Kortom, geen ondoorzichtige financiële constructies, maar een vast aflosbedrag, een vaste looptijd en een vaste lage rente.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kortom, geen ondoorzichtige financiële constructies, maar een vast aflosbedrag, een vaste looptijd en een vaste lage rente."

Transcriptie

1

2 FinancialLease FinancialLeaseofzakelijkeleaseiseenspeciaalproductvoorondernemersdiegemakenzekerheid willen.bijfinancialleasehoeftugeengebruiktemakenvanuweigenfinanciëlemiddelenende financieringstaatlosvanuwoverigezakelijkefinancieringen.ukuntzelfdelooptijdbepalendiepastbij deafschrijvingendeleaseperiodevanhetobject.omdatderentedieubetaaltvooruwfinanciallease overeenkomstvoorafwordtvastgesteld,betaaldumaandelijkseenvastleasebedrag.derenteblijft gedurendedelooptijdvanhetleasecontractongewijzigd.uweetdusexactwaaruaantoebent.helder enduidelijk. Kortom,geenondoorzichtigefinanciëleconstructies,maareenvastaflosbedrag,eenvastelooptijden eenvastelagerente. Lageleasetermijn MetFinancialLeasekuntuuwauto inclusiefoptiesenaccessoires voorhetvolledigebedrag(excl. BTW)financieren.Ookinruilvanuwhuidigeautoofeenaanbetalingbehorentotdemogelijkheden. Bovendienkunnenwijueenfinancieringaanbiedenmeteenslottermijndieinovereenstemmingismet derestwaardevanuwauto,waardoordemaandelijkseleasetermijnnoglageruitvalt.ubentbijonsdus verzekerdvanfinancieelmaatwerk. VoordelenFinancialLeaseopeenrijtje: Tot100%financieringvanhetbedrijfsmiddelzowelnieuwalsgebruikt. Demogelijkheidtotinvesterings enrenteaftrek. UhebtrechtopterugvorderingvandeBTW. Inzichtelijkdoorvastemaandelijksetermijnen. Lagemaandlastendoorgebruikslotsom. Hetgefinancierdeobjectgeldtalsdekkingvoordefinanciering. Inveelgevallenhoeftubijonsgeencijfersteoverleggen. Ubenteconomischeigenaar,heefthetbedrijfsmiddelopdebalansenmaaktgebruikvanfiscale afschrijving. Hetleenvermogenwordtzominmogelijkaangetastenuwliquiditeitenblijvenbeschikbaar. Transparant:uweetexactwatgedurendedelooptijddemaandlastenzijn,erzijngeen verborgenoverheadkosten. VraagdeFinancialLeasenuaandoorhetaanvraagformulierintevullen!

3 Clientprofiel Alphera Financial Services s.v.p. retour per fax naar N.A.W. gegevens Naam: Voorletters: Geboortedatum: Adres: Postcode / Plaats / Telefoonnummer: Inkomstengegevens Woning (huur of koop): Maandelijkse lasten: Burgelijke staat: Aantal kinderen: Branche waarin u werkt: Werkgever: Vast dienstverband: Sinds: / / Vestigingplaats: Bruto Maandinkomen: Overige inkomsten partner: Overige maandelijkse financiele verplichtingen: (Post) bankrekeningnummer: Rijbewijsnummer: afwikkeling verzoeken wij u vriendelijk om met dit formulier mee te faxen: Voor een snelle - Kopie recente loonspecificatie(indien loon uit eigen bedrijf jaarcijfers) - Kopie rijbewijs

4 Veelgesteldevragen Waaromhebbenjulliezoweiniginformatienodig? Deredendatwijzoweiniginformatienodighebbenvooreenaanvraagkomtdoordatwijopeenandere manierwerken.onsdoelishetdeklantzomakkelijkmogelijkmaken.bijdebankmoetualles aanleveren,wijvragenallesop. Directeigenaar? HetteleasenobjectkomtonderdenoemerFinancialLeaseopuwbalans.Ubentvanafdeeerste leasetermijneigenaarvanhetobject.ubetaalteenvastmaandelijksleasebedragvooruwfinancial Leasemedeomdatderenteongewijzigdblijftgedurendedelooptijdvanhetleasecontract.Uweet exactwaaruaantoebent.heeltransparantdus. BTWteverrekenen? UkunthetobjecttotmaximaaldeaanschafprijsexclusiefBTWleasen.DeeventueleBTWkuntudirect bijdefiscusterugvorderen,ubentimmerseconomischeigenaar.ookdeinruilofeendeelbetaling behorentotdemogelijkheden.voortsbestaatdemogelijkheidomeenslottermijnterhoogtevande reëlerestwaardeoptenemenindelease overeenkomst,waardoordeleasetermijnnoglageruitvalt. Wijverlangengeenanderezekerhedendandeautodieuleast.Deautokosten,zoalsreparatie, onderhoud,verzekeringenenhouderschapsbelasting,komenvooruweigenrekening.dezeheeftuals economischeigenaardushelemaalzelfindehand. WatisdezekerheidvoordebankbijFinancialLease? Dezekerheiddiewijhebbenisdeauto.Deautovormtvooronshetonderpand.Wanneeruinfinanciële moeilijkhedenkomtennietmeeraandebetalingsverplichtingenkuntvoldoen,verhalenwijditopde auto.hierdoorheeftuenhebbenwijzekerheid.

5 Waaromzijnjulliegoedkoperdanandereaanbieders? Wijdoenzoveelmogelijkzakentelefonischenpere mail.hierdoorkunnenwijforsbesparenop kantorenenreceptiemedewerkers.ditberekenenwijuiteraarddooromueenzogoedkoopmogelijk aanbodtekunnendoen. Kanikvervroegdaflossen? Jaukuntvervroegdaflossen.Alsboetebetaaltudan10%vandemisgelopenrente. WatgebeurteralsikeenBKR coderingheb? EenBKR coderinguithetverledenhoeftgeenprobleemtezijn,alshetmaarisopgelost.bijeennog lopendecoderingkunnenwijhelaasnietsvoorubetekenen. Kanikeenaanbetalingdoen? Ukuntaanbetalenzoveeluwilt.Hetmaandbedragzaldannoglagerworden.Degenoemdeprijzenop dezewebsitezijnzonderaanbetaling. Kanikmijnhuidigeautoinruilen? Natuurlijkkuntuuwautoinruilen.Wijbiedenaltijdeenjuisteengoedeprijsvooruwoudeauto. Watiseenslottermijn? Eenslottermijnishetlaatstetermijn.Ditbedragisaltijdhogerdanhetmaandbedrag.Ukuntervoor kiezendeautodanweerinteruilen.derestwaardevandeautozalongeveerevenveelzijnalsde slottermijn.hierdoorkuntuerookvoorkiezenomdeautointeruilenenweereennieuwcontractaan tegaan.ubetaaltdeslottermijndanniet.ookkuntuervoorkiezendeautointeleveren,zodatu,aan dehandvandewaardeopdatmoment,helemaalgeenslottermijnhoefttebetalen.

6 Watisderente? Derenteopjaarbasisbedraagtongeveer8,6% Isderentefiscaalaftrekbaar? Derenteisinderdaadfiscaalaftrekbaar.Deinvesteringsaftrekis28%vanderente.Dewerkelijkerente dieubetaaltligtdaardoorrondde6,2%. Wanneerbenikeigenaarvandeauto? Ubenteigenaarvanafhetmomentdatudeeerstetermijnheeftbetaald.Deautostaatookdebetbiju opdebedrijfsbalansendefinancieringcreditertegenover. Magerookreclameopdeauto? Omdatueconomischeigenaarbentvandeauto,magudeautozoveelbestikkerenalsuwilt. WatzijndevoordelenvanFinancialLease? AlsukiestvoorFinancialLeasebetaaltueenvastbedragpermaand.Hierdoorweetuwatupermaand kwijtbent.ookhoeftuinhetbeginnietmeteeneengrootbedragtebetalenenhoudtuuwfinanciën oporde. KanikalsstartendeondernemerookgebruikmakenvanFinancialLease? JuistvoorstartersisFinancialLeasedebestemethodeomeen(bedrijfs)wagenaanteschaffen.Als starterbentualveelgeldkwijtaanallerleianderezaken.metfinancialleaseheeftuhetvoordeeldatu nietnogmeergrotebedragenineenkeerhoefttebetalen.

7 IsFinancialLeaseookgeschiktvoorZZP'ers? VoorZZP ersisfinancialleaseeenuitkomst.hetkomteigenlijknooituitomgroteuitgaventedoen. MetFinancialLeasespreidtuuwuitgavenenweetuwatubetaalt.Zohoudtuuwfinanciënonder controle. WaarommoetikBTWbetalen?Enkanikditterugvorderen? DeBTWkrijgtubijuweersteaangifteweerterug,Uschietditalshetwarevoor,netzoalsbijderestvan uwzakelijkeuitgaven. BetaalikookBTWoverhetmaandbedrag? Nee,uvoldoetdeBTWdirectbijaanschafvandeauto,ukrijgtdanhetvolledigebedragterugbijde eersteaangifte.omdatudandebtwalheeftbetaald,zitergeenbtwmeerophetmaandbedrag. Zitbijdeprijsookdewegenbelastingenverzekeringin? Nee,FinancialLeaseiseenkaleleasevorm.Zokuntuzelfuwverzekeringzovoordeligmogelijkregelen enwordterbijvoorbeeldookrekeninggehoudenmetuwschadevrijejaren. Dehouderschapsbelastingkomtookvooruweigenrekening.

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

HANDLEIDING. Importsheet v5

HANDLEIDING. Importsheet v5 HANDLEIDING Importsheet v5 Toelichting Importsheet v5 Inleiding: Deze snelgids helpt u verder met het correct invoeren van uw werknemers in Verzuimsignaal. Overzicht van kolomnamen en of deze verplicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VERN leren per liter

Aanmeldingsformulier VERN leren per liter Aanmeldingsformulier VERN leren per liter Door invullen en ondertekenen van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de deelnamevoorwaarden, zie pagina 2 en verder. Naam en voorletters cursist

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging

Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPAmachtiging Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging. De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden gaat in 2015 onderzoeken of het mogelijk is om alle leden

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN - GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING. Postbus : Postcode:.. Postcode : Woonplaats:.. Contactpersoon. Telefoonnummer.

1. ALGEMEEN - GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING. Postbus : Postcode:.. Postcode : Woonplaats:.. Contactpersoon. Telefoonnummer. AANVRAAGFORMULIER voor een verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C), ontheffing van de SOHOR-CAO en/of Fonds-CAO S.v.p.

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding 2 van 6 Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u een melding doen voor: - het gebruik van rijkswaterstaatswerken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie