Versie van 22/11/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie van 22/11/2010 0 890 710 712"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Versie van 22/11/ Contractnummer: Fax: Tussen Ikoula (Frankrijk), SAS (VNV) met euro aan kapitaal, gevestigd te , rue d Aguesseau in Boulogne Billancourt (Frankrijk), geregistreerd in RCS Nanterre onder het unieke nummer B , hier vertegenwoordigd door dhr., in hoedanigheid van Hierna "Ikoula" genoemd, enerzijds En De Klant, Vennootschap met. euro kapitaal, gevestigd te., Geregistreerd met het unieke nummer.. bij RCS., hier vertegenwoordigd door. in de hoedanigheid van Hierna "de Klant" genoemd, anderzijds, werd overeengekomen hetgeen volgt: 1 Algemene definities "Contract" verwijst naar onderhavig document, de aangehechte bijlagen en de toekomstige aanhangsels. "Begindatum" is de datum die in het contract wordt gespecificeerd, vanaf wanneer het Contract in werking treedt. "Duur" verwijst naar de duur van het Contract. "Vertrouwelijke informatie" verwijst naar alle documenten, materialen en andere informatie van technische of commerciële aard die Ikoula en de Klant uitwisselen om hun verplichtingen in het raam van onderhavig Contract te kunnen uitvoeren, en die elders niet beschikbaar zijn. "Dagen" verwijzen naar kalenderdagen. Alle dagen worden in kalenderdagen uitgedrukt tenzij anders vermeld. "Werkdagen": Alle dagen van maandag tot en met vrijdag, behalve nationale feestdagen.

2 "Openingsuren": Van 9.00 tot uur, zonder onderbreking, elke werkdag. "Partijen" betekenen Ikoula en de Klant. De term "Partij" zal worden gebruikt wanneer de context dit eist. "Bijdragen" zijn alle betaalbare bedragen zoals gespecificeerd in de Servicebestelling. "Servicebestelling" verwijst naar de documenten die de Partijen hebben ondertekend, en die de details geven van de prestaties die Ikoula levert, de duur van de Service, de prijzen en het betaalschema, en elke andere bepaling die de Partijen onderling afspreken. De bekrachtiging na betaling van een winkelkorfje op de website van Ikoula vormt een Servicebestelling. Alle Servicebestellingen zijn onderworpen aan de modaliteiten die in dit Contract worden bepaald. "DSCSE": "Dispositif Sécurisé de Création de Signature Electronique" of "beveiligde voorziening voor creatie van elektronische handtekening". Het betreft een hardware of software om de gegevens voor creatie van elektronische handtekening toe te passen (privécodeersleutel, eigen aan ondertekenaar), gecertificeerd door de DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'information of "centrale directie voor beveiliging van informatiesystemen") voor dit gebruik. "Gekwalificeerd Elektronisch Certificaat": een document in elektronische vorm dat de link tussen de gegevens voor handtekeningcontrole (openbare codeersleutels) en een ondertekenaar bevestigt, en voldoet aan de eisen van artikel 6 van het (Franse) Decreet van 30 maart "Beveiligde Elektronische Handtekening (BEH)": een elektronische handtekening die voldoet aan de volgende drie eisen: -eigen aan de ondertekenaar -gecreëerd met middelen die de ondertekenaar exclusief onder controle kan houden -een link garanderen met de handeling waarmee ze verbonden is, zodat elke latere wijziging aan de handeling opspoorbaar is. "Vermoeden van betrouwbaarheid": De eisen die verbonden zijn met het plaatsen van een elektronische handtekening die het vermoeden van betrouwbaarheid van het procedé van elektronische handtekening geniet, zijn de volgende: -de elektronische handtekening past een Beveiligde Elektronische Handtekening (BEH) toe -deze BEH moet zijn opgesteld met een "beveiligde voorziening voor creatie van elektronische handtekening" (DSCSE) -de controle van de (eenvoudige) Elektronische Handtekening moet steunen op het gebruik van een gekwalificeerd elektronisch certificaat. "Klantruimte": privéruimte van Klant die hij online op de website van de firma Ikoula kan betreden (http://www.ikoula.com of met informatie over de diensten die Ikoula levert.

3 "Internettoegang": Service waarmee abonnees toegang krijgen tot het internet en zijn verschillende diensten: , file-uitwisseling, software en meer in het algemeen gegevensuitwisseling via het internet. "Internet": netwerk van vele servers die op diverse plaatsen wereldwijd geïnstalleerd staan en onderling verbonden zijn via het telecommunicatienetwerk. "Ikoula-netwerk" verwijst naar het netwerk van routers, switches en communicatiekanalen die eigendom zijn van, of gecontroleerd worden door Ikoula, en die onder de merknaam "Ikoula" geëxploiteerd worden. "Klant": Elke volwassen natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Servicebestelling heeft ondertekend. "Identificator": term die in het algemeen verwijst naar het duo gebruikersnaam/wachtwoord en waarmee de Klant zich identificeert op het netwerk. "Services": de diensten die de Klant heeft besteld met één of meer Servicebestellingen. "SPAM": term die verwijst naar elektronische massacommunicatie, met name , die niet werd gevraagd door de bestemmelingen, en die publicitaire of oneerlijke bedoelingen heeft. "Software": software, softwarepakketten, databases, scripts, besturingssystemen die Ikoula en/of hun respectieve uitgevers ter beschikking stellen van de Klant in het raam van de Service. De lijst hiervan is opgenomen in de Bestelbon. "Systeemresources": opslagcapaciteit, RAM-geheugen en ROM-geheugen van de Server, evenals capaciteit van zijn processor; door Ikoula ter beschikking van de Klant gesteld in het raam van de Service. "Technische restricties": technische beperkingen voor gebruik en exploitatie van de Service, vastgelegd door Ikoula, met name met het oog op de kenmerken van de Server, het commercieel beleid van Ikoula, de technologische keuzes van Ikoula, de Systeemresources, de technologische ontwikkelingen enz. "Vast IP" of "IP-adres": adres in de vorm van een cijferreeks waarmee elke Server die op het internet aangesloten is, op unieke wijze geïdentificeerd kan worden. De toewijzing hiervan gebeurt exclusief door Ikoula aan de Klant, in het raam van de Service. "Bandbreedte": datatransmissiecapaciteit op het internet, meestal gespecificeerd in aantal bits per seconde. Het niveau hiervan wordt bepaald door Ikoula. "Verkeer": hoeveelheid computerdata dat de Klant verzendt of ontvangt op of van de Server en/of de Website. Het maandelijkse verkeer wordt gemeten in hoeveelheid getransfereerde data van en naar de Website of de Server van de Klant, en uitgedrukt in Megabyte (MB).

4 "Locatie": De specifieke ruimte binnen de Lokalen waar de Uitrustingen en Extra Uitrustingen zullen worden bewaard tijdens de duur van het Contract. (Deze ruimte kan indien nodig schriftelijk worden gewijzigd.) "Uitrustingen": De uitrustingen van de Klant die geïnstalleerd moeten worden op de Locatie, in voorkomend geval inclusief de Extra Uitrustingen, tenzij het Contract anders bepaalt. "Extra Uitrustingen": Elke uitrusting van de klant die de Partijen schriftelijk kwalificeren als Extra Uitrustingen, voor zover nodig. "Lokalen": Elke ruimte die door Ikoula wordt beheerd of die aangesloten is op het netwerk van Ikoula. "Rack": de kast die wordt geleverd door Ikoula (dat eigenaar blijft) of door de Klant, en die bestemd is om de Uitrustingen geheel of gedeeltelijk te bevatten. "Ikoula-infrastructuur": Elk systeem dat aan Ikoula toebehoort. Bv.: uitrusting voor elektriciteitsdistributie, uitrusting voor netwerkdistributie. 2 Voorwerp Onderhavig contract heeft als voorwerp de voorwaarden te definiëren waaronder de dienstverlener (Ikoula) zich ertoe verbindt om alle prestaties te leveren zoals gedefinieerd in de bijlagen. Elke bestelling van één of meer prestaties die de Klant online plaatst, houdt aanvaarding in zonder voorbehoud van dit Contract. Ikoula levert een service die hosting van een gedeeltelijk of volledig specifieke oplossing integreert, naast de eventuele huur van uitrustingen, hun aansluiting op het internet, eventueel de installatie en de configuratie van genoemde uitrustingen, installaties binnen de eigen lokalen zodat zijn Klanten de gelegenheid hebben om hun telecommunicatieapparatuur te plaatsen en te gebruiken en (in voorkomend geval) deze uitrustingen aan te sluiten op het Ikoula-systeem, evenals de supervisie en het onderhoud ervan volgens het serviceniveau dat gedefinieerd is in de Servicebestelling. 3 Contractuele documenten De volgende contractuele documenten (in dalende volgorde van prioriteit) gelden voor het onderhavige Contract: 1. De Servicebestelling(en) 2. De Bijzondere Voorwaarden voor de betrokken Service en de bijbehorende Bijlagen (zonder onderlinge volgorde van prioriteit) 3. De Algemene Voorwaarden en de bijbehorende Bijlagen (zonder onderlinge volgorde van prioriteit) 4. De Voorwaarden van Technische Restricties

5 Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen een of meer bepalingen in eender welke documenten, geldt de inhoud van het document met hogere rang. De algemene voorwaarden die voorrang krijgen zijn de recentste algemene voorwaarden, ondertekend door de Klant bij de ondertekening van de servicebestelling. Indien de services of de algemene voorwaarden worden gewijzigd, waarschuwt Ikoula de Klant via elektronische weg of aangetekende brief. De klant bevestigt zijn aanvaarding binnen een termijn van 30 dagen, langs elektronische weg of met een aangetekende brief. Bij ontstentenis van aanvaarding met elektronisch bewijs of met aangetekende brief (met ontvangstbevestiging) wordt ervan uitgegaan dat de Klant het contract heeft opgezegd in de 30 dagen die volgen op de kennisgeving van deze vraag tot aanvaarding. 3.1 Elektronische handtekening van de Contractuele Documenten of Handgeschreven Handtekening Elektronische handtekening Alle contractuele documenten worden elektronisch ondertekend door de klant, via een elektronisch certificaat dat wordt afgeleverd door een derde vertrouwenspersoon. Ikoula heeft in het raam van de elektronische handtekening van de contractuele documenten een beroep gedaan op een PSCE-operator (een dienstverlener voor elektronische certificatie) die ook "vertrouwensoperator" wordt genoemd. Deze operator heeft het gelijkvormigheidscertificaat voor de aflevering van gekwalificeerde certificaten verkregen: Gelijkvormigheid van de certificaten met de vereisten van artikel 6.I van het (Franse) decreet van 30 maart 2001 (inhoud van het gekwalificeerde certificaat) Gelijkvormigheid van het aanbod van de PSCE (dienstverlener voor elektronische certificatie) met de eisen van artikel 6.II van 30 maart 2001 (voorwaarden voor aflevering van het gekwalificeerde certificaat) Gelijkvormigheid van de infrastructuur, de organisatie en de procedures van de PSCE met de vereisten van de auditgids van de PSCE's (auditgids EGAP van de DCSSI) Gelijkvormigheid tegenover de aanbevelingen van de DCSSI aangaande coderingsmateriaal. De klant erkent nadrukkelijk erover geïnformeerd te zijn dat elektronisch ondertekende contracten of diensten dezelfde wettelijke waarde hebben als een papieren document, en aanvaardt zonder voorbehoud de dematerialisering van de documenten die Ikoula met de klant verbinden. Het procedé van elektronische handtekening geniet het vermoeden van betrouwbaarheid: de certificaten die worden uitgegeven voor ondertekening op het gekwalificeerd ondertekeningsniveau *** maken het mogelijk een handtekening te verkrijgen die het vermoeden van betrouwbaarheid geniet, in het raam van de Europese Richtlijn die werd omgezet in artikel van het burgerlijk wetboek (wet van 13 maart 2000) en het decreet van 30 maart 2001 betreffende de elektronische handtekening. Deze komen overeen met de Europese normatieve werkzaamheden van ETSI en CEN, die de vereisten van de Europese Richtlijn inzake elektronische handtekeningen technisch vertalen.

6 De PSCE levert en bewaart het bewijs van de elektronische documenten en de gelijkvormigheid met de reglementaire teksten: tijdsregistratie en archivering van de elektronische bewijsstukken. De documenten die de klant elektronisch ondertekend heeft, krijgen dus automatisch een elektronische tijdsregistratie en elektronische archivering. Om in de loop van het contract te kunnen profiteren van alle nieuwe diensten, of voor elke modernisering, moet de klant vooraf elektronisch de betreffende documenten ondertekenen. In het andere geval worden deze diensten niet geactiveerd bij een nieuwe bestelling, of worden ze ontbonden op vervaldag wat de vernieuwing van de prestaties aangaat. Het is verder ook mogelijk dat de klant in de loop van het contract elektronisch aanhangsels bij de algemene voorwaarden moet ondertekenen. In de hypothese dat de klant zou weigeren om elke nieuwe dienst of contractuele clausule elektronisch te ondertekenen, kan de Klant, in afwijking op de clausule "Duur Verlenging Opzegging" van de Algemene Voorwaarden, het contract opzeggen binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van de vraag tot elektronische ondertekening van genoemd document. De Bijlagen en bestekken moeten worden beschouwd als aanvullingen op de contractuele voorwaarden. Ze vormen op geen enkele wijze een beperking daarvan Handgeschreven Handtekening Alle contractuele documenten worden manueel ondertekend door de klant en door hem met de post aan Ikoula bezorgd. 4 De Services Elke bestelling die de Klant bij Ikoula plaatst, wordt geformaliseerd door de overlegging van een Servicebestelling die de kenmerken van de door Ikoula te leveren Service samenvat. De elektronische bezorging van de Servicebestelling door de Klant houdt de aanvaarding in, door de Klant, zonder voorbehoud noch beperking, van de onderhavige Algemene Voorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden die in voorkomend geval met de Service verbonden zijn. Bij de online bestelling zal de Klant vooraf geïnformeerd zijn over de algemene voorwaarden (en in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden). Deze zullen via elektronische handtekening gevalideerd en elektronisch gedagtekend en gearchiveerd zijn om het bewijs te leveren van de aanvaarding van genoemde voorwaarden door de klant. De bestellingen komen niet meer in aanmerking voor wijziging of zelfs annulatie, na ontvangst door Ikoula van de betaling met betrekking tot de aankoop van de Servicebestelling die het contract formaliseert.

7 Ikoula verbindt zich ertoe om volgens de bepalingen van onderhavig Contract en mits betaling van de Bijdragen, de Services te leveren die zijn gedefinieerd in de Servicebestelling, en dit met alle verschuldigde ijver en spoed. De Services kunnen op elk moment het voorwerp zijn van wijzigingen, variaties of uitbreidingen door Ikoula, met het voorbehoud dat deze wijzigingen de aard of de kwaliteit van de Services niet wezenlijk in gevaar zullen brengen, en evenmin het bedrag van de aan de Klant gefactureerde Bijdragen zullen verhogen. Worden beschouwd als niet-wezenlijke wijzigingen: Updating van software, tot gelijkvormigheid brengen van de systemen, wijziging van netwerk voor de dataversturing, wijziging van geografische site voor de hosting van de servers, vervanging van de hardware door een gelijkwaardige of superieure hardware met ander merk of model. Ikoula behoudt zich op elk moment het recht voor om alle dringende wijzigingen aan de Services aan te brengen die nodig zijn om veiligheids-, beveiligings- of alle andere redenen. Deze wijzigingen zouden de aard of de kwaliteit van de Services niet wezenlijk mogen aantasten. Ikoula zal de Klant zo snel mogelijk informeren over elke aldus aangebrachte wijziging aan de Services. Ikoula levert de Klant de Services volgens de bepalingen in de Servicebestelling(en), met het voorbehoud voor de bepalingen in onderhavig Contract. Elke extra service die de Partijen overeenkomen, zal het voorwerp zijn van een bijzondere Servicebestelling en in voorkomend geval extra Bijdragen. Onder voorbehoud van bijzondere, schriftelijke bepalingen die het voorwerp waren van een akkoord tussen de Partijen, zal de Klant instaan voor alle uitgaven of andere extra bedragen die Ikoula moet betalen als gevolg van de instructies van de Klant, het gebrek aan instructies, onjuiste informatie vanwege de Klant, vertragingen of eender welke oorzaak die toe te schrijven is aan de Klant, met inbegrip van elke wijziging aan specificaties of eisen. We herinneren eraan dat de firma Ikoula alleen gebonden is aan een middelenverplichting voor alle voorgestelde Services. 4.1 Service van Niveau 1 De services voor Klantondersteuning worden gekocht of zijn inbegrepen in de Bijdragen, volgens wat vastgesteld is in het bestek, de servicebestelling of elk ander element in het contract of in de bijlagen. De verstreken tijd boven de maandelijkse duur zoals aangegeven in het bestek, de servicebestelling of in elk ander element in het contract of in de bijlagen, wordt gefactureerd volgens een aanvullend bestek dat naar de klant wordt gestuurd en door hem bekrachtigd en ondertekend. De betaling moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden van het bestek of van de servicebestelling. De duur van de interventie van een ingenieur van Ikoula begint op het moment dat de Klant een rapport verstuurt via het Verwerkingssysteem voor oproepen van Ikoula-klanten en

8 eindigt met de voltooiing van alle opdrachten, met name de overlegging van de rapporten die de Klant heeft gevraagd, en de afsluiting van het dossier in het Verwerkingssysteem voor oproepen van Ikoula-klanten. Ongebruikte bijstandstijd verstrijkt aan het einde van elke maand en kan niet naar de volgende maanden worden verschoven. De Services van Support bij Klantondersteuning worden geleverd in elk geval waar aandacht van Ikoula voor de Uitrustingen vereist is. Voor de ingenieurs blijft het hier bij opvolging van de precieze instructies van de Klanten. De Klant is verantwoordelijk na afloop van deze Services (tenzij de ingenieur moedwil toont). Ikoula behoudt zich het recht voor om een interventie te weigeren indien de uitrustingen van de Klant niet correct te identificeren zijn of indien er een foutrisico is bij de Ikoula-ingenieur die belast is met de operatie. Deze weigering zal geen enkele terugbetaling vanwege Ikoula ten gunste van de Klant opleveren. 4.2 Services die verbonden zijn met een of meer specifieke servers De Service van Specifieke Hosting omvat standaard de installatie van de gehuurde Server in de hostingruimtes van Ikoula, de installatie en de parametrering van de Softwarepakketten, met uitzondering van de Website, de hosting van de Server binnen de infrastructuur van Ikoula, en de verbinding van de Server met het internet door de levering van Bandbreedte. De Server blijft eigendom van Ikoula dat het beheer en het hardwareonderhoud ervan verzorgt, met uitzondering van de Softwarepakketten en de Website die onder controle van de Klant blijven. Ikoula doet al het mogelijke om de werking van de Server, de Systeemresources en de fysieke aansluiting van de Server op het telecommunicatienetwerk van Ikoula optimaal te handhaven. Ikoula verbindt zich ertoe om in voorkomend geval de defecte elementen zo snel mogelijk te vervangen zonder de genoemde prestaties te factureren aan de Klant, tenzij de disfunctie van de Server en/of de Systeemresources te wijten is aan de Klant. Ikoula doet al het mogelijke om de constante stroomtoevoer voor de Server te garanderen en ervoor te zorgen dat de ventilatie en de luchtvochtigheid in de ruimte waar hij ondergebracht is, optimaal blijft. In alles wat voorafgaat, wordt eraan herinnerd dat Ikoula enkel gehouden is aan een middelenverbintenis. Ikoula levert diverse Systeemresources zoals beschreven in de Servicebestelling. Deze kunnen het voorwerp zijn van Technische Restricties. De Klant verklaart kennis genomen te hebben van de grenzen van de Systeemresources en van de Technische Restricties, en deze te begrijpen. De klant heeft de mogelijkheid het door hem gewenste aantal websites en domeinnamen te hosten met de beperking van de opslagcapaciteiten van de Server en de vermogens van de Systeemresources zoals beschreven in de Servicebestelling en van de Bandbreedte. 4.3 Services die verbonden zijn met het gebruik van IP-Adressen De Klant mag uitsluitend het/de vaste IP-adres(sen) gebruiken dat/die Ikoula hem heeft toegewezen. Het is de Klant formeel verboden op straffe van verbreking volgens de

9 voorwaarden in het artikel "Verbreking" in onderhavig contract de uitwisselingen of de werking van het internet of van het telecommunicatienet van Ikoula te hinderen of te blokkeren, meer bepaald door een IP-adres te gebruiken dat hem niet werd toegewezen. De Klant stelt zich bloot aan schorsing van de Service en aan de facturatie van de kosten voor interventie door het personeel van Ikoula. Ikoula behoudt zich de mogelijkheid voor, meer bepaald voor de continuïteitsbehoeften van de Service, om in overeenstemming met de voorwaarden die worden aangehaald in artikel 3 van de "contractuele documenten", het Vaste IP-Adres dat aan de Klant werd toegewezen, te wijzigen. 4.4 Service die verbonden is met de hosting van klantuitrustingen binnen zijn lokalen. Ikoula behoudt zich het recht voor om te eisen dat de hosting van de Uitrusting wordt overgebracht naar de binnenzijde van de perimeter van de site of naar een andere site die aangesloten is op het netwerk van Ikoula, nadat de Klant hierover schriftelijk ingelicht en gehoord is. Ikoula zal alle vereiste ijver en spoed aan de dag leggen om de aldus veroorzaakte hinder voor de activiteit van de Klant tot het minimum te beperken. Alle financiële kosten die deze overbrenging meebrengt, zijn ten laste van Ikoula. De Klant verwerft noch het recht op gebruik, noch enig ander recht op de Lokalen tijdens de duur van het Contract. De rechten van de Klant blijven beperkt tot de installatie, de opstelling en de werking van zijn Uitrusting in de ruimten die hem hiertoe werden toegewezen in de Lokalen, krachtens de Services die hij heeft gekocht. Deze Service omvat: De levering, door Ikoula, van ruimte(s) voor de Kasten, overeenkomstig de Servicebestelling, zodat de Klant er zijn Uitrustingen kan opstellen en doen werken binnen de Lokalen op de daartoe voorziene locatie; De levering van een aansluitingspunt voor stroomvoorziening (monofasig, beveiligd, 230 volt AC), dat maximaal watt per Kast levert (tenzij anders bepaald in de Servicebestelling). De AC-stroom (wisselstroom) zal permanent beschikbaar zijn op het aansluitingspunt van de Klanten, gemeten in de distributiekast ( Target voor stroombeschikbaarheid"). De levering van een UPS back-upsysteem op batterijen zal vermeld aansluitingspunt beveiligen. Redelijke inspanningen om de omgevingslucht op een temperatuur van 23 Celsius te handhaven op de plaats waar de Uitrustingen gesitueerd zijn, met een minimum van 13 Celsius en een maximum van 27 Celsius ("Temperatuurtarget"). Hiertoe zullen uitrustingen worden gebruikt die werden ontworpen om de vereiste temperatuur te handhaven zolang de buitentemperatuur zich situeert tussen 30 en -2 Celsius (verzadigd), op basis van een elektrische densiteit van 500 watt per vierkante meter. De levering van een branddetectie- en/of brandblussysteem. De levering van een gepaste verlichting binnen de lokalen. De verwijdering van alle rommel en afval uit de gezamenlijke delen van de lokalen. De Klant blijft echter verantwoordelijk voor eigen afval. Elke aansluiting op het Ikoula-Systeem moet (behalve indien hierboven anders vermeld) door personeel van Ikoula gerealiseerd worden.

10 Indien Ikoula zijn hoger bedoelde Stroombeschikbaarheid- of Temperatuurtargets niet bereikt in de loop van een kalendermaand, ontvangt de klant een creditpost die wordt berekend volgens de grootste graad van onbeschikbaarheid tussen elektriciteit en klimatisatie, en op basis van de maandelijkse vergoeding. Tussen 0% en 0,03%, 5% tegoed. Tussen 0,04% en 0,15%, 10% tegoed. Tussen 0,16% en 0,70%, 15% tegoed. Boven 0,71%, 20% tegoed. Voorbeeld: 5 uur onbeschikbaarheid betekent 5u./(24u. x 30dagen)= 0,69% onbeschikbaarheid of een tegoed van 15% van het bedrag van de maandelijkse factuur. De klant moet hiervoor binnen 10 dagen na het incident een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen om zijn recht op een tegoed te doen gelden. Het is ook aan de Klant om het bewijs te leveren van de onbeschikbaarheid. 4.5 Technische Restricties van de Services Het gebruik van de Service vormt het voorwerp van diverse Technische Restricties zoals vermeld op de website van Ikoula en/of in de Klantruimte. De Klant verklaart deze te kennen en te hebben bekrachtigd via elektronische handtekening. Hij verbindt zich ertoe om deze bepalingen op elk moment te respecteren. Dit geldt eveneens voor de updates ervan: hij verbindt zich ertoe om deze geregeld te raadplegen. Het komt derhalve aan de Klant toe om alle maatregelen te nemen om de Technische Restricties te respecteren. Elke wijziging aan de Technische Restricties zal per worden meegedeeld aan de klant. Hij moet de update bekrachtigen met een elektronische handtekening. Ikoula behoudt zich het recht voor om, bij herhaaldelijke niet-naleving van de Technische Restricties door de Klant, van rechtswege en met de Klant als enige schuldige, de levering van de Service stop te zetten, zonder dat de Klant volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van de door hem gestorte bedragen en/of enigerlei schadevergoeding kan eisen. Er is aan de Klant meegedeeld dat tenzij intekening op Extra Services de Service geen enkele prestatie bevat (i) van back-up van gegevens en/of Website, en (ii) van levering van een "firewall" die meer bepaald binnendringing door derden verhindert. Het komt derhalve aan de Klant toe om in voorkomend geval bij Ikoula of eender welke andere dienstenleverancier van zijn keuze in te tekenen op dit type prestatie. Ikoula dan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data en/of de Website van de Klant. Indien de klant zou intekenen op een back-upservice bij Ikoula, garandeert dit nog niet aan de klanten dat Ikoula op elk moment in staat zal zijn de integriteit van de data te waarborgen. Indien de klant zou intekenen op een firewallservice bij Ikoula, garandeert dit nog niet aan de klanten dat Ikoula op elk moment in staat zal zijn om alle binnendringing door derden te blokkeren. 5 Identificatie van de Klant 5.1 Verplichte informatie De klant "natuurlijke persoon" verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en volledig rechtsbekwaam te zijn.

11 De klant "rechtspersoon" verklaart correct geregistreerd en erkend te zijn als juridische persoonlijkheid door de bevoegde instanties van zijn Staat. De klant verbindt zich ertoe om zijn correcte gegevens over te maken aan Ikoula om toegang te krijgen tot de services. 5.2 Exacte en actuele aard van deze informatie De gegevens die de klant meedeelt, moeten correct zijn. Hij verbindt zich ertoe om een geldig adres en een geldig postadres te handhaven voor contactname, en er rekening mee te houden dat de facturen, aanmaningen en alle informatie aangaande de Ikoula-services elektronisch wordt verstuurd. De updating van informatie gebeurt in de klantinterface via de Identificatoren die bij de intekening via worden bezorgd. Ikoula kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die de klant en/of derden zouden kunnen ondergaan in de hypothese dat de klant zou vergeten om wijzigingen te melden aan Ikoula. De klant kan meer bepaald Ikoula niet aansprakelijk stellen voor schade die zou voortvloeien uit een onderbreking van de Service die zelf zou voortvloeien uit nietontvangst en niet-betaling van een factuur of een aanmaning doordat een adres of postadres niet geldig zou zijn. 6 Verplichtingen van de Klant 6.1 Algemene Verplichtingen De Klant verbindt zich ertoe om nauwkeurig alle noodzakelijke informatie, materiaal of bijstand te leveren die Ikoula zou eisen om de Serviceverlening tot een goed einde te brengen. De Klant verbindt zich ertoe om aan Ikoula alle Bijdragen te betalen die hij verschuldigd is in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig Contract. De Klant heeft geen enkel recht op alle uitrusting die Ikoula levert, tenzij het recht om deze uitrusting te gebruiken, in volle respect voor de gebruiksbepalingen, en dit gedurende de aangegeven duur en voor zover hij zijn betalingen heeft voldaan. De Klant verklaart de kenmerken en de werking van het internet en van de Service te kennen. De Klant verklaart te beschikken over de nodige hardware, software, deskundigheid en in voorkomend geval het nodige personeel voor gebruik van de Service. Hij garandeert dat hij de Service in overeenstemming met de specificaties ervan zal gebruiken, zonder dat dit gebruik enige schade zal toebrengen aan de door Ikoula geleverde hardware en software. De klant verbindt zich ertoe, in het kader van de wetgeving op de televerkoop, de bepalingen van artikel 1369 van het burgerlijk wetboek evenals de bepalingen van het wetboek op de consumptie te respecteren. 6.2 Verplichtingen van de klant in zijn hoedanigheid van producent van gegevens De klant is producent van gegevens van alle aard, opgeslagen en verspreid op zijn Services. Hij verbindt zich ertoe over alle noodzakelijke vergunningen te beschikken voor de opslag en verspreiding ervan. De Klant verplicht zichzelf ertoe om maximaal 48 uur vóór de laatste dag van de hostingprestatie over te gaan tot recuperatie van zijn gegevens. Hij verplicht zichzelf

12 ertoe om in zijn hoedanigheid van gegevensproducent gedurende de hele duur van het contract geregeld zijn gegevens te back-uppen. Bescherming van gegevens van persoonlijke aard: elke klant kan aan Ikoula vragen hem de nominatieve informatie over hem mee te delen. Hij kan deze in voorkomend geval laten rechtzetten, in overeenstemming met wet nr van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden. Krachtens wet nr van 1 augustus 2000 kunnen de gegevens die de klant heeft meegedeeld, op eis van de gerechtelijke overheden meegedeeld worden. De hosting van sites impliceert de verplichting voor de klant om zich permanent te identificeren en om de informatie-elementen die de geldende wetten hiervoor voorzien (met name de wet van 30 september 1986 en de bepalingen met betrekking tot televerkoop), constant toegankelijk te houden. De klant verplicht zichzelf om over te gaan tot alle verklaringen rond verwerking van nominatieve informatie zoals voorzien in de wet op "informatica, bestanden en vrijheid" van 6 januari 1978 en meer in het algemeen te voldoen aan de verplichtingen die genoemde wet specificeert, meer bepaald door in te staan voor de veiligheid van deze gegevens. De klant verplicht zichzelf ertoe om de uitoefening van het recht op antwoord krachtens artikel 6 van de wet van 29 juli 1982 op de audiovisuele communicatie toe te staan binnen acht dagen die volgen op de datum van uitzending van de boodschap met de inhoud die de aanleiding is voor het recht van antwoord. De klant verbindt zich ertoe zich te voegen naar de reeds geldende en de in de toekomst uitgevaardigde wetten in Frankrijk en het buitenland en, volgens de gebruiken van het internet, en derhalve: -zonder dat deze lijst exhaustief zou zijn: de wetten te respecteren inzake de audiovisuele communicatiediensten, de verwerking van nominatieve gegevens, de bescherming van minderjarigen, het respect voor de menselijke persoon, de intellectuele eigendom, het merkenrecht en het brevettenrecht, de elektronische handel, de reclame. In het algemeen onthoudt hij zich van elke opslag of verspreiding van gegevens van elke aard die de rechten van derden kunnen aantasten, een inbreuk kunnen zijn op een geldende wet; -hij zal zich in het bijzonder onthouden van spamming, hetzij de verzending van grootschalige verzending van ongevraagde commerciële of publicitaire mails, evenals de opslag of verspreiding van gegevens van pornografische, gewelddadige, obscene aard of die aansporen tot raciale of religieuze haat. Bescherming van minderjarigen: Ikoula waarschuwt de personen met ouderlijke macht tegen de diversiteit en de aard van inhouden en diensten die toegankelijk zijn op de verschillende sites van Ikoula en meer bepaald aangaande videogames: deze kunnen minderjarigen schade toebrengen.

13 De gebruiker verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van minderjarigen die eventueel deze gameservices kunnen gebruiken. Het gebruik van deze diensten door een minderjarige gebeurt enkel en alleen onder controle en verantwoordelijkheid van de klant. Ikoula herinnert eraan dat de klant een resultaatsverbintenis heeft wat de bescherming van minderjarigen betreft, en dat de inhoud van de gehoste sites in geen geval tot de verantwoordelijkheid van de firma Ikoula behoort. Bij niet-naleving van een van deze clausules behoudt Ikoula zich het recht voor om de site onverwijld te sluiten. De klant vrijwaart Ikoula van alle financiële gevolgen die kunnen voortvloeien uit zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkstelling wegens de presentatie en de inhoud van de gegevens, wat deze ook zijn, opgeslagen en/of verspreid door de klant vanuit zijn site, of van de domeinnaam of namen van de klant met betrekking tot de wetgeving wereldwijd. De klant verbindt zich ertoe om op eender welk moment in te gaan op het verzoek van Ikoula en in te grijpen op de presentatie en de inhoud van de gegevens en/of de domeinnaam of namen, om zich te identificeren als de enige verantwoordelijke voor deze gegevens en deze domeinnaam of -namen. 6.3 Toegang tot de sites van Ikoula De Klant onthoudt zich ervan om eender welk gedeelte van de Lokalen te gebruiken voor andere doeleinden dan de opstelling van zijn Uitrusting en de uitbating van zijn activiteit. Tijdens de uitvoering van onderhavig Contract verbindt de Klant zich ertoe om de toegewezen ruimte en zijn installaties in goede staat te onderhouden. Hij verbindt zich er ook toe om deze aan het eind van genoemd Contract te herstellen in hun oorspronkelijke staat, behoudens normale slijtage. De Klant verbindt zich ertoe om in de Lokalen niet te handelen op een manier die eender welk reglement inzake gezondheid, veiligheid, beveiliging en andere zou schenden, of die voor Ikoula de consequentie zouden inhouden dat zijn verzekeringsmodaliteiten of zijn engagementen door Ikoula aan de Klant meegedeeld niet nageleefd worden. De Klant verbindt zich ertoe om in de Lokalen niet te handelen op een manier die gevaarlijk of schadelijk is voor de ander klanten. 6.4 Klantuitrustingen die worden gehost in de Lokalen van Ikoula De Klant verbindt zich ertoe om de Uitrusting te handhaven op een niveau dat garandeert dat ze op geen enkel moment enig gevaar inhoudt, en dat ze alle gezondheids- en veiligheidsnormen respecteert. De Klant verbindt zich ertoe de toegang te verlenen tot de Uitrustingen, informatie en installaties, en de nodige vergunningen te leveren om in voorkomend geval aan Ikoula de gelegenheid te bieden om zijn verplichtingen in hoofde van het Contract uit te voeren. De Klant verbindt zich ertoe om op redelijke wijze samen te werken met Ikoula in het raam van de Services.

14 Het is de Klant in geen geval toegestaan een van zijn Uitrustingen (of een van zijn Supplementaire Uitrustingen) aan te sluiten op het Ikoula-Systeem, en evenmin ze af te koppelen van dat systeem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ikoula (met uitzondering van het door Ikoula toegewezen en geleverde aansluitingspunt). De Klant, zijn werknemers, zijn onderaannemers en zijn gevolmachtigden verbinden zich ertoe om de verschillende systemen van Ikoula in de lokalen niet te onderzoeken of ermee te interfereren. Het is de Klant niet toegestaan om over te gaan tot eender welke wijziging of aanpassing van de Lokalen, Racks, opslaginstallaties, accessoires of eender welke installatie die door Ikoula werd geleverd. De Klant verbindt zich ertoe om het gedeelte van de Lokalen waar de Uitrustingen opgesteld zijn, zoveel als nodig schoon en ordelijk te houden, en die plaats op elk moment te ontdoen van puin of afval dat zich er zou kunnen bevinden, teneinde de deuren en de toegang niet te blokkeren. De Klant vergewist zich ervan dat de Uitrustingen en de Extra Uitrustingen die aangesloten zijn op de elektriciteitsvoorziening van Ikoula, de verplichtingen van Ikoula aangaande harmonische distorsie respecteren; in het bijzonder geldt dat de totale harmonische distorsie (inclusief alle harmonieën tot de 40e rang) en hun effecten op de stroomspanning in het Gemeenschappelijk Koppelingspunt maximaal 5% mogen bedragen. Ikoula behoudt zich het recht voor om stroomkwaliteitscontroles uit te voeren op de Uitrustingen en op de Extra Uitrustingen. Dit soort controle houdt in dat stroomkwaliteitsanalysatoren worden gebruikt om de totale gecreëerde harmonische distorsie te meten. Wanneer uit de analyses van Ikoula blijkt dat het hoger gedefinieerde plafond wordt of werd overschreden, zal de Klant de totale harmonische distorsie moeten verminderen binnen een termijn van 1 maand, te rekenen vanaf het optreden hiervan. Indien de Klant er niet in slaagt om de harmonische distorsie binnen deze termijn te verminderen, zal Ikoula het recht hebben om op kosten van de Klant corrigerende uitrustingen te installeren om de harmonische distorsie van de stroomspanning te verminderen tot onder genoemd plafond. 7 Verantwoordelijkheden van de Klant De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhouden en diensten die gehost worden op zijn Services, en voor de informatie die overgebracht of verzameld wordt. Ikoula wijst dus elke aansprakelijkheid in dit verband af. De klant erkent dat alleen hij de editoriale verantwoordelijkheid draagt zoals bepaald door de wet van 30 september 1986 aangaande de vrijheid van audiovisuele communicatie, en verbindt zich ertoe te voldoen aan de verplichting van voorafgaande verklaring, voorzien in genoemde wet en in het decreet van 17 april Bij klacht, bezwaar, betekening van welke aard ook aan Ikoula, met betrekking tot handelingen van de klant op de hosting van zijn website, van welke aard dan ook, evenals in het geval dat de klant de elementen van zijn identificatie zou laten verdwijnen van de sites, zal Ikoula het

15 recht hebben de verbinding met de Server onmiddellijk en zonder kennisgeving te schorsen (Wet van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie), zonder dat deze schorsing recht zou kunnen geven op enige vorm van schadevergoeding, terwijl de klant ten opzichte van Ikoula alle reeds gefactureerde en alle nog te factureren bedragen verschuldigd blijft tot de vervaldag van het contract als gevolg van de ontbinding ervan door de exclusieve schuld van de klant. De klant zal Bijdragen verschuldigd blijven tijdens de volledige duur van de schorsing van de prestaties. De toegang tot de updating van zijn prestaties door de klant wordt beschermd door gebruikersnamen en wachtwoorden. De klant is volledig verantwoordelijk voor zijn gebruikersnamen en wachtwoord. Deze zijn strikt confidentieel, en Ikoula kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk ongeoorloofd of frauduleus gebruik. Elke al dan niet opzettelijke verspreiding van de geleverde gebruikersnamen en/of wachtwoord, behoort exclusief tot de verantwoordelijkheid van de klant, met uitsluiting van die van Ikoula. Alleen de klant draagt derhalve de gevolgen van niet-werking van zijn Services als gevolg van gebruik ervan door een derde (personeelslid of derde persoon aan wie de klant zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord zou hebben geleverd). De klant draagt als enige de gevolgen van het verlies van gebruikersnamen en/of wachtwoord. Het is de taak van de klant om geregeld gegevens, bestanden, programma's en informatie van eender welke aard die van zijn Services afhangen, te beveiligen door een back-up te maken. De klant erkent nadrukkelijk dat bij accidentele vernietiging in geen geval van Ikoula kan worden verwacht dat het deze kan herstellen. Ikoula voert geen enkele specifieke back-up uit van de gehoste gegevens. Ongeacht het aanbod waarvoor de klant een contract heeft afgesloten en de eventuele opties en/of services, garandeert Ikoula geenszins de recuperatie van de gegevens van de klant die verloren of beschadigd zouden geraken. Ikoula kan dus niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele tekortkomingen in de toepassing van veiligheidsmaatregelen en meer bepaald back-up. Alleen de klant is verantwoordelijk voor software en elk ander element die/dat hij heeft gedownload en/of geïnstalleerd op een van zijn services bij Ikoula. Indien dit een verslechtering of een onderbreking van de Service zou meebrengen, of de noodzaak om de Service volledig opnieuw te installeren, dan zal de klant hiervoor de enige verantwoordelijke zijn en zal hij Ikoula niet aansprakelijk kunnen stellen. In dat geval zal de onderbreking van de Service geen enkel recht op klacht en geen enkele vorm van schadevergoeding ten gunste van de klant meebrengen. Indien de klant niet de betaaltermijnen respecteert die zijn vastgelegd in het inschrijvingsformulier voor de service, kan hij geen enkele aanspraak maken op eender welke schadevergoeding. In elke hypothese zal de Klant Ikoula volledig vergoeden bij eender welk(e) verlies, schade of uitgaven (i) die Ikoula, zijn werknemers, zijn agenten, zijn onderaannemers en andere klanten zouden ondervinden door de nalatigheid of eender welk verzuim tegenover onderhavig

16 Contract vanwege de Klant, zijn werknemers, agenten of onderaannemers, (ii) en alle klachten met betrekking tot de Services die tegen Ikoula zouden worden geformuleerd door eender welke klant van de Klant of derde die met de Klant handelt. 7.1 Indien de klant zijn eigen uitrustingen host binnen de lokalen van Ikoula De klant garandeert Ikoula in dit geval: Dat hij met alle vereiste ijver en spoed zal handelen wanneer hij zich in de Lokalen bevindt, wanneer hij werkt op de Uitrustingen of wanneer hij zijn verplichtingen in het kader van het Contract uitvoert. Dat de Uitrustingen die door de klant of een van zijn onderaannemers in de Lokalen werden geïnstalleerd, op elk moment perfect in overeenstemming zullen zijn met de specificaties van de fabrikant wat betreft de Uitrustingen, de normen en de toepasselijke vergunningen volgens de Wet of elke andere wetgeving of toepasselijke regelgeving, meer bepaald wat veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit aangaat. De Klant blijft verantwoordelijk voor eigen afval (verpakkingskarton, bekabelingsresten...) die in de Lokalen van Ikoula worden achtergelaten. De Klant aanvaardt op elk moment integraal de risico's die verbonden zijn met de Uitrustingen en de Extra Uitrustingen, en hij dient derhalve zijn uitrustingen passend te verzekeren. 8 Verplichtingen van Ikoula Ikoula verbindt zich ertoe alle zorg en de nodige spoed te hechten aan de levering van een kwaliteitsservice in overeenstemming met de gebruiken van het vak en de stand van de technologie. Ikoula is enkel gebonden door een middelenverbintenis. Ikoula staat in voor alle noodzakelijke verbindingen voor de serviceverlening, 24 uur per dag en 7 dagen per week, onder voorbehoud van onderhoudsperiodes en van eventuele defecten. In dit verband verbindt Ikoula zich ertoe te voldoen aan de technische verplichtingen die worden opgelegd door de netwerkoperatoren, zich te schikken naar de protocols en de standaards die gebruikelijk zijn op het internet, en blijvend in te staan voor de goede staat van de uitrustingen onder zijn controle. Ikoula garandeert dat het de Services levert op een professioneel kwaliteitsniveau dat overeenstemt met de algemeen aanvaarde normen in het vak, en in naleving van alle toepasselijke wetten en reglementeringen. Tenzij anders bepaald in onderhavig document, worden de Services geleverd "AS IS" ("in de staat waarin ze zich bevinden"), en gebruikt de klant deze Services op eigen risico. Ikoula garandeert niet dat de Services ononderbroken zullen blijven, geen fouten bevatten of totaal beveiligd zullen zijn. 8.1 Assistentie

17 Voor alle prestaties die het voorwerp zijn van onderhavig contract, kan de Klant tijdens de werkuren van Ikoula een beroep doen op onlineassistentie via elektronische post vanuit zijn Klantruimte. Deze assistentie bestaat uit technische hulp rond de Service, waarbij zo spoedig mogelijk wordt geantwoord op de vragen en commentaren van de Klant via zijn Klantruimte, zonder engagement vanwege Ikoula aangaande de termijn van het antwoord of dat dit de oplossing is voor de Klant. De Klant beschikt voorts over een KlantService via het nummer ( 0,37/minuut, all-in) tijdens de werkuren en werkdagen van Ikoula. De Klant kan bij Ikoula ook intekenen op individuele assistentieprestaties tegen het tarief dat geldt op het moment van de intekening. 8.2 Indien de klant zijn eigen uitrustingen host binnen de lokalen van Ikoula Ikoula geeft de Klant na kennisgeving, 24 uur vooraf toestemming om op eender welk moment, 24 uur per dag, 7 dagen per week, de Lokalen te betreden om op de Uitrustingen de noodzakelijke onderhouds- en/of herstellingsactiviteiten uit te voeren die Ikoula niet hoeft te leveren in het raam van de Services. Bij bewezen dringendheid zal de firma Ikoula het mogelijke doen om de klant toe te staan het lokaal te betreden, zonder dat dit verzoek gegarandeerd kan worden. Indien dringende onderhouds- en/of herstellingswerken nodig blijken te zijn, informeert de Klant Ikoula zo snel mogelijk, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden. (De Klant erkent en aanvaardt dat onmiddellijke toegang niet altijd mogelijk is indien de procedures voor toegang tot de Lokalen niet worden gevolgd.) Indien deze onderhouds- en/of herstellingswerken een afkoppeling en/of koppeling van de Uitrustingen op de infrastructuur van Ikoula vergen, is het noodzakelijk een beroep te doen op een ingenieur van Ikoula die zal instaan voor deze operaties. Deze zullen aan de Klant gefactureerd worden op basis van een bestek dat door de Klant wordt aanvaard en ondertekend. Er kan geen enkele prestatie geleverd worden zonder aanvaarding van het bestek. Ikoula behoudt zich niettemin het recht voor om de toegang tot de Lokalen te weigeren indien: 1. De persoon er niet in slaagt om aan Ikoula te bewijzen dat hij volgens de regels bevoegd is. 2. Ikoula legitiem van oordeel is dat de persoon geen toegang tot de Lokalen mag krijgen om gezondheids- of veiligheidsredenen (ongeacht of hij al dan niet volgens de regels bevoegd is om de Lokalen te betreden). 3. De persoon die toegang wil krijgen tot de Lokalen, weigert zich te onderwerpen aan de noodzakelijke controles, ongeacht het voorwerp waarnaar gezocht wordt (met name apparatuur voor gegevensopslag) en ontvlambare elementen. Ikoula verbindt zich ertoe dat de ruimte die wordt toegewezen voor hosting en exploitatie van de Uitrusting van de Klant, voorzien is van een aircosysteem, een stabiele vochtigheidsgraad, een brandblussysteem, een veiligheidssysteem, een systeem voor elektriciteitsvoorziening en een gepaste verlichting.

18 Ikoula kan niet aansprakelijk worden gesteld voor functiestoornissen in de Uitrusting van de Klant die te wijten zijn aan zijn eigen onnauwkeurigheden en onbeschikbaarheden die niet verbonden zijn met de Services die Ikoula levert. 9 Verantwoordelijkheden van Ikoula De verantwoordelijkheid van Ikoula komt niet in het geding bij kwaadwillige binnendringing in een van de Services van de klant of bij piraterij op een van de services van de klant ondanks alle veiligheidsmaatregelen die Ikoula neemt. De klant erkent dat de risico's bij de toegang tot het internet die bestaan door interconnectie op internationale schaal van computernetwerken het niet mogelijk maken om enige garantie te bieden wat de permanentie van de service en het behoud van zijn prestaties aangaat. Ikoula kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving (gedeeltelijk of volledig) van een verplichting en/of een eventueel falen van de netwerkoperatoren voor telecommunicatie met het internet of van zijn accessproviders. De prestaties die Ikoula levert, staan overigens los van andere technische operatoren zoals de energieleveranciers en operatoren, of de telecommunicatieleveranciers en distributeurs. Ikoula kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor hún falen. Indien het gebruik van de Services door de Klant, of zijn interactie met het internet of die derden het netwerk of de activiteiten van Ikoula schaadt of dreigt te schaden, staat de Klant Ikoula nadrukkelijk toe om de Services op te schorten en pas te herstarten zodra Ikoula met kennis van zaken van oordeel is dat er geen gevaar of gevaardreiging meer is voor het Ikoulanetwerk of zijn activiteiten. Indien Ikoula zijn contractuele verplichtingen niet zou nakomen, heeft de klant een termijn van 3 maanden vanaf het genererende feit of de kennis van dit feit om de aansprakelijkheid van Ikoula in te roepen. De aansprakelijkheid van Ikoula kan enkel worden ingeroepen voor de herstelling van een reële, directe, persoonlijke en vaststaande schade die de klant heeft ondergaan, voor zover de klant het bewijs levert dat het verzuim of de fout van Ikoula de oorzaak is van deze schade. Ikoula kan derhalve geenszins aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, dat wil zeggen alle schade die niet direct en exclusief voortvloeit uit het gedeeltelijke of volledige falen van de door Ikoula geleverde service. Worden beschouwd als indirecte schade: handelsschade, verlies van bestellingen of omzet, schade aan het merkimago, eender welke commerciële ontregeling, winstverlies of klantverlies, exploitatieverlies, morele schade. De klant zal zich dus met zijn eigen middelen moeten verzekeren tegen deze schade. Geen van de partijen kan nog een rechtszaak aanspannen na een termijn van drie maanden vanaf het genererende feit van deze handeling, of de ontdekking van dat feit. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechtszaken die Ikoula kan aanspannen wegens betalingsverzuim, aangezien hiervoor geen uiterste termijn geldt.

19 In elk geval, en volgens nadrukkelijke overeenkomst voor het geval waarin Ikoula aansprakelijk zou worden gesteld, zal Ikoula uitsluitend veroordeeld kunnen worden tot herstel van een schade die beperkt blijft tot het bedrag dat overeenkomt met de laatste prestatiemaand of de theoretische waarde daarvan. Alle waarborgen met betrekking tot Ikoula en zijn Services, andere dan gespecificeerd in het Contract, zijn uitgesloten. De afsluiting van de service als gevolg van verzuim van betaling, door de klant, van zijn prestatie (cf. financiële voorwaarden) leidt tot de verwijdering van alle gegevens. Ikoula kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze gegevens, en is door geen enkele verplichting gebonden om te trachten deze te recupereren. De klant verbindt zich ertoe, voor de hele duur van het contract, om zijn gegevens geregeld te beveiligen door back-up. De klant zal zich ook, vóór het verstrijken van het contract, ervan vergewissen dat zijn gegevens integraal geback-upt zijn, vermits Ikoula geen enkele backupprestatie garandeert. 10 Verzekeringen De partijen verklaren dat ze bij een algemeen solvabel geachte verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn om hun verantwoordelijkheden volgens de bepalingen van onderhavig contract te dekken. Een kopie van het verzekeringscontract of van de risicodekkingsbrief met betrekking tot onderhavig contract kan worden opgevraagd. Wat Ikoula aangaat, zal deze overlegging worden uitgevoerd met terugbetaling van de kosten die inherent zijn aan deze overhandiging, forfaitair geraamd op 300 excl. belastingen. De Klant moet ook een verzekeringspolis onderschrijven met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid, materiële schade en schade die voortvloeit uit een onderbreking van de activiteit van de onderneming. Deze verzekeringspolissen moeten lopen vanaf de Datum waarop het contract in werking treedt en tot de datum die nodig is om de dekking te garanderen van alle verantwoordelijkheden van de Klant die kunnen voortvloeien uit het Contract en die normaal zouden worden gedekt door de verzekeringspolissen, ongeacht het moment waarop genoemde aansprakelijkheid in het geding kan komen. Deze verzekering moet worden onderschreven bij een algemeen solvabel geachte verzekeraar en moet een verzaking van subrogatie ten gunste van Ikoula bevatten. De Klant verbindt zich ertoe om Ikoula op eenvoudig verzoek voldoende bewijs voor te leggen voor het bestaan van deze verzekering, tot controledoeleinden door Ikoula. 11 Overmacht Ikoula kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er een onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit zou plaatsvinden. Als overmacht of onverwachte, onoverkomelijke feiten gelden, naast hetgeen doorgaans wordt meegerekend volgens artikel 1148 van het burgerlijk wetboek en de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken, elke onderbreking van de telecommunicatie, ongeacht welke uitrustingen of netwerk hierbij betrokken zijn, brand, ontploffing, aardbeving, overstroming, stroomonderbreking, oorlog, wetten en reglementen, stakingen of andere evenementen voor zover die buiten de controle van Ikoula vallen.

20 Overmacht schort alle verplichtingen uit hoofde van onderhavig contract op voor de volle duur ervan, behalve de verplichtingen inzake intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid. Indien dit geval van overmacht echter langer dan 30 (dertig) opeenvolgende dagen zou duren, kan elke partij van rechtswege het contract ontbinden, 10 (tien) dagen na de ontvangst van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die deze ontbinding aankondigt. De Partijen zullen dan ontheven zijn van hun verbintenissen, behalve de verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom, zonder dat hierdoor wederzijds enige schadevergoeding verschuldigd zou zijn. 12 Duur Onderhavig contract wordt standaard aangegaan voor een welbepaalde duur die overeenkomt met wat vermeld is in de Servicebestelling, en dit zodra aan de drie volgende voorwaarden is voldaan: -Bekrachtiging, door de klant, van de contractuele voorwaarden -Aanvaarding en ontvangstbevestiging van de bestelling door Ikoula -Betaling van de bestelde prestatie Na afloop van deze periode komt het contract niet in aanmerking voor enige verlenging. Indien de Klant de prestaties die hij geniet, zonder onderbreking wenst te behouden, zal hij de intekening op een nieuwe Servicesbestelling moeten regulariseren, en dit uiterlijk tien (10) dagen vóór de vervaldag van onderhavig contract. Dit alles afhankelijk van de vermeldingen op de servicebestelling. Het contract wordt geacht geregulariseerd te zijn evenwel onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de geldende prijs door de Klant zodra ingetekend is op de servicebestelling door de elektronische bekrachtiging van de algemene en in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden. De Klant beschikt over de mogelijkheid om opnieuw in te tekenen op de Service voor een identieke duur of, in voorkomend geval, langere of kortere duur, zonder dat de intekening op deze nieuwe Service een verlenging van het eerste Contract betekent. De prestatie wordt geacht "betaald" te zijn zodra Ikoula beschikt over de effectieve betaling. Elk verzuim van betaling of laattijdige betaling vanwege de klant leidt tot automatische contractbreuk en dus tot stopzetting van de service, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De klant zal een nieuwe inschrijving in zijn Service uitvoeren via elektronische handtekening, telefax of met de post en door een betaling met bankkaart uit te voeren. Voor de betalingen met cheque of overschrijving is de bekrachtiging de effectieve ontvangst van het betaalmiddel (fysieke inning van de cheque en krediet op de bankrekening voor de overschrijving). De klant zal via elektronische post op het administratieve contactadres ingelicht worden over de handhaving van de Service. Ikoula zal hiertoe een elektronische mail of brief via de post met informatie sturen, volgens een tijdschema dat wordt gepreciseerd in de servicebestelling.

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be CONTRACT: ONLINE BACK-UP Klant CONTACT KEYTECH Erik Steenhouwer General Manager e.steenhouwer@keytech.be CONTACT KLANT KEYTECH Chaussée de Louvain, 431 F 1380 Lasne http://www.keytech.be Tel.: +32 (0)

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING ACCOUNT VOOR NATUURLIJKE PERSOON Versie d.d. 13.06.

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING ACCOUNT VOOR NATUURLIJKE PERSOON Versie d.d. 13.06. BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE OPLOSSINGEN VOOR COLLABORATIVE MESSAGING ACCOUNT VOOR NATUURLIJKE PERSOON Versie d.d. 13.06.2011 Begripsomschrijvingen: Account: Ruimte voor collaboratieve berichten

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Tussen : De N.V. WINBOOKS met zetel gevestigd Fond Jean Pâques, 6C te 1348 Ottignies Louvain-la- Neuve, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0455.575.742

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detox E-book

Algemene Voorwaarden Detox E-book Algemene Voorwaarden Detox E-book Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit Vegadutchie Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009 OVH BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Versie 25 maart 2009 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden voor dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

CONTRACTNUMMER OKXXXX. ONDERHOUDSCONTRACT TUSSEN :

CONTRACTNUMMER OKXXXX. ONDERHOUDSCONTRACT TUSSEN : CONTRACTNUMMER OKXXXX. ONDERHOUDSCONTRACT TUSSEN : Firma Vertegenwoordigdd door Te hierna de "Klant" genoemd en WILO NV met maatschappelijke zetel Rusatiralaan, 2 te 1083 GANSHOREN vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VIRTUELE ISGENOEG SERVER (VKS) Versie d.d. 31/05/2012

BIJZONDERE VOORWAARDEN VIRTUELE ISGENOEG SERVER (VKS) Versie d.d. 31/05/2012 BIJZONDERE VOORWAARDEN VIRTUELE ISGENOEG SERVER (VKS) Versie d.d. 31/05/2012 DEFINITIES: Omschakelen: Bewerking waarbij de Klant zijn Virtuele Eigen Server omschakelt van configuratie A naar configuratie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie