Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg"

Transcriptie

1 Uitkomsten CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg Arkin, Novarum november nuari 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I Kern-set prestatie-indicatoren Kern-set prestatie-indicatoren Typen indicatoren Cliëntervaringen Aanleveren gegevens De CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg De vragenlijst Ervaringsvragen Antwoorden Achtergrondvragen De doelgroep De rapportage Staafdiagrammen Vergelijkingen De CQ-index bij Novarum Steekproeftrekking Informatievoorziening Dataverzameling Respons Uitkomsten Indicatorscores DEEL II Conclusies Aanbevelingen Top-2 Box scores per indicator Bijlage: Vragen CQI gerubriceerd naar de thema s en indicatoren... 53

4

5 Inleiding DEEL I Voor u ligt de rapportage van de cliëntenraadpleging die is gehouden met de CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg onder cliënten van Novarum. Deze rapportage is onderverdeeld in een DEEL I en DEEL II. In DEEL I wordt in hoofdstuk 1 teruggeblikt op de ontwikkeling van de Kern-set prestatieindicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en de achtergrond van de CQ-index. Hoofdstuk 2 gaat wat dieper in op de CQ-index voor ervaringen met geestelijke gezondheidszorg, en de manier waarop de uitkomsten gepresenteerd worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de gang van zaken rondom de CQ-index bij Novarum. Hierin wordt beschreven hoe de steekproeftrekking, informatievoorziening en dataverzameling is verlopen. Vervolgens worden de respons en de uitkomsten van het onderzoek weergegeven. In DEEL II van deze rapportage worden de uitkomsten weergegeven in Top-2 Box scores en worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Dit deel valt niet onder de richtlijnen van de CQ-index en om deze reden ook niet onder het accreditaat van Facit als CQI-meetbureau. We voegen dit deel echter graag aan onze rapportage toe, vanuit de overtuiging dat de informatie in dit deel uw organisatie van dienst kan zijn bij het maken van borgings- en verbeterplannen en het vasthouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van Novarum. Als bijlage vindt u een overzicht van de vragen van de CQ-index, gerubriceerd naar de thema s en indicatoren van de Kern-set prestatie-indicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Facit, Velsen-Noord Corien Bosveld februari 2015

6

7 1 Kern-set prestatie-indicatoren 1.1 Kern-set prestatie-indicatoren Alle instellingen in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg met een Wet toelating zorginstellingenerkenning (WTZi-erkenning) 1 zijn verplicht om via de Kern-set 2013 hun zorgkwaliteit te rapporteren. De kern-set prestatie-indicatoren is ingedeeld in drie thema s: Effectiviteit Veiligheid Cliëntgerichtheid Deze drie thema s zijn een vertaling van 'kwaliteit van zorg' zoals de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) die omschrijft. Daarin staat namelijk dat de kwalitatief goede zorg doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van cliënt moet zijn. 1.2 Typen indicatoren In de kern-set prestatie-indicatoren worden drie soorten indicatoren onderscheiden: structuur-, proces- en uitkomst indicatoren. Structuurindicatoren geven informatie over de organisatorische voorwaarden waarbinnen een instelling verantwoorde zorg kan leveren. Dit is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een standaard procedure voor somatische zorg. Procesindicatoren geven een indicatie over het verloop van (zorg) processen in een organisatie, die invloed hebben op de kwaliteit van zorg. Een voorbeeld hiervan is de wachttijd voor het starten van de behandeling. Uitkomstindicatoren geven een indicatie over de uitkomst van de zorg, bijvoorbeeld de mate waarin de cliënt vindt dat de behandeling geholpen heeft voor zijn klachten. 1.3 Cliëntervaringen De cliëntervaringen kunnen worden gemeten met drie soorten instrumenten, te weten de CQ-index, de Verkorte CQI Kortdurende ambulante GGZ en VZ en de Thermometer Cliëntwaardering. De CQ-index is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geskunde van het AMC. Opdrachtgevers waren Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw. Instellingen die geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg aanbieden, zijn vanaf verslagar 2012 verplicht om de beschikbare CQI (twee) arlijks af te nemen. Zij schakelen hiertoe een geaccrediteerd meetbureau in. Voor (delen van) indicatoren waarvoor geen CQI beschikbaar is, mag de Thermometer Cliëntwaardering worden gebruikt. Andere instrumenten zijn niet toegestaan. Voor het afnemen van de Thermometer Cliëntwaardering kunnen instellingen een geaccrediteerd meetbureau inschakelen. 1.4 Aanleveren gegevens Instellingen leveren hun indicatorgegevens aan door een digitale vragenlijst in te vullen. Een deel van de resultaten van de CQI-meting kan worden gebruikt voor de meting van prestatie-indicatoren uit de Kern-set. Het meetbureau levert deze gegevens aan in de landelijke database van de LpGGZ. Een deel van de resultaten van de Thermometer-meting wordt wel door de instellingen zelf aangeleverd middels de eerder genoemde digitale vragenlijst. De resultaten van de indicatoren kunnen worden gebruikt voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, voor productieafspraken met de zorgverzekeraars, voor de eerste fase van het gefaseerd toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en voor keuze-informatie voor consumenten. 1 Met uitzondering van instellingen voor Forensische psychiatrie en Opvang. DEEL I pagina 7 van 54

8 DEEL I pagina 8 van 54

9 2 De CQ-index Klinische GGZ en Verslavingszorg 2.1 De vragenlijst Voor het onderzoek naar de ervaringen van cliënten in Novarum is gebruik gemaakt van de CQ-index voor ervaringen met geestelijke gezondheidszorg, vragenlijst bestemd voor personen van ar en ouder die zijn / worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (versie 2.3, april 2012). Deze vragenlijst bestaat uit 73 gesloten vragen. Deze ervaringenvragenlijst is ontwikkeld door het Trimbos-instituut (Netherlands Institute of Mental Health and Addiction) Ervaringsvragen In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde: Bereikbaarheid van de begeleider. Informatievoorziening. Inspraak en keuzevrijheid. Omgang met de verpleegkundige. Deskundigheid van de behandelaar. Deskundigheid van de verpleegkundige. Veranderingen in klachten en functioneren. De afdeling. Aanbod van activiteiten. Informatie-uitwisseling met het behandelteam. Nazorg Antwoorden Voor verschillende vragen worden verschillende antwoordcategorieën gebruikt. Respondenten werd verzocht het antwoord te kiezen dat het meest op hun ervaringen van toepassing was. De antwoordmogelijkheid niet van toepassing (n.v.t.) geldt als een respondent een situatie niet heeft meegemaakt en hier dus niet over kan oordelen, of als de respondent bepaalde zorg niet nodig heeft of niet wil ontvangen. Als de respondent een antwoord echt niet weet, en de vraag wel van toepassing is, is het antwoord weet ik niet aangekruist of is de vraag overgeslagen Achtergrondvragen Naast de ervaringsvragen worden er ook een aantal achtergrondvragen gesteld over de respondent. Dit wordt gedaan om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende zorgaanbieders. Via case-mix adjustment wordt gecorrigeerd op achtergrondkenmerken van de respondenten die van invloed zouden kunnen zijn op de uitkomsten, maar die niet te maken hebben met de kwaliteit van zorg. Als één of meerdere van deze vragen niet is ingevuld, kan de case-mix correctie niet plaatsvinden en worden de gegevens van deze respondent niet meegenomen voor het berekenen van de indicatorscore Extra vragen Aan het eind van de officiële vragenlijst heeft Novarum een extra vraag toegevoegd. DEEL I pagina 9 van 54

10 2.2 De doelgroep De vragenlijst richt zich op de ervaringen van cliënten van 16 ar en ouder die klinisch verblijven in een klinische - of deeltijdafdeling of in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek zijn uitgeschreven of ontslagen van een klinisch verblijf bij een klinische- of deeltijdafdeling óf zijn overgeplaatst. Exclusiecriteria voor deze raadpleging zijn: Cliënten met een crisisopvang. Cliënten die wonen op een langdurige verblijfafdeling. Cliënten die doof zijn. Cliënten die niet in staat zijn om aan een interview deel te nemen (die ernstig psychotisch, angstig of verward zijn of angstig worden in contact met vreemden; die te snel vermoeid zijn of ontregeld raken; een interview ervaren als een ernstige inbreuk op hun privacy). Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting. 2.3 De rapportage In hoofdstuk 3 van DEEL I van deze rapportage wordt in staafdiagrammen weergegeven hoe er op de vragen geantwoord is. Hierbij is de volgorde van de vragenlijst aangehouden Staafdiagrammen De staafdiagrammen van de achtergrondvragen zien er als volgt uit: 64. Bent u een man of een vrouw? vrouw 49% 94% man 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (N = ) DEEL I pagina 10 van 54

11 De resultaten van de ervaringsvragen worden als volgt weergegeven: 2. Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? 94% 6 10% 84% 4% % 78% een groot probleem een klein probleem geen probleem Rechts van de staafdiagrammen staan de verschillende antwoordcategorieën die in het diagram voorkomen. In de staven staat het percentage respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. Omdat dit afgeronde percentages zijn, kan het soms voorkomen dat ze opgeteld niet exact op 100% uitkomen. Boven de staafdiagrammen is aangegeven met N = hoeveel respondenten in totaal de vraag beantwoord hebben. Bij vragen met de antwoordcategorieën weet niet en/of niet van toepassing, wordt ook rechts van het staafdiagram aangegeven hoeveel respondenten dat antwoord gegeven hebben. Wanr een vraag door minder dan tien respondenten is beantwoord, worden de resultaten in verband met de privacy niet weergegeven. Het diagram ziet er dan als volgt uit: N = Vergelijkingen Op verzoek van Novarum zijn in deze rapportage, naast de uitkomsten van de cliëntenraadpleging van 2014 voor Novarum, ook de uitkomsten weergegeven van het Arkin totaal. Het bestaat uit de merken Jellinek, Novarum, Inforsa, SPA/SKI en Mentrum. Daarnaast is het weergegeven 2. Dit is geen officiële vergelijking volgens de CQI-richtlijnen. Omdat er bij deze weergave geen case-mix correctie is toegepast, kunnen er verschillen met de vergelijkingsinformatie in het prestatieoverzicht optreden. Verder geldt dat zichtbare verschillen pas na nadere statistische analyse als significant verschil kunnen worden benoemd. 2 Het klinische GGZ en VZ bevat 990 respondenten uit metingen die Facit in 2011, 2012 en 2013 heeft uitgevoerd met de vragenlijst CQI klinische GGZ en VZ. DEEL I pagina 11 van 54

12 DEEL I pagina 12 van 54

13 3 De CQ-index bij Novarum 3.1 Steekproeftrekking De doelgroep voor de cliëntenraadpleging werd gevormd door alle cliënten die in november 2014 klinisch verbleven bij Novarum of in de afgelopen drie maanden zijn uitgeschreven of ontslagen. Op grond van de voor deze CQ-index geldende exclusiecriteria, zijn door Novarum geen cliënten uitgesloten van deelname aan het onderzoek. 21 ontslagen cliënten zijn benaderd met een schriftelijke vragenlijst; 11 opgenomen cliënten zijn persoonlijk benaderd. 3.2 Informatievoorziening Alle cliënten zijn door Novarum schriftelijk geïnformeerd over de cliëntenraadpleging en de komst van de interviewer. In de informatie stond op welke dag de interviewer zou komen. In de brief werden ook het doel van het onderzoek, en de vertrouwelijkheid en anonimiteit van het onderzoek toegelicht. De cliëntenraad en de medewerkers zijn voorafgaand aan de start van de raadpleging schriftelijk geïnformeerd over het doel van de raadpleging en de wijze waarop de raadpleging zou gaan plaatsvinden. 3.3 Dataverzameling De groepsbijeenkomst is door Facit gehouden conform de landelijke richtlijnen in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 04 en de aangepaste werkinstructies (juni 2011). De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 11 december 2014 en is begeleid door mevrouw S. Kluyskens. Cliënten die de klinische behandeling hebben beëindigd, zijn schriftelijk benaderd, conform de landelijke richtlijnen in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 03 en de aangepaste werkinstructies (september 2013). Op donderdag 11 december 2014 is de uitnodigingsbrief verzonden. Precies een week later is aan alle cliënten een bedankje/herinnering gestuurd. Na vier weken is aan de cliënten die de lijst nog niet hadden ingevuld een tweede herinnering verzonden met hierbij ook een vragenlijst en antwoordenvelop. 3.4 Respons Voor de cliëntenraadpleging onder cliënten van Novarum zijn 32 cliënten uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. cliënten hebben de vragenlijst ingevuld. De respons voor deze raadpleging komt hiermee op 56,3%. Alle door Facit ontvangen vragenlijsten worden ingebracht in de landelijke database. Voordat de resultaten gepubliceerd worden, vindt er echter nog schoning en case-mix correctie plaats. Naar onze verwachting komen er van deze raadpleging 19 vragenlijsten in aanmerking voor verwerking en publicatie. DEEL I pagina 13 van 54

14 3.5 Uitkomsten VRAAG VOORAF 1. Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen of bent u in dagbehandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg? 100% 3 100% 99% BEREIKBAARHEID VAN VERPLEEGKUNDIGEN EN DE BEHANDELAAR 2. Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? 94% 6 10% 84% 4% % 78% een groot probleem een klein probleem geen probleem DEEL I pagina 14 van 54

15 3. Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? 31% 23% % 17% 71% 167 8% 22% 71% niet van toepassing, ik ben in deeltijdbehandeling een groot probleem een klein probleem geen probleem 4. Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? 94% 1 8% 23% 69% 10% 2 64% een groot probleem een klein probleem geen probleem DEEL I pagina 15 van 54

16 5. Hoe lang heeft u op de wachtlijst gestaan voor de behandeling die u nu heeft? langer dan twee ar 2% één tot twee ar 1% acht maanden tot één ar 1% vier tot acht maanden 2% 17% drie tot vier maanden 3% één tot drie maanden 10% 44% twee weken tot één maand 1 22% ik heb niet op de wachtlijst gestaan 17% 57% niet van toepassing, ik zit op een gesloten opname afdeling 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (N = ) INFORMATIEVOORZIENING DOOR UW BEHANDELAAR 6. Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? 100% 2 20% 80% 31% 69% DEEL I pagina 16 van 54

17 7. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? 100% 1 27% 73% 34% 6 8. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? 22% 78% 2 48% 52% 45% 55% 9. Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor uw psychische klachten? 44% % 12% 88% DEEL I pagina 17 van 54

18 10. Heeft u informatie gekregen over de werking van de medicijnen die u gebruikt? % 77% 29% 71% 11. Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? % % 12. Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? 5 44% 5 69% 31% 75% 25% DEEL I pagina van 54

19 13. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? 5 44% 5 54% 4 65% 35% 14. Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? 88% 12% % 2 80% 20% 15. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? 61% 39% 0 54% 4 64% 3 DEEL I pagina 19 van 54

20 16. Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? 7 24% % 52% 57% 43% 17. Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP)? 7 24% % 59% 45% 55%. Legt uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? 22% 78% 3 4% 1 37% 43% 5% 1 35% 44% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 20 van 54

21 INSPRAAK EN KEUZEVRIJHEID 19. Hebt u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende soorten behandelingen op uw afdeling? 44% % 4 64% Hebt u de mogelijkheid om voor een andere behandelaar te kiezen? 44% % 59% 57% 43% 21. Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de behandeling? 94% 5 15% 85% 17% 83% DEEL I pagina 21 van 54

22 22. Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ('straf', dwangmedicatie)? % % 62% niet van toepassing, ik gebruik geen medicijnen niet van toepassing, ik heb dwangmedicatie 23. Heeft u een behandelplan? 17% 83% % 83% 31% 69% 24. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? 100% % 85% 17% 83% DEEL I pagina 22 van 54

23 25. Heeft u ingestemd met uw behandelplan? 100% % 10% 90% 26. Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld?, langer dan een ar geleden, korter dan een ar geleden 53% 80% 20% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% (N = 15) OMGANG MET UW VERPLEEGKUNDIGE 27. Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? 50% 44% % 44% 31% 20% 43% 34% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 23 van 54

24 28. Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? 17% 78% 1 4% 14% 33% 49% 13% 33% 51% nooit soms meestal altijd 29. Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? 94% 0 12% 27% 60% 7% 27% 65% nooit soms meestal altijd 30. Neemt uw verpleegkundige u serieus? 17% 83% % 31% 53% 11% 31% 5 nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 24 van 54

25 31. Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? 28% 72% % 29% 5 10% 35% 53% nooit soms meestal altijd DESKUNDIGHEID VAN UW BEHANDELAAR 32. Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? 33% 67% 178 8% 21% 38% 33% 14% 39% 41% nooit soms meestal altijd 33. Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? 33% 61% 1 5% 15% 34% 45% 8% 1 29% 4 nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 25 van 54

26 34. Is de behandeling die u krijgt naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? 17% 50% 33% % 21% 38% 27% 9% 22% 37% 32% nooit soms meestal altijd 35. Wordt het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? 94% % 75% 22% 78% DESKUNDIGHEID VAN UW VERPLEEGKUNDIGE 36. Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? 22% 78% 178 4% 13% 39% 43% 13% 3 49% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 26 van 54

27 37. Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? 35% 59% % 14% 41% 39% 5% 1 38% 41% nooit soms meestal altijd 38. Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? 39% % 35% 5% 20% 43% 32% nooit soms meestal altijd 39. Geven uw verpleegkundige en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? 39% 61% % 49% 7% 5% 48% 40% 8% 4% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 27 van 54

28 VERANDERINGEN IN KLACHTEN EN FUNCTIONEREN 40. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functiort? 11% 39% 44% 0 5% 9% 19% 29% 38% 9% 8% % 30% 34% veel minder goed iets minder goed ongeveer hetzelfde een beetje beter veel beter 41. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: 11% 39% 44% 8% 22% 2 38% ik heb geen klachten 10% 9% 19% 31% 31% veel minder goed iets minder goed ongeveer hetzelfde een beetje beter veel beter 42. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? 11% 78% 8% 22% 22% 43% ik heb geen klachten 5% 7% 21% 34% 33% veel minder goed iets minder goed ongeveer hetzelfde een beetje beter veel beter DEEL I pagina 28 van 54

29 DE AFDELING 43. Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren) 28% 67% 5 10% 2 64% 13% 2 61% een groot probleem een klein probleem geen probleem 44. Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, kapotte dingen) 22% 78% 2 5% 19% 75% 9% 24% 67% een groot probleem een klein probleem geen probleem 45. Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem voor u? 28% 28% 44% 2 8% 23% 69% 10% 20% 70% een groot probleem een klein probleem geen probleem DEEL I pagina 29 van 54

30 46. Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u? 17% 44% 39% 3 20% 30% 50% 14% 22% 63% een groot probleem een klein probleem geen probleem 47. Besteedt de verpleging aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? 33% 17% 22% 28% % 15% 29% 41% % 14% 21% 47% nooit soms meestal altijd 48. Wordt u beschermd tegen diefstal op uw afdeling? 17% 22% 17% 44% % 15% 38% 35% 21% 15% 2 38% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 30 van 54

31 49. Voelt u zich veilig op de afdeling? 22% 78% 2 4% 1 33% 47% 10% 3 51% nooit soms meestal altijd AANBOD VAN ACTIVITEITEN 50. Doet u mee aan dagactiviteiten? 38% 63% % 77% 17% 83% 51. Spoort uw verpleegkundige u aan om dagactiviteiten te ondernemen? 19% 19% 31% 31% % 24% 40% 28% 13% 19% 31% 37% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 31 van 54

32 52. Kunt u bij de instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? 53% 47% % 49% 51% INFORMATIE-UITWISSELING IN HET BEHANDELTEAM 53. Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij u speelt? 50% 44% % 10% 10% 3 43% 14% 7% nooit soms meestal altijd 54. Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? 62% 38% % % weet ik niet 4% 14% 45% 37% nooit soms meestal altijd DEEL I pagina 32 van 54

33 55. Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanr de behandeling overgenomen wordt door een ander? 39% 50% 11% % 37% 13% 19% 31% 35% % 1 nooit soms meestal altijd NAZORG 56. Gaat u binnenkort met ontslag? 50% 50% 0 63% 37% 64% Is de nazorg geregeld (bijvoorbeeld regelmatig contact met een hulpverlener of een wachtlijstgroep)? 8 60 % 82% 19% 81% DEEL I pagina 33 van 54

34 58. Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? % 6 39% 61% 59. Zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is? % 45% 51% 49% DEEL I pagina 34 van 54

35 ALGEMENE MENING OVER DE INSTELLING 60. Welk cijfer geeft u aan de instelling waar u onder behandeling bent? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. 10 9% % 9 7% 24% 8 24% 28% 7 29% 35% 6 12% 5 5% 4 4% 3 2% 2 1% 1 1% 0 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% (N = 17) 8,2 7,1 7, Gemiddelde DEEL I pagina 35 van 54

36 61. Zou u deze instelling aan andere mensen aanbevelen? 33% 67% % 13% 3 39% 11% 12% 43% 34% beslist niet waarschijnlijk niet waarschijnlijk wel beslist wel OVER UZELF 62. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 50% 44% 2 30% 49% 7% 8% 11% 38% 40% 7% 5% slecht matig goed zeer goed uitstekend 63. Hoe zou u over het algemeen uw psychische gezondheid noemen? 11% 50% 39% 2 7% 38% 45% 5% 4% 15% 41% 34% 5% 5% slecht matig goed zeer goed uitstekend DEEL I pagina 36 van 54

37 64. Bent u een man of een vrouw? vrouw 49% 94% man 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (N = ) 65. Wat is uw leeftijd? 75 ar of ouder 8% 65 t/m 74 ar 11% 55 t/m 64 ar 19% 45 t/m 54 ar 22% 35 t/m 44 ar 17% 22% 25 t/m 34 ar 17% 1 t/m 24 ar 7% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (N = ) DEEL I pagina 37 van 54

38 66. Wat is uw hoogst voltooide opleiding (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift)? wetenschappelijk onderwijs 4% hoger beroepsonderwijs hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 9% 10% 28% 28% middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 1 28% middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 11% 23% lager of voorbereidend beroepsonderwijs 23% lager onderwijs 12% geen opleiding 3% anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% (N = ) 67. Heeft u op dit moment een betaalde baan? 67% 33% 5 90% 10% 84% 1 DEEL I pagina 38 van 54

39 68. Wat is het geboorteland van uzelf? anders, namelijk 8% Aruba Nederlandse Antillen Duitsland Turkije Marokko Suriname Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 1% 1% 1% 2% 4% 1% Nederland 82% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (N = ) 69. Wat is het geboorteland van uw vader? anders, namelijk 11% 10% Aruba Nederlandse Antillen Duitsland Turkije Marokko Suriname Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 1% 1% 1% 2% 5% 2% Nederland 78% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% (N = ) DEEL I pagina 39 van 54

40 70. Wat is het geboorteland van uw moeder? anders, namelijk 9% Aruba Nederlandse Antillen Duitsland Turkije Marokko Suriname Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 1% 2% 1% 2% 5% 2% Nederland 78% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (N = ) 71. In welke taal praat u thuis het meeste? anders, namelijk 11% 7% Papiamentu (Nederlandse Antillen) 1% Duits Turks Marokkaans-Arabisch 1% 2% Sranan (Surinaams) Indonesisch Nederlands dialect 2% Fries Nederlands 89% 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% (N = ) DEEL I pagina 40 van 54

41 72. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? 94% 3 49% 51% 68% 32% 73. Hoe heeft die persoon u geholpen? heeft de vragen voorgelezen 81% heeft mijn antwoorden opgeschreven 72% heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 3% heeft de vragen in mijn taal vertaald 3% heeft op een andere manier geholpen 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% (N = 1) Extra vraag voor de CQ-index Klinische GGZ In aansluiting op de officiële, landelijke CQ-vragenlijst willen wij u zelf ook nog een vraag stellen. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanr u ook deze nog wilt beantwoorden. Vriendelijk dank! 1. Heeft u nog opmerkingen of wilt u nog iets toevoegen? Dat het een hele fijne instelling is met erg goede behandelaren. Het behandelteam is top en erg medelevend, steunend en helpend. Betere communicatie over het eten i.v.m. allergie. Zorgzaam en behulpzaam zijn de hulpverleners. Erg gezellig aan tafel. Goede uitleg aan collega's. Wat meer aandacht aan naastbetrokkenen besteden. I.v.m. dat na 4x naastbetrokkene nog veel vragen hebben. Is lastig te beoordelen. Al lange tijd verschillende vormen van behandeling gehad afgelopen ren. DEEL I pagina 41 van 54

42 3.6 Indicatorscores In onderstaande tabel wordt de gemiddelde score per indicator weergegeven en het aantal respondenten waarop deze scores zijn gebaseerd. Een indicatorscore is het gemiddelde van de scores op de vragen die samen een indicator vormen. Voor de beantwoording van deze vragen wordt bij de indicatoren gebruik gemaakt van verschillende beoordelingsschalen, de maximaal te verkrijgen score is in de eerste kolom van de tabel weergegeven. Randvoorwaarden bij de berekening van de indicatorscores zijn dat een respondent meer dan de helft van de vragen die samen een indicator vormen, heeft beantwoord, én dat tien of meer respondenten de betreffende vragen hebben beantwoord. Is dit niet het geval, dan kan er voor die indicator geen score weergegeven worden. Deze scores zijn berekend met het geschoonde databestand dat door Facit wordt ingebracht in de landelijke database. Thema s en indicatoren Kern-set prestatie-indicatoren 1 Effectiviteit van zorg Maximale score Gemiddelde schaalscore Novarum Aantal respondenten 1.2a Verandering van ernst problematiek 5 4,33 2 Veiligheid 2.2 Informatie over bijwerkingen medicijnen 2 - N< Veiligheid in de groep 4 3,59 3 Cliëntervaring 3.3 Informed consent 2 2, Keuzevrijheid 2 2, Vervulling zorgwensen 4 3, Evaluatie van behandel- en begeleidingsplannen 2 1, Continuïteit van zorg 4 3, Woon en leefomstandigheden 3 2, Adequate bejegening door hulpverleners 4 3, Informatieverstrekking 2 1,93 Zie de bijlage bij deze rapportage voor een overzicht met CQI-vragen per thema en indicator van de Kern-set prestatie-indicatoren. DEEL I pagina 42 van 54

43 DEEL II Conclusies Aanbevelingen Top 2-box scores

44

45 1 Conclusies In hoofdstuk 1 van DEEL I zijn de uitgangspunten en hoofdstukken van de Kern-set prestatieindicatoren uiteengezet. Daarbij zijn steeds de indicatoren aangegeven die tot het betreffende domein behoren. De conclusies hieronder zijn evens weergegeven per domein en per indicator 3. 1 Effectiviteit van de zorg Verandering ernst problematiek (Indicator 1.2a uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) Van de geraadpleegde cliënten vindt 83% dat zij nu beter functioneren dan 12 maanden geleden; vindt dat zij ongeveer hetzelfde functioneren en 11% dat zij iets minder goed functioneren. 83% van de cliënten vindt dat het met hun klachten nu beter gaat dan een ar geleden, 11% beoordeelt ze als ongeveer hetzelfde. 89% van de geraadpleegde cliënten vindt dat zij nu beter met de klachten omgaan dan een ar geleden, vindt dat hij/zij er ongeveer hetzelfde mee omgaat. 2 Veiligheid Informatie over bijwerkingen van medicijnen (Indicator 2.2 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) 5 van de geraadpleegde cliënten heeft de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor hun psychische klachten. Alle cliënten zeggen informatie te hebben gehad over de werking van de medicijnen en 78% over eventuele (lichamelijke) bijwerkingen. Veiligheid in de groep (Indicator 2.6 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) Alle geraadpleegde cliënten geven aan dat de verpleegkundigen zorgen voor een veilige sfeer in de groep en 94% vindt dat ze goed omgaan met ruzie in de groep. Van de geraadpleegde cliënten ervaart 94% dat er genoeg verpleging op de groep aanwezig is. Alle cliënten voelen zich veilig op de afdeling, volgens 50% besteedt de verpleging aandacht aan de brandveiligheid en 61% meent dat hij of zij wordt beschermd tegen diefstal op de afdeling. 3 Cliëntgerichtheid Keuzevrijheid (Indicator 3.4 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) 83% van de geraadpleegde cliënten geeft aan een behandelplan te hebben. Allen zijn zij van mening over de inhoud daarvan te kunnen meebeslissen. 5 van de cliënten zegt de mogelijkheid te hebben om te kiezen uit verschillende soorten behandelingen op de afdeling. 5 van de cliënten zegt de mogelijkheid te hebben om voor een andere behandelaar te kiezen. 94% ervaart te kunnen kiezen of familie of vrienden betrokken worden bij de behandeling en alle cliënten geven aan medicijnen te kunnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ('straf', dwangmedicatie). 3 In de bijlage bij deze rapportage zijn de vragen die onder de indicatoren vallen volledig uitgeschreven. DEEL II pagina 45 van 54

46 Informed consent (Indicator 3.3 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) Alle cliënten die aangeven een behandelplan te hebben, zeggen ingestemd te hebben met hun behandelplan. Vervulling zorgwensen (Indicator 3.5 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) Van de geraadpleegde cliënten vindt 83% de behandeling die ze krijgen de juiste aanpak voor hun klachten en volgens 94% wordt het behandelplan naar hun wens uitgevoerd. Evaluatie van begeleidings- en behandelplannen (Indicator 3.6 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) Volgens 80% van de cliënten die aangeven een behandelplan te hebben, is het behandelplan in overleg met hen bijgesteld. Continuïteit van zorg: samenwerking en afstemming met ketenpartners (Indicator 3.7 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) zegt dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij hen speelt. 11% moet alles opnieuw vertellen wanr de behandeling overgenomen wordt door een ander. Woon en leefomstandigheden (Indicator 3.9 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) Voor 33% van de geraadpleegde cliënten is de kwaliteit van de afdeling een probleem (bijvoorbeeld geluidsoverlast door dunne muren). De staat van onderhoud van de afdeling is voor 22% een probleem (bijvoorbeeld het schilderwerk, kapotte dingen). De mate waarin de afdeling wordt schoongehouden is voor 5 een probleem en de kwaliteit van het eten op de afdeling is volgens 61% van de geraadpleegde cliënten een probleem. Bejegening door de hulpverlener (Indicator 3.10 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) Alle geraadpleegde cliënten vinden dat hun behandelaar dingen op een begrijpelijke manier uitlegt. 94% ervaart dat hun verpleegkundige genoeg tijd voor hen heeft. Alle cliënten menen dat hun verpleegkundige hen serieus mt, beleefd tegen hen is en zich aan afspraken houdt. 94% van de respondenten ervaart dat de verpleegkundige aandachtig naar hen luistert. Alle cliënten ervaren dat de leden van het behandelteam het met elkaar eens zijn als het gaat over de beste behandeling voor hun klachten zijn van mening dat hun behandelaar begrijpt wat hun klachten zijn. 94% van de cliënten ervaart dat de behandelaar aandacht heeft voor hun lichamelijke gezondheid. Informatieverstrekking (Indicator 3.11 uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) Alle geraadpleegde cliënten hebben informatie gekregen over de aanpak van hun behandeling en over hoe ze met hun klachten kunnen omgaan. 78% heeft informatie gehad over het resultaat dat ze van de behandeling kunnen verwachten. 44% van de cliënten heeft informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders. Van de geraadpleegde cliënten heeft 44% informatie gehad over hun rechten wat betreft het inzien van hun cliëntendossier, 12% over hun rechten wat betreft de mogelijkheden tot een second opinion, 39% over hun rechten wat betreft de klachtenprocedure. Tot slot zegt 24% informatie te hebben gekregen over de cliëntenraad en 24% over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP). DEEL II pagina 46 van 54

47 Bereikbaarheid van de hulpverleners (N.B.is GEEN indicator uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) Voor van de geraadpleegde cliënten is het een probleem om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen en voor 54% om een verpleegkundige s avonds of in het weekeind te spreken te krijgen. van de cliënten zegt dat het een probleem is hun behandelaar te spreken te krijgen. Aanbod van activiteiten (N.B.is GEEN indicator uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) 63% van de geraadpleegde cliënten doet mee aan dagactiviteiten. 63% geeft aan dat de verpleegkundige hen aanspoort om dagactiviteiten te ondernemen en 47% zegt dat ze bij de instelling een cursus kunnen volgen om aan hun herstel te werken. Nazorg (N.B.is GEEN indicator uit Kern-set prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg) 50% van de geraadpleegde cliënten gaat binnenkort met ontslag. De overige vragen van dit thema kunnen niet worden weergegeven omdat minder dan 10 cliënten deze vragen beantwoorde hebben. Algemeen oordeel Aan het einde van de vragenlijst zijn twee algemene vragen gesteld over de instelling. De eerste vraag is: Welk cijfer geeft u aan de instelling waar u onder behandeling bent? Het meest gegeven cijfer is een 7 en het gemiddelde cijfer is een 8,2. De tweede vraag is: Zou u deze instelling aan andere mensen aanbevelen? Alle cliënten die deze vraag hebben beantwoord, zou Novarum bij anderen aanbevelen. DEEL II pagina 47 van 54

48 DEEL II pagina 48 van 54

49 2 Aanbevelingen De uitkomsten van de cliëntenraadpleging met de CQ-index voor Novarum geven op een aantal punten aanleiding tot tevredenheid. Uiteraard zijn er ook enkele verbeterpunten te benoemen. De aanbevelingen hieronder betreffen situaties waarin een deel van de cliënten minder tevreden was. De aanbevelingen zijn bedoeld als handreiking voor verdere verbetering. 1 Effectiviteit van de zorg Inzake effectiviteit van de zorg kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: Benadruk bij medewerkers dat ze het begeleidingsplan uitdrukkelijk gebruiken en regelmatig bijstellen. Evalueer meerdere malen per ar met de cliënt of de gestelde doelen in relatie tot de begeleidingsactiviteiten haalbaar zijn en of de cliënt beter functiort dan wel beter met zijn/haar klachten kan omgaan. 2 Veiligheid Inzake veiligheid kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: Evalueer de werkwijze ten aanzien van informatieverstrekking aan cliënten over de eventuele bijwerkingen van medicijnen. Maak afspraken over wanr en op welke wijze deze informatie aan cliënten wordt verstrekt. Gebruik schriftelijk informatiemateriaal om mondelinge informatie te ondersteunen en bekijk of de schriftelijke informatie begrijpelijk is geschreven. Ga na of cliënten de informatie hebben begrepen. Geef regelmatig informatie over brandveiligheid en wat te doen tegen diefstal. Geef aan wat de organisatie hieraan doet en wat de cliënt zelf hieraan kan doen. 3 Cliëntgerichtheid Inzake cliëntgerichtheid kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: Benadruk bij medewerkers dat ze het behandelplan uitdrukkelijk gebruiken, onder de aandacht brengen en regelmatig in evaluaties met de cliënt bijstellen. Geef bij de bespreking van het begeleidingsplan aan op welke terreinen de cliënt keuzevrijheid heeft, zoals wellicht het soort behandeling en de behandelaar en benoem expliciet welk resultaat cliënten van de behandeling kunnen verwachten.. Bespreek, voor de locaties waar dit van toepassing is, de mogelijkheden tot meer privacy, de sfeer in de woonruimte, de schoonmaak en de kwaliteit van de maaltijden met cliënten en medewerkers in een huiskameroverleg, leg gemaakte afspraken vast en evalueer deze van tijd tot tijd. Evalueer of de informatieverstrekking aan cliënten over hun rechten (recht op inzage dossier, second opinion, indienen klacht en CVP) en over behandelmogelijkheden elders volledig en beschikbaar is en maak zo nodig afspraken over de wijze en het moment waarop deze informatie wordt verstrekt. Door informatie te herhalen en op verschillende wijzen aan te bieden (mondeling, schriftelijk, visueel, auditief, nieuwsbrief/ huisorgaan, folders, website, aanplakbiljetten), worden meer cliënten bereikt. Onderzoek wat belemmerende factoren zijn in de snelheid waarmee s nachts en in de weekenden een gesprek met de begeleider kan plaatsvinden,. Onderm waar nodig en mogelijk actie en koppel met de cliënt terug wat de mogelijkheden zijn. Stimuleer de cliënten om deel te nemen aan de dagactiviteiten en/of wijs ze op de mogelijkheden een cursus bij Novarum te volgen, zodat zij kunnen blijven werken aan herstel. Aanbevelingsvraag Vraag cliënten of ze een aanbeveling willen schrijven voor de organisatie. Verzamel aanbevelingen, vermeld ze (na toestemming) op de website van Novarum of wijd er een vaste rubriek aan in het huisorgaan. DEEL II pagina 49 van 54

50 Tot slot willen wij u aanbevelen de uitkomsten van deze raadpleging met de cliëntenraad en in het werkoverleg met uw medewerkers te bespreken, gezamenlijk verbeterpunten vast te stellen en concrete doelstellingen en activiteiten te formuleren. Organiseer bijvoorbeeld spiegelsessies met cliënten. Vraag hen naar hun ervaringen en bevindingen met de zorg. Het team of de eenheid waar deze cliënten mee te maken hebben gehad is hierbij aanwezig, maar mag alleen luisteren en vragen stellen. Op deze wijze krijgt een team uitgebreid feedback over hun werk(wijze). Bespreek de resultaten ook met afdelings- of de clustermanagers en vertaal deze in concrete besluiten voor verbetering. Koppel concrete actiepunten aan specifieke medewerkers, die ondersteund door bijvoorbeeld een werkgroep met medewerkers en cliënten, verantwoordelijk is voor de uitwerking en het realiseren van de verbetering. De desbetreffende medewerker kan hiertoe een plan van aanpak maken dat als leidraad voor de uitvoering en de evaluatie van de werkgroep wordt gebruikt. DEEL II pagina 50 van 54

51 3 Top-2 Box scores per indicator In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van deze raadpleging samenvattend gepresenteerd in de vorm van een reeks grafieken. Deze geven een overzicht van de zogenaamde Top-2 Box scores per indicator Verantwoorde zorg. Wat is een Top-2 Box score? Een Top-2 Box score is het percentage respondenten dat op een vraag een positief antwoord geeft en daarmee te kennen geeft met het onderwerp in kwestie positieve ervaringen te hebben. Wanr een respondent op bijvoorbeeld de vraag Zijn de zorgverleners beleefd tegen u? voor altijd of meestal kiest (de Top-2 Box, de twee meest gunstige uit de vier antwoordcategorieën nooit - soms - meestal - altijd), kan worden gesteld dat hij of zij met dit aspect positieve ervaringen heeft. Het berekenen van een Top-2 Box score gaat als volgt: Stel dat een onderzoeksgroep uit 100 personen bestaat, en 85 daarvan kiezen bij een vraag voor de antwoordcategorieën altijd of meestal (en dus 15 voor nooit of soms ), dan is de Top-2 Box score bij deze vraag 85% (zie onderstaande tabel). Top-2 Box scores maken dus in één oogopslag duidelijk hoeveel respondenten uit de steekproef tevreden zijn over het onderwerp of hierover een gunstige beoordeling geven. Omgekeerd kan ook direct worden afgeleid hoeveel respondenten géén positieve ervaringen hebben. In het voorbeeld betreft dit in totaal 15% van de respondenten. Zijn de zorgverleners beleefd tegen u? nooit soms meestal altijd Top-2 Box score 5% 10% 55% 30% 55% + 30% = 85% Top-2 Box score per indicator Volgens dezelfde methodiek als bij de CQI indicatorscores kan ook op indicator-niveau een Top-2 Box score worden berekend. Dit is het gemiddelde van de Top-2 Box scores van de vragen die gezamenlijk een indicator vormen. Deze (gemiddelde) Top-2 Box scores worden hieronder gerapporteerd, in de eerste grafiek. In de grafiek(en) ernaast worden door middel van verschilscores vergelijkingen gemaakt met het. Wanr met het wordt vergeleken betreft de verschilscore het verschil tussen de Top-2 Box score van het huidige meetar en die van het. Stel dat bij de indicator Ervaren bejegening de huidige Top-2 Box score 9 is en deze is bij 88%, dan is het verschil +8%. Anders gezegd, vergeleken met het gemiddelde van andere organisaties ligt de Top-2 Box score hier 8% hoger. Als aanvulling hierop wordt door middel van nulhypothesetoetsen de statistische significantie van de verschilscores bepaald. Wanr een verschil significant is (p <,05) betekent dit dat deze groter is dan op basis van toeval verwacht kan worden (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%). Een * teken naast de staaf geeft aan dat een verschil significant is. Voorwaarden bij de berekening van de Top-2 Box scores zijn dat een respondent meer dan de helft van de vragen die samen een indicator vormen, heeft beantwoord én dat tien of meer respondenten de onderliggende vragen hebben beantwoord. Is dit niet het geval, dan is er voor de betreffende indicator geen Top-2 Box score weergegeven. DEEL II pagina 51 van 54

52 Top-2 Box scores per indicator GGZ Klinisch Novarum Percentage respondenten met positieve ervaring in Verschil met 85% Verandering ernst problematiek (N=) +21% N<10 Informatie over bijwerkingen (N<10) 95% Zich veilig voelen (N=) % Informed consent (N=15) +10% 100% Keuzevrijheid (N=15) +17% 83% Vervulling zorgwensen (N=) +14% 80% Evaluatie behandelplan (N=15) +27% * 100% Continuïteit van zorg (N=) +12% 57% Woon- en leefomstandigheden (N=) -8% 98% Bejegening (N=) +14% 93% Informatieverstrekking (N=) +29% * 0% 20% 40% 60% 80% 100% Top-2 Box score -20% 0% 20% 40% ( * = significant verschil) DEEL II pagina 52 van 54

53 Bijlage: Vragen CQI gerubriceerd naar de thema s en indicatoren 1. Effectiviteit van de zorg 1.2a Verandering ernst problematiek 40. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu functiort? 41. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe beoordeelt u nu uw klachten? Het gaat nu: 42. Vergeleken met 12 maanden geleden, hoe vindt u dat u nu met uw klachten omgaat? 2. Veiligheid 2.2 Informatie over bijwerkingen van medicijnen 9. Heeft u in de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor uw psychische klachten? 10. Heeft u informatie gekregen over de werking van de medicijnen die u gebruikt? 11. Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? 2.6 Veiligheid in de groep 36. Zorgt uw verpleegkundige voor een veilige sfeer in de groep? 37. Gaat uw verpleegkundige goed om met ruzie in de groep? 38. Is er genoeg verpleging op de groep aanwezig? 47. Besteed de verpleging aandacht aan de brandveiligheid op uw afdeling? 48. Wordt u beschermd tegen diefstal op uw afdeling? 49. Voelt u zich veilig op de afdeling? 3. Cliëntgerichtheid 3.3 Informed consent 25. Heeft u ingestemd met uw behandelplan? 3.4 Keuzevrijheid 23. Heeft u een behandelplan? 24. Kunt u meebeslissen over de inhoud van uw behandelplan? 19. Hebt u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende soorten behandelingen op uw afdeling? 20. Hebt u de mogelijkheid om voor een andere behandelaar te kiezen? 21. Kunt u kiezen of uw familie of vrienden betrokken worden bij de behandeling? 22. Kunt u medicijnen weigeren zonder dat het gevolgen heeft ('straf', dwangmedicatie)? 3.5 Vervulling zorgwensen 35. Wordt het behandelplan naar uw wens uitgevoerd? 3.6 Evaluatie van begeleidings- en behandelplannen 26. Is het behandelplan in overleg met u bijgesteld? 3.1 Continuïteit van zorg: samenwerking en afstemming met ketenpartners 39. Geven uw verpleegkundige en andere hulpverleners u tegenstrijdige informatie? 53. Merkt u dat leden van het behandelteam niet weten wat er bij u speelt? 55. Moet u (bijna) alles opnieuw vertellen wanr de behandeling overgenomen wordt door een ander? 3.9 Woon en leefomstandigheden 43. Is de kwaliteit van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door dunne muren) 44. Is de staat van onderhoud van uw afdeling een probleem voor u? (Denk bijvoorbeeld aan het schilderwerk, kapotte dingen) 45. Is de mate waarin uw afdeling wordt schoon gehouden een probleem voor u? 46. Is de kwaliteit van het eten op uw afdeling een probleem voor u?

54 3.10 Bejegening door de hulpverlener. Legt uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uit? 27. Heeft uw verpleegkundige genoeg tijd voor u? 28. Luistert uw verpleegkundige aandachtig naar u? 29. Is uw verpleegkundige beleefd tegen u? 30. Neemt uw verpleegkundige u serieus? 31. Houdt uw verpleegkundige zich aan afspraken met u? 54. Zijn de leden van het behandelteam het met elkaar eens als het gaat over de beste behandeling voor uw klachten? 3.11 Informatieverstrekking 6. Heeft u informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling? 7. Heeft u informatie gekregen over hoe u met uw klachten om kunt gaan? 8. Heeft u informatie gekregen over het resultaat dat u van de behandeling kunt verwachten? 12. Heeft u informatie gekregen over behandelmogelijkheden elders? 13. Heeft u informatie gekregen over uw rechten wat betreft het inzien van uw cliëntdossier? 14. Heeft u informatie gekregen over uw rechten als cliënt wat betreft de mogelijkheid tot een second opinion? 15. Heeft u informatie gekregen over de klachtenprocedure? 16. Heeft u informatie gekregen over de cliëntenraad? 17. Heeft u informatie gekregen over de patiëntvertrouwenspersoon (PVP)? Bereikbaarheid van de hulpverleners 2. Is het een probleem voor u om overdag een verpleegkundige te spreken te krijgen? 3. Is het een probleem voor u om s avonds of in het weekend een verpleegkundige te spreken te krijgen? 4. Is het een probleem voor u om uw behandelaar te spreken te krijgen? Deskundigheid van de hulpverleners 34. Is de behandeling die u krijgt naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten? 32. Begrijpt uw behandelaar wat uw klachten zijn? 33.Heeft uw behandelaar aandacht voor uw lichamelijke gezondheid? Aanbod van activiteiten 50. Doet u mee aan dagactiviteiten? 51. Spoort uw verpleegkundige u aan om dagactiviteiten te ondernemen? 52. Kunt u bij de instelling een cursus volgen om aan uw herstel te werken? Nazorg 56. Gaat u binnenkort met ontslag? 57. Is de nazorg geregeld (bijvoorbeeld regelmatig contact met een hulpverlener of een wachtlijstgroep)? 58. Zijn er met u afspraken gemaakt over wat u moet doen als uw klachten terugkomen of verergeren? 59. Zijn er met u afspraken gemaakt over het kunnen terugkeren naar dezelfde behandelaar/afdeling als dat nodig is?

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg CrisisCare december - nuari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder klinische cliënten. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 2009 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

FACTSHEET 01 INLEIDING

FACTSHEET 01 INLEIDING 01 INLEIDING Deze FACTSHEET toont de vragen uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQI) dat gehouden is onder cliënten Beschermd Wonen. Voor elke is een rapportcijfer berekend op basis van de gegeven antwoorden

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ CONCEPT. CrisisCare Trubendorffer Amsterdam. Oktober december 2011

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ CONCEPT. CrisisCare Trubendorffer Amsterdam. Oktober december 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Trubendorffer Amsterdam Oktober december 211 CONCEPT Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Utrecht, december 2014 is

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Steekproefrapport Klinisch Verslavingszorg Noord Nederland Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Uitkomsten Verkorte CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg

Uitkomsten Verkorte CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg Uitkomsten Verkorte CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg IGHD november december 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord BW totaal Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BW Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? HVO-Querido totaal BZW Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Zorgcirkel oktober 05 Over Facit Facit is opgericht in 000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils. Klinische GGZ en VZ. juli Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (Officieus)

Rapportage CQI-meting (Officieus) Rapportage CQI-meting (Officieus) Klinische GGZ en VZ GGNet - VSPK01, Urtica De Vijfsprong kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ SolutionS Center Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Woon- en Werktraining de Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 29

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota De Wending Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) CQI Beschermd wonen (GGZ)

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Onderzoek naar ervaringen met Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch januari - maart 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012

Cliënttevredenheidsonderzoek 2012 Cliënttevredenheidsonderzoek 212 Analyse van de resultaten En advies besluitvorming Doel: Een analyse van de resultaten van het CTO 212 Doelgroep: Raad van Bestuur, directie, management en cliëntenraad

Nadere informatie

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin januari 214 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Deel I... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Sint Annaklooster mei juli 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) - Totaalrapport Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Stouwe t Vonder

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Stouwe t Vonder Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners t Vonder september - december 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor De Hoop Resultaten CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Inleiding In deze rapportage staan uw scores

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding?

Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? Wat vinden uw cliënten van de begeleiding? GGZ Noord-Holland-Noord Onderzoek naar ervaringen met Beschermd Wonen (ggz) Utrecht, december 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talma Hof november - december 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Beschermd wonen De Wending Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Land van Horne,, en april juni 2015 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Verantwoorde

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Savant Zorg stichtingsbreed juni - augustus 205 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) De Hoop GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC-Zorgcomfort

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC-Zorgcomfort Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis -Zorgcomfort april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven maart - april 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Hostel Leidsche Maan Utrecht Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juni 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden

Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Uitkomsten CQ-index Hulp bij het Huishouden Actie Zorg september - november 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding Inhoudsopgave Inleiding... 5 DEEL I... 5 1

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek oktober november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie