Pasen. Vastenaktie Pasen. Goede Week

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week"

Transcriptie

1 JAARGANG 29/ MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel (voor uitvaarten buiten kantoortijden: ), Rabo Open di. t/m vrij. van u.; ontmoetings- en kopieerruimte tevens open op di. en do. van u. Pastoraal team: tel ; Antoinette Bottenberg: com; Fred Kok (diaconie): nl; Bert Sturkenboom (liturgie): Ben Piepers: Pastoraatsgroep: Ellen Bod: tel , Frans Hesp: tel , Wim Mol: tel , Jeannette Zwart, tel , INHOUD Thema (blz. 2-3): Vastentijd (blz. 2) Paas-icoon (blz. 2-3) Verder: blz. 3: Pastoraal-liturgisch beleid bisdom blz. 4/5: Voor de kinderen (Club van Tien); Sri Lanka; Kerkbalans; Lourdesreis 2011; Onze Lieve Vrouw van Amersfoort; Jottum (Madrid); The Passion blz. 6/7: vieringen t/m 8 mei; Uitgelicht (Goede Week Oratorium; Rozenkransgebed); Japan! blz. 8: Pieta in Mariakapel; Bij de UITgang (Voettochten; Schrijfwedstrijd; Zijactief; Filosofie; Glans en glorie) REDACTIE Wim Veen, Jan Vincenten, Jan Voorburg (vormgeving) Tekstverwerking: Secretariaat St. Jozefkerk. Grafische verzorging: vof Voorburg Z&D, Leusden. Redactie-adres: of groene brievenbus in de hoek bij het parochiesecretariaat. Geloof & kerk verschijnt 10 x per jaar en wordt gratis thuis bezorgd. Een vrijwillige bijdrage in de portikosten voor abonnementen buiten Leusden (ca. 10, per jaar) kan worden overgemaakt op de rekening van het secretariaat (zie kol. 1) o.v.v. portikosten Geloof & kerk, Leusden. Vastenaktie 2011 De eigen spiritualiteit van de inheemse bevolking op Mindoro, hun verbondenheid met de natuur en de integratie daarvan in het christelijk geloof, bieden ook ons aanknopingspunten voor de verbinding tussen geloof en schepping. Hun sobere manier van leven houdt ons een spiegel voor. Zij gebruiken de vruchten van de natuur, maar genieten van genoeg. (blz. 2) Pasen Pasen roept mij op mensen in nood de hand te reiken, (desnoods) af te dalen in de hel die mensen doormaken en nabij te zijn en maar te zien of je iets kunt betekenen maar soms ook de hand te aanvaarden die een ander mij reikt Pasen is door alles heen geloven in het leven van mensen hier en nu. (blz. 3) Goede Week: 16/17 april Palmzondag 21 april Witte Donderdag 22 april Goede Vrijdag 23 april Stille Zaterdag 24 april Paaszondag Goede Week Pasen

2 2 3 Vastenaktie 2011: Plant iets moois voor een ander Het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen in de Filippijnen wordt bedreigd door mijnbouw en ontbossing. Partnerorganisaties van Vastenaktie ondersteunen deze groepen in hun strijd voor een leefbare, duurzame toekomst. Het thema duurzaamheid staat dit jaar centraal in de Vastenaktiecampagne. De eigen spiritualiteit van de inheemse bevolking op Mindoro, hun verbondenheid met de natuur en de integratie daarvan in het christelijk geloof, bieden ook ons aanknopingspunten voor de verbinding tussen geloof en schepping. Hun sobere manier van leven houdt ons een spiegel voor. Zij gebruiken de vruchten van de natuur, maar genieten van genoeg. In dit opzicht kunnen we nog veel leren van de bevolking op Mindoro. In Nederland en andere westerse landen leven we op te grote voet. Onze solidariteit wordt gevraagd met generaties na ons, met anderen wereldwijd, omdat wij (te) veel nemen en het evenwicht verstoren. Onze solidariteit wordt gevraagd met mensen in nood, bijvoorbeeld in de Filippijnen. In de veertigdagentijd voeren we campagne voor de inheemse bevolking op Mindoro, de Mangyan. Zij leven in harmonie met de natuur en zijn niet alleen van het bos afhankelijk om te leven en te overleven, maar ook om hun bijzondere leefwijze en cultuur voort te zetten. Zij beschouwen het samenleven met de bossen als een belangrijk onderdeel van hun cultuur en identiteit. Vastenaktie ondersteunt Een Paas-icoon voor onze kerk Onze parochiaan Ad Oostveen heeft door het schilderen van iconen een manier gevonden om beeldend bezig te zijn met zijn geloof. Hij wil hiermee een venster openen naar een wereld die niet direct te vatten is in het stoffelijke. Van pastoor Bert Sturkenboom heeft hij het verzoek gekregen om een Paas-icoon, een Anastasis, voor onze kerk te schilderen. Voor de Oosterse kerken is dit bij uitstek de icoon van Pasen. Anastasis is het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament staat voor verrijzenis, opstanding. Het betekent echter ook: verdrijving, verplaatsing en weer omhooggaan na een afdaling. Dat brengt ons op de tekst uit de apostolische geloofsbelijdenis, die zegt dat Christus is nedergedaald ter helle en de derde dag verrezen uit de doden. Tussen dood en opstanding Na Christus kruisdood zijn er drie mystieke dagen. Waar was Hij tussen dood en opstanding? Op het eerste Concilie van Nicea kwam men tot het inzicht dat Christus het dodenrijk opende en de blokkades van de zielen die in het dodenrijk verbleven ophief, zodat ze op konden gaan naar het eeuwige licht. De hel moeten we in deze context dan ook niet zien als de plaats van vuur en smart, maar het rijk waar de doden verbleven. Deze gebeurtenis is op de Paas-icoon weergegeven. Christus verlost de overleden zielen van hun ketenen en begeleidt ze naar het eeuwige licht, bron van alle leven, de Vader. De troost dat Christus verlost en begeleidt naar het eeuwige licht willen we aanwezig laten zijn bij de gedenkkruisjes van onze dierbare overledenen. Maar eerst zal de icoon gedurende de veertigdagentijd op het altaar staan. Door de eucharistie ondergaat de icoon wijding. Met Pasen zal hij gezegend worden. Meer informatie over de afbeelding van de icoon kunt u vinden op onze website *Wim Veen, redactie verschillende partners in de Filippijnen die werken aan een veilige en duurzame toekomst voor deze bevolkingsgroepen. Voor hen is duurzaamheid geen keuze maar een noodzaak. Zij verzetten zich tegen mijnbouw om hun bossen te redden. Zij gaan duurzaam om met het bos om het te behouden voor generaties die na hen komen. Met de slogan Plant iets moois voor een ander roepen we mensen op te delen van wat ze hebben om mee te werken aan een opbloeiend bestaan voor medemensen in de Filippijnen. In zijn encycliek Caritas in Veritate schrijft paus Benedictus XVI: Om te komen tot een nieuwe levensstijl, is een verandering nodig van onze mentaliteit. Zijn we in staat eenvoudiger te leven? Zijn we bereid meer met anderen te delen? Een teruglopende gezamenlijke welvaart vraagt juist om meer te delen. De crisis draagt ook de kans in zich dat we ons meer bezinnen op de werkelijke waarden van het leven. Uw bijdrage aan de Vastenaktie is van harte welkom via de collectes tijdens de vieringen of door overmaking van uw gift op banknummer t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Jozef te Leusden onder vermelding van Vastenaktie *Namens de MOV, Bernard Neijzen Pastoraal-liturgisch beleid bisdom Begin februari ontving het parochiebestuur de nota Pastoraal-Liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht. Deze beleidsnota heeft verstrekkende gevolgen voor de St. Lucasparochie. Inmiddels hebben het parochiebestuur en het pastoresteam hierover naar het bisdom gereageerd. Ook heeft het parochiebestuur alle parochies van ons bisdom naar hun ervaringen en meningen gevraagd. In het volgende nummer zullen we hier uitgebreid op ingaan. * Namens het parochiebestuur en pastoresteam, Gerard Stevens, secretaris Ik zie het als een moreel heel hoogstaand gebaar om schuld te bekennen en boete te doen. Als je echt berouw hebt, laat je dat meteen merken. Het kom de geloofwaardigheid niet ten goede als je er veel tijd overheen laat gaan. Wim van Vlastuin, rector hersteld-hervormde seminarie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam De Paas-icoon Nederdaling ter helle In de geloofsbelijdenis staat kernachtig: " die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden " Woorden die verbazing en bevreemding oproepen. Nederdaling ter helle is het vreemdste. Wat kun je daar nog mee? De hel is toch achterhaald? Tegelijk is de hel een afschuwelijke realiteit voor vele mensen in Japan na de aardbeving en kernramp, voor anderen is de hel van oorlog en geweld. Maar ook dichterbij de hel van geen gat meer zien in je leven, misbruikt en miskend worden, een uitzichtloze ziekte. Zo n hel van ellende wil je iedereen besparen. Je leeft mee, hoopt en bidt dat er goede hulp is en bevrijding uit die hel. pastoraal gedacht In de geloofsbelijdenis gaat de nederdaling ter helle over de plaats waar de doden wonen, de onderwereld, waar ook satan verblijf houdt. Het is niet meteen een plek van verderf, eerder eeuwigdurende wachtruimte, pas later is deze plek verbonden met vuur en verschrikking. In de kerken van de oosterse orthodoxie wordt de nederdaling van Christus in de onderwereld en opstanding weergegeven op de Paas-icoon: Anastasis, Opstanding. Na zijn dood is Christus afgedaald in de onderwereld en verblijft korte tijd in de stilte van het dodenrijk om vervolgens de gestorvenen met zich mee te voeren uit het dodenrijk. Op de icoon staat Christus op de poorten van de hel boven een donkere afgrond. De poorten zijn uit hun hengsels gerukt. De dood heeft niet langer het laatste woord. In het donkere gat zie je de dood en de duivel vastgebonden. Christus reikt Adam en Eva de hand en brengt hen tot nieuw leven. Op sommige afbeeldingen pakt Christus de slappe arm van Adam vast om hem tot leven te wekken. Met de opstanding van Christus komt heel de schepping tot leven. De paasicoon symboliseert het vertrouwen in leven sterker dan dood. Net als de paasverhalen in de evangeliën vertelt deze icoon niet hoe het op Pasen allemaal gebeurd is, maar is het gelovige duiding en uitdrukking van geloof en hoop in nieuw leven voorbij de dood. Ik word vooral geraakt door de handreiking van Christus aan Adam en Eva. De nieuwe mens die de oude mens de hand reikt. In de bijbel is er voortdurend sprake van handreiking: Jezus pakt een lamme bij de hand en doet hem opstaan. Gods bevrijdend handelen wordt bezongen na de uittocht uit de slavernij, de psalmen zingen van Gods reddende hand in de nood die mensen hebben doorstaan. In de christelijke kunst wordt de aanwezigheid van God vaak afgebeeld met een hand uit de hemel. Het belijden van het geloof: die nedergedaald is ter helle en de derde dag verrezen uit de doden is nooit helemaal te doorgronden. Voor mij is het verbonden met groeiend vertrouwen, dat er in alle gebrokenheid in het leven perspectief blijft. Dat er een handreiking is van Gods zijde, die ons bemoedigt en vertrouwen schenkt dat ons leven niet ten dode is, dat wij zullen leven. Sterker: dat zíj zullen leven die het zwaar te verduren hebben. Pasen roept mij op mensen in nood de hand te reiken, (desnoods) af te dalen in de hel die mensen doormaken en nabij te zijn en maar te zien of je iets kunt betekenen maar soms ook de hand te aanvaarden die een ander mij reikt Pasen is door alles heen geloven in het leven van mensen hier en nu. In die geest wens ik u en jou mede namens collega s een zalig Pasen. *Ben Piepers

3 4 Club van Tien In actie voor kinderen en gezinnen op Sri Lanka en jongeren van vier tot veertien De WVC-groep Club van Tien is vrijdag 4 maart weer in De Kom bijeen geweest voor de 1e bijeenkomst uit een reeks van 3 waarin geboden worden behandeld in de vorm van een maatschappelijke stage. Het gebod dat op 4 maart centraal stond, was: U zult geen echtbreuk plegen. De Club van Tien heeft familie Van Kooij benaderd met de vraag of zij bereid waren om naar De Kom te komen voor een interview omdat ze heel lang getrouwd zijn en ervaringsdeskundige zijn. De kinderen hadden hun vragen goed voorbereid en familie Van Kooij was geen enkele vraag te moeilijk. Ook niet toen gevraagd werd naar hoe zij verliefd raakten en naar het recept van zo n lange trouw. Kernbegrippen bij het laatste zijn gezond blijven, en altijd bezorgd zijn om elkaar. Familie Van Kooij is inmiddels al meer dan 63 jaar getrouwd! In die 63 jaar was het niet altijd rozengeur en maneschijn maar het samen willen en kunnen overwinnen van de moeilijkheden bleek een belangrijke bouwsteen voor lange trouw. Diepe bewondering voor de gasten was voelbaar bij de kinderen. Van de andere kant ook trots bij de gasten die invulling mochten geven aan een deel van het programma. De Club van Tien kijkt nu al uit naar een volgende bijeenkomst over U zult niet stelen, waar zij naar verwachting een wijkagent zullen gaan interviewen. En ook naar de laatste uit de serie van 3 met als gebod U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. Voor die bijeenkomst wil de Club van Tien een advocaat aan de tand gaan voelen * Gerard Kruijt, namens de WVC-groep WVC is een afkorting van Werkgroep Vervolg Communie. Deze werkgroep biedt aan kinderen die de Eerste Communie gedaan hebben in de periode tot het Vormsel een project waarin de 10 geboden behandeld worden. Elke WVC-groep heeft zijn eigen begeleiders die in onderling overleg invulling geven aan het programma. Liesbeth Voorburg nam zo n 25 jaar geleden het initiatief tot de oprichting van de eerste groep. De WVC-groep Club van Tien wordt door Gerard Kruijt en Ger van IJzendoorn begeleid. Voor meer informatie over WVC-groepen kunt u contact opnemen met Ger van IJzendoorn onder, tel Heb jij ook iets voor deze rubriek? Of wil je een bloemetje tekenen voor de kinderen die gedoopt worden? Stuur dit dan naar: Voor de kinderen, Hamersveldseweg 86, 3833 GT Leusden, of Onze parochiaan Gerard Stevens vraagt (opnieuw) onze steun voor de actie Schoolschriften voor kinderen van arme ouders van de Stichting Meenampal op Sri Lanka. De afgelopen vijf jaren heeft men gemiddeld 4000 kinderen per jaar aan schoolschriften weten te helpen. Heel belangrijk voor deze kinderen, want het helpt hen om een opleiding te kunnen volgen. Vaak zijn hun ouders zo arm, dat ze niet in staat zijn om allerlei kosten, verbonden aan de opleidingen, te kunnen betalen. Als u deze kinderen wilt helpen, kunt u uw bijdrage storten op rekening van Stichting Meenampal. Verder stuurt Gerard ons enkele foto s van eenvoudige huisjes die de Stichting Meenampal mede dankzij onze steun heeft kunnen bouwen voor een aantal gezinnen; arme en/of gebroken gezinnen, families waarvan de ouders en de kinderen door allerlei omstandigheden in verschillende andere gezinnen waren ondergebracht, waardoor ze eigenlijk geen enkel eigen gezinsleven hadden. Er wordt dus echt wat gedaan met uw steun. * J. Vi Toezeggingen Kerkbalans Door het besef dat overvloed ook kan schaden, kan belemmeren in het geestelijk leven, komt er een proces van loslaten. Dat schept ruimte... Bas van der Graaf, protestantse Jeruzalemkerk Amsterdam-West De eerste balans van de actie is opgemaakt. Op basis van retourgezonden kaarten is het nu het bedrag ,50. Exclusief de bedragen die automatisch per giro of bank worden betaald. Hebt u nog niet gereageerd, dan hopen wij dat u dat alsnog doet. Ook nu kunt u nog de kaart Aktie Kerkbalans 2011, met daarop het door u toe te zeggen bedrag, retour zenden. U kunt ook uw bijdrage overmaken op Rabo-rekeningnummer , onder vermelding van Kerkbalans 2011 of door middel van de eenmalige incasso, die u in januari jl. heeft ontvangen bij de informatie Kerkbalans * Werkgroep Kerkbalans: André Snoek, Ben Bod, Ben Pagé, Ger van IJzendoorn en Margriet van der Wee en Gerbrand Boersen, locatiepenningmeester Lourdesreis 2011 Het Lourdescomité St. Lucas is bezig met de voorbereiding van de bedevaartsreis. Net als vorig jaar gaan we met de bus en het vliegtuig. Reisduur 9 dagen, vervoer per bus, vertrek 24 augustus 2011 en terugreis 1 september Reisduur 6 dagen, vervoer met vliegtuig, vertrek 26 augustus 2011 en terugreis 31 augustus Wilt u meer van Frankrijk zien dan is een busreis misschien iets voor u. Pelgrims met een lichamelijke beperking kunnen beter voor het vliegtuig kiezen omdat er in de bus geen medische begeleiding aanwezig is. Het progamma in Lourdes is voor de bus- en vliegtuigpelgrims gelijk en wordt begeleid door een nederlandse hotelleider. Pastor Fred Kok, en een van de comitéleden reizen mee met de bus. Pastores die de bedevaart begeleiden gaan voor in eigen Eucharistievieringen. U kunt deelnemen aan diverse plechtigheden zoals de sacramentsprocessie en de lichtprocessie. De internationale hoogmis wordt gehouden in de ondergrondse kerk de Basiliek van Sint-Pius X. Ook krijgt u de gelegenheid om oud Lourdes te bezichtigen en kunt u o.a. gaan kijken waar Bernadette heeft gewoond. Omdat wij u graag persoonlijk op de hoogte willen brengen van het volledige progamma bent u van harte uitgenodigd bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Ook helpen wij u graag met de inschrijving, al uw vragen hopen wij te kunnen beantwoorden. De voorlichtingsmiddag/avond is op: Het Mirakelschilderij van ca 1525 (oud-katholieke parochie H. Georgius) Vasten kan ook goed zijn. Je moet het op de juiste manier doen. Niet om, zoals bij meisjes met eetstoornissen, dun te worden en om jezelf kapot te maken, maar om je kracht te ontdekken. Elisa Klapheck, rabbijn dinsdag 12 april om uur te Nijkerk in St. Jan en op 14 april om uur te Leusden in De Kom. Indien gewenst kunt u zich al aanmelden en anders zien wij u graag bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Graag tot ziens. *Anneke Veels-Cloosterman, tel , Geertrui van de Kroft, tel Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Dat is de naam van de zeven Amersfoortse parochies die vorig jaar fuseerden. Het is ook de naam van een zusterorde die nog steeds van betekenis is in Nederland, maar inmiddels meer huizen overzee heeft. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Tegen Kerstmis 1444 kwam een meisje naar de stad om in te treden in een klooster. Geertje Arends kwam uit de polder Duist (Nijkerk). Zij was nog nooit in Amersfoort geweest en raakte zwaar onder de indruk van de machtige torens en muren. Daarom schaamde zij zich voor haar Mariabeeldje (een geschenk voor het klooster) en gooide het in de gracht. Maar Maria sprak de vrome Margriet Alberts aan in een droom en stuurde haar naar de putplaats. Zij vond het beeldje in het ijs en zette het thuis op een kast. 's Morgens ontdekte Griet dat de kaars die zij had aangestoken nog even lang was! Daarom bracht Margriet het beeldje naar haar biechtvader, die het naar een kapelletje bracht. DE EIGEN RUBRIEK VOOR JONGEREN VAN 15 TOT 25 Daar gebeurden nog meer wonderen en zo werd Amersfoort een van de belangrijkste bedevaartplaatsen van het land. De kerk is verdwenen, maar de Onze- Lieve-Vrouwetoren zie je nog steeds van verre. De bedevaart is tegenwoordig ook weer in de belangstelling. Van 10/7-6/11 organiseert Museum Flehite de tentoonstelling Maria van Amersfoort. Daarin is er ook veel aandacht voor wat Maria de Amersfoorters van nu te zeggen heeft. Bezoekadres: Westsingel 50, tel Meer informatie: museumflehite.nl. * Gerard Raven, conservator Flehite The Passion Onder deze titel vindt op donderdag 21 april in Gouda een groot muzikaal evenement plaats, waarin het paasverhaal wordt gebracht. Het is een unieke samenwerking tussen EO, RKK, Protestantse Kerk, Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda. Het evenement wordt live uitgezonden op Nederland 3 en internet. Deze uitvoering van The Passion is gebaseerd op de Manchester Passion, in 5 Ga je mee naar Madrid? Deze zomer organiseert het Aartsbisdom Utrecht een jongerenreis naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid van augustus voor jongeren van jaar. Op 10 augustus vertrekken we naar de prachtige stad Zaragoza voor de Days in the Diocese (een internationaal voorprogramma). Hier verblijven we in gastgezinnen, wat prachtige mogelijkheden biedt om Spanjaarden, hun cultuur en hun geloofsbeleving persoonlijk te leren kennen. Hierna vertrekt de groep naar Madrid voor de WJD, het grootste jongerenevenement ter wereld, dat garant staat voor avontuur, vele ontmoetingen, mooie gesprekken, inspirerende vieringen en veel gezelligheid. De kosten van de reis bedragen 695,- p.p. Dit is inclusief busreis, overnachting, maaltijden en programma. Voor een reis van twee weken is het een lage prijs. Wil je de kosten drukken, dan kun je bijvoorbeeld samen met andere jongeren (binnen de parochie) sponsoracties opzetten. Je kunt je t/m 15 mei inschrijven via Op deze site kun je meer lezen over de WJD. Voor vragen kun je terecht bij: * Hao Tran, diocesaan jongerenwerker, of The Passion Dit programma werd hier in het vorige nummer aangekondig. Meer informatie hieronder. * Redactie Voor je eigen bijdrage in Jottum of een reactie: 2006 live uitgezonden door de BBC, waarin miljoenen kijkers het verhaal van Jezus lijden en opstanding konden volgen. De samenwerkende organisaties zien in dit evenement een prachtige missionaire kans om mensen te laten zien wat de betekenis van pasen is. Bijna 75% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 28 jaar weet immers niet wat de betekenis van pasen is. En buiten de kerken zijn steeds minder mensen op de hoogte van de inhoud van het paasverhaal. Dat is de reden dat omroepen en kerken besloten hebben om samen dit grote paasevenement te organiseren. The Passion speelt zich niet alleen af op de markt in Gouda. Ook via internet en televisie kan alles gevolgd worden. Nederland 3 brengt op twee avonden op primetime het verhaal van The Passion: live op Witte Donderdag 21 april om uur en een herhaling op Stille Zaterdag 23 april om uur. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de KRO Servicelijn, of tel Zie ook: * Gemeente Gouda

4 6 Uittocht uit onvrijheid di. 5 april wo. 6 april do. 7 april VIERINGEN 9.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Anny van Dijk. Koffiedrinken na de viering u. Viering 50-jarig huwelijk Piet en Gerda Wendel-Drost, voorg. Fred Kok u. Oecumenische viering in de veertigdagentijd, voorg. ds. Johan de Zwart 9.00 u. Rozenkransgebed Vijfde zondag van de veertigdagentijd Lezingen: Ezechiël 37, 12-14; Romeinen 8, 8-11; Johannes 11, 1-45 za. 9 april u. Eucharistie, voorg. Bert Sturkenboom. zo. 10 april u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Fred Kok. Kinderwoorddienst aanwezig u. Kleuterkerk wo. 13 april u. Oecumenische viering in de veertigdagentijd, voorg. ds. Maria Berends do. 14 april 9.00 u. Rozenkransgebed Palm of Passiezondag Lezingen: Jesaja 50, 4-7; Filippenzen 2, 6-11; Mattëus 26, 14-27, 66 of 27, za. 16 april u. Goede Week Oratorium m.m.v. alle koren, voorg. Fred Kok zo. 17 april u. Eucharistie m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Bert Sturkenboom. Kinderwoorddienst aanwezig u. Rwandese viering wo. 20 april u. Oecumenische boeteviering in de veertigdagentijd, voorg. Fred Kok en ds. Gerard van Belzen do. 21 april Witte donderdag u. Kinderviering, voorg. Antoinette Bottenberg u. Woord- en communieviering m.m.v. Canticorum, dieparleden Carola van den Heuvel en Jaap Schouten vr. 22 april Goede Vrijdag u. Viering rond lijden en kruis van Jezus, voorg Antoinette Bottenberg u. Viering rond lijden en kruis van Jezus m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Antoinette Bottenberg Hoogfeest van Pasen Lezingen: Hand. 10, 34a , Kol. 3, 1-4 of 1 Kor.s 5, 6b-8, Joh. 20, 1-9 of Mat. 28, 1-10 za. 23 april u. Woord- en gebedsviering, voorg. Antoinette Bottenberg u. Paaswake. Woord- en Communieviering m.m.v. Generations, voorg. Antoinette Bottenberg zo. 24 april u. Paaszondag. Eucharistie m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Bert Sturkenboom. Tijdens de viering worden gedoopt: Annemijn van den Hengel en Antonie van Erdelen. Kinderwoorddienst aanwezig ma. 25 april u. Paasmaandag. Eucharistieviering m.m.v. Canticorum, voorg. Bert Sturkenboom wo. 27 april u. Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok do. 28 april 9.00 u. Rozenkransgebed Tweede zondag van Pasen Lezingen: Handelingen 2, 42-47, 1 Petrus 1, 3-9, Johannes 20, za. 30 april u. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor, voorg. dieparleden Mieke Meijer en Jaap Schouten zo. 1 mei u. Eucharistieviering, voorg. Bert Sturkenboom. Kinderwoorddienst aanwezig. Na de viering worden gedoopt: Romeyn, Wilco, James Hoogeveen, Wouter van Valkengoed en Jasmijn Steenbeek. Kinderwoorddienst aanwezig u. Rwandese viering di. 3 mei 9.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Ben Piepers Koffiedrinken na de viering. wo. 4 me u. Woord-en communieviering, voorg. Fred Kok Derde zondag van Pasen Lezingen: Handelingen 2, , 1 Petrus 1, 17-21, Lucas 24, za. 7 mei u. Woord- en Communieviering m.m.v. Canticorum, voorg. Ben Piepers zo. 8 mei u. Woord- en Communieviering m.m.v. Generations, voorg. Ben Piepers. Kinderwoorddienst aanwezig u. Kleuterkerk UITGELICHT Goede Week Oratorium Op Palmzaterdag, 16 april, om uur is er weer een Goede Week Oratorium. Met Canticorum, het Parochieel Gemengd Koor en Generations zingen we liederen, afgewisseld met lezingen uit de Heilige Schrift en gedichten. Het is een bezinnende voorbereiding op de Goede Week. Er is dus geen Eucharistie of Communie en ook geen Palmwijding. We hopen op deze manier een goede voorbereiding te hebben op de vieringen van het sterven en verrijzen van Jezus. Na afloop is er koffie of thee in De Kom. U bent allen van harte uitgenodigd. * Klein Liturgie Beraad, Jeanne Kok Rozenkransgebed in de maand mei In de komende meimaand (Mariamaand) bidden wij de gehele maand s morgens van uur, uitgezonderd zondag- en dinsdagochtend, het rozenkransgebed. Zoals u weet, is het evangelie in de geheimen van het Rozenkransgebed vervat. Wij nodigen u uit het Rozenkransgebed met ons mee te komen bidden in de Mariakapel. *Rozenkransgebedsgroep BIJ DE VIERINGEN Gebedsintenties Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Psalm 17, 8 za. 9 april: jgd. Jan en Bets Keijzer-van Iperenburg zo. 10 april: Johannes Blom; Frans Tolboom; Antonius en Cornelia van Daatselaar-van Hofslot; Ruth van Daatselaar; Johannes en Maria van den Hengelvan Daatselaar; Kees en Tiny van t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Ger Verhoefvan Dijk; Jan Herder; Herman Hilhorst za. 16 april: Henk en Leen van de Boom-Hartman; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; jgd. Co Roest; Reinier Roest; Doortje van der Zee en Annemieke zo. 17 april: Johannes en Maria van den Hengel-van Daatselaar; Jo en Lies Schippers-Vrijhoef; Doortje van der Zee en Annemieke; jgd. Ton Broekman en Hans; Cees van Daatselaar za. 23 april u.: ouders Tolboom-Verhoef; Cornelis en Gerarda Herder-van den Hengel zo. 24 april: Arie en Tina Vrijhoef; Cilia Blom; Johannes en Aleida van den Bremer-Kaas; Piet Brouwer; Ruth van Daatselaar; Petronella M. de Groot-van de Wolfshaar en Gerardus de Groot; overleden ouders Van der Salm-van Eijden; Riek Traa-van Middelaar; jgd. Gerard en Lies Voskuilenvan den Berg; Riet Hilhorst-Sturkenboom; ouders Schoonderbeek-Prinsen; Kees van den Berg; Ben Muller en overleden familieleden; Chris van de Boom; Herman Hilhorst; overleden ouders familie van den Hengel-van Zijl; voor ieder die hier door één van ons wordt gemist za. 30 april: jgd. Wim Blom zo. 1 mei: Tina en Arie Vrijhoef; Dirk van Daatselaar; Antonius en Lambertha van der Hoven-Voskuilen; Hein Kooijman; Aloysius Hieronymus van der Post; zr. Rosa en overleden medezusters; ouders Tolboom-van Esveld en kinderen; Petrus Johannes van de Wolfshaar; Nelly Willemse-Zonneveld; Herman en Nellie Kohlmann-van Nes en kinderen za. 7 mei: Gerardus van den Hengel; Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Wilhelmina van Bekkum-Rutten zo. 8 mei: Johannes Blom; Ruth van Daatselaar; Ger Verhoef-van Dijk; Rita Brouwer-Voogd. Kosters wo. 6 april Annie Prinsen; 9/10 april Henk Gho; wo. 13 april Annie Prinsen; 16/17 april Gerard Smits; wo. 20 april Annie Prinsen; do. 21 april Henk Gho; vr. 22 april Gerard Smits; wo. 27 april Annie Prinsen; 30-4/1-5 Ha Pham; wo. 4 mei Annie Prinsen; 7/8 mei Frank Noy. Misdienaars za. 2 april Fabrice en Victor; zo. 3 april Chris en Michael A.; za. 9 april Antonis; zo. 10 april Victor en Erwin; zo. 17 april Leonie en Michael S.; do. 21 april Simone en Chris A., Fabrice en Michael A.; vr. 22 april Leonie en Michael S.; za. 23 april u. Antonis en Victor en u. Fabrice en Victor; zo. 24 april Irene en Simone; ma. 25 april: Chris en Michael A.; zo. 1 mei Leonie en Michael S.; za. 7 mei Victor; zo. 8 mei Erwin en Antonis. Crèche Geen Koffiedrinken in De Kom Na de zondagse viering kunt u gezellig een kopje koffie of thee drinken in De Kom. Als gastdames en 7 Gebed in de tijd van Pasen Soms kan ik wel zingen van geluk, de zon, het leven, zelfs lacht me toe mijn hart loopt over van liefde en geluk, dat ik zoveel goeds - zomaar krijg. Soms word ik heel stil bij het leven: mensen in ellende, in Japan en Libië, kinderen ziek van ellende, ik roep: waarom? God, waar bent U? Pasen is toch opstaan uit de dood? Wat hebben al die mensen daaraan, wat is hun leven, hun toekomst? God, bent U er of is dat een sprookje? Mijn ziel, kom tot stilte in mij, wordt stil bij mensen en hun verdriet misschien klinkt een verborgen stem die een weg wijst, die hoop geeft. God, wees er voor mensen in nood, wees er in hun wanhoop en hoop, wees er in mensen die helpen, dat niet geweld en dood het winnen. Al is mijn bidden en helpen klein, laat me goed doen waar ik kan, dat het niet alsmaar duister blijft, dat er overal iets van licht doorbreekt. Als ik straks weer buiten loop en voorzichtig zing van plezier, dan hoop ik dat dàt ook helpt te geloven in leven ondanks. Amen. -heren zijn aanwezig: 10 april Theo en Maria van Bekkum; 17 april Mieke en David Egtberts; 24 april Marian van Valkengoed en Truus Herder; 1 mei Gon Japan! Meer dan tienduizend doden, even veel vermisten, honderdduizenden mensen in opvangcentra, waaronder veel ouderen, totale verwoesting, dreiging... Ontheemding, angst, verdriet, eenzaamheid... Het is niet meer voor te stellen! Wat kun je nog doen?! Financiële hulp: rek van het Rode Kruis. De opbrengst daarvan wordt besteed aan de hulpverlening van het Japanse Rode Kruis. * J.Vo.

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop Paasspecial 2017 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven We vieren Pasen: Christus is verrezen! Wanneer staan we daar bij

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tien melaatsen Zondag na Pinksteren 23 Zondag 9 oktober 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingsgezang

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Door alles heen op weg naar pasen

Door alles heen op weg naar pasen JAARGANG 31/2012-2013 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 6 16 FEBR. 2013 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Vastentijd. 9 maart-24 april. Vastenaktie 2011. Oecumenische woensdagavondvieringen. Muziek uit de hemel. Ik vast 26 FEBR. 2011

Vastentijd. 9 maart-24 april. Vastenaktie 2011. Oecumenische woensdagavondvieringen. Muziek uit de hemel. Ik vast 26 FEBR. 2011 JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR6 26 FEBR. 2011 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan 10 Januari 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Geloven in hoop en perspectief. Nu mij dit is overkomen

Geloven in hoop en perspectief. Nu mij dit is overkomen Lijden en geloof Nu mij dit is overkomen Geloven in hoop en perspectief GVoor gelovigen is het zoeken naar de zin van het lijden rechtstreeks Als we rondom ons kijken, zien we enerzijds de pijn die mensen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello waarin Reinier Cornelis en Maryse Elisabeth Breg, Emily Nina Hanna Caranfil, Sarah Dina en Thirza Simone Jansen van

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016.

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van Henk Looijen * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016 25 september 2016 Protestantse gemeente te Bolnes Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist:

Nadere informatie

Kerkbalans. School in Malawi. Jongeren in Rotterdam MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN 15 JAN. 2011

Kerkbalans. School in Malawi. Jongeren in Rotterdam MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN 15 JAN. 2011 JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 5 15 JAN. 2011 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour.

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. Uitzwaaidienst Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. 1 Voor de dienst speelt en zingt True Colour. Welkom door

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Liederen voor zondag 1 oktober 2017

Liederen voor zondag 1 oktober 2017 Liederen voor zondag oktober 07 HEMELHOOG 399 / Opwekking 67 Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette?

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Waarmee vullen bedevaarders hun flessen aan de grot van Lourdes? Welke twee gebeden bid

Nadere informatie

Woord van Welkom. Woorden op de drempel

Woord van Welkom. Woorden op de drempel Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt 6 maart 2016, 10.45 uur Voorganger: Ellen Hogema Welkom: Majanne Wolters Vleugel: Marijke van Leerzem Woord van Welkom -we gaan staan- Woorden op de drempel

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 1 december 2013 Eerste zondag van de advent

Eucharistieviering van 1 december 2013 Eerste zondag van de advent Eucharistieviering van 1 december 2013 Eerste zondag van de advent Openingslied Welkom en kruisteken P. Welkom op deze eerste zondag van de advent. We beginnen een weg van donker naar licht. En we vragen

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016

Zondag 21 februari 2016 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Zondag 21 februari 2016 Thema: ' Oefenen in omzien naar elkaar'. Voorganger: ds. Elly Wisselink Organist/pianist: Willy Misker M.m.v. Multiple Voice uit Veldhoven o.l.v. Wim

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 21 en 22 mei 2016 nr. 20 MEIMAAND - MARIAMAAND Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD VAN KRUIS NAAR OPSTANDING April 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 1 april ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 2 april 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Stramien voor een nooddoop

Stramien voor een nooddoop Stramien voor een nooddoop Beste ouder(s), Jullie hebben gevraagd om jullie kindje nu te dopen. Het wordt een nooddoop jullie kindje is in nood. Haar/zijn leventje is bedreigd, de toekomst is onzeker.

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Als Johannes vertelt over het laatste Pesachfeest van Jezus, het laatste Avondmaal, dan geeft hij een bijzondere invulling aan de betekenis van dit

Nadere informatie

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE KLOKGELUI 27 november 2016 Zondag Eerste Advent ORGELSPEL VERWELKOMING wij gaan, zo mogelijk, staan Heilige Doop van FENNE ALLEN: 433: 1, 2, 4: Komt tot ons de wereld wacht Protestantse Kerk te 's-heerenberg

Nadere informatie

VERLANGEN NAAR VREDE

VERLANGEN NAAR VREDE Eerste Advent 2016 samen met mensen met een verstandelijke beperking VERLANGEN NAAR VREDE Troon van vrede symbool van hoop Zij zullen hun zwaarden en speren laten smelten in vuur, en ze zullen er gereedschap

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

Oosterlichtkerk. Paaswake en doopgedachtenis

Oosterlichtkerk. Paaswake en doopgedachtenis Oosterlichtkerk Paaswake en doopgedachtenis Stille zaterdag - 4 april 2015 Zaterdag - Paaswake Het Griekse mandylion betekent doek. Op de achtergrond van dit gezicht zie je inderdaad de plooien van een

Nadere informatie