Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijd voor een nieuwe mestwetgeving"

Transcriptie

1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS een feit maar moet de minister uiterlijk 1 januari 2006 er een nieuwe mestwetgeving hebben liggen. Het vonnis tikt Nederland op verschillende punten op de vingers. Zoals het feit dat men vindt dat de wet- en regelgeving gebaseerd moet zijn op stikstof en niet op fosfaat. Ook moet men gaan werken met gebruiksnormen in plaats van de verliesnormen. Ook zal de stikstof uit kunstmest mee gaan tellen voor de akkerbouwers. Verder dient er voldoende mestopslag te zijn op bedrijfsniveau voor de periode dat er geen mest uitgereden mag worden. Nederland redeneerde dat opslagcapaciteit op landelijk niveau ook zou moeten volstaan. Gevolgen voor de dierrechten De NVV stelt voor om deze veroordeling aan te grijpen om maar meteen de hele mestwet en regelgeving aan te passen. En wel op een zo kort mogelijke termijn. Het gehele systeem zou veel simpeler kunnen en gebaseerd moeten zijn op een koppeling van productie en afzet van mest. Als men MAO s afsluit is er een directe dekking van de productie via de grond. Bij bedrijven die mest verwerken en vervolgens de restproducten elders afzetten is er dezelfde dekking. Dit systeem dient uiteraard wel gebaseerd te zijn op goede praktische forfaitaire stikstofnormen. Direct gevolg hiervan zou moeten zijn dat de dierrechten afgeschaft kunnen worden per , zoals in de wet staat. Dit extra slot op de deur is dus niet meer nodig. Dit systeem zou dan overeenkomen met mestwetgeving in de andere EUlanden. Dit past ook in het verhaal van de harmonisatie van de EU-regelgeving. Minas convenant Zoals bekend heeft de NVV recent de minister een aanzet tot een schikkingsvoorstel op hoofdlijnen gedaan om mogelijk de gang naar de rechter over minas te vermijden. Hieraan waren wel voorwaarden verbonden. Inmiddels heeft de minister gereageerd en tot onze teleurstelling gaat hij niet op onze voorstellen in. De minister stelt in zijn reactie dat er de laatste tijd al adequate voorzieningen zijn doorgevoerd om de onbedoelde heffingen in het verleden weg te nemen. Verder zou een laatste IMAG onderzoek hebben aangetoond dat men bij de afwijkingen bij het bemonsteren van de mest binnen de wettelijke 15% marge blijft. Gemakshalve wordt vergeten dat er meerdere onderzoeken, ook door IMAG, het tegendeel hebben bewezen. Ook wijst de minister op de verruiming van de verrekeningstermijn voor het betalen van heffingen naar 6 jaar. Echter deze is nog niet door de Eerste Kamer goedgekeurd. En ons is niet helemaal duidelijk of de Eerste Kamer nu een wetswijziging in MINAS gaat behandelen terwijl deze in Brussel naar de prullenbak is verwezen. Verder geeft de minister aan dat door adequaat mengen van de mest men voorkomt dat er bezinking van mineralen plaats zal vinden. Wij denken dat er hier sprake moet zijn van een gebrek aan kennis van de praktijk. Dit is wel bij rundvee(stallen) mogelijk maar niet bij varkens- en pluimveestallen vanwege het gevaar van explosieve gassen die kunnen ontstaan in de dichte gedeeltes van de mestput. MINAS procedure wordt voortgezet Op basis van de hierboven genoemde reactie van de minister heeft de NVV besloten om zodra de aangiftes van 1998 definitief zijn de MINAS procedure gewoon voort te zetten. Geruime tijd heeft de uitvoering van het convenant over de afwikkeling van de MINAS aangiftes vanaf 1998 stilgelegen omdat we gelegenheid niet IKB radiostilte Zoals u uit de pers hebt kunnen vernemen zijn er gesprekken gaande om tot één IKB te komen. Om hier meer voortgang in te krijgen heeft de vakbond voorgesteld om een bemiddelaar in te schakelen die met alle afzonderlijke partijen gesprekken voert om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Afgesproken is dat zolang er onderhandeld wordt er niet naar buiten wordt getreden hierover. Bij het ter perse gaan van deze TROG kunnen we u dus niet meer melden dan dat de vakbond nog steeds gaat voor één IKB maar niet tegen elke prijs. Ook moet er voldoende voortgang in de onderhandelingen zitten willen wij hiermee verder gaan. Het is nu zaak om snel stappen voorwaarts te zetten in het belang van de Nederlandse varkenshouders. voorbij wilde laten gaan om er door alle wijzigingen van MINAS in het afgelopen jaar onderling met de minister uit te komen. Maar een zeer beperkt aantal bedrijven is geholpen met de recente minas aanpassingen. En er zijn nog steeds bedrijven die een enorme heffingsclaim boven het hoofd hebben hangen of nog forse bedragen in de toekomst zouden mogen verrekenen. In deze economisch slechte tijden heeft men elke euro liever direct beschikbaar. Het heeft geen zin om deze in Assen op een bankrekening te laten staan.het is van groot belang dat er druk op de ketel blijft om tot een goed werkbare en eerlijke betrouwbare mestwetgeving te komen. In de huidige MINAS zijn er nog steeds te veel elementen met een hoog loterijgehalte (heb ik pech/heb ik geluk). Vooral nu de minister door het Brusselse Hof van Justitie gedwongen is om een nieuwe mestwetgeving te maken is het zaak voor de NVV om hier een intensieve inbreng aan te leveren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de contacten goed zijn maar het resultaat (nog) niet. 1

2 2 Duidelijkheid over CBD-brief Het CBD stuurt op dit moment naar de varkenshouders een brief waarin ze aangeven enkele zaken te willen verduidelijken.deze brief is op een paar punten misleidend. De NVV zit inderdaad sinds kort in het CBS bestuur maar dat wil nog niet zeggen dat wij het eens zijn met de structuur, tariefstelling en de handelswijze van de CBD. Het CBD heeft inderdaad geen winstoogmerk maar heeft in de beginfase van IKB varkens een subsidie van euro ontvangen van het PVV voor VERIN, de sanctionerende instantie naast het CBD. De tarieven die in de brief vermeldt staan zijn exclusief beoordelingskosten van Verin en exclusief de 50,- euro van de ingangscontrole die het PVV voor haar rekening neemt. Verder ook nog exclusief de kosten voor het gehele bestuursapparaat van IKB varkens. Bij IKB 2004 zitten alle kosten dus de controle, de beoordeling en de bestuurskosten meteen in het controletarief wat u betaald. Voorbeeld: Stel u hebt 1501 vleesvarkens en geen zeugen. Uw controletarief bij het CBD is 145,- Als u gebruikt maakt van het automatische incasso, dan krijgt 5% korting. U betaald dan voor u controle aan het CBD ,- Ook betaald u via het PVV nog 50,- voor de ingangscontrole en er komt nog het beoordelingstarief van Verin à bij. Dus in het totaal betaald u 230,25 maar dan komen er nog de bestuurskosten bij van IKB varkens. Bij IKB 2004 betaalt u voor 1501 vleesvarkens zonder zeugen 171,- all-inn zonder automatisch incasso. Dus controle plus beoordeling plus bestuurskosten van ikb Wij snappen best dat het voor de CBD heel vervelend is dat men zich nu realiseert dat de structuur waarin zij zich bevindt erg onoverzichtelijk is maar dan moet men in een brief naar de varkenshouders wel het totaalplaatje weergeven en niet een selectief stukje eruit. CBS verzekeringen fors duurder Veel varkenshouders zijn per 6 oktober onaangenaam verrast over de forse verhoging van de premietarieven van de CBS verzekering met 41 eurocent en ook nog eens de verhoging van de classificatie tarieven met 2 eurocent. De NVV maakt sinds medio 2002 deel uit van het 13 koppige bestuur en heeft daar maar 1 stem. Het CBS (Centraal Bureau Slachtverzekeringen) is een organisatie zonder winstoogmerk en de betaalde premie is een verzekeringspremie. Aanpassing premie varkens Het CBS betaalt de slachterij een vergoeding voor afgekeurde onderdelen waardoor de varkenshouder op zijn beurt hier niet voor gekort wordt op de eindafrekening. De premie van dit systeem staat in een directe relatie met eventueel uitgekeerde bedragen. In de afgelopen jaren was er een onevenredig grote reserve ontstaan bij het CBS en mede op aandringen van de NVV is deze in de loop van 2002 en 2003 verlaagd. Hierdoor bleef de afgelopen jaren de premie relatief laag. Maar het CBS staat onder toezicht bij de verzekeringskamer en deze eist een bepaalde minimale financiële reserve. Dus met de aangekondigde verhoging moet men met een beperkte reserve net boven dit niveau blijven. Al geruime tijd loopt er een discussie of we dit systeem op deze manier wel in de benen moeten houden. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld de afgekeurde levers niet uit te betalen. Hierdoor vindt er ook een betere marktwerking plaats voor de bedrijven die dieren leveren met weinig of geen afgekeurde levers. Op dit moment worden bedrijven met veel afgekeurde levers niet gestimuleerd hier iets aan te doen doordat ze men toch gewoon uitbetaald krijgt. En de gehele sector betaalt de hoge premie. Over dit voorstel wordt in de oktober of november vergadering van het PVV gesproken. De NVV is er voorstander van om de levers uit het systeem te halen en wil ook een goede inhoudelijke discussie of we in de toekomst op deze manier wel verder moeten gaan. Aanpassing classificatie tarief varkens De verhoging van dit tarief vloeit voort uit het feit dat het gehele classificatieapparaat intact blijft maar door het afnemende aantal slachtingen zijn de kosten per Waar zijn we nu allemaal mee bezig? Op dit moment is er een vrachtwagenfabrikant die een nieuwe vrachtwagenmotor introduceert. Bij deze introductie worden lezingen gehouden waarbij uitgelegd word dat deze nieuwe motor voldoet aan de allernieuwste en hoogste EU milieueisen. Deze eisen worden gehaald door aan de uitlaatgassen van deze verbrandingsmotor ammoniak toe te voegen om de schadelijke stikstofoxiden (NOx ) die de zure regen en smog veroorzaken te neutraliseren. Elke nieuwe vrachtwagen van dit type tankt straks dus niet alleen diesel maar ook ammoniak! Het moet dus echt niet gekker worden. Mij was al bekend dat er in de industrie aan de rookgassen al ammoniak wordt toegevoegd en nu dus ook in de nieuwste dieselmotoren. Mij ontgaat compleet de logica om van de varkenshouderij te eisen om enorme investeringen te doen in ammoniak reductie door middel van groen label systemen in de stallen terwijl in andere sectoren allerlei kunst en vliegwerk wordt uitgehaald om ammoniak als tegenmiddel voor de zure regen en smog te gebruiken. Ik zou van de politiek wel eens willen weten of zij wel helemaal weten waar zij mee bezig zijn. Uit het oogpunt van een duurzame landbouw wil ik voorstellen dat de veehouderij in Nederland de oplossing heeft voor het oplossen van het hierboven genoemde milieuprobleem. Door het laten vervallen van de verplichting tot het realiseren van Groen Label systemen vindt er geen kapitaalvernietiging plaats in de landbouw en worden er kosten bespaard bij de industrie en de verkeersdeelnemers. Wij zijn zelfs bereid deze dienst gratis aan de samenleving te leveren! Dit moet dit kabinet toch aanspreken in deze economische moeilijke tijden. Willie van Gemert Voorzitter varken hoger. Bij dit voorstel heeft de vakbond in het CBS bestuur tegen gestemd en uitdrukkelijk geprotesteerd over dit voorstel. Als je als ondernemer in de loop van het jaar al aan ziet komen dat er structurele wijzigingen in het kosten/baten plaatje zitten aan te komen moet je het beleid tijdig bijstellen. Ofwel, het CBS had in het lopende jaar maatregelen moeten treffen om deze kostenverhoging te voorkomen.

3 Voorwaarden aan artikel 10 status Nederland In de Landelijke Bestuursvergadering van september jl. is door de NVV het standpunt ingenomen om in te stemmen om de eerste voorbereidende stappen te zetten om als Nederland op termijn naar de artikel 10 status voor Aujeszky te gaan. Dat wil zeggen naar een situatie waarin er niet meer geënt wordt. Op dit moment is er een georganiseerd, verplicht bestrijdingsprogramma dat haar nut heeft bewezen. In 2003 zijn tot 1 juli maar % positieve Aujeszky monsters gevonden! Een beperkte groep van ongeveer 200 bedrijven maakt op dit moment gebruik van de mogelijkheid om een ontheffing te krijgen op de entplicht. Deze ontheffing is gekoppeld aan verregaande eisen voor het bedrijf voor wat betreft de inrichting, de bedrijfscontacten en ook vindt er intensieve monitoring plaats van de dieren door middel van enorme hoeveelheden bloedmonsters. Door het mogelijk maken van deze ontheffing heeft de sector de biggenexport naar de laatste twee Duitse deelstaten die dit voorjaar artikel 10 zijn geworden veilig gesteld. Dit was in het belang van de totale Nederlandse varkenshouderij. Maar nu wij geruime tijd een nagenoeg Aujeszky vrije varkensstapel hebben ligt deze volgende stap voor de hand. Maar niet zomaar. Deze stap brengt naast de voordelen ook niet onaanzienlijke risico s met zich mee. Voordelen De voordelen zijn naast het besparen op de entkosten en de kosten van een uitvoerige monitoring en certificering programma ook van belang voor het (makkelijker) kunnen afzetten van levende gebruiksvarkens naar andere gebieden in Europa waar ook deze hogere status geldt. Dit laatste geldt natuurlijk vooral voor Duitsland en sommige gebieden in Frankrijk. Kortom: voor het mogelijk maken van een makkelijker handelsverkeer door een hogere veterinaire status van Nederland. Voorwaarden Er kleven ook nadelen aan het stoppen met enten. Daarom heeft de NVV enkele uitdrukkelijke voorwaarden gesteld aan het eventueel in de toekomst aanvragen van de artikel 10 status in Brussel. 1. Allereerst ontstaat er een totaal gevoelige populatie na een periode van niet enten. Hierdoor is de Aujeszky status van de ons omringende landen enorm belangrijk. En in het bijzonder vanuit België zijn er in het verleden waarschijnlijk Nederlandse bedrijven besmet. Cruciaal is dus hoe België er voorstaat als wij willen stoppen met enten. Op dit moment maakt men daar goede vorderingen met een bestrijding en certificering programma en wij zullen dit kritisch blijven volgen. Maar het zal duidelijk zijn dat wij daar geen risico mee willen lopen. 2. De tweede en allerbelangrijkste voorwaarde bij het stoppen met enten is het op dit moment in de EU geldende bestrijdingsprogramma. Hierin is opgenomen dat het enige bestrijdingsinstrument Stamping-out (het doden en vernietigen van de dieren) is. Dit is voor ons onacceptabel. Alvorens wij de stap zetten naar het stoppen met enten moet er een door de EU goedgekeurd bestrijdingsdraaiboek liggen dat voor de sector acceptabel is. Hierin moet o.a. de mogelijkheid van een markervaccin geboden worden. En ook de afzet van het vlees van gevaccineerde dieren moet goed geregeld worden. Verder zal er duidelijk en helder moeten zijn wie waar verantwoordelijk voor is in het geval van een uitbraak. Dus ook het ministerie van LNV heeft hierin een taak te vervullen. Uitvoering De sector zal samen met het PVV beginnen aan het uitwerken van een bestrijdingsdraaiboek art. 10 status dat dan vervolgens in Brussel getoetst zal moeten worden. De ervaring leert dat hier zeker geruime tijd overheen zal gaan. Op het moment dat er een draaiboek ligt dat geaccepteerd zal worden in Brussel en voldoet aan onze voorwaarden én de situatie in België is vertrouwd beslist het Landelijk Bestuur van de NVV of wij akkoord gaan. De NVV heeft dus uitdrukkelijk go- en no go momenten ingebouwd om deze laatste stap te zetten. Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV Onder andere: Dopharma bv, Raamsdonksveer; De Heus Brokking Koudijs, Ede, Hendrix Meat Group, Meppel, A. Otten Bemiddeling en Boerderijadvies BV, Hoogeveen Fransen Diervoeding BV, Erp Ploeg Overberg BV, Overberg Parvak BV/ Hypor BV, Boxmeer Coppens Diervoeders bv, Helvoirt, Nooyen Roosters bv, Deurne. Opgave bedrijfsomvang Langs deze weg willen wij u allen danken voor de medewerking welke u heeft geschonken aan ons verzoek om opgave over bedrijfsomvang. Wij hopen met uw gegevens een grotere vertegenwoordiging te kunnen bewerkstelligen in de diverse commissies en besturen binnen de SER. Zodra er vanuit de SER officiële gegevens komen, zullen wij u vanzelfsprekend hiervan op de hoogte stellen. Internet informatie Via kunt u actuele informatie over de varkenshouderij en de NVV bekijken. Verder kunt u zich hier gratis abonneren op onze gratis service. NVV AGENDA 21 okt uur Ledenvergadering regio West Nederland in De Hooikar te Gilze. 30 okt uur Landelijk Bestuursvergadering in zaal Rust een Weinig te Hoenderloo. 27 nov uur Landelijk Bestuursvergadering in zaal Verploegen te Wijchen. In okt. en nov. volgen in de regio s nog diverse entcursussen met IKB 2004 bijeenkomsten. Via de NVV- en IKB 2004 internet sites houden wij u op de hoogte. 17 nov uur Ledenvergadering regio Veluwe in zaal Buitenlust te Voorthuizen 3

4 De dilemma s van het LNV debat In het debat over de toekomst van de intensieve veehouderij dat op dit moment wordt gevoerd heeft het ministerie van LNV verschillende dilemma s op een rij gezet. Hieronder de dilemma s, aangevuld met een reactie van de NVV. Uiteraard neemt de NVV op alle niveau s actief deel aan de verschillende debatten in het land en ook op het grote slotdebat op 10 november zijn wij aanwezig. het verkeer betaalt de overheid zelf. Waar het gaat om de kosten die verband houden met dierziektes heeft het primaire bedrijfsleven graag meer zeggenschap over de aanpak en uitvoering hiervan. Dit najaar zullen de eerste gesprekken over een nieuw convenant over het Dier Gezondheids Fonds worden gevoerd waarin dit nadrukkelijk aan de orde zal komen. 3. De discussie zal moeten gaan over hoe verschillende bedrijfsvormen zich op een eigen, verantwoorde wijze naast elkaar kunnen ontwikkelen. Het verminderen van het aantal regels maakt de controle en handhaving ook eenvoudiger. Door het verlagen van de administratieve lastendruk zullen er ook veel kosten bespaard worden, niet alleen op controle maar ook op de uitvoering van de regelingen. Hiermee zal ook het draagvlak hiervoor toenemen. 7. Er zal gediscussieerd moeten worden over de vraag óf en hóe het vertrouwen tussen boeren en verwerkende bedrijven, burgers en de overheid weer tot stand kan komen, en over de situatie die ontstaat als dat niet het geval is Er zal discussie moeten plaatsvinden over de vanzelfsprekendheid waarmee nu de belangen van de bedrijfsmatige veehouderij bepalend zijn voor de beleidskeuzen. De reguliere bedrijfsmatige veehouderij heeft een belangrijke economische en maatschappelijke functie. Als men dit erkend en respecteert kan dit een goed uitgangspunt zijn om de discussie aan te gaan. Ook dient er een gezonde balans te zijn tussen de overheid met haar verantwoordelijkheden en het bedrijfsleven zelf, die misschien wel meer verantwoordelijkheid zou willen maar deze van de overheid niet krijgt. Verder moeten mensen die hobbymatig dieren houden zich realiseren dat dit ook verantwoordelijkheden met zich mee brengt en dat dit niet geheel vrijblijvend is. Op enig moment is het zeer legitiem om van hen ook medewerking te verlangen bij bijvoorbeeld dierziektebestrijding of bewakingsprogramma s van dierziektes. Dit is immers ook in het belang van hun dieren. 2. Er zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen de draagkracht van de sector enerzijds en de redelijkheid van het doorberekenen van maatschappelijke kosten anderzijds. Het controleren van wet- en regelgeving is en blijft een taak en verantwoordelijkheid van de overheid. Kosten die de overheid vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt worden ook niet doorberekend aan anderen. Bijvoorbeeld de milieucontroles in Pernis, de geluidsmetingen rond Schiphol, de ME bij voetbalwedstrijden en ook het meten van de snelheid van Er is een tegenstrijdigheid tussen het houden van dieren op een welzijnsvriendelijkere wijze in de buitenlucht maar waarbij de kans op ziektes en verspreiding hiervan duidelijk toeneemt. Het kan niet zo zijn dat collega dierhouders (bedrijfs- of hobbymatig) voor elkaar een risico gaan vormen. Als daar aanleiding toe is moet men middels dwingende maatregelen bedrijven (tijdelijk) kunnen verplichten om hun bedrijfsvoering aan te passen. Verder is het zo dat verschillende houderij systemen zich in de markt moeten bewijzen. Wel dient er in het algemene belang voor de volksgezondheid een goede borging te zijn van de veterinaire en voedselveiligheid eisen. 4. Er zal gediscussieerd moeten worden over de vraag of het nodig is om in te grijpen in de markt, of dat werkt en of dat een taak van de overheid is. De consument bepaalt met zijn koopgedrag de richting. Deze laat zich niet anders sturen. Dus geen overheidsbemoeienis met de markt. 5. Er zal gekozen moeten worden: wegen de te verwachten verbeteringen in Nederland op tegen de mogelijke verplaatsingen en afwentelingen van de problemen naar elders? Wat in Nederland wordt geconsumeerd moet ook in Nederland mogen worden geproduceerd!! 6. Er zal een afweging gemaakt moeten worden tussen de voordelen van eenvoudige regels voor sommige bedrijven en voor de uitvoeringskosten bij de overheid, en de nadelen voor andere bedrijven. Er moet allereerst wederzijds respect voor elkaars positie in de markt en de samenleving zijn. Verder moet er eerlijk en open gecommuniceerd worden. Dingen niet mooier of anders voorstellen dan ze daadwerkelijk zijn, hiermee voorkom je een afbreukrisico. Verder moet er onderling een no-nonsens verstandhouding zijn, dus op basis van onderbouwde argumenten en niet met losse holle kreten waar je alle kanten mee op kunt. GD betaalt niet terug De NVV had in een brief aan de GD gevraagd of zij de 1 miljoen terug zouden willen betalen die zij, via het PVV, van de varkenshouders had ontvangen om hun eigen vermogen op peil te brengen. Aangezien de GD het jaar 2002 wederom winst (bijna 1,9 miljoen) heeft gemaakt leek het de vakbond niet meer dan redelijk en billijk dat dit geld weer terug zou komen naar de sector aangezien deze het geld niet direct hard nodig heeft. Helaas heeft de GD hier afwijzend op gereageerd. Men vindt het noodzakelijk dat een bedrijf zoals de GD een solvabiliteitsniveau van 30% nodig heeft om de continuïteit te kunnen waarborgen. En volgens het jaarverslag 2002 is deze nog maar 11%. Dus men blijft bij het standpunt dat de financiële injectie van 1 miljoen noodzakelijk was en dus ook niet terug hoeft. Wij betreuren dat de GD in deze financiële barre tijden deze houding tegen haar klanten aanneemt. De GD is een organisatie die haar bestaansrecht rechtstreeks ontleent aan de primaire sector en het is een teken aan de wand dat men zich zo opstelt ten opzichte van deze zelfde sector.

5 Bloedtappen aan de slachtlijn De planning is om per 1 januari 2004 het mogelijk te maken om als varkenshouder te kiezen om i.p.v. op het bedrijf bloed te tappen de mogelijkheid te hebben om dit via de zeugenslachterij te laten lopen. Hierbij zorgt de (Nederlandse) zeugenslachterij dat er bloedmonsters genomen worden voor de monitoring van de RBD regeling en de Ziekte van Aujeszky. Het initiatief om bloedtappen aan de slachtlijn opnieuw op te nemen komt van zeugenslachterij Ballering via de COV en door de NVV via het PVV in een gezamenlijke actie. Reden hiervoor is natuurlijk dat naast het welzijn voor het dier ook het welzijn van de varkenshouder bij een dergelijk regeling gebaat is. Nadat er hard gewerkt is om met name de technische en wettelijke problemen van het bloedtappen aan de slachtlijn op te lossen komt nu dus deze mogelijkheid in zicht. Wat schetst onze verbazing dat net nu het geregeld is de Stichting Varkens in Nood de publiciteit zoekt om zgn. het voortouw te nemen om deze regeling mogelijk te maken. Hiervoor zoekt zij ook nog openlijk steun van de sector. Nou de sector had het zelf al geregeld! Wij vinden het op zijn minst een kwalijke zaak dat zij zich op deze wijze willen profileren aan de media met iets waar zij geen bal aan hebben gedaan. Schikkingsvoorstel fokverbod In de afwikkeling van de fokverbod vergoeding van 1997 stelt de landsadvocaat een schikking voor van ongeveer 230 euro per zeug die destijds aanwezig was op het bedrijf. Eén van de voorwaarden is wel dat men destijds bezwaar heeft gemaakt tegen dit fokverbod. In 2001 hebben de zuidelijke regio s van de NVV, waarvoor het fokverbod van toepassing was, in augustus en september een gezamenlijke ledenbijeenkomst gehouden. Aanleiding was de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat het fokverbod in 1997 onrechtmatig was en de staat daarom de werkelijk geleden schade moest vergoeden. Op deze bijeenkomst, waar ook de jurist aanwezig was die in het gelijk was gesteld, is besloten dat ieder voor zich de staat aansprakelijk zou stellen. Dit kon via de rechtsbijstandverzekeraars maar ook via een eigen advocaat of rechtstreeks d.m.v. een brief aan de staat. Een voorbeeldbrief was op het NVV kantoor beschikbaar. In de TROG van augustus en september 2001 hebben we hier uitvoerig op gewezen. Vele hebben hier gehoor aan gegeven. De bedrijven die in de categorie van het schikkingsvoorstel vallen krijgen hierover vanzelf bericht thuis want zij zijn bekend. Binnenkort zal de NVV een avond in het zuiden organiseren waar tekst en uitleg over deze regeling zal worden gegeven en er zal vooral aandacht besteed worden aan de groep die dus nu niet in aanmerking komt voor dit schikkingsvoorstel. De leden in de betreffende regio s worden hiervoor t.z.t. persoonlijk uitgenodigd. Het belang van bezwaar maken Naar aanleiding van de uitwerking van het hierboven genoemde schikkingsvoorstel blijkt nogmaals het belang van het bezwaar maken op zaken waar u het niet mee eens bent. Dit geldt niet alleen voor het fokverbod maar zo kan dit ook gaan gelden voor de procedure over de retributie verordening van de Ziekte van Aujeszky. Ook hier is er al een veroordeling en is er wel cassatie aangetekend maar deze zegt alleen iets over het feit of de juridische procedure formeel goed is verlopen. Dus op termijn is er hier ook boter bij de vis te verwachten voor de leden van de NVV. Maar let op: alleen mensen die vóór 1 juli 2003 lid waren! De SER heeft dit destijds uitdrukkelijk zo gevraagd. En ook de procedure over de WHV loopt nog. Op dit moment liggen de vertaalde dossierstukken in Straatsburg en op zijn vroegst is er uitsluitsel over te verwachten. Ook hier geldt: zorg dat je het niet laat verjaren. Niet voor niets heeft er al verschillende keren een voorbeeldbrief bij de TROG gezeten. Ook hier zal de landsadvocaat, indien het tot een veroordeling komt, proberen de groep die hij wellicht uit moet betalen zo klein mogelijk te houden. Dus zorg dat u deze brieven aangetekend verstuurt en bewaar zelf een kopie. Nieuwe transportverordening Op verzoek van het ministerie van LNV heeft de NVV deelgenomen aan overleg over voorstellen van Eurocommissaris Byrne over een nieuwe transportverordening voor de EU. Door het omzetten van de huidige transportrichtlijn in een verordening krijgt deze meer wetskracht en is ze voor alle EU lidstaten gelijk. In de richtlijn is er nu nog ruimte voor eigen (nationale) uitleg. De NVV heeft in het overleg ingebracht dat het transport van varkens en biggen dient te gebeuren in goed uitgeruste (geconditioneerde) vrachtwagens die zijn voorzien van een drinkwatervoorziening t.b.v. de dieren. Wij zijn voorstander van een 24-uurs transport en om dit in de praktijk in te kunnen vullen, kunnen de vrachtwagens door 2 chauffeurs worden bemand. Verder dient de controle en de handhaving in alle EU-landen op een gelijke wijze te zijn voorgeschreven en in dezelfde mate te worden toegepast. Dit geldt voor zowel nationaal als internationaal transport. Voor de gezondheid en het welzijn van de dieren is het belangrijker hoe dieren getransporteerd worden in plaats van hoelang! Infolijn varkensprijzen ( 0,45 / min) Voor actuele markt en prijs informatie. Gelijk krijgen Natuurlijk is het triest dat we tegenwoordig op een dergelijke wijze ettelijke jaren na dato ons (financiële) gelijk moeten krijgen. Maar door ons steeds weerbaar op te stellen en aan te geven dat we het er niet bij laten zitten heeft dit zijn uitwerking op onze onderhandelingspositie. Het feit dat men na het toekennen van de varkensrechten op een totaal andere wijze de pluimveerechten is toe gaan wijzen (zonder kortingen) was een direct gevolg van het tussenvonnis dat er op dat moment al lag over de WHV. En tegenwoordig weet men maar al te goed dat als de NVV aangeeft dat men iets juridisch aan zal vechten dit ook daadwerkelijk gebeurt. 5

6 6 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld; tel: ; fax: ; NVV-website: infolijn varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Wiechert Knip, Bant tel/fax: / regio Salland: Secretariaat NVV, Barneveld tel/fax: / regio Twente: Wilma Timmerhuis, Bornerbroek, tel/fax: / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth, tel/fax: / ; regio Veluwe: Gerard de Graaf, Nijkerk tel/fax: / ; regio West-Nederland: Jan Smits, Hazerswoude, tel/fax: / ; regio Rivierengebied: Hendrie van Pas, Acquoy, tel/fax: / ; regio Veghel/Oss: Erwin v/d Wielen, Heesch, tel/fax: / ; regio Midden-Brabant: Johan van Balkom, Biezenmortel, tel/fax: / ; regio De Kempen: Jan van Lieshout, Netersel, tel/fax: /idem; regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel tel/fax: / ; regio Maaskant: Ruud Heinemans, Oploo tel/fax: / ; regio West-Brabant: Piet Zebregts, Gilze, tel/fax: / ; regio Noord-Limburg: Evert Hendrikx, Lottum tel/fax: / ; regio Midden- en Zuid-Limburg: Jos Gommers, Nederweert, tel/fax: / NVV energie Als u meer wilt weten over NVV energie, het gezamenlijk stroom inkopen van de NVV, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op (tel ). Onze medewerkers staan u graag te woord. NVV present op Landbouwdagen Intensieve Veehouderij te Hardenberg De NVV is inmiddels een vaste verschijning tijdens de jaarlijkse relatiedagen voor de Intensieve Veehouderij in Hardenberg. Dit jaar zijn de relatiedagen op 18, 19 en 20 november. Ook wij zijn dan weer present. Wij nodigen u van harte uit om tijdens de beurs een bezoek te brengen aan onze stand. U kunt allerlei informatie krijgen van de aanwezige standbezetting. Speciale aandacht wordt gegeven aan IKB, de varkensprijzen, de activiteiten van NVV-Energie (stroom en telefoontikken) en de NVP i.o. (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders i.o.) Tijdens de beurs is er in de NVV stand (nr 317) elke dag een kans om een gratis rondvlucht boven uw bedrijf/woonhuis te winnen. De NVV zal dit jaar niet deelnemen aan de VIV. De overweging om dit niet te doen betreft de hoge deelnamekosten en het steeds toenemende internationale karakter van de beurs. De NVV is van mening dat haar doelgroep, de primaire varkenshouders, de voorkeur geeft aan een regionale ontmoetingsplaats waar met bekenden van gedachten kan worden gewisseld. Meerjarenbegroting PVV De NVV heeft in het bestuur van de PVV tegen de meerjarenbegroting gestemd. In het voorstel over de meerjaren begroting wordt onvoldoende rekening gehouden met de actuele krimp in de totale sector. Daardoor komt de verhouding tussen de inkomsten en de uitgaven onder druk te staan. De vakbond wil dat men nu al maatregelen neemt om de kosten verder te drukken. Hiervoor zal men keuzes moeten maken. Onder andere over de volgende zaken: Er zal met een kritische blik naar allerlei bestaande commissies en de vertegenwoordiging in die commissies gekeken moeten worden. Hier zal men de stofkam door moeten halen. Men zal meer met het profijtbeginsel moeten werken. Dat wil zeggen als men bijvoorbeeld in het belang van de slachterijen of andere partijen activiteiten onderneemt dan moeten deze hier ook zelf direct, in een bepaalde eerlijkere verhouding, aan bijdragen. Nu is het zo dat de varkenshouders ongeveer 90% van het PVV budget bijeenbrengen en men kijkt bij de uitgaven niet wie nu eigelijk van deze activiteiten profiteert. Wie profijt heeft moet meebetalen. Ook de taak van het Voorlichtingsbureau Vlees moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Ook hier zou meer het profijtbeginsel moeten gelden. Verder is het de vraag of de algemene vleesreclame wel op de huidige wijze voortgezet moet worden. Wij willen voorkomen dat we net als de pluimveehouders een succesvolle campagne hebben voor ons varkensvlees maar dat het vlees wat vervolgens wordt verkocht van onze buitenlandse concurrenten afkomstig is. De komende periode zal de NVV zich nog verder extra laten informeren over de totale meerjaren begroting die nu voorligt en de mogelijkheden om deze aan te passen. Insteek is dat de kosten meer daar neergelegd dienen te worden daar waar ze thuishoren. Dit zou vervolgens moeten lijden tot een lagere heffing van 10% tot 15% per varken.

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts?

Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts? Frank Beemer Geke van Velzen Caspar van den Berg Maaike Zunderdorp Edwin Lambrechts

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Minder regels voor vrijwilligers

Minder regels voor vrijwilligers Minder regels voor vrijwilligers krant voor gemeenten & vrijwilligersorganisaties een uitgave van Vereniging NOV Minder lokale regels Zo moeilijk is het toch niet? Een vergunning of subsidie aanvragen?

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid nummer 199 okt 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Ganzenproblematiek en het provinciale beleid In dit nummer: - Onkruidbestrijding - Licentie knaagdierbestrijding - Renteswaps - Trekkerrijbewijs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie