Evaluatie systematiek groslijsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie systematiek groslijsten"

Transcriptie

1 Evaluatie systematiek groslijsten Eenheid Advies & Control team Juridische zaken d.d. 2 juni 2016

2 PAGINA 2 VAN 9 Inleiding Het college heeft bij besluit van 27 augustus 2013 de beleidsregels inkoop en aanbesteding aangepast en de beleidsnotitie systematiek groslijsten vastgesteld. Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie heeft het college bij besluit van 11 februari 2014 de systematiek van de groslijsten aangepast. Deze evaluatie van de groslijstensystematiek heeft betrekking op de toepassing van de systematiek vanaf september 2013 tot en met december In het onderstaande wordt na de beschrijving van de systematiek beschreven op welke wijze de evaluatie heeft plaatsgevonden, wat de bevindingen zijn en welke aanbevelingen worden gedaan. Systematiek groslijsten Wat houd de systematiek van de groslijsten nu in? Bij onderhandse aanbestedingsprocedures moet een keuze worden gemaakt welke partijen worden uitgenodigd om een offerte uit te mogen brengen. Voor deze selectie heeft de gemeente Hoogeveen een systematiek opgesteld. De gemeente Hoogeveen heeft bij wijze van proef voor cultuur- en civieltechnische werken een groslijst opgesteld. De zes bedrijven die op de groslijst staan komen in principe in aanmerking om uitgenodigd te worden voor onderhandse aanbestedingen. Wanneer bedrijven goed presteren blijven ze op de groslijst staan. Bedrijven worden van de groslijst verwijderd als ze: - niet goed presteren; - drie keer bij een onderhandse aanbesteding niet als één van de beste twee inschrijvingen zijn geëindigd; of - niet meer te goeder trouw zijn. De bedrijven op de groslijsten hebben niet de zekerheid dat ze bij elke aanbesteding uitgenodigd worden om een offerte uit te brengen. De verdeling van de uitnodigingen wordt afgewisseld volgens de in de beleidsnota beschreven systematiek. Bedrijven die niet op de groslijst staan vermeld kunnen zich aanmelden bij de gemeente Hoogeveen. Wanneer ze voldoen aan de toetredingseisen worden ze geplaatst op de wachtlijst voor cultuur- en civieltechnische werken. Wanneer een bedrijf van de groslijst wordt verwijderd neemt een bedrijf uit de wachtlijst die positie over. Tussentijdse evaluatie Het college heeft bij besluit van 11 februari 2014 naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie de systematiek van de groslijsten aangepast. Naar aanleiding van het overleg met een vertegenwoordiging van HOC zijn de kwaliteitseisen (onderdeel van de toetredingseisen) verlicht, is de definitie van regionale bedrijvigheid komen te vervallen en zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd.

3 PAGINA 3 VAN 9 Evaluatiewijze Bij het collegebesluit van 27 augustus is aangegeven dat bij de evaluatie in elk geval moet worden ingegaan op de positie van zzp ers en startende ondernemers in verband met mogelijk uitsluiting in de eerste jaren. Daarnaast is vanuit het HOC verzocht om bij de evaluatie mee te nemen wat dit heeft betekend voor de lokale ondernemer en of de systematiek ook verbreed kan worden naar andere categorieën. Verder wordt bij deze evaluatie op basis van opgedane ervaringen ingegaan op de toepassing van de systematiek en de toetreding tot de wachtlijsten. De evaluatie gaat achtereenvolgens in op: - Toepassing systematiek; Hoe vaak toegepast Ervaring toepassing Positie zzp ers en startende ondernemingen - Toetreding tot de wachtlijsten Aanmeldingen wachtlijsten Toetredingseisen Positie zzp ers en startende ondernemingen Het evaluatiedeel wordt afgesloten met overige opmerkingen. Toepassing systematiek Hoe vaak toegepast In september 2013 is gestart met het toepassen van de systematiek. In het onderstaande overzicht is voor de meervoudig onderhandse aanbestedingen weer gegeven hoe vaak de systematiek is toegepast, hoe vaak de opdracht is afgerond en of de opdracht door een lokaal, regionaal of landelijk gevestigd bedrijf is uitgevoerd. Jaar Start Afgerond Lokaal* Regionaal** Landelijk *Binnen de gemeente Hoogeveen ** Binnen een straal van 50 kilometer vanaf Raadhuisplein 1 te Hoogeveen De groslijstsystematiek heeft als doel om op objectieve wijze partijen te selecteren om een offerte uit te brengen voor een opdracht. Aan die doelstelling wordt voldaan. Voor zover bekend zijn geen klachten ingediend over de wijze waarop de systematiek wordt toegepast. Wel is een aantal keren door ondernemers die op de wachtlijst staan geïnformeerd wanneer zij in aanmerking komen om offerte uit te mogen brengen.

4 PAGINA 4 VAN 9 In het onderstaande overzicht is voor de afgeronde meervoudig onderhandse aanbestedingen per categorie per jaar aangegeven hoe vaak de systematiek is toegepast. Categorie Bouw- en woonrijp maken Reconstructiewerken stedelijk gebied (riolering, straatwerk, asfalt, grondwerk) Reconstructiewerken stedelijk gebied (asfalt, grondwerk) Rioolvervanging of afkoppeling Groot onderhoud elementverhardingen Groot onderhoud asfaltverhardingen Baggerwerken Zoals uit bovenstaande overzicht(en) blijkt is de omvang van de projecten waarbij de systematiek kan worden toegepast beperkt. Dit heeft tot gevolg dat de bedrijven die op de wachtlijst staan niet snel in aanmerking komen om toe te treden tot de groslijst. Daarnaast blijkt dat voor Reconstructiewerk stedelijk gebied (asfalt, grondwerk) en Baggerwerken er geen opdrachten hebben aangediend. De verwachting is dat ook in de toekomst weinig opdrachten binnen deze categorie voor gaan komen. Aanbeveling 1: Schrap de categorieën Reconstructiewerk stedelijk gebied (asfalt, grondwerk) en Baggerwerken Voor reconstructiewerken stedelijk gebied (asfalt, grondwerk) kan voortaan gebruik worden gemaakt van de groslijst voor de categorie Reconstructiewerken stedelijk gebied (riolering, straatwerk, asfalt, grondwerk). Ervaring toepassing Nadat de opdracht is afgerond wordt aan de hand van een beoordelingsformulier nagegaan hoe het bedrijf heeft gepresteerd. Dit beoordelingsformulier wordt ingevuld door de gemeente en daarna voor gezien ondertekend door het bedrijf die de opdracht heeft uitgevoerd. Bij alle opdrachten heeft het uitvoerende bedrijven ruim hoger gescoord dan een 7,5. De bedrijven presteren goed. Er is dan ook geen bedrijf op basis van de beoordeling van de groslijst verwijderd vanwege slecht presteren. Bij één meervoudig onderhandse aanbesteding heeft een op de groslijst staand bedrijf geen offerte uitgebracht. Dit bedrijf heeft ook geen reactie gegeven waarom ze geen offerte hebben uitgebracht. Dit bedrijf is van de groslijst verwijderd. De groslijstsystematiek kent hier nog geen bepaling voor. Aanbeveling 2: Voeg toe dat een bedrijf van de groslijst kan worden verwijderd als deze na uitnodiging geen offerte uitbrengt Bij het toepassen van het beoordelingsformulier is gebleken dat de scoringsmethode voor verbetering vatbaar is. De opdracht wordt aan de hand van 7 onderdelen beoordeeld. Bij een aantal onderdelen is

5 PAGINA 5 VAN 9 het mogelijk te geven vaste cijfer zodanig beperkt dat er een zwart-wit beoordeling ontstaat en er onvoldoende ruimte is voor nuance. Aanbeveling 3: Pas de scoringsmethode van het beoordelingsformulier aan Het toepassen, monitoren en beheren van de groslijstsystematiek is arbeidsintensief. Daarnaast heeft het toepassen van de groslijstsystematiek geen toegevoegde waarde als de opdrachten niet een regelmatig terugkerend patroon hebben. Op dit moment beschikken we nog niet over een tool op basis waarvan we kunnen beoordelen of opdrachten binnen een bepaalde categorie een regelmatig terugkerend patroon hebben. De verwachting is dat de organisatie vanaf juli 2016 beschikt over een dergelijke tool. Als er meer inzicht is in de inkoopstromen kan, onder andere op basis van die informatie, de afweging worden gemaakt of het wenselijk is om de systematiek ook toe te passen op andere categorieën. Aanbeveling 4: Pas de groslijstsystematiek voorlopig nog niet toe op andere categorieën Positie zzp ers en startende ondernemer Voor enkelvoudige onderhandse aanbestedingen is gebleken dat de systematiek is gericht op het selecteren van bedrijven bij meervoudige onderhandse aanbestedingen. De systematiek is minder bruikbaar voor enkelvoudig onderhandse aanbestedingen. Het beleid dat enkelvoudig te verlenen opdrachten bij voorkeur aan lokale/regionale bedrijven wordt gegeven komt beter tot zijn recht door het niet toepassen van de groslijstensystematiek. Zo kan elk willekeurige bedrijf zich aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst, terwijl het beleid er juist op gericht is om deze opdrachten bij voorkeur aan een lokaal/regionaal bedrijf te gunnen. Daarnaast is vanwege het systeem met groslijsten en wachtlijsten het lastig voor een startende ondernemer om in aanmerking te komen voor het mogen uitbrengen van een offerte. Het niet beschikken over een systematiek geeft meer flexibiliteit om een startende ondernemen of een zzp er een offerte uit te kunnen laten brengen voor een opdracht. Aanbeveling 5: Pas de groslijstsystematiek niet toe bij enkelvoudig te verlenen opdrachten De proef heeft betrekking op cultuur- en civieltechnische werken. In het beleid is opgenomen dat bij opdrachten met een waarde tot de opdracht enkelvoudig verleend mag worden. Er is echter uit financiële overwegingen soms de behoefte om toch meerdere offertes op te vragen. Voorgesteld wordt om voor die gevallen het toepassen van de groslijstsystematiek niet verplicht te stellen ten behoeve van de toegankelijkheid van startende ondernemers. Aanbeveling 6: Sluit bij toepassing systematiek groslijsten aan bij in de beleidsregels opgenomen drempelbedragen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen

6 PAGINA 6 VAN 9 Toetreding tot de wachtlijsten Aanmeldingen wachtlijsten In het onderstaande overzicht is weergegeven hoeveel aanmeldingen we hebben ontvangen om toe te treden tot de wachtlijst en of er sprake is van een regionaal, lokaal of landelijk gevestigd bedrijf. Jaartal Lokaal Regionaal Landelijk Totaal Uit het overzicht blijkt dat zich ongeveer evenveel regionale als landelijke bedrijven aanmelden. De lokale bedrijven blijven hierbij achter. In het onderstaande overzicht is per categorie van de groslijst aangegeven hoeveel bedrijven zich hebben aangemeld. Eén bedrijf kan zich voor meerdere categorieën aanmelden. Daarnaast is aangegeven hoeveel bedrijven zich hebben aangemeld voor een nog niet bestaande categorie. Categorie Lokaal Regionaal Landelijk Totaal Bouw- en woonrijp maken Reconstructiewerken stedelijk gebied (riolering, straatwerk, asfalt, grondwerk) Reconstructiewerken stedelijk gebied (asfalt, grondwerk) Rioolvervanging of afkoppeling Groot onderhoud elementverhardingen Groot onderhoud asfaltverhardingen Baggerwerken Overig Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat we voornamelijk aanmeldingen hebben ontvangen van regionale en landelijke bedrijven en in veel mindere mate van lokale bedrijven. Voor de categorieën waarvoor de groslijstsystematiek wordt gehanteerd (Bouw- en woonrijp maken tot en met baggerwerken uit het bovenstaande overzicht) kan ook worden gesteld dat er geen lokale bedrijven zijn die dergelijke opdrachten kunnen realiseren. Volgens de systematiek staan 6 bedrijven op de groslijst. Aan de wachtlijst is geen limiet gesteld. Om te voorkomen dat bedrijven op de wachtlijst komen te staan zonder dat er een reëel zicht is om op de groslijst te komen, wordt voorgesteld om het aantal te maximeren op 6. Aanbeveling 7: Neem maximaal 6 bedrijven op in de wachtlijst

7 PAGINA 7 VAN 9 Toetredingseisen De toetredingseisen zijn bij de tussentijdse evaluatie in februari 2014 verlicht. Dat heeft niet geleid tot een toename van bedrijven die zich nadien hebben aangemeld als toetreder. Het verlichten van de toetredingseisen heeft geen effect gehad op het aantal bedrijven die zich hebben gemeld om toe te treden. Positie zzp ers en startende ondernemingen Bedrijven kunnen zich aanmelden bij de gemeente Hoogeveen. Er worden geen belemmeringen opgeworpen waardoor zij niet in aanmerking kunnen komen voor toetreding tot de groslijst c.q. wachtlijst. Voor startende ondernemers is het lastiger om in aanmerking te komen om een offerte uit te mogen brengen. Bij het onderdeel Toepassing systematiek is een voorstel opgenomen om de positie van de startende ondernemers te versterken. Overige opmerkingen Gezien de specifieke werkzaamheden binnen categorie Groot onderhoud asfaltverhardingen wordt voorgesteld om in paragraaf 3.1 als geschiktheidseis toe te voegen dat het bedrijf beschikt over een eigen asfaltset. Aanbeveling 8: Voeg voor de categorie Groot onderhoud asfaltverhardingen de geschiktheidseis toe dat het bedrijf beschikt over een eigen asfaltset In paragraaf 3.2 van de beschrijving van de groslijstsystematiek is een voorbeeld opgenomen over de uitwerking van de systematiek. Voorgesteld wordt om het voorbeeld te verduidelijken door eerst de casus te beschrijven en daarna te beschrijven wat de uitwerking hiervan is. Aanbeveling 9: Pas de beschrijving van het voorbeeld aan door eerst de casus en daarna de uitwerking ervan te beschrijven In paragraaf 3.2 van de beschrijving van de groslijstsystematiek staat beschreven wat de voordelen zijn voor bedrijven die zich op de groslijst bevinden. Onder 2. wordt aangegeven dat bij openbare aanbestedingen de kwalitatieve selectie van bedrijven die op de groslijst staan kan worden overgeslagen. Dat is te algemeen gesteld en kan geen stand houden in het kader van het gelijkheidsbeginsel. Voorgesteld wordt om deze passage te verwijderen. Aanbeveling 10: Verwijder voordeel 2 uit de beschrijving met voordelen voor bedrijven die zich op de groslijst bevinden In de beschrijving van de groslijstsystematiek staat niet eenduidig wat het gevolg is als een bedrijf van de groslijst wordt verwijderd. In paragraaf 3.2 staat namelijk dat een bedrijf die voor de 3 e keer wordt afgewezen wordt verplaatst naar de wachtlijst, terwijl in paragraaf 3.3 staat dat een bedrijf die van de groslijst wordt verwijderd zich weer kan aanmelden via de wachtlijst. Voorgesteld wordt om in de beschrijving eenduidig op te nemen dat een bedrijf die wordt verwijderd van de groslijst zich weer kan aanmelden via de wachtlijst.

8 PAGINA 8 VAN 9 Aanbeveling 11: Neem eenduidig in de beschrijving van de systematiek op dat een bedrijf die wordt verwijderd van de groslijst zich weer kan aanmelden via de wachtlijst Uit paragraaf 3.3 van de beschrijving van de groslijstsystematiek blijkt niet wat het gevolg is als een bedrijf failliet wordt verklaard. De beschrijving voorziet wel in een bepaling bij overnames. Voorgesteld wordt om in de beschrijving op te nemen dat een bedrijf bij faillissement van de groslijst wordt verwijderd. Aanbeveling 12: Voeg in de beschrijving toe dat een bedrijf bij faillissement van de groslijst wordt verwijderd Paragraaf 4 van de beschrijving van de groslijstsystematiek gaat in op de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Hoogeveen. Deze passage moet worden geactualiseerd om dat de algemene inkoopvoorwaarden in de tussentijd zijn aangepast. Aanbeveling 13: Actualiseer de alinea met betrekking tot de algemene inkoopvoorwaarden Conclusie Uit de evaluatie blijkt dat de groslijstsystematiek een goede methode is om op objectieve wijze partijen te selecteren om een offerte uit te mogen brengen voor opdrachten. Voor een aantal categorieën dienen zich weinig opdrachten aan. De partijen die de opdracht gegund krijgen presteren goed. De systematiek is minder goed toepasbaar voor enkelvoudig onderhandse aanbestedingen. Er hebben zich hoofdzakelijk regionaal en landelijk gevestigde bedrijven gemeld om te mogen toetreden tot de wachtlijst. De beschrijving van de groslijstsystematiek kan op een aantal onderdelen verbeterd en verduidelijkt worden. Overzicht aanbevelingen 1: Schrap de categorieën Reconstructiewerk stedelijk gebied (asfalt, grondwerk) en Baggerwerken 2: Voeg toe dat een bedrijf van de groslijst kan worden verwijderd als deze na uitnodiging geen offerte uitbrengt 3: Pas de scoringsmethode van het beoordelingsformulier aan 4: Pas de groslijstsystematiek voorlopig nog niet toe op andere categorieën 5: Pas de groslijstsystematiek niet toe bij enkelvoudig te verlenen opdrachten 6: Sluit bij toepassing systematiek groslijsten aan bij in de beleidsregels opgenomen drempelbedragen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen 7: Neem maximaal 6 bedrijven op in de wachtlijst. 8: Voeg voor de categorie Groot onderhoud asfaltverhardingen de geschiktheidseis toe dat het bedrijf beschikt over een eigen asfaltset 9: Pas de beschrijving van het voorbeeld aan door eerst de casus en daarna de uitwerking ervan te beschrijven 10: Verwijder voordeel 2 uit de beschrijving met voordelen voor bedrijven die zich op de groslijst bevinden

9 PAGINA 9 VAN 9 11: Neem eenduidig in de beschrijving van de systematiek op dat een bedrijf die wordt verwijderd van de groslijst zich weer kan aanmelden via de wachtlijst 12: Voeg in de beschrijving toe dat een bedrijf bij faillissement van de groslijst wordt verwijderd 13: Actualiseer de alinea met betrekking tot de algemene inkoopvoorwaarden

Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen

Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen Advies en Control, afdeling Juridische zaken 2 juni 2016 PAGINA 2 VAN 9 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Groslijsten 4 3. Procedure 5 3.1. Toetreding tot de wachtlijst

Nadere informatie

Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen

Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen Rogier Molenaar 26 januari 2014 PAGINA 2 VAN 9 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Groslijsten 4 3. Procedure 5 3.1. Toetreding tot de groslijst 5 3.2. Selectie uit

Nadere informatie

Uitnodigingsbeleid aanbestedingen systematiek groslijsten gemeente De Wolden

Uitnodigingsbeleid aanbestedingen systematiek groslijsten gemeente De Wolden Uitnodigingsbeleid aanbestedingen systematiek groslijsten gemeente De Wolden Advies en Control, afdeling Juridische zaken 23 mei 2017 PAGINA 2 VAN 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Groslijsten 4 3. Procedure

Nadere informatie

Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland t.a.v. civieltechnische - en cultuurtechnische werken

Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland t.a.v. civieltechnische - en cultuurtechnische werken Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland t.a.v. civieltechnische - en cultuurtechnische werken 1. Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van enkelvoudige en meervoudige onderhandse

Nadere informatie

Selectie systematiek lokale leveranciers Gemeente Dalfsen

Selectie systematiek lokale leveranciers Gemeente Dalfsen Selectie systematiek lokale leveranciers Gemeente Dalfsen Datum: 29-04-2016 Status: Definitief Inhoud Managementsamenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Selectielijsten... 4 2.1 Categorieën... 4 2.2 Procedure...

Nadere informatie

Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland t.a.v. civieltechnische - en cultuurtechnische werken

Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland t.a.v. civieltechnische - en cultuurtechnische werken Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland t.a.v. civieltechnische - en cultuurtechnische werken 1. Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van enkelvoudige en meervoudige onderhandse

Nadere informatie

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN I Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen in de Achterhoekse gemeenten, te weten Aalten, Bronckhorst,

Nadere informatie

Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal

Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal Systematiek groslijsten gebiedsontwikkeling De Brabantse Wal 1. Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van opdrachten in projecten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Brabantse

Nadere informatie

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN I Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen in de Achterhoekse gemeenten Montferland, Oost Gelre en

Nadere informatie

Groslijstmethodiek. IBOR gemeente Oss. Civiel- en cultuurtechnische werken

Groslijstmethodiek. IBOR gemeente Oss. Civiel- en cultuurtechnische werken Groslijstmethodiek IBOR gemeente Oss Civiel- en cultuurtechnische werken September 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 GROSLIJST... 4 3 PROCEDURE... 5 3.1 TOETREDEN TOT DE GROSLIJST EN WACHTLIJST...

Nadere informatie

Leidraad Groslijstmethodiek voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel en cultuurtechnische Werken

Leidraad Groslijstmethodiek voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel en cultuurtechnische Werken Leidraad Groslijstmethodiek voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel en cultuurtechnische Werken Gemeente Vlaardingen, Sectie Voorbereiding & Realisatie November 2016 Inleiding Deze leidraad

Nadere informatie

Procedure Groslijstmethodiek Universiteit Twente 2016

Procedure Groslijstmethodiek Universiteit Twente 2016 Procedure Groslijstmethodiek Universiteit Twente 2016 Versie: Definitief Kenmerk: FB15.1015/ST Datum: 25 februari 2016 Opgesteld door: Linda Pariente- Hofte Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Definities...

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Nadere invulling Marktsegment IBOR SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN GEMEENTE WESTLAND

Nadere invulling Marktsegment IBOR SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN GEMEENTE WESTLAND ** Nadere invulling Marktsegment IBOR SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN GEMEENTE WESTLAND 1 2 0 0 5 1 7 1 0 v e r s i e 2 6 m a a r t 2 0 1 5 Nadere invulling GROSLIJSTEN Gemeente Westland Pilot - Marktsegment Inrichting

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent Datum: 29082013 Afd.: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

NOTA AANBESTEDINGSBELEID. feb. 2005

NOTA AANBESTEDINGSBELEID. feb. 2005 NOTA AANBESTEDINGSBELEID feb. 2005 1. Leeswijzer Deze nota begint met definities. De begrippen werk, levering en dienst worden omschreven, alsmede de verschillende aanbestedingsprocedures. Daarna komen

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel *Z002CCA8D67* Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM G.A.J. Adams

Raadsvoorstel *Z002CCA8D67* Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM G.A.J. Adams Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM 2014 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder G.A.J. Adams Zaak- \ Documentnummer \ INT/G/13/02669 Beslispunten

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12 december Behandeld door: E. Koedam. Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12 december Behandeld door: E. Koedam. Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat. Raadsvoorstel Nummer: 169755 Behandeld door: E. Koedam Agendapunt: 12 december 2017 Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van de gemeenteraad is er bij

Nadere informatie

informatie Werkwijze uitnodigingen bij onderhandse aanbestedingen voor Bouw en Infra werkzaamheden Expertisecentrum EC

informatie Werkwijze uitnodigingen bij onderhandse aanbestedingen voor Bouw en Infra werkzaamheden Expertisecentrum EC informatie Expertisecentrum EC Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2457 www.zwolle.nl Werkwijze uitnodigingen bij onderhandse aanbestedingen voor Bouw en Infra werkzaamheden

Nadere informatie

Stadsbeheer Gemeente Almere. Status: Vrijgegeven door: DSO & AIB Datum: mei 2014 Auteur: W.M. Vos & D.R. van de Wetering Versie: definitief 1.

Stadsbeheer Gemeente Almere. Status: Vrijgegeven door: DSO & AIB Datum: mei 2014 Auteur: W.M. Vos & D.R. van de Wetering Versie: definitief 1. Notitie systematiek groslijsten en prestatiemeten voor de toegang tot onderhandse aanbestedingsprocedures gehouden door de afdeling Advies- en Ingenieursbureau van de gemeente Almere Stadsbeheer Gemeente

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Aanbesteding accountant VRHM

Aanbesteding accountant VRHM 2. 1. Samenvatting voorstel Het contract met de accountant (Deloitte) is per 31 december 2015 afgelopen. Daarom is een nieuwe (onderhandse) aanbesteding gestart om een partij te selecteren die vanaf het

Nadere informatie

BIJLAGE 1: OVERZICHT GROSLIJSTEN

BIJLAGE 1: OVERZICHT GROSLIJSTEN BIJLAGE 1: OVERZICHT GROSLIJSTEN Groen- en Civieltechnisch d.d. 18 april 2016 1 Bouwrijp, aanleg Riolering, Rioolherstel en Persleidingen met een geraamde opdrachtwaarde < 250.000,- [CPV=45100000-8] 2

Nadere informatie

Geachte OVZ-lid, Het invullen kost circa 5 10 minuten van uw tijd. Wij verzoeken u uw reactie in te sturen voor 4 december a.s.

Geachte OVZ-lid, Het invullen kost circa 5 10 minuten van uw tijd. Wij verzoeken u uw reactie in te sturen voor 4 december a.s. Geachte OVZ-lid, In de bijlage treft u een enquête aan t.b.v. het vraagstuk Aanbestedingen. Wij hebben binnen de OVZ diverse vragen/opmerkingen over dit onderwerp gekregen, waardoor wij het zinvol achten

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. Richtlijn aanbestedingen Ameland 1. Inleiding Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, diensten en leveringen boven én onder

Nadere informatie

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Introductie TenderCoach Adviseren, coachen en trainen ondernemers: Begeleiding van ondernemers bij

Nadere informatie

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen. RIS116033_07-MEI-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.1411 RIS 116033 AANBESTEDINGSRICHTLIJN GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: de Aanbestedingsrichtlijn gemeente

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 11 oktober 2016

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 11 oktober 2016 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00785 Onderwerp Opdrachtverlening aan AW Vessies Infra B.V. te Lisse voor het woonrijp maken van de hoofdinfra van fase 2 van woningbouwproject

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-049 Houten, 16 november 2009 Onderwerp: Actualisering Inkoop- en aanbestedingsbeleid Beslispunten: Onderstaande kaderstellende aspecten rondom het aangepaste

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen.

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen. Collegevoorstel Inleiding: Op 27.11.2007 heeft u kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. het Deltaplan inburgering en de gevolgen hiervan voor de gemeente en is door u het besluit genomen tot het aanbieden

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Brunssum niet eerlijk en niet objectief uitvoering

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 juni 2015 Nr. : 2015-58 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Advies 222. 1. Feiten

Advies 222. 1. Feiten Advies 222 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een opdracht met betrekking tot de inhuur van een mobiliteitsmanager gedurende 3 jaar voor 16-32 uur per week aanbesteed via de marktplaats van X. 1.2. X. is een

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Notitie systematiek groslijsten en prestatiemeten voor de toegang tot onderhandse aanbestedingsprocedures gehouden door de Gemeente Almere

Notitie systematiek groslijsten en prestatiemeten voor de toegang tot onderhandse aanbestedingsprocedures gehouden door de Gemeente Almere Notitie systematiek groslijsten en prestatiemeten voor de toegang tot onderhandse aanbestedingsprocedures gehouden door de Gemeente Almere Gemeente Almere Status: Vrijgegeven door: SBV Datum: januari 2016

Nadere informatie

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Aanbestedingsbeleid gemeente Dinkelland Aanbestedingen Hoe hoog zijn de jaarlijks gemeentelijke uitgaven en hoeveel procent hiervan bestaat uit aanbestedingen?

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis

Onderwerp: Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis svoorstel Onderwerp: Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Personeel, Juridische Zaken en Communicatie

Nadere informatie

Handleiding Marktplaats gemeente Enschede ICT

Handleiding Marktplaats gemeente Enschede ICT Handleiding Marktplaats gemeente Enschede ICT Doorgevoerde wijziging Paragraaf 3.2.2 Bij selectie van meerdere ondernemingen (minimaal 3 maximaal 5) is aangepast. Datum wijziging 1 juni 2015 Versie 1 juni

Nadere informatie

Selectie bij onderhands aanbesteden Met uitgebreide beschrijving groslijstmethodiek

Selectie bij onderhands aanbesteden Met uitgebreide beschrijving groslijstmethodiek Selectie bij onderhands aanbesteden Met uitgebreide beschrijving groslijstmethodiek INHOUDSOPGAVE 1 - Inleiding 2 - Verschillende methoden 3 - Verkenning 3.1 - Inkoopbeleid 3.2 - Beleidsdoelen 3.3 - Marktkennis

Nadere informatie

Advies 124. 1.2 In de selectiefase heeft beklaagde 23 aanmeldingen van gegadigden ontvangen, waaronder die van klager.

Advies 124. 1.2 In de selectiefase heeft beklaagde 23 aanmeldingen van gegadigden ontvangen, waaronder die van klager. Advies 124 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering van geschenken (bijvoorbeeld kerstpakketten en relatiegeschenken). 1.2 In de selectiefase

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota B&W-voorstel en besluitnota Domein d.d. B&W Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratie- 29-11-2016 datum Opsteller Bert Borggreve 24-1-2017 Portefeuille Sociale Wijkteams Registratienummer Bestuurlijk

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel. 16 september 2014. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Texel 16 september 2014 Adviseur inkoop Wilco van Schagen 1 Inkoop en aanbesteding Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2 Aanbestedingswet

Nadere informatie

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald:

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald: Advies 220 1. Feiten 1.1. Beklaagde is op 5 maart 2015 een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein. 1.2. In paragraaf 1.4 van het

Nadere informatie

HET DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM (DAS) Landelijk seminar inkoop Veiligheidsregio s 2017

HET DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM (DAS) Landelijk seminar inkoop Veiligheidsregio s 2017 HET DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM (DAS) Landelijk seminar inkoop Veiligheidsregio s 2017 Even voorstellen Schelte van Meerveld Inkoper voor Veiligheidsregio Utrecht Wat kom je halen? Programma Aanleiding aandacht

Nadere informatie

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding van het werkprogramma De Parken (GWW) gedaan op basis van de methodiek Rapid Circular Contracting.

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen

Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen. Adviseur inkoop Wilco van Schagen Inkoop en aanbesteding bij de gemeente Schagen Adviseur inkoop Wilco van Schagen 8 april 2014 Inkoop en aanbesteding gemeente Schagen Uitleg in twee delen: Aanbestedingswet 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Onderhandse aanbesteding van werken

Onderhandse aanbesteding van werken Onderhandse aanbesteding van werken Shortlisten en Prestatiemeten voor de afdeling Infraprojecten en Advies (IPA) Colofon Versie definitief 1.02 Datum 26 nov. 13 Auteur: Ronald Hulsebos Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 1 oktober 2015 Inhoud Nieuwe organisatie DJI Festival Forensische Zorg Van herschikking naar Incidentele Budgetophoging Nieuwe organisatie DJI Op 1 oktober 2015 start

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A.A. Buwalda AFDELING: FJZ - AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 26-11-2015 ONDERWERP: Wijziging bijlage

Nadere informatie

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk (Startformulier Inkoop en aanbestedingen) Omschrijving Naam van het project Het betreft een Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling Budgethouder Functie Afdeling Geraamde waarde excl. btw Begrotingspost

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Inkoopbeleid Voorgesteld besluit 1. Het inkoopbeleid vast te stellen. 2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid, vastgesteld op 11 december

Nadere informatie

Inkoop: definitie en regelgeving

Inkoop: definitie en regelgeving Inkoop: definitie en regelgeving Handboek Financiën Universiteit Leiden (juni 2011) Beheer: Goovert Schipprheijn (UFB/UIL), G.M.Schipperheijngm@vuw.leidenuniv.nl, tsl. 3304 Inhoud 1. Inkoop: definitie

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ambulant verwijderd Opgelost met het verwijderen van de term ambulant. Verblijfszorg en pleegzorg vallen onder de individuele

Ambulant verwijderd Opgelost met het verwijderen van de term ambulant. Verblijfszorg en pleegzorg vallen onder de individuele Vragen & opmerkingen Reactie werkgroep Gemeente moet in artikel 7, lid 1 onder b in plaats van of niet en staan??? Anders heeft de jeugdige al recht op een individuele voorziening als hij a, b of c aan

Nadere informatie

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Advies In de Selectieleidraad van 10 oktober 2014 is op pagina 14 en volgende bepaald:

Advies In de Selectieleidraad van 10 oktober 2014 is op pagina 14 en volgende bepaald: Advies 184 1. Feiten 1.1. Beklaagde houdt een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de selectie van de architect en constructeur voor een ten behoeve van de beklaagde te realiseren aanbouw

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan.

Collegevoorstel AANLEIDING. Te starten met de aanbesteding voor de Kersenbaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4339184 Opsteller : J.W. Vredenberg Telefoon : (033) 469 52 78 User-id : MEE3 Onderw erp Start aanbesteding Kersenbaan Voorstel: Te starten met de aanbesteding voor

Nadere informatie

GROSLIJSTENSYSTEMATIEK

GROSLIJSTENSYSTEMATIEK GROSLIJSTENSYSTEMATIEK BRUMMEN LOCHEM ZUTPHEN RIOOLREINIGING ONDERHOUD KUNSTWERKEN ROOIWERKZAAMHEDEN KLEIN ONDERHOUD ASFALT SLOOPWERKEN Versie 8 april 05 VERKEERSINSTALLATIES INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INKOOPBELEID LIEMERSE GEMEENTEN

INKOOPBELEID LIEMERSE GEMEENTEN De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht (NL). t.a.v.: dhr. B.M. Laarhoven. Tel.:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid CBO Meilân

Inkoop- en aanbestedingsbeleid CBO Meilân Inkoop- en aanbestedingsbeleid CBO Meilân Inkoop- en Aanbestedingsbeleid CBO Meilân Opgesteld: Sjoerd Seffinga Besproken: directieoverleg 7 juli 2016 Bespreken: auditcommissie 4 oktober 2016 Aanpassing:

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017

Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 Nummer : 10-04.2017 Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 Korte inhoud : In de verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten 2017 en de verordening jeugdhulp BMWE gemeenten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 21 juni 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 21 juni 2016 2.1.2 Toetreding nieuwe aanbieders voor Jeugdhulp en Wmo en geactualiseerde leidraden en raamovereenkomsten. 1 Dossier 405 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 405 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: G.A.F. van den Broek (wnmd. Hoofd Middelen) Behandelende afdeling: Directie Datum: 15-11-2011 NR. TITEL: procedure Handboek Inkoop en Aanbesteding KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie