het verzekeringsproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het verzekeringsproces"

Transcriptie

1 2

2 Het verzekeringsproces In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp het verzekeringsp r o c e s. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: d e p a r t i j e n d i e b e t r o k k e n z i j n b i j e e n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t h e t a f s l u i t e n v a n e e n v e r z e k e r i n g de prijs van een verzekering co-assurantie de toegevoegde waarde van de verzekeringsadviseur de hoofdlijnen van het verzekeringsrecht 30

3 Inleiding J o o p e n Va l e r i e g a a n v o l g e n d e m a a n d t r o u w e n. Z i j b e t r e k k e n d a n ook hun nieuwe koopwoning met een rieten dak. Ze vragen zich af w e l k e v e r z e k e r i n g e n z i j a l l e m a a l n o d i g h e b b e n. Vo o r h e t h u i s e e n woonhuisverzekering, voor hun inboedel een inboedelverzekering? Zij roepen de hulp in van Egbert Maaskamp; v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r. H i j n e e m t a l l e r i s i c o s m e t h e n d o o r, e n s e l e c t e e r t u i t h e t a a n b o d v a n e e n g r o o t a a n t a l v e r z e k e r a a r s d e p r o d u c t e n d i e h e t b e s t e p a s s e n b i j d e s i t u a t i e v a n J o o p e n Va l e r i e. Z o b r e n g t h i j h e t w o o n h u i s o n d e r b i j e e n w o o n h u i s v e r z e k e r a a r d i e gespecialiseerd is in rieten daken. Egbert begeleidt Joop en Valerie bij het aanvragen van de diverse verzekeringen. Hij controleert de polissen na binnenkomst. Als na een jaar het huis van Joop en Valerie helemaal afbrandt, begeleidt E g b e r t d e s c h a d e - a f h a n d e l i n g. W a n n e e r i s h e t w e r k v a n E g b e r t k l a a r? De betrokken partijen Er zijn diverse partijen betrokken bij het tot stand komen van een verzekering: Inleiding de verzekeringnemer i s d e g e n e d i e e e n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t a f s l u i t b i j e e n v e r z e k e r a a r. De verzekeringnemer betaalt in de meeste gevallen de premie en heeft de rechten die bij de verzekeringsovereenkomst horen. de verzekerde i s d e g e n e v a n w i e d e g e z o n d h e i d, h e t b e z i t o f a n d e r e b e l a n g e n z i j n v e r z e k e r d. I n v e e l g e v a l l e n i s d i t d e v e r z e k e r i n g n e m e r z e l f. de begunstigde heeft recht op de uitkering van de verzekering. Bij schadev e r z e k e r i n g e n z i j n v e r z e k e r i n g n e m e r, v e r z e k e r d e e n b e g u n s t i g d e b i j n a a l t i j d dezelfde persoon. Een verzekering afsluiten Het totstandkomen van een verzekering verloopt globaal in de volgende stappen: 1. a a n v r a a g v a n e e n v e r z e k e r i n g 2. voorlopige dekking 3. acceptatie 4. wilsovereenstemming 5. dekkingsbevestiging (komt niet vaak meer voor) 6. polisopmaak 7. financiële afwikkeling Hierna worden deze verder uitgewerkt. 31

4 Een verzekering afsluiten 1. Aanvraag van een verzekering H e t i s d e k l a n t d i e b e p a a l t o f h i j e e n f i n a n c i e e l r i s i c o ( o f g r o e p f i n a n c i ë l e r i s i c o s ) w i l overdragen aan een verzekeraar. De verzekeraar bepaalt of hij het aangeboden financ i ë l e r i s i c o w i l o v e r n e m e n. H i j m a a k t d a a r b i j d e a f w e g i n g o f e e n a a n g e b o d e n r i s i c o w e l b e h o o r t t o t d e g r o e p g e m i d d e l d e r i s i c o s w a a r d e p r e m i e s t e l l i n g o p g e b a s e e r d i s. De aspirant-verzekerde vult daartoe een aanvraagformulier i n w a a r o p a l l e r l e i c o n c r e t e vragen staan. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het e-learninggedeelte van deze o p l e i d i n g. Het aanvraagformulier vervult drie functies: 1. H e t d i e n t a l s g e g e v e n s b r o n v o o r d e v e r z e k e r a a r o p b a s i s w a a r v a n h i j d e aspirant-verzekerde beoordeelt; 2. D o o r o n d e r t e k e n i n g e r v a n g e e f t d e a s p i r a n t - v e r z e k e r d e t e k e n n e n d a t h i j d e betreffende verzekering wil afsluiten (wilsuiting); 3. Door ondertekening ervan verklaart de aspirant-verzekerde dat hij de verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst zal nakomen. 2. Voorlopige dekking De verzekeraar en de meeste verzekeringsadviseurs kunnen zogenaamde v o o r l o p i g e dekking verlenen. Na het invullen van het a a n v r a a g f o r m u l i e r e n v ó ó r h e t a c c e p t e r e n van de aanvraag door de verzekeraar kan er schade ontstaan. De verzekeraar kan voor deze periode voorlopige dekking geven. 3. Acceptatie De verzekeraar accepteert de aanvraag wel of niet. Een acceptant is iemand die bij een verzekeraar beoordeelt of een aanvraag voor een verzekering al dan niet geaccepteerd wordt. Als het aangeboden risico naar het oordeel van de a c c e p t a n t b e h o o r t t o t e e n g r o e p g e m i d d e l d e r i s i c o s d a n b e s l u i t h i j i n h e t a l g e m e e n d a t d e a a n v r a a g a k k o o r d i s. D a a r n a k a n d e p o l i s o p g e m a a k t w o r d e n e n d e p r e m i e b i j d e k l a n t i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t. A l s d e a a n v r a a g t o t s t a n d k o m t v i a d e b e m i d d e l i n g v a n e e n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r, d a n verloopt de gehele communicatie en papierstroom via deze adviseur. A l s e e n a a n g e b o d e n r i s i c o a f w i j k t v a n d e g r o e p g e m i d d e l d e r i s i c o s w a a r d e p r e m i e o p gebaseerd is, dan heeft de acceptant een paar mogelijkheden: hij stelt een hogere premie voor; en/of hij schrapt een of meer elementen uit de dekking; en/of hij scherpt op een andere wijze de algemene voorwaarden aan door een afwijking daarvan voor te stellen. Dat kan door het opnemen van een of meer clausules; of h i j w i j s t d e a a n v r a a g a f e n s t u u r t d e a s p i r a n t - v e r z e k e r i n g n e m e r e e n b r i e f m e t argumentatie waarom de verzekering is afgewezen. 32

5 Voordat de acceptant tot zijn oordeel komt kan hij het volgende ondernemen: h i j s t e l t d e a s p i r a n t - v e r z e k e r i n g n e m e r e e n a a n t a l n a d e r e, s p e c i f i e k e v r a g e n ; en/of h i j v r a a g t a a n e e n c o l l e g a i n d e t e c h n i s c h e b u i t e n d i e n s t o m h e t a a n g e b o d e n risico te inspecteren. E e n v e r z e k e r i n g a f s l u i t e n Als de verzekering niet zonder meer geaccepteerd wordt dan kan de aspirant-verzekeringnemer op zijn beurt kiezen of hij akkoord gaat met de nieuwe premie en/of voorwaarden. Hij kan er ook voor kiezen om het risico tegen gunstiger voorwaarden onder t e b r e n g e n b i j e e n a n d e r e v e r z e k e r a a r. Acceptatiecriteria en risicofactoren De acceptant bij een verzekeraar heeft kennis en ervaring nodig om een verzekeringsaanvraag adequaat te beoordelen. Daarnaast moet hij gebruik maken van interne richtlijnen die gelden voor het acceptatiebeleid. Veel verzekeraars hebben deze richtlijnen gebundeld in een acceptatieprotocol. D i t document is bedoeld voor alle acceptanten die zich bezighouden met de verzekeringsv o r m e n w a a r v o o r r i c h t l i j n e n s t a a n i n h e t p r o t o c o l. H e t p r o t o c o l w i j z i g t r e g e l m a t i g. U i t b i j v o o r b e e l d s c h a d e s t a t i s t i e k e n k a n b l i j k e n d a t b e p a a l d e r i s i c o s z i c h o n g u n s t i g o f j u i s t g u n s t i g o n t w i k k e l e n. Dan kan het nodig of wenselijk zijn om de premiestelling en de acceptatierichtlijnen bij te stellen. Vaak is daar een actuaris (of het actuariaat) van de verzekeraar bij betrokk e n. De acceptatiecriteria zijn allemaal terug te voeren op twee categorieën risicofactoren: morele risicofactoren D e z e h a n g e n s a m e n m e t h e t k a r a k t e r e n h e t g e d r a g v a n d e p e r s o o n v a n d e verzekerde (voorbeelden van een ongunstig moreel risico: aanvraag brandverzekering door pyromaan, aanvraag autoverzekering door alcoholist); materiële risicofactoren (factoren die te maken hebben met het verzekerd object) Deze leiden tot een bepaalde, soms hogere kans op schade aan het verzekerd object (voorbeelden: huis met een rieten dak, houtbouw). Het morele risico is moeilijk in te schatten. De a c c e p t a n t p r o b e e r t z i c h h i e r o v e r e e n oordeel te vormen met behulp van objectieve gegevens, zoals: leeftijd en beroep van de aanvrager; aantal schades c.q. schadevrije jaren; gemeld staan als fraudeur; strafrechtelijke veroordelingen. Voor verzekeringsvormen waarbij een object (bijvoorbeeld auto, huis of zeilboot) verzekerd is, let de acceptant ook op m a t e r i ë l e r i s i c o f a c t o r e n. E e n o u d w o o n h u i s m e t e e n r i e t e n d a k e n e e n s l e c h t e s t a a t v a n o n d e r h o u d g e e f t m e e r k a n s o p s c h a d e d a n e e n nieuwbouwwoning met een pannendak. 33

6 Een verzekering afsluiten 4. Wilsovereenstemming D e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t i s t o t s t a n d g e k o m e n a l s d e v e r z e k e r a a r d e a a n v r a a g heeft geaccepteerd. Er is dan sprake van wilsovereenstemming. Dit betekent dat verz e k e r a a r e n k l a n t a a n d e o v e r e e n k o m s t g e b o n d e n z i j n. W i l s o v e r e e n s t e m m i n g k a n o o k bereikt zijn na een mondelinge overeenkomst. De rechten en plichten van beide partijen gelden vanaf het moment van w i l s o v e r e e n s t e m m i n g e n d i t k a n d u s z i j n v o o r d a t d e p o l i s w o r d t a f g e g e v e n. 5. Dekkingsbevestiging Soms ontvangt de verzekeringnemer van de verzekeraar een schriftelijke dekkingsbevestiging, in afwachting van de polis (in de praktijk komt dit niet vaak meer voor). 6. Polisopmaak Als de acceptant de verzekeringsaanvraag heeft geaccepteerd dan volgt de polisopmaak. Deze is bij veel verzekeraars in vergaande mate geautomatiseerd. De p o l i s bestaat uit een polisblad en polisvoorwaarden en soms zijn clausules t o e g e v o e g d (dit zijn bepalingen voor wat precies wel en niet onder de verzekering valt, de zogenoemde in- en uitsluitingen). A l g e m e n e u i t s l u i t i n g e n z i j n s c h a d e d o o r a t o o m k e r n r e a c t i e o f d o o r m o l e s t ( b i j v o o r b e e l d oorlogshandelingen). Verder geldt voor de meeste verzekeringen dat schade door aardbeving is uitgesloten. Schade door overstroming is niet gedekt op een inboedelverzekering, maar wel op een m o t o r r i j t u i g e n -, l e v e n s - e n z o r g v e r z e k e r i n g. S c h a d e d o o r terrorisme is (beperkt) gedekt tot een maximum bedrag per jaar voor alle verzekerden. In het huidige digitale tijdperk is het steeds gebruikelijker om verzekeringen af te sluit e n v i a i n t e r n e t. D a a r b i j w e r d d e f y s i e k e p a p i e r s t r o o m d i e v e r v o l g e n s v e r e i s t w a s, d o o r v e l e n a l s o v e r b o d i g b e s c h o u w d. D o o r e e n w e t s w i j z i g i n g m a g d e c o r r e s p o n d e n t i e ( p o l i s, polisvoorwaarden en overige berichten) sinds 1 juli 2010 digitaal verzonden worden, als de verzekering via internet wordt afgesloten. De correspondentie moet wel teruggelezen kunnen worden, dus als digitaal document worden aangeleverd dat door de klant kan worden opgeslagen. Voor de digitale polis is wel een streng beveiligde elektronis c h e h a n d t e k e n i n g v e r p l i c h t, e n o p h e t a a n v r a a g f o r m u l i e r m o e t d e k l a n t u i t d r u k k e l i j k akkoord zijn gegaan met een digitale polis. 34

7 Gegevens op het polisblad: Gegevens in de polisvoorwaarden: - de verzekeringnemer en eventueel - omschrijving van de begrippen verzekerde(n) - omschrijving van de dekking en - de omschrijving van het risico uitsluitingen - ingangsdatum en verzekeringsduur - r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r z e k e r i n g n e m e r e n - de te betalen premie verzekeraar - het verzekerde bedrag - het eigen risico (indien van toepassing) - welke algemene voorwaarden (en eventuele clausules) van toepassing zijn Voorbeelden van polisbladen zijn te vinden in het e-learninggedeelte van deze opleiding. 7. Financiële afwikkeling D e f i n a n c i ë l e a f w i k k e l i n g b e s t a a t u i t h e t b e r e k e n e n e n i n c a s s e r e n v a n d e p r e m i e. De premie wordt ofwel rechtstreeks door de verzekeraar bij de verzekeringnemer ge-ïncasseerd (bij direct writing is dit de enige mogelijkheid) ofwel door de verzeker i n g s a d v i s e u r. I n d i t l a a t s t e g e v a l b r e n g t d e v e r z e k e r a a r d e p r e m i e i n r e k e n i n g b i j d e verzekeringsadviseur. Daarbij wordt ook de provisie voor de verzekeringsadviseur verr e k e n d. D i t a l l e s w o r d t v e r a n t w o o r d i n e e n r e k e n i n g c o u r a n t d i e d e v e r z e k e r a a r m e t d e verzekeringsadviseur aanhoudt. E e n v e r z e k e r i n g a f s l u i t e n De prijs van een verzekering De prijs van een verzekering bestaat uit drie elementen: de premie of het tarief: de verzekeraar stelt de premie vast en voor de s t a n d a a r d v e r z e k e r i n g e n s t a a n d e p r e m i e s v e r m e l d i n t a b e l l e n. D e p r e m i e k a n w o r d e n u i t g e d r u k t i n e e n p e r c e n t a g e v a n h e t v e r z e k e r d e b e d r a g o f i n e e n v a s t bedrag in euro's. de polis- en incassokosten: de p o l i s k o s t e n z i j n d e a d m i n i s t r a t i e k o s t e n v o o r d e opmaak van de polis of het aanbrengen van veranderingen in de polis (verzekeringen veranderen door: verhoging of verlaging van het verzekerde bedrag, v e r a n d e r i n g v a n d e d e k k i n g ( u i t g e b r e i d e r o f b e p e r k t e r ), v e r a n d e r i n g v a n h e t verzekerde object). Veranderingen van de polis leiden tot een nieuw p o l i s b l a d, dat aanhangsel wordt genoemd. De i n c a s s o k o s t e n z i j n d e a d m i n i s t r a t i e k o s t e n v o o r h e t i n c a s s e r e n v a n d e p r e m i e ( a a n m a k e n e n v e r s t u r e n v a n a c c e p t g i r o ' s ). A l l e e n v e r z e k e r a a r s b r e n g e n p o l i s - en incassokosten in rekening. de assurantiebelasting: v e r z e k e r a a r s m o e t e n s i n d s 1 m a a r t , 7 % ( d a a r v o o r w a s h e t 7, 5 % - v a n a f w o r d t h e t 9, 5 % ) a s s u r a n t i e b e l a s t i n g a a n de overheid betalen. De verzekeraars berekenen a s s u r a n t i e b e l a s t i n g o v e r d e premie en de polis- en incassokosten die aan de verzekeringnemer in rekening w o r d e n g e b r a c h t. 35

8 Een verzekering afsluiten Een aantal verzekeringen is vrijgesteld van assurantiebelasting: levensverzekeringen, ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; ziekte- en ziektekostenverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen; t r a n s p o r t v e r z e k e r i n g e n, o m d a t d i t l e i d t t o t c o n c u r r e n t i e v e r v a l s i n g i n d i e n i n h e t ene land wel en in het andere land geen a s s u r a n t i e b e l a s t i n g w o r d t g e h e v e n e n de verzekering daarom in het buitenland wordt afgesloten; h e r v e r z e k e r i n g e n ( v e r z e k e r i n g e n w a a r b i j e e n d e e l v a n d e d o o r e e n v e r z e k e r a a r a a n v a a r d e r i s i c o s w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n e e n a n d e r e v e r z e k e r a a r ), o m d a t e r bij de oorspronkelijke verzekering al a s s u r a n t i e b e l a s t i n g w o r d t g e h e v e n e n e r bij herverzekering dan dubbel belasting zou worden geheven; verzekeringen van zeeschepen en luchtvaartuigen en exportkredietverzekering e n. Als een verzekering wordt gesloten via een tussenpersoon ontvangt deze tussenpersoon zoals gezegd hiervoor een beloning van de verzekeraar, in de vorm van doorlopende provisie. De p r o v i s i e z a l i n h e t a l g e m e e n h o g e r z i j n n a a r m a t e d e p r e m i e v a n d e v e r z e k e r i n g h o g e r i s e n / o f n a a r m a t e d e v e r z e k e r a a r h e t v e r z e k e r i n g s p r o d u c t m e e r w i l v e r k o p e n. D e verzekeraar berekent deze provisie door in de premie die hij aan zijn klanten (de verzekerden) in rekening brengt. De p r o v i s i e v o o r d e t u s s e n p e r s o o n k a n o p d e z e m a n i e r dus ook als een onderdeel van de premie-opbouw gezien worden. Co-assurantie Als een risico (qua bedrag) heel groot is kan een verzekeraar er ook voor kiezen om e e n o f m e e r c o l l e g a - v e r z e k e r a a r s t e z o e k e n d i e w i l l e n m e e t e k e n e n o p d e p o l i s. D i t wordt zoals gezegd co-assurantie genoemd. Via het E-ABS (Elektronisch Assurantie Beurs Systeem) kunnen makelaars in verzek e r i n g e n e e n v e r z e k e r i n g b i j v e r s c h i l l e n d e v e r z e k e r a a r s p r o b e r e n o n d e r t e b r e n g e n. O p d e b e u r s g a a t h e t v e e l a l o m r i s i c o s d i e t e g r o o t z i j n v o o r é é n v e r z e k e r a a r o m t e d r a g e n. H e t b e t r e f t g r o t e b e d r a g e n ( b i j v o o r b e e l d h e t v e r z e k e r e n v a n e e n g r o o t t a n k e r s c h i p m e t e e n w a a r d e v a n 3 0 m i l j o e n ) o f v e r z e k e r i n g e n w a a r b i j h e t r i s i c o h o g e r i s d a n n o r m a a l. A a n v a n k e l i j k w e r d e n o p d e ( t o e n n o g f y s i e k e ) b e u r z e n a l l e e n s c h e p e n e n h u n l a d i n g v e r z e k e r d. Va n a f d e t w e e d e h e l f t v a n d e 1 9 e e e u w w e r d e n e r o o k b r a n d v e r z e k e r i n g e n gesloten en nog later ook verschillende vormen van variaverzekeringen. Bij co-assurantie wordt het risico gedeeld door meerdere verzekeraars, een verzeker a a r k a n i n t e k e n e n v o o r e e n b e p a a l d p e r c e n t a g e o p e e n v e r z e k e r i n g. E e n v e r z e k e r i n g die gesloten wordt op de verzekeringsbeurs wordt een beurspolis g e n o e m d. E e n b e u r s p o l i s h e e f t s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n e n h e t k o m t o o k w e l v o o r d a t d e z e p o l i s b u i t e n de beurs om wordt gesloten. Als een polis bij één verzekeringsmaatschappij is afgesloten, dan wordt deze een maatschappijpolis genoemd. 36

9 wijzigingen (mutaties) in de verzekering Wa n n e e r z i c h v e r a n d e r i n g e n v o o r d o e n i n d e p e r s o o n l i j k e s i t u a t i e v a n d e v e r z e k e r d e, die relevant zijn voor de verzekeraar, moeten deze door de verzekerde worden doorgegeven. Doorgaans kan dit schriftelijk of via internet. De verzekeraar vraagt eventueel om meer informatie over de wijziging of controleert deze (bijvoorbeeld met de gegevens van een gemeente of bank) en past vervolgens het d o s s i e r v a n d e v e r z e k e r d e a a n. O m d a t h i e r d o o r m u t a t i e s o p t r e d e n i n d e p o l i s, w o r d t doorgaans een nieuwe (aangepaste) versie van de verzekeringspolis (a a n h a n g s e l ) a a n de verzekerde opgestuurd. E e n v e r z e k e r i n g a f s l u i t e n 37

10 Een verzekering afsluiten Einde van de verzekering Op een polisblad staat de verzekeringsduur (contractstermijn) vermeld. Voor particuliere schade- en inkomensverzekeringen is deze één jaar. Dit is vastgelegd in de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen, die sinds 1 januari 2010 van kracht is. Een langere contractstermijn is mogelijk, maar de verzekeringnemer moet dit uitdrukkelijk schriftelijk of digitaal bevestigen. Er worden diverse begrippen gebruikt voor de datum waarop de verzekering eindigt of wordt verlengd: expiratiedatum, prolongatiedatum of contractsvervaldatum. Ve r l e n g i n g m e t 1 j a a r i s a l l e e n m o g e l i j k b i j t i j d i g i n f o r m e r e n d o o r d e v e r z e k e r a a r. D e v e r z e k e r i n g n e m e r m a g i n d a t g e v a l d a g e l i j k s o p z e g g e n m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n é é n m a a n d. D e p r e m i e b e r e k e n i n g v i n d t n a a r v e r h o u d i n g p l a a t s. B i j v e r l e n g i n g m e t l a n g e r d a n é é n j a a r, m o e t d e v e r z e k e r d e d i t o p n i e u w u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g e n. Ve r z e k e r d e m a g in dat geval niet dagelijks opzeggen. D e v e r z e k e r i n g k a n o o k o p g e z e g d w o r d e n d o o r d e v e r z e k e r i n g n e m e r a l s e r s p r a k e i s van een zogenaamde aanpassingsclausule, ook wel en-blocbepaling g e n o e m d. I n d a t geval past de verzekeraar de premies of voorwaarden aan tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst. Het betreft een gelijktijdige aanpassing van gelijksoortige verzekeringen van een bepaalde verzekeraar. Bijvoorbeeld alle arbeidsongeschiktheidsv e r z e k e r i n g e n v a n e e n b e p a a l d e v e r z e k e r a a r. D e v e r z e k e r i n g n e m e r h e e f t a l s g e v o l g hiervan het recht om de verzekering tussentijds op te zeggen. D e v e r z e k e r a a r h e e f t o o k d e m o g e l i j k h e i d o m d e p o l i s t u s s e n t i j d s o p t e z e g g e n n a e e n g r o t e s c h a d e. D i t m o e t w e l b i n n e n e e n b e p a a l d e t e r m i j n n a d e m e l d i n g v a n d e s c h a d e gebeuren. De verzekeringnemer heeft dan recht op premierestitutie (teruggave van de premie) voor de periode dat de verzekering niet meer van kracht is. Stel dat de verzek e r i n g n e m e r p r e m i e h e e f t b e t a a l d v o o r h e t h e l e j a a r. A l s d e v e r z e k e r a a r d e v e r z e k e r i n g dan tussentijds, bijvoorbeeld halverwege het jaar opzegt, dan krijgt de verzekeringnemer de premie van een half jaar terug. Voor beide partijen geldt dat de opzegging schriftelijk (soms via internet) moet gebeuren en meestal met een opzegtermijn van een aantal maanden. Verder zijn er nog de zogenaamde onopzegbare polissen (polissen met een onopzegb a a r h e i d s c l a u s u l e ). D e z e v e r z e k e r i n g e n k u n n e n a l l e e n d o o r d e v e r z e k e r i n g n e m e r w o r d e n o p g e z e g d e n n i e t d o o r d e v e r z e k e r a a r ( t e n z i j e r s p r a k e i s v a n b i j v o o r b e e l d wanbetaling door de verzekeringnemer). Onopzegbare polissen zijn meestal levensverzekeringen en medische variaverzekeringen. 38

11 De toegevoegde waarde van de verzekeringsadviseur H i e r o n d e r w o r d t n a d e r i n g e g a a n o p d e t a k e n v a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r e n o p h e t schadeuitkeringsproces. D e t o e g e v o e g d e w a a r d e v a n d e verzekeringsadviseur I n v e n ta r i s at i e e n a n a ly s e Iedere Nederlander loopt financiële risico s. Maar welke en in welke mate, daarover kan de verzekeringsadviseur zijn klanten goed informeren. Zo heeft de ene klant een b e t e r e p e n s i o e n o p b o u w d a n d e a n d e r. M a a r h o e v e e l i n k o m e n i s e r g e w e n s t i n b e p a a l d e s i t u a t i e s, b i j v o o r b e e l d a l s d e k i n d e r e n g a a n s t u d e r e n o f a l s d e k l a n t w i l s t o p p e n m e t werken? De verzekeringsadviseur kan tegenwoordig gebruik maken van allerlei geavanc e e r d e f i n a n c i ë l e s o f t w a r e o m i n k o m e n s t e k o r t e n v o o r k l a n t i n z i c h t e l i j k t e m a k e n. Daarnaast heeft de ene klant meer behoefte aan zekerheid dan de andere. Ook daarvan moet de verzekeringsadviseur zich een beeld proberen te vormen. Productinkoop en -advies De onafhankelijke verzekeringsadviseur kan bemiddelen voor tientallen levensverzekeraars en meer dan honderd schadeverzekeraars. Het is ondoenlijk voor een verz e k e r i n g s a d v i s e u r o m c o n t a c t t e h e b b e n m e t a l l e v e r z e k e r a a r s d i e o p e r e r e n o p d e N e d e r l a n d s e m a r k t. H e t h a n g t v a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r z e l f a f, m a a r m e e s t a l d o e t hij toch zaken met meer dan tien aanbieders van financiële producten om de klant een z o g e v a r i e e r d m o g e l i j k a a n b o d t e d o e n. Het is de taak van de verzekeringsadviseur die producten aan zijn klanten aan te bied e n d i e h e t b e s t e p a s s e n b i j d i e n s b e h o e f t e, p e r s o o n l i j k e v o o r k e u r e n b u d g e t. O o k b i j d e z e t a a k k a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r g e b r u i k m a k e n v a n g e a v a n c e e r d e s o f t w a r e w a a r b i j d e p r o d u c t e n v a n v e l e a a n b i e d e r s m e t e l k a a r v e r g e l e k e n w o r d e n q u a p r i j s e n k w a l i t e i t. D e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r w e e t u i t e r v a r i n g d a t p r i j s e n k w a l i t e i t n i e t d e e n i g e f a c t o r e n zijn waarop zijn oordeel gebaseerd moet zijn. Hij weet welke aanbieders soepel zijn b i j h e t a c c e p t e r e n e n d e s c h a d e r e g e l i n g e n h i j w e e t o f d e a a n b i e d e r p a s t b i j w a t z i j n klant wil. Een klant die bijvoorbeeld absoluut geen risico wil lopen bij het sparen voor de oude dag, zal hij niet snel een levensverzekering adviseren waarbij de ingelegde p r e m i e g e ï n v e s t e e r d w o r d t i n r i s i c o v o l l e a a n d e l e n f o n d s e n. E e n a n d e r v o o r b e e l d : b i j h e t s e l e c t e r e n v a n d e j u i s t e a u t o v e r z e k e r i n g g e e f t e e n k l a n t a a n d a t h i j n i e t p e r s e d e goedkoopste autoverzekering wil, maar dat hij kwaliteit heel belangrijk vindt. M e t g e a v a n c e e r d e v e r g e l i j k i n g s s o f t w a r e k a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r z o e k e n n a a r d e v i j f a u t o v e r z e k e r a a r s m e t e e n u i t m u n t e n d e k w a l i t e i t. D a a r n a b e o o r d e e l t h i j w e l k e v a n de vijf de beste prijs kwaliteit-verhouding heeft. 39

12 D e t o e g e v o e g d e w a a r d e v a n d e verzekeringsadviseur Begeleiding en onderhoud Er verandert veel in een mensenleven. Mensen krijgen een andere baan, gaan verhuiz e n o f k r i j g e n k i n d e r e n. D o o r d i t s o o r t v e r a n d e r i n g e n i s v a a k e e n a a n p a s s i n g v a n h e t v e r z e k e r i n g s p a k k e t n o d i g. O p g r o n d v a n d e v e r a n d e r i n g e n b r e n g t d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r d a n a d v i e s u i t. Bijvoorbeeld het afsluiten van een woonhuisverzekering als iemand van een huurwon i n g n a a r e e n k o o p w o n i n g v e r h u i s t, o f e e n a a n p a s s i n g v a n d e i n k o m e n s v e r z e k e r i n g e n a l s i e m a n d v a n w e r k k r i n g v e r a n d e r t. D a a r n a a s t w o r d t v a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r e e n p r o a c t i e v e h o u d i n g v e r w a c h t a l s er algemene ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de financiële zekerheidssitua t i e v a n d e k l a n t, b i j v o o r b e e l d a l s d e o v e r h e i d s o c i a l e v e r z e k e r i n g e n v e r s o b e r t. D a n b e h o o r t h e t t o t d e t a a k v a n d e v e r z e k e r i n g s - a d v i s e u r o m a l l e k l a n t e n t e b e n a d e r e n v o o r w i e z o n w e t s w i j z i g i n g i n k o m e n s g e v o l g e n k a n h e b b e n. O m h e n v e r v o l g e n s a a n t e bieden hun inkomenssituatie op dit punt opnieuw te analyseren. Hulp bij schade en Uitkering O p h e t m o m e n t d a t e r s c h a d e w o r d t g e l e d e n w o r d t h e t v o o r d e e l v a n e e n v e r z e k e r i n g duidelijk. Ook kan in dit stadium de verzekeringsadviseur het voordeel van zijn dienstverlening benadrukken. Bijvoorbeeld als de partner van een cliënt is overleden en hij een uitkering gaat ontv a n g e n u i t e e n o v e r l i j d e n s r i s i c o v e r z e k e r i n g. O f a l s e e n k l a n t o p r e i s i n h e t b u i t e n l a n d b e r o o f d i s e n c o n t a c t z o e k t m e t d e a l a r m c e n t r a l e. D a n w i l d e z e n i e t a l l e e n d a t d e schade snel betaald wordt, maar ook dat hij uit de problemen geholpen wordt. Zo ook a l s e e n k l a n t t h u i s k o m t v a n e e n a v o n d j e u i t e n i n b r e k e r s h e b b e n z i j n h u i s i n c o m p l e t e c h a o s a c h t e r g e l a t e n. Als de verzekering is afgesloten via een verzekeringsadviseur, dan kan hij een belangrijke rol spelen in het schaderegelingproces. Als de verzekeringnemer schade of verlies heeft geleden, worden globaal de volgende acties ondernomen door de bij de verzekering betrokken partijen: 1. D e v e r z e k e r i n g n e m e r m e l d t d e s c h a d e z o s n e l m o g e l i j k a a n d e v e r z e k e r a a r ( o f tussenpersoon, indien van toepassing). De verzekeringnemer licht de verzeker a a r i n o v e r d e o o r z a a k e n o m v a n g v a n d e s c h a d e. M e e s t a l w o r d t h i e r v o o r e e n standaard schadeaangifteformulier gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn te vinden i n h e t e - l e a r n i n g g e d e e l t e v a n d e z e o p l e i d i n g. De verzekeringnemer is verplicht om verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen (bijvoorbeeld de auto na een grote schade laten wegslepen in plaats van onbeheerd achterlaten). D e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r a d v i s e e r t i n d i t s t a d i u m w e l k e s t a p p e n z i j n c l i ë n t d i r e c t d i e n t t e n e m e n ( I k a d v i s e e r u d i r e c t a a n g i f t e t e d o e n b i j d e p o l i t i e U kunt direct naar een hotel, zal ik dat voor u bellen? ). Daarna helpt hij zijn k l a n t b i j d e a d m i n i s t r a t i e v e a f w i k k e l i n g v a n d e s c h a d e. 40

13 H i j i s d e b e l a n g b e h a r t i g e r b i j d e v e r z e k e r a a r e n c o n t r o l e e r t d e v o o r t g a n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e t o t d e u i t k e r i n g m o e t e n l e i d e n. D e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r z e t z i j n d e s k u n d i g h e i d e n v a a r d i g h e d e n i n o m d e u i t b e t a l i n g z o s n e l m o g e l i j k n a d e s c h a d e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n. D e t o e g e v o e g d e w a a r d e v a n d e verzekeringsadviseur 2. D e v e r z e k e r a a r o n d e r z o e k t o f d e s c h a d e i s g e d e k t. D e s c h a d e b e h a n d e l a a r h e e f t h e t i n g e v u l d e s c h a d e - a a n g i f t e f o r m u l i e r n o d i g o m z i c h e e n g o e d o o r d e e l t e k u n n e n v o r m e n. H i e r u i t k a n d e s c h a d e b e h a n d e l a a r o n d e r a n d e r e a f l e i d e n wat volgens de verzekeringnemer de oorzaak van de schade is geweest en of d e s c h a d e m o g e l i j k o o k o p a n d e r e ( b e z i t s ) v e r z e k e r i n g e n i s g e d e k t. D a a r n a a s t i s o p h e t f o r m u l i e r v e r m e l d h o e g r o o t d e s c h a d e i s. Va a k z i j n h i e r b i j d a n o o k a l l e r l e i b i j l a g e n g e v o e g d, z o a l s f o t o s e n a a n k o o p n o t a s. Bij grotere schades schakelt de schadebehandelaar een schade-expert ( e e n deskundige op het gebied van schadevaststelling) in (op kosten van de verz e k e r a a r ). B i j e e n g r o t e s c h a d e w o r d e n e r v a a k m e e r d e r e e x p e r t s i n g e z e t (ook één in opdracht en meestal op kosten van de verzekeringnemer, de contra-expert). E e n d e r d e e x p e r t, d i e w e l w o r d t b e n o e m d m a a r a l l e e n w o r d t i n g e s c h a k e l d a l s d e t w e e e x p e r t s h e t n i e t m e t e l k a a r e e n s z i j n, w o r d t w e l d e arbiter genoemd. De opdracht van de expert (of het expertisebureau) is om de omvang van de s c h a d e v a s t t e s t e l l e n. D a a r n a a s t w o r d t e e n e x p e r t w e l e e n s i n g e s c h a k e l d o m ook de oorzaak van de schade vast te stellen, omdat bijvoorbeeld de ene oorzaak van waterschade wel verzekerd is, maar een andere oorzaak weer niet. De expert mag geen uitsluitsel geven of de schade wel of niet, dan wel gedeeltelijk betaald wordt. Het is wel zijn taak om met de klant tot overeenstemming te komen over de hoogte van het schadebedrag. De bewijslast ligt bij de verzekeraar. Als de verzekeraar vindt dat de schade niet gedekt is dan moet hij dit ook bewijzen. 3. Als het expertiserapport bij de verzekeraar binnen is, buigt een schadebehand e l a a r z i c h o v e r a l l e s t u k k e n, w a a r o n d e r h e t s c h a d e a a n g i f t e f o r m u l i e r. Hij beoordeelt alle stukken en neemt een beslissing over de uitkering: wel uitkeren, gedeeltelijk uitkeren of niet uitkeren. In de meeste situaties wordt er wel uitgekeerd, al dan niet gedeeltelijk. A l s d e s c h a d e g e d e k t i s, g a a t d e v e r z e k e r a a r o v e r t o t u i t k e r i n g a a n d e verzekeringnemer. Als de schade niet gedekt is, ontvangt de verzekeringnemer geen u i t k e r i n g. W e l k a n d e v e r z e k e r a a r i n s o m m i g e g e v a l l e n o v e r g a a n t o t e e n z o g e n a a m d e coulance-uitkering. Dit is een onverplichte vergoeding die de verzekeraar soms uitkeert omdat hij bijvoorbeeld de relatie met de tussenpersoon o f v e r z e k e r i n g n e m e r n i e t w i l b e s c h a d i g e n o f o m d a t e r t o c h e n i g e t w i j f e l i s over het wel of niet gedekt zijn van de schade. 41

14 De toegevoegde waarde van de verzekeringsadviseur Belangrijk is dat de verwachting van de verzekerden in overeenstemming is met hetg e e n v e r z e k e r a a r s e n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s k u n n e n e n w i l l e n b i e d e n a a n p r o d u c t e n en dienstverlening. Boven deze verwachting presteren is altijd goed, maar als de verw a c h t i n g v a n d e c o n s u m e n t t e h o o g i s ( i k b e n e r t o c h v o o r v e r z e k e r d?! ), d a n i s e r i n het adviestraject wat mis gegaan. Ook hier ligt een belangrijke taak voor de verzekeringsadviseur. A l s d e s c h a d e b e h a n d e l a a r b e s l u i t o m n i e t u i t t e k e r e n m o e t h i j d a t ( o p v e r z o e k v a n d e k l a n t ) d u i d e l i j k b e a r g u m e n t e r e n. H i j d o e t d a t p e r b r i e f v i a d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r o f d i r e c t n a a r d e v e r z e k e r i n g n e m e r i n g e v a l v a n d i r e c t w r i t i n g. A l s d e s c h a d e b e h a n d e l a a r b e s l u i t o m n i e t u i t t e k e r e n k a n e r e e n v a n d e v o l g e n d e situaties van toepassing zijn: H e t o b j e c t d a t b e s c h a d i g d i s, v a l t n i e t o n d e r d e b e g r i p s o m s c h r i j v i n g v a n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n. De schade-oorzaak valt niet onder de dekkingsomschrijving. De schade-oorzaak valt wel onder de dekkingsomschrijving, maar er is een uitsluiting van toepassing. Geen van de drie hiervoor vermelde situaties is van toepassing, maar er is een andere, minder vaak voorkomende reden waarom er niet wordt uitgekeerd: - D e p r e m i e i s n i e t o p t i j d b e t a a l d ( d e m e e s t e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n s c h a d e v e r z e k e r i n g e n k e n n e n e e n b e p a l i n g d a t e r g e e n d e k k i n g m e e r i s a l s d e s c h a d e d a t u m l i g t b u i t e n e e n r e s p i j t t e r m i j n v a n ( m e e s t a l ) 3 0 d a g e n n a de premievervaldatum; - E r b l i j k t n i e t v o l d a a n t e z i j n a a n d e m e d e d e l i n g s p l i c h t ( d i t k o m t l a t e r a a n de orde); - De omschrijving op het p o l i s b l a d k l o p t n i e t ( i e m a n d h e e f t o p z i j n h u i s e e n rieten dak laten zetten, maar heeft dit niet doorgegeven aan de verzeker a a r. D e v e r z e k e r a a r a c c e p t e e r t o p g r o n d v a n z i j n a c c e p t a t i e b e l e i d g e e n huizen met rieten daken in verband met het grotere brandrisico); - Er blijkt sprake te zijn van door de verzekeraar aangetoonde fraude. Actief schaderegelingsbeleid A l s e e n v e r z e k e r d e e e n s c h a d e m e l d t, h o u d e n d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n z i c h a a n een aantal gedragsregels. Een van deze regels heeft betrekking op actieve schaderegeling. Actieve schadebehandeling houdt onder meer in dat: D e v e r z e k e r a a r a a n v e r z e k e r d e n o f b e n a d e e l d e n d u i d e l i j k m a a k t d a t h e t i n b e h a n d e l i n g n e m e n v a n e e n s c h a d e n i e t b e t e k e n t d a t d e s c h u l d v r a a g o p g e l o s t is of dat er een betaling zal volgen. Degene die eventueel recht heeft op een uitkering regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de schadeafhandeling. D e s c h a d e b e h a n d e l i n g n i e t w o r d t v e r t r a a g d d o o r h e t o p v r a g e n v a n o n n o d i g e gegevens. 42

15 Bijkomende kosten H e t k a n v o o r k o m e n d a t e r b i j s c h a d e o f v e r l i e s n o g e x t r a k o s t e n m o e t e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e r z e k e r i n g n e m e r ( d e n k b i j v o o r b e e l d a a n h e t w e g s l e p e n v a n e e n beschadigde auto). Deze kosten worden als vermogensschade aangemerkt en worden d o o r d e v e r z e k e r a a r v e r g o e d. E r w o r d t d o o r g a a n s w e l e e n m a x i m u m v a n b i j v o o r b e e l d 10% overschrijding van de verzekerde som gesteld. De (bijkomende) kosten zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: bereddingskosten: k o s t e n d o o r d e v e r z e k e r d e, b i j o f n a h e t v o o r v a l g e m a a k t i n v e r b a n d m e t h e t treffen van maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzek e r d e z a k e n ( b i j v o o r b e e l d k o s t e n g e m a a k t o m d e n o g o n b e s c h a d i g d e i n h o u d v a n e e n b r a n d e n d g e b o u w i n v e i l i g h e i d t e b r e n g e n ). opruimingskosten: k o s t e n a l s g e v o l g v a n h e t o p r u i m e n o f a f b r e k e n v a n v e r z e k e r d e o b j e c t e n. Dit is uiteraard alleen van toepassing als het opruimen of afbreken een noodzakelijk gevolg is van de schade (o p r u i m i n g s k o s t e n k o m e n v a a k v o o r b i j b r a n d en worden op een particuliere brandverzekering vrijwel altijd meeverzekerd). expertisekosten: kosten van de eerder genoemde expert (als deze in opdracht van de verzeker a a r h a n d e l t ). D e t o e g e v o e g d e w a a r d e v a n d e verzekeringsadviseur proceskosten: k o s t e n d i e g e m a a k t w o r d e n a l s g e v o l g v a n e e n r e c h t s z a a k ( k o m t v o o r b i j e e n aansprakelijkheidsverzekering). 43

16 Verzekeringsrecht Verzekeringsrecht Sinds 2006 is het verzekeringsrecht uit het Burgerlijk Wetboek (BW) boek 7, v a n kracht. Bij bepaalde artikelen is er sprake van regelend recht. D a t w i l z e g g e n d a t w a t er bepaald is in het artikel alleen geldt, als er niets anders is overeengekomen. Als er sprake is van dwingend recht, d a n k a n e r n i e t v a n h e t i n h e t a r t i k e l b e p a a l d e w o r d e n a f g e w e k e n. I n a r t i k e l e n B W e n B W i s a a n g e g e v e n b i j w e l k e a r t i k e l e n e r sprake is van dwingend recht. Juridische definitie verzekering In artikel BW wordt de volgende definitie van verzekering gehanteerd: artikel BW 1. Ve r z e k e r i n g i s e e n o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e e n e p a r t i j, d e v e r z e k e r a a r, z i c h t e g e n het genot van premie jegens haar wederpartij, de v e r z e k e r i n g n e m e r, v e r b i n d t t o t het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor p a r t i j e n g e e n z e k e r h e i d b e s t a a t, d a t, w a n n e e r o f t o t w e l k b e d r a g e n i g e u i t k e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n, o f o o k h o e l a n g d e o v e r e e n g e k o m e n p r e m i e b e t a l i n g z a l duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering. 2. Persoonsverzekering is de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft. mededelingsplicht In artikel 7.928, en BW is de mededelingsplicht opgenomen, in vrij uitg e b r e i d e w e t t e k s t e n. artikel lid 1 BW De verzekeringnemer is verplicht vòòr het sluiten van de overeenkomst aan de verzek e r a a r a l l e f e i t e n m e d e t e d e l e n d i e h i j k e n t o f b e h o o r t t e k e n n e n, e n w a a r v a n, n a a r hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen. Op het a a n v r a a g f o r m u l i e r v a n e e n v e r z e k e r i n g w o r d t a a n d e c l i ë n t n a d r u k k e l i j k g e v r a a g d o f d e z e n o g i e t s m e e t e d e l e n h e e f t ( z o w e l t e n a a n z i e n v a n h e t t e v e r z e k e r e n risico als informatie over de cliënt zelf) dat voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang is. Ook wordt op het aanvraagformulier van de meeste verzekeraars nadrukkelijk gevraagd naar het strafrechtelijk verleden van de cliënt. 44

17 I n h e t B W i s v a s t g e l e g d d a t d e v r a g e n d i e b i j d e a a n v r a a g v a n e e n v e r z e k e r i n g w o r d e n g e s t e l d w e l r e l e v a n t m o e t e n z i j n. O o k d e s a n c t i e s v a n h e t n i e t - m e d e d e l e n z i j n i n h e t BW vastgelegd (bijvoorbeeld: geen uitkering). Als de (aspirant) v e r z e k e r i n g n e m e r l i e g t o f b e p a a l d e z a k e n n i e t m e e d e e l t, t e r w i j l d e v o l l e d i g e e n j u i s t e i n f o r m a t i e v a n w e z e n l i j k b e l a n g i s v o o r d e b e o o r d e l i n g v a n h e t r i s i c o, d a n m a g d e v e r z e k e r a a r d e o v e r e e n k o m s t b i n n e n t w e e m a a n d e n n a o n t d e k k i n g de overeenkomst met onmiddelijke ingang opzeggen. Wanneer een verzekerde de m e d e d e l i n g s p l i c h t n i e t i s n a g e k o m e n e n d i t w o r d t o n t d e k t na een schade, dan kan het gevolg hiervan zijn, afhankelijk van hoe relevant de verz w e g e n i n f o r m a t i e i s v o o r d e g e l e d e n s c h a d e, d a t m i n d e r o f n i e t s w o r d t u i t g e k e e r d. Bij de gevolgen voor de uitkering of schadevergoeding spelen twee begrippen een rol: het causaliteitsbeginsel het proportionaliteitsbeginsel Causaliteitsbeginsel Het niet nakomen van de m e d e d e l i n g s p l i c h t h e e f t g e e n g e v o l g e n v o o r d e u i t k e r i n g a l s er geen causaal verband bestaat tussen het feit dat niet is meegedeeld en het ontstaan van de schade. In dat geval zal de verzekeraar dus onverkort moeten uitkeren. D e v e r z e k e r a a r h o e f t e c h t e r n i e t s u i t t e k e r e n w a n n e e r h i j b e w i j s t d a t h i j b i j k e n n i s v a n de juiste feiten niet tot sluiten van de verzekering zou zijn overgegaan of dat de verzekeringnemer of een derde belanghebbende het doel had de verzekeraar te misleiden. Verzekeringsrecht Voorbeeld causaliteit en niet voldoen aan mededelingsplicht Klaas heeft een woonhuisverzekering gesloten. Het woonhuis heeft een rieten kap. Klaas heeft echter op het aanvraagformulier ingevuld dat het huis met pannen is gedekt. E n i g e j a r e n n a h e t s l u i t e n v a n d e v e r z e k e r i n g m e l d t K l a a s e e n b r a a k s c h a d e a a n d e v o o r d e u r. D e v e r z e k e r a a r o n t d e k t d a t n i e t i s m e e g e d e e l d d a t e r e e n r i e t e n d a k o p d e w o n i n g z i t. D e b r a a k s c h a d e h o u d t g e e n e n k e l v e r b a n d m e t h e t rieten dak. Er is geen causaal verband tussende braakschade en het feit dat de won i n g e e n r i e t e n k a p h e e f t. I n b e g i n s e l z a l d e v e r z e k e r a a r d e b r a a k s c h a d e n u v o l l e d i g moeten betalen. B e w i j s t d e v e r z e k e r a a r e c h t e r d a t K l a a s h e t f e i t v a n d e r i e t e n k a p a c h t e r h i e l d o m d e v e r z e k e r a a r t e m i s l e i d e n, d a n h o e f t h i j n i e t u i t t e k e r e n. D a t z e l f d e g e l d t w a n n e e r d e verzekeraar bewijst dat hij de verzekering niet zou hebben geaccepteerd wanneer hij van de rieten kap op de hoogte zou zijn geweest. 45

18 Verzekeringsrecht Proportionaliteitsbeginsel Wanneer er sprake is van causaliteit, en de verzekeraar kan bewijzen dat hij de verzek e r i n g o n d e r a n d e r e v o o r w a a r d e n z o u h e b b e n g e a c c e p t e e r d w a n n e e r h i j v a n d e j u i s t e f e i t e n o p d e h o o g t e z o u z i j n g e w e e s t, d a n w o r d t e r u i t g e k e e r d a l s o f d e z e v o o r w a a r d e n v a n k r a c h t z i j n ( h o g e r e p r e m i e o f ( h o g e r ) e i g e n r i s i c o ). We gebruiken in het volgende voorbeeld weer het woonhuis van Klaas. Voorbeeld proportionaliteit en niet voldoen aan mededelingsplicht Stel dat Klaas per abuis heeft opgegeven dat zijn woonhuis met pannen is gedekt en niet de bedoeling had de verzeker a a r t e m i s l e i d e n. H e t v e r z e k e r d e b e d r a g i s e n d e premie bedraagt 1,80 promille. De totale jaarpremie is dan E r b r e e k t b r a n d u i t b i j K l a a s e n e e n g r o o t d e e l v a n h e t h u i s g a a t i n v l a m m e n o p. D o o r d e r i e t e n k a p i s d e b r a n d s c h a d e v e e l g r o t e r d a n b i j e e n p a n n e n d a k h e t g e v a l z o u z i j n g e w e e s t. A l s d e v e r z e k e r a a r b e w i j s t d a t h i j, a l s h i j v a n d e r i e t e n k a p o p d e hoogte was geweest, de verzekering alleen zou hebben gesloten tegen een p r e m i e van 2,30 promille, dan wordt er naar rato uitgekeerd. Stel dat de verzekeraar de verzekering alleen zou hebben geaccepteerd met een flink eigen risico. Dan wordt de schade afgewikkeld rekening houdend met dat eigen risico. I n n o g t w e e a n d e r e g e v a l l e n i s w e t t e l i j k v a s t g e l e g d d a t d e s c h a d e n i e t ( g e h e e l ) g e d e k t is: gebrekkige zaak A l s e e n s c h a d e d o o r e e n e i g e n g e b r e k v a n e e n z a a k i s v e r o o r z a a k t, i s d e z e s c h a d e o o k i n p r i n c i p e n i e t g e d e k t. E e n s c h a d e d o o r e i g e n g e b r e k o f e i g e n b e d e r f h o u d t i n veel gevallen in dat de schade is ontstaan door slijtage of door een bepaalde eigenschap van het verzekerde object. In het BW wordt dit als volgt verwoord: artikel BW De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak. Als bij een auto de stuurstang breekt (plotseling van binnenuit komend defect in de auto zelf) en daardoor botst de auto tegen bijvoorbeeld een muur, dan hoeft de verzekeraar - volgens de wet - de h e r s t e l k o s t e n v a n d e z e a u t o n i e t t e b e t a l e n. D e o o r z a a k v a n d e u i t e i n d e l i j k e s c h a d e i s t e r u g t e v o e r e n o p e e n ( e i g e n ) g e b r e k b i n n e n i n h e t verzekerd object (de auto). 46

19 To c h v e r g o e d e n a u t o v e r z e k e r a a r s i n d e p r a k t i j k d e z e s c h a d e s w e l ( m a a r s o m s a l l e e n de gevolgschade, niet de herstelkosten van het eigen gebrek zelf). In hun polisvoorw a a r d e n w i j k e n z e d a n u i t d r u k k e l i j k a f v a n h e t g e e n i n h e t w e t s a r t i k e l s t a a t. Z e z e t t e n h e t a r t i k e l o p z i j o f w a t f o r m e l e r g e z e g d : z e s t e l l e n h e t t e r z i j d e. H e t j a r g o n hiervoor is renunciëren (terzijde stellen). Net als bij het eerdergenoemde indemnit e i t s b e g i n s e l ( s c h a d e l o o s s t e l l i n g p r i n c i p e ; d e v e r z e k e r d e m a g e r f i n a n c i e e l n i e t b e t e r op worden) is hier namelijk sprake van r e g e l e n d r e c h t. opzet of roekeloosheid S t e l d a t e e n a u t o b e z i t t e r e e n u i t g e b r e i d e c a s c o v e r z e k e r i n g h e e f t ( v o o r s c h a d e a a n z i j n eigen auto). Hij gaat dronken achter het stuur zitten en raakt een lantarenpaal met zijn auto, waardoor flinke schade ontstaat. Het dronken gaan rijden is een voorbeeld van roekeloos gedrag, waardoor de verzekeraar de schade aan de auto niet zal vergoeden. artikel BW De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt. Verzekeringsrecht D e z e u i t s l u i t i n g g a a t v e e l m i n d e r v e r d a n v e r z e k e r a a r s w e l l i c h t v o o r o g e n h e b b e n. H e t betreft hier regelend recht dus mogen verzekeraars in hun p o l i s v o o r w a a r d e n a f w i j k e n van het wetsartikel. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende tekst. Modeltekst ter aanvulling op artikel 7:952 BW De verzekeraar vergoedt geen schade die de v e r z e k e r i n g n e m e r o f e e n v e r z e k e r d e met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld, heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een verzek e r d e d e a l g e h e l e f e i t e l i j k e l e i d i n g h e e f t o v e r h e t b e d r i j f o f e e n d e e l v a n h e t b e d r i j f van de v e r z e k e r i n g n e m e r o f v a n d i e v e r z e k e r d e e n d i e i n d i e h o e d a n i g h e i d s c h a d e veroorzaakt." Va n m e r k e l i j k e s c h u l d i s s p r a k e, i n d i e n h e t g a a t o m e e n g e d r a g i n g d i e, a l i s e e n verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aanm e r k e l i j k e k a n s o p s c h a d e m e t z i c h b r e n g t d a t e e n v e r z e k e r d e z i c h v a n d a t g e v a a r bewust had behoren te zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekortschiet in zorg ter voorkoming van schade. 47

20 Verzekeringsrecht Onderverzekering EN OVERVERZEKERING Andere belangrijke begrippen zijn onderverzekering en o v e r v e r z e k e r i n g. B e i d e n h e b b e n te maken met de zogenaamde verzekerde som ofwel de verzekerde waarde. De verzekerde som (het verzekerde bedrag) is in principe gelijk aan de waarde (in geld) van een object. Welke waarde wordt gehanteerd (herbouwwaarde, n i e u w w a a r d e, dagwaarde, verkoopwaarde, vervangingswaarde) hangt af van de soort verzekering. Als het verzekerde bedrag hoger is dan de waarde van een object, is er sprake van oververzekering. I n d i e n h e t v e r z e k e r d e b e d r a g l a g e r i s d a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e i s e r sprake van onderverzekering. In het geval van onderverzekering is bij een schade de zogenaamde onderverzekeringsregel (7.958 lid 5 BW) van toepassing: de v e r z e k e r i n g n e m e r k r i j g t s l e c h t s e e n deel van de schade vergoed. Echter, bij oververzekering krijgt de v e r z e k e r i n g n e m e r geen hoger bedrag dan de schade vergoed (en ook geen premie terug met terugw e r k e n d e k r a c h t ). Om de schadevergoeding volgens de onderverzekeringsregel vast te stellen, wordt de v e r z e k e r d e s o m g e d e e l d d o o r d e w e r k e l i j k e w a a r d e e n v e r v o l g e n s v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t s c h a d e b e d r a g. ( verzekerde som / werkelijke waarde) * schadebedrag = schadeuitkering Als er sprake is van onderverzekering, geldt de o n d e r v e r z e k e r i n g s r e g e l o o k v o o r d e vergoeding door de verzekeraar van de eerdergenoemde bijkomende kosten (beredd i n g s k o s t e n e n o p r u i m i n g s k o s t n e, m. u. v. d e e x p e r t i s e k o s t e n d i e w e l g e h e e l v e r g o e d worden). Voorbeeld uitkering bij onderverzekering Dennis heeft zijn woning verzekerd voor Door een brand ontstaat er voor schade aan het dak en aan e e n a a n t a l m u r e n. B i j h e t v a s t s t e l l e n v a n d e s c h a d e b l i j k t d a t de woning van Dennis waard is. D e o p s t a l v e r z e k e r a a r v e r g o e d t d a a r o m n i e t d e h e l e s c h a d e, maar Berekening door middel van de onderverzekeringsregel: ( / ) * Verzekeraar en verzekeringnemer kunnen afspreken dat de o n d e r v e r z e k e r i n g s r e g e l i n geval van o n d e r v e r z e k e r i n g n i e t v a n t o e p a s s i n g i s. D e b e t r e f f e n d e v e r z e k e r i n g h e e t dan een premier-risqueverzekering. Bij deze verzekeringen vergoedt de verzekeraar de schade tot de v e r z e k e r d e s o m, o o k a l i s d e w a a r d e v a n h e t v e r z e k e r d e g r o t e r d a n de verzekerde som. 48

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B polisvoorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.40 B Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

Informatie over uw Woonhuisverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Woonhuisverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Woonhuisverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Pleziervaartuigenverzekering (593-14)

Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Voorwaarden Vaar Riant Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang,

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Home 1 Eigen vervoerverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Begripsomschrijvingen Begrippen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 VOORWAARDEN Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie