KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE"

Transcriptie

1 KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE

2 2

3 INHOUD 1. Voorwoord 2. Motieven voor KIZ 3. De KIZ cursus 4. Resultaten Deelnemers Enkele onderwerpen nader belicht Sectorspecifieke thema s rond arbeid en zorg 5. Adviezen voor leidinggevenden 3

4 1 Voorwoord Met het project Kind in Zicht wil Expertisecentrum LEEFtijd bijdragen aan een goede arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen door hun onderhandelingspositie te versterken en hen aan te moedigen bewust stil te staan bij hun keuzes. We streven naar een betere benutting van talenten van vrouwen en mannen in de drukke middenfase van het leven, door de combinatie van baan en kind zowel op de werkvloer als thuis bespreekbaar te maken. De cursus Kind in Zicht beoogt de combinatie van werk en gezin te ondersteunen door: prille en aanstaande ouders te informeren, inspireren en uitwisseling te faciliteren. 4

5 werkgevers te informeren over de verbetermogelijkheden in de eigen organisatiecultuur. Het afgelopen jaar zijn in de sectoren Rijksoverheid, Algemene Ziekenhuizen en Universiteiten negen pilot cursussen Kind in Zicht gehouden. Vijftien organisaties en 91 medewerkers hebben deelgenomen. De opbrengsten voor deelnemers en adviezen naar organisaties zijn zeer interessant, juist ook voor andere sectoren. De pilotbedrijven hebben enthousiast en met grote betrokkenheid meegewerkt en daar wil ik hen hartelijk voor bedanken. We hopen dat de opbrengsten van deze pilots u inspireren. Carry Goedhart Directeur Expertisecentrum LEEFtijd 5

6 2 KIZ: een nieuw element in de benadering van duurzame inzetbaarheid Motieven voor KIZ Fondsen en ministerie Het A+O fonds Rijk, de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), SoFoKles en de Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW hebben de ontwikkeling van de pilot KIZ inhoudelijk en financieel ondersteund. Motieven voor ondersteuning zijn benutting van talent in alle levensfasen, arbeidsmarktkrapte en ondersteuning van de arbeidsmarktpositie van vrouwen. De cursus bevordert dat ouders-in-spé een goede balans vinden tussen de zorg voor kinderen en de tijd en aandacht die hun werk ook van ze vraagt. De verwachting is dat vooral vrouwen door een goede bezinning op die balans (meer) aan het werk blijven. Dat is nodig om de verwachte personeelstekorten op te vangen die ontstaan door onder meer de vergrijzing van de bevolking. 6

7 Deelnemende organisaties Aantrekkelijk werkgever zijn voor jonge mensen Organisaties zien in de cursus KIZ een manier om beleid duurzame inzetbaarheid of levensfasebeleid handen en voeten te geven voor prille ouders. Veelal is er al wel specifieke aandacht voor senioren, maar minder voor medewerkers in deze levensfase. Aantrekkelijk werkgever zijn voor jonge mensen speelt daarin ook een rol. Onze contactpersonen - veelal van de afdeling P&O - herkennen de spanning die de combinatie van werken en gezin met zich meebrengt en zien in de cursus KIZ een mogelijkheid om medewerkers te faciliteren in het vinden van balans. KIZ kan bijdragen aan verminderde uitval wegens overbelasting en daarmee aan het behouden van medewerkers voor de organisatie. De deelnemende organisaties zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de verbeteringen die in dit verband binnen de organisatie mogelijk zijn. 7

8 Deelnemende medewerkers Gretig om uit te wisselen In of rond de tijd van gezinsuitbreiding komt er veel op deelnemers af. Er is veel belangstelling voor hoe anderen het regelen met opvang van kinderen, op het werk en thuis. Ook goed geïnformeerd willen zijn over arbeidsvoorwaarden, regelgeving en (financiële) consequenties maakt dat deelnemers aan de cursus deelnemen. Tenslotte is de wens om stil te staan bij hoe een carrière kan samengaan met een gezin een motief om deel te nemen. De KIZ cursus besteedt aan al deze onderdelen aandacht. Uitwisseling en elkaar op ideeën brengen keren bij meerdere onderdelen terug. Op het progamma van de cursus wordt hierna ingegaan. 8

9 3 Over de Moederschapsmythe en het delen van ouderschap De cursus KIZ Het programma omvat 3 dagdelen. Het eerste dagdeel gaat over rolopvattingen en de ideale moeder/vader. Inspirerende voorbeelden van combinaties van werken en zorgen komen aan bod alsmede het betrekken van derden (bijvoorbeeld crèche, gastouder, familie)bij het zorgen voor kinderen. Tijdens de cursus blijkt dat loslaten van het idee dat je het als moeder het beste weet een issue is. Veel deelnemers vinden verder dat een boeiende baan een belangrijk element is in goede ouder zijn. De deelnemers die in verwachting zijn van hun eerste kindje zijn gretig om de ervaringen met kinderopvang te horen van de andere ouders. Voor prille ouders is balanceren tussen werk en gezin een belangrijk item. Menig deelnemer geeft aan erg veel zin te hebben in een nacht lekker doorslapen. 9

10 Het tweede dagdeel BV Gezinsplan gaat in op de financiële situatie, wet en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en economische (on)afhankelijkheid. Via digitale rekentools hebben deelnemers zich kunnen voorbereiden. Op het tweede dagdeel - dat op een avond is gepland - zijn ook de partners uitgenodigd. Sommige onderdelen van de Wet Arbeid en Zorg blijken goed bekend zoals ouderschapsverlof en het recht op werken in deeltijd. Andere aspecten zoals spreidingsmogelijkheden van ouderschapsverlof en de voordelen om ouderschapsverlof via de levensloopregeling op te nemen zijn veel minder bekend. De aanwezigheid van de partners op het tweede dagdeel veelal op een avond gepland wordt door de een wel en door de ander minder gewaardeerd. Het derde dagdeel gaat over Mijn favoriete combinatie realiseren. Deelnemers beoordelen via de cultuurmeter in welke mate de 10

11 organisatie de combinatie van werken en zorgen ondersteunt, staan stil bij hun eigen loopbaan over 5 jaar en krijgen een mini-college over onderhandelen. Tijdens dit dagdeel blijkt het interessant uit te wisselen hoe leidinggevenden omgaan met prille ouders. Als het gaat om de eigen loopbaan gaat vindt een aantal deelnemers het een optie om deze nu voor een paar jaar op een zachter pitje te zetten, maar wel tijdig weer te gaan investeren. Het item onderhandelen blijkt niet overbodig: het komt regelmatig voor dat er wel afspraken gemaakt worden over korter werken zonder dat er bijbehorende afspraken over prestaties worden gemaakt. 11

12 4 Resultaten De pilot mag als zeer geslaagd beschouwd worden. De deelnemers vinden daadwerkelijk dat de cursus KIZ ondersteunt in het combineren van arbeid en zorg. Het scoren met behulp van de cultuurmeter levert voldoende stof voor terugkoppeling naar organisaties, waarmee ook de tweede doelstelling is gerealiseerd. De deelnemers aan de cursus KIZ Keuzes in de beginperiode van gezinsuitbreiding - zo weten we uit onderzoek - blijven lange tijd staan. En in zo n periode dat er veel op prille ouders afkomt kiest men vaak voor reeds betreden paden. Dat wil niet altijd zeggen dat deze keuzes ook daadwerkelijk passen bij de betreffende ouders, met alle gevolgen van dien. Het overzien van de impact van keuzes is dan ook een belangrijke deeldoelstelling van de cursus KIZ. 12

13 Door de cursus ben ik me meer bewust geworden van wat ik belangrijk vind in het combineren van mijn rollen als ouder en medewerker. Ik ben ook met mijn leidinggevende in gesprek gegaan over de combinatie werk en zorg. Deelnemers vinden in grote meerderheid dat de cursus Kind in Zicht daadwerkelijk de combinatie van werken en ouderschap positief ondersteunt door informatie, inspiratie en uitwisseling. De gemiddelde waardering voor de cursus is een ruime 7,6. Ruim 75% van de deelnemers geeft aan geïnspireerd zijn over combinaties van werken en zorgen. En ruim 86% geeft aan (deels) meer zicht te hebben op impact van keuzes op de loopbaan. Deelnemers bevelen de cursus in grote meerderheid (ruim 84%) aan collega prille ouders aan. Discussie met andere cursisten geeft meer vertrouwen in de eigen keuzes. 13

14 Deelnemende organisaties In de spitsuurfase van het leven is het belangrijk prille ouders te faciliteren in het combineren van werken en zorgen Bekend is dat werkgevers ouders faciliteren in het combineren van arbeid en gezin door te zorgen: voor flexibiliteit in werktijden, arbeidsduur en werkplek; dat managers en collega s werkende ouders positief benaderen; voor een transparante dialoog met werknemers over de werk - privé balans en loopbaaninvesteringen in relatie tot doorgroei. Tijdens de cursus hebben de deelnemers via de cultuurmeter gescoord hoe ondersteunend zij de eigen organisatie ervaren. Deze meting is - vergezeld van verbetermogelijkheden en adviezen - teruggekoppeld. 14

15 Enkele onderwerpen nader belicht Arbeidsparticipatie van vrouwen Bron: stats.oecd.org/wbos In het eindrapport van de Taskforce DeeltijdPlus is te lezen dat deeltijd in ons land wordt gezien als de ideale manier voor vrouwen om arbeid en zorg te combineren. Zij doen dat in groten getale in in doorsnee kleine deeltijddienstverbanden van minder dan 24 uur per week. Vanuit economisch perspectief is het wenselijk dat werkende vrouwen in grotere deeltijdbanen gaan werken en ook economische zelfstandigheid lijkt in een land waar één op de 3 huwelijken in echtscheiding eindigt voor vrouwen belangrijk. 15

16 90% van de mannen daarentegen blijft zo blijkt uit de Emancipatiemonitor bij de komst van een kind hetzelfde aantal uren werken of gaat juist meer uren werken. Economische (on)afhankelijkheid? Tijdens de cursussen blijkt dat menig deelnemer vindt dat economische zelfstandigheid voor geen van beide partners aan de orde is. Noch de werkende vader noch de werkende moeder kan het in de huidige gezinssetting economisch alleen redden. De meeste deelnemers vinden dit overigens niet erg problematisch. Komt de nood aan de man (of aan de vrouw natuurlijk) dan denken deelnemers dat zij de situatie kunnen oplossen door meer uren te gaan werken. Men is niet bang onvoldoende aan de slag te komen gegeven de hoge(re) opleiding danwel arbeidsmarktkrapte. Een aantal deelnemers binnen het Rijk ziet dit vanwege de krimp in personeel wat anders. Zij overwegen dan ook vaker deeltijdwerken maar even uit te stellen en eerst ouderschapsverlof op te nemen. 16

17 Boeiend werkt leidt tot grotere deeltijdbanen Uit de publicatie van de Taskforce DeeltijdPlus blijkt ook dat vrouwen bij het Rijk veel vaker in grote deeltijdbanen werken dan bijvoorbeeld in de Zorg of het Onderwijs. De prille moeders (45 deelnemers aan de KiZ cursus) bij het Rijk blijken daarop geen uitzondering. Bijna allen wensen een grote (circa 32 uur) deeltijdbaan. Desgevraagd geven deelnemers aan dat er een breekpunt ligt bij 3,5 à 4 dagen werken. Beneden dit breekpunt is het veel lastiger om interessant werk houden. En ook al vinden prille moeders een wat kortere werkweek ook aantrekkelijk, toch slaat de weegschaal dan door naar een grotere baan. Uit de cursussen en evaluaties blijkt dat verder een slechte locale arbeidsmarkt voor de partner of een krimpende personeelsformatie in de eigen organisatie grotere dienstverbanden bevorderen. 17

18 Snoeien in de bijdrage kinderopvang zal tot kleinere banen leiden Redenen om het deeltijddienstverband klein te houden of te verminderen zijn: loonderving in relatie tot vergoeding kinderopvang verschil in salarishoogte van deelnemer en diens partner persoonlijke voorkeuren met betrekking tot ouderschap en opvang KIZ zal niet rechtstreeks van invloed zijn op vergroting van arbeidsparticipatie door vrouwen. Daar moet meer voor gebeuren. De cursus KIZ helpt wel om bewuster stil te staan bij afwegingen en mogelijkheden, zowel voor de deelnemers als voor de leidinggevenden. Daarmee kan een cursus KIZ een belangrijk element zijn in het beter faciliteren van arbeid en zorg zowel op het niveau van de organisatie als van de individuele ouder. 18

19 Emancipeert betaald ouderschapsverlof? Opvallend veel mannelijke deelnemers in de pilot Rijk gaan minder uren werken bij de komst van kinderen; dit in contrast met de 90% mannen in Nederland die dan hetzelfde aantal of meer uren gaan werken. Bij de Universiteiten zien we in afgezwakte vorm vanwege de arbeidsmarkt een vergelijkbaar patroon. Beide CAO s voorzien in een (gedeeltelijke) doorbetaling van ouderschapsverlof, hetgeen het aantrekkelijker maakt om verlof op te nemen. Misschien helpt dat nu juist in het begin een andere toon te zetten, waardoor beide ouders meer gelijk optrekken in zorgen en werken. 19

20 Sectorspecifieke thema s rond arbeid en zorg De deelnemers afkomstig van het Rijk zijn het meest positief over de flexibiliteit in werktijden en uren. Met uitzondering van het thuiswerken vindt men dat er veel mogelijk is. Deelnemers van de universiteiten delen Mijn keuze om bij SZW te werken is wel een bewuste vanwege de goede naam t.o.v. deeltijdwerk en het combineren van zorg en arbeid. het aandachtspunt thuiswerken. Deelnemers uit beide sectoren vinden dat daarin veel meer mogelijk is dan nu wordt toegestaan of gefaciliteerd. Bij de ziekenhuizen speelt dit item vanwege het locatiegebonden werk een veel minder grote rol. Hoewel het af en toe een medewerker met leidinggevende taken net in de gelegenheid stelt een paar uur extra te werken. 20

21 Personeelskrapte speelt bij ziekenhuizen en universiteiten een rol. Bij de ziekenhuizen gaat het vooral om te weinig mensen. Vanwege de aard van het werk en de betrokkenheid is het soms lastig voor deelnemers om ruimte te vragen voor een eigen calamiteit of de tijd te nemen om even extra te pauzeren bij zwangerschap. Een negatieve spiraal ligt op de loer. Bij de universiteiten gaat het meer om de mate van specialisatie die vervanging lastig maakt en het gebrek aan zicht op alternatieve oplossingen om een roosterprobleem op te lossen. De deelnemers van ziekenhuizen echter kunnen ondanks lang van tevoren vaststaande roosters juist makkelijk met elkaar ruilen, waardoor er toch veel opgelost kan worden. Er kan goed worden geruild met een collega als dat nodig is. Er is altijd wel iemand te vinden. 21

22 Nu even de loopbaan op een zachter pitje? Over een paar jaar weer knallen Korter werken bij universiteiten lijkt in de perceptie van de deelnemers - een wetenschappelijke carrière flink in de weg te kunnen zitten. Voldoende publiceren en profileren is lastig in minder uren. Enkele deelnemers waarderen het kunnen stilstaan bij afwegingen tijdens de cursus. Is het nu zo erg om de carrière een paar jaar op een lager pitje te hebben en dan weer te knallen? De sleutelpositie van de leidinggevende Vaker met de leidinggevende stilstaan (en dit geldt voor alle drie de sectoren) bij de loopbaan en wederzijdse investeringen helpt om goede keuzes te maken en voorkomt het zogenaamde gijzelen van elkaar. De leidinggevende denkt ze wil toch niet gezien haar. ; de medewerker denkt dat is toch niet te realiseren 22

23 5 Adviezen voor leidinggevenden Zes aandachtspunten voor leidinggevenden om de combinatie van arbeid en zorg te ondersteunen: 1. Reik actief kennis over regels, beleid en mogelijkheden aan Prille ouders waarderen het zeer als hun leidinggevende parate kennis heeft over zorg- en calamiteitenverlof. 2. Overleg regelmatig over de balans tussen werk en privé Veel ouders vinden dat ze een leukere en betere ouder zijn als ze ouderschap combineren met een interessante baan. Het is de belangrijkste reden om een grote deeltijdbaan te houden. In het begin en in bijzondere situaties kan de balans werk/privé onder druk komen te staan. Een regelmatig overleg met de leidinggevende over arbeidspatroon, (tijdelijke 23

24 aanpassingen in de) omvang van de werkweek, prestaties en loopbaandoelen werkt ondersteunend. 3. Stem te werken uren en werkresultaten op elkaar af Als besloten wordt tot een (tijdelijke) teruggang in de omvang van de werkweek, pas dan de afspraken over werkprestaties naar evenredigheid aan. Onduidelijkheid over of onevenwichtigheid in de taakomvang zijn oorzaken van te hoge werkdruk. Die kan ook verminderd worden door bijvoorbeeld het verschuiven van deadlines of minder deelname aan overleg. 4. Wees flexibel in tijd en locatie Afstemming van werktijden op persoonlijke wensen is in de praktijk vaak al voldoende mogelijk. En denk ook eens aan thuiswerken als de aard van het werk dat toestaat. Dat geeft de ouder de gelegenheid dicht in de buurt van het kind te werken en kan al net voldoende lucht geven. Als (ICT-)faciliteiten op orde zijn en goede afspraken over bereikbaarheid en 24

25 resultaten gemaakt kunnen worden, is een proefperiode een goede mogelijkheid om te onderzoeken of thuiswerken een optie is. 5. Vergroot doorgroeimogelijkheid voor deeltijders Talent wordt onbenut als deeltijders voor eventuele doorgroei bij voorbaat buiten beschouwing worden gelaten. Juist interessant werk geeft energie en maakt meer mogelijk. Aan de andere kant vragen veel interessante banen een werkweek van enige omvang. Probeer in overleg, met oog voor realiteit en creativiteit, tot een voor beide partijen passende oplossing te komen. 6. Creëer een zorgvriendelijke werkomgeving Begrip van collega s en manager voor de combinatie van zorgen en werken helpt. Flexibiliteit over en weer ook. Zorg voor maatwerk wanneer de situatie daarom vraagt. En leg uit waarom wat nodig is. Met wederzijds begrip voor elkaars positie kom je samen een heel eind. 25

26 Meer informatie over het project, de pilots en meningen van deelnemers is te vinden op de website: 26

27 27

28 Expertisecentrum LEEFtijd Postbus DE Utrecht Dit resultatenboekje is de afronding van het project Kind in Zicht, gefinancierd door Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW, Stichting Arbeidsmarktfonds Ziekenhuizen (StAZ), het A+O fonds Rijk en SoFoKleS. De tekst in dit boekje valt onder de volledige verantwoordelijkheid van Mieke Verbaarschot en Dorinde Brands, Expertisecentrum LEEFtijd. December

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Cursus KIND IN ZICHT

Cursus KIND IN ZICHT Cursus KIND IN ZICHT Het project Kind in Zicht is geïnitieerd door stichting Expertisecentrum LEEFtijd Dagdeel II: bv gezinsplan; arbeidsvoorwaardelijke & financiële zaken Opstart & introductie partners

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGERs? EEN DIRECTEUR AAN HET WOORD! 2 Koenraad is directeur en heeft te maken met opdrachtgevers met wie hij een contract heeft.

Nadere informatie

Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren

Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren Werkende vaders Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren Inhoud 1. Aanleiding en context 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Aanleiding 5 1.3 De onderzoeksvragen 6 1.4 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Nadere informatie

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden hebben de volgende organisaties - op verzoek of

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu Vaderschap 2.0 E-Quality 55 UIT DE PRAKTIJK 3.3 Interview met Arno Janssen en Caroline

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren;

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; STERRENTOEKENNING ORGANISATIES > 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK 070-4160659 24 december 2009

DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK 070-4160659 24 december 2009 Kinderopvang Aan de leden werkzaam in de Kinderopvang. POSTADRES Postbus 84500 2508 AM Den Haag BEZOEKADRES Carnegielaan 1 2517 KH Den Haag TELEFOON 070-416 06 00 FAX 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGER? ANESTHESIEMEDEWERKER! Herman is anesthesiemedewerker in een ziekenhuis. Thuiswerken is geen optie. Goede afspraken met

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren:

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: STERRENTOEKENNING ORGANISATIES < 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg!

Maak werk van mantelzorg! Een stevige cao maakt zich sterk voor 1 op 8 de 1 op de 8 werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De komende jaren neemt dat aantal toe omdat er een groter beroep wordt gedaan op

Nadere informatie

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Tabellenboek Datum 13 november 2003 Kenmerk SZW012 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail Internet

Nadere informatie

Maak Werk van Mantelzorg!

Maak Werk van Mantelzorg! Maak Werk van Mantelzorg! Bron: Stichtng Werk en Mantelzorg Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Zorg & Welzijn Mantelzorgquiz Hoe staat het met jullie kennis over de combinatie werk en mantelzorg? Vraag

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

P&O beleid in relatie tot levensfasen. ad 1. Duurzaam leren en ontwikkelen

P&O beleid in relatie tot levensfasen. ad 1. Duurzaam leren en ontwikkelen P&O beleid in relatie tot levensfasen Levensfasegericht personeelsbeleid is in feite het voeren van goed personeelsbeleid, waarbij P&O-ers en leidinggevenden oog hebben voor de levensfase van hun medewerkers.

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nog steeds fors sekseverschil in economische zelfstandigheid

Nog steeds fors sekseverschil in economische zelfstandigheid Nog steeds fors sekseverschil in economische zelfstandigheid Marion van den Brakel Centraal Bureau voor de Statistiek mhfs@cbs.nl (Het artikel is op persoonlijke titel geschreven en geeft niet noodzakelijkerwijs

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag.

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag. Nationale Zorgvernieuwingsprijs Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee

Nadere informatie

Oriëntatiefase Indicatie leeftijd: < 25 jaar

Oriëntatiefase Indicatie leeftijd: < 25 jaar Oriëntatiefase Indicatie leeftijd: < 25 jaar Veel inzet, graag willen leren, én scoren Frisse kijk op zaken Veelal erg goed met ICT Welkom voelen Ruimte voor ontwikkeling Spelregels weten Feedback en coaching

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Flexibel werken in de uitzendbranche

Flexibel werken in de uitzendbranche Flexibel werken in de uitzendbranche Door slimmer om te gaan met roosters en werktijden zijn werk en privé beter te combineren, wordt de arbeidsproductiviteit hoger en zijn pieken en dalen op de werkvloer

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Inhoudsopgave 1 Werk en Mantelzorg 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Handreiking 1 Flexibilisering - Handreiking 2 Bekendheid en Bespreekbaarheid - Handreiking 3 Rolverdeling mantelzorgvriendelijkpersoneelsbeleid

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Memo Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van beschikbare informatie over de verlofregelingen met inbegrip van onderzoek dat momenteel in uitvoering

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

Partijen zijn het volgende overeengekomen in een principe-onderhandelaarsakkoord:

Partijen zijn het volgende overeengekomen in een principe-onderhandelaarsakkoord: Principe-onderhandelaarsakkoord CAO AMBULANCEZORG 3 november 2015 Inleiding De zorg ondergaat de laatste jaren ingrijpende veranderingen. Zorg dichtbij is een hierbij passend etiket, waarbij de eerste

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen, op voorwaarde dat er minimaal twee werknemers aantoonbaar in dienst zijn.

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen, op voorwaarde dat er minimaal twee werknemers aantoonbaar in dienst zijn. SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen DOEL Doel van de regeling is duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. De subsidie beoogt een bijdrage

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

LOAZ. (samen) werken met gezond verstand. Toetsingskader CAO UMC. op weg naar de CAO UMC van de toekomst

LOAZ. (samen) werken met gezond verstand. Toetsingskader CAO UMC. op weg naar de CAO UMC van de toekomst Toetsingskader CAO UMC (samen) werken met gezond verstand op weg naar de CAO UMC van de toekomst Dialoog en Maatwerk Inzet werknemersorganisaties Versie 1 oktober 2010 NFU-10.3154 Toetsingskader CAO UMC

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 071 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS

Nadere informatie

ook in de toekomst gezond en vitaal

ook in de toekomst gezond en vitaal Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: ook in de toekomst gezond en vitaal Sectorplan 2015-2016 Een miljoen euro beschikbaar voor projecten om vakmanschap te behouden en te versterken. Doe mee en maak er

Nadere informatie

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak?

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak? Deze Informatiekaart biedt een overzicht van wat artsen nodig hebben voor de toekomstige van hun vak. Waar op deze kaart gesproken wordt over artsen, gaat het in eerste instantie over artsen in dienstverband.

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Maikel Volkerink Jules Theeuwes Utrecht, 10 oktober 2012 www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 SEO Economisch Onderzoek Onafhankelijk

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht De dagelijkse dichtheid van het bestaan Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht Iedereen aan het werk Meer mensen - M. 80% - V. 55% Meer jaren - 61/62 jr.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Inzetbaarheidsbudget, Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget en Employability Budget

Informatiebijeenkomst. Inzetbaarheidsbudget, Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget en Employability Budget Informatiebijeenkomst Inzetbaarheidsbudget, Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget en Employability Budget Doelen Informatie over: - FAB, IB,EB - Wat kan ik ermee? - Wanneer kan ik daar wat mee? 2 Salaris

Nadere informatie

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS DE TWINTIGER leeftijd < 30 jaar De twintiger stapt het volle leven binnen, vaak met hoge verwachtingen. Het leven ligt voor hem. Is zijn beroepsidentiteit nog aan het ontwikkelen. De concrete werkpraktijk

Nadere informatie

Een compliment; wie wil dat nou niet?

Een compliment; wie wil dat nou niet? Een compliment; wie wil dat nou niet? Mensen die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn werken hard, hebben hart voor de zorg en doen enorm belangrijk werk. Maar krijgen ze daarvoor ook genoeg waardering?

Nadere informatie

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Belgische ouders uit op betere combinatie van werk en gezin 89 % wil graag meer tijd voor het gezin 82 %voelt zich vaak gehaast om taken rond te krijgen 77%

Nadere informatie

De standaard beoogt een uniforme beoordelingswijze van dergelijke aanvragen. TABEL 2. INSTROOMPERCENTAGE WAO NAAR HUISHOUDSITUATIE EN GESLACHT (2000)

De standaard beoogt een uniforme beoordelingswijze van dergelijke aanvragen. TABEL 2. INSTROOMPERCENTAGE WAO NAAR HUISHOUDSITUATIE EN GESLACHT (2000) Bevallen en opstaan? Bij verzuim tijdens de zwangerschap en na de bevalling is niet altijd duidelijk in hoeverre het daaraan is gerelateerd. Dat is vooral een vraag voor verzekeringsartsen van het UWV.

Nadere informatie

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak wel

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

handreikingen duurzaam participatiebeleid

handreikingen duurzaam participatiebeleid keuzeruimte voor bedrijf en individu De CAO Wijzer Duurzame Participatie biedt op zes thema s handreikingen voor duurzaam participatiebeleid. De wijzer bevat voor CAO-afspraken en maakt inspirerende voorbeelden

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer Tijd voor nieuwe HR-inzichten I. Opzet van het onderzoek Enquête bij 4.000 Belgen: face-to-face decision en opinion makers Representatieve quota-steekproef

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 5. Samenvatting 7. 1 Inleiding 9. 2 Visie, doel en positionering 11. 3 Doelgroepen 12. 4 Activiteiten 16. 4.

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 5. Samenvatting 7. 1 Inleiding 9. 2 Visie, doel en positionering 11. 3 Doelgroepen 12. 4 Activiteiten 16. 4. INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Visie, doel en positionering 11 3 Doelgroepen 12 4 Activiteiten 16 4.1 Onderzoek 16 4.2 Debat 18 4.3 Pilots 19 4.4 Webwijzer vrouw, werk en geld

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Workshop Innovatie in Roosters Medezeggenschapsdag. Utrecht, 6 november 2014

Workshop Innovatie in Roosters Medezeggenschapsdag. Utrecht, 6 november 2014 Workshop Innovatie in Roosters Medezeggenschapsdag Utrecht, 6 november 2014 Agenda workshop Innovatief Roosteren Overzicht: Welkom en introductie Korte inleiding innovatie Hersteltijd na een Nachtdienst

Nadere informatie

3. Organisatie. Flexibele en betrouwbare contracten 4. Werknemer Levenslang leren

3. Organisatie. Flexibele en betrouwbare contracten 4. Werknemer Levenslang leren Flexicurity: het beste uit twee werelden Dr. Charissa Freese BZW Moerdijk, 6 december 2012 Flexicurity: Flexibiliteit en Zekerheid Beleidsmaatregelen die gericht zijn op flexibiliteit van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen Regeling Duurzame Inzetbaarheid in oktober start een nieuwe ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor individuele organisaties (ESF 2014/2020,

Nadere informatie

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl FNV Naritaweg 10 Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de voorzitter en de leden van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Samenwerken met re-integratiebedrijven

Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Inhoudsopgave Inleiding 2 Aanleiding 2 De Workshop 2 Het verslag 2 Terminologie: Gebruikte termen in het verslag 3 Algemene

Nadere informatie

Artikelen. Combinatie van zorg en werk: de invloed van baankenmerken. Saskia te Riele en Martijn Souren

Artikelen. Combinatie van zorg en werk: de invloed van baankenmerken. Saskia te Riele en Martijn Souren Artikelen Combinatie van zorg en werk: de invloed van baankenmerken Saskia te Riele en Martijn Souren Moeders met jonge kinderen werken in Nederland voornamelijk in deeltijd. Door minder uren te werken,

Nadere informatie

Andere schooltijden en de werktijdfactor

Andere schooltijden en de werktijdfactor Andere schooltijden en de werktijdfactor Inleiding Andere schooltijden in het onderwijs staan volop in de belangstelling en veel scholen zijn bezig met de invoering ervan. De website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen?

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? 9 april 2015 Dr. Rienk Prins Lector Capabel Hogeschool Utrecht Inhoud Afbakening en doel Een verkennend onderzoek naar re-integratie naar werk van

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Preventiedag 2013 13 december Ellen.vanwijk@tno.nl Duurzame inzetbaarheid = Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID (LBP)

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID (LBP) LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID (LBP) 1. INLEIDING 1.1 Waarom levensfasebewust personeelsbeleid (LBP)? Binnen de sector Bos en Natuur zien we urgentie tot beleidsontwikkeling op het gebied van LBP op

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie