Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk"

Transcriptie

1 Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli

2 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers 1.4 Eindresultaat 1.5 Opbouw van deze notitie 2. DE CURSUS 2.1 Waardering deelnemers 2.2 Aanbeveling voor collega-ouders? 2.3 Waarnemingen trainers 2.4 Conclusies pilot 3. TERUGKOPPELING EN AANBEVELINGEN RIJK 3.1 De doelgroep en omvang van de werkweek 3.2 Vaders bij het Rijk 3.3 Zorgvriendelijkheid cultuur 3.4 Verbeterpunten 3.5 Adviezen BIJLAGE 1: KENMERKEN DEELNEMERS BIJLAGE 2: CULTUURMETER 2

3 De pilots Kind in Zicht binnen het Rijk succesvol! - evaluatie - 1. INLEIDING Deze evaluatie omvat vier pilot-cursussen Kind in Zicht binnen het Rijk. Expertisecentrum LEEFtijd nam het initiatief voor de ontwikkeling van de cursus en heeft samenwerking gezocht met werknemers- en werkgeversorganisaties, brancheorganisaties of A+O fondsen en relevante beleidsmakers. De cursus Kind in Zicht beoogt aanstaande en prille ouders te ondersteunen in het combineren van werk en gezin én werkgevers om prille ouders beter te faciliteren door; - aan deelnemers informatie te geven; te inspireren en uitwisseling te faciliteren. - aan werkgevers terug te koppelen in welke mate de organisatiecultuur als ondersteunend ervaren wordt door prille ouders, welke adviezen er zijn voor leidinggevenden en welke andere verbetermogelijkheden deelnemers zien. Deze pilots maken deel uit van een gelijknamig groter project waarin naast het Rijk, de algemene Ziekenhuizen en Universiteiten betrokken zijn. Sectorspecifieke adviezen worden uit de pilotcursussen verzameld en onder de aandacht gebracht. Tevens wordt het programma KIZ aan sociale partners aanbevolen als onderdeel van goed levensfasebeleid. 1.1 Rijk Het A + O fonds Rijk besloot het initiatief inhoudelijk en financieel te ondersteunen omdat het concept Kind in Zicht een nieuw element is in de benadering van duurzame inzetbaarheid. De cursus bevordert dat ouders-in-spé een goede balans vinden tussen de zorg voor kinderen en de tijd en aandacht die hun werk ook van ze vraagt. De verwachting is dat vooral vrouwen door een goede bezinning op die balans (meer) aan het werk blijven. Dat is nodig om de verwachte personeelstekorten op te vangen die ontstaan door onder meer de vergrijzing van de bevolking. In de vorm van een cursus is voor deze doelgroep aan dit onderwerp voor zover bekend niet eerder aandacht besteed. In die zin vond het bestuur van het A+O fonds Rijk dit een vernieuwend initiatief en geschikt om in een pilot uit te proberen. 1.2 Uitvoering cursussen In de periode maart juni 2010 hebben de pilot-cursussen Kind in Zicht voor rijksoverheidspersoneel plaatsgevonden in Den Haag en Zwolle. De belangstelling voor deelname was dermate groot dat nog een vierde cursus in Zwolle (in plaats van de oorspronkelijke 3 cursussen in Den Haag) is georganiseerd, waaraan deelnemers uit gevarieerde locaties deelnamen (van Leeuwarden/Groningen tot Apeldoorn en Utrecht). Vanwege de overeenkomsten in deelnemersgroep zijn de gegevens van de 3 pilots en de vierde cursus samengevoegd in onderstaande rapportage. 1.3 Deelnemers De doelgroep van de cursus bestaat uit aanstaande en prille ouders (kindje maximaal 2 jaar oud). In totaal hebben 45 vrouwen en 11 mannen de cursus gevolgd. 25 van de 45 vrouwelijke deelnemers zijn zwanger bij aanmelding, en 19 zijn prille moeder. 8 van de 11 mannelijke deelnemers verwachten hun 1 e kindje binnenkort, de andere 3 zijn reeds een prille vader. Dan waren er nog 3 vrouwelijke 3

4 deelnemers die al een ouder kind hebben. Veel deelnemers zijn hoogopgeleide professionals met veelal grotere deeltijdbanen (32+uur), werkzaam bij ondermeer SZW, Justitie, BZK, V&W, Belastingdienst, Financiën en VROM. 1.4 Resultaten De eerste doelstelling het ondersteunen van de combinatie van werken en ouderschap wordt naar de mening van de deelnemers - daadwerkelijk gerealiseerd. De deelnemers zijn tevreden over de pilotcursus en vinden in ruime meerderheid dat deze cursus van belang is voor aanstaande en prille ouders. Zij geven een 7,7 voor de mate waarin de doelstelling van de cursus bereikt wordt. Op uitdrukkelijke uitnodiging hebben deelnemers ook een aantal kritische noten geleverd waaronder de duur van de cursus (drie dagdelen) in samenhang met de exacte doelgroep (aanstaand of pril). Ook de tweede doelstelling terugkoppeling van informatie aan de werkgever wordt gerealiseerd. Op basis van de door de deelnemers ingevulde cultuurmeters en de bespreking tijdens de cursussen wordt teruggekoppeld hoe deelnemers aankijken tegen de cultuur van het Rijk en de mate waarin deze de combinatie van werken en zorgen ondersteund. Ook worden suggesties voor verbeteringen aangereikt. 1.5 Opbouw van deze notitie In de tweede paragraaf wordt de waardering van de cursus door de deelnemers besproken. De derde paragraaf gaat specifiek in op het combineren van arbeid en zorg als werknemer van de Rijksoverheid: hoe wordt de huidige cultuur ervaren en waar zitten verbeterpunten. 4

5 2. DE CURSUS Het aantal aanwezige deelnemers varieert per bijeenkomst (dd1: 53, dd2: partners, dd3: 39). Afwezigheid heeft deels te maken met de zwangerschap/gezondheid; deels met andere (werk)prioriteiten. 2.1 Waardering deelnemers Deelnemers zijn in zeer ruime meerderheid positief over de cursus: de gemiddelde score bedraagt een 7,3 (op basis van 40 ingevulde evaluatieformulieren) over de cursus in zijn geheel. Tevreden zijn deelnemers over de uitwisseling met elkaar, de gegeven informatie en de trainer. De score op de vraag in welke mate de cursus Kind in Zicht daadwerkelijk de combinatie van werken en ouderschap positief ondersteunt door informatie, inspiratie en uitwisseling, bedraagt gemiddeld een 7,7. Op een persoon na geven alle deelnemers na de cursus aan zich (deels) bewust te zijn van de zorgvriendelijkheid van de organisatiecultuur en hoe deze te beïnvloeden. Daarnaast geeft het merendeel na de cursus aan (deels) geïnformeerd te zijn over rechten, arbeidsvoorwaarden en financiën (35 deelnemers; 87,5%); (deels) bewust te zijn van de impact van Er wordt informatie aangedragen waar ik normaal gesproken zelf naar op zoek moet. Veel nuttige info en vooral uitwisseling ervaringen met anderen kan eye-opener zijn. Discussie met andere cursisten geeft meer vertrouwen in de eigen keuzes. keuzes op de loopbaan (34 deelnemers; 85%) en dat zij geïnspireerd zijn over combinaties van werken en zorgen (30 deelnemers; 75%). Aangezien de cursus een pilot is, zijn de deelnemers nadrukkelijk uitgenodigd feedback te geven en tips voor verbetering. Daar is goed gehoor aan gegeven. De meningen over de cursusonderdelen varieerden. Over de wet- en regelgeving als onderdeel van de cursus wordt bijvoorbeeld verschillend gedacht. Zo vindt de een dat mondelinge behandeling niet nodig is en vindt de ander dat het zeer waardevol is en zelfs uitgebreider kan. Uiteindelijk geven 17 deelnemers geven aan dat dit onderdeel zeker moet blijven en 2 deelnemers dat dit mag vervallen. Een ander discussiepunt is de aanwezigheid van partners. 6 deelnemers geven aan dat dit mag vervallen, 1 deelnemer vindt dat het zeker moet blijven. 6 deelnemers geven aan dat de cursus in 2 dagdelen gegeven zou moeten worden. Ook het tempo mag volgens enkelen wat hoger en voor sommigen was de nieuwswaarde niet hoog en dient de cursus effectiever ingevuld te worden. Meerdere deelnemers geven aan dat er nog meer onderling uitgewisseld kan worden. 9 deelnemers merken op dat de cursus meer gericht is op aanstaande ouders dan op prille ouders. Er is een duidelijke relatie tussen meningen over het aantal benodigde dagdelen, de nieuwswaarde van de cursus en de specifieke doelgroep. Aanstaande ouders hebben duidelijk een grotere informatiebehoefte rond onderwerpen die voor prille ouders inmiddels minder interessant zijn, als het regelen van de kinderopvang. Prille ouders zijn meer op zoek naar bijvoorbeeld informatie over de balans werk-zorg. 2.2 Aanbeveling voor collega-ouders? Op de vraag of deelnemers deze cursus aanbevelen aan andere prille of aanstaande ouders antwoordt 85% (34x) instemmend. Als motivatie wordt genoemd: 5

6 - Er komt veel op je af als a.s. en prille ouder. Ervaringen van anderen en informatie zijn dan erg handig. - Van te voren wegwijs maken in wet en regelgeving voorkomt dat je opnieuw zelf het wiel moet uitvinden. Er is meer mogelijk dan je denkt, maar ook minder dan je zou willen. - Aanstaande en prille ouders zijn zoekende naar antwoorden. Informatie met elkaar uitwisselen helpt een beeld te vormen. - Het is goed om een ik sta niet alleen ervaring op te doen. De deelnemers die twijfelen of (3x) danwel nee zeggen (3x) geven aan dat ze de cursus vooral geschikt vinden voor aanstaande ouders of vinden dat de cursus in meer compacte vorm dient te worden aangeboden. 2.3 Waarnemingen trainers De meeste deelnemers zijn hoogopgeleid en hebben grote deeltijdfuncties op niveau binnen het Rijk. Na de 1 e pilot hebben is de informatie hierop aangepast. Er is een groter accent gelegd op de vragen als hoe organiseer je je loopbaan op de kortere en langere termijn en hoe blijf je in balans of hoe voorkom je uitval. Daarnaast zijn accentverschillen gesignaleerd tussen de groepen. De ene groep was meer carrièregericht, de ander groep had meer behoefte aan het verkennen van een goede balans tussen werken en zorgen. Sommige deelnemers hebben al oudere kinderen. Kennis rondom wet- en regelgeving was voor een aantal van hen dan minder relevant, terwijl anderen het juist fijn vonden om hiaten in kennis en ervaring hieromtrent verder aan te vullen. Ervaringen bij het aanvragen van ouderschapsverlof bijvoorbeeld zorgden voor inzicht bij andere deelnemers wat je in je aanvraag of met je leidinggevende kunt tegenkomen. Voor aanstaande ouders was de uitwisseling met prille ouders stimulerend en inspirerend. Om te voorkomen dat de al meer ervaren ouders te weinig aan hun trekken zouden komen, zijn hun leerwensen expliciet uitgelicht. Dat heeft geresulteerd in aandacht voor Omgaan met stress of Hoe houd je de balans werk/privé goed. Ook is er een korte intervisiesessie geweest met een deelneemster over een gewenste promotie, andere deelnemers waren daarbij graag adviseur. Er vond ook kruisbestuiving tussen de groepen plaats. Af en toe bracht een deelnemer weetjes of praktische punten in die specifiek zijn voor het Rijk. Deze wetenswaardigheden werden geverifieerd en konden vervolgens ook weer gebruikt worden om de deelnemers in de andere groepen informeren. 2.4 Conclusies pilot 1) Geconcludeerd mag worden dat de pilot zeker tegemoet komt aan de behoefte van deelnemers om stil te staan bij het combineren van werken en zorgen. De deelnemers vinden dat de cursus hierin faciliteert met inspiratie, uitwisseling en informatie. 2) Aangezien de deelnemers van de pilot Rijk reeds in grote deeltijdbanen werkzaam zijn, zal de cursus in deze sector nauwelijks een rol vervullen in het vergroten van deeltijdbanen. Wel mag aangenomen worden dat KiZ een positieve rol vervult in het vruchtbaar combineren van werken en zorgen. Deelnemers voelen zich gefaciliteerd en geven aan geïnformeerd te zijn over de impact van hun (loopbaan)keuzes op hun loopbaan. 3) De cursus levert daadwerkelijk input voor de werkgever. Bijna alle deelnemers hebben een cultuurmeter ingevuld. Daarmee beoordelen zij de eigen organisatie op drie facetten: flexibiliteit; houding leiding en collega s en dialoog en communicatie. Op basis hiervan krijgt de werkgever teruggekoppeld hoe vanuit het perspectief van zorgvriendelijkheid tegen de 6

7 organisatie aangekeken wordt. De deelnemers geven o.a. aan hoe ze zelf een positieve bijdrage aan de zorgcultuur kunnen leveren en wat ze aan verbetering van de kant van leidinggevenden en management verwachten. Deze informatie voor het Rijk is in het volgende onderdeel opgenomen. 4) Interessant is de vraag of de cursus KiZ zich moet blijven richten op prille ouders en aanstaande ouders. Deze groepen hebben deels verschillende wensen. Sommige aanstaande ouders konden nog nauwelijks meepraten over de cultuur en ging het te ver om het al over loopbaanperspectief te hebben. Sommige prille ouders vonden dat de uitwisseling over bijvoorbeeld kinderopvang en regelgeving hen te weinig opleverde. Het is nog iets te vroeg om conclusies te trekken. De ervaringen met pilots uit de andere sectoren kunnen hierin mede richting geven. Het lijkt te bewegen in de richting van: - een aparte sessie van een dagdeel voor aanstaande ouders (partners welkom) rond regelgeving en kinderopvang - een cursus van twee dagdelen voor alle ouders(misschien ook met oudere kinderen) rond moedermythe; combinatie werken/zorgen; cultuur organisatie en eigen rol; loopbaanperspectief en onderhandelen. 7

8 3. TERUGKOPPELING EN AANBEVELINGEN RIJK 3.1 De doelgroep en omvang van de werkweek Gemiddeld werken deelnemers (55) aan de cursussen 34 uur per week. Een deel van de deelnemers (20) is na komst van het kind minder gaan werken of gaat dat nog doen. Gemiddeld werken deelnemers met kinderen 31,5 uur; bijna 6 uur korter dan deelnemers zonder kinderen. 11 deelnemers vinden het jammer dat er in kleinere deeltijdbanen weinig loopbaanperspectief is. De meeste deelnemers geven aan niet structureel veel minder uren te willen werken omdat daarmee de door hen gewenste en gewaardeerde functie niet meer mogelijk is. Dit is een herkenbaar patroon. Uit onderzoek is bekend dat - in verhouding tot andere sectoren - overheidsvrouwen beduidend meer uren werken. Onderstaande grafiek van de Taskforce Deeltijdplus laat zien dat minder dan 30% van de vrouwen bij de overheid in een kleine deeltijdbaan werkt tegenover bijvoorbeeld 65% in de detailhandel en 75% in de schoonmaakbranche. Bij de overheid werken veel hoogopgeleide vrouwen die een interessante functie en loopbaan ambiëren. Er is en dit wordt herkend door deelnemers - een soort breekpunt bij 3,5 a 4 dagen werken als het gaat om het behouden of krijgen van interessante functies met verantwoordelijkheid. 8

9 3.2 Vaders bij het Rijk De mannelijke deelnemers (11) aan de pilot KiZ behoren tot de meer vooruitstrevende groep Nederlanders. Uit de Emancipatiemonitor (2008) blijkt dat de overgrote meerderheid van mannen (90%) bij de komst van een kind hetzelfde aantal uren blijft werken of meer uren gaat werken. Bij de vaders werkzaam bij het Rijk in de KiZ groepen ligt dat echt anders. Een ruime meerderheid gaat korter werken, variërend van 4 tot 8 uur per week; twee deelnemers wijzigen hun arbeidspatroon van 5 x 8 uur naar 4 x 9 uur en bijna alle vaders maken gebruik van ouderschapsverlof. Deelnemers vinden het vaderverlof rond de bevalling wat karig. Goed de tijd hebben direct na gezinsuitbreiding ondersteunt betrokkenheid en helpt te wennen. Een partner van een deelnemer vertelde dat in zijn organisatie onlangs 5 dagen vaderverlof was ingevoerd. 3.3 Zorgvriendelijkheid cultuur Geconcludeerd mag ook worden dat men in het algemeen vindt dat de cultuur van het Rijk de combinatie van werken en zorgen faciliteert. Dit blijkt soms een trekker voor nieuwe mensen. Mijn keuze om bij SZW te werken is wel een bewuste vanwege de goede naam t.o.v. deeltijdwerk en het combineren van zorg en arbeid. In grote lijnen is men tevreden over flexibiliteit, houding en de dialoog. Aandachtspunten zitten in kennis van leidinggevenden, toegankelijkheid van informatie, de mogelijkheid om thuis te werken en loopbaanperspectieven voor deeltijders. De flexibiliteit in werktijden en arbeidsuren wordt door de deelnemers gemiddeld met een 7,5 (op basis van 37 ingevulde cultuurmeters) beoordeeld. Opvallend afwijkend zijn de scores rond thuis werken en loopbaanperspectief voor deelnemers. De mogelijkheid om vanuit huis te werken wordt door meer dan de helft (20) van de deelnemers als onvoldoende ervaren. Een deelnemer geeft aan: Mogelijkheden om vanuit huis te werken: dat is vechten voor de gewone medewerker. De mogelijkheden voor interessant werk/doorgroei in deeltijdbanen wordt door 11 deelnemers als onvoldoende ervaren. Doorgroeien is alleen mogelijk bij een werkweek van min. 32 uur. Deze scores staat in contrast tot andere zeer positieve scores voor flexibiliteit. Het aanpassen van het aantal te werken uren per week op eigen verzoek wordt door iedereen als voldoende tot goed beoordeeld. Datzelfde geldt voor bijna alle deelnemers als het gaat om afstemming van werktijden op persoonlijke wensen Ouderschapsverlof aanvragen is geen probleem. Zo is het Aanvragen ouderschapsverlof is geen probleem, geeft een deelnemer aan. 9

10 De houding van collega s en leiding naar werkende ouders wordt overwegend als voldoende tot goed gewaardeerd; gemiddeld is de beoordeling een 7,0. 34 deelnemers (van de 37) vinden dat leidinggevenden voldoende tot goed tegenover werkende ouders staan. 33 deelnemers geven aan dat de meeste collega s werkende ouders voldoende tot goed positief benaderen. De meeste onvoldoendes (11) worden De oude leidinggevende wilde de regels niet kennen. De nieuwe kent gegeven aan toereikende ze niet, maar staat er wel positief tegenover. kennis van leidinggevenden omtrent de regelingen rondom zorgverlof. Transparantie in de dialoog wordt erg wisselend ervaren. Gemiddeld wordt transparantie in de dialoog met een 7,0 gewaardeerd. Het is voor iedereen, op 2 deelnemers na, voldoende tot goed duidelijk waarom verlofverzoeken wel of niet gehonoreerd worden. Op 1 iemand na vindt ook iedereen dat bekendmaking van de werktijden tijdig gebeurt. De regelmatige afstemming over het arbeidspatroon en de omvang van de werkweek scoort minder positief. 13 deelnemers geven hier een onvoldoende voor. Opgemerkt hierbij wordt: 1x per jaar functioneringsgesprek, vooralsnog geen afstemming over arbeidspatroon. Het arbeidspatroon staat redelijk vast en de omvang van de werkweek ook. Deze cijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de cultuurmeter, zie bijlage Verbeterpunten Aanwezige kennis bij leidinggevenden en toegankelijkheid van informatie Deelnemers missen kennis bij leidinggevenden omtrent verlofrechten en andere regelgeving rond zwangerschap en werkende ouders. Deelnemers zouden het ook zeer op prijs stellen als men duidelijker wegwijs gemaakt wordt (ook in het digitale registratiesysteem) op het moment dat men meldt zwanger te zijn. Men wordt veel op weg geholpen door collega s. Mogelijk kan P&O daarin een rol vervullen. Meer overleg tussen leidinggevende en medewerker. Aanbevolen wordt om vaker bilaterale overleggen in te plannen. Het is vaak meer info halen dan dat er wordt gebracht. Hierin dient aandacht besteed te worden aan het arbeidspatroon, omvang van de werkweek, prestatiedoelen en loopbaanwensen. Doorgroeimogelijkheden in deeltijd Doorgroeimogelijkheden in deeltijdarbeid worden gemist. Eén deelnemer is daadwerkelijk aangeraden vanwege toekomstig promotieperspectief niet meer uren in deeltijd te gaan werken. Deze deelnemer vond dit overigens (gegeven de functie) een reële overweging. Andere deelnemers geven aan te begrijpen dat om echt mee te draaien en overzicht te hebben een flinke baan nodig is; maar wensen dat er meer kan dan nu gerealiseerd wordt. Rem op tijdelijk in deeltijd werken De (toekomstige) taakstelling is een ander knelpunt dat op 2 cursussen naar voren kwam in de aarzeling gebruik te maken van de mogelijkheid in deeltijd te gaan werken. Hoewel men aan werken in deeltijd (al dan niet tijdelijk) de voorkeur geeft, blijft men voltijd werken vanwege de informatie over de toekomstige inkrimping. Men is bang dat men daarna niet meer terug kan. 10

11 Stimuleren en faciliteren flexibel/thuis werken De beperkingen m.b.t. thuis werken hebben naar mening van de deelnemers te maken met de houding van het management, maar ook met ict-mogelijkheden. Aan facilitering wordt gewerkt zeggen deelnemers. Voor wat betreft houding van het management geven deelnemers verschillende invullingen. Soms ervaart men dat er meer mogelijk is qua thuiswerken voor management dan voor deelnemers. Een aantal deelnemers meent dat er nog te weinig vertrouwen/gewennig is bij leidinggevenden. Men denkt nog dat er controlebehoefte is (de wens daadwerkelijke te zien dat er gewerkt wordt). Deelnemers verwachten dat hierin verandering kan komen als er heldere (resultaat)afspraken gemaakt worden. 3.5 Adviezen 1) Regelgeving voor werkende ouders duidelijk en beknopt beschikbaar stellen aan leidinggevenden en medewerkers. 2) Onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn om ook in deeltijd loopbaanstappen te zetten. 3) Een oplossing bedenken voor de schaduw van de taakstelling op het faciliteren van werkende ouders. Zou werkende ouders de gelegenheid gegeven worden om 5 jaar in deeltijd te werken, dan zou de formatieomvang in elk geval tijdelijk inkrimpen én wordt de combinatie werken/zorgen gefaciliteerd. 4) Bij leidinggevenden meer onder de aandacht brengen hoe belangrijk een regelmatig gesprek met werkende ouders is over arbeidsduur, werktijden en loopbaanperspectief is. 5) Meer thuiswerken mogelijk maken door informatie te geven en discussie met management te voeren. 11

12 BIJLAGE 1: KENMERKEN DEELNEMERS Deelnemers: Aan de 3 pilots en 4 e cursus namen 56 werknemers deel: 45 vrouwelijke werknemers binnen het Rijk gaven zich op voor de pilotcursus Kind in Zicht en in totaal 11 mannelijke werknemers. 25 van de 45 vrouwelijke deelnemers zijn zwanger bij aanmelding. 8 van de 11 mannelijke deelnemers verwachten hun 1 e kindje binnenkort. 3 mannelijke deelnemers zijn reeds een prille vader. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers is 33,5 jaar en ze werken gemiddeld 34 uur per week. Op 2 deelnemers na hebben alle deelnemers een partner. Ouder kind: 23 deelnemers van de 56 hebben al een (of meerdere) kind(eren) in de leeftijd van 4 maanden (2x), 6 maanden (3x), 7, 8 (2x), 9 (2x) of 11 maanden; 1 jaar (7x), 2 jaar (3x), bijna 3 jaar (3x) of 10 jaar. Ouderschapsverlof: Deelnemers mét kindje werken gemiddeld 31,5 uur (o.b.v. 22 ingevulde formulieren van de 23). 15 hiervan hebben ouderschapsverlof opgenomen. Dit betreft over het algemeen 1 dag per week. 7 deelnemers hebben voor een bepaalde periode voltijd ouderschapsverlof opgenomen. 6 deelnemers zijn minder gaan werken. 3 deelnemers nemen naast ouderschapsverlof ook onbetaald verlof op. Deelnemers zonder kindje werken gemiddeld 37,3 uur (o.b.v. 30 ingevulde formulieren van de 33). Hiervan willen 21 deelnemers ouderschapsverlof opnemen. Dit betreft over het algemeen ook voornamelijk 1 dag per week. 14 deelnemers zijn van plan korter te gaan werken. 1 deelnemer geeft aan onbetaald verlof op te willen nemen. Zorgverdeling: Alle deelnemers hebben een partner die een deel van de zorg voor het kind op zich neemt. Dit varieert van 1 tot 13 dagdelen per week. 49 van de 52 deelnemers (waarvan gegevens bekend zijn) hebben ook derden ingeschakeld of gaan ze inschakelen voor de zorg voor hun kind voor gemiddeld 2-6 dagdelen per week. In 41 gevallen betreft dit een crèche. 11 deelnemers geven aan (ook) gebruik te maken van een opa/oma. Twee deelnemers maken gebruik van een gastouder en 6 deelnemers van kinderoppas aan huis. Over het algemeen nemen de deelnemers zelf de meeste zorg op zich, variërend van 1 dagdeel tot 15 dagdelen per week. Deelnemers Partner Derden Zorg kinderen Uren werken Zorg kinderen Uren werken Zorg kinderen Invulling Gemiddeld 1-15 dagdelen p/w Gemiddeld 34 uur p/w Gemiddeld 1-13 dagdelen p/w Gemiddeld 32,3 uur p/w 49 van de 52 deelnemers: gemiddeld 2-6 dagdelen p/w 41x: crèche 11x: opa/oma 2x: gastoudergezin 6x: kinderoppas aan huis 12

13 BIJLAGE 2: CULTUURMETER werkblad Cultuurmeter werken en zorgen Rijk totaal De mate van samenwerking, cliëntencontact en het al dan niet locatiegebonden zijn van werk beïnvloeden de mogelijkheid om thuis te werken. Van de eerste drie groepen is dit in kaart gebracht. In uw functie is er sprake van (meerdere antwoorden mogelijk): Face to face contact met cliënten: Cursus 1 Cursus 2 Cursus 3 Totaal Locatiegebonden werk: Cursus 1 Cursus 2 Cursus 3 Totaal Samenwerking met collega s in uitvoering taak: Cursus 1 Cursus 2 Cursus 3 Totaal Conclusie: Uit de antwoorden blijkt dat niemand in roosters werkt. 19 deelnemers werken samen met collega s in de uitvoering van hun taak, 9 deelnemers hebben face to face contact met cliënten en 9 deelnemers hebben locatiegebonden werk. Deze kenmerken van het werk duiden aan dat thuiswerken en flexibiliteit in werktijden voor een ruime meerderheid goed tot de mogelijkheden zou kunnen horen. Voor de medewerkers die locatiegebonden werk hebben of rechtstreeks cliëntencontact is dit wellicht op specifieke dagen mogelijk. 13

14 1. Toets uw organisatie op ondersteuning van combinatie van werken en zorgen. Kruis het vakje aan dat op u van toepassing is. Heeft u op een onderdeel geen mening, laat dit vak dan open. Flexibiliteit in werktijden en -uren Er is in onze organisatie sprake van niet voldoende goed voldoende Cursus Cursus Cursus T T T afstemming van werktijden op persoonlijke wensen aanpassing van aantal te werken uren per week op eigen verzoek toereikende bezetting bij onverwacht verlof (bij bv ziekte kind) mogelijkheden voor interessant werk/doorgroei in deeltijdbanen mogelijkheden om vanuit huis te werken Conclusie: Gemiddeld op basis van alle vier de pilots krijgt flexibiliteit in werktijden en uren een 7,5. Cursus 1 Cursus 2 Cursus 3 Cursus 4 Gemiddeld 7,2 6,9 7,7 8,0 7,5 14

15 Houding collega s/leidinggevende In onze organisatie niet voldoende goed voldoende Cursus Cursus Cursus T T T staan leidinggevenden positief tegenover werkende ouders kennen leidinggevenden de regelingen rondom zorgverlof helpen leidinggevende knelpunten in de werk/zorg combi oplossen benaderen meeste collega s werkende ouders positief helpen collega s knelpunten in de werk/zorg combi oplossen Conclusie: Gemiddeld scoort houding collega s/leidinggevende een 7,0 op basis van alle vier de pilots. Cursus 1 Cursus 2 Cursus 3 Cursus 4 Gemiddeld 7,4 6,4 7,3 7,0 7,0 15

16 Transparantie dialoog Er is in onze organisatie niet voldoende goed voldoende Cursus Cursus Cursus T T T regelmatige afstemming over arbeidspatroon en omvang werkweek helder overleg over prestatiedoelen en investeringen van werkgever en werknemer duidelijk waarom verlofverzoeken wel of niet gehonoreerd worden regelmatig overleg over loopbaanwensen in relatie tot vereiste competenties en noodzakelijke (vak)ontwikkeling tijdige bekendmaking van roosters of werktijden Conclusie: Gemiddeld scoort transparantie in dialoog een 7,2. Cursus 1 Cursus 2 Cursus 3 Cursus 4 Gemiddeld 7,2 6,9 6,9 7,5 7,2 16

17 1. Waar is verbetering het meest nodig? - Kennis over wet- en regelgeving bij leidinggevende en actief hierover communiceren naar medewerkers - Meer mogelijkheden voor werken op afstand en thuiswerken - Afstemmen werkload aan werkduur, ook wanneer tijdelijk minder uren gewerkt wordt - Houding van leidinggevende, cultuur en verbeteren van dialoog 2. Wat kunt u bijdragen aan de door u genoemde verbetering(en)? - Bespreekbaar maken en zelf ook het gesprek aangaan, initiatief nemen - Zelf informatie halen indien dat nodig is - Mij thuis op niet reguliere werktijden voor werk beschikbaar stellen - Grenzen aangeven. - Met leidinggevende in gesprek gaan over thuiswerken. Aanbieden om afspraken te maken over wat en wanneer gewerkt wordt. Vertrouwen laten groeien. 3. Heeft u tips voor uw organisatie, uw leidinggevende en/of uw collega s? - Wat vaker er open over praten - Maak doorgroeien in deeltijd (3 dagen) mogelijk (ook zelf voor eigen rechten opkomen) - Hand out voor leidinggevenden - Thuiswerken in iedere functie mogelijk maken. - Kinderopvang binnen de organisatie faciliteren (met veel (parttime) werkende ouders) - Meer verbouwen en zonodig heldere prestatieafspraken maken (ook t.a.v. werklast/druk) - Werkdruk eindelijk eens serieus nemen. 17

KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE

KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE 2 INHOUD 1. Voorwoord 2. Motieven voor KIZ 3. De KIZ cursus 4. Resultaten Deelnemers Enkele onderwerpen nader belicht Sectorspecifieke thema s rond arbeid en zorg 5. Adviezen

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

IN SPAGAAT. de dagelijkse keuze tussen werk en privé een onderzoek van ABN AMRO. Presentatie Yvonne M.E. Berkhoff BERKHOFF CONSULT 20 augustus 2009

IN SPAGAAT. de dagelijkse keuze tussen werk en privé een onderzoek van ABN AMRO. Presentatie Yvonne M.E. Berkhoff BERKHOFF CONSULT 20 augustus 2009 IN SPAGAAT de dagelijkse keuze tussen werk en privé een onderzoek van ABN AMRO Presentatie Yvonne M.E. Berkhoff BERKHOFF CONSULT 20 augustus 2009 ABN AMRO WIL GEZINNEN HELPEN ONTSTRESSEN IN HET SPITSUUR

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGERs? EEN DIRECTEUR AAN HET WOORD! 2 Koenraad is directeur en heeft te maken met opdrachtgevers met wie hij een contract heeft.

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Cursus KIND IN ZICHT

Cursus KIND IN ZICHT Cursus KIND IN ZICHT Het project Kind in Zicht is geïnitieerd door stichting Expertisecentrum LEEFtijd Dagdeel II: bv gezinsplan; arbeidsvoorwaardelijke & financiële zaken Opstart & introductie partners

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16 Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg januari 16 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden hebben de volgende organisaties - op verzoek of

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren:

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: STERRENTOEKENNING ORGANISATIES < 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Tabellenboek Datum 13 november 2003 Kenmerk SZW012 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail Internet

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren;

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; STERRENTOEKENNING ORGANISATIES > 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

baan brekers! MAAK WERK VAN MANTELZORG! BAANBREKERS combineren werk en mantelzorg PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende INITIATIEFNEMERS

baan brekers! MAAK WERK VAN MANTELZORG! BAANBREKERS combineren werk en mantelzorg PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende INITIATIEFNEMERS baan brekers! MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende INITIATIEFNEMERS DIT PROJECT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR BIJDRAGEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS EN STICHTING INSTITUUT

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

>Retouradres Postbus BJ Den Haag

>Retouradres Postbus BJ Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Datum 28 februari 2017 Betreft Brief aan Kamer met beantwoording Kamervragen van de leden Dijkstra en Van Weyenberg (beiden D66) over jonge vrouwen die vaak

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren

Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren Werkende vaders Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren Inhoud 1. Aanleiding en context 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Aanleiding 5 1.3 De onderzoeksvragen 6 1.4 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17 Feiten en cijfers Werk en Mantelzorg mei 17 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Door de toename van de vraag nemen ook de zorgkosten toe. Door de verschuiving

Nadere informatie

Scholingsdag CNV zorg

Scholingsdag CNV zorg Scholingsdag CNV zorg Dinsdag 16 november 2010 Utrecht Welkom De leden van het Landelijk Groepsbestuur (LGB) Ziekenhuizen en Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuis- en Kraamzorg (VVTK) heten u van harte

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 Zorgen voor Anderen WOMEN Inc Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 5-12-2014 Inhoudsopgave Klik op icoon om naar het hoofdstuk te gaan

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009 Mantelzorg: m/v verschillen Alice de Boer Saskia Keuzenkamp OCW 28 april 2009 Opbouw: twee vragen Wie helpt wie, met wat, hoeveel en welke gevolgen? Hoe combineren mantelzorgers arbeid en zorg? Verschillen

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I 2 0 1 7 Reinier Hoogendorp Evert Smit Simone van Houten BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 16094/10/WWB/samenvatting/170616 INLEIDING Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Analyse Onderzoek Werk en Mantelzorg

Analyse Onderzoek Werk en Mantelzorg Analyse 2014-2015 Onderzoek Werk en Mantelzorg Oktober 2015 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS en SZW Inhoud 1. Inleiding 2. Werk en mantelzorg 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu Vaderschap 2.0 E-Quality 55 UIT DE PRAKTIJK 3.3 Interview met Arno Janssen en Caroline

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de vierde reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (15 april 2014), Veendam (17 april 2014) en Pekela (4 april 2014). De SamenOud-dagen zijn

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg!

Maak werk van mantelzorg! Een stevige cao maakt zich sterk voor 1 op 8 de 1 op de 8 werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De komende jaren neemt dat aantal toe omdat er een groter beroep wordt gedaan op

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK. Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek :

FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK. Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek : FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK Naam werknemer : Naam leidinggevende : Functie : Datum functioneringsgesprek : TOELICHTING: Dit formulier is bedoeld als leidraad voor het functioneringsgesprek. Het is

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen

Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen Uit een vandaag uitgekomen rapport blijkt dat Nederland haar doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie van vrouwen in 2010 niet gehaald zal

Nadere informatie

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl FNV Naritaweg 10 Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de voorzitter en de leden van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 071 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS

Nadere informatie

Personeel en planning 1/8

Personeel en planning 1/8 Levensfasen - Quickscan [1] Persol en planning 1/8 Bij de inzet van alle persolsinstrumenten houden wij rekening met de individuele medewerker We stemmen de persolsplanning af op de doelen van onze organisatie

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg 1. Inleiding In deze notitie wordt de jurisprudentie over de Wet arbeid en zorg besproken. In deze per 1 december 2001

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête mei 2015

Uitkomsten Enquête mei 2015 Uitkomsten Enquête mei 2015 Inhoud Conclusies 1 Inleiding 2 Antwoorden op de vragen 3 Wat is je geslacht? 3 Wat is je leeftijd? 3 Wat beschrijft jouw (werk) situatie het beste? 4 Hoe vaak lees je de nieuwsbrief?

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie