorbeeld een medewerker zijn gekoppeld. Zo kunt u uitgaande van de tabel zien, waar een bepaalde medewerker zit, of kunt u uitgaande van een tekening kijken wie er aan een bepaald bureau zit.

6 6 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen Voorbereiding Access In deze paragraaf wordt een eenvoudige tabel aangemaakt. LET OP! Deze les sen zijn zon der meer te ge brui ken op een 32-bits com pu ter. Een 64-bits com pu ter kan al leen kop pe len als u een 64 bits ver sie van de Jet dri ver heeft gein stal leerd. En dit kan al leen weer als u de 64 bits ver sie van Mi cro soft Offi ce heeft geinstalleerd. Access Start Access uit het startmenu van Windows. Kies voor een nieuwe lege database. Beheer.mdb Maken Kies de naam Beheer.mdb. Deze extentie hoort bij een oudere versie van Access die ondersteund wordt door vrijwel alle versies van AutoCAD. Klik op maken. Er verschijnt een tabel. De tabel heeft een kolom, die heet ID. Nieuw veld invoegen Kolomnaam wijzigen Naam Kamer Klik met de rechter muisknop op de kolomnaam Nieuw en kies uit het menu dat verschijnt voor het wijzigen van de naam. Noem deze kolom Naam. Doe ditzelfde voor de derde kolom. Noem deze Kamer.

7 Samenwerken 3.1 Koppeling database 7 Vul daarna de tabel aan met gegevens zoals in de volgende afbeelding is aangegeven. De namen zijn bewust gekozen. Gebruik geen andere namen of kamers, anders ontstaat verwarring in de rest van de les. U hoeft de kolom Id niet in te voeren. Als u alles in een keer goed intypt, dan heeft de eerste rij een Id van 1. Als u een foutje heeft gemaakt bij het intypen, dan heeft deze Id een andere waarde, maar dat maakt verder niet uit. Deze kolom wordt alleen maar gebruikt om de rij uniek te identificeren. (Primaire sleutel) Klik op Bewaren. Er verschijnt een venster met de naam van de tabel. Medewerker Type de naam Medewerker in en klik op de OK. Sluit Access door op het bovenste kruisje te klikken. Tip: De ta bel len van Access moeten ge slo ten zijn op het mo ment dat u een kop pe ling maakt met Au tocad an ders volgt een fout mel ding.

8 8 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen AutoCAD New Opdracht Voorbereiding AutoCAD Start AutoCAD of begin met een nieuwe tekening. Begin met een nieuwe tekening op basis van millimeters. Maak ongeveer de volgende tekening. Stel de limits in op 0,0 en 15000, Activeer Zoom All. Gebruik voor het gemak een raster van 500 mm. Stel de multilijn in op 200 mm met gesloten uiteinden. De rechthoeken stellen bureautjes voor. Sla de tekening op onder de naam Beheertekening.

9 Samenwerken 3.1 Koppeling database 9 DBConnect Ctrl+6 Koppelen database Activeer de database verkenner. Als u Menubar 1 zou activeren, dan zult u zien dat er ook een nieuw Pulldownmenu is verschenen. Deze heet Data View. Data sources Configure Data Source Zet de cursor op in de dbconnect manager op data sources en klik op de rechter muisknop. Er verschijnt een menu. Klik op het menu-item voor het registreren van de database. Hiermee maakt u de koppeling tussen deze tekening en een databasetabel. Er verschijnt een venster die soms Engels en soms Nederlands is, afhankelijk van de instellingen van uw computer. Cursus OK Ms Jet 4.0 OLE DB Provider Volgende >> Type de naam Cursus in. Druk op de OK knop. Kies voor de Microsoft Jet OLE DB database. Jet 4.0 hoort bij Access 2000/3/7. Jet 3.5 hoort bij een oudere versie. Klik op Volgende of Next om het Access bestand te selecteren.

10 10 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen U kunt tes ten of het da ta be stand wel be staat en of de kop pe ling op de juis te wij ze tot stand is ge ko men. Klik op de knop bladeren om het bestand te kiezen dat u zelf hiervoor heeft aangemaakt met Access. Meestal is dit C:\users\xxxxx\Documents\Beheer.mdb. OK Cursus Connect Sluit het venster Data Link-eigenschappen. De ver bin ding en zijn op ge sla gen in ver schil len de be stan den. Cur sus staat in het be stand Cur sus.udl. U kunt de di rec to ry wij zi gen met Opti ons > Fi les >Data Sour ce Lo ca ti - on. Een de fi ni tie ver wij dert u door het be stand te wis sen met Win dows ver ken ner. Klik in de databaseverkenner met de rechter muisknop op Cursus. Uit het menu dat verschijnt activeert u de verbinding. Alle tabellen in de database worden zichtbaar. Ook die tabellen die normaal gesproken onzichtbaar zijn in Acces worden nu zichtbaar. U kunt nu kiezen voor een tabel. De tabellen die beginnen met MSys zijn ta bel len die Access ge bruikt, maar die normaal gesproken onzichtbaar zijn in Access.

11 Samenwerken 3.1 Koppeling database 11 Definiëren koppeling Als u elementen van de tekening wilt koppelen aan rijen van een tabel, moet u eerst in een sjabloon aangeven welke kolom van de tabel gebruikt wordt als primaire sleutel. Als u op de ta bel Me de wer ker klikt, dan lich ten er ico nen op aan de bo - venk ant van de da ta ba se ver ken ner. Medewerker new link template Klik op Medewerker. Activeer een nieuwe sjabloon voor de verbinding. U gaat een verbindingsjabloon instellen. In oudere versies van AutoCAD heet dit de Link path name. Id Continue OK Accepteer de naam van de verbinding. Zet de schakelaar bij Id aan. Deze bevat namelijk de primaire sleutel. Dit heeft u zelf vastgesteld in Access. Sluit het venster. De kop pe ling Me de werklink1 ligt nu vast in deze te ke ning. U kunt daar mee een rij van de ta bel vast maakt aan een ele ment uit te te ke ning.

12 12 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen Koppelen rijen Met de volgende instructies gaat u een rij van de tabel koppelen aan een bureau. Medewerker Edit Table Zorg ervoor dat de tabel Medewerker is geselecteerd. Klik in de palette dbconnect op het veranderen van een tabel. Er verschijnt een venster met de gegevens in de tabel. Tip: Als de ge ge vens op een grij ze ach ter grond wor den weer ge ge ven, dan kunt deze niet ve ran de ren. Waar - schijn lijk heeft u dan de ta bel open in Acces. 1 Wijs het lege hokje van de eerste rij aan, zodat de hele regel in het zwart wordt weergegeven. Link Kies voor het verbinden. Select objects: linker tafel Opdracht Kies het meest linker tafeltje en druk op de Enter toets om aan te geven dat u klaar bent met selecteren. De eerste regel verandert van zwart naar fel geel. Zorg ervoor dat de tweede en de derde regel uit de tabel gekoppeld worden aan de twee bureautjes in de bovenste kamer. Sluit de tabel.

13 Samenwerken 3.1 Koppeling database 13 Definiëren labels Als u tekst in de tekening wilt opnemen moet u eerst in een sjabloon aangeven welke soort informatie u in de tekening wilt en hoe de tekst eruit moet zien. U klikt op de ta bel om aan te ge ven uit wel ke ta bel de ge ge vens moe ten ko men die op de la bel staan. Medewerker New label template Klik op de tabel Medewerker Activeer een nieuwe sjabloon voor de labels. U gaat hiermee de kenmerken instellen van de labels, of etiketten. Continue Naam Add Opdracht Character Accepteer de naam voor het sjabloon met etiket gegevens. Kies het veld Naam. Kies voor toevoegen, om dit gegeven als tekst op te nemen. Voeg ook het veld kamer toe. Kies het tabblad tekst eigenschappen. 300 Selecteer alle tekst en maak de teksthoogte 300 mm. OK Klik op OK om deze dialoogbox af te sluiten. De de fi ni tie Me de werk la bel1 is nu be schik baar in de te ke ning. Als u deze de fi ni tie ge bruikt weet Au - tocad wel ke ge ge vens ge plaatst wor den en hoe deze er uit zien.

14 14 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen 1 Plaatsen labels Activeer de tabel medewerker, door erop te dubbelklikken. Klik opnieuw op het hokje vooraan de eerste rij. Create FreestandingLabels Activeer het plaatsen van losstaande labels. Dit icoon is in eerste instantie niet zichtbaar, maar als u op het pijltje naast Links! klikt en kiest voor Create Freestanding Labels dan wordt deze wel zichtbaar. Plaats eerst het vinkje en activeer daarna de functie. Specify point for label: Wijs een punt aan linksonder het linker bureau. Als alles goed is gegaan dan staat linksonder in deze box de tekst 1 Link(s) is created. Opdracht Plaats ook de andere twee labels zodat de volgende afbeelding ontstaat. Er staan attributen bij het bureau. In eerste instantie heeft u met de voorgaande instructies het bureau gekoppeld aan een rij. Daarna heeft u enige gegevens van de rij in de tekening geplaatst. Ook deze attributen zijn gekoppeld aan dezelfde rij in de tabel als het bureau zelf.

15 Samenwerken 3.2 Gebruiken koppeling Gebruiken koppeling Theorie Het aanmaken van een koppeling is geen gemakkelijke opgave en kost ook nog behoorlijk wat tijd. Daarom wordt dit voornamelijk gedaan voor toepassingen waarbij slechts een beperkt aantal tekeningen gebruikt worden. De koppeling wordt dan slechts een keer gelegd en de tekening kan veranderd worden door de database. Of de database wordt veranderd door de tekening. Ook zijn op deze wijze makkelijk geografische gegevens op te vragen, zoals waar staat die of die boom. Er is zo te zien waar iets gebruikt is of wat de kenmerken zijn van iets op een bepaalde plaats.

16 16 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen Veranderen met AutoCAD In de tekening en de database staat het kamernummer van meneer Pietersen niet goed aangegeven. Met de volgende instructies wordt de database aangepast vanuit AutoCAD. Edit table Als de tabel niet meer zichtbaar is, klik op Aanpassen tabel. Kamer1 MedewerkerLabel1 Reload Verander de naam Kamer2 naar Kamer1 en druk op de tab-toets. Vergeet deze toets niet, anders is de wijziging niet definitief doorgevoerd. Kies in de palette dbconnect Manager voor de optie Opnieuw laden van de labels om de veranderingen te tonen in de tekening. Eerst verschijnt een dialoogbox met de vraag welke labels opnieuw geladen moeten worden. In de ta bel is de wij zi ging di rect aan ge past. In de da ta ba se is de wij - zi ging aang epast na dat u op de tab toets drukt. In de te ke ning is de wij - zi ging aang epast als u Re lo ad ac ti veert. Bewaar de tekening. Sluit de tekening in AutoCAD, het is namelijk niet altijd mogelijk om met Access en AutoCAD gelijktijdig aan een tabel te werken.

17 Samenwerken 3.2 Gebruiken koppeling 17 Veranderen met Access U kunt iemand anders in uw organisatie de tabel bij laten houden, terwijl u toch altijd een tekening of kaart heeft die up-to-date is. Access Openen Opdracht Start Access. Open de hiervoor aangemaakte database. Verander een van de namen uit de database met Access. Bijvoorbeeld Mevr Jansen van de receptie trouwt met Meneer Klaassen en neemt zijn naam aan. Tip: Ver geet niet op de Enter-toets of de Tab-toets te druk ken als u de wij zi ging heeft door ge voerd, als u dit niet doet dan is de wij zi ging al leen op het scherm ve ran - derd en niet in de da ta ba se zelf. Alt+tab OPEN Medewerklabel1 Reload Schakel om naar AutoCAD. Open de beheertekening. Als de database verkenner niet geopend is, open deze dan met Tools > dbconnect. Wijs Medewerklabel1 aan en klik op de rechter muisknop. Kies uit het menu dat verschijnt voor Reload. Nu zijn alle vel den op nieuw in ge le zen en ziet u de ve ran - de ring en in de te - ke ning.

18 18 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen Selecteren met de database De database kunt u gebruiken om selecties uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld met de database kiezen welke elementen uit de tekening worden verwijderd of u kunt tonen waar een bepaald tekeningelement of symbool staat. New Query Zet de cursor op MedewerkerLink1. Klik op New Query. Het volgende venster verschijnt. Naam Continue Klik op Continue om de naam te accepteren. Klik op Naam om aan te geven dat u een selectie maakt op basis van de naam. = equal Geef aan dat die naam gelijk is aan... Look up values Jansen OK Execute De ele men ten die ge stip peld zijn vol - doen aan het se lec - tie cri te ri um. U kunt deze nu ve - ran de ren door een ve ran der func tie aan te klik ken of op een apar te laag zet ten. Klik op Opzoeken, zodat u alle ingevulde gegevens die horen bij kolom Naam alfabetisch geordend ziet. Klik op de naam Jansen, hiermee geeft u aan dat u een selectie maakt waarbij Naam gelijk is aan Jansen Sluit de dialoogbox van de kolom waarden. Klik op uitvoeren. Onder water wordt een SQL uitdrukking opgebouwd. Deze wordt doorgegeven aan de de Jet Engine. Deze voert de query uit en stuurt het resultaat terug naar AutoCAD.

19 Samenwerken 3.3 Koppeling tekst of Excel Koppeling tekst of Excel Theorie ATTOUT, ATTIN Handle Voor sommige mensen is een koppeling met Access niet haalbaar, omdat ze dit programma niet hebben. Voor deze mensen is er een eenvoudiger oplossing door een koppeling aan te gaan met een tekstbestand. Mooi is anders, maar het werkt wel. Er wordt in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van twee functies uit de Express tools. De eerste functie, ATTOUT, schrijft de attribuutgegevens van alle blocks uit de tekening weg. De tweede functie, ATTIN, leest de attribuutgegevens in en past de tekening aan. Niet alleen de attribuutinformatie wordt weggeschreven, maar ook de handle. Dit is het nummer dat AutoCAD gebruikt om het ene element van het andere te onderscheiden. Dit nummer blijft bewaard als de tekening wordt opgeslagen. Dit getal mag u natuurlijk nooit veranderen, want dan is er geen, een op een, relatie tussen de tekst en de tekening.

20 20 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen Voorbereiding Teken een plattegrond zoals u in de vorige paragraaf heeft gedaan of kopieer deze naar een nieuwe tekening. Insert ATTDEF Define Attributes NAAM Naam Activeer het tabblad van de blokken. Activeer het plaatsen van een attribuut. U gaat twee attributen maken die samen een Block vormen. Voor het gemak definieert u het eerste attribuut op de oorsprong. Noem de Tag NAAM. Noem de Prompt Naam. 300 Maak de teksthoogte 300. Specify on screen OK ATTDEF Define Attribute Zet de schakelaar uit. Sluit de dialoogbox. Herhaal het commando om een attribuut te definiëren

21 Samenwerken 3.3 Koppeling tekst of Excel 21 KAMER Kamer Align below previous att OK Block Create Noem de Tag KAMER. Noem de Prompt kamer. Zet deze attribuut direct onder de vorige. Sluit de dialoogbox. Activeer de functie Block. Gebruik de afkorting B. U gaat van de twee attributen een Block maken. Label Naam kamer Delete Open in block editor OK Opdracht Geef het blok de naam Label Klik op Selecteer objecten en kies vervolgens het woord NAAM en het woord KAMER en druk daarna op de Enter-toets. Wijs eerst de Naam aan en dan pas de Kamer. Verwijder de attributen nadat het Block is aangemaakt. Zet de schakelaar uit om het blok te openen in de blokeditor. Controleer de invoer en sluit de dialoogbox. Plaats het symbool drie keer en vul de attributen in zodat de volgende tekening ontstaat.

22 22 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen Expresstools Wegschrijven tekstbestand Type het commando in om de expresstools te laden. Tip: Als bij u in geen tab blad met Express tools zicht - baar wordt en er een fout mel ding ver schijnt, dan zijn deze nog niet gein stal leerd. Instal leer deze van af de oor - spronk elij ke AutoCAD CD. Express tools ATTOUT Export Attributes labels.txt Save All Open het tabblad van de expresstools. Klik op het exporteren van de attribuut informatie. Er verschijnt een venster met de naam die u wilt geven aan dit tekstbestand. Geef de naam Labels.txt. Let op het pad. Zorg ervoor dat u deze opslaat in uw map of in de map Mijn Documenten. Omdat er meerdere labels in het bestand staan. Sluit het venster. Er wordt gevraagd om de objecten aan te wijzen. Type All in om alles te kiezen en druk twee keer op de Enter-toets. De eerste keer om All in te voeren en de tweede keer om het kiezen af te sluiten. Output file: "C:\labels.txt" created Controleer op de onderste regel of het bestand naar de goede plaats is geschreven. U kunt het bestand openen vanuit autocad door het commando Notepad in te typen, maar in de praktijk zal meer gebruik gemaakt worden van Excel.

23 Samenwerken 3.3 Koppeling tekst of Excel 23 Veranderen tekst Start Excel. Kies voor het openen van een bestand. Zet het bestandstype op Tekstbestanden (*.prn, *.txt,*.csv) en selecteer het bestand op dat u hiervoor met ATTOUT heeft gemaakt. Er verschijnt een wizard. U klikt daar een aantal keren op Volgende en als laatste op Voltooien. Opdracht Ja Verander de tekst Receptie naar Kamer3 en bewaar het bestand. Overschijf het bestaande bestand.

24 . 24 Deel III Samenwerken 3 Beheertekeningen Alt-Tab ATTIN Import Attributes labels.txt Openen Teruglezen tekstbestand Schakel om naar AutoCAD. Activeer het importeren van een attribuut bestand. U moet daarna het bestand aangeven dat u wilt inlezen. Selecteer het bestand dat u hiervoor heeft gewijzigd. Sluit het venster en vergelijk de verschillen.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk

AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk i AutoCAD (LT) Symbolen CD 5e druk 25 november 2009 ii Inhoud 1 Installatie...3 1.1 Inleiding...................... 4 1.2 Stap 1: Setup.................... 8 1.3 Stap 2: Instellen map symbolen..........

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

Inventor Skeletmodeleren

Inventor Skeletmodeleren Inventor 717 21 Skeletmodeleren 718 Inventor 21.1 Inleiding 719 21.1 Inleiding Ontwerpen vanuit de samenstelling De meeste constructeurs ontwerpen vanuit de samenstelling. Als een onderdeel getekend is,

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Dit document beschrijft hoe u etiketten kunt maken met de NAW-gegevens uit Elsevier CAS Programma. In CasWin Classic kunt u dat op twee manieren doen, in CasWin Database op drie manieren. Hieronder worden

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een DIN kader gemaakt moet worden en hoe er nieuwe papierformaten aangemaakt moeten worden.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een DIN kader gemaakt moet worden en hoe er nieuwe papierformaten aangemaakt moeten worden. DIN kader In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een DIN kader gemaakt moet worden en hoe er nieuwe papierformaten aangemaakt moeten worden. Verschillende sheets aanmaken 1. Open de Iso Draft.dft uit

Nadere informatie

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina.

U ziet de progressie van de download aan de groene blokjes in het balkje helemaal onder aan de pagina. Gegevens exporteren en bewerken vanuit GRIEL Stap 1. Selecteer de juiste gegevens en download deze 1. Stel het datumfilter in op de gewenste periode. Druk op ververs. 2. Maak met behulp van het filter

Nadere informatie

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Dit document beschrijft hoe u etiketten kunt maken met de NAW-gegevens uit Elsevier CAS Programma. In CasWin Classic kunt u dat op twee manieren doen, in CasWin

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken.

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. De instructies voor Excel zijn geschreven voor Excel

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen 4. Grafieken Het kan zeer verhelderend zijn om één of meerdere grafieken in uw presentatie op te nemen. Aangezien het bij een presentatie belangrijk is dat het publiek in één oogopslag kan zien waar een

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD Versie: 2.0.0 Datum: 11-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

3.4 De Wizard voor het samenvoegen

3.4 De Wizard voor het samenvoegen 3.4 De Wizard voor het samenvoegen Het hoofddocument kan een brief, maar kan ook een etiket of enveloppe zijn. Bij het samenvoegen van het hoofddocument met het gegevensbestand worden telkens de gegevens

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER?

1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? 1. HOE MAAK IK EEN IPART EN PLAATS IK DEZE IN HET CONTENT CENTER? Deze Basis vaardigheden voor iparts is een vervolg op Geavanceerde Excel functies. Zorg dus dat je minstens die Tips & Trick eerst hebt

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

Toelichting LBZ foutenrapporten

Toelichting LBZ foutenrapporten Toelichting LBZ foutenrapporten 1 Inleiding Als u een LBZ inzending heeft gedaan, ontvangt u een verwerkingsrapportage in PDF-format en een in CSV-format. Het PDF rapport bevat de algemene gegevens van

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen Vergelijkingseditor 2003 Module 1a en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet zo evident is,

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Etiketten maken. 2004... P&A Group

Etiketten maken. 2004... P&A Group Etiketten maken I Etiketten maken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Etiketten maken 2... 2 1.1 Etketten algemeen... 2 1.2 Optie nieuwe brief... 2 Verschil met brieven... 2 Aanpak... 11 Genereren van etiketten...

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Handleiding galerij.

Handleiding galerij. Handleiding galerij. Inloggen: Allereerst moet je inloggen op de website. Ga hiervoor in de rechterkolom naar beneden naar het menu Log in (onder de buienradar) Vul je gebruikersnaam en password in. Vink

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN

MEEST GESTELDE VRAGEN MEEST GESTELDE VRAGEN MC Next software Versie 9.00 September 2015 Kantoor MOUS Software b.v. De Zaale 11 5612 AJ Eindhoven Tel: +31 (0) 40 2851888 www.moussoftware.com Meest Gestelde Vragen 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 02 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 INSTELLINGEN DEFINIËREN... 1 2.1 Instellingen voor de export definiëren... 1 2.2 Instellingen voor de import definieren... 2 2.3 Layers toekennen...

Nadere informatie

Etiketten maken en printen (word 2010).

Etiketten maken en printen (word 2010). Etiketten maken en printen (word 2010). Klik op het tabblad Verzendlijsten. (Zie pijl). Het onderstaande venster komt nu: Klikt u nu op Afdruk samenvoegen starten Er komt weer een venster: Zie hier naast.

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn: 5. De oefendatabase 5.1. Inleiding In de volgende hoofdstukken ga je oefenen / werken met SQL. Om te kunnen oefenen heb je natuurlijk wel een database nodig. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe je deze

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat

Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat Onze Leerlingen Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerlingen zien. Je kan op het leerjaar drukken om dat leerjaar te openen of te sluiten en op de

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05

1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05 1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05 DesignCAD versie 18 en Studentversie DCElektro downloaden. ------------------------------------------------------------------------------------- Volgende

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey Versie: 2.0.0 Datum: 16-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek aanmaken...

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Verbinden met FTP server

Verbinden met FTP server We gaan kijken naar: Verbinden met een FTP server Je FTP wachtwoord veranderen Je website bekijken Bestanden op een FTP server zetten Verbinden met FTP server Websites staan op een webserver. Een webserver

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

lesboek Jonker & Wu CAD support

lesboek Jonker & Wu CAD support 7 lesboek Jonker & Wu CAD support Worksheet De Spreadsheet functie binnen MiniCad worden weergegeven in Worksheets. Deze Worksheets werken gelijk aan de Spreadsheet van bijvoorbeeld Claris Works of Mircosoft

Nadere informatie

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt PostgreSQL & PostGIS Bijgewerkt 10-09-2016 LearnOSM In dit hoofdstuk zullen we laten zien hoe PostgreSQL in te stellen op Windows en hoe een database te maken waarin u geografische gegevens kunt opslaan.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S.

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris invoerprogramma Drs ing. G. Schurer 1999-2008 Giant-Soft Emmakade 50 8933 AT Leeuwarden Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave door G. Van Soest Met Dreamweaver kan je zeer snel een website in elkaar bouwen; ook het onderhoud van een website is met Dreamweaver uiterst

Nadere informatie

Print deze instructie uit en lees deze goed door. Als u de volgende instructie niet uitvoert kunt u de symbolen niet gebruiken.

Print deze instructie uit en lees deze goed door. Als u de volgende instructie niet uitvoert kunt u de symbolen niet gebruiken. Installatieprocedure Print deze instructie uit en lees deze goed door. Als u de volgende instructie niet uitvoert kunt u de symbolen niet gebruiken. Inleiding. De installatie van de symbolen bestaat uit

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie