Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie"

Transcriptie

1 Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

2 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie Gegevensverzameling Resultaten en bespreking Bezit van een rijbewijs type B Proberen afsluiten van een verzekering op eigen naam Huidige autoverzekering Tariferingsbureau Conclusies Bijlagen Bijlage1: Steekproeftrekking Bijlage 2: Berekening van de gewichten Bijlage 3: Vragenlijst die gebruikt is voor de Car Insurance Survey... 27

3

4 1 Doel en onderwerp van de studie In 2012 heeft de heer Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, aan zijn administratie gevraagd de toegankelijkheid tot de verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor jonge autobestuurders te onderzoeken. De ADSEI stelde voor een enquête uit te voeren bij de jonge autobestuurders zelf en kreeg hiertoe van de minister de opdracht. Onderzoeken hoe de toegang verloopt voor jongeren tot een autoverzekering is dan ook het centrale doel van deze enquête. Er wordt onder meer onderzocht of weigeringen vaak voorkomen wanneer jongeren een autoverzekering proberen aan te gaan, hoe actief jongeren zijn in hun zoektocht naar een autoverzekering, op welke wijze jongeren een autoverzekering aangaan en of ze hiervoor al dan niet een beroep moeten doen op het Tariferingsbureau. Hiertoe werd een vragenlijst opgesteld, die via internet of schriftelijk kon ingevuld worden. In het volgend punt van dit rapport wordt de wijze van gegevensverzameling nader toegelicht. 3

5 2 Gegevensverzameling Om de informatie bij de jongeren te bekomen is, omwille van het leeftijdsprofiel van de doelgroep en de beschikbare middelen, geopteerd voor een web- (CAWI) en postale bevraging. De steekproef is getrokken uit het Rijksregister. Alle individuen van 18 tot en met 29 volledige jaren oud die in België verblijven en niet tot een collectief huishouden behoren, kwamen in aanmerking. Om de representativiteit van de netto-steekproef te bevorderen, werd bij de steekproeftrekking gestratificeerd op regio, urbanisatiegraad, geslacht, leeftijd en gezinsgrootte. De initiële steekproef bestond uit individuen. Door de lage respons en het gegeven dat 1 op 3 respondenten geen rijbewijs bezit, was een bijkomende steekproef van personen noodzakelijk om het vooropgestelde minimum aantal van voor analyse bruikbare respondenten te bereiken. Zie bijlage 1 voor meer informatie over de steekproeftrekking. De vragenlijst is een self-completion vragenlijst waarvan zowel een internetversie (CAWI) als een papieren versie (7 pagina s in kleur) (zie bijlage 3)werd ontwikkeld. Er werd gepeild naar: het actuele autogebruik, de wagen waar men de afgelopen 12 maanden het meest mee heeft gereden, afsluiten eerste autoverzekering op eigen naam, het Tariferingsbureau, socio-demografische kenmerken. De vragenlijst werd voorafgaandelijk bij 7 proefpersonen getest. Uit de test bleek dat de gemiddelde duur om de vragenlijst in te vullen 15 minuten bedraagt op voorwaarde dat de respondent goed op de hoogte is van de auto en de verzekering (of de eigenaar van de auto beschikbaar is) en de documenten (groene kaart, roze kaart, verzekeringspolis) bij de hand heeft. Omdat het Rijksregister geen adressen bevat, worden de respondenten steeds postaal benaderd: Alle geselecteerde respondenten krijgen een brief van de FOD Economie met de vraag om via een web-enquête mee te werken aan de enquête. De brief bevat de URL, hun login en paswoord. Er wordt niets gezegd over een mogelijke papieren versie. Respondenten die niet via internet meewerken, ontvangen een herinneringsbrief met papieren versie van de vragenlijst en omslag om de vragenlijst portvrij terug te sturen. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om via internet deel te nemen. Een tweede herinneringsbrief wordt gestuurd als het antwoord uit blijft. Het gaat om een brief met de URL van de web-enquête, de login en het paswoord. Uiteraard mag ook de schriftelijke vragenlijst, die bij de eerste herinneringsbrief werd opgestuurd, nog gebruikt worden. De eerste brieven werden op 27 maart verstuurd. Het veldwerk werd op 5 juli definitief afgesloten met ingevulde vragenlijsten, waarvan minstens een rijbewijs B hadden. 66% van de vragenlijsten werden via CAWI (internet) ingevuld, de overige 34% op papier. 4

6 De globale respons bedroeg na de tweede herinneringsbrief 17,1%. Slechts 3,6% van de respondenten vulden de vragenlijst in bij ontvangst van de eerste brief. Een eerste herinneringsbrief verhoogde de respons naar 9,3%. De respons was met 19,0% het hoogst in Wallonië. In Vlaanderen bedroeg de respons 17,2% en in Brussel 15,0%. Er was geen lineair effect op de respons voor wat betreft de leeftijd. De respons was hoger bij vrouwen (18,5%) dan bij mannen (15,8%). Voor de analyses werd de netto-steekproef gewogen in functie van de populatieverdeling voor regio, urbanisatiegraad, geslacht, gezinsgrootte, leeftijd en diploma. Zie bijlage 2 voor meer informatie over de berekening van de gewichten. Om kwaliteitsredenen werden 34 interviews niet weerhouden voor analyse. Bijgevolg bestaat de netto-steekproef uit respondenten. 5

7 3 Resultaten en bespreking In dit gedeelte worden de resultaten van de enquête over de autoverzekering bij jongeren besproken. Deze zijn bekomen door op de steekproefgegevens gekalibreerde gewichten toe te passen, zoals eerder al vermeld. Meer detail over het tot stand komen van de gekalibreerde gewichten is terug te vinden in bijlage 2. Dankzij de kalibratie is het mogelijk om uitspraken te doen voor de gehele onderzochte populatie. Dit gedeelte bestaat uit 4 onderdelen. Een eerste deel gaat over het rijbewijsbezit van jongeren. Het afsluiten van een autoverzekering op eigen naam is het thema dat in het volgende deel wordt besproken. Daarna gaat het over de huidige autoverzekering. Het laatste onderdeel handelt over het Tariferingsbureau. 3.1 Bezit van een rijbewijs type B Uit de enquête blijkt dat ongeveer 35 % van de jongeren niet in het bezit is van een rijbewijs B of hoger. Dit betekent dat deze groep van jongeren niet op zoek is naar een autoverzekering. In de grafiek hieronder kan men de exacte verdeling vinden van de categorie rijbewijs dat de jongeren bezitten, waarbij hoofdzakelijk de categorieën B of geen rijbewijs vertegenwoordigd zijn. Grafiek 1. Verdeling volgens categorie van het rijbewijs dat jongeren (18- tot 29-jarigen) behaald hebben. Verdeling categorie rijbewijs Rijbewijs type C of hoger 2,0 % Rijbewijs type B 63,4 % Rijbewijs type A 2,9 % Geen 31,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Om na te gaan of dit een representatief resultaat is voor de populatie, werd aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit (FOD Mobiliteit) gevraagd om geanonimiseerde gegevens te bezorgen over de verdeling qua leeftijd of geboortejaar van de jongeren uit de databank rijbewijzen. De FOD Mobiliteit heeft aan het verzoek kunnen voldoen en de door hen aangeleverde verdeling qua geboortejaar is gelinkt aan de verdeling qua geboortejaar van de populatie in het Rijksregister. Hieruit blijkt dat 61,8% van de 18- tot 29-jarigen een rijbewijs B of hoger behaald heeft, terwijl 38,2% van de jongeren nog niet in het bezit is van een rijbewijs B of hoger. Op basis van deze benchmark kan besloten worden dat het verschil tussen de verdelingen klein is. Bijgevolg kan het gevonden resultaat als representatief 6

8 beschouwd worden voor de populatie. Het kleine verschil zou verklaard kunnen worden doordat jongeren zonder rijbewijs iets minder geneigd zijn om deel te nemen aan de enquête. Deze percentages, bekomen door de data uit de databank rijbewijzen te linken aan de verdeling qua leeftijd van de jongeren in het Rijksregister, verbergen wel dat er binnen de groep van 18- tot 29-jarigen grote verschillen zijn wat betreft het bezitten van een rijbewijs B of hoger. Als een gedetailleerde analyse wordt gemaakt per geboortejaar, dan is het duidelijk dat het vooral de jongeren onder de 21 jaar zijn die nog geen rijbewijs B behaald hebben. De onderstaande grafiek toont dit duidelijk. Het is pas vanaf de leeftijd van 21 jaar, dus met geboortejaar 1992 of vroeger, dat er meer jongeren zijn met een rijbewijs B dan zonder. Grafiek 2. Verdeling bezit rijbewijs op basis van geboortejaar (extractie 2013). 100% 80% 60% 40% % met rijbewijs % zonder rijbewijs 20% 0% In de studie werd nagegaan of er een verband bestaat tussen het bezitten van een rijbewijs en leeftijd. Jongeren werden opgedeeld in twee groepen om een vergelijking te maken: enerzijds de 18- tot 24-jarigen en anderzijds de 25 tot 29-jarigen. Deze opdeling vloeit voort uit het feit dat in studies met betrekking tot jonge autobestuurders jongeren ofwel als 18- tot 24-jarigen worden gedefinieerd of als 18- tot 29-jarigen 1. In sommige studies zijn de 25-tot 29-jarigen inbegrepen en in andere niet, daarom is er voor gekozen om in deze studie deze twee groepen met elkaar te vergelijken. Een extra reden voor deze opdeling is dat uit de ongevallenstatistieken blijkt dat het risico op een ongeval afneemt wanneer jongeren de leeftijd van 25 jaar bereiken. 2 Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de premie die jongeren moeten betalen voor hun autoverzekering. Uit grafiek 3 blijkt dat er een significant verschil is tussen de 18- tot 24-jarigen en de 25- tot 29- jarigen wat betreft het bezit van een rijbewijs. Van de oudere groep jongeren zijn er 78,1% in het bezit van een rijbewijs B of hoger, terwijl dit percentage voor de 18- tot 24-jarigen maar 56,1% bedraagt. Bovendien toont de chi-kwadraattoets 3 aan dat er een significant verband (p<0.0001) bestaat tussen leeftijd en het hebben van een rijbewijs. 1 Zie studie BIVV naar risico voor jonge bestuurders in het verkeer, 2011, p.37 2 Zie studie BIVV naar risico voor jonge bestuurders in het verkeer, 2011, p.37 3 Er werd voor alle chi-kwadraattoetsen in deze analyse gebruikt gemaakt van de SURVEYFREQ-procedure in SAS om een correcte uitspraak te doen over de significantietoetsen bij gebruik van gewichten in de analyse. 7

9 Grafiek 3. Verdeling bezit rijbewijs op basis van leeftijdsgroepen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,9% 43,9% 34,6% 78,1% 56,1% 65,4% 18- tot 24-jarigen 25- tot 29-jarigen 18- tot 29-jarigen GEEN rijbewijs B of hoger Rijbewijs B of hoger 3.2 Proberen afsluiten van een verzekering op eigen naam Wanneer jongeren een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering willen afsluiten als bestuurder van een wagen, kunnen ze dit doen op eigen naam of ze kunnen zich laten inschrijven als bestuurder in de verzekeringspolis van iemand anders. In het eerste geval is de jongere zelf de verzekeringnemer en gaat hij dus zelf een verzekering aan. In het andere geval sluit een andere persoon de verzekering af, maar staat in de polis vermeld dat ook de jongere met de wagen rijdt waarvoor de autoverzekering is afgesloten. In dit gedeelte worden de activiteiten behandeld die jongeren ondernemen om een verzekering af te sluiten op eigen naam. Eerst zal besproken worden hoeveel jongeren met een rijbewijs een poging ondernemen om een verzekering aan te gaan op eigen naam. Daarna gaat het over het aantal offertes die jongeren gevraagd en bekomen hebben. Vervolgens gaat het in dit onderdeel over de jongeren die geweigerd zijn geweest door verzekeringsaanbieders bij hun poging om op eigen naam een autoverzekering aan te gaan. Tot slot wordt nagegaan met welke uitspraak het resultaat van de poging het best omschreven kan worden. De activiteitsgraad van de jongeren om een verzekering af te sluiten op eigen naam, ligt niet echt hoog. Ongeveer 4 op de 10 jongeren met een rijbewijs B of hoger heeft ooit zelf een poging ondernomen om een autoverzekering voor privédoeleinden af te sluiten op eigen naam. In de grafiek hieronder is de gedetailleerde verdeling te zien. 8

10 Grafiek 4. Percentage jongeren die proberen een autoverzekering op eigen naam af te sluiten. Geen poging ondernomen 58,8% Poging ondernomen 41,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Voor de jongeren die momenteel tussen de 18 en de 29 jaar oud zijn, is er een verschil in activiteitsgraad om een verzekering af te sluiten. Het verschil wordt getoond in grafiek 5. Ongeveer een kwart van de jongeren die momenteel tussen de 18 en de 24 jaar oud zijn, heeft tot op heden al een poging ondernomen om een autoverzekering op eigen naam aan te gaan. Bij de jongeren tussen de 25 en de 29 jaar daarentegen bedraagt dit percentage 58,2%. Bovendien blijkt uit de chi-kwadraattoets dat het om een significant verschil gaat (p<0.0001). Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat de huidige leeftijd van de jongeren niet noodzakelijk overeenkomt met de leeftijd waarop men voor het eerst geprobeerd heeft om een verzekering op eigen naam af te sluiten. Grafiek 5. Verdeling poging om verzekering af te sluiten op eigen naam volgens leeftijdsgroepen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75,8% 41,8% 58,8% GEEN poging ondernomen Poging ondernomen 30% 20% 10% 0% 58,2% 41,2% 24,2% 18- tot 24-jarigen 25- tot 29-jarigen 18-tot 29-jarigen Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het vooral mensen die eigenaar zijn van de wagen waarmee ze rondrijden, een autoverzekering afsluiten op eigen naam. Er kan aangenomen 9

11 worden dat het minder vaak voorkomt dat men, wanneer men een jongere leeftijd heeft, ook eigenaar is van de wagen waarmee men rijdt. Uit deze studie blijkt er steun voor deze hypothese. Volgens de chikwadraattoets is er een significant verband (p< ) tussen leeftijd en het eigenaar zijn van de wagen waarmee men rijdt. Jongeren met een leeftijd tussen de 25 en 29 jaar rijden vaker rond met de wagen waarvan ze ook de eigenaar zijn ten opzichte van jongeren die 18 tot 24 jaar oud zijn. Wanneer men naar de huidige leeftijd van de jongeren kijkt, mag men bovendien niet vergeten dat wie ouder is al meer tijd en meer kansen gehad heeft om een verzekering op eigen naam af te sluiten. Vervolgens wordt nagegaan hoeveel offertes jongeren vragen aan en bekomen van verzekeraars, wanneer ze voor het eerst een poging ondernemen om een autoverzekering op eigen naam af te sluiten. In de analyses hieronder gaat het dus alleen over jongeren die ooit al geprobeerd hebben om op eigen naam een autoverzekering af te sluiten. Bijna de helft van deze jongeren vraagt maar één offerte aan de verzekeraars in hun zoektocht naar een autoverzekering op eigen naam. Dat kan men vaststellen in grafiek 6. Minder dan 5% vraagt 5 of meer offertes aan de verzekeraars. Wat opvalt is dat 15,4% van de jongeren geen offertes aanvragen wanneer ze voor het eerst op eigen naam een autoverzekering willen bekomen, maar zonder offerte direct bij een verzekeraar een autoverzekering, al dan niet op eigen naam, afsluiten. Indien er geen of maar 1 offerte gevraagd wordt, gaan de jongeren vermoedelijk naar de verzekeraar waar de ouders en/of andere familieleden al klant zijn. Dit is echter niet aan te tonen met deze enquête. Aangezien de jongeren niet erg bedrijvig zijn in het vragen naar offertes, is het niet zo verwonderlijk dat bijna de helft ook slechts één offerte bekomt bij de eerste poging om een autoverzekering op eigen naam af te sluiten. Het percentage jonge bestuurders dat geen offertes heeft bekomen, is licht gestegen naar 19,3% onder andere ten gevolge van weigeringen. Bijgevolg kan besloten worden dat de jongeren bij hun eerste poging maar in zeer beperkte mate een vergelijking maken tussen de tarieven van meerdere verzekeraars. Grafiek 6. Verdeling van aantal gevraagde en bekomen offertes. 60% 50% 40% 48,1% 49,2% 30% Gevraagd 20% 10% 15,4% 19,3% 14,1% 14,8% 13,8% 11,3% 3,8% 2,9% 4,8% 2,5% Bekomen 0% Geen offertes 1 offerte 2 offertes 3 offertes 4 offertes 5 of meer offertes 10

12 De percentages van het aantal weigeringen die jongeren, die voor het eerst een poging ondernamen om een autoverzekering af te sluiten op eigen naam, zijn tegengekomen, staan weergegeven in grafiek 7. Er dient opgemerkt te worden dat het hierbij om expliciete weigeringen gaat. Het percentage jongeren aan wie één keer geweigerd werd om een offerte op te maken, bedraagt 4,9%. Het percentage jongeren die twee keer zijn geweigerd door een verzekeraar is kleiner en bedraagt 2,4%. Dit percentage is ongeveer even groot als dat voor de jongeren die drie of meer weigeringen te slikken kregen. Een kleine 10% van de jongeren is dus tijdens zijn zoektocht naar een autoverzekering op eigen naam geweigerd door een verzekeraar. Een grote meerderheid van ongeveer 80% van de jongeren geeft aan dat de verzekeraars niet geweigerd hebben om een offerte op te maken. Een restcategorie van ongeveer 10% kan zich niet meer herinneren of ze tijdens hun poging om een autoverzekering op eigen naam af te sluiten, al dan niet een weigering zijn tegengekomen. Eveneens werd nagegaan of er een significant verband bestaat tussen leeftijd en geweigerd worden om een offerte op te maken voor een autoverzekering op eigen naam. Uit de chi-kwadraattoets blijkt dat er hiertussen geen significante samenhang is (p=0.82). Jonge bestuurders tussen de 18 en de 24 jaar worden dus niet meer of minder geweigerd dan jonge bestuurders van 25- tot 29-jaar. Grafiek 7. Verdeling van aantal weigeringen om een offerte te maken. Aantal weigeringen Weet het niet 10,0% Drie of meer weigeringen 2,2% Twee weigeringen 2,4% Een weigering 4,9% Geen weigering 80,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% In tabel 1 is de verdeling zichtbaar van hoe jongeren, die geprobeerd hebben om zelf een autoverzekering op eigen naam af te sluiten, hun eerste poging evalueren. De jongeren moesten een keuze maken uit een aantal uitspraken en deze aanduiden die het best paste bij hun ervaring om zelf een autoverzekering op eigen naam aan te gaan. Voor de overgrote meerderheid van de jongeren komt de uitspraak Er is bij een verzekeringsmaatschappij een autoverzekering afgesloten met mijzelf als gebruikelijke bestuurder het best overeen met hun toenmalige situatie. Voor ongeveer 87% van de jongeren weerspiegelt deze uitspraak het best het resultaat van hun eerste poging om op eigen naam 11

13 een autoverzekering af te sluiten. Een kleine 10% heeft bij zijn eerste poging een autoverzekering afgesloten met iemand anders als gebruikelijke bestuurder van de wagen, maar met zichzelf als 2 de bestuurder. De andere uitspraken blijken niet zo goed het resultaat van de eerste poging weer te geven en zijn slechts voor een kleine groep jongeren van toepassing. Tabel 1. Verdeling van uitspraak die het best overeenkomt met eerste poging autoverzekering af te sluiten. UITSPRAAK PERCENTAGE Er is bij een verzekeringsmaatschappij een autoverzekering afgesloten met mijzelf als gebruikelijke bestuurder 87,2% Er is bij het Tariferingsbureau een autoverzekering afgesloten met mijzelf als gebruikelijke bestuurder 0,4% Er is een autoverzekering afgesloten met iemand anders als gebruikelijke bestuurder en mezelf als 2 de bestuurder 9,4% Er is een autoverzekering afgesloten met iemand anders als gebruikelijke bestuurder en mijn naam werd niet als bestuurder in de polis vermeld en ik heb niet zelf met het 0,3% voertuig gereden Er is een autoverzekering afgesloten met iemand anders als gebruikelijke bestuurder en mijn naam werd niet als bestuurder in de polis vermeld, maar ik heb wel zelf met 1,2% het voertuig gereden Er werd voor de wagen destijds geen autoverzekering afgesloten 1,5% TOTAAL 100,0% 3.3 Huidige autoverzekering In dit deel zal eerst besproken worden wie als hoofdbestuurder vermeld staat in de verzekeringspolis van de auto waar de jongere het afgelopen jaar het vaakst mee gereden heeft en daarna zal het gaan over de kostprijs van de autoverzekering. Belangrijk is te vermelden dat bij de analyses alleen rekening is gehouden met een BA-autoverzekering (=verzekering burgerlijke aansprakelijkheid). Aanvullingen aan deze verzekering, zoals bijvoorbeeld rechtsbijstand of andere types van verzekeringen, zoals een gedeeltelijke of volledige omniumverzekering, zijn niet weerhouden. Het is mogelijk dat verschillende personen met dezelfde wagen rijden. De persoon of personen die hoofdzakelijk gebruik maken van de wagen staan vermeld in de polis als gebruikelijke bestuurder of hoofdbestuurder. Het is echter ook mogelijk om andere personen als occasionele bestuurder te vermelden in de verzekeringspolis. Uit de enquête komt naar voren dat meer dan de helft van de jongeren, meer bepaald 55%, zelf als hoofdbestuurder staat vermeld in de verzekeringspolis. Een andere mogelijkheid die vaak voorkomt, is dat één of beide ouders als gebruikelijke hoofdbestuurder staan opgegeven. Deze optie wordt door net geen derde van de jongeren gebruikt. Iets minder dan 9% geeft aan te rijden met de wagen waarvan de partner in de polis vermeld staat als hoofdbestuurder. Andere opties worden bijna niet toegepast. De gedetailleerde verdeling is te zien in grafiek 8. 12

14 Grafiek 8. Verdeling van de verzekeringspolissen volgens de persoon die vermeld staat als hoofdbestuurder. 60% 50% 55,0% 40% 30% 32,5% 20% 10% 0% 8,7% 1,3% 1,0% 1,5% Het gebeurt dat personen die niet de hoofdbestuurder of de gebruikelijke bestuurder zijn, vaker met een wagen rijden dan de in de verzekeringspolis vermelde hoofdbestuurder voor die wagen. Wat ook voorkomt, is dat een gebruikelijke bestuurder van een wagen, mogelijk bewust, niet vermeld wordt. Wanneer de effectieve bestuurder een ander risicoprofiel heeft dan de hoofdbestuurder, is het risico in de verzekeringspolis niet correct beschreven. Het in de polis opzettelijk onjuist laten beschrijven van een risico kan voor problemen zorgen in geval van een ongeval. Een meerderheid van de jongeren, namelijk 61,9%, die niet zelf als hoofdbestuurder of gebruikelijke bestuurder in de polis staan, rijden in werkelijkheid minder kilometers dan de persoon die als hoofdbestuurder in de polis vermeld staat. Dat is te zien in kruistabel 1. Voor de meerderheid is er dus een correcte inschatting van het risico, omdat de vermelde hoofdbestuurder ook effectief de meeste kilometers met de wagen rijdt. Echter, ongeveer een kwart van de jongeren rijdt meer kilometers met de wagen dan de in de verzekeringspolis vermelde hoofdbestuurder. Indien in dit geval de in de polis vermelde hoofdbestuurder iemand van de ouders is en de effectieve bestuurder iemand van de kinderen met minder rijervaring, kunnen er problemen opduiken in geval van een ongeval. Uit de kruistabel blijkt dat ongeveer 17% van de jongeren zich in deze situatie bevinden. De overige 15% die niet als hoofdbestuurder in de polis vermeld staan, heeft het afgelopen jaar ongeveer evenveel kilometers gereden als de in de polis vermelde hoofdbestuurder. Ook voor deze groep zouden er zich problemen kunnen voordoen indien er een wezenlijk verschil is qua risicoprofiel ten opzichte van de in de polis vermelde hoofdbestuurder. 13

15 Kruistabel 1. Situatie van jonge bestuurders die niet in de polis staan vermeld als hoofdbestuurder. 4 Hoofdbestuurder in de polis Meer kilometers gereden dan hoofdbestuurder Minder kilometers gereden dan hoofdbestuurder Evenveel kilometers gereden dan hoofdbestuurder TOTAAL Partner 4,2% 11,0% 4,3% 19,4% Een van de ouders 17,0% 46,4% 9,0% 72,3% Ander familielid 0,4% 2,0% 0,6% 3,0% Iemand anders 0,5% 1,3% 0,5% 2,3% Geen hoofdbestuurder vermeld 1,1% 1,4% 0,7% 3,2% TOTAAL 23,1% 61,9% 15,0% 100,0% Zoals reeds opgemerkt in de vorige paragrafen, is er een groep jongeren die met de wagen rijden waarvan (iemand van) de ouders als hoofdbestuurder vermeld staan in de polis. Wanneer deze verdeling gekruist wordt met de familiale situatie en de leeftijd van de jongeren, dan levert dit interessante inzichten op. Deze kan men nalezen in de kruistabellen 2.1, 2.2 en 2.3. Elke kruistabel geeft per familiale situatie de verdeling weer van wie er als hoofdbestuurder vermeld staat en dit opgesplitst per leeftijdscategorie. Voor de leeftijdscategorieën is dezelfde indeling gebruikt als bij de eerder besproken analyses in dit onderdeel. Kruistabel 2.1 Kruising tussen leeftijd en wie er als hoofdbestuurder in de polis vermeld staat voor jongeren die bij de ouders wonen. Hoofdbestuurder polis Leeftijdscategorieën jaar jaar TOTAAL Ikzelf 25,0% 16,0% 41,0% Mijn partner 1,2% 0,2% 1,4% Mijn ouders 48,2% 5,7% 53,9% Ander familielid 1,7% 0,0% 1,7% Iemand anders 0,5% 0,0% 0,5% Geen hoofdbestuurder 1,2% 0,3% 1,5% TOTAAL 77,8% 22,2% 100,0% 4 Door afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. 14

16 Kruistabel 2.2 Kruising tussen leeftijd en wie er als hoofdbestuurder in de polis vermeld staat voor jongeren die alleen wonen 5. Hoofdbestuurder polis Leeftijdscategorieën jaar jaar TOTAAL Ikzelf 20,8% 54,9% 75,7% Mijn partner 0,8% 2,7% 3,5% Mijn ouders 5,0% 11,5% 16,4% Ander familielid 0,0% 1,0% 1,0% Iemand anders 0,0% 2,9% 2,9% Geen hoofdbestuurder 0,0% 0,5% 0,5% TOTAAL 26,6% 73,4% 100,0% Kruistabel 2.3 Kruising tussen leeftijd en wie er als hoofdbestuurder in de polis vermeld staat voor jongeren die met hun partner samenwonen. Hoofdbestuurder polis Leeftijdscategorieën jaar jaar TOTAAL Ikzelf 11,9% 56,3% 68,2% Mijn partner 5,4% 15,9% 21,3% Mijn ouders 2,8% 4,0% 6,8% Ander familielid 0,2% 0,7% 0,9% Iemand anders 0,5% 0,6% 1,1% Geen hoofdbestuurder 0,3% 1,4% 1,7% TOTAAL 21,1% 78,9% 100,0% Ongeveer de helft van de jongeren die nog bij de ouders inwonen, zijn 18- tot 24-jarigen die rijden met de wagen waarvan (een van) de ouders als hoofdbestuurders in de autoverzekeringspolis staan vermeld. De tweede grootste categorie, ongeveer een kwart van de jongeren die nog bij de ouders wonen, zijn tussen de 18 en 24 jaar, maar staan zelf als hoofdbestuurder vermeld in de polis van de wagen waarmee ze rijden. Een derde grote groep van jongeren die nog thuis wonen bestaat uit 25- tot 29-jarigen die ook zelf staan vermeld als hoofdbestuurder in de polis. De andere mogelijkheden zijn niet zo vaak voorkomend. 5 Door afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. 15

17 De situatie voor jongeren die alleen wonen of samenwonen met hun partner ziet er anders uit. Meer dan de helft van de jongeren die ofwel alleen ofwel samenwonen met hun partner is tussen de 25 en de 29 jaar en staat zelf vermeld als hoofdbestuurder in de polis. De tweede grootste groep jongeren die alleen wonen, ongeveer 20%, bestaat uit 18- tot 24-jarigen die zelf als hoofdbestuurder worden vermeld in de polis. Voor de jongeren die met hun partner samenwonen, wordt de tweede grootste groep, ongeveer 16%, gevormd door jongeren tussen de 25 en de 29 jaar waarbij de partner staat vermeld als hoofdbestuurder in de polis van de wagen waarmee men rijdt. De derde grootste groep van jongeren die alleen wonen, ruim 11%, wordt gevormd door 25-tot 29-jarigen waarbij, verrassend genoeg, de ouders als hoofdbestuurder in de polis staan vermeld. Bij de jongeren die met hun partner samenwonen bestaat de derde grootste groep, ongeveer 12%, uit jongeren tussen de 18 en de 24 jaar die zelf als hoofdbestuurder in de polis staan van de wagen waarmee ze rijden. Net als bij de jongeren die bij de ouders wonen, zijn de andere mogelijkheden voor de jongeren die alleen wonen of samenwonend zijn, niet zo vaak voorkomend. Voor jongeren die nog bij de ouders wonen, zeker voor de 18- tot 24-jarigen, verloopt de toegang tot een autoverzekering veelal via de ouders, terwijl de jongeren die ofwel alleen wonen ofwel samenwonen met hun partner meestal zelf toegang zoeken tot een autoverzekering waarbij ze zelf als hoofdbestuurder of gebruikelijke bestuurder vermeld staan. Voor de analyse van het verkoopkanaal is alleen rekening gehouden met jongeren die eigenaar zijn van de wagen die verzekerd is en die minimaal een BA-autoverzekering hebben afgesloten. Ongeveer 4 op de 10 jongeren heeft een verzekering afgesloten bij een onafhankelijke makelaar. Het tweede meest gebruikte verkoopkanaal door jongeren is een bankagentschap of een agent van een bank of verzekeringsmaatschappij. Iets meer dan een derde van de jongeren heeft langs deze weg een autoverzekering afgesloten. Directe verzekeraars vervolledigen de top-3 van de meest gebruikte verkoopkanalen. De gedetailleerde cijfers staan in grafiek 9. Grafiek 9. Verkoopkanaal waar de autoverzekering is afgesloten 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 38,2% 34,1% 23,0% 1,6% 3,1% Verkoopkanaal 16

18 Wanneer men kijkt naar de kostprijs van een autoverzekering, dan blijken jongeren niet geneigd om voorwaarden te verbinden aan hun autoverzekering. Ook al is het gebruikelijk dat verzekeraars hierdoor een korting geven op de premie voor de autoverzekering, toch heeft meer dan 90% van de jongeren geen voorwaarden laten opnemen in de verzekeringspolis. Dat valt af te leiden uit grafiek 10. De meest gegeven antwoordmogelijkheid door jongeren die 1 of meerdere voorwaarden hebben laten verbinden aan hun autopolis was dat er andere voorwaarden waren opgenomen dan de voorwaarden die opgesomd werden in de vragenlijst. De verplichting om andere bank- of verzekeringsproducten aan te kopen werd daarna het vaakst als antwoord gegeven door jongeren die voorwaarden lieten opnemen om een gunstiger tarief voor hun polis te bekomen. Welke voorwaarden er in de studie als antwoordmogelijkheid werden aangeboden is terug te vinden in vraag 20 en vraag 33 in de vragenlijst die als bijlage 3 bij dit rapport is toegevoegd. Grafiek 10. Voorwaarden verbonden aan de autoverzekeringspolis. Met voorwaarden 8,7% Zonder voorwaarden 91,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voor de analyses naar de prijs van een BA-autoverzekering zijn alleen de bestuurders weerhouden die een geldig rijbewijs hebben, die bovendien eigenaar zijn van de wagen waarmee ze rijden én vermeld staan als hoofdbestuurder in de verzekeringspolis. Gemiddeld betaalden de jonge bestuurders tussen de 18 en de 29 jaar een premie van 662,78 euro voor een BA-autoverzekering, terwijl de mediaan uitkomt op 575 euro. De laagste premie bedroeg 301 euro, tegenover 2048 euro voor de hoogste premie. De standaarddeviatie bedraagt 309,90 euro. Door de analyse af te bakenen zoals in de voorgaande paragraaf vermeld, is het aantal respondenten in de steekproef beperkt tot 372. Bijgevolg moet men voorzichtig zijn met veralgemeningen over de gekalibreerde gemiddelden in dit onderdeel. In het histogram hieronder (grafiek 11) is de spreiding van de jongeren te zien voor het bedrag dat ze aan hun BA-autoverzekering betaald hebben. Het betaalde bedrag is opgedeeld in een aantal klassen. Meer dan de helft van de jongeren betaalt een premie tussen de 301 en de 600 euro. Minder dan 2% van de jongeren betaalt meer dan 1500 euro voor zijn BA-autoverzekering. 17

19 Grafiek 11. Histogram van de door jongeren betaalde premies voor een BA-autoverzekering. 35,0% 30,0% 26,5% 30,1% Percentage jongeren 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 14,9% 11,3% 6,6% 4,3% 1,3% 3,4% 0,0% 0,4% 0,9% 0,4% 0,0% 301 tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot 2100 Bedrag premie in euro Er is een verschil in het premiebedrag tussen wat bestuurders tussen de 18 en de 24 jaar en bestuurders tussen de 25 en de 29 jaar gemiddeld betalen. Als alleen de 18- tot 24-jarigen in rekening worden gebracht, dan betaalt deze groep gemiddeld 820,61 euro. De standaarddeviatie bedraagt 371,35 euro. Dit gemiddelde is hoger dan wat de 25- tot 29-jarigen gemiddeld betalen als premiebedrag. De laatsten betalen gemiddeld 574,70 euro voor hun BA-autoverzekering. De premies die deze groep betaalt, zijn ook homogener, aangezien de standaarddeviatie 225,86 euro bedraagt. De gemiddelde premie die jongeren tussen de 25 en de 29 jaar betalen voor hun BA-autoverzekering ligt ongeveer 30% lager ten opzichte van de premie die de 18- tot 24-jarigen voor hun BA-autoverzekering betalen, wanneer men de gemiddelde premie van de 18- tot 24-jarigen als referentiepunt neemt. Verder werd er een correlatie gevonden tussen de leeftijd van de verzekerde en het betaalde premiebedrag. De correlatie is significant en de correlatiecoëfficiënt bedraagt Dit duidt op een samenhang tussen het hebben een jongere leeftijd en het betalen van een hogere premie voor de BAautoverzekering. De grootte van de correlatiecoëfficiënt wijst op een matig verband. Niet alleen leeftijd is een factor die in verband staat met het te betalen premiebedrag. Aangezien er meerdere factoren zijn die een invloed kunnen uitoefenen op de prijs van een BA-autoverzekering, werd een regressiemodel 6 ontwikkeld om te controleren welke factoren er van belang zijn. De volgende 6 Er werd voor deze regressieanalyse gebruikt gemaakt van de SURVEYREG-procedure in SAS om een correcte uitspraak te kunnen doen bij gebruik van gekalibreerde gewichten. 18

20 variabelen zijn opgenomen in het regressiemodel: leeftijd, het vermogen in kilowatt van de wagen, het aantal jaren dat men zijn of haar rijbewijs heeft, urbanisatiegraad, regio, opleidingsniveau, het aantal ongevallen waarbij de bestuurder in fout was de afgelopen 5 jaar en het schadeverleden van de laatste 5 jaar dat verbonden is aan de wagen waarvoor de verzekering werd afgesloten. De R² van het regressiemodel is Dit betekent dat er 42% van de variantie in de kostprijs verklaard wordt door het regressiemodel. Alle variabelen in het model droegen significant bij, behalve urbanisatiegraad en het schadeverleden van de laatste 5 jaar dat verbonden is aan de wagen waarvoor de verzekering werd afgesloten. Het is mogelijk dat deze variabelen in deze studie geen effect hebben omdat ze anders geoperationaliseerd zijn dan bij andere studies. Bovendien is het mogelijk dat urbanisatiegraad een effect kan opleveren bij andere types van autoverzekeringen in tegenstelling tot bij een BA-autoverzekering. De twee variabelen met de grootste verklarende waarde in het model zijn leeftijd (R²=0.18) en het aantal ongevallen waarbij de bestuurder in fout was de afgelopen 5 jaar (R²=0.11). 3.4 Tariferingsbureau Dit onderdeel handelt over het Tariferingsbureau. Personen die de verplichte BA- autoverzekering willen afsluiten, maar die door ten minste 3 verzekeraars geweigerd worden of alleen een verzekering kunnen afsluiten tegen een zeer hoge premie of vrijstelling, kunnen terecht bij het Tariferingsbureau voor dit type van autoverzekering. Een premie of vrijstelling wordt als zeer hoog beschouwd, wanneer deze zich boven de bij wet vastgelegde drempelwaarden bevindt. Men kan zich ofwel rechtstreeks richten tot het Tariferingsbureau ofwel via de verzekeringstussenpersoon. Veelal richten bestuurders, zowel jongeren als niet-jongeren, zich pas in laatste instantie tot het Tariferingsbureau om een BAautoverzekering te bekomen. Er zijn weinig jongeren die het Tariferingsbureau kennen. Dat is duidelijk zichtbaar in kruistabel 3. Minder dan 10% van de 18- tot 29-jarigen met een rijbewijs heeft ooit al gehoord van het bureau. Dit percentage is bovendien vermoedelijk ook nog een overschatting van de werkelijkheid aangezien de data verzameld zijn aan de hand van een self-completion vragenlijst, waarbij het mogelijk is om bij het invullen extra informatie op te zoeken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een overgrote meerderheid van de jongeren, ongeveer 80%, aangeeft geen idee te hebben van wat de belangrijkste opdracht van het Tariferingsbureau is. Uit de kruistabel blijkt verder dat van de overige 20%, die wel een idee hadden van wat de belangrijkste taak is van het Tariferingsbureau, de helft het juiste antwoord wist te geven op de vraag wat de belangrijkste opdracht is van het Tariferingsbureau. Ook dit aantal kan een overschatting zijn omdat al een aantal mogelijkheden werden aangereikt in de vragenlijst en jongeren eventueel naar het juiste antwoord gegokt kunnen hebben. De belangrijkste opdracht van het bureau bestaat erin de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te leggen voor personen die bij de verzekeraars niet langer of geen BA-autoverzekering kunnen afsluiten, of alleen maar tegen een zeer hoog tarief. 19

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN 4 BEPALEN VAN GEWICHTEN Van het totaal aantal huishoudens die uit het Rijksregister geselecteerd waren (zgn. bruto-steekproef), hebben er een aantal niet meegewerkt aan de enquête. Zulke non-respons veroorzaakt

Nadere informatie

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden 4.2. Participatiegraad Om de vooropgestelde steekproef van 10.000 personen te realiseren, werden 35.023 huishoudens geselecteerd op basis van het Nationaal Register. Met 11.568 huishoudens werd gepoogd

Nadere informatie

Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen

Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen Onderzoek in samenwerking met de Stichting P&V Rapport 1 Kort Technisch Verslag Toekomstonderzoek MARK ELCHARDUS & PETRUS TE BRAAK Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep

Nadere informatie

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken 3.3 Effectief gebruikte gewichten verplaatsingen Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken Dag fi Maand fl maandag dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013 dr. Brenda Casteleyn dr. Brenda Casteleyn www.keu6.be Page 2 1. Theorie Met spreiding willen we in één getal uitdrukken hoe verspreid de gegevens zijn: in hoeveel

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 VREG - Technisch rapport nr. I109 (ATec1428_I109_D) Dimarso N.V., opererend onder de commerciële

Nadere informatie

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT Inhoud TARIEFFICHE LICHTE VRACHT 1. Bonus-malusschaal in burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 1 2. Bijlage woonzones burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 5 3. Volledige omnium met aankoopprijsgarantie...

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Date : 19 april 2010 Reference : 14280.PW.ND.mr GfK Panel Services Benelux is gecertificeerd voor het

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Memo. 6 januari aan Lotte Vermey cc van Vincent de Heij. onderwerp Steekproef voor het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland 2014.

Memo. 6 januari aan Lotte Vermey cc van Vincent de Heij. onderwerp Steekproef voor het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland 2014. aan Lotte Vermey cc van Vincent de Heij Memo onderwerp Steekproef voor het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland 2014. 6 januari 2015 Introductie Voor het onderzoek Sociaal Vitaal Platteland 2014, dat het

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Stap 1: Bepalen van het doel

Stap 1: Bepalen van het doel Ontwerp van een onderzoeksproject Stap 1: Bepalen van het doel Eerst en vooral moet je weten wat je te weten wil komen en waarom. Het antwoord op deze vragen bepaalt Wat je zal moeten meten en hoe (doelvariabelen

Nadere informatie

Rapportage bijzondere bijstand 2014

Rapportage bijzondere bijstand 2014 Rapport Rapportage bijzondere bijstand 2014 Vinodh Lalta Thomas Slager 30 oktober 2015 CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2005-2014 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek 1.1 Achtergrond Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In het OVG worden een

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2006-2015 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT

OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN: ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S OKTOBER 2013 TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT Dit technisch-statistisch rapport omvat de technische specificaties, conform de aanbevelingen van

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat

Nadere informatie

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd 2007-2008 Modeloplossing Opmerking vooraf: Deze modeloplossing is een heel volledig antwoord op de gestelde vragen. Om de maximumscore op een vraag

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober - november 2016

Nieuwsbrief oktober - november 2016 Nieuwsbrief oktober - november 2016 1. Hoe een jonge bestuurder verzekeren 2. Inschrijving elektrische fietsen 3. Overgangsmaatregel bromfietsen 4. Wagen staat buiten? Hoe een jonge bestuurder verzekeren?

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Technisch rapport kiesintentiemetingen

Technisch rapport kiesintentiemetingen Technisch rapport kiesintentiemetingen (In te vullen door het betrokken instituut en terug te sturen naar het secretariaat Febelmar, ter publicatie op de Febelmar website.) Dit rapport omvat een geheel

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/049 ADVIES NR 09/10 VAN 2 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2009 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie Algemeen De studie Jongeren en Gezondheid maakt deel uit van de internationale studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 Een derde van onze uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische huishoudens in 2016 Een derde van het huishoudbudget ging naar de woning; 15%

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN

GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN NATIONALE ENQUÊTE MOBILITEIT GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN Deze gezinsvragenlijst is bestemd voor de van het gezin. Mogen wij u vragen om: deze gezinsvragenlijst

Nadere informatie

Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef R NL

Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef R NL (D/2017/0779/34) Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef. 2017 - R - 06 - NL KCC-studie gefinancierd door en in samenwerking met Analyse in navolging

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van de schadegevallen

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De steekproefopzet bepalen

Hoofdstuk 1. De steekproefopzet bepalen Hoofdstuk 1 De steekproefopzet bepalen Basisbegrippen bij steekproeven en steekproeftrekking Populatie: de complete groep die wordt bestudeerd, zoals aangegeven in de doelen van het onderzoeksproject Managers

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie