Pasen. Vastenaktie Pasen. Goede Week

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week"

Transcriptie

1 JAARGANG 29/ MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel (voor uitvaarten buiten kantoortijden: ), Rabo Open di. t/m vrij. van u.; ontmoetings- en kopieerruimte tevens open op di. en do. van u. Pastoraal team: tel ; Antoinette Bottenberg: com; Fred Kok (diaconie): nl; Bert Sturkenboom (liturgie): Ben Piepers: Pastoraatsgroep: Ellen Bod: tel , Frans Hesp: tel , Wim Mol: tel , Jeannette Zwart, tel , INHOUD Thema (blz. 2-3): Vastentijd (blz. 2) Paas-icoon (blz. 2-3) Verder: blz. 3: Pastoraal-liturgisch beleid bisdom blz. 4/5: Voor de kinderen (Club van Tien); Sri Lanka; Kerkbalans; Lourdesreis 2011; Onze Lieve Vrouw van Amersfoort; Jottum (Madrid); The Passion blz. 6/7: vieringen t/m 8 mei; Uitgelicht (Goede Week Oratorium; Rozenkransgebed); Japan! blz. 8: Pieta in Mariakapel; Bij de UITgang (Voettochten; Schrijfwedstrijd; Zijactief; Filosofie; Glans en glorie) REDACTIE Wim Veen, Jan Vincenten, Jan Voorburg (vormgeving) Tekstverwerking: Secretariaat St. Jozefkerk. Grafische verzorging: vof Voorburg Z&D, Leusden. Redactie-adres: of groene brievenbus in de hoek bij het parochiesecretariaat. Geloof & kerk verschijnt 10 x per jaar en wordt gratis thuis bezorgd. Een vrijwillige bijdrage in de portikosten voor abonnementen buiten Leusden (ca. 10, per jaar) kan worden overgemaakt op de rekening van het secretariaat (zie kol. 1) o.v.v. portikosten Geloof & kerk, Leusden. Vastenaktie 2011 De eigen spiritualiteit van de inheemse bevolking op Mindoro, hun verbondenheid met de natuur en de integratie daarvan in het christelijk geloof, bieden ook ons aanknopingspunten voor de verbinding tussen geloof en schepping. Hun sobere manier van leven houdt ons een spiegel voor. Zij gebruiken de vruchten van de natuur, maar genieten van genoeg. (blz. 2) Pasen Pasen roept mij op mensen in nood de hand te reiken, (desnoods) af te dalen in de hel die mensen doormaken en nabij te zijn en maar te zien of je iets kunt betekenen maar soms ook de hand te aanvaarden die een ander mij reikt Pasen is door alles heen geloven in het leven van mensen hier en nu. (blz. 3) Goede Week: 16/17 april Palmzondag 21 april Witte Donderdag 22 april Goede Vrijdag 23 april Stille Zaterdag 24 april Paaszondag Goede Week Pasen

2 2 3 Vastenaktie 2011: Plant iets moois voor een ander Het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen in de Filippijnen wordt bedreigd door mijnbouw en ontbossing. Partnerorganisaties van Vastenaktie ondersteunen deze groepen in hun strijd voor een leefbare, duurzame toekomst. Het thema duurzaamheid staat dit jaar centraal in de Vastenaktiecampagne. De eigen spiritualiteit van de inheemse bevolking op Mindoro, hun verbondenheid met de natuur en de integratie daarvan in het christelijk geloof, bieden ook ons aanknopingspunten voor de verbinding tussen geloof en schepping. Hun sobere manier van leven houdt ons een spiegel voor. Zij gebruiken de vruchten van de natuur, maar genieten van genoeg. In dit opzicht kunnen we nog veel leren van de bevolking op Mindoro. In Nederland en andere westerse landen leven we op te grote voet. Onze solidariteit wordt gevraagd met generaties na ons, met anderen wereldwijd, omdat wij (te) veel nemen en het evenwicht verstoren. Onze solidariteit wordt gevraagd met mensen in nood, bijvoorbeeld in de Filippijnen. In de veertigdagentijd voeren we campagne voor de inheemse bevolking op Mindoro, de Mangyan. Zij leven in harmonie met de natuur en zijn niet alleen van het bos afhankelijk om te leven en te overleven, maar ook om hun bijzondere leefwijze en cultuur voort te zetten. Zij beschouwen het samenleven met de bossen als een belangrijk onderdeel van hun cultuur en identiteit. Vastenaktie ondersteunt Een Paas-icoon voor onze kerk Onze parochiaan Ad Oostveen heeft door het schilderen van iconen een manier gevonden om beeldend bezig te zijn met zijn geloof. Hij wil hiermee een venster openen naar een wereld die niet direct te vatten is in het stoffelijke. Van pastoor Bert Sturkenboom heeft hij het verzoek gekregen om een Paas-icoon, een Anastasis, voor onze kerk te schilderen. Voor de Oosterse kerken is dit bij uitstek de icoon van Pasen. Anastasis is het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament staat voor verrijzenis, opstanding. Het betekent echter ook: verdrijving, verplaatsing en weer omhooggaan na een afdaling. Dat brengt ons op de tekst uit de apostolische geloofsbelijdenis, die zegt dat Christus is nedergedaald ter helle en de derde dag verrezen uit de doden. Tussen dood en opstanding Na Christus kruisdood zijn er drie mystieke dagen. Waar was Hij tussen dood en opstanding? Op het eerste Concilie van Nicea kwam men tot het inzicht dat Christus het dodenrijk opende en de blokkades van de zielen die in het dodenrijk verbleven ophief, zodat ze op konden gaan naar het eeuwige licht. De hel moeten we in deze context dan ook niet zien als de plaats van vuur en smart, maar het rijk waar de doden verbleven. Deze gebeurtenis is op de Paas-icoon weergegeven. Christus verlost de overleden zielen van hun ketenen en begeleidt ze naar het eeuwige licht, bron van alle leven, de Vader. De troost dat Christus verlost en begeleidt naar het eeuwige licht willen we aanwezig laten zijn bij de gedenkkruisjes van onze dierbare overledenen. Maar eerst zal de icoon gedurende de veertigdagentijd op het altaar staan. Door de eucharistie ondergaat de icoon wijding. Met Pasen zal hij gezegend worden. Meer informatie over de afbeelding van de icoon kunt u vinden op onze website *Wim Veen, redactie verschillende partners in de Filippijnen die werken aan een veilige en duurzame toekomst voor deze bevolkingsgroepen. Voor hen is duurzaamheid geen keuze maar een noodzaak. Zij verzetten zich tegen mijnbouw om hun bossen te redden. Zij gaan duurzaam om met het bos om het te behouden voor generaties die na hen komen. Met de slogan Plant iets moois voor een ander roepen we mensen op te delen van wat ze hebben om mee te werken aan een opbloeiend bestaan voor medemensen in de Filippijnen. In zijn encycliek Caritas in Veritate schrijft paus Benedictus XVI: Om te komen tot een nieuwe levensstijl, is een verandering nodig van onze mentaliteit. Zijn we in staat eenvoudiger te leven? Zijn we bereid meer met anderen te delen? Een teruglopende gezamenlijke welvaart vraagt juist om meer te delen. De crisis draagt ook de kans in zich dat we ons meer bezinnen op de werkelijke waarden van het leven. Uw bijdrage aan de Vastenaktie is van harte welkom via de collectes tijdens de vieringen of door overmaking van uw gift op banknummer t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Jozef te Leusden onder vermelding van Vastenaktie *Namens de MOV, Bernard Neijzen Pastoraal-liturgisch beleid bisdom Begin februari ontving het parochiebestuur de nota Pastoraal-Liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht. Deze beleidsnota heeft verstrekkende gevolgen voor de St. Lucasparochie. Inmiddels hebben het parochiebestuur en het pastoresteam hierover naar het bisdom gereageerd. Ook heeft het parochiebestuur alle parochies van ons bisdom naar hun ervaringen en meningen gevraagd. In het volgende nummer zullen we hier uitgebreid op ingaan. * Namens het parochiebestuur en pastoresteam, Gerard Stevens, secretaris Ik zie het als een moreel heel hoogstaand gebaar om schuld te bekennen en boete te doen. Als je echt berouw hebt, laat je dat meteen merken. Het kom de geloofwaardigheid niet ten goede als je er veel tijd overheen laat gaan. Wim van Vlastuin, rector hersteld-hervormde seminarie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam De Paas-icoon Nederdaling ter helle In de geloofsbelijdenis staat kernachtig: " die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden " Woorden die verbazing en bevreemding oproepen. Nederdaling ter helle is het vreemdste. Wat kun je daar nog mee? De hel is toch achterhaald? Tegelijk is de hel een afschuwelijke realiteit voor vele mensen in Japan na de aardbeving en kernramp, voor anderen is de hel van oorlog en geweld. Maar ook dichterbij de hel van geen gat meer zien in je leven, misbruikt en miskend worden, een uitzichtloze ziekte. Zo n hel van ellende wil je iedereen besparen. Je leeft mee, hoopt en bidt dat er goede hulp is en bevrijding uit die hel. pastoraal gedacht In de geloofsbelijdenis gaat de nederdaling ter helle over de plaats waar de doden wonen, de onderwereld, waar ook satan verblijf houdt. Het is niet meteen een plek van verderf, eerder eeuwigdurende wachtruimte, pas later is deze plek verbonden met vuur en verschrikking. In de kerken van de oosterse orthodoxie wordt de nederdaling van Christus in de onderwereld en opstanding weergegeven op de Paas-icoon: Anastasis, Opstanding. Na zijn dood is Christus afgedaald in de onderwereld en verblijft korte tijd in de stilte van het dodenrijk om vervolgens de gestorvenen met zich mee te voeren uit het dodenrijk. Op de icoon staat Christus op de poorten van de hel boven een donkere afgrond. De poorten zijn uit hun hengsels gerukt. De dood heeft niet langer het laatste woord. In het donkere gat zie je de dood en de duivel vastgebonden. Christus reikt Adam en Eva de hand en brengt hen tot nieuw leven. Op sommige afbeeldingen pakt Christus de slappe arm van Adam vast om hem tot leven te wekken. Met de opstanding van Christus komt heel de schepping tot leven. De paasicoon symboliseert het vertrouwen in leven sterker dan dood. Net als de paasverhalen in de evangeliën vertelt deze icoon niet hoe het op Pasen allemaal gebeurd is, maar is het gelovige duiding en uitdrukking van geloof en hoop in nieuw leven voorbij de dood. Ik word vooral geraakt door de handreiking van Christus aan Adam en Eva. De nieuwe mens die de oude mens de hand reikt. In de bijbel is er voortdurend sprake van handreiking: Jezus pakt een lamme bij de hand en doet hem opstaan. Gods bevrijdend handelen wordt bezongen na de uittocht uit de slavernij, de psalmen zingen van Gods reddende hand in de nood die mensen hebben doorstaan. In de christelijke kunst wordt de aanwezigheid van God vaak afgebeeld met een hand uit de hemel. Het belijden van het geloof: die nedergedaald is ter helle en de derde dag verrezen uit de doden is nooit helemaal te doorgronden. Voor mij is het verbonden met groeiend vertrouwen, dat er in alle gebrokenheid in het leven perspectief blijft. Dat er een handreiking is van Gods zijde, die ons bemoedigt en vertrouwen schenkt dat ons leven niet ten dode is, dat wij zullen leven. Sterker: dat zíj zullen leven die het zwaar te verduren hebben. Pasen roept mij op mensen in nood de hand te reiken, (desnoods) af te dalen in de hel die mensen doormaken en nabij te zijn en maar te zien of je iets kunt betekenen maar soms ook de hand te aanvaarden die een ander mij reikt Pasen is door alles heen geloven in het leven van mensen hier en nu. In die geest wens ik u en jou mede namens collega s een zalig Pasen. *Ben Piepers

3 4 Club van Tien In actie voor kinderen en gezinnen op Sri Lanka en jongeren van vier tot veertien De WVC-groep Club van Tien is vrijdag 4 maart weer in De Kom bijeen geweest voor de 1e bijeenkomst uit een reeks van 3 waarin geboden worden behandeld in de vorm van een maatschappelijke stage. Het gebod dat op 4 maart centraal stond, was: U zult geen echtbreuk plegen. De Club van Tien heeft familie Van Kooij benaderd met de vraag of zij bereid waren om naar De Kom te komen voor een interview omdat ze heel lang getrouwd zijn en ervaringsdeskundige zijn. De kinderen hadden hun vragen goed voorbereid en familie Van Kooij was geen enkele vraag te moeilijk. Ook niet toen gevraagd werd naar hoe zij verliefd raakten en naar het recept van zo n lange trouw. Kernbegrippen bij het laatste zijn gezond blijven, en altijd bezorgd zijn om elkaar. Familie Van Kooij is inmiddels al meer dan 63 jaar getrouwd! In die 63 jaar was het niet altijd rozengeur en maneschijn maar het samen willen en kunnen overwinnen van de moeilijkheden bleek een belangrijke bouwsteen voor lange trouw. Diepe bewondering voor de gasten was voelbaar bij de kinderen. Van de andere kant ook trots bij de gasten die invulling mochten geven aan een deel van het programma. De Club van Tien kijkt nu al uit naar een volgende bijeenkomst over U zult niet stelen, waar zij naar verwachting een wijkagent zullen gaan interviewen. En ook naar de laatste uit de serie van 3 met als gebod U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. Voor die bijeenkomst wil de Club van Tien een advocaat aan de tand gaan voelen * Gerard Kruijt, namens de WVC-groep WVC is een afkorting van Werkgroep Vervolg Communie. Deze werkgroep biedt aan kinderen die de Eerste Communie gedaan hebben in de periode tot het Vormsel een project waarin de 10 geboden behandeld worden. Elke WVC-groep heeft zijn eigen begeleiders die in onderling overleg invulling geven aan het programma. Liesbeth Voorburg nam zo n 25 jaar geleden het initiatief tot de oprichting van de eerste groep. De WVC-groep Club van Tien wordt door Gerard Kruijt en Ger van IJzendoorn begeleid. Voor meer informatie over WVC-groepen kunt u contact opnemen met Ger van IJzendoorn onder, tel Heb jij ook iets voor deze rubriek? Of wil je een bloemetje tekenen voor de kinderen die gedoopt worden? Stuur dit dan naar: Voor de kinderen, Hamersveldseweg 86, 3833 GT Leusden, of Onze parochiaan Gerard Stevens vraagt (opnieuw) onze steun voor de actie Schoolschriften voor kinderen van arme ouders van de Stichting Meenampal op Sri Lanka. De afgelopen vijf jaren heeft men gemiddeld 4000 kinderen per jaar aan schoolschriften weten te helpen. Heel belangrijk voor deze kinderen, want het helpt hen om een opleiding te kunnen volgen. Vaak zijn hun ouders zo arm, dat ze niet in staat zijn om allerlei kosten, verbonden aan de opleidingen, te kunnen betalen. Als u deze kinderen wilt helpen, kunt u uw bijdrage storten op rekening van Stichting Meenampal. Verder stuurt Gerard ons enkele foto s van eenvoudige huisjes die de Stichting Meenampal mede dankzij onze steun heeft kunnen bouwen voor een aantal gezinnen; arme en/of gebroken gezinnen, families waarvan de ouders en de kinderen door allerlei omstandigheden in verschillende andere gezinnen waren ondergebracht, waardoor ze eigenlijk geen enkel eigen gezinsleven hadden. Er wordt dus echt wat gedaan met uw steun. * J. Vi Toezeggingen Kerkbalans Door het besef dat overvloed ook kan schaden, kan belemmeren in het geestelijk leven, komt er een proces van loslaten. Dat schept ruimte... Bas van der Graaf, protestantse Jeruzalemkerk Amsterdam-West De eerste balans van de actie is opgemaakt. Op basis van retourgezonden kaarten is het nu het bedrag ,50. Exclusief de bedragen die automatisch per giro of bank worden betaald. Hebt u nog niet gereageerd, dan hopen wij dat u dat alsnog doet. Ook nu kunt u nog de kaart Aktie Kerkbalans 2011, met daarop het door u toe te zeggen bedrag, retour zenden. U kunt ook uw bijdrage overmaken op Rabo-rekeningnummer , onder vermelding van Kerkbalans 2011 of door middel van de eenmalige incasso, die u in januari jl. heeft ontvangen bij de informatie Kerkbalans * Werkgroep Kerkbalans: André Snoek, Ben Bod, Ben Pagé, Ger van IJzendoorn en Margriet van der Wee en Gerbrand Boersen, locatiepenningmeester Lourdesreis 2011 Het Lourdescomité St. Lucas is bezig met de voorbereiding van de bedevaartsreis. Net als vorig jaar gaan we met de bus en het vliegtuig. Reisduur 9 dagen, vervoer per bus, vertrek 24 augustus 2011 en terugreis 1 september Reisduur 6 dagen, vervoer met vliegtuig, vertrek 26 augustus 2011 en terugreis 31 augustus Wilt u meer van Frankrijk zien dan is een busreis misschien iets voor u. Pelgrims met een lichamelijke beperking kunnen beter voor het vliegtuig kiezen omdat er in de bus geen medische begeleiding aanwezig is. Het progamma in Lourdes is voor de bus- en vliegtuigpelgrims gelijk en wordt begeleid door een nederlandse hotelleider. Pastor Fred Kok, en een van de comitéleden reizen mee met de bus. Pastores die de bedevaart begeleiden gaan voor in eigen Eucharistievieringen. U kunt deelnemen aan diverse plechtigheden zoals de sacramentsprocessie en de lichtprocessie. De internationale hoogmis wordt gehouden in de ondergrondse kerk de Basiliek van Sint-Pius X. Ook krijgt u de gelegenheid om oud Lourdes te bezichtigen en kunt u o.a. gaan kijken waar Bernadette heeft gewoond. Omdat wij u graag persoonlijk op de hoogte willen brengen van het volledige progamma bent u van harte uitgenodigd bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Ook helpen wij u graag met de inschrijving, al uw vragen hopen wij te kunnen beantwoorden. De voorlichtingsmiddag/avond is op: Het Mirakelschilderij van ca 1525 (oud-katholieke parochie H. Georgius) Vasten kan ook goed zijn. Je moet het op de juiste manier doen. Niet om, zoals bij meisjes met eetstoornissen, dun te worden en om jezelf kapot te maken, maar om je kracht te ontdekken. Elisa Klapheck, rabbijn dinsdag 12 april om uur te Nijkerk in St. Jan en op 14 april om uur te Leusden in De Kom. Indien gewenst kunt u zich al aanmelden en anders zien wij u graag bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Graag tot ziens. *Anneke Veels-Cloosterman, tel , Geertrui van de Kroft, tel Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Dat is de naam van de zeven Amersfoortse parochies die vorig jaar fuseerden. Het is ook de naam van een zusterorde die nog steeds van betekenis is in Nederland, maar inmiddels meer huizen overzee heeft. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Tegen Kerstmis 1444 kwam een meisje naar de stad om in te treden in een klooster. Geertje Arends kwam uit de polder Duist (Nijkerk). Zij was nog nooit in Amersfoort geweest en raakte zwaar onder de indruk van de machtige torens en muren. Daarom schaamde zij zich voor haar Mariabeeldje (een geschenk voor het klooster) en gooide het in de gracht. Maar Maria sprak de vrome Margriet Alberts aan in een droom en stuurde haar naar de putplaats. Zij vond het beeldje in het ijs en zette het thuis op een kast. 's Morgens ontdekte Griet dat de kaars die zij had aangestoken nog even lang was! Daarom bracht Margriet het beeldje naar haar biechtvader, die het naar een kapelletje bracht. DE EIGEN RUBRIEK VOOR JONGEREN VAN 15 TOT 25 Daar gebeurden nog meer wonderen en zo werd Amersfoort een van de belangrijkste bedevaartplaatsen van het land. De kerk is verdwenen, maar de Onze- Lieve-Vrouwetoren zie je nog steeds van verre. De bedevaart is tegenwoordig ook weer in de belangstelling. Van 10/7-6/11 organiseert Museum Flehite de tentoonstelling Maria van Amersfoort. Daarin is er ook veel aandacht voor wat Maria de Amersfoorters van nu te zeggen heeft. Bezoekadres: Westsingel 50, tel Meer informatie: museumflehite.nl. * Gerard Raven, conservator Flehite The Passion Onder deze titel vindt op donderdag 21 april in Gouda een groot muzikaal evenement plaats, waarin het paasverhaal wordt gebracht. Het is een unieke samenwerking tussen EO, RKK, Protestantse Kerk, Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda. Het evenement wordt live uitgezonden op Nederland 3 en internet. Deze uitvoering van The Passion is gebaseerd op de Manchester Passion, in 5 Ga je mee naar Madrid? Deze zomer organiseert het Aartsbisdom Utrecht een jongerenreis naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid van augustus voor jongeren van jaar. Op 10 augustus vertrekken we naar de prachtige stad Zaragoza voor de Days in the Diocese (een internationaal voorprogramma). Hier verblijven we in gastgezinnen, wat prachtige mogelijkheden biedt om Spanjaarden, hun cultuur en hun geloofsbeleving persoonlijk te leren kennen. Hierna vertrekt de groep naar Madrid voor de WJD, het grootste jongerenevenement ter wereld, dat garant staat voor avontuur, vele ontmoetingen, mooie gesprekken, inspirerende vieringen en veel gezelligheid. De kosten van de reis bedragen 695,- p.p. Dit is inclusief busreis, overnachting, maaltijden en programma. Voor een reis van twee weken is het een lage prijs. Wil je de kosten drukken, dan kun je bijvoorbeeld samen met andere jongeren (binnen de parochie) sponsoracties opzetten. Je kunt je t/m 15 mei inschrijven via Op deze site kun je meer lezen over de WJD. Voor vragen kun je terecht bij: * Hao Tran, diocesaan jongerenwerker, of The Passion Dit programma werd hier in het vorige nummer aangekondig. Meer informatie hieronder. * Redactie Voor je eigen bijdrage in Jottum of een reactie: 2006 live uitgezonden door de BBC, waarin miljoenen kijkers het verhaal van Jezus lijden en opstanding konden volgen. De samenwerkende organisaties zien in dit evenement een prachtige missionaire kans om mensen te laten zien wat de betekenis van pasen is. Bijna 75% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 28 jaar weet immers niet wat de betekenis van pasen is. En buiten de kerken zijn steeds minder mensen op de hoogte van de inhoud van het paasverhaal. Dat is de reden dat omroepen en kerken besloten hebben om samen dit grote paasevenement te organiseren. The Passion speelt zich niet alleen af op de markt in Gouda. Ook via internet en televisie kan alles gevolgd worden. Nederland 3 brengt op twee avonden op primetime het verhaal van The Passion: live op Witte Donderdag 21 april om uur en een herhaling op Stille Zaterdag 23 april om uur. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de KRO Servicelijn, of tel Zie ook: * Gemeente Gouda

4 6 Uittocht uit onvrijheid di. 5 april wo. 6 april do. 7 april VIERINGEN 9.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Anny van Dijk. Koffiedrinken na de viering u. Viering 50-jarig huwelijk Piet en Gerda Wendel-Drost, voorg. Fred Kok u. Oecumenische viering in de veertigdagentijd, voorg. ds. Johan de Zwart 9.00 u. Rozenkransgebed Vijfde zondag van de veertigdagentijd Lezingen: Ezechiël 37, 12-14; Romeinen 8, 8-11; Johannes 11, 1-45 za. 9 april u. Eucharistie, voorg. Bert Sturkenboom. zo. 10 april u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Fred Kok. Kinderwoorddienst aanwezig u. Kleuterkerk wo. 13 april u. Oecumenische viering in de veertigdagentijd, voorg. ds. Maria Berends do. 14 april 9.00 u. Rozenkransgebed Palm of Passiezondag Lezingen: Jesaja 50, 4-7; Filippenzen 2, 6-11; Mattëus 26, 14-27, 66 of 27, za. 16 april u. Goede Week Oratorium m.m.v. alle koren, voorg. Fred Kok zo. 17 april u. Eucharistie m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Bert Sturkenboom. Kinderwoorddienst aanwezig u. Rwandese viering wo. 20 april u. Oecumenische boeteviering in de veertigdagentijd, voorg. Fred Kok en ds. Gerard van Belzen do. 21 april Witte donderdag u. Kinderviering, voorg. Antoinette Bottenberg u. Woord- en communieviering m.m.v. Canticorum, dieparleden Carola van den Heuvel en Jaap Schouten vr. 22 april Goede Vrijdag u. Viering rond lijden en kruis van Jezus, voorg Antoinette Bottenberg u. Viering rond lijden en kruis van Jezus m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Antoinette Bottenberg Hoogfeest van Pasen Lezingen: Hand. 10, 34a , Kol. 3, 1-4 of 1 Kor.s 5, 6b-8, Joh. 20, 1-9 of Mat. 28, 1-10 za. 23 april u. Woord- en gebedsviering, voorg. Antoinette Bottenberg u. Paaswake. Woord- en Communieviering m.m.v. Generations, voorg. Antoinette Bottenberg zo. 24 april u. Paaszondag. Eucharistie m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Bert Sturkenboom. Tijdens de viering worden gedoopt: Annemijn van den Hengel en Antonie van Erdelen. Kinderwoorddienst aanwezig ma. 25 april u. Paasmaandag. Eucharistieviering m.m.v. Canticorum, voorg. Bert Sturkenboom wo. 27 april u. Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok do. 28 april 9.00 u. Rozenkransgebed Tweede zondag van Pasen Lezingen: Handelingen 2, 42-47, 1 Petrus 1, 3-9, Johannes 20, za. 30 april u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor, voorg. dieparleden Mieke Meijer en Jaap Schouten zo. 1 mei u. Eucharistieviering, voorg. Bert Sturkenboom. Kinderwoorddienst aanwezig. Na de viering worden gedoopt: Romeyn, Wilco, James Hoogeveen, Wouter van Valkengoed en Jasmijn Steenbeek. Kinderwoorddienst aanwezig u. Rwandese viering di. 3 mei 9.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Ben Piepers Koffiedrinken na de viering. wo. 4 me u. Woord-en communieviering, voorg. Fred Kok Derde zondag van Pasen Lezingen: Handelingen 2, , 1 Petrus 1, 17-21, Lucas 24, za. 7 mei u. Woord- en Communieviering m.m.v. Canticorum, voorg. Ben Piepers zo. 8 mei u. Woord- en Communieviering m.m.v. Generations, voorg. Ben Piepers. Kinderwoorddienst aanwezig u. Kleuterkerk UITGELICHT Goede Week Oratorium Op Palmzaterdag, 16 april, om uur is er weer een Goede Week Oratorium. Met Canticorum, het Parochieel Gemengd Koor en Generations zingen we liederen, afgewisseld met lezingen uit de Heilige Schrift en gedichten. Het is een bezinnende voorbereiding op de Goede Week. Er is dus geen Eucharistie of Communie en ook geen Palmwijding. We hopen op deze manier een goede voorbereiding te hebben op de vieringen van het sterven en verrijzen van Jezus. Na afloop is er koffie of thee in De Kom. U bent allen van harte uitgenodigd. * Klein Liturgie Beraad, Jeanne Kok Rozenkransgebed in de maand mei In de komende meimaand (Mariamaand) bidden wij de gehele maand s morgens van uur, uitgezonderd zondag- en dinsdagochtend, het rozenkransgebed. Zoals u weet, is het evangelie in de geheimen van het Rozenkransgebed vervat. Wij nodigen u uit het Rozenkransgebed met ons mee te komen bidden in de Mariakapel. *Rozenkransgebedsgroep BIJ DE VIERINGEN Gebedsintenties Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Psalm 17, 8 za. 9 april: jgd. Jan en Bets Keijzer-van Iperenburg zo. 10 april: Johannes Blom; Frans Tolboom; Antonius en Cornelia van Daatselaar-van Hofslot; Ruth van Daatselaar; Johannes en Maria van den Hengelvan Daatselaar; Kees en Tiny van t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Ger Verhoefvan Dijk; Jan Herder; Herman Hilhorst za. 16 april: Henk en Leen van de Boom-Hartman; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; jgd. Co Roest; Reinier Roest; Doortje van der Zee en Annemieke zo. 17 april: Johannes en Maria van den Hengel-van Daatselaar; Jo en Lies Schippers-Vrijhoef; Doortje van der Zee en Annemieke; jgd. Ton Broekman en Hans; Cees van Daatselaar za. 23 april u.: ouders Tolboom-Verhoef; Cornelis en Gerarda Herder-van den Hengel zo. 24 april: Arie en Tina Vrijhoef; Cilia Blom; Johannes en Aleida van den Bremer-Kaas; Piet Brouwer; Ruth van Daatselaar; Petronella M. de Groot-van de Wolfshaar en Gerardus de Groot; overleden ouders Van der Salm-van Eijden; Riek Traa-van Middelaar; jgd. Gerard en Lies Voskuilenvan den Berg; Riet Hilhorst-Sturkenboom; ouders Schoonderbeek-Prinsen; Kees van den Berg; Ben Muller en overleden familieleden; Chris van de Boom; Herman Hilhorst; overleden ouders familie van den Hengel-van Zijl; voor ieder die hier door één van ons wordt gemist za. 30 april: jgd. Wim Blom zo. 1 mei: Tina en Arie Vrijhoef; Dirk van Daatselaar; Antonius en Lambertha van der Hoven-Voskuilen; Hein Kooijman; Aloysius Hieronymus van der Post; zr. Rosa en overleden medezusters; ouders Tolboom-van Esveld en kinderen; Petrus Johannes van de Wolfshaar; Nelly Willemse-Zonneveld; Herman en Nellie Kohlmann-van Nes en kinderen za. 7 mei: Gerardus van den Hengel; Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Wilhelmina van Bekkum-Rutten zo. 8 mei: Johannes Blom; Ruth van Daatselaar; Ger Verhoef-van Dijk; Rita Brouwer-Voogd. Kosters wo. 6 april Annie Prinsen; 9/10 april Henk Gho; wo. 13 april Annie Prinsen; 16/17 april Gerard Smits; wo. 20 april Annie Prinsen; do. 21 april Henk Gho; vr. 22 april Gerard Smits; wo. 27 april Annie Prinsen; 30-4/1-5 Ha Pham; wo. 4 mei Annie Prinsen; 7/8 mei Frank Noy. Misdienaars za. 2 april Fabrice en Victor; zo. 3 april Chris en Michael A.; za. 9 april Antonis; zo. 10 april Victor en Erwin; zo. 17 april Leonie en Michael S.; do. 21 april Simone en Chris A., Fabrice en Michael A.; vr. 22 april Leonie en Michael S.; za. 23 april u. Antonis en Victor en u. Fabrice en Victor; zo. 24 april Irene en Simone; ma. 25 april: Chris en Michael A.; zo. 1 mei Leonie en Michael S.; za. 7 mei Victor; zo. 8 mei Erwin en Antonis. Crèche Geen Koffiedrinken in De Kom Na de zondagse viering kunt u gezellig een kopje koffie of thee drinken in De Kom. Als gastdames en 7 Gebed in de tijd van Pasen Soms kan ik wel zingen van geluk, de zon, het leven, zelfs lacht me toe mijn hart loopt over van liefde en geluk, dat ik zoveel goeds - zomaar krijg. Soms word ik heel stil bij het leven: mensen in ellende, in Japan en Libië, kinderen ziek van ellende, ik roep: waarom? God, waar bent U? Pasen is toch opstaan uit de dood? Wat hebben al die mensen daaraan, wat is hun leven, hun toekomst? God, bent U er of is dat een sprookje? Mijn ziel, kom tot stilte in mij, wordt stil bij mensen en hun verdriet misschien klinkt een verborgen stem die een weg wijst, die hoop geeft. God, wees er voor mensen in nood, wees er in hun wanhoop en hoop, wees er in mensen die helpen, dat niet geweld en dood het winnen. Al is mijn bidden en helpen klein, laat me goed doen waar ik kan, dat het niet alsmaar duister blijft, dat er overal iets van licht doorbreekt. Als ik straks weer buiten loop en voorzichtig zing van plezier, dan hoop ik dat dàt ook helpt te geloven in leven ondanks. Amen. -heren zijn aanwezig: 10 april Theo en Maria van Bekkum; 17 april Mieke en David Egtberts; 24 april Marian van Valkengoed en Truus Herder; 1 mei Gon Japan! Meer dan tienduizend doden, even veel vermisten, honderdduizenden mensen in opvangcentra, waaronder veel ouderen, totale verwoesting, dreiging... Ontheemding, angst, verdriet, eenzaamheid... Het is niet meer voor te stellen! Wat kun je nog doen?! Financiële hulp: rek van het Rode Kruis. De opbrengst daarvan wordt besteed aan de hulpverlening van het Japanse Rode Kruis. * J.Vo.

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria..

mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria.. Het is inmiddels bijna november. De Sinterklaasdrukte staat voor de deur, sommigen zien met enig verlangen uit naar de Adventstijd en het Kerstfeest. Dit artikel gaat over Lourdes en ik wil daarin mijn

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Vraag wat u maar wilt...

Vraag wat u maar wilt... TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR STICHTING L ABRI - NEDERLAND jaargang 17 nr. 2 2012 Prinsjesdag is geweest. De verkiezingen zijn voorbij. Den Haag maakt zich op voor een nieuwe periode, een nieuwe regering,

Nadere informatie

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING StuCom0105 Temidden van alles wat gepubliceerd is over geloof en genezing, gebed en genezing of de bediening tot genezing is onderstaande brochure Met mensen bidden om genezing

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan HET CHRISTENDOM 1) Ontstaan Jezus is als jood geboren in Bethlehem, in het jaar dat later in de christelijke jaartelling officieel het jaar 1 heet. De eerste 30 jaren van zijn leven brengt Hij door in

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag.

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag. GEERTEBRIEF Remonstrantse Gemeente Utrecht Zorg dat je erbij komt pag. 3 Juli 2011 Elk verteluur is weer pag. 5 anders Kijkje achter de schermen pag. 8 Leesrooster Geen leesrooster in dit laatste nummer

Nadere informatie

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 1 Voorjaar 2012 Jezus volgen is niet vrijblijvend Inhoudsopgave Van de

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Jongevrouwen 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Jongevrouwen 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2012 Intellectual

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie