SAMENVATTING UITSPRAAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING UITSPRAAK"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden. Leidinggevende was sinds kort in functie en was niet op de hoogte van de detachering. De werkgever stelt dat er plichtsverzuim is omdat de werknemer zijn leidinggevende onjuist heeft geïnformeerd over zijn detacherings- werkzaamheden. De Commissie oordeelt dat niet gebleken is dat de werknemer zijn leidinggevende onjuist heeft geïnformeerd. De werknemer is wel erg makkelijk omgegaan met het uitdrukkelijke verzoek van zijn leidinggevende om deel te nemen aan de cursus maar anderzijds kan niet gezegd worden dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim, nu zijn leidinggevende zonder nader te informeren geen bezwaar heeft gemaakt tegen de mededeling dat hij niet aanwezig zou zijn. Docent maakt reeds 2 jaar gebruik van de BAPO-regeling zonder dat hij daarvoor betaalt door inhouding op zijn salaris. De Commissie oordeelt dat gelet op de gebrekkige en vertraagde communicatie van de werkgever ten aanzien van de BAPO-aanvraag van de werknemer, in combinatie met het gegeven dat de direct leidinggevende van de werknemer het BAPO-gebruik niet heeft doorgegeven, niet kan worden geconcludeerd dat de werknemer zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Beroep gegrond in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A en UITSPRAAK het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij beroepschrift van , ingekomen op en aangevuld d.d , heeft A beroep ingesteld tegen de beslissing van de werkgever d.d om hem te berispen wegens tweeledig plichtsverzuim. De werkgever heeft een verweerschrift met bijlagen ingediend, ingekomen op De mondelinge behandeling vond plaats op A verscheen in persoon. De werkgever werd vertegenwoordigd door E, juridisch medewerkster, F, personeelsfunctionaris en G, directeur. A heeft een pleitnotitie overlegd. Naar aanleiding van het verhandelde ter zitting, is de zitting voortgezet op en is tevens de heer H, direct leidinggevende van A, als getuige gehoord. De inhoud van voornoemde stukken geldt als hier herhaald en ingelast. Pagina 1 van 7

2 2. DE FEITEN De Commissie gaat op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht uit van de volgende, als gesteld en niet of onvoldoende weersproken en door de Commissie in deze procedure relevant geachte, tussen partijen vaststaande feiten. A is sinds werkzaam bij het C als docent in een vast dienstverband met een volledige betrekkingsomvang. Op de arbeidsverhouding is de CAO-BVE van toepassing. Sedert is A voor 0,1 FTE gedetacheerd bij de Stichting X. In verband met die detachering alsmede een wekelijkse halve vrije dag, is A op donderdag vrijgeroosterd. Bij brief van heeft de werkgever A medegedeeld voornemens te zijn hem te berispen omdat A op donderdag niet is verschenen op de CITO-cursus voor docenten en omdat A reeds twee jaar op ongeldige wijze gebruik maakt van de BAPO-regeling. Tegen dit voornemen heeft A bij brief van verweer gevoerd. Vervolgens heeft de werkgever A bij brief van een berisping opgelegd. Bij brief van heeft de werkgever de berispingsbrief op enkele punten gecorrigeerd. Tegen de berisping heeft A op beroep ingesteld 3. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN Ten aanzien van de afwezigheid op de CITO-cursus van donderdag 19 juni 2003 A heeft erkend dat hij op donderdag afwezig was op de CITO-cursus. Die afwezigheid levert volgens A echter geen plichtsverzuim op omdat hij zijn leidinggevende, H, daarover op persoonlijk heeft gesproken. In dat gesprek heeft A zijn leidinggevende medegedeeld dat hij op donderdag X-werkzaamheden had, de cursus al gedeeltelijk had gevolgd en de hele cursusmap al had doorgenomen. Volgens A heeft zijn leidinggevende toen aangegeven dat het geen probleem was. Indien zijn leidinggevende zou hebben gezegd dat hij wilde dat A de cursus zou bijwonen, dan was hij gegaan, aldus A. Ten aanzien van de X-werkzaamheden heeft A betoogd dat met de overige mensen die voor X werken is afgesproken dat de X-werkzaamheden op donderdag worden uitgevoerd om zo op hetzelfde tijdstip voor elkaar bereikbaar te zijn. Vandaar ook dat A op donderdag is vrijgeroosterd. De cursusdag op was laat in het schooljaar en A diende nog een aantal zaken voor X af te maken. A heeft voorts ontkend dat hij zijn leidinggevende zou hebben verteld dat hij op een afspraak voor X had. Volgens A heeft de werkgever ten aanzien van de afwezigheid op de cursus uit de losse hand geoordeeld aangezien hij niet wist dat A op met zijn leidinggevende had gesproken over zijn afwezigheid. De werkgever heeft daartegen aangevoerd dat de leidinggevende van A hem in een memorandum d.d nadrukkelijk heeft verzocht om deel te nemen aan de cursus. In het gesprek dat A daarop met zijn leidinggevende heeft gevoerd, heeft A niet duidelijk laten blijken dat er voor hem op donderdag geen geregelde activiteit voor X was. A is op donderdag vrijgeroosterd doch nergens staat dat A op donderdag voor X moet werken. A hoeft ook niet elke donderdag voor X te werken; hij had die werkzaamheden ook op een andere dag kunnen uitvoeren. 19 juni was de enige keer dat de werkgever uitdrukkelijk een beroep op A deed, zodat A de cursus had moeten bijwonen. Ten aanzien van het op ongeldige wijze gebruik maken van de BAPO-regeling A heeft aangevoerd dat hij nooit een schriftelijke kennisgeving als bedoeld in art. V bijlage G van de CAO-BVE heeft ontvangen. Vanaf begin mei 2000 heeft A regelmatig contact gezocht met de afdeling Personeelszaken over zijn wens gebruik te maken van de BAPO-regeling, doch zonder resultaat. A wenste zijn BAPO-verlof met ingang van te effectueren. Na aandringen bij Personeelszaken ontving hij een brief d.d waarin zijn totaalrecht was vastgesteld. Bij de brief zat een formulier verzoek effectuering deelname BAPO-regeling dat A heeft ingevuld en tezamen met zijn directeur, de heer G, heeft ondertekend. A heeft van de heer G een kopie van dit formulier ontvangen en is ervan uitgegaan dat zijn verzoek was gehonoreerd. Volgens de CAO-BVE Pagina 2 van 7

3 dient de werkgever binnen 8 weken na het verzoek een besluit te nemen. Omdat A geen bericht had ontvangen, heeft hij in april 2001 telefonisch contact opgenomen met Personeelszaken. In dat gesprek werd A medegedeeld dat er organisatorische problemen waren en een grote werkachterstand maar dat dat geen gevolgen zou hebben voor de ingangsdatum van de BAPO-regeling. In het functioneringsgesprek van mei 2001 heeft A, onder overlegging van zijn verzoek tot effectuering deelname BAPO en de brief van met het overzicht van zijn totaalrecht, met zijn toenmalige leidinggevende overlegd op welke manier hij gebruik zou maken van de BAPO: een halve BAPO per en volledige BAPO in de daaraan volgende jaren. Het gebruik van de halve BAPO per is in het verslag van het functioneringsverslag opgenomen onder taakinhoud. In de brief van staat ook dat alles met de direct leidinggevende overlegd moest worden. In het cursusjaar is de BAPO volledig geworden, zonder dat A daar nog iets voor ondernomen heeft. Op ontving A een brief van Personeelszaken waarin hem met excuses werd medegedeeld dat in verband met interne wijzigingen binnen het C en een langdurige onderbezetting van de afdeling Personeelszaken zijn aanvraag tot op heden niet was afgehandeld. De brief vermeldt voorts dat dit geen nadelige gevolgen zou hebben voor de ingangsdatum van zijn aanvraag en dat de aanvraag nu in behandeling genomen zou worden. Omdat A wist dat Personeelszaken ermee bezig was en hem bekend was dat de behandeling van de BAPO lang duurde bij een collega had het ook meer dan een jaar geduurd - heeft hij niet gereageerd naar aanleiding van zijn salarisstroken waaruit bleek dat hij niet betaalde voor gebruikmaking van de BAPO. Tot zijn verbazing ontving A vervolgens de brief van van Personeelszaken waarin is aangegeven dat geen schriftelijke opgave is ontvangen waarop is vermeld hoe en wanneer A het totaalrecht wenst op te nemen en dat gebruikmaking van de BAPO-regeling eerst aan de orde is nadat er een definitieve bevestiging van het College van bestuur is ontvangen. Hierop heeft A de afdeling Personeelszaken telefonisch medegedeeld dat hij in overleg met zijn leidinggevenden reeds 1,5 jaar gebruik maakte van de flex-bapo, zoals aangegeven in de brief van Personeelszaken van A stelt dat het probleem is ontstaan door het niet of nauwelijks functioneren van de afdeling Personeelszaken met betrekking tot de uitvoering van de BAPO-regeling. Het probleem is nog vergroot doordat de uitvoering van de BAPO voor het management en de afdeling administratie een onbekend terrein is, aldus A. De werkgever heeft daartegen aangevoerd dat uit de brief van blijkt dat er nog een schakel ontbrak om gebruik te maken van de BAPO: A had nog een opgave moeten doen van het aantal uren en de cursusjaren waarin hij gebruik wenste te maken van de flex-bapo. Dit is ook vermeld in art. V van Bijlage G CAO-BVE. Die opgave is er niet geweest. Bovendien moet de werkgever volgens art. V BAPO-regeling een besluit over het BAPO-verzoek nemen. Het formulier Verzoek tot effectuering deelname BAPO-regeling bevat de verklaring van de ondertekenaar dat hij formeel het toekenningsbesluit van het bevoegd gezag afwacht. Dat besluit is er niet geweest. Voorts heeft de werkgever aangegeven dat A heeft kunnen merken dat het BAPO-verlof niet werd verrekend in zijn salaris, en dat hij dit had moeten melden aan zijn leidinggevende en aan Personeelszaken. 4. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE De bevoegdheid en de ontvankelijkheid Aangezien de instelling is aangesloten bij deze Commissie en het beroep is gericht tegen een disciplinaire maatregel waartegen op grond van artikel WEB beroep bij de Commissie open staat en het beroep binnen de daartoe geldende termijn is ingesteld, is de Commissie bevoegd van het beroep kennis te nemen en is het beroep ontvankelijk. De berisping De Commissie overweegt dat de berisping, zoals gecorrigeerd bij brief van , is gebaseerd op twee gronden, namelijk: Pagina 3 van 7

4 - het niet aanwezig zijn op donderdag op een CITO-cursus - het 2 jaar op ongeldige wijze gebruik maken van de BAPO-regeling. De Commissie dient allereerst te onderzoeken of de feiten die aan de berisping ten grondslag zijn gelegd, voldoende zijn komen vast te staan en zo ja, of zij kunnen worden aangemerkt als plichtsverzuim. Ten aanzien van de afwezigheid op de CITO-cursus van donderdag 19 juni 2003 Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is de Commissie gebleken dat de berisping aan A is opgelegd zonder dat de werkgever ervan op de hoogte was dat A op aan zijn leidinggevende had medegedeeld dat hij afwezig zou zijn op de cursus. Immers, de berispingbrief vermeldt uitdrukkelijk dat het memorandum van zijn direct leidinggevende voor A geen reden was om gehoor te geven aan zijn oproep en dat dit memo voor A geen aanleiding was om voor of tijdens de cursus contact met zijn leidinggevende op te nemen. In zijn brief van 7 oktober 2003 aan A heeft de werkgever dit punt onder het maken van excuses gecorrigeerd. De werkgever heeft daaraan toegevoegd dat A zijn leidinggevende op 18 juni heeft medegedeeld dat hij niet op de cursus zou kunnen verschijnen wegens zijn X-activiteiten de volgende dag. Volgens de directeur van X was er die dag geen activiteit of bijeenkomst gepland. Ik blijf vinden dat u uw direct leidinggevende niet juist hebt geïnformeerd, aldus de brief van 7 oktober Gelet op de inhoud van de brief van concludeert de Commissie dat het beweerde plichtsverzuim eruit bestaat dat A afwezig was bij de cursus terwijl hij zijn leidinggevende vooraf onjuist heeft geïnformeerd over de reden van zijn afwezigheid. Aangezien partijen elkaar tegenspreken over de informatie die A op aan zijn leidinggevende, de heer H, heeft verstrekt, heeft de Commissie H op als getuige gehoord. Daarnaar gevraagd heeft H verklaard dat hij op de desbetreffende locatie op in dienst is getreden en destijds niet op de hoogte was van de X-detachering van A. Op woensdagmiddag heeft H het memo in het postvak van A gedaan. Vervolgens is A het kantoor van H binnengestapt en heeft hij H medegedeeld dat hij op donderdagmiddag is gedetacheerd bij X en een afspraak had. H heeft voorts verklaard dat hij niet meer weet wat daarop zijn woorden zijn geweest, iets als jammer of zo. H verklaarde te hebben aangenomen dat A een afspraak had en dat hij is uitgepraat als A afspraken had voor Stichting X. Na de cursus heeft H A gevraagd waar hij op donderdag was, waarop A heeft aangegeven dat hij thuis was, geen afspraak had, maar X- werkzaamheden uitvoerde. De Commissie overweegt dat uit verklaringen van partijen voldoende is gebleken dat A vanaf de aanvang van zijn detachering bij Stichting X, op donderdag X-werkzaamheden uitvoert. De onweersproken stelling van A, dat is afgesproken dat de X-werkzaamheden op donderdag worden uitgevoerd, niet alleen vanwege de planning van vergaderingen maar ook om voor elkaar bereikbaar te zijn via telefoon of internet, acht de Commissie aannemelijk. Tevens is voor de Commissie voldoende komen vast te staan dat de X-werkzaamheden, behoudens bepaalde afspraken zoals vergaderingen en dergelijke, thuiswerkzaamheden betreffen die A in beginsel ook op andere dagen in de week zou kunnen uitvoeren, mits daarvoor ruimte is, gelet op het fulltime dienstverband van A. Voorts is voor de Commissie voldoende duidelijk geworden dat de leidinggevende van A op geen bezwaar heeft gemaakt tegen de mededeling van A dat hij op donderdagmiddag X- werkzaamheden had en om die reden niet naar de cursus zou gaan. De vraag die dan rest is of kan worden gezegd dat A zijn leidinggevende op onjuist heeft geïnformeerd over zijn X- werkzaamheden, zodat A de toestemming van zijn leidinggevende niet als rechtvaardiging voor zijn afwezigheid kan aanvoeren. Dienaangaande overweegt de Commissie dat H weliswaar heeft verklaard dat hij zeker weet dat A het woord afspraak heeft gebruikt alsmede dat hij heeft aangenomen dat A een afspraak had, maar dat daaruit nog niet kan worden afgeleid dat A H onjuist heeft geïnformeerd. Immers, blijkens de verklaring van H was hij op niet op de hoogte van het bestaan van de detachering van A. Aldus kan niet worden uitgesloten dat A zijn leidinggevende op heeft geïnformeerd over de detachering en daarbij heeft aangegeven dat de afspraak is dat hij die werkzaamheden op donderdag uitvoert. Naar het oordeel van de Commissie lag het op de weg van de leidinggevende om zich, gelet op het belang dat kennelijk aan het bijwonen van de cursus werd gehecht, tijdig nader te Pagina 4 van 7

5 informeren over de detachering. Het is de Commissie niet gebleken dat H dit heeft gedaan door bijvoorbeeld aan A te vragen of hij die werkzaamheden ook op een andere dag kon uitvoeren. Ook heeft H op geen nadere informatie ingewonnen bij de directeur. Alles overziende is de Commissie van oordeel dat A, gelet op het memorandum van , wel erg makkelijk is omgegaan met het uitdrukkelijke verzoek van zijn leidinggevende om bij de cursus aanwezig te zijn maar dat anderzijds niet kan worden gezegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim, nu zijn leidinggevende zonder nader te informeren geen bezwaar heeft gemaakt tegen zijn mededeling dat hij niet aanwezig zou zijn. Dientengevolge kan de opgelegde berisping niet worden gebaseerd op de afwezigheid van A bij de cursus op Ten aanzien van het op ongeldige wijze gebruik maken van de BAPO-regeling Ter zitting heeft de werkgever aangegeven dat de instelling naast bijlage G CAO-BVE (BAPOregeling) geen aparte regeling ten aanzien van de BAPO heeft. Aldus is de CAO-BVE bepalend voor de wijze waarop werkgever en werknemer communiceren over eventuele gebruikmaking van de BAPO. Art. V BAPO-regeling bepaalt dat de werkgever de werknemer ten minste zes en ten hoogste acht maanden voor diens 52ste verjaardag schriftelijk meldt dat hij, mits hij voldoet aan de in art. II genoemde voorwaarden, in aanmerking komt voor toepassing van de BAPO-regeling. Deze bepaling was echter niet opgenomen in de BAPO-regeling die bij de CAO-BVE was gevoegd, zodat de werkgever destijds niet in strijd met de regeling heeft gehandeld door de bedoelde mededeling niet aan A te doen. De brief van de werkgever aan A d.d is dan ook niet verzonden naar aanleiding van een reactie van A op een mededeling van de werkgever, maar wel naar aanleiding van een telefonisch verzoek van A aan de afdeling Personeelszaken over zijn recht op BAPO. De brief van vermeldt uitdrukkelijk: Zoals afgesproken in het telefonisch onderhoud van 25 september jl.doen wij u als bijlage diverse bescheiden toekomen betreffende de BAPO-regeling. Ter zitting heeft de werkgever bij monde van de medewerkster Personeelszaken verklaard dat bij de brief van een formulier verzoek effectuering deelname BAPO-regeling was gevoegd. Dat formulier is op door A tezamen met zijn branche-directeur ingevuld en ondertekend. Het formulier is door de afdeling Personeelszaken ontvangen op en vermeldt dat A met ingang van gebruik wenst te maken van de flex-bapo. De werkgever heeft uitgelegd dat normaal gezien naar aanleiding van de ontvangst van dat formulier, het totaalrecht BAPO wordt berekend en aan de werknemer wordt medegedeeld. Het totaalrecht van A was echter reeds berekend in de brief van In verband daarmee vermeldt de brief van : Gebruikelijk is dat wij eerst na ontvangst van het aanvraagformulier het totaalrecht berekenen. Daar dit in uw geval reeds is gebeurd verzoeken wij u, indien u gebruik wenst te maken van de flex-bapo met uw leidinggevende te overleggen hoe u het totaalrecht wenst op te nemen. U dient hierbij rekening te houden met artikel IV.2 bijlage G van de CAO-BVE. Graag ontvangen wij van de gewenste verdeling van de uren een door u beiden getekende opgave. Voor de goede orde delen wij u mede dat een en ander slechts geëffectueerd kan worden met toestemming van uw leidinggevende. A heeft onweersproken gesteld dat hij de gewenste verdeling van uren met zijn leidinggevende heeft besproken in een functioneringsgesprek van mei A heeft de aantekening van de leidinggevende in het functioneringsverslag aan de Commissie overgelegd. Daarin is inderdaad vermeld dat A met ingang van gebruik wil maken van een halve BAPO. A is vervolgens door zijn leidinggevende ook minder ingezet in verband met het gebruik van de BAPO, hetgeen volgens verklaring van partijen ook bleek uit de jaartaakformulieren van A. Aldus komt de Commissie tot de conclusie dat A over de opname van zijn totaalrecht heeft overlegd met zijn leidinggevende en diens toestemming daarvoor heeft ontvangen, zoals aangegeven in de brief van Gebleken is evenwel dat de direct leidinggevende het BAPO-gebruik van A niet heeft doorgegeven aan de afdeling Personeelszaken. De stelling van de werkgever, dat de leidinggevende het BAPO-gebruik van A ten onrechte niet heeft doorgegeven aan Personeelszaken maar dat A dit heeft kunnen ontdekken aan de hand van zijn salarisstroken en daarop dus actie had moeten ondernemen, acht de Commissie in zijn algemeenheid juist. In het kader van goed werknemerschap mag van een werknemer worden verwacht dat hij zelf initiatieven ontplooit zodra hem duidelijk wordt dat hij niet betaalt voor daadwerkelijk gebruik van de BAPO-regeling. Pagina 5 van 7

6 In het onderhavige geval echter is de Commissie van oordeel dat er voldoende omstandigheden zijn op grond waarvan het uitblijven van actie niet, althans niet in belangrijke mate, aan A kan worden toegerekend. Immers, uit verklaringen van de werkgever ter zitting is duidelijk naar voren gekomen dat de afdeling Personeelszaken vanwege reorganisatie en onderbezetting had besloten om de behandeling van de aanvragen voor de flex-bapo, waaronder deze van A, uit te stellen. Reden om te kiezen voor latere behandeling van de flex-bapo, was dat werknemers meestal toch eerst gaan sparen voor deze vorm van BAPO zodat latere behandeling geen nadeel voor hen zou opleveren. In december 2002 was het moment aangebroken waarop de afdeling Personeelszaken de aanvragen voor de flex-bapo in behandeling ging nemen. Vandaar dat op aan elke werknemer die een aanvraag voor de flex-bapo had gedaan, onder wie A, een brief is gestuurd waarin onder aanbod van excuses is medegedeeld dat in verband met interne wijzigingen binnen het C en een langdurige onderbezetting van de afdeling Personeelszaken, zijn aanvraag tot op heden niet was afgehandeld. De brief vermeldt voorts dat dit geen nadelige gevolgen zou hebben voor de ingangsdatum van zijn aanvraag en dat de aanvraag nu in behandeling genomen zou worden. De aanvragen zijn vervolgens naar datum van binnenkomst behandeld. In februari 2003 was de aanvraag van A aan de beurt en is hem een brief d.d gezonden met de mededeling dat bij brief van aan hem een totaaloverzicht aan BAPO-uren is gezonden met het verzoek om met zijn leidinggevende te overleggen hoe en wanneer hij dit totaalrecht wenste te gaan opnemen maar dat nog geen schriftelijke opgave is ontvangen. De brief vermeldt voorts dat gebruikmaking van de BAPO-regeling eerst aan de orde is nadat er een definitieve bevestiging van het College van bestuur is ontvangen. Hierop heeft A telefonisch bericht dat hij al 1,5 jaar gebruik maakte van de BAPO. A heeft zijn leidinggevende niet geïnformeerd over de brief van , doch Personeelszaken heeft blijkbaar ook niet meteen melding van een en ander gedaan aan de leidinggevenden aangezien A eerst op hierover benaderd is door de heer G. Uit het voorgaande blijkt naar het oordeel van de Commissie voldoende dat de achterstand op de afdeling Personeelszaken mede ten grondslag ligt aan de ontstane situatie. Immers, indien de aanvraag van A tijdig, dit wil zeggen kort na de datum van de ontvangst ervan door de afdeling Personeelszaken ( ) in behandeling was genomen, dan had A reeds eerder en tijdig bericht gekregen dat er nog een opgave moest worden gedaan. Bovendien blinkt de brief van niet uit in duidelijkheid over wie welke opgave diende te doen. Het formulier verzoek effectuering deelname BAPO-regeling, was door A en zijn branche-directeur ondertekend en is door deze laatste aan Personeelszaken doorgezonden. Nu de brief van aangaf dat A met zijn leidinggevende diende te overleggen over hoe hij de BAPO wenste op te nemen en diens toestemming moest hebben, acht de Commissie het aannemelijk dat A heeft gemeend daaraan te hebben voldaan door inlevering van het formulier Verzoek effectuering deelname BAPO-regeling en door bespreking van het op te nemen BAPO-verlof in het functioneringsgesprek met zijn directleidinggevende van mei 2001, welke bespreking heeft geleid tot opname van het BAPO-verlof in het jaartaakformulier van A. A mocht er in het cursusjaar redelijkerwijze van uit gaan dat zijn leidinggevende de opname van BAPO-uren aan Personeelszaken had doorgeven en dat een en ander in zijn salaris zou worden verwerkt. Verder acht de Commissie het begrijpelijk dat A heeft gemeend dat het uitblijven van inhoudingen op zijn salaris werd veroorzaakt door de achterstand bij Personeelszaken, die bij hem goed bekend was uit zijn telefonische contacten met Personeelszaken en de brief van , alsmede naar aanleiding van ervaringen van een collega. Ten slotte overweegt de Commissie dat het argument van de werkgever, namelijk dat A op grond van art. V bijlage G CAO-BVE slechts gebruik kon maken van de BAPO-regeling na een formeel besluit van de werkgever, weliswaar juist is maar dat de beslissing van de werkgever tot toe- of afwijzing van de BAPO-aanvraag er op grond van dezelfde bepaling binnen 8 weken na de aanvraag had moeten liggen, welke termijn in casu met 2 jaar overschreden is. Ook op dit punt speelt de achterstand bij de afdeling Personeelszaken zodanig mee dat van A niet kon worden gevergd dat hij vanwege het uitblijven van een formeel besluit zou hebben moeten begrijpen dat hij geen daadwerkelijk gebruik van het BAPO-verlof zou mogen maken. De Commissie concludeert dan ook dat, gelet op de gebrekkige en vertraagde communicatie van de werkgever ten aanzien van de BAPO-aanvraag van A, in combinatie met het gegeven dat de toenmalige direct leidinggevende van A het BAPO-gebruik van A in mei 2001 niet heeft doorgegeven, Pagina 6 van 7

7 niet kan worden geconcludeerd dat A zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. door gebruik te maken van de BAPO-regeling. Alles overziende is de Commissie van oordeel dat de feiten die als redenen aan de bestreden berisping ten grondslag liggen, niet kunnen worden aangemerkt als plichtsverzuim, zodat het beroep gegrond verklaard dient te worden. Volledigheidshalve overweegt de Commissie dat A heeft aangeboden dat het BAPO-gebruik alsnog volledig wordt verrekend door inhouding op zijn salaris. 5. OORDEEL Op grond van bovenstaande overwegingen verklaart de Commissie het beroep gegrond. Aldus gedaan te Woerden op 9 maart 2004 door prof. mr L.H. van den Heuvel, voorzitter, drs J.A.M. van Agt, J.H.H. Dezaire, J. Prins en mr drs W.G.A.M. Veugelers leden, in aanwezigheid van mr H.E. Mertens, secretaris. prof. mr L.H. van den Heuvel voorzitter mr H.E. Mertens secretaris Pagina 7 van 7

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [...

betreft: [klager] datum: 30 september 2013 gericht tegen een uitspraak van 24 juni 2013 van de beklagcommissie bij de locatie [... nummer: 13/2217/GA en 13/2264/GA betreft: [klager] datum: 30 september 2013 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel)

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) 08.010 Samenvatting Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) Het bevoegd gezag heeft een notitie vastgesteld waarin is opgenomen dat bij incidentele

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing «JAR» Rechtbank Amsterdam, kantonrechter 12 mei 2014, nr. CV 13-22452, (mr. Ulrici) Noot mr. E.S. de Jong Verhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst. Invulling rechtsvermoeden.

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 nummer: 14/3242/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing

Voorstellen van het generale college voor de kerkorde ter behandeling in enige lezing Aanpassingen van de generale regelingen voortvloeiend uit de evaluatie van de kerkorde alsmede enige nagekomen en technische aanpassingen in eerder voorgelegde teksten. Voorstellen van het generale college

Nadere informatie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie Ja arver sl ag 2013 Secretariaten Regionale toetsingscommissies euthanasie Algemeen secretaris: mw. mr N.E.C. Visée Postbus 9013 6800 DR Arnhem Telefoon: 026-352

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie