Gemeente Ede. Memo. Raadsinformatiebrief over voorkeursmodel 13 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Ede. Memo. Raadsinformatiebrief over voorkeursmodel 13 april 2012"

Transcriptie

1 Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 24 april 2012 In afschrift aan : Registratienummer : Opgesteld door : Ina Roelfsma Bijlage : 1. Vijf scenario s voor uitvoering WWnV 16 maart Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april Herstructureringsaanvraag GR Permar. 4. Sheets van de bijeenkomst 1 maart Onderwerp : Invoering Wet Werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Raadsinformatiebrief over voorkeursmodel 13 april Inleiding De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen werken samen in de GR Permar. De colleges van de gemeenten hebben zich uitgesproken voor voortzetting van de samenwerking in een regionaal werkbedrijf. Dit bedrijf is zowel verantwoordelijk voor de sociale werkvoorziening (SW) als voor een deel van de Wet werken naar vermogen (WWnV). Om het huidige Permar te kunnen doorontwikkelen naar een regionaal werkbedrijf, doen we een beroep uit de middelen van de herstructureringsfaciliteit SW. Met deze brief informeren wij u over de gemaakte keuzes voor het regionaal werkbedrijf en de procedure voor de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit. De brief is als volgt opgebouwd: Aanleiding en proces Het voorkeursmodel: een regionaal werkbedrijf De aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit Het vervolg: business case In bijlage bij deze brief treft u de achtergrondrapportage aan met daarin scenario s voor de invoering van de WWnV en de rol van het werkbedrijf daarbinnen. Ook bevat het rapport een financiële onderbouwing voor het regionaal werkbedrijf. 2. Aanleiding en proces Herstructurering WSW en invoering WWnV Bij verschillende gelegenheden bent u geïnformeerd over de kabinetsplannen met betrekking tot de sociale werkvoorziening en de invoering van de Wet werken naar vermogen. De belangrijkste wijzigingen zijn in het kort: De sociale werkvoorziening wordt ingeperkt tot die groep mensen die alleen in een beschutte omgeving kan werken. Mensen die nu een WSW-dienstbetrekking hebben, houden deze. Op termijn werken er in Nederland nog 30 duizend mensen in de beschutte sociale werkvoorziening, dat is eenderde van de huidige groep. De WSWsubsidie daalt van 27 duizend naar ruim 22 duizend euro per WSW-plek. Voor de herstructurering van de WSW heeft het rijk een zogeheten

2 Blz. 2 herstructureringsfaciliteit in het leven geroepen. De middelen in deze faciliteit, in totaal 400 miljoen euro over een periode van zeven jaar, kunnen gemeenten inzetten voor het hervormen van hun sociale werkvoorziening (zie onderdeel 4 van deze brief). Het kabinet wil zoveel mogelijk mensen naar vermogen laten werken. Met de invoering van de Wet werken naar vermogen (WWnV) per 1 januari 2013, worden de Wet werk en bijstand en (deels) de Wajong en de WSW samengevoegd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWnV. Alleen jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, komen nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering. De invoering van de WWnV gaat gepaard met een forse besparing op de voor gemeenten beschikbare re-integratiemiddelen. Ten opzichte van 2011 wordt het budget bij benadering gehalveerd, terwijl de doelgroep in vergelijking met de Wet werk en bijstand, ongeveer anderhalf keer zo groot wordt. Beweging van binnen naar buiten De vijf gemeenten van de GR Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen en Permar zetten zich reeds een aantal jaar in voor het aan werk helpen van de WSW-doelgroep buiten de muren van Permar. Belangrijke reden hiervoor is dat we willen dat ook mensen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt, zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. Op deze manier kunnen zij zo normaal mogelijk meedoen in de maatschappij. Daarnaast levert de inzet van de doelgroep bij reguliere bedrijven middels detachering en dienstverbanden met begeleiding in financiële zin meer op dan beschut werken binnen de muren van Permar. De beweging van binnen naar buiten willen de gemeenten doorzetten. Dat geldt zeker ook voor de doelgroep van de Wet werken naar vermogen: we streven ernaar deze groep een zo groot mogelijk deel van hun inkomen te laten verdienen bij een reguliere werkgever. Zonodig wordt dit inkomen aangevuld tot maximaal het wettelijk minimumloon. Onder andere via het instrument van loondispensatie kan de WWnV-doelgroep zo volwaardig mogelijk participeren en kunnen gemeenten de beperkt beschikbare middelen voor uitkeringen en re-integratie gericht inzetten. Samenwerking vijf gemeenten De opgave voor de herstructurering van de Wsw en de invoering van de WWnV is alleen al in financieel opzicht enorm. In het najaar van 2011 hebben de vijf Permar-gemeenten besloten om gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze de gemeenten de WWnV willen invoeren en wat daarbij een gewenst rol is voor het werkbedrijf / Permar. Ook hierover bent u eerder geïnformeerd, onder meer tijdens een informatieve raadsbijeenkomst op 1 maart Om bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden, hebben de gemeenten de opgave van de WWnV in kaart gebracht, een toetsingskader opgesteld, scenario s uitgewerkt en een besluit genomen over een voorkeursmodel. Uitkomst hiervan is dat de gemeenten willen samenwerken in een regionaal werkbedrijf. In het rapport in bijlage bij deze brief, treft u de resultaten van het onderzoek aan. De scenario-studie is door de gemeenten slechts gebruikt als een hulpmiddel om te komen tot een keuze voor het voorliggende voorkeursmodel van een regionaal werkbedrijf. De scenario s, en de doorrekening ervan, zijn gebaseerd op veronderstellingen die onvoldoende zeggingskracht hebben over de daadwerkelijke omvang, financiën en prestaties van het te ontwikkelen regionaal werkbedrijf. Een reële prognose van de activiteiten, de omvang, de prestaties en de kosten en opbrengsten van het regionaal werkbedrijf moeten worden uitgewerkt in een business case. Daarbij worden ook de maatregelen in beeld gebracht die nodig zijn om het huidige Permar door te ontwikkelen tot het beoogde regionale werkbedrijf (zie onderdeel 3 van deze brief).

3 Blz Het voorkeursmodel: een regionaal werkbedrijf Een regionaal werkbedrijf voor WSW en WWnV De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen willen samenwerken in een regionaal werkbedrijf. Dit bedrijf bedient zowel de WSW- als de WWnV-doelgroep. Het regionaal werkbedrijf is niet vergelijkbaar met het huidige Permar; veel meer dan nu het geval is, zal het bedrijf opereren als een detacherings- en dienstverleningsbedrijf. Beschut werk voor de WSW-doelgroep zal slechts een beperkt deel van de werkzaamheden van het regionaal werkbedrijf omvatten. Wel wordt het regionaal werkbedrijf doorontwikkeld vanuit het huidige Permar; de samenwerking van de huidige GR-gemeenten zal zich richten op zowel de WSWals de WWnV-doelgroep. Regionaal werkbedrijf voor WSW en WWnV Het regionaal werkbedrijf biedt werk voor zowel de WSW- als de WWnV-doelgroep. Het gaat om de volgende groepen: Beschut werk WSW: alle mensen die in aanmerking komen voor beschut werk, werken bij het regionaal werkbedrijf. De oude groep WSW-ers verdwijnt in de komende decennia door natuurlijk verloop, de nieuwe groep WSW beschut heeft naar verwachting structureel (dwz over dertig tot veertig jaar) een omvang van 250 personen. Bestaande populatie WSW-ers die in dienstverlening werkt: de groep WSW-ers die nu buiten werkt, blijven allemaal bij het regionaal werkbedrijf werken. In de nieuwe WSW komt deze groep niet meer in aanmerking voor een WSW-indicatie, maar zal zij vallen onder de WWnV. De gedetacheerde groep die met een oude WSW-indicatie binnen de WSW achterblijft zal via natuurlijk verloop verdwijnen. WWnV tijdelijke ondersteuning : een deel van de WWnV-doelgroep heeft tijdelijke ondersteuning nodig om de stap te kunnen maken naar het zelfstandig verdienen van (tenminste) het wettelijke minimumloon (WML). Als deze groep werkt in het regionaal werkbedrijf hebben ze (gemeten over één jaar) een verdiencapaciteit van 50% van het WML. WWnV permanente ondersteuning : een deel van de WWnV-doelgroep heeft permanent ondersteuning nodig om een inkomen te kunnen verdienen. Het geschatte verdienvermogen van deze groep is gemiddeld 40% van het WML. WWnV verdiencapaciteit <20% : deze groep is niet of nauwelijks in staat om loonwaarde te realiseren. Een klein deel van deze groep kan mogelijk aan de slag binnen het regionaal werkbedrijf. Gemeenten kunnen individuele afspraken maken over de omvang van de WWnV-groepen welke door het regionaal werkbedrijf worden bediend. Vooralsnog kiezen Ede en Wageningen voor de uitwerking van een model waarbij deze gemeenten voor de doelgroepen uit de WWnV exclusief zaken te doen met het regionaal werkbedrijf. Barneveld, Renkum en Scherpenzeel houden de mogelijkheid open om de doelgroep WWnV ook via en bij andere bedrijven aan het werk te zetten. De condities en consequenties waaronder gemeenten en werkbedrijf individuele afspraken kunnen maken, worden nog onderzocht. Gemeenten verantwoordelijk voor intake, uitkering en handhaving De gemeenten voeren zelf dat deel van de WWnV uit dat niet met werk van doen heeft: intake, uitkeringenbeheer, handhaving. Daarnaast ligt er onder meer een rol voor de gemeente in het contractbeheer met het werkbedrijf en het arrangeren van SROI-overeenkomsten met leveranciers van de gemeente. Voor Ede en Wageningen geldt in beginsel dat alle klanten waarvan bij de intake wordt ingeschat dat deze alleen met enige ondersteuning op enig moment (een deel van) het minimumloon kunnen verdienen, rechtstreeks naar het regionaal werkbedrijf gaan. Hoe de sturing vanuit Ede en Wageningen eruit komt te zien, wordt in de business case uitgewerkt.

4 Blz. 4 Voor de gemeentelijke organisaties van Barneveld, Renkum en Scherpenzeel zijn de consequenties minder groot: voor het aan werk helpen van die mensen die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben, werken zij samen met ondernemers, intermediaire organisaties én desgewenst met het regionaal werkbedrijf. Hoeveel de gemeente zelf doet voor WWnV-klanten, en hoeveel men uitbesteedt, is door individuele gemeenten op klantniveau te bepalen. Betekenis voor de klant Resultaat van het voorkeursmodel is dat een deel van de WWnV-doelgroep terecht komt bij het werkbedrijf. Binnen het werkbedrijf heeft de klant een werkcoach of begeleider die hem of haar ondersteunt om (deels) in het eigen inkomen te voorzien. Voor zaken die de (aanvullende) uitkering betreffen, dient de klant zich te melden bij de eigen gemeente. Betekenis voor werkgevers Het regionaal werkbedrijf zal voor de Wsw- en WWnV-doelgroep op zoek gaan naar opdrachtgevers. De gemeenten zijn een belangrijke opdrachtgever voor groenonderhoud, schoonmaak, etc. Daarnaast zal het werkbedrijf nieuwe allianties moeten aangaan met (groepen) ondernemers in de regio. Het werkbedrijf zal voor deze taken een aantal commerciële medewerkers dienen aan te stellen. Omdat het werkbedrijf niet de enige organisatie in de regio is voor de WWnV-doelgroep, wordt de werkgeversbenadering niet exclusief bij het werkbedrijf belegd. Het regionaal werkbedrijf werkt bij de benadering van ondernemers samen met de gemeenten (en UWV) in de regio. Omvang van het regionaal werkbedrijf Het regionaal werkbedrijf bestaat uit een groeiende groep WWnV-medewerkers en een dalende groep WSW-ers. De WSW-doelgroep zal naar verwachting structureel (dwz over dertig tot veertig jaar) uitkomen op 250 werknemers; eenderde van het huidige aantal. De omvang van de groep Werken naar vermogen in het werkbedrijf is nog niet bekend. Dit hangt onder meer af van de keuzes die de gemeenten maken over het aantal WWnV-ers dat via het regionaal werkbedrijf aan de slag gaat. Ook de mate waarin het werkbedrijf erin slaagt om werk te vinden voor de WWnV-doelgroep, bepaalt mede de uiteindelijke omvang van het werkbedrijf. In de te ontwikkelen business case (zie hierna) zullen hiervoor onderbouwde prognoses worden gepresenteerd. Mogelijk opbrengsten De opgave voor het regionaal werkbedrijf wordt om de WSW- en WWnV-doelgroep zoveel mogelijk loonwaarde te laten realiseren, tegen zo laag mogelijke kosten. Hierbij dient ermee rekening gehouden te worden dat een fors verlies gemaakt wordt met de doelgroep WSW-ers. Dat geldt met name voor de groep zittende WSW-ers (waarvoor de bestaande WSW-cao blijft gelden). Dit verlies loopt langzaam terug vanaf 2016 als de groep zittende WSW-ers langzaam verdwijnt door natuurlijk verloop. De dienstverlening aan de doelgroepen uit de WWnV is naar verwachting financieel neutraal voor het regionaal werkbedrijf. We gaan er dan van uit dat een deel van de kosten die het regionaal werkbedrijf maakt voor de begeleiding van de doelgroepen WWnV gedekt worden uit het re-integratiebudget. Daarnaast gaan we ervan uit dat het regionaal werkbedrijf de doelgroepen WWnV een salaris betaalt naar hun verdienvermogen. Door de medewerkers van het werkbedrijf (een deel van hun) salaris zelfstandig te laten verdienen, realiseren gemeenten besparingen op de uitkeringslasten. In de op te stellen business case zullen de geprognosticeerde kosten en opbrengsten in het werkbedrijf en de effecten daarvan op de gemeentelijke begroting in beeld worden gebracht. Op grond van een indicatieve berekening is de inschatting dat de investeringen in begeleiding ruimschoots opwegen tegen de bespaarde WWnV-uitkeringen. Bij het effect op de uitgaven aan uitkeringen moet rekening gehouden worden met het wurgende effect van de systematiek waarmee het budget voor uitkeringen (I-deel) door het

5 Blz. 5 Rijk wordt vastgesteld. Als een gemeente er in slaagt om mensen (een deel van) hun inkomen zelf te laten verdienen, wordt daarmee bespaard op de uitkeringslasten van die gemeente. Maar als alle gemeenten dat doen en er landelijk minder uitgegeven wordt aan uitkeringen leidt dat tot een verlaging van het I-deel in alle gemeenten. Zo wordt de winst afgeroomd door het Rijk. Besparingen op de uitkeringen kunnen dus niet als structurele baten worden ingeboekt. Dat kan alleen als gemeenten er structureel in slagen om op dit vlak beter te presteren dan het landelijk gemiddelde. Het regionaal werkbedrijf: doeltreffend en doelmatig Het regionaal werkbedrijf is een belangrijke voorziening in de regio voor het activeren van alle doelgroepen SW en WWnV. Als het werkbedrijf erin slaagt om de doelgroepen hun verwachte loonwaarde te laten realiseren, hebben gemeenten een doeltreffende voorziening om mensen aan het werk te zetten. Hoewel met de doelgroep beschut werken een negatief resultaat geboekt wordt, is sprake van een doelmatige voorziening. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de beperkte verdiencapaciteit, de noodzakelijke begeleidingskosten en de toepasselijkheid van de WSW-cao. Voor de overige doelgroepen geldt dat de opbrengsten uit gemeentelijke bijdragen en toegevoegde waarde de kosten voor loon, begeleiding en overhead naar verwachting compenseren. Op basis van de prestaties van Permar Energiek schatten een aantal gemeenten echter in dat er voor de WWnV-groepen ook buiten het werkbedrijf doeltreffende voorzieningen denkbaar zijn. In dit voorkeursmodel maken Ede en Wageningen in beginsel geen gebruik van deze alternatieve voorzieningen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen is dat het werkbedrijf erin slaagt voldoende productief werk te organiseren voor de WSW- en WWnV-doelgroep. Gemeenten kunnen daartoe bijdragen door werkzaamheden als schoonmaak en groenonderhoud in te besteden bij het regionaal werkbedrijf. Daarnaast kan middels de inzet van het instrument social return on investment aan leveranciers van de gemeente worden gevraagd een bijdrage te leveren aan het inzetten van mensen uit de doelgroep. Verantwoordelijkheidsverdeling De vijf gemeenten zijn in ieder geval samen verantwoordelijk voor de activiteiten die het regionaal werkbedrijf doet voor de WSW-doelgroep. De verliezen op deze activiteiten worden verdeeld over de vijf gemeenten naar rato van het aantal WSW-ers dat per gemeente werkt bij het regionaal werkbedrijf. Voor de WWnV-doelgroep dienen de gemeenten nadere afspraken te maken over de aansturing, verantwoording en afrekening van het regionaal werkbedrijf. Uitgangspunt daarbij is dat iedere gemeente beslist over wie er uit de doelgroep WWnV in of via het regionale werkbedrijf aan de slag gaat. Het resultaat van deze activiteiten wordt tussen de gemeenten afgerekend op basis van vooraf overeengekomen afspraken over de benutting van het regionale werkbedrijf. Werkgeversbenadering Het werkbedrijf kan een deel van de regionale werkgeversbenadering voor zijn rekening nemen. De werkgevers kunnen echter niet exclusief door het werkbedrijf worden bediend. De eerste reden hiervoor is dat Barneveld, Renkum en Scherpenzeel ook zaken (kunnen) doen met andere uitvoeringsorganisaties. Een tweede reden is dat lokale binding een belangrijke succesfactor is voor de benadering van werkgevers. Individuele gemeenten zullen derhalve een rol blijven spelen individuele contacten met ondernemers. Tot slot zal een deel van de werkgeversbenadering mogelijk worden vormgegeven op de schaal van de regio s Food Valley en Arnhem. De werkgeversbenadering van het regionale werkbedrijf zal dus afgestemd moeten worden in regionaal verband. Verbinding drie decentralisaties Het werkbedrijf kan wellicht worden ingezet voor arbeidsmatige dagbesteding via de Wmo. Door de combinatie van SW, WWnV en arbeidsmatige dagbesteding kan mogelijk meerwaarde

6 Blz. 6 worden gerealiseerd tegen relatief lage kosten. Of dit zinvol is, tegen acceptabele kosten, dient nog onderzocht te worden. Financiën Het regionaal werkbedrijf draait, op basis van de huidige veronderstellingen, structureel met verlies. Dit verlies wordt veroorzaakt doordat de opbrengsten van de WSW-doelgroep (subsidie en toegevoegde waarde) niet opwegen tegen de kosten (loon, begeleiding en overige kosten). Omdat de huidige WSW-doelgroep langzaam afneemt, daalt het verlies in de loop van de jaren. Incidentele kosten versus opbrengsten Om de toegevoegde waarde met de doelgroepen WSW en WWnV te kunnen realiseren, zijn investeringen nodig in met name de werving van werkplekken (en bijbehorende begeleiding) voor de WSW-ers en WWnV-ers. Hoe meer mensen buiten (bij andere werkgevers) werken, hoe minder geïnvesteerd hoeft te worden in gebouwen en productiemiddelen. Er moet wel geïnvesteerd worden in versterking van de relatie met werkgevers in de regio om dit externe werk buiten te realiseren. In de business case voor het regionaal werkbedrijf zal de omvang van de investeringen nader in beeld gebracht dienen te worden. Risico s De belangrijkste risico s van de ontwikkeling van een regionaal werkbedrijf zijn: Het verdienmodel van het regionaal werkbedrijf is voor een belangrijk deel gebaseerd op het realiseren van de geraamde toegevoegde waarde voor de verschillende groepen. Als het werkbedrijf hier niet in slaagt met de nieuwe, grotere doelgroep, levert dat een groot risico op voor het verdienmodel. Het werkbedrijf moet zowel binnen als buiten voldoende werk kunnen organiseren, waarmee voldoende toegevoegde waarde kan worden binnengehaald. De mate waarin het werkbedrijf daarin slaagt, is van grote invloed op het eindresultaat. Naar verwachting ligt hier voor gemeenten een verantwoordelijkheid om uitvoerende taken als groenvoorziening, schoonmaak en onderhoud in te besteden bij het werkbedrijf. Uitwerking business case regionaal werkbedrijf Het regionaal werkbedrijf is hierboven op hoofdlijnen beschreven. Op basis van deze hoofdlijn achten de vijf gemeenten de vorming van een regionaal werkbedrijf wenselijk en verantwoord. Om te komen tot een daadwerkelijke realisatie van het regionaal werkbedrijf, dient een nadere onderbouwing te worden opgesteld over onder meer de kosten en opbrengsten die het werkbedrijf in de toekomst kan realiseren. Hiertoe zullen de vijf Permar-gemeenten een business case uitwerken die dat inzicht kan bieden en een onderbouwing vormt voor eventuele nadere investeringen in het regionaal werkbedrijf (zie ook onder 5.). 4. De aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit De herstructureringsfaciliteit In de inleiding is aangegeven dat het rijk een herstructureringsfaciliteit van 400 miljoen heeft ingesteld voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening. De Permar-gemeenten doen gezamenlijk, voor de gehele taakstelling van de vijf gemeenten, een aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit; de uiterste indieningsdatum is 30 april Maximaal beschikbare middelen voor de Permar-gemeenten In totaal is binnen de herstructureringsfaciliteit een bedrag beschikbaar van 400 miljoen. Het bedrag dat per gemeente maximaal beschikbaar is, wordt gebaseerd op de taakstelling van de betreffende gemeente voor de sociale werkvoorziening. Onderstaand overzicht bevat de financiële gegevens voor de aanvraag (op basis van het macrobudget van 400 mln).

7 Blz. 7 gemeente cijfers SZW 2012 aandeel Bijdrage fonds totaal co-financiering Barneveld 112,85 0, Ede 436,84 0, Renkum 128,28 0, Scherpenzeel 12,24 0, Wageningen 147,09 0, overige gemeenten Totaal 837,30 0, Herstructureringsaanvraag Met de in de herstructureringsplan beschreven maatregelen is de doorontwikkeling van Permar tot een regionaal werkbedrijf dat voldoet aan de eisen van de toekomst nog niet volledig gerealiseerd. De in de herstructureringsaanvraag beschreven maatregelen hebben betrekking op de stappen die in ieder geval gezet moeten worden om een gezonde uitgangspositie voor Permar te creëren én die betrekking hebben op de veranderingen in de WSW(-doelgroep). Op basis van de business case voor het regionaal werkbedrijf wordt duidelijk welke investeringen in de komende jaren nog nodig zijn voor de doorontwikkeling van Permar tot een effectief en efficiënt regionaal werkbedrijf. Op een later moment kan, op basis van de uitgewerkte business case, een goede analyse gemaakt worden van de noodzakelijke aanvullende herstructureringskosten en de eventueel benodigde aanvullende bijdragen van de gemeenten. Cofinanciering 25% Voor de aanvraag van de herstructureringsfaciliteit is een gemeentelijke cofinanciering van 25% verplicht gesteld. Voor de vijf gemeenten samen gaat het om een bedrag van (zie voor bedragen per gemeente bovenstaand schema). In 2011 zijn reeds maatregelen genomen die bijdragen aan de herstructurering van Permar en het gerealiseerde resultaat, voor een bedrag van in totaal Een ander deel van de cofinanciering bestaat uit de inzet van ambtelijke medewerkers ( ) en de bekostiging van de inhuur van de externe begeleiding in het scenario-traject ( ). Op basis van de uitgewerkte businesscase worden in een latere fase besluiten genomen over noodzakelijke aanvullende investeringen in het regionaal werkbedrijf en daarmee samenhangende bijdragen van gemeenten. Over de hoogte van deze investering kunnen wij op dit moment nog geen uitspraken doen. Wel is het aannemelijk dat deze investeringen de resterende cofinanciering kunnen verantwoorden. Deze zullen dan naar rato van deelname in de gemeenschappelijke regeling op een later moment beschikbaar gesteld dienen te worden. Hierover wordt u geïnformeerd zodra de business case voor het regionaal werkbedrijf is opgesteld. Dit bevat dan tevens een voorstel over de definitieve besteding van de middelen uit de herstructureringsfaciliteit. 5. Het vervolg: business case voor het regionaal werkbedrijf In deze brief hebben wij beschreven dat de gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen willen samenwerken in een regionaal werkbedrijf. Dit bedrijf zet zich in voor zowel de WSW- als de WWnV-doelgroep. De gemeenten maken deze keuze op basis van het beschreven voorkeursmodel; in een business case wordt deze keuze nader uitgewerkt. De besteding van de middelen die van het rijk verkregen zijn in het kader van de herstructureringsfaciliteit WSW zal op basis van deze uitgewerkte businesscase definitief worden vastgesteld. Zodra de uitgewerkte businesscase gereed is, wordt u daarover geïnformeerd. Tevens zal bij die gelegenheid een voorstel worden gedaan voor eventuele aanvullende investeringen in het regionaal werkbedrijf. Indien deze investeringen de uit de herstructureringsfaciliteit beschikbare middelen overtreffen, doen wij u ook een voorstel voor de financiering daarvan.

Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april 2012

Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april 2012 Invoering Wet werken naar Vermogen Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen Voorkeursmodel Regionaal Werkbedrijf 13 april 2012 BMC 13 april 2012 M. Depla en P. Raaijmakers Projectnummer: Correspondentienummer:

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00167 gemeente WOERDEN Van College van Burgemeester en Wethouders Datum 8 mei 2012 Portefeuillehouders) : L.Ypma Portefeuille(s) : Sociale Zaken Contactpersoon : C. Drabik Tel.nr.

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Welkom Wet werken naar vermogen Herstructureringsplan sociale werkvoorziening Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Ergon Wet werken naar vermogen (1) één doel: meer mensen aan het werk, uitgaven terugdringen

Nadere informatie

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6 Raadsvergadering : 16 april 2012 Agendapunt : 6.d Registratienummer : 12.036 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : J. van Wijk E-mail : jvanwijk@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 3327

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0019 Rv. nr.: 12.0019 B&W-besluit d.d.: 6-3-2012 B&W-besluit nr.: 12.0194 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderwerp: Vernieuwde visie DZB en herstructureringsplan Wsw Aanleiding:

Nadere informatie

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 -

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 - Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - 2 - Inhoud presentatie 1. Inleiding: Berent Daan 2. Proces omvorming SW tot nu toe (Ronald van Wijk, Beleidsadviseur)

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Publiekszaken G. Smit (036) 539 9088 Verseon 14 mei 2012 Pagina 1/5 Parafen: Onderwerp Aanvraag Herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder Programma

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 332804 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2 Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Participatiewet Dilemma s beschut werken (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Inhoud Hoofdlijnen Participatiewet (uitloop 7-2) Regeeraccoord Brief 21-12 Contouren Participatiewet Conclusies uit deze

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Aanbiedingsnotitie aan de Raad

Aanbiedingsnotitie aan de Raad Aanbiedingsnotitie aan de Raad Betreft: Herstructureringsplan Wet Sociale Werkvoorziening Kop van Noord-Holland t.b.v. het indienen van de aanvraag bij de Commissie Herstructurering Wsw om in aanmerking

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De bezuinigingen op het

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Met het realiseren van vergaande intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid willen de gemeenten het volgende bereiken:

Met het realiseren van vergaande intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid willen de gemeenten het volgende bereiken: Raadsvergadering d.d. 31 mei 2011 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Regionale samenwerking sociale zekerheid. Behandelend ambtenaar: H. Capel Voorstel: 1. instemmen met de intentie verklaring

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Opinienota Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen heeft in oktober 2015

Nadere informatie

Even voorstellen. Jan Willem Scherpenzeel. Re-integratie innovator. GIEK Consultancy Menselijk, Fris, Pragmatisch, Resultaatgericht

Even voorstellen. Jan Willem Scherpenzeel. Re-integratie innovator. GIEK Consultancy Menselijk, Fris, Pragmatisch, Resultaatgericht Even voorstellen Jan Willem Scherpenzeel Re-integratie innovator GIEK Consultancy +31 6 23 83 86 74 1 Wat speelt er bij soza? 1. Herziening van de Wet werk en bijstand per januari 2012; 2. Forse bezuinigingen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

Strategische beleidskeuzen arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg

Strategische beleidskeuzen arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg Strategische beleidskeuzen arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg Kerkrade, 1 juli 2011 Martin Heekelaar Marlies Willemen Floris Bannink Dorrit de Jong 1 Opbouw Opdracht van WOZL aan Berenschot Veranderingen

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139 RIS.8139 BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING Per 1 januari 2017 wordt het beschut werken een wettelijke verplichting. In deze notitie geven we inzicht in de wijze waarop de gemeente Emmen invulling

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Bedoeling Bespreking en dicussie over: Invulling maatschappelijke participatie Invulling

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid!

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De maatschappij en overheid veranderen. De kern van de verandering is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Inleiding Beoogd effect

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:  Inleiding Beoogd effect Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Nummer: 8b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 17 april 2012 Aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Presentatie. en specifiek

Presentatie. en specifiek Presentatie Ontwikkeling Werk & Inkomen en specifiek Wet Werken Naar Vermogen T.b.v. raadsthemabijeenkomst 2011 Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Belangrijkste punten op gebied van werk en inkomen (vooral

Nadere informatie

Oss. In het vervolg van uw advies geeft u ons nog 12 adviezen, omdat volgens u een aantal zaken. r40472

Oss. In het vervolg van uw advies geeft u ons nog 12 adviezen, omdat volgens u een aantal zaken. r40472 GTTTnEENTE 1 Oss Stadsbele d Adviesraad Sociaal Domein Postbus 5 5340 BA Oss Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink Regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 8 oktober 2013 Landelijk Herziening sociale stelsel vanwege te hoge kosten => nieuwe

Nadere informatie

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Inhoud 1. Macrobudget gebundelde uitkering 2. Verdeelmodel gebundelde uitkering 3. Participatiemiddelen 4. LKS, LIV en mobiliteitsbonus 2 Macrobudget

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Menterwolde 19 april 2016

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Menterwolde 19 april 2016 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Menterwolde 19 april 2016 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Voortgang Hoe gaan we verder? Vragen ambitie versus

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanvraag herstructureringsfaciliteit sociale werkvoorziening

Raadsvoorstel Aanvraag herstructureringsfaciliteit sociale werkvoorziening Otidenverp Raadsvoorstel2012.0014387 Portefeuillehouder S. Bak Steiler Tijmen Smit Collegevergadering 3 april 2012 Raadsvergadering 1. Samenvatting Met de brief van 17 februari 2012 inzake de aanvraag

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK HERSTRUCTURERING WSW

PLAN VAN AANPAK HERSTRUCTURERING WSW PLAN VAN AANPAK HERSTRUCTURERING WSW Administratieve gegevens Opdrachtgever: Stuurgroep: Algemeen Bestuur WAVA/!GO Egbert Lichtenberg Kees Saarloos Pieter de Valk Dennis Simons Ambtelijk Vooroverleg Projectleiding:

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Notitie Toekomstige positie 1. Visienota Participatiewet WAVA binnen de Participatiewet

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Notitie Toekomstige positie 1. Visienota Participatiewet WAVA binnen de Participatiewet e informatie jurlijk oest* ro O V õ S plan. datum m 0-15 (H 0 i ō 3 N : JA i NEE Mjgwelijk I vertrc nee WW w ' Oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Ai Datum: 19 juni 2015 Nummer raadsnota: Bl.0150245 Onderwerp:

Nadere informatie

Dit document bevat het plan van aanpak om te komen tot de herstructureringsaanvraag bij het Rijk voor de Wsw voor 30 april 2012.

Dit document bevat het plan van aanpak om te komen tot de herstructureringsaanvraag bij het Rijk voor de Wsw voor 30 april 2012. Plan van aanpak aanvraag herstructurering Wsw regio Alkmaar 5 maart 2012 1. Inleiding Dit document bevat het plan van aanpak om te komen tot de herstructureringsaanvraag bij het Rijk voor de Wsw voor 30

Nadere informatie

Gluren bij de buren Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk

Gluren bij de buren Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk Gluren bij de buren Naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Werk Hélène Oppatja (Wethouder gemeente Alphen aan den Rijn) Marjolein Buis (Strategisch adviseur gemeente Alphen aan den Rijn) Floris Bannink

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van het collegebesluit betreffende het indienen van de aanvraag Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD

Nadere informatie

Niet in de bak. Maar aan de bak KAARTENBAK. Gemeente Kollumerland c.a. Anne Bronsema (beleidsadviseur)

Niet in de bak. Maar aan de bak KAARTENBAK. Gemeente Kollumerland c.a. Anne Bronsema (beleidsadviseur) Niet in de bak Maar aan de bak KAARTENBAK Gemeente Kollumerland c.a Anne Bronsema (beleidsadviseur) Inhoudsopgave Wetswijziging sociale zekerheid is meer dan alleen een wetswijziging 2 Wie komen naar de

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

MEMO. Stand van zaken Participatiewet aangelegenheden

MEMO. Stand van zaken Participatiewet aangelegenheden MEMO Stand van zaken Participatiewet aangelegenheden Algemeen Aan Werkkamer regio Gooi en Vechtstreek Datum 2 mei 2017 Vertrouwelijk Nee Kenmerk 17.0005716 Inleiding De Participatiewet is inmiddels twee

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) 34194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Regionale infobijeenkomst Opinienota uitvoering Participatiewet en WSW 15 juni Ester Biezen Regionaal transitiemanager Participatiewet

Regionale infobijeenkomst Opinienota uitvoering Participatiewet en WSW 15 juni Ester Biezen Regionaal transitiemanager Participatiewet Regionale infobijeenkomst Opinienota uitvoering Participatiewet en WSW 15 juni 2016 Ester Biezen Regionaal transitiemanager Participatiewet Planning tot nu toe? - Start Pilot IBN: okt 2014 - Regionale

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Werkdocument regionale aanpak Wet werken naar vermogen (Wwnv)

Werkdocument regionale aanpak Wet werken naar vermogen (Wwnv) Werkdocument regionale aanpak Wet werken naar vermogen (Wwnv) In deze notitie wordt aangegeven op welke wijze de portefeuillehouders arbeidsmarkt uit de regio Brabant-Noordoost-oost de regionale aanpak

Nadere informatie

Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015

Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015 Informatiebrief van het college 2015 nummer 1335 Gorinchem, 10 maart 2015 Onderwerp: Bedrijfsplan Uitvoeringsorganisatie Participatiewet regio AV Geachte leden van de raad, Inleiding Hierbij informeren

Nadere informatie