Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie"

Transcriptie

1 Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

2 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie Gegevensverzameling Resultaten en bespreking Bezit van een rijbewijs type B Proberen afsluiten van een verzekering op eigen naam Huidige autoverzekering Tariferingsbureau Conclusies Bijlagen Bijlage1: Steekproeftrekking Bijlage 2: Berekening van de gewichten Bijlage 3: Vragenlijst die gebruikt is voor de Car Insurance Survey... 27

3

4 1 Doel en onderwerp van de studie In 2012 heeft de heer Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, aan zijn administratie gevraagd de toegankelijkheid tot de verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor jonge autobestuurders te onderzoeken. De ADSEI stelde voor een enquête uit te voeren bij de jonge autobestuurders zelf en kreeg hiertoe van de minister de opdracht. Onderzoeken hoe de toegang verloopt voor jongeren tot een autoverzekering is dan ook het centrale doel van deze enquête. Er wordt onder meer onderzocht of weigeringen vaak voorkomen wanneer jongeren een autoverzekering proberen aan te gaan, hoe actief jongeren zijn in hun zoektocht naar een autoverzekering, op welke wijze jongeren een autoverzekering aangaan en of ze hiervoor al dan niet een beroep moeten doen op het Tariferingsbureau. Hiertoe werd een vragenlijst opgesteld, die via internet of schriftelijk kon ingevuld worden. In het volgend punt van dit rapport wordt de wijze van gegevensverzameling nader toegelicht. 3

5 2 Gegevensverzameling Om de informatie bij de jongeren te bekomen is, omwille van het leeftijdsprofiel van de doelgroep en de beschikbare middelen, geopteerd voor een web- (CAWI) en postale bevraging. De steekproef is getrokken uit het Rijksregister. Alle individuen van 18 tot en met 29 volledige jaren oud die in België verblijven en niet tot een collectief huishouden behoren, kwamen in aanmerking. Om de representativiteit van de netto-steekproef te bevorderen, werd bij de steekproeftrekking gestratificeerd op regio, urbanisatiegraad, geslacht, leeftijd en gezinsgrootte. De initiële steekproef bestond uit individuen. Door de lage respons en het gegeven dat 1 op 3 respondenten geen rijbewijs bezit, was een bijkomende steekproef van personen noodzakelijk om het vooropgestelde minimum aantal van voor analyse bruikbare respondenten te bereiken. Zie bijlage 1 voor meer informatie over de steekproeftrekking. De vragenlijst is een self-completion vragenlijst waarvan zowel een internetversie (CAWI) als een papieren versie (7 pagina s in kleur) (zie bijlage 3)werd ontwikkeld. Er werd gepeild naar: het actuele autogebruik, de wagen waar men de afgelopen 12 maanden het meest mee heeft gereden, afsluiten eerste autoverzekering op eigen naam, het Tariferingsbureau, socio-demografische kenmerken. De vragenlijst werd voorafgaandelijk bij 7 proefpersonen getest. Uit de test bleek dat de gemiddelde duur om de vragenlijst in te vullen 15 minuten bedraagt op voorwaarde dat de respondent goed op de hoogte is van de auto en de verzekering (of de eigenaar van de auto beschikbaar is) en de documenten (groene kaart, roze kaart, verzekeringspolis) bij de hand heeft. Omdat het Rijksregister geen adressen bevat, worden de respondenten steeds postaal benaderd: Alle geselecteerde respondenten krijgen een brief van de FOD Economie met de vraag om via een web-enquête mee te werken aan de enquête. De brief bevat de URL, hun login en paswoord. Er wordt niets gezegd over een mogelijke papieren versie. Respondenten die niet via internet meewerken, ontvangen een herinneringsbrief met papieren versie van de vragenlijst en omslag om de vragenlijst portvrij terug te sturen. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om via internet deel te nemen. Een tweede herinneringsbrief wordt gestuurd als het antwoord uit blijft. Het gaat om een brief met de URL van de web-enquête, de login en het paswoord. Uiteraard mag ook de schriftelijke vragenlijst, die bij de eerste herinneringsbrief werd opgestuurd, nog gebruikt worden. De eerste brieven werden op 27 maart verstuurd. Het veldwerk werd op 5 juli definitief afgesloten met ingevulde vragenlijsten, waarvan minstens een rijbewijs B hadden. 66% van de vragenlijsten werden via CAWI (internet) ingevuld, de overige 34% op papier. 4

6 De globale respons bedroeg na de tweede herinneringsbrief 17,1%. Slechts 3,6% van de respondenten vulden de vragenlijst in bij ontvangst van de eerste brief. Een eerste herinneringsbrief verhoogde de respons naar 9,3%. De respons was met 19,0% het hoogst in Wallonië. In Vlaanderen bedroeg de respons 17,2% en in Brussel 15,0%. Er was geen lineair effect op de respons voor wat betreft de leeftijd. De respons was hoger bij vrouwen (18,5%) dan bij mannen (15,8%). Voor de analyses werd de netto-steekproef gewogen in functie van de populatieverdeling voor regio, urbanisatiegraad, geslacht, gezinsgrootte, leeftijd en diploma. Zie bijlage 2 voor meer informatie over de berekening van de gewichten. Om kwaliteitsredenen werden 34 interviews niet weerhouden voor analyse. Bijgevolg bestaat de netto-steekproef uit respondenten. 5

7 3 Resultaten en bespreking In dit gedeelte worden de resultaten van de enquête over de autoverzekering bij jongeren besproken. Deze zijn bekomen door op de steekproefgegevens gekalibreerde gewichten toe te passen, zoals eerder al vermeld. Meer detail over het tot stand komen van de gekalibreerde gewichten is terug te vinden in bijlage 2. Dankzij de kalibratie is het mogelijk om uitspraken te doen voor de gehele onderzochte populatie. Dit gedeelte bestaat uit 4 onderdelen. Een eerste deel gaat over het rijbewijsbezit van jongeren. Het afsluiten van een autoverzekering op eigen naam is het thema dat in het volgende deel wordt besproken. Daarna gaat het over de huidige autoverzekering. Het laatste onderdeel handelt over het Tariferingsbureau. 3.1 Bezit van een rijbewijs type B Uit de enquête blijkt dat ongeveer 35 % van de jongeren niet in het bezit is van een rijbewijs B of hoger. Dit betekent dat deze groep van jongeren niet op zoek is naar een autoverzekering. In de grafiek hieronder kan men de exacte verdeling vinden van de categorie rijbewijs dat de jongeren bezitten, waarbij hoofdzakelijk de categorieën B of geen rijbewijs vertegenwoordigd zijn. Grafiek 1. Verdeling volgens categorie van het rijbewijs dat jongeren (18- tot 29-jarigen) behaald hebben. Verdeling categorie rijbewijs Rijbewijs type C of hoger 2,0 % Rijbewijs type B 63,4 % Rijbewijs type A 2,9 % Geen 31,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Om na te gaan of dit een representatief resultaat is voor de populatie, werd aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit (FOD Mobiliteit) gevraagd om geanonimiseerde gegevens te bezorgen over de verdeling qua leeftijd of geboortejaar van de jongeren uit de databank rijbewijzen. De FOD Mobiliteit heeft aan het verzoek kunnen voldoen en de door hen aangeleverde verdeling qua geboortejaar is gelinkt aan de verdeling qua geboortejaar van de populatie in het Rijksregister. Hieruit blijkt dat 61,8% van de 18- tot 29-jarigen een rijbewijs B of hoger behaald heeft, terwijl 38,2% van de jongeren nog niet in het bezit is van een rijbewijs B of hoger. Op basis van deze benchmark kan besloten worden dat het verschil tussen de verdelingen klein is. Bijgevolg kan het gevonden resultaat als representatief 6

8 beschouwd worden voor de populatie. Het kleine verschil zou verklaard kunnen worden doordat jongeren zonder rijbewijs iets minder geneigd zijn om deel te nemen aan de enquête. Deze percentages, bekomen door de data uit de databank rijbewijzen te linken aan de verdeling qua leeftijd van de jongeren in het Rijksregister, verbergen wel dat er binnen de groep van 18- tot 29-jarigen grote verschillen zijn wat betreft het bezitten van een rijbewijs B of hoger. Als een gedetailleerde analyse wordt gemaakt per geboortejaar, dan is het duidelijk dat het vooral de jongeren onder de 21 jaar zijn die nog geen rijbewijs B behaald hebben. De onderstaande grafiek toont dit duidelijk. Het is pas vanaf de leeftijd van 21 jaar, dus met geboortejaar 1992 of vroeger, dat er meer jongeren zijn met een rijbewijs B dan zonder. Grafiek 2. Verdeling bezit rijbewijs op basis van geboortejaar (extractie 2013). 100% 80% 60% 40% % met rijbewijs % zonder rijbewijs 20% 0% In de studie werd nagegaan of er een verband bestaat tussen het bezitten van een rijbewijs en leeftijd. Jongeren werden opgedeeld in twee groepen om een vergelijking te maken: enerzijds de 18- tot 24-jarigen en anderzijds de 25 tot 29-jarigen. Deze opdeling vloeit voort uit het feit dat in studies met betrekking tot jonge autobestuurders jongeren ofwel als 18- tot 24-jarigen worden gedefinieerd of als 18- tot 29-jarigen 1. In sommige studies zijn de 25-tot 29-jarigen inbegrepen en in andere niet, daarom is er voor gekozen om in deze studie deze twee groepen met elkaar te vergelijken. Een extra reden voor deze opdeling is dat uit de ongevallenstatistieken blijkt dat het risico op een ongeval afneemt wanneer jongeren de leeftijd van 25 jaar bereiken. 2 Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de premie die jongeren moeten betalen voor hun autoverzekering. Uit grafiek 3 blijkt dat er een significant verschil is tussen de 18- tot 24-jarigen en de 25- tot 29- jarigen wat betreft het bezit van een rijbewijs. Van de oudere groep jongeren zijn er 78,1% in het bezit van een rijbewijs B of hoger, terwijl dit percentage voor de 18- tot 24-jarigen maar 56,1% bedraagt. Bovendien toont de chi-kwadraattoets 3 aan dat er een significant verband (p<0.0001) bestaat tussen leeftijd en het hebben van een rijbewijs. 1 Zie studie BIVV naar risico voor jonge bestuurders in het verkeer, 2011, p.37 2 Zie studie BIVV naar risico voor jonge bestuurders in het verkeer, 2011, p.37 3 Er werd voor alle chi-kwadraattoetsen in deze analyse gebruikt gemaakt van de SURVEYFREQ-procedure in SAS om een correcte uitspraak te doen over de significantietoetsen bij gebruik van gewichten in de analyse. 7

9 Grafiek 3. Verdeling bezit rijbewijs op basis van leeftijdsgroepen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,9% 43,9% 34,6% 78,1% 56,1% 65,4% 18- tot 24-jarigen 25- tot 29-jarigen 18- tot 29-jarigen GEEN rijbewijs B of hoger Rijbewijs B of hoger 3.2 Proberen afsluiten van een verzekering op eigen naam Wanneer jongeren een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering willen afsluiten als bestuurder van een wagen, kunnen ze dit doen op eigen naam of ze kunnen zich laten inschrijven als bestuurder in de verzekeringspolis van iemand anders. In het eerste geval is de jongere zelf de verzekeringnemer en gaat hij dus zelf een verzekering aan. In het andere geval sluit een andere persoon de verzekering af, maar staat in de polis vermeld dat ook de jongere met de wagen rijdt waarvoor de autoverzekering is afgesloten. In dit gedeelte worden de activiteiten behandeld die jongeren ondernemen om een verzekering af te sluiten op eigen naam. Eerst zal besproken worden hoeveel jongeren met een rijbewijs een poging ondernemen om een verzekering aan te gaan op eigen naam. Daarna gaat het over het aantal offertes die jongeren gevraagd en bekomen hebben. Vervolgens gaat het in dit onderdeel over de jongeren die geweigerd zijn geweest door verzekeringsaanbieders bij hun poging om op eigen naam een autoverzekering aan te gaan. Tot slot wordt nagegaan met welke uitspraak het resultaat van de poging het best omschreven kan worden. De activiteitsgraad van de jongeren om een verzekering af te sluiten op eigen naam, ligt niet echt hoog. Ongeveer 4 op de 10 jongeren met een rijbewijs B of hoger heeft ooit zelf een poging ondernomen om een autoverzekering voor privédoeleinden af te sluiten op eigen naam. In de grafiek hieronder is de gedetailleerde verdeling te zien. 8

10 Grafiek 4. Percentage jongeren die proberen een autoverzekering op eigen naam af te sluiten. Geen poging ondernomen 58,8% Poging ondernomen 41,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Voor de jongeren die momenteel tussen de 18 en de 29 jaar oud zijn, is er een verschil in activiteitsgraad om een verzekering af te sluiten. Het verschil wordt getoond in grafiek 5. Ongeveer een kwart van de jongeren die momenteel tussen de 18 en de 24 jaar oud zijn, heeft tot op heden al een poging ondernomen om een autoverzekering op eigen naam aan te gaan. Bij de jongeren tussen de 25 en de 29 jaar daarentegen bedraagt dit percentage 58,2%. Bovendien blijkt uit de chi-kwadraattoets dat het om een significant verschil gaat (p<0.0001). Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat de huidige leeftijd van de jongeren niet noodzakelijk overeenkomt met de leeftijd waarop men voor het eerst geprobeerd heeft om een verzekering op eigen naam af te sluiten. Grafiek 5. Verdeling poging om verzekering af te sluiten op eigen naam volgens leeftijdsgroepen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75,8% 41,8% 58,8% GEEN poging ondernomen Poging ondernomen 30% 20% 10% 0% 58,2% 41,2% 24,2% 18- tot 24-jarigen 25- tot 29-jarigen 18-tot 29-jarigen Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het vooral mensen die eigenaar zijn van de wagen waarmee ze rondrijden, een autoverzekering afsluiten op eigen naam. Er kan aangenomen 9

11 worden dat het minder vaak voorkomt dat men, wanneer men een jongere leeftijd heeft, ook eigenaar is van de wagen waarmee men rijdt. Uit deze studie blijkt er steun voor deze hypothese. Volgens de chikwadraattoets is er een significant verband (p< ) tussen leeftijd en het eigenaar zijn van de wagen waarmee men rijdt. Jongeren met een leeftijd tussen de 25 en 29 jaar rijden vaker rond met de wagen waarvan ze ook de eigenaar zijn ten opzichte van jongeren die 18 tot 24 jaar oud zijn. Wanneer men naar de huidige leeftijd van de jongeren kijkt, mag men bovendien niet vergeten dat wie ouder is al meer tijd en meer kansen gehad heeft om een verzekering op eigen naam af te sluiten. Vervolgens wordt nagegaan hoeveel offertes jongeren vragen aan en bekomen van verzekeraars, wanneer ze voor het eerst een poging ondernemen om een autoverzekering op eigen naam af te sluiten. In de analyses hieronder gaat het dus alleen over jongeren die ooit al geprobeerd hebben om op eigen naam een autoverzekering af te sluiten. Bijna de helft van deze jongeren vraagt maar één offerte aan de verzekeraars in hun zoektocht naar een autoverzekering op eigen naam. Dat kan men vaststellen in grafiek 6. Minder dan 5% vraagt 5 of meer offertes aan de verzekeraars. Wat opvalt is dat 15,4% van de jongeren geen offertes aanvragen wanneer ze voor het eerst op eigen naam een autoverzekering willen bekomen, maar zonder offerte direct bij een verzekeraar een autoverzekering, al dan niet op eigen naam, afsluiten. Indien er geen of maar 1 offerte gevraagd wordt, gaan de jongeren vermoedelijk naar de verzekeraar waar de ouders en/of andere familieleden al klant zijn. Dit is echter niet aan te tonen met deze enquête. Aangezien de jongeren niet erg bedrijvig zijn in het vragen naar offertes, is het niet zo verwonderlijk dat bijna de helft ook slechts één offerte bekomt bij de eerste poging om een autoverzekering op eigen naam af te sluiten. Het percentage jonge bestuurders dat geen offertes heeft bekomen, is licht gestegen naar 19,3% onder andere ten gevolge van weigeringen. Bijgevolg kan besloten worden dat de jongeren bij hun eerste poging maar in zeer beperkte mate een vergelijking maken tussen de tarieven van meerdere verzekeraars. Grafiek 6. Verdeling van aantal gevraagde en bekomen offertes. 60% 50% 40% 48,1% 49,2% 30% Gevraagd 20% 10% 15,4% 19,3% 14,1% 14,8% 13,8% 11,3% 3,8% 2,9% 4,8% 2,5% Bekomen 0% Geen offertes 1 offerte 2 offertes 3 offertes 4 offertes 5 of meer offertes 10

12 De percentages van het aantal weigeringen die jongeren, die voor het eerst een poging ondernamen om een autoverzekering af te sluiten op eigen naam, zijn tegengekomen, staan weergegeven in grafiek 7. Er dient opgemerkt te worden dat het hierbij om expliciete weigeringen gaat. Het percentage jongeren aan wie één keer geweigerd werd om een offerte op te maken, bedraagt 4,9%. Het percentage jongeren die twee keer zijn geweigerd door een verzekeraar is kleiner en bedraagt 2,4%. Dit percentage is ongeveer even groot als dat voor de jongeren die drie of meer weigeringen te slikken kregen. Een kleine 10% van de jongeren is dus tijdens zijn zoektocht naar een autoverzekering op eigen naam geweigerd door een verzekeraar. Een grote meerderheid van ongeveer 80% van de jongeren geeft aan dat de verzekeraars niet geweigerd hebben om een offerte op te maken. Een restcategorie van ongeveer 10% kan zich niet meer herinneren of ze tijdens hun poging om een autoverzekering op eigen naam af te sluiten, al dan niet een weigering zijn tegengekomen. Eveneens werd nagegaan of er een significant verband bestaat tussen leeftijd en geweigerd worden om een offerte op te maken voor een autoverzekering op eigen naam. Uit de chi-kwadraattoets blijkt dat er hiertussen geen significante samenhang is (p=0.82). Jonge bestuurders tussen de 18 en de 24 jaar worden dus niet meer of minder geweigerd dan jonge bestuurders van 25- tot 29-jaar. Grafiek 7. Verdeling van aantal weigeringen om een offerte te maken. Aantal weigeringen Weet het niet 10,0% Drie of meer weigeringen 2,2% Twee weigeringen 2,4% Een weigering 4,9% Geen weigering 80,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% In tabel 1 is de verdeling zichtbaar van hoe jongeren, die geprobeerd hebben om zelf een autoverzekering op eigen naam af te sluiten, hun eerste poging evalueren. De jongeren moesten een keuze maken uit een aantal uitspraken en deze aanduiden die het best paste bij hun ervaring om zelf een autoverzekering op eigen naam aan te gaan. Voor de overgrote meerderheid van de jongeren komt de uitspraak Er is bij een verzekeringsmaatschappij een autoverzekering afgesloten met mijzelf als gebruikelijke bestuurder het best overeen met hun toenmalige situatie. Voor ongeveer 87% van de jongeren weerspiegelt deze uitspraak het best het resultaat van hun eerste poging om op eigen naam 11

13 een autoverzekering af te sluiten. Een kleine 10% heeft bij zijn eerste poging een autoverzekering afgesloten met iemand anders als gebruikelijke bestuurder van de wagen, maar met zichzelf als 2 de bestuurder. De andere uitspraken blijken niet zo goed het resultaat van de eerste poging weer te geven en zijn slechts voor een kleine groep jongeren van toepassing. Tabel 1. Verdeling van uitspraak die het best overeenkomt met eerste poging autoverzekering af te sluiten. UITSPRAAK PERCENTAGE Er is bij een verzekeringsmaatschappij een autoverzekering afgesloten met mijzelf als gebruikelijke bestuurder 87,2% Er is bij het Tariferingsbureau een autoverzekering afgesloten met mijzelf als gebruikelijke bestuurder 0,4% Er is een autoverzekering afgesloten met iemand anders als gebruikelijke bestuurder en mezelf als 2 de bestuurder 9,4% Er is een autoverzekering afgesloten met iemand anders als gebruikelijke bestuurder en mijn naam werd niet als bestuurder in de polis vermeld en ik heb niet zelf met het 0,3% voertuig gereden Er is een autoverzekering afgesloten met iemand anders als gebruikelijke bestuurder en mijn naam werd niet als bestuurder in de polis vermeld, maar ik heb wel zelf met 1,2% het voertuig gereden Er werd voor de wagen destijds geen autoverzekering afgesloten 1,5% TOTAAL 100,0% 3.3 Huidige autoverzekering In dit deel zal eerst besproken worden wie als hoofdbestuurder vermeld staat in de verzekeringspolis van de auto waar de jongere het afgelopen jaar het vaakst mee gereden heeft en daarna zal het gaan over de kostprijs van de autoverzekering. Belangrijk is te vermelden dat bij de analyses alleen rekening is gehouden met een BA-autoverzekering (=verzekering burgerlijke aansprakelijkheid). Aanvullingen aan deze verzekering, zoals bijvoorbeeld rechtsbijstand of andere types van verzekeringen, zoals een gedeeltelijke of volledige omniumverzekering, zijn niet weerhouden. Het is mogelijk dat verschillende personen met dezelfde wagen rijden. De persoon of personen die hoofdzakelijk gebruik maken van de wagen staan vermeld in de polis als gebruikelijke bestuurder of hoofdbestuurder. Het is echter ook mogelijk om andere personen als occasionele bestuurder te vermelden in de verzekeringspolis. Uit de enquête komt naar voren dat meer dan de helft van de jongeren, meer bepaald 55%, zelf als hoofdbestuurder staat vermeld in de verzekeringspolis. Een andere mogelijkheid die vaak voorkomt, is dat één of beide ouders als gebruikelijke hoofdbestuurder staan opgegeven. Deze optie wordt door net geen derde van de jongeren gebruikt. Iets minder dan 9% geeft aan te rijden met de wagen waarvan de partner in de polis vermeld staat als hoofdbestuurder. Andere opties worden bijna niet toegepast. De gedetailleerde verdeling is te zien in grafiek 8. 12

14 Grafiek 8. Verdeling van de verzekeringspolissen volgens de persoon die vermeld staat als hoofdbestuurder. 60% 50% 55,0% 40% 30% 32,5% 20% 10% 0% 8,7% 1,3% 1,0% 1,5% Het gebeurt dat personen die niet de hoofdbestuurder of de gebruikelijke bestuurder zijn, vaker met een wagen rijden dan de in de verzekeringspolis vermelde hoofdbestuurder voor die wagen. Wat ook voorkomt, is dat een gebruikelijke bestuurder van een wagen, mogelijk bewust, niet vermeld wordt. Wanneer de effectieve bestuurder een ander risicoprofiel heeft dan de hoofdbestuurder, is het risico in de verzekeringspolis niet correct beschreven. Het in de polis opzettelijk onjuist laten beschrijven van een risico kan voor problemen zorgen in geval van een ongeval. Een meerderheid van de jongeren, namelijk 61,9%, die niet zelf als hoofdbestuurder of gebruikelijke bestuurder in de polis staan, rijden in werkelijkheid minder kilometers dan de persoon die als hoofdbestuurder in de polis vermeld staat. Dat is te zien in kruistabel 1. Voor de meerderheid is er dus een correcte inschatting van het risico, omdat de vermelde hoofdbestuurder ook effectief de meeste kilometers met de wagen rijdt. Echter, ongeveer een kwart van de jongeren rijdt meer kilometers met de wagen dan de in de verzekeringspolis vermelde hoofdbestuurder. Indien in dit geval de in de polis vermelde hoofdbestuurder iemand van de ouders is en de effectieve bestuurder iemand van de kinderen met minder rijervaring, kunnen er problemen opduiken in geval van een ongeval. Uit de kruistabel blijkt dat ongeveer 17% van de jongeren zich in deze situatie bevinden. De overige 15% die niet als hoofdbestuurder in de polis vermeld staan, heeft het afgelopen jaar ongeveer evenveel kilometers gereden als de in de polis vermelde hoofdbestuurder. Ook voor deze groep zouden er zich problemen kunnen voordoen indien er een wezenlijk verschil is qua risicoprofiel ten opzichte van de in de polis vermelde hoofdbestuurder. 13

15 Kruistabel 1. Situatie van jonge bestuurders die niet in de polis staan vermeld als hoofdbestuurder. 4 Hoofdbestuurder in de polis Meer kilometers gereden dan hoofdbestuurder Minder kilometers gereden dan hoofdbestuurder Evenveel kilometers gereden dan hoofdbestuurder TOTAAL Partner 4,2% 11,0% 4,3% 19,4% Een van de ouders 17,0% 46,4% 9,0% 72,3% Ander familielid 0,4% 2,0% 0,6% 3,0% Iemand anders 0,5% 1,3% 0,5% 2,3% Geen hoofdbestuurder vermeld 1,1% 1,4% 0,7% 3,2% TOTAAL 23,1% 61,9% 15,0% 100,0% Zoals reeds opgemerkt in de vorige paragrafen, is er een groep jongeren die met de wagen rijden waarvan (iemand van) de ouders als hoofdbestuurder vermeld staan in de polis. Wanneer deze verdeling gekruist wordt met de familiale situatie en de leeftijd van de jongeren, dan levert dit interessante inzichten op. Deze kan men nalezen in de kruistabellen 2.1, 2.2 en 2.3. Elke kruistabel geeft per familiale situatie de verdeling weer van wie er als hoofdbestuurder vermeld staat en dit opgesplitst per leeftijdscategorie. Voor de leeftijdscategorieën is dezelfde indeling gebruikt als bij de eerder besproken analyses in dit onderdeel. Kruistabel 2.1 Kruising tussen leeftijd en wie er als hoofdbestuurder in de polis vermeld staat voor jongeren die bij de ouders wonen. Hoofdbestuurder polis Leeftijdscategorieën jaar jaar TOTAAL Ikzelf 25,0% 16,0% 41,0% Mijn partner 1,2% 0,2% 1,4% Mijn ouders 48,2% 5,7% 53,9% Ander familielid 1,7% 0,0% 1,7% Iemand anders 0,5% 0,0% 0,5% Geen hoofdbestuurder 1,2% 0,3% 1,5% TOTAAL 77,8% 22,2% 100,0% 4 Door afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. 14

16 Kruistabel 2.2 Kruising tussen leeftijd en wie er als hoofdbestuurder in de polis vermeld staat voor jongeren die alleen wonen 5. Hoofdbestuurder polis Leeftijdscategorieën jaar jaar TOTAAL Ikzelf 20,8% 54,9% 75,7% Mijn partner 0,8% 2,7% 3,5% Mijn ouders 5,0% 11,5% 16,4% Ander familielid 0,0% 1,0% 1,0% Iemand anders 0,0% 2,9% 2,9% Geen hoofdbestuurder 0,0% 0,5% 0,5% TOTAAL 26,6% 73,4% 100,0% Kruistabel 2.3 Kruising tussen leeftijd en wie er als hoofdbestuurder in de polis vermeld staat voor jongeren die met hun partner samenwonen. Hoofdbestuurder polis Leeftijdscategorieën jaar jaar TOTAAL Ikzelf 11,9% 56,3% 68,2% Mijn partner 5,4% 15,9% 21,3% Mijn ouders 2,8% 4,0% 6,8% Ander familielid 0,2% 0,7% 0,9% Iemand anders 0,5% 0,6% 1,1% Geen hoofdbestuurder 0,3% 1,4% 1,7% TOTAAL 21,1% 78,9% 100,0% Ongeveer de helft van de jongeren die nog bij de ouders inwonen, zijn 18- tot 24-jarigen die rijden met de wagen waarvan (een van) de ouders als hoofdbestuurders in de autoverzekeringspolis staan vermeld. De tweede grootste categorie, ongeveer een kwart van de jongeren die nog bij de ouders wonen, zijn tussen de 18 en 24 jaar, maar staan zelf als hoofdbestuurder vermeld in de polis van de wagen waarmee ze rijden. Een derde grote groep van jongeren die nog thuis wonen bestaat uit 25- tot 29-jarigen die ook zelf staan vermeld als hoofdbestuurder in de polis. De andere mogelijkheden zijn niet zo vaak voorkomend. 5 Door afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. 15

17 De situatie voor jongeren die alleen wonen of samenwonen met hun partner ziet er anders uit. Meer dan de helft van de jongeren die ofwel alleen ofwel samenwonen met hun partner is tussen de 25 en de 29 jaar en staat zelf vermeld als hoofdbestuurder in de polis. De tweede grootste groep jongeren die alleen wonen, ongeveer 20%, bestaat uit 18- tot 24-jarigen die zelf als hoofdbestuurder worden vermeld in de polis. Voor de jongeren die met hun partner samenwonen, wordt de tweede grootste groep, ongeveer 16%, gevormd door jongeren tussen de 25 en de 29 jaar waarbij de partner staat vermeld als hoofdbestuurder in de polis van de wagen waarmee men rijdt. De derde grootste groep van jongeren die alleen wonen, ruim 11%, wordt gevormd door 25-tot 29-jarigen waarbij, verrassend genoeg, de ouders als hoofdbestuurder in de polis staan vermeld. Bij de jongeren die met hun partner samenwonen bestaat de derde grootste groep, ongeveer 12%, uit jongeren tussen de 18 en de 24 jaar die zelf als hoofdbestuurder in de polis staan van de wagen waarmee ze rijden. Net als bij de jongeren die bij de ouders wonen, zijn de andere mogelijkheden voor de jongeren die alleen wonen of samenwonend zijn, niet zo vaak voorkomend. Voor jongeren die nog bij de ouders wonen, zeker voor de 18- tot 24-jarigen, verloopt de toegang tot een autoverzekering veelal via de ouders, terwijl de jongeren die ofwel alleen wonen ofwel samenwonen met hun partner meestal zelf toegang zoeken tot een autoverzekering waarbij ze zelf als hoofdbestuurder of gebruikelijke bestuurder vermeld staan. Voor de analyse van het verkoopkanaal is alleen rekening gehouden met jongeren die eigenaar zijn van de wagen die verzekerd is en die minimaal een BA-autoverzekering hebben afgesloten. Ongeveer 4 op de 10 jongeren heeft een verzekering afgesloten bij een onafhankelijke makelaar. Het tweede meest gebruikte verkoopkanaal door jongeren is een bankagentschap of een agent van een bank of verzekeringsmaatschappij. Iets meer dan een derde van de jongeren heeft langs deze weg een autoverzekering afgesloten. Directe verzekeraars vervolledigen de top-3 van de meest gebruikte verkoopkanalen. De gedetailleerde cijfers staan in grafiek 9. Grafiek 9. Verkoopkanaal waar de autoverzekering is afgesloten 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 38,2% 34,1% 23,0% 1,6% 3,1% Verkoopkanaal 16

18 Wanneer men kijkt naar de kostprijs van een autoverzekering, dan blijken jongeren niet geneigd om voorwaarden te verbinden aan hun autoverzekering. Ook al is het gebruikelijk dat verzekeraars hierdoor een korting geven op de premie voor de autoverzekering, toch heeft meer dan 90% van de jongeren geen voorwaarden laten opnemen in de verzekeringspolis. Dat valt af te leiden uit grafiek 10. De meest gegeven antwoordmogelijkheid door jongeren die 1 of meerdere voorwaarden hebben laten verbinden aan hun autopolis was dat er andere voorwaarden waren opgenomen dan de voorwaarden die opgesomd werden in de vragenlijst. De verplichting om andere bank- of verzekeringsproducten aan te kopen werd daarna het vaakst als antwoord gegeven door jongeren die voorwaarden lieten opnemen om een gunstiger tarief voor hun polis te bekomen. Welke voorwaarden er in de studie als antwoordmogelijkheid werden aangeboden is terug te vinden in vraag 20 en vraag 33 in de vragenlijst die als bijlage 3 bij dit rapport is toegevoegd. Grafiek 10. Voorwaarden verbonden aan de autoverzekeringspolis. Met voorwaarden 8,7% Zonder voorwaarden 91,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voor de analyses naar de prijs van een BA-autoverzekering zijn alleen de bestuurders weerhouden die een geldig rijbewijs hebben, die bovendien eigenaar zijn van de wagen waarmee ze rijden én vermeld staan als hoofdbestuurder in de verzekeringspolis. Gemiddeld betaalden de jonge bestuurders tussen de 18 en de 29 jaar een premie van 662,78 euro voor een BA-autoverzekering, terwijl de mediaan uitkomt op 575 euro. De laagste premie bedroeg 301 euro, tegenover 2048 euro voor de hoogste premie. De standaarddeviatie bedraagt 309,90 euro. Door de analyse af te bakenen zoals in de voorgaande paragraaf vermeld, is het aantal respondenten in de steekproef beperkt tot 372. Bijgevolg moet men voorzichtig zijn met veralgemeningen over de gekalibreerde gemiddelden in dit onderdeel. In het histogram hieronder (grafiek 11) is de spreiding van de jongeren te zien voor het bedrag dat ze aan hun BA-autoverzekering betaald hebben. Het betaalde bedrag is opgedeeld in een aantal klassen. Meer dan de helft van de jongeren betaalt een premie tussen de 301 en de 600 euro. Minder dan 2% van de jongeren betaalt meer dan 1500 euro voor zijn BA-autoverzekering. 17

19 Grafiek 11. Histogram van de door jongeren betaalde premies voor een BA-autoverzekering. 35,0% 30,0% 26,5% 30,1% Percentage jongeren 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 14,9% 11,3% 6,6% 4,3% 1,3% 3,4% 0,0% 0,4% 0,9% 0,4% 0,0% 301 tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot 2100 Bedrag premie in euro Er is een verschil in het premiebedrag tussen wat bestuurders tussen de 18 en de 24 jaar en bestuurders tussen de 25 en de 29 jaar gemiddeld betalen. Als alleen de 18- tot 24-jarigen in rekening worden gebracht, dan betaalt deze groep gemiddeld 820,61 euro. De standaarddeviatie bedraagt 371,35 euro. Dit gemiddelde is hoger dan wat de 25- tot 29-jarigen gemiddeld betalen als premiebedrag. De laatsten betalen gemiddeld 574,70 euro voor hun BA-autoverzekering. De premies die deze groep betaalt, zijn ook homogener, aangezien de standaarddeviatie 225,86 euro bedraagt. De gemiddelde premie die jongeren tussen de 25 en de 29 jaar betalen voor hun BA-autoverzekering ligt ongeveer 30% lager ten opzichte van de premie die de 18- tot 24-jarigen voor hun BA-autoverzekering betalen, wanneer men de gemiddelde premie van de 18- tot 24-jarigen als referentiepunt neemt. Verder werd er een correlatie gevonden tussen de leeftijd van de verzekerde en het betaalde premiebedrag. De correlatie is significant en de correlatiecoëfficiënt bedraagt Dit duidt op een samenhang tussen het hebben een jongere leeftijd en het betalen van een hogere premie voor de BAautoverzekering. De grootte van de correlatiecoëfficiënt wijst op een matig verband. Niet alleen leeftijd is een factor die in verband staat met het te betalen premiebedrag. Aangezien er meerdere factoren zijn die een invloed kunnen uitoefenen op de prijs van een BA-autoverzekering, werd een regressiemodel 6 ontwikkeld om te controleren welke factoren er van belang zijn. De volgende 6 Er werd voor deze regressieanalyse gebruikt gemaakt van de SURVEYREG-procedure in SAS om een correcte uitspraak te kunnen doen bij gebruik van gekalibreerde gewichten. 18

20 variabelen zijn opgenomen in het regressiemodel: leeftijd, het vermogen in kilowatt van de wagen, het aantal jaren dat men zijn of haar rijbewijs heeft, urbanisatiegraad, regio, opleidingsniveau, het aantal ongevallen waarbij de bestuurder in fout was de afgelopen 5 jaar en het schadeverleden van de laatste 5 jaar dat verbonden is aan de wagen waarvoor de verzekering werd afgesloten. De R² van het regressiemodel is Dit betekent dat er 42% van de variantie in de kostprijs verklaard wordt door het regressiemodel. Alle variabelen in het model droegen significant bij, behalve urbanisatiegraad en het schadeverleden van de laatste 5 jaar dat verbonden is aan de wagen waarvoor de verzekering werd afgesloten. Het is mogelijk dat deze variabelen in deze studie geen effect hebben omdat ze anders geoperationaliseerd zijn dan bij andere studies. Bovendien is het mogelijk dat urbanisatiegraad een effect kan opleveren bij andere types van autoverzekeringen in tegenstelling tot bij een BA-autoverzekering. De twee variabelen met de grootste verklarende waarde in het model zijn leeftijd (R²=0.18) en het aantal ongevallen waarbij de bestuurder in fout was de afgelopen 5 jaar (R²=0.11). 3.4 Tariferingsbureau Dit onderdeel handelt over het Tariferingsbureau. Personen die de verplichte BA- autoverzekering willen afsluiten, maar die door ten minste 3 verzekeraars geweigerd worden of alleen een verzekering kunnen afsluiten tegen een zeer hoge premie of vrijstelling, kunnen terecht bij het Tariferingsbureau voor dit type van autoverzekering. Een premie of vrijstelling wordt als zeer hoog beschouwd, wanneer deze zich boven de bij wet vastgelegde drempelwaarden bevindt. Men kan zich ofwel rechtstreeks richten tot het Tariferingsbureau ofwel via de verzekeringstussenpersoon. Veelal richten bestuurders, zowel jongeren als niet-jongeren, zich pas in laatste instantie tot het Tariferingsbureau om een BAautoverzekering te bekomen. Er zijn weinig jongeren die het Tariferingsbureau kennen. Dat is duidelijk zichtbaar in kruistabel 3. Minder dan 10% van de 18- tot 29-jarigen met een rijbewijs heeft ooit al gehoord van het bureau. Dit percentage is bovendien vermoedelijk ook nog een overschatting van de werkelijkheid aangezien de data verzameld zijn aan de hand van een self-completion vragenlijst, waarbij het mogelijk is om bij het invullen extra informatie op te zoeken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een overgrote meerderheid van de jongeren, ongeveer 80%, aangeeft geen idee te hebben van wat de belangrijkste opdracht van het Tariferingsbureau is. Uit de kruistabel blijkt verder dat van de overige 20%, die wel een idee hadden van wat de belangrijkste taak is van het Tariferingsbureau, de helft het juiste antwoord wist te geven op de vraag wat de belangrijkste opdracht is van het Tariferingsbureau. Ook dit aantal kan een overschatting zijn omdat al een aantal mogelijkheden werden aangereikt in de vragenlijst en jongeren eventueel naar het juiste antwoord gegokt kunnen hebben. De belangrijkste opdracht van het bureau bestaat erin de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te leggen voor personen die bij de verzekeraars niet langer of geen BA-autoverzekering kunnen afsluiten, of alleen maar tegen een zeer hoog tarief. 19

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o 07 Wegen als correctie ctie voor non-respons0o s Jelke Bethlehem Statistische Methoden (08005) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts WIE HEEFT VOORRANG: JONGE TURKEN OF PRILLE GRIJSAARDS? Een experimenteel onderzoek naar discriminatie op basis van persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten technisch verslag Bart Capéau,

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010 Rapport Nederland Den Haag, juni 2010 Leeswijzer Dit rapport is opgesteld in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval, in opdracht van de Stuurgroep zwerfafval. In het Impulsprogramma was opgenomen

Nadere informatie

Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten

Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten Bereik en impact van het project Boekbaby s bij ouders Onderzoek in opdracht van Stichting Lezen Promotor: Prof. Dr. Kris Van den Branden Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Colofon

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN Ingrid Schockaert en Ides Nicaise Inleiding Zowel de Belgische overheden als de Europese

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie