De grote kleine-kansen atlas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De grote kleine-kansen atlas"

Transcriptie

1

2 De grote kleine-kansen atlas De grote kleine-kansen atlas Peter W.Voogt Harry Broekman

3 De grote kleine-kansen atlas / Colofon Colofon De Grote Kleine-kansen Atlas Peter W. Voogt, Harry Broekman met projectbeschrijvingen van: Jeroen Flamman Marjan Beijering Harry Broekman Chitra Gajadin Willy Hilverda Peter W. Voogt Ellie Smolenaars Hennie Wiersma Hein de Haan Nard Besseling Piet van Elswijk Michaela Hordijk Clara van Tol-Selder Eindredactie: Peter W. Voogt Cartoons juridische guideline: Bas van der Schot Vormgeving en productie: Drukgroep Maasland Uitgave: Landelijk Centrum Opbouwwerk m.m.v. het Nederlands Netwerk Sociale Economie Den Haag, 2003 Mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VSB-fonds website versie ( ISBN nummer Trefwoorden: burgerinitiatief; zelforganisatie; vrijwilligers; bewonersinitiatief; opbouwwerk; maatschappelijk nut

4 De grote kleine-kansen atlas / Ten geleide Ten geleide De Grote Kleine-kansen Atlas laat ter inspiratie een 60-tal voorbeelden zien van wat het maatschappelijk burger-initiatief aan schatten oplevert. Een bonte verzameling van rijp en groen, ingestoken door louter mensen, burgers zelf, dan wel door een voorzet van opbouwwerkers of verwante professionals op gang gekomen. Daaronder initiatieven die ook wanneer zij eenmaal operationeel zijn een vrijwilligersproductie blijven, maar evenzeer initiatieven die in (semi-)professionele organisaties uitmonden. Daarnaast zijn de beschreven voorbeelden verspreid over uiteenlopende segmenten, sectoren van de samenleving. De Grote Kleine-kansen Atlas bevat behalve dat brede spectrum aan voorbeelden ook een viertal guidelines, hoofdstukken met meer theoretische beschouwingen waaraan maatschappelijke initiatiefnemers tal van hulplijnen, en bronnen, tips, waarschuwingen en argumentaties kunnen ontlenen. Om aan deze verzameling van schatten in beginsel een grote verspreiding mogelijk te maken, is een speciale website opgezet met een aangepaste versie van deze atlas. Deze is te vinden onder Van daaruit kan men ook in de meeste gevallen de eigen websites van de beschreven voorbeelden bereiken. De Grote Kleine-kansen Atlas is bedoeld voor mensen, burgers die op welk terrein dan ook maatschappelijke initiatieven willen ontwikkelen, in eigen en onderling beheer associaties van baat & nut tot stand willen brengen. Evenzeer wil de atlas van betekenis zijn voor opbouwwerkers en verwante professionals die mensen, burgers van dienst zijn bij het vergroten en versterken van sociale zelfwerkzaamheid, zelforganisatie en zeggenschap in de (lokale) samenleving. En last but not least wil de atlas politieke bestuurders en beleidsmakers indringend voorhouden dat kleinschalige zelforganisatie en -productie van mensen/burgers, zelf zeer direct bijdraagt aan weven aan samen leven, aan sociale cohesievorming, aan verantwoordelijk burgerschap en aan op baat & nut gebaseerde interculturalisering rond concrete uitdagingen. Niet als alfa en omega voor alle maatschappelijke kwalen en gebreken, maar wel als een momenteel volstrekt onderbenutte kans en dimensie. Maar wel een die vraagt om een kanteling van beleid richting facilitering en support van hernieuwde samenlevingsopbouw. De Grote Kleine-kansen Atlas maakt onderdeel uit van een veel breder initiatief, waarmee het Landelijk Centrum Opbouwwerk nadrukkelijk maatschappelijke ruimte wil lostrekken voor nieuw maatschappelijk en particulier initiatief aan de basis van de samenleving. Immers, onze sociale architectuur is zeer in onbalans geraakt en dringend aan vernieuwing toe. De (erkende, formele) sociale infrastructuur is op allerlei fronten door tomeloze schaalvergroting (en daarbij behorende vormen van bureaucratisering en professionalisering) ver op afstand komen te staan van het dagelijks leven en de ingrijpend veranderde bevolkingssamenstelling. Die realiteit maakt dat sleutelen aan cultuur en gedrag van grootschalige instanties ontoereikend is en maatschappelijke nieuwvorming in de wijken, buurten, dorpen en regio s noodzakelijk is om de aderverkalking te bestrijden, de verbroken verbindingen te herstellen en het samenspel met nieuwe bewonersgroepen/burgers constructieve kansen te bieden. De Grote Kleine-kansen Atlas vormt een centraal onderdeel van een inzet die eerder leidde tot het uitbrengen, in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek van het boek Dragers & Schragers, waarin mensen, burgers geportretteerd worden die ongeacht welke tegenwind dan ook hun maatschappelijk initiatief waar wisten te maken. Aansluitend op de atlas wordt ook gewerkt aan een wetenschappelijke (beleids-)analyse waarin nagegaan wordt wat in politiek bestuur, beleid en management scheef zit en moet veranderen, wil de zo urgente kanteling richting facilitering en support tot stand komen. Daarnaast omvat het weven aan samen leven traject nog enkele kleinschalige zelforganisatie-impulsen gedurende enkele jaren.

5 De grote kleine-kansen atlas / Ten geleide De Grote Kleine-kansen Atlas is mede mogelijk gemaakt door de medewerking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Terwijl de al vermelde digitale variant ervan, de website-productie, dank zij het VSB Fonds gerealiseerd kon worden. Het is de verwachting van het Landelijk Centrum Opbouwwerk dat de atlas op alle van de geschetste fronten werkzaam zal blijken en inspireert Landelijk Centrum Opbouwwerk Wil van de Leur

6 De grote kleine-kansen atlas / Voorwoord - 1 Voorwoord De grote kleine-kansen atlas wil inspirerende voorbeelden laten zien van goed burgerinitiatief. Als we op de analyse van Geert Mak mogen afgaan, hadden we geen beter moment kunnen uitkiezen om met deze atlas te komen. Hij stelt namelijk in zijn rede waarmee hij de Amsterdamse IJ-prijs aanvaardde 1, dat achter de onvrede die sinds de aanslag op de Twin Towers en de aanslag op Pim Fortuyn ons land in z n greep lijkt te hebben, een heel andere crisis schuilgaat dan onvrede over immigratie of hang naar nostalgie in reactie op de globalisering. Geert Mak: Als er namelijk iets in dit land in een crisis verkeert, dan is dat het burgerschap. Hij betoogt dat de ruimdenkende kooplieden van weleer, weliswaar hun eigen belang goed dienden, maar talrijke zaken oppakten die de stad ten goede kwamen. Terwijl het huidige ondernemerskader eerder lijkt op Dagobert Duck, in z n ongebreidelde jacht op kapitaal mede bevorderd door het foot-loose karakter van ondernemingen, dan op de mercator sapiens de ruimdenkende koopman met oog voor het stadsbelang. Impliciet bepleit Geert Mak dus meer aandacht voor burgerinitiatief waarbij (eigen) baat en (maatschappelijk) nut wordt gecombineerd. En dat is precies wat wij met deze grote kleinekansen atlas ook willen bevorderen. Is het dan zo slecht gesteld met dat burgerinitiatief? Ja en nee. Ja, als we afgaan op Geert Mak. Ja ook, als we afgaan op de initiatiefnemer van deze kansenatlas het Landelijk centrum Opbouwwerk. Die constateert dat het wenselijk is om mensen, burgers van dienst te zijn bij het vergroten en versterken van sociale zelfwerkzaamheid, zelforganisatie en zeggenschap in de (lokale) samenleving. Ja ook, als we kijken naar de moeite die getroost is om op uiteenlopende sectoren aansprekende voorbeelden te vinden. Nee, als we zien dat het toch gelukt is om 60 aansprekende voorbeelden te vinden, die ieder voor zich weer exemplarisch zijn voor meerdere, soms talloze, vergelijkbare varianten. Nee ook, als we ons realiseren dat volgens het SCP het vrijwilligerswerk in Nederland nog steeds hoog scoort. Nee ook, als we bedenken dat de gemiddelde Nederlander ruimhartig doneert aan goede doelen; fondsen die op hun beurt weer vele Associaties van Baat & Nut steunen. Een van de opvallendste constateringen uit deze kansenatlas is dat steeds meer Associaties van Baat & Nut een semi-professioneel karakter dragen. (Onze zoektocht was door de aanvankelijke focus op vrijwilligerswerk daardoor wellicht wat moeizaam.) Het komt erop neer dat de mercator sapiens die Geert Mak zegt te ontberen, zijn eigentijdse variant heeft gekregen in de sociaal-ondernemer. Niet in de betekenis van een ondernemer met oog voor de sociale component die af en toe de portemonnee trekt voor goede doelen, maar iemand die op sociaal werkterrein onderneemt. Wat vroeger de elite was die filantropie bedreef, is nu kennelijk de gewone burger geworden die door idealisme en praktische instelling gedreven zijn civiele verantwoordelijkheid oppakt en vertaalt in sociaal-ondernemerschap. En kennelijk kunnen in onze samenleving daarvoor inkomsten gegenereerd worden (incluis subsidies en fondsen). Zo bezien zeker geen slechte uitgangssituatie. Deze mix van professionals en vrijwilligers op het terrein van sociaal ondernemerschap is reden dat we uitgebreid stilstaan bij de verhouding tussen deze twee; zie daarvoor de guidelines over organisatie en complicaties. Tegelijk laat de worsteling van sommige van deze associaties zien dat facilitering gewenst is. Minder overheidsbureaucratie zou al een grote stap voorwaarts zijn. Op deze plaats willen we alle betrokkenen van de gedocumenteerde Associaties van Baat & Nut bedanken. Zo druk als ze het doorgaans al hadden met hun associatie, ze waren toch bereid allerlei vragen van onze kant te beantwoorden. 1) Leve Spinoza, leve Gümüs, leve de mercator sapiens!, Geert Mak (Groene Amsterdammer, 30 november 2002).

7 2- De grote kleine-kansen atlas / Voorwoord Eveneens bedanken we de journalisten/onderzoekers/vrijwilligers die het leeuwendeel van de 60 associaties hebben gedocumenteerd. Hun namen staan vermeld in het colofon in volgorde van het geleverde aandeel. Voorts bedanken we allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming. De indeling van deze kansenatlas spreekt min of meer voor zich. We starten met de beschouwende guidelines gewijd aan een viertal onderwerpen: juridisch, organisatie, exploitatie en complicaties; elk voorafgegaan door een sfeertekening ontleend aan eigen ervaringen met een vergelijkbare associatie. Daarna volgen de echte schatten van deze atlas: de beschrijvingen van een zestigtal Associaties van Baat & Nut. Ze zijn ingedeeld naar een negental rubrieken, alfabetisch van cultuur tot wonen. Omdat associaties zich soms naar verschillende rubrieken laten indelen, is hier en daar uit oogpunt van spreiding over rubrieken gekozen. We willen deze atlas ook presenteren als ode aan goed burger initiatief. Zoals uit het kaftontwerp mag worden opgemaakt: de burger als Atlas die de wereld draaiende houdt. We wensen de lezer veel plezier bij het lezen / raadplegen van deze atlas. drs Peter W. Voogt dr Harry Broekman

8 De grote kleine-kansen atlas / Inhoud - 3 Inhoud Juridische Guideline 5 1. Rechtspersonen 5 2. Rechtsvormen en rechtspersonen 6 3. Rechtsvormen gericht op winst 6 4. Rechtsvormen niet primair op winst gericht 8 5. Een bijzondere rechtsvorm: de coöperatie Keuze van rechtsvorm 12 Organisatie Guideline Organisatietypen Stadia die de associaties doormaken bij voortgaande groei Aandacht voor het verenigen van het tegenstrijdige als essentie 35 Exploitatie Guideline Productie van baat & nut De fiscus Uitkeringen 41 Complicatie Guideline Vrijwilliger en/of beroepskracht? De ijzers die je in het vuur hebt liggen De dimensies zeggenschap en profijt Over de rol van de professional De overdraagbaarheid van een associatie 53 Economie Lets ruilwinkels 91 Stichting Romene Sinti 95 De Nieuwe Band 98 Compagniester Banket 101 Pergola-associaties 105 Buurtbus Zijpe-Harenkarspel 109 De Vrouwen Buurtmaatschap 113 Jeugd Jeugdcircus Saranti 119 De kinderkledingbeurs in Brunssum 122 De Speel-o-theek 124 Particuliere Kinderopvang Prins Hendrik 127 Heemhuys Stichting: Samenwerken naar Zelfstandigheid 130 Jepie Pikin 134 Kibra Barera: dramatisch bewust worden 137 Milieu Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind 143 Stichting Kringloop Centrum Spullenhulp 146 The Bet Right here, right now 148 Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 152 Agrarische Natuurvereniging Vockestaert 155 Adopteer een koe 159 Vereniging Deelauto Lismortel 161 Het Groene Dak - Een ecologisch woningbouwproject 163 Cultuur Stut Theater 59 Lokale omroep Boschtion 63 Stichting Perdu 66 Het Zeeuws Palet 69 Dordtse Dichters onder de Regenboog 73 Atelier Herenplaats 77 Het Volksbuurtmuseum 81 Loesje 85

9 4- De grote kleine-kansen atlas / Inhoud Opvang en zorg Aanzet in Den Bosch: een ladderwerkplaats voor mensen in het souterrain van de samenleving 169 Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 173 Stichting Stormvogel & Stichting Junkiebond Rotterdam 177 LOT Vereniging voor mantelzorgers 181 Huize De Sterrewijzer in Olen (België): Mensen tot zonnekes maken 184 Straatnieuws Utrecht/Amersfoort/ Hilversum 189 Over de grens De Wereldwinkel 195 Stichting Gered Gereedschap 199 Aynimundo: De kracht van het initiatief 202 Recreatie Tuin van Kapitein Rommel 209 Natuurvriendenhuizen Nivon 212 Boerderij & Erf 214 Kerkepaden Zieuwent (GLD.) 218 Stichting Vrienden op de Fiets 222 De Bikkershof 225 Dorpshuis Eiland De Woude 230 Sociaal Gilde SamenSpraak 237 Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT 240 Birlik 243 TANS (Towards A New Start) 246 Grote gezinnen online 249 Islam en burgerschap 252 Vrouw Kind Centrum De Spiegeling (Moedercentrum Leiden) 255 Wonen Ecodorp 261 Groepswonen voor allochtone ouderen 264 Koop je eigen Bijlmer 268 Vereniging t WIN (Wooninitiatief Nuenen) 273 Groepswonen en werken in zelfbeheer 276 Vereniging van wijkeigenaren (VvW) 282 Participatie Woon- en Leefmilieu 286

10 De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline - 5 Juridische Guideline Veel succes met de galerie en vergeet niet: een goed bestuur raadpleegt de statuten zelden. Deze wijze raad kreeg ik mee bij het afscheid van de notaris. Hij was zo vriendelijk geweest ons voor een zacht prijsje aan statuten te helpen voor de nieuw op te richten stichting. Dit na voorspraak van de advocaat in ons gezelschap, die bekend was in het juridische wereldje. En nadat duidelijk was dat we niet zo maar een galerie wilden, maar een met een ideëel doel en zonder winstoogmerk, kreeg de notaris er zelfs lol in om ons zo goed mogelijk op weg te helpen. Behalve voor het passeren van de statuten zorgde hij voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ik beloonde hem met een plaats op onze mailinglijst voor de tentoonstellingen, wetende dat dezelfde personen jaarlijks om een donatie verzocht zouden worden. En ik moet zeggen, de notaris heeft ons ook in dat opzicht nimmer teleurgesteld. Wij waren tot op dat moment een clubje vrienden rondom onze kunstkenner die ons had aangezocht om samen een galerie op te zetten. Het clubje was nu omgevormd tot bestuur van de stichting. De reden voor het instellen van een rechtspersoon was, dat we in aanmerking wilden komen voor de waarderingssubsidie van de gemeente. Dit was in die tijd al een zeer verlichte vorm van subsidie, omdat er slechts twee voorwaarden aan waren verbonden: het moest gaan om een rechtspersoon en een minimum aantal openingsuren per week. Voor het jaarlijkse bedrag van ƒ 5000,- werd je niet ook nog eens lastig gevallen met administratieve of financiële voorwaarden zoals jaarstukken, of een accountantsgoedkeuring (waarvan de kosten al een belangrijk deel van dat budget zou hebben opgesnoept). Deze ruimhartige opstelling van de gemeente was beslist geen gemeengoed bij andere lokale overheden. Maar de gemeenteambtenaar was hier heel luchtig over: We worden uitgenodigd voor de openingen van exposities en zien dan heel goed wat het voorstelt, incluis de reacties in de lokale pers. En we besparen ons de moeite om allerlei paperassen op te vragen die toch nooit worden ingekeken. Bovendien gaat het om beperkte bedragen. Dat laatste was wel zo, maar niettemin voor ons van cruciaal belang om onze galerie draaiende te houden. Het raadplegen van de statuten kwam sneller dan verwacht. Een persoon uit onze club was mee gaan doen omdat hij een bedrijfsruimte beschikbaar had voor de galerie, tegen een zacht prijsje uiteraard. Maar al gauw bleek dat die prijs steeds minder zacht diende te worden. Dit stuitte ons als medebestuursleden tegen de borst, omdat wij onze inbreng als liefdewerk - oud papier zagen. Bovendien was het belang van de galerie, wat je immers als bestuur dient te behartigen, tegengesteld aan het persoonlijk belang van dat bestuurslid. Dit leek ons niet zuiver en we besloten met de grootst mogelijke meerderheid dat deze persoon dan maar uit het bestuur diende te stappen. Tot onze opluchting voorzagen de statuten zowel in de ontslaggrond ( bestuursleden dienen geen zakelijke relatie met de stichting aan te gaan ) als in de procedure die gevolgd moest worden. 1. Rechtspersonen Ieder individu is voor de wet drager van rechten en plichten. In juridisch jargon spreek je dan over natuurlijke personen. Tegenover deze natuurlijke personen bestaan rechtspersonen : een georganiseerd verband dat zelfstandig geldt als drager van rechten en plichten ; bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap (BV) of een Stichting. De overeenkomst tussen natuurlijke personen en rechtspersonen is dat zij beide voor de wet gelden als zelfstandig drager van rechten en plichten. Maar de verschillen zijn belangrijker. Rechtspersonen kennen heel specifieke rechten en plichten, afhankelijk van de rechtsvorm. En de oprichting en ontbinding geschiedt doorgaans bij notariële akte. Een belangrijke reden om een rechtspersoon in te stellen is juist om in het maatschappelijk en economisch verkeer deze af te schermen van natuurlijke personen. Zo kan een werknemer die namens zijn BV een

11 6- De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline contract afsluit in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verliezen. Evenmin kunnen bestuurders van een stichting het stichtingsvermogen beschouwen als eigendom en een greep in de kas doen. 2. Rechtsvormen en rechtspersonen Een rechtsvorm is iets anders dan een rechtspersoon. Een rechtsvorm is een door de wet erkende organisatievorm, maar die hoeft niet altijd te gelden als rechtspersoon. Zo is een vennootschap onder firma (v.o.f.) een rechtsvorm die niet geldt als rechtspersoon. Een v.o.f. is namelijk geen zelfstandig drager van rechten en plichten. De firmanten zijn ook persoonlijk aansprakelijk voor de economische activiteiten van de firma. Andere rechtsvormen die eveneens geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn de eenmanszaak, de maatschap en de commanditaire vennootschap. Een stichting is een rechtsvorm die wel geldt als rechtspersoon, evenals een vereniging, een coöperatie, een besloten vennootschap (BV) en een naamloze vennootschap (NV). Geldt als belangrijkste drijfveer voor het oprichten van een rechtspersoon de afscherming voor persoonlijke aansprakelijkheid, de wetgever zag zich in de praktijk steeds meer genoodzaakt die afscherming minder absoluut te maken. Het veelvuldige misbruik met verlies- en sterfhuis-bv s die men bewust failliet liet gaan om leveranciers, belasting, sociale kassen of de werknemers met de strop achter te laten, noopte tot ingrijpen. Zo zijn bestuurders van BV s inmiddels hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor dergelijke schulden indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ook bestuurders van stichtingen en verenigingen kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden in gevallen van onbehoorlijk bestuur. Of er inderdaad sprake is van onbehoorlijk bestuur is in de praktijk vaak moeilijk aantoonbaar en vergt langdurige gerechtelijke procedures. In stichtingen waar veel geld omgaat (volkshuisvesting, gezondheidszorg) komt het steeds vaker voor dat bestuurders en toezichthouders worden verzekerd tegen eventuele persoonlijke aansprakelijkheid wegens het niet naar behoren uitoefenen van hun taak. Een andere afzwakking van de rechtspersoonlijkheid tref je aan bij de vereniging. Weliswaar beschouwt de wet alle verenigingen als rechtspersoon, maar maakt ze onderscheid in: - verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid - verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. De eerste vorm heeft als rechtsbeperking dat ze geen onroerend goed kan bezitten en bestuurders zijn ook persoonlijk aansprakelijk. Dit geldt niet voor de tweede vorm, maar daarvoor is nodig dat de statuten in een notariële akte zijn opgenomen. Bij coöperaties is de uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid van de leden alleen van kracht indien dit is aangegeven in de naamvoering: U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid). 3. Rechtsvormen gericht op winst Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen kenmerken wat betreft rechten en plichten. Dit gaat ook op voor de belastingregels die gelden voor een rechtsvorm. Hieronder volgt per rechtsvorm een korte opsomming van de hoofdzaken. de eenmanszaak Ook wel de alleen opererende zelfstandig ondernemer, zoals de buurtwinkelier, of de arts of de organisatieadviseur, accountant e.d. Ze kunnen personeel in dienst hebben, doch een groeiende groep zijn de zelfstandigen zonder personeel (mede in reactie op het steeds complexer wordende arbeids- en sociale zekerheidsrecht). Ze zijn persoonlijk aansprakelijk voor de ondernemersactiviteiten en de echtgeno(o)t(e) ook, indien niet getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. De winst uit onderneming valt onder de inkomstenbelasting en de BTW-plicht is afhankelijk van de activiteiten die men ontplooit.

12 De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline - 7 Volgens de nieuwe belastingwet worden free-lancers gelijk gesteld met zelfstandig ondernemers, in de zin dat er een winst- en verliesrekening moet worden opgemaakt. In de kansenatlas zijn enkele voorbeelden (Pergola associatie, agrarische natuurvereniging Vockestaert, Compagniester Banket) waar de afzonderlijke boeren en tuinders als eenmanszaak in deelnemen. de maatschap Feitelijk een samenwerking van zelfstandige ondernemers, die een open karakter kan hebben (maatschap treedt op onder eigen naam) of een besloten karakter, ook wel stille maatschap (bijvoorbeeld van samenwerkende artsen). Wettelijk is er weinig geregeld voor een maatschap, veel hangt af van hoe de maten het onderling hebben geregeld in het maatschapcontract. Daarin zijn ook de onderlinge bevoegdheden geregeld. Zo kan een bevoegde maat een huurcontract afsluiten voor de maatschap, die dan alle maten voor een gelijk deel aansprakelijk maakt voor de huurpenningen. Is een dergelijke onderlinge bevoegdheid niet geregeld, dan moet elke maat het huurcontract mee ondertekenen. Qua aansprakelijkheid en belasting geldt hetzelfde als voor zelfstandig ondernemers. Zij het dat er voor de fiscus een duidelijker scheiding tussen privé en maatschapsvermogen is. Een open maatschap kan als partij in gerechtelijke procedures optreden, de maten zijn ieder voor een gelijk deel hoofdelijk aansprakelijk voor een eventuele maatschapschuld (tenzij in het maatschapcontract anders is geregeld). De Vrouwen Buurtmaatschap is het enige voorbeeld uit deze kansenatlas met de maatschapvorm. Het brengt tot uiting dat inkomensvorming (op termijn) doel is. de vennootschap onder firma (v.o.f.) Dit is te vergelijken met een open maatschap met een nog duidelijker afgescheiden vennootschapsvermogen. Schuldeisers kunnen privé schulden van firmanten daarop niet verhalen. Andersom kunnen zakelijke schuldeisers de firmanten wel privé aansprakelijk stellen voor schulden van de firma. En in tegenstelling tot de maatschap, waar de afzonderlijke maten slechts aansprakelijk zijn voor een evenredig deel van de schuld, kan een firmant voor het volle bedrag aansprakelijk gesteld worden. Terwijl de wet voor de maatschap uitgaat van gedeelde bevoegdheid, tenzij onderling anders geregeld, wordt bij de v.o.f. verondersteld dat iedere firmant afzonderlijk volledig bevoegd is, tenzij een bevoegdheid contractueel is beperkt. Voor de fiscus is een firmant gelijk gesteld aan de zelfstandig ondernemer. We komen deze rechtsvorm in de kansenatlas voor onder de Pergola Associatie. commanditaire vennootschap (c.v.) Feitelijk een bijzondere vorm van de v.o.f. De commanditaire vennoot brengt alleen geld in waarvoor deze een aandeel in de winst ontvangt, maar bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering. Deze vennoot is dan ook niet hoofdelijk aansprakelijk en een eventueel verlies blijft beperkt tot het ingebrachte geld. besloten vennootschap (BV) Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen is verdeeld. De aandeelhouders zijn bekend bij de BV die daartoe een register bijhoudt, terwijl de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn. Overdracht van aandelen dient notarieel te worden vastgelegd. Een BV moet worden opgericht bij notariële akte. Bij oprichting moet een kapitaal van worden ingebracht (in geld of in natura, bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen) en de leiding van de BV wordt gescreend op haar justitieel en financieel verleden. De BV kent een algemene vergadering van aandeelhouders die het bestuur (directie) benoemt. Ook beslist deze vergadering over het uitgeven van aandelen en statutenwijziging. Er kan ook nog een raad van commissarissen zijn, die toezicht houdt op de directie. Benoeming van deze commissarissen is geregeld bij wet, waarvan in de statuten kan worden afgeweken. Vaak benoemen de aandeelhouders een deel van de commissarissen. De BV moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook de jaarcijfers moeten daar gedeponeerd worden. Aandeelhouders kunnen nooit meer verliezen dan de waarde van hun aandeel. Bestuurders kunnen in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij sprake is van onbehoorlijk bestuur. In dat geval zijn ook commissarissen aansprakelijk. De wet heeft verder een aantal gevallen genoemd waarin de directie persoonlijk aansprakelijk is: bijvoorbeeld voor afdracht van BTW, loonbelasting en sociale premies als niet tijdig de betalingsonmacht gemeld is.

13 8- De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline Over de winst van de BV moet 34,5% vennootschapsbelasting worden afgedragen (over de eerste ,- is dat 29%). BTW afdracht is afhankelijk van de soort activiteiten van de BV (bijvoorbeeld een BV van artsen is vrijgesteld). Een bijzondere BV is de eenmans-vennootschap waarbij alle aandelen (en dus zeggenschap) feitelijk bij één natuurlijke of rechtspersoon liggen. De wet kent dan aanvullende bepalingen omtrent het vastleggen van besluiten. Een aparte maar veel voorkomende situatie is die van de directeur-groot aandeelhouder (DGA). De DGA kan door de fiscus als zelfstandig ondernemer gezien worden, in plaats van als werknemer. de naamloze vennootschap (NV) Met als belangrijkste verschil met een BV dat de aandelen vrij verhandelbaar zijn en niet notarieel worden overgedragen. De omvang van een NV maakt dat er vaak meer organen zijn dan alleen aandeelhoudersvergadering, directie, raad van bestuur en raad van commissarissen. Het voert te ver om in dit verband daar nader op in te gaan. Dat laatste geldt ook voor de onderlinge vervlechting die tussen rechtsvormen, al of niet met rechtspersoonlijkheid, kan worden aangegaan. Zo kunnen vennootschappen aandeelhouder van elkaar zijn (moeder en dochter BV s) en kunnen BV s ook een maatschap vormen. 4. Rechtsvormen niet primair op winst gericht Bovenstaande rechtsvormen beogen doorgaans het verwerven van inkomen en/of winst. Terwijl stichtingen en verenigingen dat niet als primair doel hebben. Daar gaat het vaak om maatschappelijke doelen. Verderop zullen we evenwel zien dat dit onderscheid inmiddels sterk vervaagd is. De stichting De stichting is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Ze wordt opgericht bij notariële akte (of testament) en de statuten moeten minimaal enkele zaken regelen, waaronder het doel van de stichting en de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders. Een stichting mag geen leden hebben (een onderscheid met de verenigingsvorm). En het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan haar oprichters of aan bestuursleden (een onderscheid met coöperaties]. Dit staat overigens het betalen aan oprichters of bestuurders van door hen gemaakte onkosten of het vergoeden van ter beschikking gestelde tijd niet in de weg. De wet kent slechts één orgaan, namelijk het bestuur. Dat neemt niet weg dat statutair kan worden geregeld dat er meerdere organen zijn, ook een eventuele Raad van Toezicht. De bevoegdheid tot statutenwijziging moet expliciet in de statuten zijn opgenomen, zo ook het eventuele bezit van onroerend goed. De stichting moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zonder een toezichthoudend orgaan bezit het bestuur alle zeggenschap. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan het openbaar ministerie en de rechtbank ingrijpen en bestuurders eventueel ontslaan. Het bestuur heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting. In beginsel zijn de bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk. Als het bestuur zich echter schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur, kunnen de afzonderlijke bestuursleden daarvoor aansprakelijk gesteld worden. En als een penningmeester een lening verkrijgt op grond van foute verstrekte informatie kan hij ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Van oudsher is de stichting een rechtsvorm ter realisering van een goed doel. Inmiddels zijn stichtingen al lang niet meer beperkt tot goede doelen en zijn het organisaties die werkzaam zijn op sociaal terrein (ruim

14 De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline - 9 geïnterpreteerd). Een stichting kan ook een onderneming drijven en kan dan verplicht zijn tot BTW afdracht en vennootschapsbelasting. De winst wordt in beginsel dan aangewend voor het doel van de stichting. Het bestuur dient altijd te zorgen voor een deugdelijke boekhouding. Het overgrote deel van de voorbeelden in deze kansenatlas heeft de stichtingsvorm. De vereniging De vereniging is een rechtspersoon met leden, die niet tot doel mag hebben om winst te maken die verdeeld wordt onder de leden. Winst maken mag wel, maar die moet net als bij een stichting ten goede komen aan het doel van de vereniging. Het doel mag overigens niet strijdig zijn met de wet, of strijdig met de goede zeden, of gericht op verstoring van de openbare orde. De wetgever heeft het oprichten van een vereniging makkelijk gemaakt. Een mondelinge afspraak tussen twee of meer oprichters volstaat, of een onderlinge overeenkomst. Tegelijk wordt misbruik voorkomen doordat langs deze weg alleen verenigingen opgericht kunnen worden met beperkte rechtsbevoegdheid. Dit houdt in dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn en de vereniging geen onroerend goed kan bezitten. Dit laatste geldt niet voor verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, maar die moeten worden opgericht bij notariële akte. Ook dient deze te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel houdt ook in dat wijzigingen in de bestuurssamenstelling en in de statuten worden doorgegeven (dit geldt ook voor stichtingen). Soms stellen subsidiegevers als voorwaarde dat de vereniging volledig rechtsbevoegd is. In dat geval kan je alsnog een zelf opgerichte vereniging bij de notaris omzetten in een met volledige rechtsbevoegdheid. Bij het oprichten van een vereniging bij de notaris worden de statuten vastgesteld. Minimaal moet een aantal zaken hierin worden geregeld, waaronder het doel van de vereniging, de verplichtingen (zoals contributie of te vervullen taken) van de leden of de wijze waarop deze worden vastgesteld, de wijze van benoeming en ontslag van bestuursleden, en het bijeenroepen van de algemene vergadering. Vaak worden aanvullende zaken geregeld in een huishoudelijk reglement, zoals de wijze van aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebepaling, het verzorgen van een clubblad of het beheer van een website, taakverdeling binnen het bestuur, gebruik van de verenigingsruimte e.d. In de statuten is dan geregeld welke procedure gevolgd wordt voor het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement. Een vereniging dient tevens een financiële administratie bij te houden. Het bestuur moet jaarlijks hierover verantwoording afleggen aan de algemene vergadering. Als de jaarcijfers niet door een accountant getoetst zijn, moet de algemene vergadering een kascommissie instellen die de boeken controleert en verslag uitbrengt aan de algemene vergadering. De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging, dit in tegenstelling tot een stichting waar het bestuur het hoogste orgaan is. Wettelijk zijn een groot aantal zaken geregeld omtrent de zeggenschap binnen een vereniging. Voor een belangrijk deel kan daarvan worden afgeweken, mits dat statutair is vastgelegd. Het wijzigen van statuten is altijd voorbehouden aan de algemene vergadering. Hierna wordt verder ingegaan op de zeggenschap binnen een vereniging, als onderdeel van de paragraaf over coöperaties. (Een coöperatie is een bijzondere vorm van vereniging.) Onder de voorbeelden van deze kansenatlas komen meerdere verenigingen voor, zoals de agrarische natuurvereniging Vockestaert, de verenigingen van wijkeigenaren, Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling en het Wooninitiatief Nuenen. Bij woongroepen zijn gebruikersverenigingen regelmatig aan te treffen, eventueel onder een beherende stichting. Uitzonderlijk is de Vereniging voor Samenlevingsopbouw, een met veel vrijwilligers opererende welzijnsinstelling die met de verenigingsvorm het voor en door de buurt -karakter uitdraagt.

15 10 - De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline 5. Een bijzondere rechtsvorm: de coöperatie Een tussenvorm tussen winststreven en maatschappelijk doel tref je aan bij de coöperatie. Voorbeelden hiervan in deze kansenatlas zijn De Nieuwe Band, het Compagniester Banket of de Coöperatieve windenergievereniging Kennemerwind. Deze rechtsvorm is in menig opzicht een ondergeschoven kindje. Als je bij een notaris komt met het verzoek een coöperatie op te richten, zal deze als eerste proberen je van dit idee af te brengen. En als je bij de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) informeert naar specialisten op het terrein van coöperaties, acht men alle notarissen (per definitie) bekwaam. De praktijk wijst echter anders uit. Ook op de website van de KNB is de coöperatie amper terug te vinden. Toch is het een rechtsvorm die bij uitstek past op een combinatie van Baat & Nut. We gaan hierna daarom wat uitgebreider in op de coöperatieve rechtsvorm. (Zie ook de verwijzingen aan het slot.) De coöperatie: vereniging én onderneming De coöperatie is een bijzonder soort vereniging. Zij is namelijk tegelijkertijd een onderneming. Kenmerkend voor een vereniging is het democratische karakter ervan. Een vereniging heeft leden, die gezamenlijk de algemene ledenraad vormen. Dat is ook het hoogste beslissingsorgaan. In beginsel kan er dus geen besluit worden genomen dat niet door de meerderheid van de leden wordt gedragen. Deze wijze van besluitvorming heeft soms als nadeel dat het de slagvaardigheid van de organisatie beperkt. Als slagvaardigheid heel belangrijk is, kiest men eerder voor een stichting als rechtsvorm. Dat heeft een bestuur als hoogste orgaan waarin een beperkt aantal personen zitting hebben. De coöperatie is ook een onderneming. Een onderneming met als kenmerk dat die voordeel moet opleveren voor de leden. Net zoals andere ondernemingsvormen (zelfstandigen, maatschap en firma s, vennootschappen) kan ze winst maken. En over winst moet vennootschapsbelasting worden betaald, voor een coöperatie op ongeveer dezelfde wijze als vennootschappen. Maar een coöperatie gaat doorgaans anders met winst om. Soms wordt de winst bewust zo klein mogelijk gehouden. De leden krijgen dan een rechtstreeks voordeel omdat ze goedkoop goederen en diensten geleverd krijgen. Zij sparen dan kosten uit. Een eventuele kleine winst wordt dan als eigen werkkapitaal gereserveerd, van waaruit bijvoorbeeld nieuwe gereedschappen worden bekostigd. Het niet streven naar winstmaximalisatie is kenmerkend voor de coöperatie. Samen met de democratische vorm komt hierin het ideële karakter van de coöperatie tot uiting. Verschillende soorten coöperaties De coöperatie is in de wet globaal omschreven. Dat maakt dat er veel ruimte is om een coöperatie naar eigen inzicht vorm te geven. In de praktijk bestaan dus ook vele varianten. Als belangrijkste onderscheiden we: - verbruikscoöperaties, waarbij de leden afnemers zijn van producten en/of diensten die door de gezamenlijke inkoop/organisatie voordeliger zijn; ook de coöperatieve verenigingen van eigenaren ( woongroepen ) vallen hieronder - werknemers productie coöperatie, werknemers zijn in dienst van de coöperatie en behouden zelf de volledige zeggenschap over hun productie - bedrijfscoöperaties, waarbij de leden (zelfstandig) ondernemer zijn die een onderdeel van hun productie gezamenlijk door de coöperatie laten uitvoeren (gezamenlijke inkoop, of afzet c.q. veiling van hun producten); er zijn ook bedrijfscoöperaties waarvan leden ondernemer en producent zijn (bijv. coöperatieve meubelmakerij) Een coöperatie is een rechtspersoon die moet worden opgericht bij notariële akte. De wet maakt onderscheid tussen coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij; een als vereniging functionerende verzekeringsmaatschappij. Ook onderscheidt de wet naar personeelsomvang en eigen vermogen zogenoemde grote coöperaties. Deze hebben verplicht een Raad van Commissarissen. De onderlinge en de grote coöperatie laten we hier verder buiten beschouwing. In de naam moet de aanduiding coöperatief zijn opgenomen met aan het eind de afkorting die aangeeft welke vorm van aansprakelijkheid geldt voor de leden: WA (wettelijke aansprakelijkheid, lees volledige aansprakelijkheid ), UA (uitgesloten aansprakelijkheid) of BA (beperkte aansprakelijkheid). Als in de statuten de aansprakelijkheid niet nader wordt omschreven, geldt automatisch de WA-vorm.

16 De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline - 11 Zeggenschap (coöperatie en vereniging) Al eerder is aangegeven dat de coöperatie vereniging én onderneming is. De wettelijke bepalingen omtrent zeggenschap en besluitvorming van een vereniging zijn ook van toepassing op de coöperatie. Als we hierna van vereniging spreken geldt dat dus ook voor de coöperatie; als we spreken over coöperatie is het alleen op deze rechtsvorm van toepassing. De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Voorzover de wet en de statuten niet anders voorschrijven, beschikt deze algemene vergadering over alle bevoegdheden. Een bevoegdheid die altijd blijft voorbehouden aan de algemene vergadering is het wijzigen van de statuten. De algemene vergadering kan ook bestaan uit afgevaardigden. Deze moeten dan door de leden zijn gekozen. Op deze wijze kan de slagvaardigheid drastisch worden vergroot. Zo kan een buurtvereniging de algemene vergadering samenstellen door afgevaardigden per straat te laten verkiezen. Of een wooncoöperatie met 300 leden kan per sector van het gebouw afgevaardigden laten kiezen en zo de algemene vergadering tot bijvoorbeeld 30 terug brengen. In dat geval kan statutair wél worden vastgelegd dat bepaalde belangrijke besluiten aan een referendum onder álle leden moeten worden onderworpen. Bijvoorbeeld als het gaat om statutenwijziging. Het bestuur wordt benoemd uit de leden van de vereniging. Dat geschiedt in beginsel door de algemene vergadering. Het bestuur mag voor minder dan de helft bestaan uit niet-leden, waarmee deskundigheid van buiten kan worden aangetrokken. Deze externe bestuursleden kunnen ook stemrecht hebben in de algemene vergadering. In de statuten kan worden bepaald dat bepaalde geledingen of andere betrokkenen een bindende voordracht mogen doen voor een bestuurszetel. Maar met een tweederde meerderheid kan de (algemene) vergadering die de benoeming verricht, zo n benoeming weigeren. Statutair kan aan het bestuur alle bevoegdheden van de algemene vergadering worden toegekend, behalve het wijzigen van statuten. Als bij wijze van spreken alle bevoegdheden zijn toegekend aan het bestuur, dan blijft altijd de sanctiemogelijkheid over dat het orgaan dat het bestuur heeft benoemd, meestal de algemene ledenvergadering, het bestuur schorst of ontslaat. Dat ontslag kan altijd en direct, ook als de bestuurder(s) een arbeidsrechtelijke overeenkomst hebben, bijvoorbeeld als ze tevens directeur zijn. Bij een belangentegenstelling tussen bestuurder(s) en de vereniging, kan de algemene vergadering iemand anders aanwijzen die de vereniging vertegenwoordigt. Voor de coöperatie stelt de wet enkele regels omtrent een Raad van Commissarissen. Voor de vereniging niet, maar de mogelijke aanwezigheid van commissarissen bij een vereniging wordt in de wet wel genoemd. De statuten kunnen dus bepalen dat er een Raad van Commissarissen wordt ingesteld. De commissarissen van de coöperatie zien toe op beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming. Zij hebben de mogelijkheid bestuurders te schorsen, wat door de algemene vergadering ongedaan gemaakt kan worden. Commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering. Statutair kunnen taak en bevoegdheden van de commissarissen verruimd worden.

17 12 - De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline 6. Keuze van rechtsvorm De wet onderscheidt rechtsvormen primair naar: 1. streven naar winst of inkomen (maatschap, v.o.f., BV, NV) 2. werken aan een maatschappelijk doel, a. zonder leden via een stichting b. met leden via een vereniging (volledig rechtsbevoegd of beperkt) 3. streven naar inkomen in gezamenlijkheid / met maatschappelijk doel (coöperatie) Gelet op de beperkte betekenis van de 1e genoemde voor Associaties van Baat & Nut laten we die verder buiten beschouwing. Een tweede kenmerk is de verdeling van zeggenschap. Een vereniging en coöperatie legt de (uiteindelijke) zeggenschap bij de leden en is democratischer van karakter dan een stichting, waar het bestuur de uiteindelijke zeggenschap heeft. De laatste is meer slagvaardig in de besluitvorming. Bij de vraag welke rechtsvorm te kiezen gaat het dan ook in eerste aanleg over de vraag wat is het doel, commercieel, maatschappelijk of een mengvorm en hoe willen we de zeggenschap regelen. Maar er zijn meer afwegingen van belang. Vele varianten doen verschillen vervagen In de statuten van vereniging, coöperatie en stichting kan je veel zaken naar eigen inzicht regelen; en dat gebeurt dan ook in de praktijk. Een stichting kan donateurs hebben, of huurders die vertegenwoordigers in een donateurs/huurders raad hebben. Deze raad kan weer bepaalde bevoegdheden ten opzichte van het bestuur hebben (advisering of goedkeuring jaarplannen) en bijvoorbeeld het recht tot voordracht van enkele bestuursleden. Andersom kan een vereniging werken met een verkozen kleine ledenraad en veel bevoegdheden van de algemene vergadering delegeren aan het bestuur. Waardoor de vereniging heel slagvaardig wordt en het verschil met een stichting vervaagt. Zo ook vervaagt het verschil in commercieel karakter. Weliswaar blijft formeel staan dat stichtingen en verenigingen het verwerven van inkomen of het maken van winst niet als doel mogen hebben. Het verschil met de commerciële rechtsvormen kan niettemin danig vervagen. Zo zullen de topsalarissen van directeuren van ziekenfondsen en woningbouwcorporaties (doorgaans stichtingen) bij menig BV-directeur jaloerse blikken opwekken. Andersom leert de Triodosbank in Zeist dat ideële doelen ook gestalte kunnen krijgen binnen NV en BV-vorm. Het is overigens deze variatie van tussenvormen die in de praktijk zijn ontstaan, die de notarissen ook het instrument geven om een aangepaste stichting te adviseren als men aanvankelijk komt om een coöperatie op te richten. Vanwege deze variatie zal de fiscus in beginsel altijd kijken naar de feitelijke activiteiten en de geldstromen die in de organisatie omgaan. Zo krijgt een nieuw opgerichte stichting na enige tijd het verzoek om de jaarrekeningen op te zenden en beoordeelt de fiscus of er sprake is van feitelijke bedrijfsuitoefening; en of er sprake is van BTW-plicht, afdracht van loonbelasting en vennootschapsbelasting. Niettemin kan bij twijfelgevallen ook de fiscus zich laten overtuigen door de gekozen rechtsvorm. Imago Deze variatie in tussenvormen neemt niet weg dat voor overheid en publiek het beeld dat men van een organisatie heeft toch vaak bepaald wordt door de algemene kenmerken commercieel versus maatschappelijk doel en slagvaardig versus democratisch. Zo is de kans klein dat een overheid subsidie verstrekt aan een BV als het gaat om een maatschappelijk doel. En als de insteek van de overheid is dat velen moeten meeprofiteren van de verstrekte subsidie, dan zal een vereniging als rechtsvorm al gauw een streepje voor hebben. Het ledental is dan vaak een makkelijk handvat om het maatschappelijk draagvlak te beoordelen. Maar als de overheid snel effect wil zien van een slagvaardige organisatie, of als politici de voorkeur geven aan het makkelijk kunnen aanspreken van kader binnen de organisatie en erop willen kunnen vertrouwen dat mondelinge afspraken worden nagekomen, zullen deze eerder sympathie tonen voor de stichtingsvorm. Op dezelfde wijze laat een coöperatie zich vooral associëren met een gezamenlijk belang of maatschappe-

18 De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline - 13 lijk doel, waarvoor de leden zich persoonlijk inzetten omdat ze er zelf ook belang bij hebben. Deze persoonlijke binding maakt dat de organisatie eerder als betrouwbare partner gezien wordt. In beginsel is dit dan ook een voor de hand liggende rechtsvorm als we het hebben over Associaties van Baat & Nut. Hoe dan ook speelt deze beeldvorming bij de keuze van de rechtsvorm een niet te verwaarlozen rol. Uitwijkmogelijkheden Het is goed om je af te vragen waarvoor je precies een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid wilt kiezen. De lichtste vorm is die van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, die je als het ware ter plekke met een aantal personen kunt aannemen. Dat is een kleine moeite en er is weinig reden om er veel hoofdbrekens aan te wijden, te meer omdat je de vereniging even zo makkelijk weer kunt opheffen, of bepaalde afspraken weer kunt wijzigen. Maar juist de beperkte rechtsbevoegdheid is reden om een rechtsvorm met volledige rechtspersoonlijkheid te kiezen. Dat betekent dat de formele stap naar de notaris gezet moet worden en dat heeft enkele nadelen: - het kost geld - het kost tijd en moeite, wat ten koste gaat van de eigenlijke activiteiten - binnen de organisatie/groep die er tot dan toe bestaat moet een discussie gevoerd worden over de te kiezen rechtsvorm en wie dat traject gaat leiden - er moet gesproken worden over formele doelen, organen, taken, verantwoordelijkheden en functies en wie deze zou moeten bezetten. Niet zelden is dit een traject dat onderlinge tegenstellingen blootlegt en zonder duidelijke procedurele afspraken vooraf zich ontpopt tot een stevige splijtzwam. Het houdt dus ook risico s in om zo n stap te zetten. Dan is het goed om je af te vragen waarvoor je de stap naar zelfstandige rechtspersoonlijkheid wilt zetten. En of er geen alternatieven zijn, zodat je die stap kunt uit- of afstellen. We noemen enkele uitwijkmogelijkheden, afhankelijk van de aanvankelijke reden. a. In aanmerking komen voor subsidie of steun uit fondsen Je kan een bevriende (welzijns)instelling de aanvraag laten verrichten, waarbij jouw organisatie als zelfstandig project geldt waarvoor de kosten en baten afzonderlijk worden bijgehouden. Risico is dat deze instelling eigen voorwaarden gaat stellen, waarop je niet zit te wachten. Of dat het imago van jouw organisatie te veel gekoppeld wordt aan, of geheel onder gaat in dat van de instelling. Aan te bevelen is om minimaal als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid afspraken hierover met de instelling schriftelijk vast te leggen. b. Personeel gaat betaald werken voor jouw organisatie Personeel in loondienst nemen is een zware verantwoordelijkheid. Daarvoor is een stevige organisatie nodig met duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden. Een alternatief is om medewerkers voor eigen rekening en risico te laten werken, als free-lance kracht of als zelfstandig ondernemer. Een andere uitwijkmogelijkheid is om personeel in dienst te laten nemen door een andere instelling, die de medewerker vervolgens detacheert bij jouw organisatie. Veel grote steden kennen een werkgeversinstituut speciaal hiervoor opgericht. Of grotere welzijnsinstellingen vervullen deze functie. Afspraken hierover met woningbouwcorporaties, zorginstellingen of gemeenten zijn ook denkbaar. Kies een instelling die actief is op het terrein waarop je zelf ook actief bent. Voorts zijn er op aanvraag soms additionele arbeidsplaatsen beschikbaar die (afhankelijk van de regeling) vanuit een gemeentelijke organisatie worden gedetacheerd (de zogenoemde WIW-plaatsen, ook bekend als Melkertplaatsen en ID-banen). De voortzetting van deze regelingen staat thans (begin 2003) echter volop ter discussie. Ook hier geldt dat je minimaal als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid afspraken schriftelijk vastlegt met de detacherende instelling. Ga ervan uit dat zij weten wat de implicaties zijn van diverse soorten arbeidscontracten en richt je zelf vooral op welke risico s je wel en niet wilt lopen. Een derde uitwijkmogelijkheid is het inhuren van uitzendkrachten. Als dit op commerciële basis geschiedt betaal je een relatief hoog uurtarief. En je loopt het risico dat het uitzendbureau van jouw vereniging een zekerheidsstelling verlangt in de vorm van een bankgarantie. Inhuren op niet commerciële basis is soms mogelijk als er door de lokale overheid een uitzendorganisatie is opgezet die additionele arbeidsplaatsen gebruikt.

19 14 - De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline c. Beperken van financiële aansprakelijkheid Door zorgvuldig te zijn bij afspraken waarmee veel geld is gemoeid, kan je de feitelijke aansprakelijkheid ook beperken. Wees duidelijk over wat een andere partij kan verwachten en sluit de mogelijkheid van aansprakelijk stellen zo veel mogelijk uit. Bijvoorbeeld, een bijdrage van sponsors aan activiteiten moet niet inhouden dat jullie verplicht zijn om de activiteiten ook door te laten gaan; of dat er een bepaald aantal deelnemers zal opkomen. Je kan ook kijken of er partijen of sponsors zijn die een exploitatierisico voor hun rekening willen nemen; leg dat altijd schriftelijk vast of zorg dat anderen getuige zijn van een mondelinge toezegging. Spreiding van financiële risico s is ook een beproefd middel. Spreek onderling met elkaar af tot welk bedrag je eventueel risico wilt lopen. Leg dat ook in een verslag vast. Zorgvuldigheid kan ook zijn dat je van te voren een (bevriende) jurist raadpleegt over risico s voor aansprakelijkstelling die je loopt bij voorgenomen activiteiten of acties. Voor individuele deelnemers of bestuursleden kan een eigen rechtsbijstandverzekering een achtervang zijn. Het toetreden tot het bestuur van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan overweging zijn om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten (voorzover niet al aanwezig). Een dergelijke verzekering beschermt je in ieder geval tegen al te makkelijk ingediende claims van aansprakelijkheid. Neem wel de moeite om te kijken naar de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering. Een dergelijke verzekering neemt niet weg dat als je uiteindelijk aansprakelijk blijkt, je wel de schade dient te vergoeden. Als je ondanks betoonde zorgvuldigheid aansprakelijk wordt gesteld, kan je het de eisende partij zo onaantrekkelijk mogelijk maken. Misschien is er een tegeneis in te dienen die je onderhandelingsmarge biedt. Misschien kan jouw eigen organisatie op zo veel publieke goodwill rekenen dat zoeken van media-aandacht ten koste gaat van het imago van de eiser. Misschien kan je hetzelfde bereiken door politieke steun te verwerven. Misschien wil een advocaat op basis van no-cure no-pay jullie sympathieke belang verdedigen. Of is er een belangenorganisatie die zich voor jullie wil inzetten (vakbond, consumentenbond, woonbond). Misschien ook is er een partij bereid om de schade voor jullie te betalen om daarmee het voortbestaan van jullie organisatie te verzekeren. In situaties waarin de schuldeiser en jullie organisatie (nog) niet zo lijnrecht tegenover elkaar staan, kan je de schade wellicht ook beperken door bemiddeling in te roepen van een onafhankelijke gezaghebbende partij. Toewerken naar een genoegdoening in natura is soms ook een acceptabele uitweg voor een schadeclaim. Een geheel andere situatie ontstaat als je als actieve groep juist niet herkenbaar bent als (formele) organisatie. Actiegroepen en internetgemeenschappen die zich inzetten voor bepaalde doelen, kunnen er belang bij hebben geen (herkenbare) organisatie te vormen. Het aansprakelijk stellen door derden wordt dan ook heel moeilijk. De eisende partij moet dan achterhalen wie de aansprakelijk te stellen persoon is, hij moet duidelijk kunnen maken dat deze bij de zaak is betrokken, welk aandeel deze persoon heeft gehad en wat dat aandeel betekent voor het totaal van de door eisende partij geleden schade. Dit zijn vaak onoverkomelijke hindernissen. Let wel, we gaan hierbij uit van civielrechtelijke conflicten en niet van schendingen van het strafrecht. d. Formaliseren van de eigen organisatie De behoefte om een rechtsvorm te kiezen kan ook voortkomen uit de behoefte om de eigen organisatie te formaliseren. Dat wil zeggen het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden en de zeggenschap. Het erkend willen worden als rechtspersoon die formeel naar buiten kan treden, kan hier ook toe gerekend worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als je als groep bezwaar wil aantekenen tegen overheidsbeslissingen of als je een gemeenschappelijk belang wilt kunnen verdedigen tegen andere partijen. Hiervoor volstaat het om te beginnen als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, dan bewandel je tevens de makkelijkste weg. Als je uitgaat van voorbeeldstatuten hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden en kan je je richten op de specifieke elementen die je daarin wilt wijzigen. Het wijzigen van de eigen statuten is relatief eenvoudig en je kunt de interne afspraken laten meegroeien met de eigen organisatie. Als na verloop van tijd de eigen organisatie redelijk is uitgekristalliseerd, is te overwegen de vereniging om te zetten in een met volledige rechtsbevoegdheid. Met min of meer kant-en-klare concept statuten is de verschuldigde bijdrage aan de notaris beperkt en krijg je voor een gering bedrag bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Maar als dat in jullie organisatie niet speelt en de doelstelling strookt met de verenigingsvorm, en als er geen onroerend goed in bezit wordt genomen en evenmin de andere genoemde redenen aanwezig zijn, kan je de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid evenzogoed handhaven.

20 De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline - 15 Schema ter afweging Hieronder volgt ter vergemakkelijking van de keuze voor rechtsvorm een vergelijkend schema tussen vereniging, coöperatie en stichting. Het is ontleend aan het boekje "De kleine coöperatie". Wat in Uw situatie belangrijk is SELECTIESCHEMA RECHTSVORMEN (selectiecriteria) Stichting vereniging coöperatie een klein bestuur dat alle verantwoordelijkheid draagt + makkelijk te realiseren gezamenlijke besluitvorming + + sociale doelstelling uitdragen + o o activiteiten voor eigen groep / leden + + non-profit karakter uitdragen + + ondernemingskarakter uitdragen (of werkzaam in commerciële sector) + subsidies belangrijkste inkomstenbron + o eigen bijdragen leden belangrijkste inkomstenbron (in geval van stichting donateurs ) o + o opbrengsten uit activiteiten belangrijkste inkomstenbron o o + financiële mengvorm (ondernemer + werknemer, verhuurder + eigenaar) + belastingheffing zo makkelijk mogelijk voorkomen + + leden nemen deel als zelfstandig ondernemer o + deelname van uitkeringontvangers zo makkelijk mogelijk regelen (bij stichting is vaak erkenning als vrijwilliger nodig) o + leden delen in de winst *) + + deze rechtsvorm geniet voorkeur o neutraal deze rechtsvorm is ongunstig Gebruik: bepaal welke selectiecriteria voor u belangrijk zijn. Geef de drie rechtsvormen 1 punt voor iedere plus en trek 1 punt af voor iedere min; een neutrale waarde levert geen punt. Als een bepaald criterium heel belangrijk is, kunt u ook 2 punten (of meer) optellen of aftrekken. De rechtsvorm met de meeste punten komt in beginsel in aanmerking. Als de drie rechtsvormen bijna nul scoren, wil dat zeggen dat de gekozen criteria tegenstrijdig zijn. Dan is te overwegen om een combinatie van rechtsvormen te kiezen, waar de verschillende activiteiten in worden ondergebracht. Het met *) gemerkte criterium is naar één kant doorslaggevend. Als er winst wordt uitgekeerd, komen stichting en vereniging niet in aanmerking. Als er geen winst wordt uitgekeerd, kunnen alle drie nog in aanmerking komen. Informatie Voor nadere informatie over rechtsvormen kan je kijken op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB): (waaraan ook bovenstaande informatie voor een belangrijk deel is ontleend). Nog bredere juridische voorlichting is te vinden op het Juridisch Startpunt onder Dit kent ook een evenknie in het Fiscaal Startpunt onder Meer informatie over de coöperatieve rechtsvorm is te vinden in "De kleine coöperatie" (Peter W. Voogt, LCO 1998), dat tevens te downloaden is van Op deze website is eveneens het vergelijkingsschema van verenigingsvormen en stichting van de KNB opgenomen, aangevuld met de coöperatieve vorm. Voorbeeld statuten van vereniging, stichting en coöperatie zijn eveneens te vinden op de website (vanaf medio 2003).

Juridische Guideline. 1. Rechtspersonen

Juridische Guideline. 1. Rechtspersonen De grote kleine-kansen atlas / Juridische Guideline - 5 Juridische Guideline Veel succes met de galerie en vergeet niet: een goed bestuur raadpleegt de statuten zelden. Deze wijze raad kreeg ik mee bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Stichtingen. Verenigingen. www.offereinsnn.nl

Stichtingen. Verenigingen. www.offereinsnn.nl Verenigingen en Stichtingen Nederlanders maken veelvuldig gebruik van de vrijheid om verenigingen op te richten. Op elk denkbaar terrein zijn verenigingen aanwezig in onze samenleving: politiek, geloof,

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F)

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Rechtsvormen Inhoudsopgave Eenmanszaak Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Commanditaire vennootschap (C.V) Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN.

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN. MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Natuurlijk persoon: het gaat hier om een mens; ieder mens heeft rechten en plichten

Nadere informatie

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen?

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Workshop Bestuursmodellen Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Welke rechtsvormen kennen we? Rechtsvorm: zonder rechtspersoonlijkheid? Als u uw bedrijf inschrijft bij de KvK, dan kiest u een

Nadere informatie

Bijlage 5. Oprichting vereniging of stichting. Algemeen

Bijlage 5. Oprichting vereniging of stichting. Algemeen Bijlage 5 Oprichting vereniging of stichting. Algemeen Allereerst moet opgemerkt worden dat er naast de stichting, twee soorten verenigingen zijn; de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met beperkte

Nadere informatie

RECHTSVORMEN. www.damd.nl

RECHTSVORMEN. www.damd.nl www.damd.nl Rechtsvormen Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Samenwerkingen die werken Marianne Haverkamp De Dag van de Zelfstandige 20 maart 2013 Even voorstellen Marianne Haverkamp Civiel jurist 6 jaar adviesbureau (diverse samenwerkingsvormen) 6 jaar overheid:

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

RECHTSPERSOON VOOR HET WOONINITIATIEF IN BLADEL.

RECHTSPERSOON VOOR HET WOONINITIATIEF IN BLADEL. RECHTSPERSOON VOOR HET WOONINITIATIEF IN BLADEL. Inleiding In ons land kennen we 16 miljoen mensen, die allerlei dingen kunnen doen, zoals boodschappen doen, een huis huren of kopen, werken en nog veel

Nadere informatie

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1 bij Nota samenwerkingsrelaties DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene overwegingen:

Nadere informatie

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR.

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR. ERRATUM BIJ FINANCIERING VOOR HET MKB, 6 e druk / 1 e oplage Opmerking: Er is een wetsvoorstel geweest tot wijziging van een aantal ondernemingsvormen. De wijzigingen en aanvullingen zijn - achteraf te

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /05

ALGEMENE ECONOMIE /05 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Producenten: indeling M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector: F marktsector: G primaire sector:

Nadere informatie

Brochure Ondernemingsvormen

Brochure Ondernemingsvormen Brochure Ondernemingsvormen Brochure Ondernemingsvormen / KNGF /239916 / September 2008 / 1 1. 2. Inhoud Inleiding 3 Algemene informatie 4 1. De eenmanszaak 6 2. De Besloten Vennootschap (B.V.) 8 3. De

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

De Ondernemers Coöperatie U.A.

De Ondernemers Coöperatie U.A. De Ondernemers Coöperatie U.A. De oplossing voor scheiding tussen privé en zakelijk Vermogen en Risico Coöperatie Nos Inngut Bonum U.A. 1 De coöperatie een vergeten rechtsvorm, maar een veel beter alternatief

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland

Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland Praktijkvoorbeelden van Coöperatieven in Nederland Coöperatief Seminarie Brussel Februari 2014 Wilbert van den Bosch Grote Diversiteit NL Coops 1 Coöperatieve organisatie Ledenzeggenschap Geen aandeelhouders

Nadere informatie

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo Bas Schipper notaris en estate-planner Starters Event Rabobank 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo 1 In welk juridisch jasje wordt de onderneming gegoten? Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid; het juridische

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra. Event Management Klas EM1A

Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra. Event Management Klas EM1A Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra Event Management Klas EM1A 1 Inhoudsopgave 10 rechtsvormen: Voorblad Blz: 1 Inhoudsopagave Blz: 2 Eenmanszaak Blz: 3 Besloten vennootschap (B.V.) Blz: 4 Naamloze

Nadere informatie

Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rechtsvormen

Hoofdstuk 1: Rechtsvormen Hoofdstuk 1: Rechtsvormen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H1: Rechtsvormen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Onderzochte rechtsvormen en juridische mogelijkheden Stichting Coöperatie

Onderzochte rechtsvormen en juridische mogelijkheden Stichting Coöperatie Commissieleden Maatschappelijke Ontwikkeling Van S. Sibille/M. Knapen Kamer werkvloer 3B Telefoon (040) 238 54 29 30 april 2015 Memo Betreft: Doorontwikkeling organisatievorm WIJeindhoven beste commissieleden,

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Programma Ontvangst Welkom en introductie De coöperatie Ervaringen uit de praktijk Lunch Fiscale aspecten

Programma Ontvangst Welkom en introductie De coöperatie Ervaringen uit de praktijk Lunch Fiscale aspecten Programma 09.30 Ontvangst 10.00 Welkom en introductie Arjen van Nuland - NCR 10.10 De coöperatie Arjen van Nuland 11.00 Ervaringen uit de praktijk Henk Doorenspleet - Rabobank Nederland 12.15 Lunch 13.00

Nadere informatie

Duidelijk anders. Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen. Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015

Duidelijk anders. Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen. Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015 Duidelijk anders Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015 2 Introductie Stan Commissaris, notaris Ploum Lodder Princen, advocaten

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Gespreksnotitie over de bestuursvorm: vereniging of stichting

Gespreksnotitie over de bestuursvorm: vereniging of stichting VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

STARTERSEVENT TWENTE

STARTERSEVENT TWENTE STARTERSEVENT TWENTE 2 JUNI 2016 Juridische aandachtspunten voor starters mr. Willeke Krieger mr. Jolien Klomp Enschede Onderwerpen Rechtsvormen van ondernemingen Zekerheden Algemene voorwaarden Handelsnaam

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten.

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten. De eenmanszaak Algemeen De eenmanszaak is een onderneming waarvan het eigendom bij één persoon is. Wanneer je een eenmanszaak start, bent je zowel oprichter als eigenaar van het bedrijf en bent je helemaal

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011 Presentatie IKC 5 april 2011 Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen onderhouden

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid Allianz Nederland Schadeverzekering Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, kunt u nog zonder? Als bestuurder, commissaris of toezichthouder neemt u dagelijks beslissingen.

Nadere informatie

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden-

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Inleiding en uitgangspunten De provincie Zuid-Holland heeft te maken met verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

De coöperatie als Medisch Specialistisch Bedrijf

De coöperatie als Medisch Specialistisch Bedrijf De coöperatie als Medisch Specialistisch Bedrijf 1. Inleiding In dit najaar staan veel vrijgevestigde medisch specialisten voor belangrijke keuzes, een en ander in verband met de invoering van de integrale

Nadere informatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie

Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Noordelijke ZZP Vrouwen 24 juni 2016 Vormgeving van de coöperatie Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Mr. Nghitti Saro-Kortmann, docent en coördinator HBO-Bedrijfsjurist Introductie

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, gevestigd te Utrecht, zoals deze thans luiden na de akte van statutenwijziging, verleden op 28 februari

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Januari 2013 VERZOEK OM BIJSTORTING LEES DIT ZORGVULDIG Inleiding Het is ons gebleken dat niet alle maten onze nieuwsbrief van november 2012 hebben ontvangen. Deze gaat

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Organen Artikel 4 De stichting kent de volgende organen:

Organen Artikel 4 De stichting kent de volgende organen: Naam Zetel Grondslag Artikel 1 a. De stichting draagt de naam: Stichting Clusius College, hierna te noemen de stichting. b. De stichting is gevestigd in Alkmaar. c. De grondslag van de stichting is algemeen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

De vereniging Doel Oprichting Rechtsbevoegdheid volledig of beperkt? Volledige rechtsbevoegdheid Beperkte rechtsbevoegdheid Statuten

De vereniging Doel Oprichting Rechtsbevoegdheid volledig of beperkt? Volledige rechtsbevoegdheid Beperkte rechtsbevoegdheid Statuten De vereniging Doel Het doel van een vereniging mag uiteraard niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde of op aantasting van de goede zeden, noch in strijd met de wet zijn. Verder kent de wet

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aanpassing statuten Bouwvereniging Woningzorg.! Informele verkenning 7 juni 2017! Philp van Oss, kandidaat-notaris

Aanpassing statuten Bouwvereniging Woningzorg.! Informele verkenning 7 juni 2017! Philp van Oss, kandidaat-notaris Aanpassing statuten Bouwvereniging Woningzorg! Informele verkenning 7 juni 2017! Philp van Oss, kandidaat-notaris Indeling 1. De vereniging in het algemeen 2. Bouwvereniging Woningzorg 3. Conclusie 4.

Nadere informatie

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] )

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) 1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Personenvennootschappen, met nieuwe regels voor de zogeheten 'personenvennootschappen'

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie