het verzekeringsproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het verzekeringsproces"

Transcriptie

1 2

2 Het verzekeringsproces In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp het verzekeringsp r o c e s. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: d e p a r t i j e n d i e b e t r o k k e n z i j n b i j e e n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t h e t a f s l u i t e n v a n e e n v e r z e k e r i n g de prijs van een verzekering co-assurantie de toegevoegde waarde van de verzekeringsadviseur de hoofdlijnen van het verzekeringsrecht 30

3 Inleiding J o o p e n Va l e r i e g a a n v o l g e n d e m a a n d t r o u w e n. Z i j b e t r e k k e n d a n ook hun nieuwe koopwoning met een rieten dak. Ze vragen zich af w e l k e v e r z e k e r i n g e n z i j a l l e m a a l n o d i g h e b b e n. Vo o r h e t h u i s e e n woonhuisverzekering, voor hun inboedel een inboedelverzekering? Zij roepen de hulp in van Egbert Maaskamp; v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r. H i j n e e m t a l l e r i s i c o s m e t h e n d o o r, e n s e l e c t e e r t u i t h e t a a n b o d v a n e e n g r o o t a a n t a l v e r z e k e r a a r s d e p r o d u c t e n d i e h e t b e s t e p a s s e n b i j d e s i t u a t i e v a n J o o p e n Va l e r i e. Z o b r e n g t h i j h e t w o o n h u i s o n d e r b i j e e n w o o n h u i s v e r z e k e r a a r d i e gespecialiseerd is in rieten daken. Egbert begeleidt Joop en Valerie bij het aanvragen van de diverse verzekeringen. Hij controleert de polissen na binnenkomst. Als na een jaar het huis van Joop en Valerie helemaal afbrandt, begeleidt E g b e r t d e s c h a d e - a f h a n d e l i n g. W a n n e e r i s h e t w e r k v a n E g b e r t k l a a r? De betrokken partijen Er zijn diverse partijen betrokken bij het tot stand komen van een verzekering: Inleiding de verzekeringnemer i s d e g e n e d i e e e n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t a f s l u i t b i j e e n v e r z e k e r a a r. De verzekeringnemer betaalt in de meeste gevallen de premie en heeft de rechten die bij de verzekeringsovereenkomst horen. de verzekerde i s d e g e n e v a n w i e d e g e z o n d h e i d, h e t b e z i t o f a n d e r e b e l a n g e n z i j n v e r z e k e r d. I n v e e l g e v a l l e n i s d i t d e v e r z e k e r i n g n e m e r z e l f. de begunstigde heeft recht op de uitkering van de verzekering. Bij schadev e r z e k e r i n g e n z i j n v e r z e k e r i n g n e m e r, v e r z e k e r d e e n b e g u n s t i g d e b i j n a a l t i j d dezelfde persoon. Een verzekering afsluiten Het totstandkomen van een verzekering verloopt globaal in de volgende stappen: 1. a a n v r a a g v a n e e n v e r z e k e r i n g 2. voorlopige dekking 3. acceptatie 4. wilsovereenstemming 5. dekkingsbevestiging (komt niet vaak meer voor) 6. polisopmaak 7. financiële afwikkeling Hierna worden deze verder uitgewerkt. 31

4 Een verzekering afsluiten 1. Aanvraag van een verzekering H e t i s d e k l a n t d i e b e p a a l t o f h i j e e n f i n a n c i e e l r i s i c o ( o f g r o e p f i n a n c i ë l e r i s i c o s ) w i l overdragen aan een verzekeraar. De verzekeraar bepaalt of hij het aangeboden financ i ë l e r i s i c o w i l o v e r n e m e n. H i j m a a k t d a a r b i j d e a f w e g i n g o f e e n a a n g e b o d e n r i s i c o w e l b e h o o r t t o t d e g r o e p g e m i d d e l d e r i s i c o s w a a r d e p r e m i e s t e l l i n g o p g e b a s e e r d i s. De aspirant-verzekerde vult daartoe een aanvraagformulier i n w a a r o p a l l e r l e i c o n c r e t e vragen staan. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het e-learninggedeelte van deze o p l e i d i n g. Het aanvraagformulier vervult drie functies: 1. H e t d i e n t a l s g e g e v e n s b r o n v o o r d e v e r z e k e r a a r o p b a s i s w a a r v a n h i j d e aspirant-verzekerde beoordeelt; 2. D o o r o n d e r t e k e n i n g e r v a n g e e f t d e a s p i r a n t - v e r z e k e r d e t e k e n n e n d a t h i j d e betreffende verzekering wil afsluiten (wilsuiting); 3. Door ondertekening ervan verklaart de aspirant-verzekerde dat hij de verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst zal nakomen. 2. Voorlopige dekking De verzekeraar en de meeste verzekeringsadviseurs kunnen zogenaamde v o o r l o p i g e dekking verlenen. Na het invullen van het a a n v r a a g f o r m u l i e r e n v ó ó r h e t a c c e p t e r e n van de aanvraag door de verzekeraar kan er schade ontstaan. De verzekeraar kan voor deze periode voorlopige dekking geven. 3. Acceptatie De verzekeraar accepteert de aanvraag wel of niet. Een acceptant is iemand die bij een verzekeraar beoordeelt of een aanvraag voor een verzekering al dan niet geaccepteerd wordt. Als het aangeboden risico naar het oordeel van de a c c e p t a n t b e h o o r t t o t e e n g r o e p g e m i d d e l d e r i s i c o s d a n b e s l u i t h i j i n h e t a l g e m e e n d a t d e a a n v r a a g a k k o o r d i s. D a a r n a k a n d e p o l i s o p g e m a a k t w o r d e n e n d e p r e m i e b i j d e k l a n t i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t. A l s d e a a n v r a a g t o t s t a n d k o m t v i a d e b e m i d d e l i n g v a n e e n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r, d a n verloopt de gehele communicatie en papierstroom via deze adviseur. A l s e e n a a n g e b o d e n r i s i c o a f w i j k t v a n d e g r o e p g e m i d d e l d e r i s i c o s w a a r d e p r e m i e o p gebaseerd is, dan heeft de acceptant een paar mogelijkheden: hij stelt een hogere premie voor; en/of hij schrapt een of meer elementen uit de dekking; en/of hij scherpt op een andere wijze de algemene voorwaarden aan door een afwijking daarvan voor te stellen. Dat kan door het opnemen van een of meer clausules; of h i j w i j s t d e a a n v r a a g a f e n s t u u r t d e a s p i r a n t - v e r z e k e r i n g n e m e r e e n b r i e f m e t argumentatie waarom de verzekering is afgewezen. 32

5 Voordat de acceptant tot zijn oordeel komt kan hij het volgende ondernemen: h i j s t e l t d e a s p i r a n t - v e r z e k e r i n g n e m e r e e n a a n t a l n a d e r e, s p e c i f i e k e v r a g e n ; en/of h i j v r a a g t a a n e e n c o l l e g a i n d e t e c h n i s c h e b u i t e n d i e n s t o m h e t a a n g e b o d e n risico te inspecteren. E e n v e r z e k e r i n g a f s l u i t e n Als de verzekering niet zonder meer geaccepteerd wordt dan kan de aspirant-verzekeringnemer op zijn beurt kiezen of hij akkoord gaat met de nieuwe premie en/of voorwaarden. Hij kan er ook voor kiezen om het risico tegen gunstiger voorwaarden onder t e b r e n g e n b i j e e n a n d e r e v e r z e k e r a a r. Acceptatiecriteria en risicofactoren De acceptant bij een verzekeraar heeft kennis en ervaring nodig om een verzekeringsaanvraag adequaat te beoordelen. Daarnaast moet hij gebruik maken van interne richtlijnen die gelden voor het acceptatiebeleid. Veel verzekeraars hebben deze richtlijnen gebundeld in een acceptatieprotocol. D i t document is bedoeld voor alle acceptanten die zich bezighouden met de verzekeringsv o r m e n w a a r v o o r r i c h t l i j n e n s t a a n i n h e t p r o t o c o l. H e t p r o t o c o l w i j z i g t r e g e l m a t i g. U i t b i j v o o r b e e l d s c h a d e s t a t i s t i e k e n k a n b l i j k e n d a t b e p a a l d e r i s i c o s z i c h o n g u n s t i g o f j u i s t g u n s t i g o n t w i k k e l e n. Dan kan het nodig of wenselijk zijn om de premiestelling en de acceptatierichtlijnen bij te stellen. Vaak is daar een actuaris (of het actuariaat) van de verzekeraar bij betrokk e n. De acceptatiecriteria zijn allemaal terug te voeren op twee categorieën risicofactoren: morele risicofactoren D e z e h a n g e n s a m e n m e t h e t k a r a k t e r e n h e t g e d r a g v a n d e p e r s o o n v a n d e verzekerde (voorbeelden van een ongunstig moreel risico: aanvraag brandverzekering door pyromaan, aanvraag autoverzekering door alcoholist); materiële risicofactoren (factoren die te maken hebben met het verzekerd object) Deze leiden tot een bepaalde, soms hogere kans op schade aan het verzekerd object (voorbeelden: huis met een rieten dak, houtbouw). Het morele risico is moeilijk in te schatten. De a c c e p t a n t p r o b e e r t z i c h h i e r o v e r e e n oordeel te vormen met behulp van objectieve gegevens, zoals: leeftijd en beroep van de aanvrager; aantal schades c.q. schadevrije jaren; gemeld staan als fraudeur; strafrechtelijke veroordelingen. Voor verzekeringsvormen waarbij een object (bijvoorbeeld auto, huis of zeilboot) verzekerd is, let de acceptant ook op m a t e r i ë l e r i s i c o f a c t o r e n. E e n o u d w o o n h u i s m e t e e n r i e t e n d a k e n e e n s l e c h t e s t a a t v a n o n d e r h o u d g e e f t m e e r k a n s o p s c h a d e d a n e e n nieuwbouwwoning met een pannendak. 33

6 Een verzekering afsluiten 4. Wilsovereenstemming D e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t i s t o t s t a n d g e k o m e n a l s d e v e r z e k e r a a r d e a a n v r a a g heeft geaccepteerd. Er is dan sprake van wilsovereenstemming. Dit betekent dat verz e k e r a a r e n k l a n t a a n d e o v e r e e n k o m s t g e b o n d e n z i j n. W i l s o v e r e e n s t e m m i n g k a n o o k bereikt zijn na een mondelinge overeenkomst. De rechten en plichten van beide partijen gelden vanaf het moment van w i l s o v e r e e n s t e m m i n g e n d i t k a n d u s z i j n v o o r d a t d e p o l i s w o r d t a f g e g e v e n. 5. Dekkingsbevestiging Soms ontvangt de verzekeringnemer van de verzekeraar een schriftelijke dekkingsbevestiging, in afwachting van de polis (in de praktijk komt dit niet vaak meer voor). 6. Polisopmaak Als de acceptant de verzekeringsaanvraag heeft geaccepteerd dan volgt de polisopmaak. Deze is bij veel verzekeraars in vergaande mate geautomatiseerd. De p o l i s bestaat uit een polisblad en polisvoorwaarden en soms zijn clausules t o e g e v o e g d (dit zijn bepalingen voor wat precies wel en niet onder de verzekering valt, de zogenoemde in- en uitsluitingen). A l g e m e n e u i t s l u i t i n g e n z i j n s c h a d e d o o r a t o o m k e r n r e a c t i e o f d o o r m o l e s t ( b i j v o o r b e e l d oorlogshandelingen). Verder geldt voor de meeste verzekeringen dat schade door aardbeving is uitgesloten. Schade door overstroming is niet gedekt op een inboedelverzekering, maar wel op een m o t o r r i j t u i g e n -, l e v e n s - e n z o r g v e r z e k e r i n g. S c h a d e d o o r terrorisme is (beperkt) gedekt tot een maximum bedrag per jaar voor alle verzekerden. In het huidige digitale tijdperk is het steeds gebruikelijker om verzekeringen af te sluit e n v i a i n t e r n e t. D a a r b i j w e r d d e f y s i e k e p a p i e r s t r o o m d i e v e r v o l g e n s v e r e i s t w a s, d o o r v e l e n a l s o v e r b o d i g b e s c h o u w d. D o o r e e n w e t s w i j z i g i n g m a g d e c o r r e s p o n d e n t i e ( p o l i s, polisvoorwaarden en overige berichten) sinds 1 juli 2010 digitaal verzonden worden, als de verzekering via internet wordt afgesloten. De correspondentie moet wel teruggelezen kunnen worden, dus als digitaal document worden aangeleverd dat door de klant kan worden opgeslagen. Voor de digitale polis is wel een streng beveiligde elektronis c h e h a n d t e k e n i n g v e r p l i c h t, e n o p h e t a a n v r a a g f o r m u l i e r m o e t d e k l a n t u i t d r u k k e l i j k akkoord zijn gegaan met een digitale polis. 34

7 Gegevens op het polisblad: Gegevens in de polisvoorwaarden: - de verzekeringnemer en eventueel - omschrijving van de begrippen verzekerde(n) - omschrijving van de dekking en - de omschrijving van het risico uitsluitingen - ingangsdatum en verzekeringsduur - r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r z e k e r i n g n e m e r e n - de te betalen premie verzekeraar - het verzekerde bedrag - het eigen risico (indien van toepassing) - welke algemene voorwaarden (en eventuele clausules) van toepassing zijn Voorbeelden van polisbladen zijn te vinden in het e-learninggedeelte van deze opleiding. 7. Financiële afwikkeling D e f i n a n c i ë l e a f w i k k e l i n g b e s t a a t u i t h e t b e r e k e n e n e n i n c a s s e r e n v a n d e p r e m i e. De premie wordt ofwel rechtstreeks door de verzekeraar bij de verzekeringnemer ge-ïncasseerd (bij direct writing is dit de enige mogelijkheid) ofwel door de verzeker i n g s a d v i s e u r. I n d i t l a a t s t e g e v a l b r e n g t d e v e r z e k e r a a r d e p r e m i e i n r e k e n i n g b i j d e verzekeringsadviseur. Daarbij wordt ook de provisie voor de verzekeringsadviseur verr e k e n d. D i t a l l e s w o r d t v e r a n t w o o r d i n e e n r e k e n i n g c o u r a n t d i e d e v e r z e k e r a a r m e t d e verzekeringsadviseur aanhoudt. E e n v e r z e k e r i n g a f s l u i t e n De prijs van een verzekering De prijs van een verzekering bestaat uit drie elementen: de premie of het tarief: de verzekeraar stelt de premie vast en voor de s t a n d a a r d v e r z e k e r i n g e n s t a a n d e p r e m i e s v e r m e l d i n t a b e l l e n. D e p r e m i e k a n w o r d e n u i t g e d r u k t i n e e n p e r c e n t a g e v a n h e t v e r z e k e r d e b e d r a g o f i n e e n v a s t bedrag in euro's. de polis- en incassokosten: de p o l i s k o s t e n z i j n d e a d m i n i s t r a t i e k o s t e n v o o r d e opmaak van de polis of het aanbrengen van veranderingen in de polis (verzekeringen veranderen door: verhoging of verlaging van het verzekerde bedrag, v e r a n d e r i n g v a n d e d e k k i n g ( u i t g e b r e i d e r o f b e p e r k t e r ), v e r a n d e r i n g v a n h e t verzekerde object). Veranderingen van de polis leiden tot een nieuw p o l i s b l a d, dat aanhangsel wordt genoemd. De i n c a s s o k o s t e n z i j n d e a d m i n i s t r a t i e k o s t e n v o o r h e t i n c a s s e r e n v a n d e p r e m i e ( a a n m a k e n e n v e r s t u r e n v a n a c c e p t g i r o ' s ). A l l e e n v e r z e k e r a a r s b r e n g e n p o l i s - en incassokosten in rekening. de assurantiebelasting: v e r z e k e r a a r s m o e t e n s i n d s 1 m a a r t , 7 % ( d a a r v o o r w a s h e t 7, 5 % - v a n a f w o r d t h e t 9, 5 % ) a s s u r a n t i e b e l a s t i n g a a n de overheid betalen. De verzekeraars berekenen a s s u r a n t i e b e l a s t i n g o v e r d e premie en de polis- en incassokosten die aan de verzekeringnemer in rekening w o r d e n g e b r a c h t. 35

8 Een verzekering afsluiten Een aantal verzekeringen is vrijgesteld van assurantiebelasting: levensverzekeringen, ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; ziekte- en ziektekostenverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen; t r a n s p o r t v e r z e k e r i n g e n, o m d a t d i t l e i d t t o t c o n c u r r e n t i e v e r v a l s i n g i n d i e n i n h e t ene land wel en in het andere land geen a s s u r a n t i e b e l a s t i n g w o r d t g e h e v e n e n de verzekering daarom in het buitenland wordt afgesloten; h e r v e r z e k e r i n g e n ( v e r z e k e r i n g e n w a a r b i j e e n d e e l v a n d e d o o r e e n v e r z e k e r a a r a a n v a a r d e r i s i c o s w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n e e n a n d e r e v e r z e k e r a a r ), o m d a t e r bij de oorspronkelijke verzekering al a s s u r a n t i e b e l a s t i n g w o r d t g e h e v e n e n e r bij herverzekering dan dubbel belasting zou worden geheven; verzekeringen van zeeschepen en luchtvaartuigen en exportkredietverzekering e n. Als een verzekering wordt gesloten via een tussenpersoon ontvangt deze tussenpersoon zoals gezegd hiervoor een beloning van de verzekeraar, in de vorm van doorlopende provisie. De p r o v i s i e z a l i n h e t a l g e m e e n h o g e r z i j n n a a r m a t e d e p r e m i e v a n d e v e r z e k e r i n g h o g e r i s e n / o f n a a r m a t e d e v e r z e k e r a a r h e t v e r z e k e r i n g s p r o d u c t m e e r w i l v e r k o p e n. D e verzekeraar berekent deze provisie door in de premie die hij aan zijn klanten (de verzekerden) in rekening brengt. De p r o v i s i e v o o r d e t u s s e n p e r s o o n k a n o p d e z e m a n i e r dus ook als een onderdeel van de premie-opbouw gezien worden. Co-assurantie Als een risico (qua bedrag) heel groot is kan een verzekeraar er ook voor kiezen om e e n o f m e e r c o l l e g a - v e r z e k e r a a r s t e z o e k e n d i e w i l l e n m e e t e k e n e n o p d e p o l i s. D i t wordt zoals gezegd co-assurantie genoemd. Via het E-ABS (Elektronisch Assurantie Beurs Systeem) kunnen makelaars in verzek e r i n g e n e e n v e r z e k e r i n g b i j v e r s c h i l l e n d e v e r z e k e r a a r s p r o b e r e n o n d e r t e b r e n g e n. O p d e b e u r s g a a t h e t v e e l a l o m r i s i c o s d i e t e g r o o t z i j n v o o r é é n v e r z e k e r a a r o m t e d r a g e n. H e t b e t r e f t g r o t e b e d r a g e n ( b i j v o o r b e e l d h e t v e r z e k e r e n v a n e e n g r o o t t a n k e r s c h i p m e t e e n w a a r d e v a n 3 0 m i l j o e n ) o f v e r z e k e r i n g e n w a a r b i j h e t r i s i c o h o g e r i s d a n n o r m a a l. A a n v a n k e l i j k w e r d e n o p d e ( t o e n n o g f y s i e k e ) b e u r z e n a l l e e n s c h e p e n e n h u n l a d i n g v e r z e k e r d. Va n a f d e t w e e d e h e l f t v a n d e 1 9 e e e u w w e r d e n e r o o k b r a n d v e r z e k e r i n g e n gesloten en nog later ook verschillende vormen van variaverzekeringen. Bij co-assurantie wordt het risico gedeeld door meerdere verzekeraars, een verzeker a a r k a n i n t e k e n e n v o o r e e n b e p a a l d p e r c e n t a g e o p e e n v e r z e k e r i n g. E e n v e r z e k e r i n g die gesloten wordt op de verzekeringsbeurs wordt een beurspolis g e n o e m d. E e n b e u r s p o l i s h e e f t s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n e n h e t k o m t o o k w e l v o o r d a t d e z e p o l i s b u i t e n de beurs om wordt gesloten. Als een polis bij één verzekeringsmaatschappij is afgesloten, dan wordt deze een maatschappijpolis genoemd. 36

9 wijzigingen (mutaties) in de verzekering Wa n n e e r z i c h v e r a n d e r i n g e n v o o r d o e n i n d e p e r s o o n l i j k e s i t u a t i e v a n d e v e r z e k e r d e, die relevant zijn voor de verzekeraar, moeten deze door de verzekerde worden doorgegeven. Doorgaans kan dit schriftelijk of via internet. De verzekeraar vraagt eventueel om meer informatie over de wijziging of controleert deze (bijvoorbeeld met de gegevens van een gemeente of bank) en past vervolgens het d o s s i e r v a n d e v e r z e k e r d e a a n. O m d a t h i e r d o o r m u t a t i e s o p t r e d e n i n d e p o l i s, w o r d t doorgaans een nieuwe (aangepaste) versie van de verzekeringspolis (a a n h a n g s e l ) a a n de verzekerde opgestuurd. E e n v e r z e k e r i n g a f s l u i t e n 37

10 Een verzekering afsluiten Einde van de verzekering Op een polisblad staat de verzekeringsduur (contractstermijn) vermeld. Voor particuliere schade- en inkomensverzekeringen is deze één jaar. Dit is vastgelegd in de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen, die sinds 1 januari 2010 van kracht is. Een langere contractstermijn is mogelijk, maar de verzekeringnemer moet dit uitdrukkelijk schriftelijk of digitaal bevestigen. Er worden diverse begrippen gebruikt voor de datum waarop de verzekering eindigt of wordt verlengd: expiratiedatum, prolongatiedatum of contractsvervaldatum. Ve r l e n g i n g m e t 1 j a a r i s a l l e e n m o g e l i j k b i j t i j d i g i n f o r m e r e n d o o r d e v e r z e k e r a a r. D e v e r z e k e r i n g n e m e r m a g i n d a t g e v a l d a g e l i j k s o p z e g g e n m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n é é n m a a n d. D e p r e m i e b e r e k e n i n g v i n d t n a a r v e r h o u d i n g p l a a t s. B i j v e r l e n g i n g m e t l a n g e r d a n é é n j a a r, m o e t d e v e r z e k e r d e d i t o p n i e u w u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g e n. Ve r z e k e r d e m a g in dat geval niet dagelijks opzeggen. D e v e r z e k e r i n g k a n o o k o p g e z e g d w o r d e n d o o r d e v e r z e k e r i n g n e m e r a l s e r s p r a k e i s van een zogenaamde aanpassingsclausule, ook wel en-blocbepaling g e n o e m d. I n d a t geval past de verzekeraar de premies of voorwaarden aan tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst. Het betreft een gelijktijdige aanpassing van gelijksoortige verzekeringen van een bepaalde verzekeraar. Bijvoorbeeld alle arbeidsongeschiktheidsv e r z e k e r i n g e n v a n e e n b e p a a l d e v e r z e k e r a a r. D e v e r z e k e r i n g n e m e r h e e f t a l s g e v o l g hiervan het recht om de verzekering tussentijds op te zeggen. D e v e r z e k e r a a r h e e f t o o k d e m o g e l i j k h e i d o m d e p o l i s t u s s e n t i j d s o p t e z e g g e n n a e e n g r o t e s c h a d e. D i t m o e t w e l b i n n e n e e n b e p a a l d e t e r m i j n n a d e m e l d i n g v a n d e s c h a d e gebeuren. De verzekeringnemer heeft dan recht op premierestitutie (teruggave van de premie) voor de periode dat de verzekering niet meer van kracht is. Stel dat de verzek e r i n g n e m e r p r e m i e h e e f t b e t a a l d v o o r h e t h e l e j a a r. A l s d e v e r z e k e r a a r d e v e r z e k e r i n g dan tussentijds, bijvoorbeeld halverwege het jaar opzegt, dan krijgt de verzekeringnemer de premie van een half jaar terug. Voor beide partijen geldt dat de opzegging schriftelijk (soms via internet) moet gebeuren en meestal met een opzegtermijn van een aantal maanden. Verder zijn er nog de zogenaamde onopzegbare polissen (polissen met een onopzegb a a r h e i d s c l a u s u l e ). D e z e v e r z e k e r i n g e n k u n n e n a l l e e n d o o r d e v e r z e k e r i n g n e m e r w o r d e n o p g e z e g d e n n i e t d o o r d e v e r z e k e r a a r ( t e n z i j e r s p r a k e i s v a n b i j v o o r b e e l d wanbetaling door de verzekeringnemer). Onopzegbare polissen zijn meestal levensverzekeringen en medische variaverzekeringen. 38

11 De toegevoegde waarde van de verzekeringsadviseur H i e r o n d e r w o r d t n a d e r i n g e g a a n o p d e t a k e n v a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r e n o p h e t schadeuitkeringsproces. D e t o e g e v o e g d e w a a r d e v a n d e verzekeringsadviseur I n v e n ta r i s at i e e n a n a ly s e Iedere Nederlander loopt financiële risico s. Maar welke en in welke mate, daarover kan de verzekeringsadviseur zijn klanten goed informeren. Zo heeft de ene klant een b e t e r e p e n s i o e n o p b o u w d a n d e a n d e r. M a a r h o e v e e l i n k o m e n i s e r g e w e n s t i n b e p a a l d e s i t u a t i e s, b i j v o o r b e e l d a l s d e k i n d e r e n g a a n s t u d e r e n o f a l s d e k l a n t w i l s t o p p e n m e t werken? De verzekeringsadviseur kan tegenwoordig gebruik maken van allerlei geavanc e e r d e f i n a n c i ë l e s o f t w a r e o m i n k o m e n s t e k o r t e n v o o r k l a n t i n z i c h t e l i j k t e m a k e n. Daarnaast heeft de ene klant meer behoefte aan zekerheid dan de andere. Ook daarvan moet de verzekeringsadviseur zich een beeld proberen te vormen. Productinkoop en -advies De onafhankelijke verzekeringsadviseur kan bemiddelen voor tientallen levensverzekeraars en meer dan honderd schadeverzekeraars. Het is ondoenlijk voor een verz e k e r i n g s a d v i s e u r o m c o n t a c t t e h e b b e n m e t a l l e v e r z e k e r a a r s d i e o p e r e r e n o p d e N e d e r l a n d s e m a r k t. H e t h a n g t v a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r z e l f a f, m a a r m e e s t a l d o e t hij toch zaken met meer dan tien aanbieders van financiële producten om de klant een z o g e v a r i e e r d m o g e l i j k a a n b o d t e d o e n. Het is de taak van de verzekeringsadviseur die producten aan zijn klanten aan te bied e n d i e h e t b e s t e p a s s e n b i j d i e n s b e h o e f t e, p e r s o o n l i j k e v o o r k e u r e n b u d g e t. O o k b i j d e z e t a a k k a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r g e b r u i k m a k e n v a n g e a v a n c e e r d e s o f t w a r e w a a r b i j d e p r o d u c t e n v a n v e l e a a n b i e d e r s m e t e l k a a r v e r g e l e k e n w o r d e n q u a p r i j s e n k w a l i t e i t. D e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r w e e t u i t e r v a r i n g d a t p r i j s e n k w a l i t e i t n i e t d e e n i g e f a c t o r e n zijn waarop zijn oordeel gebaseerd moet zijn. Hij weet welke aanbieders soepel zijn b i j h e t a c c e p t e r e n e n d e s c h a d e r e g e l i n g e n h i j w e e t o f d e a a n b i e d e r p a s t b i j w a t z i j n klant wil. Een klant die bijvoorbeeld absoluut geen risico wil lopen bij het sparen voor de oude dag, zal hij niet snel een levensverzekering adviseren waarbij de ingelegde p r e m i e g e ï n v e s t e e r d w o r d t i n r i s i c o v o l l e a a n d e l e n f o n d s e n. E e n a n d e r v o o r b e e l d : b i j h e t s e l e c t e r e n v a n d e j u i s t e a u t o v e r z e k e r i n g g e e f t e e n k l a n t a a n d a t h i j n i e t p e r s e d e goedkoopste autoverzekering wil, maar dat hij kwaliteit heel belangrijk vindt. M e t g e a v a n c e e r d e v e r g e l i j k i n g s s o f t w a r e k a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r z o e k e n n a a r d e v i j f a u t o v e r z e k e r a a r s m e t e e n u i t m u n t e n d e k w a l i t e i t. D a a r n a b e o o r d e e l t h i j w e l k e v a n de vijf de beste prijs kwaliteit-verhouding heeft. 39

12 D e t o e g e v o e g d e w a a r d e v a n d e verzekeringsadviseur Begeleiding en onderhoud Er verandert veel in een mensenleven. Mensen krijgen een andere baan, gaan verhuiz e n o f k r i j g e n k i n d e r e n. D o o r d i t s o o r t v e r a n d e r i n g e n i s v a a k e e n a a n p a s s i n g v a n h e t v e r z e k e r i n g s p a k k e t n o d i g. O p g r o n d v a n d e v e r a n d e r i n g e n b r e n g t d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r d a n a d v i e s u i t. Bijvoorbeeld het afsluiten van een woonhuisverzekering als iemand van een huurwon i n g n a a r e e n k o o p w o n i n g v e r h u i s t, o f e e n a a n p a s s i n g v a n d e i n k o m e n s v e r z e k e r i n g e n a l s i e m a n d v a n w e r k k r i n g v e r a n d e r t. D a a r n a a s t w o r d t v a n d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r e e n p r o a c t i e v e h o u d i n g v e r w a c h t a l s er algemene ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de financiële zekerheidssitua t i e v a n d e k l a n t, b i j v o o r b e e l d a l s d e o v e r h e i d s o c i a l e v e r z e k e r i n g e n v e r s o b e r t. D a n b e h o o r t h e t t o t d e t a a k v a n d e v e r z e k e r i n g s - a d v i s e u r o m a l l e k l a n t e n t e b e n a d e r e n v o o r w i e z o n w e t s w i j z i g i n g i n k o m e n s g e v o l g e n k a n h e b b e n. O m h e n v e r v o l g e n s a a n t e bieden hun inkomenssituatie op dit punt opnieuw te analyseren. Hulp bij schade en Uitkering O p h e t m o m e n t d a t e r s c h a d e w o r d t g e l e d e n w o r d t h e t v o o r d e e l v a n e e n v e r z e k e r i n g duidelijk. Ook kan in dit stadium de verzekeringsadviseur het voordeel van zijn dienstverlening benadrukken. Bijvoorbeeld als de partner van een cliënt is overleden en hij een uitkering gaat ontv a n g e n u i t e e n o v e r l i j d e n s r i s i c o v e r z e k e r i n g. O f a l s e e n k l a n t o p r e i s i n h e t b u i t e n l a n d b e r o o f d i s e n c o n t a c t z o e k t m e t d e a l a r m c e n t r a l e. D a n w i l d e z e n i e t a l l e e n d a t d e schade snel betaald wordt, maar ook dat hij uit de problemen geholpen wordt. Zo ook a l s e e n k l a n t t h u i s k o m t v a n e e n a v o n d j e u i t e n i n b r e k e r s h e b b e n z i j n h u i s i n c o m p l e t e c h a o s a c h t e r g e l a t e n. Als de verzekering is afgesloten via een verzekeringsadviseur, dan kan hij een belangrijke rol spelen in het schaderegelingproces. Als de verzekeringnemer schade of verlies heeft geleden, worden globaal de volgende acties ondernomen door de bij de verzekering betrokken partijen: 1. D e v e r z e k e r i n g n e m e r m e l d t d e s c h a d e z o s n e l m o g e l i j k a a n d e v e r z e k e r a a r ( o f tussenpersoon, indien van toepassing). De verzekeringnemer licht de verzeker a a r i n o v e r d e o o r z a a k e n o m v a n g v a n d e s c h a d e. M e e s t a l w o r d t h i e r v o o r e e n standaard schadeaangifteformulier gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn te vinden i n h e t e - l e a r n i n g g e d e e l t e v a n d e z e o p l e i d i n g. De verzekeringnemer is verplicht om verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen (bijvoorbeeld de auto na een grote schade laten wegslepen in plaats van onbeheerd achterlaten). D e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r a d v i s e e r t i n d i t s t a d i u m w e l k e s t a p p e n z i j n c l i ë n t d i r e c t d i e n t t e n e m e n ( I k a d v i s e e r u d i r e c t a a n g i f t e t e d o e n b i j d e p o l i t i e U kunt direct naar een hotel, zal ik dat voor u bellen? ). Daarna helpt hij zijn k l a n t b i j d e a d m i n i s t r a t i e v e a f w i k k e l i n g v a n d e s c h a d e. 40

13 H i j i s d e b e l a n g b e h a r t i g e r b i j d e v e r z e k e r a a r e n c o n t r o l e e r t d e v o o r t g a n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e t o t d e u i t k e r i n g m o e t e n l e i d e n. D e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r z e t z i j n d e s k u n d i g h e i d e n v a a r d i g h e d e n i n o m d e u i t b e t a l i n g z o s n e l m o g e l i j k n a d e s c h a d e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n. D e t o e g e v o e g d e w a a r d e v a n d e verzekeringsadviseur 2. D e v e r z e k e r a a r o n d e r z o e k t o f d e s c h a d e i s g e d e k t. D e s c h a d e b e h a n d e l a a r h e e f t h e t i n g e v u l d e s c h a d e - a a n g i f t e f o r m u l i e r n o d i g o m z i c h e e n g o e d o o r d e e l t e k u n n e n v o r m e n. H i e r u i t k a n d e s c h a d e b e h a n d e l a a r o n d e r a n d e r e a f l e i d e n wat volgens de verzekeringnemer de oorzaak van de schade is geweest en of d e s c h a d e m o g e l i j k o o k o p a n d e r e ( b e z i t s ) v e r z e k e r i n g e n i s g e d e k t. D a a r n a a s t i s o p h e t f o r m u l i e r v e r m e l d h o e g r o o t d e s c h a d e i s. Va a k z i j n h i e r b i j d a n o o k a l l e r l e i b i j l a g e n g e v o e g d, z o a l s f o t o s e n a a n k o o p n o t a s. Bij grotere schades schakelt de schadebehandelaar een schade-expert ( e e n deskundige op het gebied van schadevaststelling) in (op kosten van de verz e k e r a a r ). B i j e e n g r o t e s c h a d e w o r d e n e r v a a k m e e r d e r e e x p e r t s i n g e z e t (ook één in opdracht en meestal op kosten van de verzekeringnemer, de contra-expert). E e n d e r d e e x p e r t, d i e w e l w o r d t b e n o e m d m a a r a l l e e n w o r d t i n g e s c h a k e l d a l s d e t w e e e x p e r t s h e t n i e t m e t e l k a a r e e n s z i j n, w o r d t w e l d e arbiter genoemd. De opdracht van de expert (of het expertisebureau) is om de omvang van de s c h a d e v a s t t e s t e l l e n. D a a r n a a s t w o r d t e e n e x p e r t w e l e e n s i n g e s c h a k e l d o m ook de oorzaak van de schade vast te stellen, omdat bijvoorbeeld de ene oorzaak van waterschade wel verzekerd is, maar een andere oorzaak weer niet. De expert mag geen uitsluitsel geven of de schade wel of niet, dan wel gedeeltelijk betaald wordt. Het is wel zijn taak om met de klant tot overeenstemming te komen over de hoogte van het schadebedrag. De bewijslast ligt bij de verzekeraar. Als de verzekeraar vindt dat de schade niet gedekt is dan moet hij dit ook bewijzen. 3. Als het expertiserapport bij de verzekeraar binnen is, buigt een schadebehand e l a a r z i c h o v e r a l l e s t u k k e n, w a a r o n d e r h e t s c h a d e a a n g i f t e f o r m u l i e r. Hij beoordeelt alle stukken en neemt een beslissing over de uitkering: wel uitkeren, gedeeltelijk uitkeren of niet uitkeren. In de meeste situaties wordt er wel uitgekeerd, al dan niet gedeeltelijk. A l s d e s c h a d e g e d e k t i s, g a a t d e v e r z e k e r a a r o v e r t o t u i t k e r i n g a a n d e verzekeringnemer. Als de schade niet gedekt is, ontvangt de verzekeringnemer geen u i t k e r i n g. W e l k a n d e v e r z e k e r a a r i n s o m m i g e g e v a l l e n o v e r g a a n t o t e e n z o g e n a a m d e coulance-uitkering. Dit is een onverplichte vergoeding die de verzekeraar soms uitkeert omdat hij bijvoorbeeld de relatie met de tussenpersoon o f v e r z e k e r i n g n e m e r n i e t w i l b e s c h a d i g e n o f o m d a t e r t o c h e n i g e t w i j f e l i s over het wel of niet gedekt zijn van de schade. 41

14 De toegevoegde waarde van de verzekeringsadviseur Belangrijk is dat de verwachting van de verzekerden in overeenstemming is met hetg e e n v e r z e k e r a a r s e n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s k u n n e n e n w i l l e n b i e d e n a a n p r o d u c t e n en dienstverlening. Boven deze verwachting presteren is altijd goed, maar als de verw a c h t i n g v a n d e c o n s u m e n t t e h o o g i s ( i k b e n e r t o c h v o o r v e r z e k e r d?! ), d a n i s e r i n het adviestraject wat mis gegaan. Ook hier ligt een belangrijke taak voor de verzekeringsadviseur. A l s d e s c h a d e b e h a n d e l a a r b e s l u i t o m n i e t u i t t e k e r e n m o e t h i j d a t ( o p v e r z o e k v a n d e k l a n t ) d u i d e l i j k b e a r g u m e n t e r e n. H i j d o e t d a t p e r b r i e f v i a d e v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r o f d i r e c t n a a r d e v e r z e k e r i n g n e m e r i n g e v a l v a n d i r e c t w r i t i n g. A l s d e s c h a d e b e h a n d e l a a r b e s l u i t o m n i e t u i t t e k e r e n k a n e r e e n v a n d e v o l g e n d e situaties van toepassing zijn: H e t o b j e c t d a t b e s c h a d i g d i s, v a l t n i e t o n d e r d e b e g r i p s o m s c h r i j v i n g v a n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n. De schade-oorzaak valt niet onder de dekkingsomschrijving. De schade-oorzaak valt wel onder de dekkingsomschrijving, maar er is een uitsluiting van toepassing. Geen van de drie hiervoor vermelde situaties is van toepassing, maar er is een andere, minder vaak voorkomende reden waarom er niet wordt uitgekeerd: - D e p r e m i e i s n i e t o p t i j d b e t a a l d ( d e m e e s t e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n s c h a d e v e r z e k e r i n g e n k e n n e n e e n b e p a l i n g d a t e r g e e n d e k k i n g m e e r i s a l s d e s c h a d e d a t u m l i g t b u i t e n e e n r e s p i j t t e r m i j n v a n ( m e e s t a l ) 3 0 d a g e n n a de premievervaldatum; - E r b l i j k t n i e t v o l d a a n t e z i j n a a n d e m e d e d e l i n g s p l i c h t ( d i t k o m t l a t e r a a n de orde); - De omschrijving op het p o l i s b l a d k l o p t n i e t ( i e m a n d h e e f t o p z i j n h u i s e e n rieten dak laten zetten, maar heeft dit niet doorgegeven aan de verzeker a a r. D e v e r z e k e r a a r a c c e p t e e r t o p g r o n d v a n z i j n a c c e p t a t i e b e l e i d g e e n huizen met rieten daken in verband met het grotere brandrisico); - Er blijkt sprake te zijn van door de verzekeraar aangetoonde fraude. Actief schaderegelingsbeleid A l s e e n v e r z e k e r d e e e n s c h a d e m e l d t, h o u d e n d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n z i c h a a n een aantal gedragsregels. Een van deze regels heeft betrekking op actieve schaderegeling. Actieve schadebehandeling houdt onder meer in dat: D e v e r z e k e r a a r a a n v e r z e k e r d e n o f b e n a d e e l d e n d u i d e l i j k m a a k t d a t h e t i n b e h a n d e l i n g n e m e n v a n e e n s c h a d e n i e t b e t e k e n t d a t d e s c h u l d v r a a g o p g e l o s t is of dat er een betaling zal volgen. Degene die eventueel recht heeft op een uitkering regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de schadeafhandeling. D e s c h a d e b e h a n d e l i n g n i e t w o r d t v e r t r a a g d d o o r h e t o p v r a g e n v a n o n n o d i g e gegevens. 42

15 Bijkomende kosten H e t k a n v o o r k o m e n d a t e r b i j s c h a d e o f v e r l i e s n o g e x t r a k o s t e n m o e t e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e r z e k e r i n g n e m e r ( d e n k b i j v o o r b e e l d a a n h e t w e g s l e p e n v a n e e n beschadigde auto). Deze kosten worden als vermogensschade aangemerkt en worden d o o r d e v e r z e k e r a a r v e r g o e d. E r w o r d t d o o r g a a n s w e l e e n m a x i m u m v a n b i j v o o r b e e l d 10% overschrijding van de verzekerde som gesteld. De (bijkomende) kosten zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: bereddingskosten: k o s t e n d o o r d e v e r z e k e r d e, b i j o f n a h e t v o o r v a l g e m a a k t i n v e r b a n d m e t h e t treffen van maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzek e r d e z a k e n ( b i j v o o r b e e l d k o s t e n g e m a a k t o m d e n o g o n b e s c h a d i g d e i n h o u d v a n e e n b r a n d e n d g e b o u w i n v e i l i g h e i d t e b r e n g e n ). opruimingskosten: k o s t e n a l s g e v o l g v a n h e t o p r u i m e n o f a f b r e k e n v a n v e r z e k e r d e o b j e c t e n. Dit is uiteraard alleen van toepassing als het opruimen of afbreken een noodzakelijk gevolg is van de schade (o p r u i m i n g s k o s t e n k o m e n v a a k v o o r b i j b r a n d en worden op een particuliere brandverzekering vrijwel altijd meeverzekerd). expertisekosten: kosten van de eerder genoemde expert (als deze in opdracht van de verzeker a a r h a n d e l t ). D e t o e g e v o e g d e w a a r d e v a n d e verzekeringsadviseur proceskosten: k o s t e n d i e g e m a a k t w o r d e n a l s g e v o l g v a n e e n r e c h t s z a a k ( k o m t v o o r b i j e e n aansprakelijkheidsverzekering). 43

16 Verzekeringsrecht Verzekeringsrecht Sinds 2006 is het verzekeringsrecht uit het Burgerlijk Wetboek (BW) boek 7, v a n kracht. Bij bepaalde artikelen is er sprake van regelend recht. D a t w i l z e g g e n d a t w a t er bepaald is in het artikel alleen geldt, als er niets anders is overeengekomen. Als er sprake is van dwingend recht, d a n k a n e r n i e t v a n h e t i n h e t a r t i k e l b e p a a l d e w o r d e n a f g e w e k e n. I n a r t i k e l e n B W e n B W i s a a n g e g e v e n b i j w e l k e a r t i k e l e n e r sprake is van dwingend recht. Juridische definitie verzekering In artikel BW wordt de volgende definitie van verzekering gehanteerd: artikel BW 1. Ve r z e k e r i n g i s e e n o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e e n e p a r t i j, d e v e r z e k e r a a r, z i c h t e g e n het genot van premie jegens haar wederpartij, de v e r z e k e r i n g n e m e r, v e r b i n d t t o t het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor p a r t i j e n g e e n z e k e r h e i d b e s t a a t, d a t, w a n n e e r o f t o t w e l k b e d r a g e n i g e u i t k e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n, o f o o k h o e l a n g d e o v e r e e n g e k o m e n p r e m i e b e t a l i n g z a l duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering. 2. Persoonsverzekering is de verzekering welke het leven of de gezondheid van een mens betreft. mededelingsplicht In artikel 7.928, en BW is de mededelingsplicht opgenomen, in vrij uitg e b r e i d e w e t t e k s t e n. artikel lid 1 BW De verzekeringnemer is verplicht vòòr het sluiten van de overeenkomst aan de verzek e r a a r a l l e f e i t e n m e d e t e d e l e n d i e h i j k e n t o f b e h o o r t t e k e n n e n, e n w a a r v a n, n a a r hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen. Op het a a n v r a a g f o r m u l i e r v a n e e n v e r z e k e r i n g w o r d t a a n d e c l i ë n t n a d r u k k e l i j k g e v r a a g d o f d e z e n o g i e t s m e e t e d e l e n h e e f t ( z o w e l t e n a a n z i e n v a n h e t t e v e r z e k e r e n risico als informatie over de cliënt zelf) dat voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang is. Ook wordt op het aanvraagformulier van de meeste verzekeraars nadrukkelijk gevraagd naar het strafrechtelijk verleden van de cliënt. 44

17 I n h e t B W i s v a s t g e l e g d d a t d e v r a g e n d i e b i j d e a a n v r a a g v a n e e n v e r z e k e r i n g w o r d e n g e s t e l d w e l r e l e v a n t m o e t e n z i j n. O o k d e s a n c t i e s v a n h e t n i e t - m e d e d e l e n z i j n i n h e t BW vastgelegd (bijvoorbeeld: geen uitkering). Als de (aspirant) v e r z e k e r i n g n e m e r l i e g t o f b e p a a l d e z a k e n n i e t m e e d e e l t, t e r w i j l d e v o l l e d i g e e n j u i s t e i n f o r m a t i e v a n w e z e n l i j k b e l a n g i s v o o r d e b e o o r d e l i n g v a n h e t r i s i c o, d a n m a g d e v e r z e k e r a a r d e o v e r e e n k o m s t b i n n e n t w e e m a a n d e n n a o n t d e k k i n g de overeenkomst met onmiddelijke ingang opzeggen. Wanneer een verzekerde de m e d e d e l i n g s p l i c h t n i e t i s n a g e k o m e n e n d i t w o r d t o n t d e k t na een schade, dan kan het gevolg hiervan zijn, afhankelijk van hoe relevant de verz w e g e n i n f o r m a t i e i s v o o r d e g e l e d e n s c h a d e, d a t m i n d e r o f n i e t s w o r d t u i t g e k e e r d. Bij de gevolgen voor de uitkering of schadevergoeding spelen twee begrippen een rol: het causaliteitsbeginsel het proportionaliteitsbeginsel Causaliteitsbeginsel Het niet nakomen van de m e d e d e l i n g s p l i c h t h e e f t g e e n g e v o l g e n v o o r d e u i t k e r i n g a l s er geen causaal verband bestaat tussen het feit dat niet is meegedeeld en het ontstaan van de schade. In dat geval zal de verzekeraar dus onverkort moeten uitkeren. D e v e r z e k e r a a r h o e f t e c h t e r n i e t s u i t t e k e r e n w a n n e e r h i j b e w i j s t d a t h i j b i j k e n n i s v a n de juiste feiten niet tot sluiten van de verzekering zou zijn overgegaan of dat de verzekeringnemer of een derde belanghebbende het doel had de verzekeraar te misleiden. Verzekeringsrecht Voorbeeld causaliteit en niet voldoen aan mededelingsplicht Klaas heeft een woonhuisverzekering gesloten. Het woonhuis heeft een rieten kap. Klaas heeft echter op het aanvraagformulier ingevuld dat het huis met pannen is gedekt. E n i g e j a r e n n a h e t s l u i t e n v a n d e v e r z e k e r i n g m e l d t K l a a s e e n b r a a k s c h a d e a a n d e v o o r d e u r. D e v e r z e k e r a a r o n t d e k t d a t n i e t i s m e e g e d e e l d d a t e r e e n r i e t e n d a k o p d e w o n i n g z i t. D e b r a a k s c h a d e h o u d t g e e n e n k e l v e r b a n d m e t h e t rieten dak. Er is geen causaal verband tussende braakschade en het feit dat de won i n g e e n r i e t e n k a p h e e f t. I n b e g i n s e l z a l d e v e r z e k e r a a r d e b r a a k s c h a d e n u v o l l e d i g moeten betalen. B e w i j s t d e v e r z e k e r a a r e c h t e r d a t K l a a s h e t f e i t v a n d e r i e t e n k a p a c h t e r h i e l d o m d e v e r z e k e r a a r t e m i s l e i d e n, d a n h o e f t h i j n i e t u i t t e k e r e n. D a t z e l f d e g e l d t w a n n e e r d e verzekeraar bewijst dat hij de verzekering niet zou hebben geaccepteerd wanneer hij van de rieten kap op de hoogte zou zijn geweest. 45

18 Verzekeringsrecht Proportionaliteitsbeginsel Wanneer er sprake is van causaliteit, en de verzekeraar kan bewijzen dat hij de verzek e r i n g o n d e r a n d e r e v o o r w a a r d e n z o u h e b b e n g e a c c e p t e e r d w a n n e e r h i j v a n d e j u i s t e f e i t e n o p d e h o o g t e z o u z i j n g e w e e s t, d a n w o r d t e r u i t g e k e e r d a l s o f d e z e v o o r w a a r d e n v a n k r a c h t z i j n ( h o g e r e p r e m i e o f ( h o g e r ) e i g e n r i s i c o ). We gebruiken in het volgende voorbeeld weer het woonhuis van Klaas. Voorbeeld proportionaliteit en niet voldoen aan mededelingsplicht Stel dat Klaas per abuis heeft opgegeven dat zijn woonhuis met pannen is gedekt en niet de bedoeling had de verzeker a a r t e m i s l e i d e n. H e t v e r z e k e r d e b e d r a g i s e n d e premie bedraagt 1,80 promille. De totale jaarpremie is dan E r b r e e k t b r a n d u i t b i j K l a a s e n e e n g r o o t d e e l v a n h e t h u i s g a a t i n v l a m m e n o p. D o o r d e r i e t e n k a p i s d e b r a n d s c h a d e v e e l g r o t e r d a n b i j e e n p a n n e n d a k h e t g e v a l z o u z i j n g e w e e s t. A l s d e v e r z e k e r a a r b e w i j s t d a t h i j, a l s h i j v a n d e r i e t e n k a p o p d e hoogte was geweest, de verzekering alleen zou hebben gesloten tegen een p r e m i e van 2,30 promille, dan wordt er naar rato uitgekeerd. Stel dat de verzekeraar de verzekering alleen zou hebben geaccepteerd met een flink eigen risico. Dan wordt de schade afgewikkeld rekening houdend met dat eigen risico. I n n o g t w e e a n d e r e g e v a l l e n i s w e t t e l i j k v a s t g e l e g d d a t d e s c h a d e n i e t ( g e h e e l ) g e d e k t is: gebrekkige zaak A l s e e n s c h a d e d o o r e e n e i g e n g e b r e k v a n e e n z a a k i s v e r o o r z a a k t, i s d e z e s c h a d e o o k i n p r i n c i p e n i e t g e d e k t. E e n s c h a d e d o o r e i g e n g e b r e k o f e i g e n b e d e r f h o u d t i n veel gevallen in dat de schade is ontstaan door slijtage of door een bepaalde eigenschap van het verzekerde object. In het BW wordt dit als volgt verwoord: artikel BW De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak. Als bij een auto de stuurstang breekt (plotseling van binnenuit komend defect in de auto zelf) en daardoor botst de auto tegen bijvoorbeeld een muur, dan hoeft de verzekeraar - volgens de wet - de h e r s t e l k o s t e n v a n d e z e a u t o n i e t t e b e t a l e n. D e o o r z a a k v a n d e u i t e i n d e l i j k e s c h a d e i s t e r u g t e v o e r e n o p e e n ( e i g e n ) g e b r e k b i n n e n i n h e t verzekerd object (de auto). 46

19 To c h v e r g o e d e n a u t o v e r z e k e r a a r s i n d e p r a k t i j k d e z e s c h a d e s w e l ( m a a r s o m s a l l e e n de gevolgschade, niet de herstelkosten van het eigen gebrek zelf). In hun polisvoorw a a r d e n w i j k e n z e d a n u i t d r u k k e l i j k a f v a n h e t g e e n i n h e t w e t s a r t i k e l s t a a t. Z e z e t t e n h e t a r t i k e l o p z i j o f w a t f o r m e l e r g e z e g d : z e s t e l l e n h e t t e r z i j d e. H e t j a r g o n hiervoor is renunciëren (terzijde stellen). Net als bij het eerdergenoemde indemnit e i t s b e g i n s e l ( s c h a d e l o o s s t e l l i n g p r i n c i p e ; d e v e r z e k e r d e m a g e r f i n a n c i e e l n i e t b e t e r op worden) is hier namelijk sprake van r e g e l e n d r e c h t. opzet of roekeloosheid S t e l d a t e e n a u t o b e z i t t e r e e n u i t g e b r e i d e c a s c o v e r z e k e r i n g h e e f t ( v o o r s c h a d e a a n z i j n eigen auto). Hij gaat dronken achter het stuur zitten en raakt een lantarenpaal met zijn auto, waardoor flinke schade ontstaat. Het dronken gaan rijden is een voorbeeld van roekeloos gedrag, waardoor de verzekeraar de schade aan de auto niet zal vergoeden. artikel BW De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt. Verzekeringsrecht D e z e u i t s l u i t i n g g a a t v e e l m i n d e r v e r d a n v e r z e k e r a a r s w e l l i c h t v o o r o g e n h e b b e n. H e t betreft hier regelend recht dus mogen verzekeraars in hun p o l i s v o o r w a a r d e n a f w i j k e n van het wetsartikel. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende tekst. Modeltekst ter aanvulling op artikel 7:952 BW De verzekeraar vergoedt geen schade die de v e r z e k e r i n g n e m e r o f e e n v e r z e k e r d e met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld, heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een verzek e r d e d e a l g e h e l e f e i t e l i j k e l e i d i n g h e e f t o v e r h e t b e d r i j f o f e e n d e e l v a n h e t b e d r i j f van de v e r z e k e r i n g n e m e r o f v a n d i e v e r z e k e r d e e n d i e i n d i e h o e d a n i g h e i d s c h a d e veroorzaakt." Va n m e r k e l i j k e s c h u l d i s s p r a k e, i n d i e n h e t g a a t o m e e n g e d r a g i n g d i e, a l i s e e n verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aanm e r k e l i j k e k a n s o p s c h a d e m e t z i c h b r e n g t d a t e e n v e r z e k e r d e z i c h v a n d a t g e v a a r bewust had behoren te zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekortschiet in zorg ter voorkoming van schade. 47

20 Verzekeringsrecht Onderverzekering EN OVERVERZEKERING Andere belangrijke begrippen zijn onderverzekering en o v e r v e r z e k e r i n g. B e i d e n h e b b e n te maken met de zogenaamde verzekerde som ofwel de verzekerde waarde. De verzekerde som (het verzekerde bedrag) is in principe gelijk aan de waarde (in geld) van een object. Welke waarde wordt gehanteerd (herbouwwaarde, n i e u w w a a r d e, dagwaarde, verkoopwaarde, vervangingswaarde) hangt af van de soort verzekering. Als het verzekerde bedrag hoger is dan de waarde van een object, is er sprake van oververzekering. I n d i e n h e t v e r z e k e r d e b e d r a g l a g e r i s d a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e i s e r sprake van onderverzekering. In het geval van onderverzekering is bij een schade de zogenaamde onderverzekeringsregel (7.958 lid 5 BW) van toepassing: de v e r z e k e r i n g n e m e r k r i j g t s l e c h t s e e n deel van de schade vergoed. Echter, bij oververzekering krijgt de v e r z e k e r i n g n e m e r geen hoger bedrag dan de schade vergoed (en ook geen premie terug met terugw e r k e n d e k r a c h t ). Om de schadevergoeding volgens de onderverzekeringsregel vast te stellen, wordt de v e r z e k e r d e s o m g e d e e l d d o o r d e w e r k e l i j k e w a a r d e e n v e r v o l g e n s v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t s c h a d e b e d r a g. ( verzekerde som / werkelijke waarde) * schadebedrag = schadeuitkering Als er sprake is van onderverzekering, geldt de o n d e r v e r z e k e r i n g s r e g e l o o k v o o r d e vergoeding door de verzekeraar van de eerdergenoemde bijkomende kosten (beredd i n g s k o s t e n e n o p r u i m i n g s k o s t n e, m. u. v. d e e x p e r t i s e k o s t e n d i e w e l g e h e e l v e r g o e d worden). Voorbeeld uitkering bij onderverzekering Dennis heeft zijn woning verzekerd voor Door een brand ontstaat er voor schade aan het dak en aan e e n a a n t a l m u r e n. B i j h e t v a s t s t e l l e n v a n d e s c h a d e b l i j k t d a t de woning van Dennis waard is. D e o p s t a l v e r z e k e r a a r v e r g o e d t d a a r o m n i e t d e h e l e s c h a d e, maar Berekening door middel van de onderverzekeringsregel: ( / ) * Verzekeraar en verzekeringnemer kunnen afspreken dat de o n d e r v e r z e k e r i n g s r e g e l i n geval van o n d e r v e r z e k e r i n g n i e t v a n t o e p a s s i n g i s. D e b e t r e f f e n d e v e r z e k e r i n g h e e t dan een premier-risqueverzekering. Bij deze verzekeringen vergoedt de verzekeraar de schade tot de v e r z e k e r d e s o m, o o k a l i s d e w a a r d e v a n h e t v e r z e k e r d e g r o t e r d a n de verzekerde som. 48

Het verzekeringsproces

Het verzekeringsproces I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p h e t v e r z e k e r i n g s p r o c e s. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV In dit document wordt de dienstverlening omschreven zoals van toepassing is bij het afsluiten en beheer van uw schadeverzekeringen

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Verzekering aanhangwagen,

Productwijzer Verzekering aanhangwagen, Productwijzer Verzekering aanhangwagen, boot-/paardentrailer en Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor een: aanhangwagen boottrailer

Nadere informatie

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair)

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Martien Temmink Verzekeringen Bezoekadres : Borchmolendijk 17 Sint-Oedenrode Postadres : Postbus 107 5490 AC Sint-Oedenrode Tel. 0413-475633 Fax

Nadere informatie

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET SCHADE- AOV ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELEIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

ADMICON HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN.

ADMICON HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN. ADMICON HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN. TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken

Nadere informatie

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Huis en Zekerheid geeft kleur aan uw persoonlijk advies Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Bankzaken Huis en Zekerheid Abonnement Financieel Advies en bemiddeling particuliere schadeverzekering

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij ook buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-27008004.

In geval van nood zijn wij ook buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-27008004. Dienstenwijzer Inleiding Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u informeren hoe wij te werk gaan. In onze werkwijze staat u, als klant, centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken en Verzekeren worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij doen dit op basis van provisie Op basis van de door u aan onze

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen Advieswijzer Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen mail:info@moesmanverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Evenementverzekering Uw evenement goed verzekerd!

Evenementverzekering Uw evenement goed verzekerd! Evenementverzekering Uw evenement goed verzekerd! Uw evenement goed verzekerd! Gaat u een evenement organiseren, zoals een seminar, braderie of een bedrijfsfeest? Dan zorgt u natuurlijk voor een goede

Nadere informatie

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD Op alle diensten die door A.C. Holst Financiele dienstverlening worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s

Inventarisatie van de risico s TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE- EN UITVAARTVERZEKERING Inventarisatie van de risico s Inventariseren van de verzekerbare

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-177 d.d. 29 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement.

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement. Geachte heer/mevrouw, Introductie: U overweegt of heeft een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen of levensverzekeringen af te sluiten,of in beheer. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam KVK-nummer Gebra Lidnummer Adres Postcode / Plaats E-mailadres Telefoonnummer Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Dekking vaste

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek H. Bijzondere. voorwaarden. Lichtreclameverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek H. Bijzondere. voorwaarden. Lichtreclameverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek H. Bijzondere voorwaarden Lichtreclameverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek H, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Lichtreclameverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering januari 2009 Productleeswijzer Inboedelverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé Zuid

Dienstenwijzer Univé Zuid Dienstenwijzer Univé Zuid Univé Zuid informeert u met deze Dienstenwijzer over de dienstverlening die wij u bieden. In deze Dienstenwijzer leest u ook meer over wederzijdse verplichtingen en verwachtingen.

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij. DIENSTENWIJZER PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM

ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ESPATRON VERZEKERINGEN BOS EN LOMMERWEG 250 1061 DJ AMSTERDAM ING BANK nr 6904 7 1 777 TELEFOON 020 684 85 45 684 78 5 I FAX 020 682 16 25 E-mail: espatron@dds.nj K.v.K. Amsterdam 34106821 DIENSTENWIJZER

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten...

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... 4 Chatten met een adviseur... 4 Klantenservice... 4 Mobiele

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 110 d.d. 27 april 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze Elvani dienstenwijzer opgesteld. Deze

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KHN ONGEVALLENVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER KHN ONGEVALLENVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER KHN ONGEVALLENVERZEKERING Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam KVK-nummer KHN Lidnummer Adres Postcode / Plaats E-mailadres Telefoonnummer Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Dekking vaste

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website.

DIENSTENWIJZER INHOUD: A: Wie zijn wij. B: Onze diensten. 1. Algemeen. 2. Schadeverzekeringen. 3. Levensverzekeringen. 4. Website. DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor Jaegers Prins Hendriklaan 186 6441 AC BRUNSSUM Website: www.jaegers.nl Telefoon: 045-5257683 Fax: 045-5259096 E-mailadres: info@jaegers.nl K.v.K. Z-Limburg 14051731 AFM

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Samenvatting. Klik hier voor de uitspraak in eerste aanleg. 1. De procedure in beroep

Samenvatting. Klik hier voor de uitspraak in eerste aanleg. 1. De procedure in beroep Uitspraak Commissie van Beroep 2017-021 d.d. 15 juni 2017 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. S.B. van Baalen, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. A. Smeeïng-van Hees en F.R. Valkenburg AAG RBA, leden, en mr. H.C.

Nadere informatie

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT NDE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 (VERZEKERING) VAN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK OP BASIS VAN HET GEWIJZIGDE VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 EN TITEL

Nadere informatie

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier.

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier Teun en Janneke zijn getrouwd en wonen met hun zoon Mees (11 jaar) in een koopwoning. Via de bemiddeling van een adviseur Schadeverzekering particulier hebben

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Wetteksten Verzekeringsrecht

Wetteksten Verzekeringsrecht Wetteksten Verzekeringsrecht Titel 17. Verzekering Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 925 1. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl.

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl. Wordt de rijvaardigheid mogelijk beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? Zijn er bijzondere bepalingen gesteld t.a.v. het rijbewijs van verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder? *

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie