THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK?"

Transcriptie

1 THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

2 WAT VINDT U IN DEZE FOLDER? 01 WELKE BEGELEIDINGS- EN OPVANGMOGELIJKHEDEN BESTAAN ER? 09 ZIJN ER COMBINATIES VAN ZORGVORMEN MOGELIJK? 10 HOE KRIJGT U TOELATING OM EEN BEROEP TE DOEN OP BEGELEIDING OF OPVANG IN EEN VOORZIENING VAN HET VLAAMS FONDS? 11 HOE GAAT U OP ZOEK NAAR EEN GEPASTE DIENST OF VOORZIENING? 13 HOE VERLOOPT DE OPNAME IN EEN VOORZIENING? 14 WAT KOST EEN OPNAME IN EEN VOORZIENING? 15 WAT BRENGT DE TOEKOMST? 16 WAAR KAN U TERECHT VOOR MEER INFORMATIE?

3 01 WELKE BEGELEIDINGS- EN OPVANG- MOGELIJK- HEDEN BESTAAN ER? De noden van personen met een handicap zijn zeer verschillend. Zo kan u ervoor kiezen thuis te blijven wonen, maar dan heeft u wellicht een aantal hulpmiddelen nodig, wie weet zelfs enkele aanpassingen aan uw woning. U kunt ook kiezen voor extra hulp thuis. Zo kan u een beroep doen op iemand die u helpt bij het aankleden s ochtends, iemand die u helpt koken of die de boodschappen voor u doet. Heeft u meer zorg en ondersteuning nodig, of kan u alleen tijdens de weekends thuis in familiekring verblijven, dan biedt het Vlaams Fonds tal van andere mogelijkheden aan. In deze folder vindt u een overzicht van alle begeleidings- en opvangmogelijkheden die het Vlaams Fonds u aanbiedt. We maken in de eerste plaats een onderscheid tussen de opvang voor minderjarigen en meerderjarigen. Vervolgens delen we die twee groepen in volgens de wijze van hulpverlening. Ambulante diensten helpen personen die zelfstandig thuis leven. Zij kunnen u enkele uren pedagogische ondersteuning geven. Ze kunnen u begeleiden bij de opvoeding van uw kind met een handicap. Ze kunnen u ook helpen bij uw dagelijkse activiteiten, u financiële begeleiding bieden,... Semi-residentiële diensten voorzien opvang overdag. s Avonds, s nachts en in het weekend verblijft u thuis. Soms is het niet mogelijk om een persoon met een handicap in een thuissituatie op te vangen. Deze persoon kan dan terecht in een residentiële voorziening waar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, begeleiding en zorg wordt aangeboden.

4 02

5 03 MINDERJARIGEN AMBULANT Thuisbegeleiding De thuisbegeleidingsdiensten bieden pedagogische en psychologische ondersteuning aan ouders die instaan voor de zorg van hun kind of jongere met een handicap. De thuisbegeleiding wil de ontwikkeling van uw kind of jongere stimuleren, en u als ouders ondersteunen in dagelijkse opvoedingssituaties. De begeleiding gebeurt steeds door professionele gezinsbegeleid(st)ers. Ouders en begeleid(st)ers komen regelmatig en in nauw overleg samen. Twee belangrijke onderwerpen die begeleiders en ouders hierbij bespreken, zijn het aanvaarden van de handicap en het samen bekijken van de toekomst van het kind. SEMI-RESIDENTIEEL Semi-internaat Semi-internaten vangen kinderen en jongeren op en begeleiden ze overdag. s Avonds, s nachts en in het weekend verblijven de kinderen en jongeren thuis. De semi-internaten zijn vaak verbonden aan onderwijsinstellingen voor buitengewoon onderwijs. Ze richten zich naar minderjarigen met een verstandelijke handicap, emotionele of gedragsstoornissen, autismespectrumstoornissen, zintuiglijke of motorische stoornissen. RESIDENTIEEL Observatie- en behandelingscentrum U kan terecht in een observatie- en behandelingscentrum wanneer er (nog) geen duidelijkheid bestaat over de precieze aard van de handicap van uw kind. Uw kind kan voor maximaal 36 maanden opgenomen worden in een dergelijk centrum. Uw kind krijgt er een permanente observatie, 24 uur op 24. Na een verblijf in zo n centrum wordt uw kind gericht doorverwezen naar een aangepast type voorziening. U wordt als ouders gedurende het volledige verblijf van uw kind nauw betrokken bij de diagnosestelling, behandeling en eventuele doorverwijzing naar een gepaste dienst of voorziening. Observatiecentra richten zich vooral naar kinderen met een gedrags- en emotionele stoornis. Slechts één observatiecentrum neemt ook kinderen met een verstandelijke beperking op.

6 04 Internaat Kinderen kunnen niet altijd in de thuisomgeving worden opgevangen, en dan is een internaat een oplossing. In een internaat verblijven kinderen en jongeren 24 uur op 24. Vaak zijn internaten verbonden aan een onderwijsinstelling voor buitengewoon onderwijs. De internaten richten zich naar dezelfde doelgroep als de semi-internaten. Begeleide uitgroei In een internaat of in een observatie- en behandelingscentrum krijgen kinderen en jongeren een intensieve begeleiding. Nadat de diagnose gesteld is, of wanneer die kinderen de volwassen leeftijd hebben bereikt, vangt men ze vaak opnieuw op in een thuissituatie. Om die overgang vlotter te laten verlopen, kan het kind of de jongere nog zes maanden begeleiding krijgen thuis door iemand uit het internaat of het centrum die ze goed kennen. Pleeggezin Kunnen ouders de zorg voor hun kind met een handicap niet meer aan, dan kan een pleeggezin het kind opvangen. Pleegouders nemen tijdelijk of voor een langere periode de verzorging en de opvoeding van het kind over. De pleeggezinnendienst geeft de pleeggezinnen hiervoor ondersteuning, informatie en advies. Men noemt deze dienst ook wel dienst voor pleegzorg. Pleeggezinnen vangen enkel kinderen met een handicap op wanneer de aard van de handicap duidelijk is. Diensten voor pleeggezinnen richten zich naar kinderen met een verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Kortverblijf Kan het gezin gedurende korte tijd, door welke omstandigheden ook, niet voor hun kind met een handicap zorgen, dan kan een voorziening voor kortverblijf instaan voor opvang en begeleiding van het kind.

7 05 Logeerfunctie Kinderen met een handicap die nog thuis verblijven, kunnen gaan logeren in een bestaande voorziening. Internaten kunnen kinderen met een handicap voor een korte duur (minstens twaalf uur, overnachting inbegrepen) opvangen en de nodige begeleiding en behandeling voorzien. Een persoon met een handicap kan maximaal 30 dagen per jaar gaan logeren. MEERDERJARIGEN AMBULANT Thuisbegeleiding Is de persoon met een handicap meerderjarig, dan kunnen ook de mensen waar de persoon verblijft en die het ouderlijk gezag uitoefenen, een beroep doen op een thuisbegeleidingsdienst. De thuisbegeleiding wil de zelfstandigheid van de meerderjarige persoon met een handicap stimuleren en de ouders ondersteunen in dagelijkse (opvoedings)situaties. De begeleiding gebeurt tijdens huisbezoeken door professionele gezinsbegeleid(st)ers, steeds in nauw overleg met de betrokken partijen. Twee belangrijke onderwerpen hierbij zijn het aanvaarden van de handicap en het samen bekijken van de toekomst van de persoon met een handicap. De thuisbegeleidingsdiensten beschikken over zeer veel informatie over verschillende soorten handicaps: motorische, verstandelijke, zintuiglijke of autistische handicaps. Ook meerderjarige personen met een handicap die niet meer bij hun ouders wonen, kunnen een beroep doen op thuisbegeleiding. We denken dan bijvoorbeeld aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel, of personen die op de centrale registratielijst van zorgvragen (wachtlijst) staan met een andere zorgvraag en die voorlopig nog thuis zijn.

8 06 Zelfstandig wonen De diensten voor zelfstandig wonen richten zich tot meerderjarige personen met een motorische handicap die zelfstandig wonen. Zij wonen in een aangepaste woning in de buurt van een ADL-centrum (ADL staat voor Activiteiten Dagelijks Leven ). De diensten garanderen 24 uur op 24 assistentie bij de dagelijkse activiteiten van de persoon met een motorische handicap bij hem thuis. De begeleiding beperkt zich tot maximaal 30 uur per week en biedt vooral bijstand bij zaken die moeilijk zijn voor de persoon met een handicap, zoals opstaan, zich aankleden, zich wassen enz... Begeleid wonen Diensten voor begeleid wonen begeleiden personen met een lichte tot matige verstandelijke, motorische, zintuiglijke of autistische handicap. Deze personen leven weliswaar zelfstandig in hun eigen woning, maar hebben gedurende een aantal uur per week toch nood aan begeleiding, zowel op psychosociaal vlak als bij hun dagelijkse activiteiten. Een individuele begeleider biedt hen die begeleiding. Beschermd wonen De diensten voor beschermd wonen situeren zich tussen het begeleid wonen en de tehuizen voor niet-werkenden. Enerzijds is de intensiteit van de begeleiding in het begeleid wonen te licht. Anderzijds horen de personen die in aanmerking komen voor beschermd wonen, niet thuis in de intensievere begeleidingsvorm van een tehuis voor niet-werkenden. De diensten voor beschermd wonen bieden een geïntegreerde groepswoning in de nabijheid van een instelling, en organiseren de dagbesteding. De gebruikers van deze woonvorm staan, net als bij het begeleid wonen, zelf in voor hun woon- en leefkosten. SEMI-RESIDENTIEEL Dagcentrum Volwassen personen kunnen gebruik maken van dagcentra. Dagcentra staan open voor personen met een verstandelijke, motorische of zintuiglijke stoornis. Dagcentra bieden training of therapie op diverse domeinen: kiné, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheid, sociale vaardigheid, ontwikkeling van arbeidsgerichte vaardigheden, emotionele ondersteuning,. Begeleid werken Dagcentra organiseren of bieden zinvolle arbeidsactiviteiten aan. Het gaat hier om niet betaalde arbeid die ook in het bedrijfsleven kan voorkomen.

9 07

10 08 RESIDENTIEEL Tehuis werkenden Personen met een handicap die overdag tewerkgesteld zijn en niet zelfstandig kunnen wonen, kunnen in een tehuis voor werkenden verblijven. Tehuis niet-werkenden Deze tehuizen bestaan in twee vormen: een bezigheidstehuis of een nursingtehuis. Bezigheidstehuizen leren elke persoon volgens zijn individuele mogelijkheden diverse vaardigheden aan en stellen hem arbeidsvervangende activiteiten voor. In een tehuis voor niet-werkenden, stelsel nursing, ligt het begeleidingsaccent sterker op de verzorging en paramedische behandeling, zoals kinesitherapie. Deze tehuizen richten zich op de meest zorgbehoevende personen. Pleeggezin Een andere term die vaak als synoniem voor pleeggezin wordt gebruikt, is gastgezin. Kunnen ouders de zorg voor hun volwassen kind met een handicap niet meer aan, dan kan een pleeggezin die meerderjarige opvangen. Pleegouders nemen tijdelijk of voor een langere periode de verzorging en de opvoeding van de persoon op zich. De pleeggezinnen krijgen hiervoor ondersteuning, informatie en advies van de pleeggezinnendienst. Deze dienst richt zich naar personen met een verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Wonen onder begeleiding van een particulier Dit is een vorm van pleegzorg waarbij een volwassen persoon met een handicap zelfstandig woont en daarbij ondersteuning krijgt van een vrijwilliger uit de buurt of een familielid. Die komt op geregelde tijdstippen langs en ondersteunt de dagelijkse activiteiten van de persoon met een handicap. Hij vult bijvoorbeeld de tijdsbesteding in, volgt de administratie op, De vrijwilliger streeft er ook naar de sociale contacten en de relaties van de persoon met een handicap te bevorderen. Maar het is vooral de vriendschap en de emotionele band die tussen vrijwilliger en persoon met een handicap ontstaat, die belangrijk is; de persoon met een handicap kan zijn verhaal kwijt aan de vrijwilliger, de vrijwilliger luistert en maakt tijd voor hem. De dienst pleegzorg biedt ondersteuning en begeleiding aan de persoon met een handicap en aan de vrijwillige begeleider. Kortverblijf Kan het gezin gedurende korte tijd, door welke omstandigheden ook, niet voor de volwassene met een handicap zorgen, dan is opvang en begeleiding mogelijk in een voorziening voor kortverblijf.

11 09 Logeerfunctie Volwassenen met een handicap die nog thuis verblijven, kunnen gaan logeren in een bestaande voorziening, indien zij dat wensen. Internaten en tehuizen kunnen personen met een handicap voor een korte duur (minstens twaalf uur, overnachting inbegrepen) opvangen en de nodige begeleiding en behandeling voorzien. Een persoon met een handicap kan maximaal 30 dagen per jaar gaan logeren. ZIJN ER COMBINATIES VAN ZORGVORMEN MOGELIJK? ALS PERSOON MET EEN HANDICAP KAN U EEN BEROEP DOEN OP VERSCHILLENDE ZORGVORMEN OM UW OPVANG TE OPTIMALISEREN. Enkele voorbeelden hiervan zijn: U verblijft als persoon met een handicap in een pleeggezin. Om uw dagactiviteiten zinvoller te maken, kan u ook een dagcentrum bezoeken. Uw kind met autisme krijgt thuisbegeleiding opdat het leert omgaan met een aantal begeleidingsstrategieën. Na de schooluren kan uw kind worden opgevangen in een semi-internaat. Uiteraard zijn niet alle combinaties mogelijk. Wil u twee zorgvormen combineren, dan neemt u het best eerst contact op met het Vlaams Fonds.

12 10 HOE KRIJGT U TOELATING OM EEN BEROEP TE DOEN OP BEGELEIDING OF OPVANG IN EEN VOORZIENING VAN HET VLAAMS FONDS? OM TE KUNNEN GENIETEN VAN DE BEGELEIDING OF OPVANG IN EEN VOORZIENING, MOET U INGE- SCHREVEN ZIJN BIJ HET VLAAMS FONDS. MEER INFORMATIE OVER DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE EN DE VOORWAARDEN VINDT U IN DE BROCHURE HOE INSCHRIJVEN BIJ HET VLAAMS FONDS?. Kort samengevat verloopt de inschrijvingsprocedure als volgt: U vult een inschrijvingsformulier (A 001) in en stuurt dit naar de provinciale afdeling van de provincie waar u woont. U kan dit formulier aanvragen bij de provinciale afdeling of downloaden van de website. U neemt contact op met een multidisciplinair team om een multidisciplinair verslag (A 002) te laten opmaken. In dit verslag neemt het team alle gegevens op die belangrijk zijn om te oordelen over uw zorgvraag. Het team stuurt uw verslag dan door naar de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds. De provinciale afdeling houdt u op de hoogte van wat er met uw dossier gebeurt. Bent u al ingeschreven, dan stuurt u alleen het aanvraagformulier naar uw provinciale afdeling. Als zij voor de beoordeling van uw aanvraag nog bijkomende inlichtingen nodig hebben, brengen zij u hiervan op de hoogte. Nadat het Vlaams Fonds uw vraag behandeld heeft, ontvangt u een brief waarin de beslissing meegedeeld wordt. Een positieve beslissing betekent dat het Vlaams Fonds u de toelating geeft voor begeleiding of opvang. U ontvangt dan een toegangsticket voor één of voor een aantal zorgvormen. Dient u bijvoorbeeld een aanvraag in voor de opvang van uw kind in een internaat, dan ontvangt u een toegangsticket voor een internaat.

13 11 HOE GAAT U OP ZOEK NAAR EEN GEPASTE DIENST OF VOORZIENING? HEEFT U EEN TOEGANGSTICKET VOOR EEN BEPAALDE ZORGVORM, DAN KAN U OP ZOEK GAAN NAAR EEN VOORZIENING DIE BIJ U PAST. U kan rechtstreeks contact opnemen met de voorzieningen. De adresgegevens vindt u op onze website. U kan die ook opvragen bij de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds. Vindt u niet onmiddellijk de geschikte opvangplaats of begeleidingsvorm, dan kan u zich laten registreren op de centrale zorgregistratie in uw provincie. Dat doet u door contact op te nemen met de centrale zorgregistratie in uw provincie of met een voorziening die door het Vlaams Fonds erkend is. De centrale zorgregistratie bemiddelt bij het zoeken naar een opvangplaats of begeleidingsvorm die voor u het meest geschikt is. U krijgt een contactpersoon toegewezen, meestal is dit iemand uit een voorziening. Uw contactpersoon legt uw vraag voor aan de provinciale overlegvergadering waar de meeste voorzieningen en diensten van een bepaalde provincie of regio vertegenwoordigd zijn. In de mate van het mogelijke engageren de voorzieningen en diensten zich tot opname of begeleiding. Uw contactpersoon blijft uw vraag volgen tot er een geschikte oplossing voor u gevonden wordt. Voor vele opvangvormen is het aantal plaatsen beperkt. Voor sommige personen is het hierdoor moeilijk om meteen een gepaste oplossing te vinden. Die mensen blijven dan gedurende een langere tijd op de centrale registratie zorg staan. Heeft uw contactpersoon een oplossing gevonden, dan stelt hij die aan u voor. U beslist zelf of u de voorgestelde oplossing aanvaardt. Ook als u niet akkoord gaat, blijft u geregistreerd bij de centrale registratielijst staan.

14 12 Adresgegevens van de Centrale registratie zorg: STICHTING WELZIJNSZORG ANTWERPEN Centrale registratie zorg Boomgaardstraat 22 bus Berchem Tel: 03/ Fax: 03/ PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Welzijn en volksgezondheid Provincieplein Leuven Tel: 016/ Fax : 016/ PROVINCIE LIMBURG Provinciale sectie personen met een handicap Universiteitslaan Hasselt Tel: 011/ Fax: 011/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Centrale registratie zorg Provinciaal administratief centrum W. Wilsonplein Gent Tel: 09/ Fax: 09/ PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst welzijn Provinciehuis Hoefijzerlaan Brugge Tel: 050/ Fax: 050/

15 13 HOE VERLOOPT DE OPNAME IN EEN VOORZIENING? EEN OPNAME KAN VERSCHILLEN VAN VOORZIENING TOT VOORZIENING. ER ZIJN WEL EEN AANTAL REGELS EN AFSPRAKEN OM ELKE OPNAME GOED TE LATEN VERLOPEN. Enkele voorbeelden van afspraken zijn: de informatieplicht van de voorziening, de inspraak van de gebruikers, de privacy van de gebruikers, Bij de opname in een voorziening of bij het opstarten van een begeleiding krijgt u als persoon met een handicap twee documenten voorgelegd waarin uw rechten en plichten duidelijk omschreven staan: Reglement van orde: in dit document vindt u het aanbod van de dienstverlening, de voorwaarde van opname en de omstandigheden van een mogelijk ontslag. Verder vindt u informatie over de inspraak van de personen met een handicap en over de manier waarop u het best suggesties, bemerkingen of klachten formuleert. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding: in dit document vindt u meer uitleg over het individuele behandelingsplan en over de financiële regelingen. U vindt er ook concrete informatie over de data van aanvang van de opname, de begeleiding en de opzeggingstermijnen.

16 14 WAT KOST EEN OPNAME IN EEN VOORZIENING? HET VLAAMS FONDS SUBSIDIEERT DE AMBULANTE, SEMI-RESIDENTIËLE EN RESIDENTIËLE VOORZIE- NINGEN VOOR HET OPVANGEN EN BEGELEIDEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP. Een opname of een begeleiding is niet gratis. Als persoon met een handicap betaalt u een financiële bijdrage per dag dat u van de voorziening gebruik maakt. Hoe hoog die bijdrage is, hangt onder meer af van het type voorziening of de dienst waarop u een beroep doet.

17 15 WAT BRENGT DE TOEKOMST? HOEWEL HET VLAAMS FONDS EEN RUIM AANBOD AAN ZORG AANBIEDT, VINDT U NIET ALTIJD DE ONDERSTEUNING DIE VOLLEDIG AANGEPAST IS AAN WAT U NODIG HEEFT. DAAROM WILLEN WE HET BESTAANDE ZORGAANBOD VERDER ONDER- VERDELEN IN VERSCHILLENDE PAKKETTEN (MODULES). Als cliënt krijgt u dan alleen de pakketten die u echt nodig heeft. Niets minder, maar ook niets meer. Alleen op die manier kunnen we de zorg écht aanpassen aan uw noden, maar zeker ook aan uw mogelijkheden als persoon met een handicap. Een dergelijke zorg op maat ontwikkelen, is de ambitie van het Zorggradatie-project. Zorg op maat aanbieden is één ding. We moeten er ook voor zorgen dat u als persoon met een handicap snel toegang krijgt tot die aangepaste zorg, zodra de nood zich voordoet. Nu moeten te veel mensen nog te vaak te lang wachten voordat zij een plaatsje vinden in een voorziening. Om ervoor te zorgen dat iedere persoon met een handicap evenveel kans maakt op een tijdige oplossing, hebben we de Zorgregie ingevoerd. Het Vlaams Fonds wil hiermee de noden beter in kaart brengen, zodat het weet in welk type voorzieningen er plaatsen tekort zijn en waar het nieuwe plaatsen moet creëren. Tegelijk krijgen de voorzieningen, gebruikers, multidisciplinaire diensten én overheid gezamenlijk de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt, dat iedereen een goede kans krijgt om snel een plaats te vinden in een voorziening waar hij of zij zich thuis voelt.

18 16 WAAR KAN U TERECHT VOOR MEER INFORMATIE? Themafolders Wil u meer weten over de dienstverlening van het Vlaams Fonds, aarzel dan niet om een van onze themafolders aan te vragen. Er is al een themafolder verschenen over volgende onderwerpen: U HEEFT EEN HANDICAP. WAAR KAN U TERECHT? HOE INSCHRIJVEN BIJ HET VLAAMS FONDS? HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN HET PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET- EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor algemene vragen kan u terecht bij de communicatiedienst: Sterrenkundelaan Brussel Tel: 02/

19 17 Voor vragen over uw persoonlijk dossier kan u terecht bij de provinciale afdelingen: PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN Potvlietlaan Berchem Tel: 03/ PROVINCIALE AFDELING VLAAMS-BRABANT Brouwersstraat Leuven Tel: 016/ PROVINCIALE AFDELING LIMBURG Ilgatlaan Hasselt Tel: 011/ PROVINCIALE AFDELING OOST-VLAANDEREN Kortrijksesteenweg Gent Tel: 09/ PROVINCIALE AFDELING WEST-VLAANDEREN Magdalenastraat Brugge Tel: 050/ Ondervindt u problemen met de dienstverlening of met een dienst van het Vlaams Fonds, dan kan u een klacht indienen bij de ombudsdienst van het Vlaams Fonds: OMBUDSDIENST Sterrenkundelaan Brussel Tel: 02/

20 DE BLAUWE PEER INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk?

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Welke begeleidings- en opvangmogelijkheden

Nadere informatie

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER?

Nadere informatie

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Informatie voor patiënten Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 2 Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 3 Inleiding

Nadere informatie

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk?

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 Welke mogelijkheden voor

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder?

Nadere informatie

Hoe inschrijven BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe inschrijven BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe inschrijven BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Waarom u inschrijven bij het VAPH? 03 Aan welke voorwaarden

Nadere informatie

Hoe inschrijven BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe inschrijven BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe inschrijven BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waarom u inschrijven BIJ het VAPH? 03 Aan welke

Nadere informatie

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB)

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) Op 17 juli 2000 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over het invoeren van het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB). Ondertussen is het PAB

Nadere informatie

Nieuw Ministerieel Besluit omtrent «Ondersteuningsvelden» (bijstandvelden)

Nieuw Ministerieel Besluit omtrent «Ondersteuningsvelden» (bijstandvelden) Omzendbrief 3652/jt/nf/1205 14 mei 2012 Aan de directies van voorzieningen en diensten voor personen met een handicap. Vragen naar: Nadine Frison Telefoon: 02/225.85.33 E-mail: nadine.frison@vaph.be Bijlage(n):

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 3 maart 2011 Verklarende woordenlijst PGB EXPERIMENT Op 12 december 2001 werd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER? 01 HET VERTREKPUNT:

Nadere informatie

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR PeRSONeN Met een handicap VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Wat VINDt u IN Deze BROChuRe? 01 Waarom u INSChRIJVeN BIJ het VAPh? 03 AAN welke

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waarom een aanvraag indienen bij het

Nadere informatie

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR U heeft een handicap. Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waar kan u als persoon met een handicap

Nadere informatie

INFOWIJZER. Inhoudelijke module: handicap en indicering

INFOWIJZER. Inhoudelijke module: handicap en indicering INFOWIJZER Inhoudelijke module: handicap en indicering Versie april 2013 INHOUD Aanbod zorg... 3 ADHD... 25 Auditieve stoornis... 28 Autismespectrumstoornis (ASS)... 35 Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Zorgaanbod in Vlaanderen Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Vraag nr. 73 van 26 januari 2005 van mevrouw KATHLEEN HELSEN

Vraag nr. 73 van 26 januari 2005 van mevrouw KATHLEEN HELSEN Vraag nr. 73 van 26 januari 2005 van mevrouw KATHLEEN HELSEN Personen met ASS en motorisch gehandicapten Woonvormen In Vlaanderen zijn er verschillende regio s met scholen voor buitengewoon onderwijs die

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Handicap door ongeval

Handicap door ongeval Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) DE ROL VAN HET VAPH INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 Waarom

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Voor personen met een (vermoeden van) beperking RTH Oost-Vlaanderen 2 Doelgroep RTH PERSOON MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN BEPERKING Minder- en meerderjarigen

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap even op adem komen kortverblijf voor personen met een handicap Voor meer info kan je terecht bij: Provinciehuis Boeverbos - Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41-8200 Sint-Andries T 050 40 32 93 -

Nadere informatie

Een brochure voor ouders Maart 2009

Een brochure voor ouders Maart 2009 Een brochure voor ouders Maart 2009 INLEIDING Kleine kinderen worden groot!! Zowel in het BuSO als thuis, merken we dit elke dag! En dan komt al snel de vraag: Wat nà het BuSo? Maar de vraag gaat eigenlijk

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Editie juni 2016. Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk?

Editie juni 2016. Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? Editie juni 2016 Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? www.vaph.be 2 Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 1. WELKE MOGELIJKHEDEN VOOR BEGELEIDING

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP editie februari 2016 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT? RTH is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Gebruik van de benaming persoon met een handicap In dit formulier wordt de benaming persoon met een handicap gebruikt om te verwijzen naar de persoon

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK?

THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK? THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WELKE MOGELIJKHEDEN VOOR

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT IS EEN PERSOONLIJKE-

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

Mobiele en ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding Mobiele en ambulante begeleiding Via mobiele en ambulante begeleidingen van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus willen we kinderen en jongeren met een (neuro)motorische beperking de ondersteuning

Nadere informatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH alle gegevens in verband met uw schadegeval,

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Gebruik van de benaming persoon met een handicap In dit formulier wordt de benaming persoon met een handicap gebruikt om te verwijzen naar de persoon

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Gecorrigeerd voorstel Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen SITUERING Vanuit het ROG West-Vlaanderen zijn de

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Betreft : Aanvragen en beslissingen "geïntegreerd wonen" Nummer: INF/MDT/0907. Brussel, 2 juli 2009

Betreft : Aanvragen en beslissingen geïntegreerd wonen Nummer: INF/MDT/0907. Brussel, 2 juli 2009 Nummer: INF/MDT/0907 Brussel, 2 juli 2009 Aan de instanties die erkend zijn om multidisciplinaire verslagen af te leveren Coördinatiepunten zorgregie Kopie aan: de voorzitters en de leden van de Ad Hoc-

Nadere informatie

Begeleiding van volwassenen met autisme

Begeleiding van volwassenen met autisme Begeleiding van volwassenen met autisme www.hetraster.be Bij Het Raster kan je terecht voor individuele begeleiding van jezelf en je naasten, zoals je ouders, je kinderen of je partner. Je kan je hiervoor

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen met autisme Begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme.

Opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen met autisme Begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme. Opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen met autisme Begeleiding voor kinderen en jongeren met autisme www.hetraster.be Individuele begeleiding Zorgpakket Wegwijs (3 gesprekken van 2 uur op de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: individuele materiële bijstand (IMB):

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het VAPH gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

Mobiele en ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding Mobiele en ambulante begeleiding Sint-Gerardus 3590 Diepenbeek 011 350 100 post@sintgerardus.be www.sintgerardus.be Via mobiele en ambulante begeleidingen van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Hulp bij opvoedingsmoeilijkheden

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Hulp bij opvoedingsmoeilijkheden Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Hulp bij opvoedingsmoeilijkheden CKG Good Engels Boomgaardstraat 39A 2018 Antwerpen tel. 03 286 97 25 CKG Dennenhuis Kalmthoutsesteenweg 33 2950 Kapellen tel.

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking Promens Care Het beste voor uw kind Als ouder of vertegenwoordiger wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich thuis voelt, vriendjes

Nadere informatie

Informatie voor ouders, pleegouders en hulpverleners

Informatie voor ouders, pleegouders en hulpverleners Informatie voor ouders, pleegouders en hulpverleners Als ouders een tijdje niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen Het kan dat ouders door omstandigheden in moeilijkheden verkeren, of dreigen te komen,

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? www.vaph.be 2 Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? 1. WAT DOET HET VAPH? p.2 2. ONDERSTEUNING VOOR MINDERJARIGEN p.4 3. ONDERSTEUNING VOOR MEERDERJARIGEN p.6

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Wegwijs in het Nederlandstalige zorgaanbod voor personen met een handicap in Brussel

Wegwijs in het Nederlandstalige zorgaanbod voor personen met een handicap in Brussel Uitgave van het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg - BWR i.s.m. het Brussels Aanmeldingspunt voor personen met een handicap Wegwijs in het Nederlandstalige zorgaanbod voor personen met een handicap

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE OVERZICHT VAN DE CONVENTIES ONDER DE VLAAMSE OVERHEID RESSORTEREND: PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE EN VERSLAVINGSZORG Elke Frans en Tineke Oosterlinck - beleidsmedewerkers Zorg en Gezondheid PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Berekening structureel tekort vanuit de zorgvraagregistratie (CRZ) op 30/06/2005 Antwerpen

Berekening structureel tekort vanuit de zorgvraagregistratie (CRZ) op 30/06/2005 Antwerpen Berekening tekort van de zorgvraagregistratie (CRZ) op 30/06/ Antwerpen (I-J) 30/06/0 erkende bezette resultaat bezettin g 6md minder dan "UC-tijd" op CRZ ook omzettingsfactor tekort minus Internaten 5

Nadere informatie

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT 2 JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT/ 3 INLEI DING Samen met een hulpverlener diende je bij de intersectorale toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening.

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

AMBULANTE HULP ZORG AAN HUIS. Hoe kan ik het beste omgaan met mijn partner of kind. Hoe vind ik mijn weg in de. Nederlandse samenleving

AMBULANTE HULP ZORG AAN HUIS. Hoe kan ik het beste omgaan met mijn partner of kind. Hoe vind ik mijn weg in de. Nederlandse samenleving ZORG AAN HUIS AMBULANTE HULP Hoe kan ik het beste omgaan met mijn partner of kind Hoe vind ik mijn weg in de Nederlandse samenleving Hoe stimuleer ik mijn kind Intensieve gezinsbehandeling Ambulante hulp

Nadere informatie

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw

Dagcentrum. DE ZONNEBLOEMEN vzw Dagcentrum DE ZONNEBLOEMEN vzw Wie zijn wij? De Zonnebloemen vzw is een dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Wij bieden tijdens de daguren kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN SITUERING BIJLAGE 1: GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Binnen de Regionale Prioriteitencommissie

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek

Zorgprofielen Productenboek Zorgprofielen Productenboek Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking Amerpoort biedt woonproducten aan voor alle zes zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners 1 2 Ouder worden met een verstandelijke beperking 10 8 9 7 6 5 3 4 Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners Inleiding Een verstandelijke beperking heeft een grote invloed op het leven van

Nadere informatie