Versie van 22/11/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie van 22/11/2010 0 890 710 712"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Versie van 22/11/ Contractnummer: Fax: Tussen Ikoula (Frankrijk), SAS (VNV) met euro aan kapitaal, gevestigd te , rue d Aguesseau in Boulogne Billancourt (Frankrijk), geregistreerd in RCS Nanterre onder het unieke nummer B , hier vertegenwoordigd door dhr., in hoedanigheid van Hierna "Ikoula" genoemd, enerzijds En De Klant, Vennootschap met. euro kapitaal, gevestigd te., Geregistreerd met het unieke nummer.. bij RCS., hier vertegenwoordigd door. in de hoedanigheid van Hierna "de Klant" genoemd, anderzijds, werd overeengekomen hetgeen volgt: 1 Algemene definities "Contract" verwijst naar onderhavig document, de aangehechte bijlagen en de toekomstige aanhangsels. "Begindatum" is de datum die in het contract wordt gespecificeerd, vanaf wanneer het Contract in werking treedt. "Duur" verwijst naar de duur van het Contract. "Vertrouwelijke informatie" verwijst naar alle documenten, materialen en andere informatie van technische of commerciële aard die Ikoula en de Klant uitwisselen om hun verplichtingen in het raam van onderhavig Contract te kunnen uitvoeren, en die elders niet beschikbaar zijn. "Dagen" verwijzen naar kalenderdagen. Alle dagen worden in kalenderdagen uitgedrukt tenzij anders vermeld. "Werkdagen": Alle dagen van maandag tot en met vrijdag, behalve nationale feestdagen.

2 "Openingsuren": Van 9.00 tot uur, zonder onderbreking, elke werkdag. "Partijen" betekenen Ikoula en de Klant. De term "Partij" zal worden gebruikt wanneer de context dit eist. "Bijdragen" zijn alle betaalbare bedragen zoals gespecificeerd in de Servicebestelling. "Servicebestelling" verwijst naar de documenten die de Partijen hebben ondertekend, en die de details geven van de prestaties die Ikoula levert, de duur van de Service, de prijzen en het betaalschema, en elke andere bepaling die de Partijen onderling afspreken. De bekrachtiging na betaling van een winkelkorfje op de website van Ikoula vormt een Servicebestelling. Alle Servicebestellingen zijn onderworpen aan de modaliteiten die in dit Contract worden bepaald. "DSCSE": "Dispositif Sécurisé de Création de Signature Electronique" of "beveiligde voorziening voor creatie van elektronische handtekening". Het betreft een hardware of software om de gegevens voor creatie van elektronische handtekening toe te passen (privécodeersleutel, eigen aan ondertekenaar), gecertificeerd door de DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'information of "centrale directie voor beveiliging van informatiesystemen") voor dit gebruik. "Gekwalificeerd Elektronisch Certificaat": een document in elektronische vorm dat de link tussen de gegevens voor handtekeningcontrole (openbare codeersleutels) en een ondertekenaar bevestigt, en voldoet aan de eisen van artikel 6 van het (Franse) Decreet van 30 maart "Beveiligde Elektronische Handtekening (BEH)": een elektronische handtekening die voldoet aan de volgende drie eisen: -eigen aan de ondertekenaar -gecreëerd met middelen die de ondertekenaar exclusief onder controle kan houden -een link garanderen met de handeling waarmee ze verbonden is, zodat elke latere wijziging aan de handeling opspoorbaar is. "Vermoeden van betrouwbaarheid": De eisen die verbonden zijn met het plaatsen van een elektronische handtekening die het vermoeden van betrouwbaarheid van het procedé van elektronische handtekening geniet, zijn de volgende: -de elektronische handtekening past een Beveiligde Elektronische Handtekening (BEH) toe -deze BEH moet zijn opgesteld met een "beveiligde voorziening voor creatie van elektronische handtekening" (DSCSE) -de controle van de (eenvoudige) Elektronische Handtekening moet steunen op het gebruik van een gekwalificeerd elektronisch certificaat. "Klantruimte": privéruimte van Klant die hij online op de website van de firma Ikoula kan betreden (http://www.ikoula.com of met informatie over de diensten die Ikoula levert.

3 "Internettoegang": Service waarmee abonnees toegang krijgen tot het internet en zijn verschillende diensten: , file-uitwisseling, software en meer in het algemeen gegevensuitwisseling via het internet. "Internet": netwerk van vele servers die op diverse plaatsen wereldwijd geïnstalleerd staan en onderling verbonden zijn via het telecommunicatienetwerk. "Ikoula-netwerk" verwijst naar het netwerk van routers, switches en communicatiekanalen die eigendom zijn van, of gecontroleerd worden door Ikoula, en die onder de merknaam "Ikoula" geëxploiteerd worden. "Klant": Elke volwassen natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Servicebestelling heeft ondertekend. "Identificator": term die in het algemeen verwijst naar het duo gebruikersnaam/wachtwoord en waarmee de Klant zich identificeert op het netwerk. "Services": de diensten die de Klant heeft besteld met één of meer Servicebestellingen. "SPAM": term die verwijst naar elektronische massacommunicatie, met name , die niet werd gevraagd door de bestemmelingen, en die publicitaire of oneerlijke bedoelingen heeft. "Software": software, softwarepakketten, databases, scripts, besturingssystemen die Ikoula en/of hun respectieve uitgevers ter beschikking stellen van de Klant in het raam van de Service. De lijst hiervan is opgenomen in de Bestelbon. "Systeemresources": opslagcapaciteit, RAM-geheugen en ROM-geheugen van de Server, evenals capaciteit van zijn processor; door Ikoula ter beschikking van de Klant gesteld in het raam van de Service. "Technische restricties": technische beperkingen voor gebruik en exploitatie van de Service, vastgelegd door Ikoula, met name met het oog op de kenmerken van de Server, het commercieel beleid van Ikoula, de technologische keuzes van Ikoula, de Systeemresources, de technologische ontwikkelingen enz. "Vast IP" of "IP-adres": adres in de vorm van een cijferreeks waarmee elke Server die op het internet aangesloten is, op unieke wijze geïdentificeerd kan worden. De toewijzing hiervan gebeurt exclusief door Ikoula aan de Klant, in het raam van de Service. "Bandbreedte": datatransmissiecapaciteit op het internet, meestal gespecificeerd in aantal bits per seconde. Het niveau hiervan wordt bepaald door Ikoula. "Verkeer": hoeveelheid computerdata dat de Klant verzendt of ontvangt op of van de Server en/of de Website. Het maandelijkse verkeer wordt gemeten in hoeveelheid getransfereerde data van en naar de Website of de Server van de Klant, en uitgedrukt in Megabyte (MB).

4 "Locatie": De specifieke ruimte binnen de Lokalen waar de Uitrustingen en Extra Uitrustingen zullen worden bewaard tijdens de duur van het Contract. (Deze ruimte kan indien nodig schriftelijk worden gewijzigd.) "Uitrustingen": De uitrustingen van de Klant die geïnstalleerd moeten worden op de Locatie, in voorkomend geval inclusief de Extra Uitrustingen, tenzij het Contract anders bepaalt. "Extra Uitrustingen": Elke uitrusting van de klant die de Partijen schriftelijk kwalificeren als Extra Uitrustingen, voor zover nodig. "Lokalen": Elke ruimte die door Ikoula wordt beheerd of die aangesloten is op het netwerk van Ikoula. "Rack": de kast die wordt geleverd door Ikoula (dat eigenaar blijft) of door de Klant, en die bestemd is om de Uitrustingen geheel of gedeeltelijk te bevatten. "Ikoula-infrastructuur": Elk systeem dat aan Ikoula toebehoort. Bv.: uitrusting voor elektriciteitsdistributie, uitrusting voor netwerkdistributie. 2 Voorwerp Onderhavig contract heeft als voorwerp de voorwaarden te definiëren waaronder de dienstverlener (Ikoula) zich ertoe verbindt om alle prestaties te leveren zoals gedefinieerd in de bijlagen. Elke bestelling van één of meer prestaties die de Klant online plaatst, houdt aanvaarding in zonder voorbehoud van dit Contract. Ikoula levert een service die hosting van een gedeeltelijk of volledig specifieke oplossing integreert, naast de eventuele huur van uitrustingen, hun aansluiting op het internet, eventueel de installatie en de configuratie van genoemde uitrustingen, installaties binnen de eigen lokalen zodat zijn Klanten de gelegenheid hebben om hun telecommunicatieapparatuur te plaatsen en te gebruiken en (in voorkomend geval) deze uitrustingen aan te sluiten op het Ikoula-systeem, evenals de supervisie en het onderhoud ervan volgens het serviceniveau dat gedefinieerd is in de Servicebestelling. 3 Contractuele documenten De volgende contractuele documenten (in dalende volgorde van prioriteit) gelden voor het onderhavige Contract: 1. De Servicebestelling(en) 2. De Bijzondere Voorwaarden voor de betrokken Service en de bijbehorende Bijlagen (zonder onderlinge volgorde van prioriteit) 3. De Algemene Voorwaarden en de bijbehorende Bijlagen (zonder onderlinge volgorde van prioriteit) 4. De Voorwaarden van Technische Restricties

5 Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen een of meer bepalingen in eender welke documenten, geldt de inhoud van het document met hogere rang. De algemene voorwaarden die voorrang krijgen zijn de recentste algemene voorwaarden, ondertekend door de Klant bij de ondertekening van de servicebestelling. Indien de services of de algemene voorwaarden worden gewijzigd, waarschuwt Ikoula de Klant via elektronische weg of aangetekende brief. De klant bevestigt zijn aanvaarding binnen een termijn van 30 dagen, langs elektronische weg of met een aangetekende brief. Bij ontstentenis van aanvaarding met elektronisch bewijs of met aangetekende brief (met ontvangstbevestiging) wordt ervan uitgegaan dat de Klant het contract heeft opgezegd in de 30 dagen die volgen op de kennisgeving van deze vraag tot aanvaarding. 3.1 Elektronische handtekening van de Contractuele Documenten of Handgeschreven Handtekening Elektronische handtekening Alle contractuele documenten worden elektronisch ondertekend door de klant, via een elektronisch certificaat dat wordt afgeleverd door een derde vertrouwenspersoon. Ikoula heeft in het raam van de elektronische handtekening van de contractuele documenten een beroep gedaan op een PSCE-operator (een dienstverlener voor elektronische certificatie) die ook "vertrouwensoperator" wordt genoemd. Deze operator heeft het gelijkvormigheidscertificaat voor de aflevering van gekwalificeerde certificaten verkregen: Gelijkvormigheid van de certificaten met de vereisten van artikel 6.I van het (Franse) decreet van 30 maart 2001 (inhoud van het gekwalificeerde certificaat) Gelijkvormigheid van het aanbod van de PSCE (dienstverlener voor elektronische certificatie) met de eisen van artikel 6.II van 30 maart 2001 (voorwaarden voor aflevering van het gekwalificeerde certificaat) Gelijkvormigheid van de infrastructuur, de organisatie en de procedures van de PSCE met de vereisten van de auditgids van de PSCE's (auditgids EGAP van de DCSSI) Gelijkvormigheid tegenover de aanbevelingen van de DCSSI aangaande coderingsmateriaal. De klant erkent nadrukkelijk erover geïnformeerd te zijn dat elektronisch ondertekende contracten of diensten dezelfde wettelijke waarde hebben als een papieren document, en aanvaardt zonder voorbehoud de dematerialisering van de documenten die Ikoula met de klant verbinden. Het procedé van elektronische handtekening geniet het vermoeden van betrouwbaarheid: de certificaten die worden uitgegeven voor ondertekening op het gekwalificeerd ondertekeningsniveau *** maken het mogelijk een handtekening te verkrijgen die het vermoeden van betrouwbaarheid geniet, in het raam van de Europese Richtlijn die werd omgezet in artikel van het burgerlijk wetboek (wet van 13 maart 2000) en het decreet van 30 maart 2001 betreffende de elektronische handtekening. Deze komen overeen met de Europese normatieve werkzaamheden van ETSI en CEN, die de vereisten van de Europese Richtlijn inzake elektronische handtekeningen technisch vertalen.

6 De PSCE levert en bewaart het bewijs van de elektronische documenten en de gelijkvormigheid met de reglementaire teksten: tijdsregistratie en archivering van de elektronische bewijsstukken. De documenten die de klant elektronisch ondertekend heeft, krijgen dus automatisch een elektronische tijdsregistratie en elektronische archivering. Om in de loop van het contract te kunnen profiteren van alle nieuwe diensten, of voor elke modernisering, moet de klant vooraf elektronisch de betreffende documenten ondertekenen. In het andere geval worden deze diensten niet geactiveerd bij een nieuwe bestelling, of worden ze ontbonden op vervaldag wat de vernieuwing van de prestaties aangaat. Het is verder ook mogelijk dat de klant in de loop van het contract elektronisch aanhangsels bij de algemene voorwaarden moet ondertekenen. In de hypothese dat de klant zou weigeren om elke nieuwe dienst of contractuele clausule elektronisch te ondertekenen, kan de Klant, in afwijking op de clausule "Duur Verlenging Opzegging" van de Algemene Voorwaarden, het contract opzeggen binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van de vraag tot elektronische ondertekening van genoemd document. De Bijlagen en bestekken moeten worden beschouwd als aanvullingen op de contractuele voorwaarden. Ze vormen op geen enkele wijze een beperking daarvan Handgeschreven Handtekening Alle contractuele documenten worden manueel ondertekend door de klant en door hem met de post aan Ikoula bezorgd. 4 De Services Elke bestelling die de Klant bij Ikoula plaatst, wordt geformaliseerd door de overlegging van een Servicebestelling die de kenmerken van de door Ikoula te leveren Service samenvat. De elektronische bezorging van de Servicebestelling door de Klant houdt de aanvaarding in, door de Klant, zonder voorbehoud noch beperking, van de onderhavige Algemene Voorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden die in voorkomend geval met de Service verbonden zijn. Bij de online bestelling zal de Klant vooraf geïnformeerd zijn over de algemene voorwaarden (en in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden). Deze zullen via elektronische handtekening gevalideerd en elektronisch gedagtekend en gearchiveerd zijn om het bewijs te leveren van de aanvaarding van genoemde voorwaarden door de klant. De bestellingen komen niet meer in aanmerking voor wijziging of zelfs annulatie, na ontvangst door Ikoula van de betaling met betrekking tot de aankoop van de Servicebestelling die het contract formaliseert.

7 Ikoula verbindt zich ertoe om volgens de bepalingen van onderhavig Contract en mits betaling van de Bijdragen, de Services te leveren die zijn gedefinieerd in de Servicebestelling, en dit met alle verschuldigde ijver en spoed. De Services kunnen op elk moment het voorwerp zijn van wijzigingen, variaties of uitbreidingen door Ikoula, met het voorbehoud dat deze wijzigingen de aard of de kwaliteit van de Services niet wezenlijk in gevaar zullen brengen, en evenmin het bedrag van de aan de Klant gefactureerde Bijdragen zullen verhogen. Worden beschouwd als niet-wezenlijke wijzigingen: Updating van software, tot gelijkvormigheid brengen van de systemen, wijziging van netwerk voor de dataversturing, wijziging van geografische site voor de hosting van de servers, vervanging van de hardware door een gelijkwaardige of superieure hardware met ander merk of model. Ikoula behoudt zich op elk moment het recht voor om alle dringende wijzigingen aan de Services aan te brengen die nodig zijn om veiligheids-, beveiligings- of alle andere redenen. Deze wijzigingen zouden de aard of de kwaliteit van de Services niet wezenlijk mogen aantasten. Ikoula zal de Klant zo snel mogelijk informeren over elke aldus aangebrachte wijziging aan de Services. Ikoula levert de Klant de Services volgens de bepalingen in de Servicebestelling(en), met het voorbehoud voor de bepalingen in onderhavig Contract. Elke extra service die de Partijen overeenkomen, zal het voorwerp zijn van een bijzondere Servicebestelling en in voorkomend geval extra Bijdragen. Onder voorbehoud van bijzondere, schriftelijke bepalingen die het voorwerp waren van een akkoord tussen de Partijen, zal de Klant instaan voor alle uitgaven of andere extra bedragen die Ikoula moet betalen als gevolg van de instructies van de Klant, het gebrek aan instructies, onjuiste informatie vanwege de Klant, vertragingen of eender welke oorzaak die toe te schrijven is aan de Klant, met inbegrip van elke wijziging aan specificaties of eisen. We herinneren eraan dat de firma Ikoula alleen gebonden is aan een middelenverplichting voor alle voorgestelde Services. 4.1 Service van Niveau 1 De services voor Klantondersteuning worden gekocht of zijn inbegrepen in de Bijdragen, volgens wat vastgesteld is in het bestek, de servicebestelling of elk ander element in het contract of in de bijlagen. De verstreken tijd boven de maandelijkse duur zoals aangegeven in het bestek, de servicebestelling of in elk ander element in het contract of in de bijlagen, wordt gefactureerd volgens een aanvullend bestek dat naar de klant wordt gestuurd en door hem bekrachtigd en ondertekend. De betaling moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden van het bestek of van de servicebestelling. De duur van de interventie van een ingenieur van Ikoula begint op het moment dat de Klant een rapport verstuurt via het Verwerkingssysteem voor oproepen van Ikoula-klanten en

8 eindigt met de voltooiing van alle opdrachten, met name de overlegging van de rapporten die de Klant heeft gevraagd, en de afsluiting van het dossier in het Verwerkingssysteem voor oproepen van Ikoula-klanten. Ongebruikte bijstandstijd verstrijkt aan het einde van elke maand en kan niet naar de volgende maanden worden verschoven. De Services van Support bij Klantondersteuning worden geleverd in elk geval waar aandacht van Ikoula voor de Uitrustingen vereist is. Voor de ingenieurs blijft het hier bij opvolging van de precieze instructies van de Klanten. De Klant is verantwoordelijk na afloop van deze Services (tenzij de ingenieur moedwil toont). Ikoula behoudt zich het recht voor om een interventie te weigeren indien de uitrustingen van de Klant niet correct te identificeren zijn of indien er een foutrisico is bij de Ikoula-ingenieur die belast is met de operatie. Deze weigering zal geen enkele terugbetaling vanwege Ikoula ten gunste van de Klant opleveren. 4.2 Services die verbonden zijn met een of meer specifieke servers De Service van Specifieke Hosting omvat standaard de installatie van de gehuurde Server in de hostingruimtes van Ikoula, de installatie en de parametrering van de Softwarepakketten, met uitzondering van de Website, de hosting van de Server binnen de infrastructuur van Ikoula, en de verbinding van de Server met het internet door de levering van Bandbreedte. De Server blijft eigendom van Ikoula dat het beheer en het hardwareonderhoud ervan verzorgt, met uitzondering van de Softwarepakketten en de Website die onder controle van de Klant blijven. Ikoula doet al het mogelijke om de werking van de Server, de Systeemresources en de fysieke aansluiting van de Server op het telecommunicatienetwerk van Ikoula optimaal te handhaven. Ikoula verbindt zich ertoe om in voorkomend geval de defecte elementen zo snel mogelijk te vervangen zonder de genoemde prestaties te factureren aan de Klant, tenzij de disfunctie van de Server en/of de Systeemresources te wijten is aan de Klant. Ikoula doet al het mogelijke om de constante stroomtoevoer voor de Server te garanderen en ervoor te zorgen dat de ventilatie en de luchtvochtigheid in de ruimte waar hij ondergebracht is, optimaal blijft. In alles wat voorafgaat, wordt eraan herinnerd dat Ikoula enkel gehouden is aan een middelenverbintenis. Ikoula levert diverse Systeemresources zoals beschreven in de Servicebestelling. Deze kunnen het voorwerp zijn van Technische Restricties. De Klant verklaart kennis genomen te hebben van de grenzen van de Systeemresources en van de Technische Restricties, en deze te begrijpen. De klant heeft de mogelijkheid het door hem gewenste aantal websites en domeinnamen te hosten met de beperking van de opslagcapaciteiten van de Server en de vermogens van de Systeemresources zoals beschreven in de Servicebestelling en van de Bandbreedte. 4.3 Services die verbonden zijn met het gebruik van IP-Adressen De Klant mag uitsluitend het/de vaste IP-adres(sen) gebruiken dat/die Ikoula hem heeft toegewezen. Het is de Klant formeel verboden op straffe van verbreking volgens de

9 voorwaarden in het artikel "Verbreking" in onderhavig contract de uitwisselingen of de werking van het internet of van het telecommunicatienet van Ikoula te hinderen of te blokkeren, meer bepaald door een IP-adres te gebruiken dat hem niet werd toegewezen. De Klant stelt zich bloot aan schorsing van de Service en aan de facturatie van de kosten voor interventie door het personeel van Ikoula. Ikoula behoudt zich de mogelijkheid voor, meer bepaald voor de continuïteitsbehoeften van de Service, om in overeenstemming met de voorwaarden die worden aangehaald in artikel 3 van de "contractuele documenten", het Vaste IP-Adres dat aan de Klant werd toegewezen, te wijzigen. 4.4 Service die verbonden is met de hosting van klantuitrustingen binnen zijn lokalen. Ikoula behoudt zich het recht voor om te eisen dat de hosting van de Uitrusting wordt overgebracht naar de binnenzijde van de perimeter van de site of naar een andere site die aangesloten is op het netwerk van Ikoula, nadat de Klant hierover schriftelijk ingelicht en gehoord is. Ikoula zal alle vereiste ijver en spoed aan de dag leggen om de aldus veroorzaakte hinder voor de activiteit van de Klant tot het minimum te beperken. Alle financiële kosten die deze overbrenging meebrengt, zijn ten laste van Ikoula. De Klant verwerft noch het recht op gebruik, noch enig ander recht op de Lokalen tijdens de duur van het Contract. De rechten van de Klant blijven beperkt tot de installatie, de opstelling en de werking van zijn Uitrusting in de ruimten die hem hiertoe werden toegewezen in de Lokalen, krachtens de Services die hij heeft gekocht. Deze Service omvat: De levering, door Ikoula, van ruimte(s) voor de Kasten, overeenkomstig de Servicebestelling, zodat de Klant er zijn Uitrustingen kan opstellen en doen werken binnen de Lokalen op de daartoe voorziene locatie; De levering van een aansluitingspunt voor stroomvoorziening (monofasig, beveiligd, 230 volt AC), dat maximaal watt per Kast levert (tenzij anders bepaald in de Servicebestelling). De AC-stroom (wisselstroom) zal permanent beschikbaar zijn op het aansluitingspunt van de Klanten, gemeten in de distributiekast ( Target voor stroombeschikbaarheid"). De levering van een UPS back-upsysteem op batterijen zal vermeld aansluitingspunt beveiligen. Redelijke inspanningen om de omgevingslucht op een temperatuur van 23 Celsius te handhaven op de plaats waar de Uitrustingen gesitueerd zijn, met een minimum van 13 Celsius en een maximum van 27 Celsius ("Temperatuurtarget"). Hiertoe zullen uitrustingen worden gebruikt die werden ontworpen om de vereiste temperatuur te handhaven zolang de buitentemperatuur zich situeert tussen 30 en -2 Celsius (verzadigd), op basis van een elektrische densiteit van 500 watt per vierkante meter. De levering van een branddetectie- en/of brandblussysteem. De levering van een gepaste verlichting binnen de lokalen. De verwijdering van alle rommel en afval uit de gezamenlijke delen van de lokalen. De Klant blijft echter verantwoordelijk voor eigen afval. Elke aansluiting op het Ikoula-Systeem moet (behalve indien hierboven anders vermeld) door personeel van Ikoula gerealiseerd worden.

10 Indien Ikoula zijn hoger bedoelde Stroombeschikbaarheid- of Temperatuurtargets niet bereikt in de loop van een kalendermaand, ontvangt de klant een creditpost die wordt berekend volgens de grootste graad van onbeschikbaarheid tussen elektriciteit en klimatisatie, en op basis van de maandelijkse vergoeding. Tussen 0% en 0,03%, 5% tegoed. Tussen 0,04% en 0,15%, 10% tegoed. Tussen 0,16% en 0,70%, 15% tegoed. Boven 0,71%, 20% tegoed. Voorbeeld: 5 uur onbeschikbaarheid betekent 5u./(24u. x 30dagen)= 0,69% onbeschikbaarheid of een tegoed van 15% van het bedrag van de maandelijkse factuur. De klant moet hiervoor binnen 10 dagen na het incident een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen om zijn recht op een tegoed te doen gelden. Het is ook aan de Klant om het bewijs te leveren van de onbeschikbaarheid. 4.5 Technische Restricties van de Services Het gebruik van de Service vormt het voorwerp van diverse Technische Restricties zoals vermeld op de website van Ikoula en/of in de Klantruimte. De Klant verklaart deze te kennen en te hebben bekrachtigd via elektronische handtekening. Hij verbindt zich ertoe om deze bepalingen op elk moment te respecteren. Dit geldt eveneens voor de updates ervan: hij verbindt zich ertoe om deze geregeld te raadplegen. Het komt derhalve aan de Klant toe om alle maatregelen te nemen om de Technische Restricties te respecteren. Elke wijziging aan de Technische Restricties zal per worden meegedeeld aan de klant. Hij moet de update bekrachtigen met een elektronische handtekening. Ikoula behoudt zich het recht voor om, bij herhaaldelijke niet-naleving van de Technische Restricties door de Klant, van rechtswege en met de Klant als enige schuldige, de levering van de Service stop te zetten, zonder dat de Klant volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van de door hem gestorte bedragen en/of enigerlei schadevergoeding kan eisen. Er is aan de Klant meegedeeld dat tenzij intekening op Extra Services de Service geen enkele prestatie bevat (i) van back-up van gegevens en/of Website, en (ii) van levering van een "firewall" die meer bepaald binnendringing door derden verhindert. Het komt derhalve aan de Klant toe om in voorkomend geval bij Ikoula of eender welke andere dienstenleverancier van zijn keuze in te tekenen op dit type prestatie. Ikoula dan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data en/of de Website van de Klant. Indien de klant zou intekenen op een back-upservice bij Ikoula, garandeert dit nog niet aan de klanten dat Ikoula op elk moment in staat zal zijn de integriteit van de data te waarborgen. Indien de klant zou intekenen op een firewallservice bij Ikoula, garandeert dit nog niet aan de klanten dat Ikoula op elk moment in staat zal zijn om alle binnendringing door derden te blokkeren. 5 Identificatie van de Klant 5.1 Verplichte informatie De klant "natuurlijke persoon" verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en volledig rechtsbekwaam te zijn.

11 De klant "rechtspersoon" verklaart correct geregistreerd en erkend te zijn als juridische persoonlijkheid door de bevoegde instanties van zijn Staat. De klant verbindt zich ertoe om zijn correcte gegevens over te maken aan Ikoula om toegang te krijgen tot de services. 5.2 Exacte en actuele aard van deze informatie De gegevens die de klant meedeelt, moeten correct zijn. Hij verbindt zich ertoe om een geldig adres en een geldig postadres te handhaven voor contactname, en er rekening mee te houden dat de facturen, aanmaningen en alle informatie aangaande de Ikoula-services elektronisch wordt verstuurd. De updating van informatie gebeurt in de klantinterface via de Identificatoren die bij de intekening via worden bezorgd. Ikoula kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die de klant en/of derden zouden kunnen ondergaan in de hypothese dat de klant zou vergeten om wijzigingen te melden aan Ikoula. De klant kan meer bepaald Ikoula niet aansprakelijk stellen voor schade die zou voortvloeien uit een onderbreking van de Service die zelf zou voortvloeien uit nietontvangst en niet-betaling van een factuur of een aanmaning doordat een adres of postadres niet geldig zou zijn. 6 Verplichtingen van de Klant 6.1 Algemene Verplichtingen De Klant verbindt zich ertoe om nauwkeurig alle noodzakelijke informatie, materiaal of bijstand te leveren die Ikoula zou eisen om de Serviceverlening tot een goed einde te brengen. De Klant verbindt zich ertoe om aan Ikoula alle Bijdragen te betalen die hij verschuldigd is in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig Contract. De Klant heeft geen enkel recht op alle uitrusting die Ikoula levert, tenzij het recht om deze uitrusting te gebruiken, in volle respect voor de gebruiksbepalingen, en dit gedurende de aangegeven duur en voor zover hij zijn betalingen heeft voldaan. De Klant verklaart de kenmerken en de werking van het internet en van de Service te kennen. De Klant verklaart te beschikken over de nodige hardware, software, deskundigheid en in voorkomend geval het nodige personeel voor gebruik van de Service. Hij garandeert dat hij de Service in overeenstemming met de specificaties ervan zal gebruiken, zonder dat dit gebruik enige schade zal toebrengen aan de door Ikoula geleverde hardware en software. De klant verbindt zich ertoe, in het kader van de wetgeving op de televerkoop, de bepalingen van artikel 1369 van het burgerlijk wetboek evenals de bepalingen van het wetboek op de consumptie te respecteren. 6.2 Verplichtingen van de klant in zijn hoedanigheid van producent van gegevens De klant is producent van gegevens van alle aard, opgeslagen en verspreid op zijn Services. Hij verbindt zich ertoe over alle noodzakelijke vergunningen te beschikken voor de opslag en verspreiding ervan. De Klant verplicht zichzelf ertoe om maximaal 48 uur vóór de laatste dag van de hostingprestatie over te gaan tot recuperatie van zijn gegevens. Hij verplicht zichzelf

12 ertoe om in zijn hoedanigheid van gegevensproducent gedurende de hele duur van het contract geregeld zijn gegevens te back-uppen. Bescherming van gegevens van persoonlijke aard: elke klant kan aan Ikoula vragen hem de nominatieve informatie over hem mee te delen. Hij kan deze in voorkomend geval laten rechtzetten, in overeenstemming met wet nr van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden. Krachtens wet nr van 1 augustus 2000 kunnen de gegevens die de klant heeft meegedeeld, op eis van de gerechtelijke overheden meegedeeld worden. De hosting van sites impliceert de verplichting voor de klant om zich permanent te identificeren en om de informatie-elementen die de geldende wetten hiervoor voorzien (met name de wet van 30 september 1986 en de bepalingen met betrekking tot televerkoop), constant toegankelijk te houden. De klant verplicht zichzelf om over te gaan tot alle verklaringen rond verwerking van nominatieve informatie zoals voorzien in de wet op "informatica, bestanden en vrijheid" van 6 januari 1978 en meer in het algemeen te voldoen aan de verplichtingen die genoemde wet specificeert, meer bepaald door in te staan voor de veiligheid van deze gegevens. De klant verplicht zichzelf ertoe om de uitoefening van het recht op antwoord krachtens artikel 6 van de wet van 29 juli 1982 op de audiovisuele communicatie toe te staan binnen acht dagen die volgen op de datum van uitzending van de boodschap met de inhoud die de aanleiding is voor het recht van antwoord. De klant verbindt zich ertoe zich te voegen naar de reeds geldende en de in de toekomst uitgevaardigde wetten in Frankrijk en het buitenland en, volgens de gebruiken van het internet, en derhalve: -zonder dat deze lijst exhaustief zou zijn: de wetten te respecteren inzake de audiovisuele communicatiediensten, de verwerking van nominatieve gegevens, de bescherming van minderjarigen, het respect voor de menselijke persoon, de intellectuele eigendom, het merkenrecht en het brevettenrecht, de elektronische handel, de reclame. In het algemeen onthoudt hij zich van elke opslag of verspreiding van gegevens van elke aard die de rechten van derden kunnen aantasten, een inbreuk kunnen zijn op een geldende wet; -hij zal zich in het bijzonder onthouden van spamming, hetzij de verzending van grootschalige verzending van ongevraagde commerciële of publicitaire mails, evenals de opslag of verspreiding van gegevens van pornografische, gewelddadige, obscene aard of die aansporen tot raciale of religieuze haat. Bescherming van minderjarigen: Ikoula waarschuwt de personen met ouderlijke macht tegen de diversiteit en de aard van inhouden en diensten die toegankelijk zijn op de verschillende sites van Ikoula en meer bepaald aangaande videogames: deze kunnen minderjarigen schade toebrengen.

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie