KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE"

Transcriptie

1 KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE

2 2

3 INHOUD 1. Voorwoord 2. Motieven voor KIZ 3. De KIZ cursus 4. Resultaten Deelnemers Enkele onderwerpen nader belicht Sectorspecifieke thema s rond arbeid en zorg 5. Adviezen voor leidinggevenden 3

4 1 Voorwoord Met het project Kind in Zicht wil Expertisecentrum LEEFtijd bijdragen aan een goede arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen door hun onderhandelingspositie te versterken en hen aan te moedigen bewust stil te staan bij hun keuzes. We streven naar een betere benutting van talenten van vrouwen en mannen in de drukke middenfase van het leven, door de combinatie van baan en kind zowel op de werkvloer als thuis bespreekbaar te maken. De cursus Kind in Zicht beoogt de combinatie van werk en gezin te ondersteunen door: prille en aanstaande ouders te informeren, inspireren en uitwisseling te faciliteren. 4

5 werkgevers te informeren over de verbetermogelijkheden in de eigen organisatiecultuur. Het afgelopen jaar zijn in de sectoren Rijksoverheid, Algemene Ziekenhuizen en Universiteiten negen pilot cursussen Kind in Zicht gehouden. Vijftien organisaties en 91 medewerkers hebben deelgenomen. De opbrengsten voor deelnemers en adviezen naar organisaties zijn zeer interessant, juist ook voor andere sectoren. De pilotbedrijven hebben enthousiast en met grote betrokkenheid meegewerkt en daar wil ik hen hartelijk voor bedanken. We hopen dat de opbrengsten van deze pilots u inspireren. Carry Goedhart Directeur Expertisecentrum LEEFtijd 5

6 2 KIZ: een nieuw element in de benadering van duurzame inzetbaarheid Motieven voor KIZ Fondsen en ministerie Het A+O fonds Rijk, de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), SoFoKles en de Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW hebben de ontwikkeling van de pilot KIZ inhoudelijk en financieel ondersteund. Motieven voor ondersteuning zijn benutting van talent in alle levensfasen, arbeidsmarktkrapte en ondersteuning van de arbeidsmarktpositie van vrouwen. De cursus bevordert dat ouders-in-spé een goede balans vinden tussen de zorg voor kinderen en de tijd en aandacht die hun werk ook van ze vraagt. De verwachting is dat vooral vrouwen door een goede bezinning op die balans (meer) aan het werk blijven. Dat is nodig om de verwachte personeelstekorten op te vangen die ontstaan door onder meer de vergrijzing van de bevolking. 6

7 Deelnemende organisaties Aantrekkelijk werkgever zijn voor jonge mensen Organisaties zien in de cursus KIZ een manier om beleid duurzame inzetbaarheid of levensfasebeleid handen en voeten te geven voor prille ouders. Veelal is er al wel specifieke aandacht voor senioren, maar minder voor medewerkers in deze levensfase. Aantrekkelijk werkgever zijn voor jonge mensen speelt daarin ook een rol. Onze contactpersonen - veelal van de afdeling P&O - herkennen de spanning die de combinatie van werken en gezin met zich meebrengt en zien in de cursus KIZ een mogelijkheid om medewerkers te faciliteren in het vinden van balans. KIZ kan bijdragen aan verminderde uitval wegens overbelasting en daarmee aan het behouden van medewerkers voor de organisatie. De deelnemende organisaties zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de verbeteringen die in dit verband binnen de organisatie mogelijk zijn. 7

8 Deelnemende medewerkers Gretig om uit te wisselen In of rond de tijd van gezinsuitbreiding komt er veel op deelnemers af. Er is veel belangstelling voor hoe anderen het regelen met opvang van kinderen, op het werk en thuis. Ook goed geïnformeerd willen zijn over arbeidsvoorwaarden, regelgeving en (financiële) consequenties maakt dat deelnemers aan de cursus deelnemen. Tenslotte is de wens om stil te staan bij hoe een carrière kan samengaan met een gezin een motief om deel te nemen. De KIZ cursus besteedt aan al deze onderdelen aandacht. Uitwisseling en elkaar op ideeën brengen keren bij meerdere onderdelen terug. Op het progamma van de cursus wordt hierna ingegaan. 8

9 3 Over de Moederschapsmythe en het delen van ouderschap De cursus KIZ Het programma omvat 3 dagdelen. Het eerste dagdeel gaat over rolopvattingen en de ideale moeder/vader. Inspirerende voorbeelden van combinaties van werken en zorgen komen aan bod alsmede het betrekken van derden (bijvoorbeeld crèche, gastouder, familie)bij het zorgen voor kinderen. Tijdens de cursus blijkt dat loslaten van het idee dat je het als moeder het beste weet een issue is. Veel deelnemers vinden verder dat een boeiende baan een belangrijk element is in goede ouder zijn. De deelnemers die in verwachting zijn van hun eerste kindje zijn gretig om de ervaringen met kinderopvang te horen van de andere ouders. Voor prille ouders is balanceren tussen werk en gezin een belangrijk item. Menig deelnemer geeft aan erg veel zin te hebben in een nacht lekker doorslapen. 9

10 Het tweede dagdeel BV Gezinsplan gaat in op de financiële situatie, wet en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en economische (on)afhankelijkheid. Via digitale rekentools hebben deelnemers zich kunnen voorbereiden. Op het tweede dagdeel - dat op een avond is gepland - zijn ook de partners uitgenodigd. Sommige onderdelen van de Wet Arbeid en Zorg blijken goed bekend zoals ouderschapsverlof en het recht op werken in deeltijd. Andere aspecten zoals spreidingsmogelijkheden van ouderschapsverlof en de voordelen om ouderschapsverlof via de levensloopregeling op te nemen zijn veel minder bekend. De aanwezigheid van de partners op het tweede dagdeel veelal op een avond gepland wordt door de een wel en door de ander minder gewaardeerd. Het derde dagdeel gaat over Mijn favoriete combinatie realiseren. Deelnemers beoordelen via de cultuurmeter in welke mate de 10

11 organisatie de combinatie van werken en zorgen ondersteunt, staan stil bij hun eigen loopbaan over 5 jaar en krijgen een mini-college over onderhandelen. Tijdens dit dagdeel blijkt het interessant uit te wisselen hoe leidinggevenden omgaan met prille ouders. Als het gaat om de eigen loopbaan gaat vindt een aantal deelnemers het een optie om deze nu voor een paar jaar op een zachter pitje te zetten, maar wel tijdig weer te gaan investeren. Het item onderhandelen blijkt niet overbodig: het komt regelmatig voor dat er wel afspraken gemaakt worden over korter werken zonder dat er bijbehorende afspraken over prestaties worden gemaakt. 11

12 4 Resultaten De pilot mag als zeer geslaagd beschouwd worden. De deelnemers vinden daadwerkelijk dat de cursus KIZ ondersteunt in het combineren van arbeid en zorg. Het scoren met behulp van de cultuurmeter levert voldoende stof voor terugkoppeling naar organisaties, waarmee ook de tweede doelstelling is gerealiseerd. De deelnemers aan de cursus KIZ Keuzes in de beginperiode van gezinsuitbreiding - zo weten we uit onderzoek - blijven lange tijd staan. En in zo n periode dat er veel op prille ouders afkomt kiest men vaak voor reeds betreden paden. Dat wil niet altijd zeggen dat deze keuzes ook daadwerkelijk passen bij de betreffende ouders, met alle gevolgen van dien. Het overzien van de impact van keuzes is dan ook een belangrijke deeldoelstelling van de cursus KIZ. 12

13 Door de cursus ben ik me meer bewust geworden van wat ik belangrijk vind in het combineren van mijn rollen als ouder en medewerker. Ik ben ook met mijn leidinggevende in gesprek gegaan over de combinatie werk en zorg. Deelnemers vinden in grote meerderheid dat de cursus Kind in Zicht daadwerkelijk de combinatie van werken en ouderschap positief ondersteunt door informatie, inspiratie en uitwisseling. De gemiddelde waardering voor de cursus is een ruime 7,6. Ruim 75% van de deelnemers geeft aan geïnspireerd zijn over combinaties van werken en zorgen. En ruim 86% geeft aan (deels) meer zicht te hebben op impact van keuzes op de loopbaan. Deelnemers bevelen de cursus in grote meerderheid (ruim 84%) aan collega prille ouders aan. Discussie met andere cursisten geeft meer vertrouwen in de eigen keuzes. 13

14 Deelnemende organisaties In de spitsuurfase van het leven is het belangrijk prille ouders te faciliteren in het combineren van werken en zorgen Bekend is dat werkgevers ouders faciliteren in het combineren van arbeid en gezin door te zorgen: voor flexibiliteit in werktijden, arbeidsduur en werkplek; dat managers en collega s werkende ouders positief benaderen; voor een transparante dialoog met werknemers over de werk - privé balans en loopbaaninvesteringen in relatie tot doorgroei. Tijdens de cursus hebben de deelnemers via de cultuurmeter gescoord hoe ondersteunend zij de eigen organisatie ervaren. Deze meting is - vergezeld van verbetermogelijkheden en adviezen - teruggekoppeld. 14

15 Enkele onderwerpen nader belicht Arbeidsparticipatie van vrouwen Bron: stats.oecd.org/wbos In het eindrapport van de Taskforce DeeltijdPlus is te lezen dat deeltijd in ons land wordt gezien als de ideale manier voor vrouwen om arbeid en zorg te combineren. Zij doen dat in groten getale in in doorsnee kleine deeltijddienstverbanden van minder dan 24 uur per week. Vanuit economisch perspectief is het wenselijk dat werkende vrouwen in grotere deeltijdbanen gaan werken en ook economische zelfstandigheid lijkt in een land waar één op de 3 huwelijken in echtscheiding eindigt voor vrouwen belangrijk. 15

16 90% van de mannen daarentegen blijft zo blijkt uit de Emancipatiemonitor bij de komst van een kind hetzelfde aantal uren werken of gaat juist meer uren werken. Economische (on)afhankelijkheid? Tijdens de cursussen blijkt dat menig deelnemer vindt dat economische zelfstandigheid voor geen van beide partners aan de orde is. Noch de werkende vader noch de werkende moeder kan het in de huidige gezinssetting economisch alleen redden. De meeste deelnemers vinden dit overigens niet erg problematisch. Komt de nood aan de man (of aan de vrouw natuurlijk) dan denken deelnemers dat zij de situatie kunnen oplossen door meer uren te gaan werken. Men is niet bang onvoldoende aan de slag te komen gegeven de hoge(re) opleiding danwel arbeidsmarktkrapte. Een aantal deelnemers binnen het Rijk ziet dit vanwege de krimp in personeel wat anders. Zij overwegen dan ook vaker deeltijdwerken maar even uit te stellen en eerst ouderschapsverlof op te nemen. 16

17 Boeiend werkt leidt tot grotere deeltijdbanen Uit de publicatie van de Taskforce DeeltijdPlus blijkt ook dat vrouwen bij het Rijk veel vaker in grote deeltijdbanen werken dan bijvoorbeeld in de Zorg of het Onderwijs. De prille moeders (45 deelnemers aan de KiZ cursus) bij het Rijk blijken daarop geen uitzondering. Bijna allen wensen een grote (circa 32 uur) deeltijdbaan. Desgevraagd geven deelnemers aan dat er een breekpunt ligt bij 3,5 à 4 dagen werken. Beneden dit breekpunt is het veel lastiger om interessant werk houden. En ook al vinden prille moeders een wat kortere werkweek ook aantrekkelijk, toch slaat de weegschaal dan door naar een grotere baan. Uit de cursussen en evaluaties blijkt dat verder een slechte locale arbeidsmarkt voor de partner of een krimpende personeelsformatie in de eigen organisatie grotere dienstverbanden bevorderen. 17

18 Snoeien in de bijdrage kinderopvang zal tot kleinere banen leiden Redenen om het deeltijddienstverband klein te houden of te verminderen zijn: loonderving in relatie tot vergoeding kinderopvang verschil in salarishoogte van deelnemer en diens partner persoonlijke voorkeuren met betrekking tot ouderschap en opvang KIZ zal niet rechtstreeks van invloed zijn op vergroting van arbeidsparticipatie door vrouwen. Daar moet meer voor gebeuren. De cursus KIZ helpt wel om bewuster stil te staan bij afwegingen en mogelijkheden, zowel voor de deelnemers als voor de leidinggevenden. Daarmee kan een cursus KIZ een belangrijk element zijn in het beter faciliteren van arbeid en zorg zowel op het niveau van de organisatie als van de individuele ouder. 18

19 Emancipeert betaald ouderschapsverlof? Opvallend veel mannelijke deelnemers in de pilot Rijk gaan minder uren werken bij de komst van kinderen; dit in contrast met de 90% mannen in Nederland die dan hetzelfde aantal of meer uren gaan werken. Bij de Universiteiten zien we in afgezwakte vorm vanwege de arbeidsmarkt een vergelijkbaar patroon. Beide CAO s voorzien in een (gedeeltelijke) doorbetaling van ouderschapsverlof, hetgeen het aantrekkelijker maakt om verlof op te nemen. Misschien helpt dat nu juist in het begin een andere toon te zetten, waardoor beide ouders meer gelijk optrekken in zorgen en werken. 19

20 Sectorspecifieke thema s rond arbeid en zorg De deelnemers afkomstig van het Rijk zijn het meest positief over de flexibiliteit in werktijden en uren. Met uitzondering van het thuiswerken vindt men dat er veel mogelijk is. Deelnemers van de universiteiten delen Mijn keuze om bij SZW te werken is wel een bewuste vanwege de goede naam t.o.v. deeltijdwerk en het combineren van zorg en arbeid. het aandachtspunt thuiswerken. Deelnemers uit beide sectoren vinden dat daarin veel meer mogelijk is dan nu wordt toegestaan of gefaciliteerd. Bij de ziekenhuizen speelt dit item vanwege het locatiegebonden werk een veel minder grote rol. Hoewel het af en toe een medewerker met leidinggevende taken net in de gelegenheid stelt een paar uur extra te werken. 20

21 Personeelskrapte speelt bij ziekenhuizen en universiteiten een rol. Bij de ziekenhuizen gaat het vooral om te weinig mensen. Vanwege de aard van het werk en de betrokkenheid is het soms lastig voor deelnemers om ruimte te vragen voor een eigen calamiteit of de tijd te nemen om even extra te pauzeren bij zwangerschap. Een negatieve spiraal ligt op de loer. Bij de universiteiten gaat het meer om de mate van specialisatie die vervanging lastig maakt en het gebrek aan zicht op alternatieve oplossingen om een roosterprobleem op te lossen. De deelnemers van ziekenhuizen echter kunnen ondanks lang van tevoren vaststaande roosters juist makkelijk met elkaar ruilen, waardoor er toch veel opgelost kan worden. Er kan goed worden geruild met een collega als dat nodig is. Er is altijd wel iemand te vinden. 21

22 Nu even de loopbaan op een zachter pitje? Over een paar jaar weer knallen Korter werken bij universiteiten lijkt in de perceptie van de deelnemers - een wetenschappelijke carrière flink in de weg te kunnen zitten. Voldoende publiceren en profileren is lastig in minder uren. Enkele deelnemers waarderen het kunnen stilstaan bij afwegingen tijdens de cursus. Is het nu zo erg om de carrière een paar jaar op een lager pitje te hebben en dan weer te knallen? De sleutelpositie van de leidinggevende Vaker met de leidinggevende stilstaan (en dit geldt voor alle drie de sectoren) bij de loopbaan en wederzijdse investeringen helpt om goede keuzes te maken en voorkomt het zogenaamde gijzelen van elkaar. De leidinggevende denkt ze wil toch niet gezien haar. ; de medewerker denkt dat is toch niet te realiseren 22

23 5 Adviezen voor leidinggevenden Zes aandachtspunten voor leidinggevenden om de combinatie van arbeid en zorg te ondersteunen: 1. Reik actief kennis over regels, beleid en mogelijkheden aan Prille ouders waarderen het zeer als hun leidinggevende parate kennis heeft over zorg- en calamiteitenverlof. 2. Overleg regelmatig over de balans tussen werk en privé Veel ouders vinden dat ze een leukere en betere ouder zijn als ze ouderschap combineren met een interessante baan. Het is de belangrijkste reden om een grote deeltijdbaan te houden. In het begin en in bijzondere situaties kan de balans werk/privé onder druk komen te staan. Een regelmatig overleg met de leidinggevende over arbeidspatroon, (tijdelijke 23

24 aanpassingen in de) omvang van de werkweek, prestaties en loopbaandoelen werkt ondersteunend. 3. Stem te werken uren en werkresultaten op elkaar af Als besloten wordt tot een (tijdelijke) teruggang in de omvang van de werkweek, pas dan de afspraken over werkprestaties naar evenredigheid aan. Onduidelijkheid over of onevenwichtigheid in de taakomvang zijn oorzaken van te hoge werkdruk. Die kan ook verminderd worden door bijvoorbeeld het verschuiven van deadlines of minder deelname aan overleg. 4. Wees flexibel in tijd en locatie Afstemming van werktijden op persoonlijke wensen is in de praktijk vaak al voldoende mogelijk. En denk ook eens aan thuiswerken als de aard van het werk dat toestaat. Dat geeft de ouder de gelegenheid dicht in de buurt van het kind te werken en kan al net voldoende lucht geven. Als (ICT-)faciliteiten op orde zijn en goede afspraken over bereikbaarheid en 24

25 resultaten gemaakt kunnen worden, is een proefperiode een goede mogelijkheid om te onderzoeken of thuiswerken een optie is. 5. Vergroot doorgroeimogelijkheid voor deeltijders Talent wordt onbenut als deeltijders voor eventuele doorgroei bij voorbaat buiten beschouwing worden gelaten. Juist interessant werk geeft energie en maakt meer mogelijk. Aan de andere kant vragen veel interessante banen een werkweek van enige omvang. Probeer in overleg, met oog voor realiteit en creativiteit, tot een voor beide partijen passende oplossing te komen. 6. Creëer een zorgvriendelijke werkomgeving Begrip van collega s en manager voor de combinatie van zorgen en werken helpt. Flexibiliteit over en weer ook. Zorg voor maatwerk wanneer de situatie daarom vraagt. En leg uit waarom wat nodig is. Met wederzijds begrip voor elkaars positie kom je samen een heel eind. 25

26 Meer informatie over het project, de pilots en meningen van deelnemers is te vinden op de website: 26

27 27

28 Expertisecentrum LEEFtijd Postbus DE Utrecht Dit resultatenboekje is de afronding van het project Kind in Zicht, gefinancierd door Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW, Stichting Arbeidsmarktfonds Ziekenhuizen (StAZ), het A+O fonds Rijk en SoFoKleS. De tekst in dit boekje valt onder de volledige verantwoordelijkheid van Mieke Verbaarschot en Dorinde Brands, Expertisecentrum LEEFtijd. December

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg September 2006 2 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg Een evaluatie van artikel 25 van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Directie Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG

DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG Universiteit van Amsterdam AMSTERDAM INSTITUTE FOR ADVANCED LABOUR STUDIES DE INVLOED VAN DE WET ARBEID EN ZORG OP VERLOFREGELINGEN IN CAO S (Scriptie) Marieke van Essen AIAS, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking.

Versta uw vak: zorg op het werk voor rouwverwerkversterking. Dit artikel is geschreven ter afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht, te Amersfoort. Geschreven door: Kris van Vliet. April 2010. Met dank aan Yvonne

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie