Tijd voor een nieuwe mestwetgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijd voor een nieuwe mestwetgeving"

Transcriptie

1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 105, okt Tijd voor een nieuwe mestwetgeving Door de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is niet alleen het doodvonnis van MINAS een feit maar moet de minister uiterlijk 1 januari 2006 er een nieuwe mestwetgeving hebben liggen. Het vonnis tikt Nederland op verschillende punten op de vingers. Zoals het feit dat men vindt dat de wet- en regelgeving gebaseerd moet zijn op stikstof en niet op fosfaat. Ook moet men gaan werken met gebruiksnormen in plaats van de verliesnormen. Ook zal de stikstof uit kunstmest mee gaan tellen voor de akkerbouwers. Verder dient er voldoende mestopslag te zijn op bedrijfsniveau voor de periode dat er geen mest uitgereden mag worden. Nederland redeneerde dat opslagcapaciteit op landelijk niveau ook zou moeten volstaan. Gevolgen voor de dierrechten De NVV stelt voor om deze veroordeling aan te grijpen om maar meteen de hele mestwet en regelgeving aan te passen. En wel op een zo kort mogelijke termijn. Het gehele systeem zou veel simpeler kunnen en gebaseerd moeten zijn op een koppeling van productie en afzet van mest. Als men MAO s afsluit is er een directe dekking van de productie via de grond. Bij bedrijven die mest verwerken en vervolgens de restproducten elders afzetten is er dezelfde dekking. Dit systeem dient uiteraard wel gebaseerd te zijn op goede praktische forfaitaire stikstofnormen. Direct gevolg hiervan zou moeten zijn dat de dierrechten afgeschaft kunnen worden per , zoals in de wet staat. Dit extra slot op de deur is dus niet meer nodig. Dit systeem zou dan overeenkomen met mestwetgeving in de andere EUlanden. Dit past ook in het verhaal van de harmonisatie van de EU-regelgeving. Minas convenant Zoals bekend heeft de NVV recent de minister een aanzet tot een schikkingsvoorstel op hoofdlijnen gedaan om mogelijk de gang naar de rechter over minas te vermijden. Hieraan waren wel voorwaarden verbonden. Inmiddels heeft de minister gereageerd en tot onze teleurstelling gaat hij niet op onze voorstellen in. De minister stelt in zijn reactie dat er de laatste tijd al adequate voorzieningen zijn doorgevoerd om de onbedoelde heffingen in het verleden weg te nemen. Verder zou een laatste IMAG onderzoek hebben aangetoond dat men bij de afwijkingen bij het bemonsteren van de mest binnen de wettelijke 15% marge blijft. Gemakshalve wordt vergeten dat er meerdere onderzoeken, ook door IMAG, het tegendeel hebben bewezen. Ook wijst de minister op de verruiming van de verrekeningstermijn voor het betalen van heffingen naar 6 jaar. Echter deze is nog niet door de Eerste Kamer goedgekeurd. En ons is niet helemaal duidelijk of de Eerste Kamer nu een wetswijziging in MINAS gaat behandelen terwijl deze in Brussel naar de prullenbak is verwezen. Verder geeft de minister aan dat door adequaat mengen van de mest men voorkomt dat er bezinking van mineralen plaats zal vinden. Wij denken dat er hier sprake moet zijn van een gebrek aan kennis van de praktijk. Dit is wel bij rundvee(stallen) mogelijk maar niet bij varkens- en pluimveestallen vanwege het gevaar van explosieve gassen die kunnen ontstaan in de dichte gedeeltes van de mestput. MINAS procedure wordt voortgezet Op basis van de hierboven genoemde reactie van de minister heeft de NVV besloten om zodra de aangiftes van 1998 definitief zijn de MINAS procedure gewoon voort te zetten. Geruime tijd heeft de uitvoering van het convenant over de afwikkeling van de MINAS aangiftes vanaf 1998 stilgelegen omdat we gelegenheid niet IKB radiostilte Zoals u uit de pers hebt kunnen vernemen zijn er gesprekken gaande om tot één IKB te komen. Om hier meer voortgang in te krijgen heeft de vakbond voorgesteld om een bemiddelaar in te schakelen die met alle afzonderlijke partijen gesprekken voert om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Afgesproken is dat zolang er onderhandeld wordt er niet naar buiten wordt getreden hierover. Bij het ter perse gaan van deze TROG kunnen we u dus niet meer melden dan dat de vakbond nog steeds gaat voor één IKB maar niet tegen elke prijs. Ook moet er voldoende voortgang in de onderhandelingen zitten willen wij hiermee verder gaan. Het is nu zaak om snel stappen voorwaarts te zetten in het belang van de Nederlandse varkenshouders. voorbij wilde laten gaan om er door alle wijzigingen van MINAS in het afgelopen jaar onderling met de minister uit te komen. Maar een zeer beperkt aantal bedrijven is geholpen met de recente minas aanpassingen. En er zijn nog steeds bedrijven die een enorme heffingsclaim boven het hoofd hebben hangen of nog forse bedragen in de toekomst zouden mogen verrekenen. In deze economisch slechte tijden heeft men elke euro liever direct beschikbaar. Het heeft geen zin om deze in Assen op een bankrekening te laten staan.het is van groot belang dat er druk op de ketel blijft om tot een goed werkbare en eerlijke betrouwbare mestwetgeving te komen. In de huidige MINAS zijn er nog steeds te veel elementen met een hoog loterijgehalte (heb ik pech/heb ik geluk). Vooral nu de minister door het Brusselse Hof van Justitie gedwongen is om een nieuwe mestwetgeving te maken is het zaak voor de NVV om hier een intensieve inbreng aan te leveren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de contacten goed zijn maar het resultaat (nog) niet. 1

2 2 Duidelijkheid over CBD-brief Het CBD stuurt op dit moment naar de varkenshouders een brief waarin ze aangeven enkele zaken te willen verduidelijken.deze brief is op een paar punten misleidend. De NVV zit inderdaad sinds kort in het CBS bestuur maar dat wil nog niet zeggen dat wij het eens zijn met de structuur, tariefstelling en de handelswijze van de CBD. Het CBD heeft inderdaad geen winstoogmerk maar heeft in de beginfase van IKB varkens een subsidie van euro ontvangen van het PVV voor VERIN, de sanctionerende instantie naast het CBD. De tarieven die in de brief vermeldt staan zijn exclusief beoordelingskosten van Verin en exclusief de 50,- euro van de ingangscontrole die het PVV voor haar rekening neemt. Verder ook nog exclusief de kosten voor het gehele bestuursapparaat van IKB varkens. Bij IKB 2004 zitten alle kosten dus de controle, de beoordeling en de bestuurskosten meteen in het controletarief wat u betaald. Voorbeeld: Stel u hebt 1501 vleesvarkens en geen zeugen. Uw controletarief bij het CBD is 145,- Als u gebruikt maakt van het automatische incasso, dan krijgt 5% korting. U betaald dan voor u controle aan het CBD ,- Ook betaald u via het PVV nog 50,- voor de ingangscontrole en er komt nog het beoordelingstarief van Verin à bij. Dus in het totaal betaald u 230,25 maar dan komen er nog de bestuurskosten bij van IKB varkens. Bij IKB 2004 betaalt u voor 1501 vleesvarkens zonder zeugen 171,- all-inn zonder automatisch incasso. Dus controle plus beoordeling plus bestuurskosten van ikb Wij snappen best dat het voor de CBD heel vervelend is dat men zich nu realiseert dat de structuur waarin zij zich bevindt erg onoverzichtelijk is maar dan moet men in een brief naar de varkenshouders wel het totaalplaatje weergeven en niet een selectief stukje eruit. CBS verzekeringen fors duurder Veel varkenshouders zijn per 6 oktober onaangenaam verrast over de forse verhoging van de premietarieven van de CBS verzekering met 41 eurocent en ook nog eens de verhoging van de classificatie tarieven met 2 eurocent. De NVV maakt sinds medio 2002 deel uit van het 13 koppige bestuur en heeft daar maar 1 stem. Het CBS (Centraal Bureau Slachtverzekeringen) is een organisatie zonder winstoogmerk en de betaalde premie is een verzekeringspremie. Aanpassing premie varkens Het CBS betaalt de slachterij een vergoeding voor afgekeurde onderdelen waardoor de varkenshouder op zijn beurt hier niet voor gekort wordt op de eindafrekening. De premie van dit systeem staat in een directe relatie met eventueel uitgekeerde bedragen. In de afgelopen jaren was er een onevenredig grote reserve ontstaan bij het CBS en mede op aandringen van de NVV is deze in de loop van 2002 en 2003 verlaagd. Hierdoor bleef de afgelopen jaren de premie relatief laag. Maar het CBS staat onder toezicht bij de verzekeringskamer en deze eist een bepaalde minimale financiële reserve. Dus met de aangekondigde verhoging moet men met een beperkte reserve net boven dit niveau blijven. Al geruime tijd loopt er een discussie of we dit systeem op deze manier wel in de benen moeten houden. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld de afgekeurde levers niet uit te betalen. Hierdoor vindt er ook een betere marktwerking plaats voor de bedrijven die dieren leveren met weinig of geen afgekeurde levers. Op dit moment worden bedrijven met veel afgekeurde levers niet gestimuleerd hier iets aan te doen doordat ze men toch gewoon uitbetaald krijgt. En de gehele sector betaalt de hoge premie. Over dit voorstel wordt in de oktober of november vergadering van het PVV gesproken. De NVV is er voorstander van om de levers uit het systeem te halen en wil ook een goede inhoudelijke discussie of we in de toekomst op deze manier wel verder moeten gaan. Aanpassing classificatie tarief varkens De verhoging van dit tarief vloeit voort uit het feit dat het gehele classificatieapparaat intact blijft maar door het afnemende aantal slachtingen zijn de kosten per Waar zijn we nu allemaal mee bezig? Op dit moment is er een vrachtwagenfabrikant die een nieuwe vrachtwagenmotor introduceert. Bij deze introductie worden lezingen gehouden waarbij uitgelegd word dat deze nieuwe motor voldoet aan de allernieuwste en hoogste EU milieueisen. Deze eisen worden gehaald door aan de uitlaatgassen van deze verbrandingsmotor ammoniak toe te voegen om de schadelijke stikstofoxiden (NOx ) die de zure regen en smog veroorzaken te neutraliseren. Elke nieuwe vrachtwagen van dit type tankt straks dus niet alleen diesel maar ook ammoniak! Het moet dus echt niet gekker worden. Mij was al bekend dat er in de industrie aan de rookgassen al ammoniak wordt toegevoegd en nu dus ook in de nieuwste dieselmotoren. Mij ontgaat compleet de logica om van de varkenshouderij te eisen om enorme investeringen te doen in ammoniak reductie door middel van groen label systemen in de stallen terwijl in andere sectoren allerlei kunst en vliegwerk wordt uitgehaald om ammoniak als tegenmiddel voor de zure regen en smog te gebruiken. Ik zou van de politiek wel eens willen weten of zij wel helemaal weten waar zij mee bezig zijn. Uit het oogpunt van een duurzame landbouw wil ik voorstellen dat de veehouderij in Nederland de oplossing heeft voor het oplossen van het hierboven genoemde milieuprobleem. Door het laten vervallen van de verplichting tot het realiseren van Groen Label systemen vindt er geen kapitaalvernietiging plaats in de landbouw en worden er kosten bespaard bij de industrie en de verkeersdeelnemers. Wij zijn zelfs bereid deze dienst gratis aan de samenleving te leveren! Dit moet dit kabinet toch aanspreken in deze economische moeilijke tijden. Willie van Gemert Voorzitter varken hoger. Bij dit voorstel heeft de vakbond in het CBS bestuur tegen gestemd en uitdrukkelijk geprotesteerd over dit voorstel. Als je als ondernemer in de loop van het jaar al aan ziet komen dat er structurele wijzigingen in het kosten/baten plaatje zitten aan te komen moet je het beleid tijdig bijstellen. Ofwel, het CBS had in het lopende jaar maatregelen moeten treffen om deze kostenverhoging te voorkomen.

3 Voorwaarden aan artikel 10 status Nederland In de Landelijke Bestuursvergadering van september jl. is door de NVV het standpunt ingenomen om in te stemmen om de eerste voorbereidende stappen te zetten om als Nederland op termijn naar de artikel 10 status voor Aujeszky te gaan. Dat wil zeggen naar een situatie waarin er niet meer geënt wordt. Op dit moment is er een georganiseerd, verplicht bestrijdingsprogramma dat haar nut heeft bewezen. In 2003 zijn tot 1 juli maar % positieve Aujeszky monsters gevonden! Een beperkte groep van ongeveer 200 bedrijven maakt op dit moment gebruik van de mogelijkheid om een ontheffing te krijgen op de entplicht. Deze ontheffing is gekoppeld aan verregaande eisen voor het bedrijf voor wat betreft de inrichting, de bedrijfscontacten en ook vindt er intensieve monitoring plaats van de dieren door middel van enorme hoeveelheden bloedmonsters. Door het mogelijk maken van deze ontheffing heeft de sector de biggenexport naar de laatste twee Duitse deelstaten die dit voorjaar artikel 10 zijn geworden veilig gesteld. Dit was in het belang van de totale Nederlandse varkenshouderij. Maar nu wij geruime tijd een nagenoeg Aujeszky vrije varkensstapel hebben ligt deze volgende stap voor de hand. Maar niet zomaar. Deze stap brengt naast de voordelen ook niet onaanzienlijke risico s met zich mee. Voordelen De voordelen zijn naast het besparen op de entkosten en de kosten van een uitvoerige monitoring en certificering programma ook van belang voor het (makkelijker) kunnen afzetten van levende gebruiksvarkens naar andere gebieden in Europa waar ook deze hogere status geldt. Dit laatste geldt natuurlijk vooral voor Duitsland en sommige gebieden in Frankrijk. Kortom: voor het mogelijk maken van een makkelijker handelsverkeer door een hogere veterinaire status van Nederland. Voorwaarden Er kleven ook nadelen aan het stoppen met enten. Daarom heeft de NVV enkele uitdrukkelijke voorwaarden gesteld aan het eventueel in de toekomst aanvragen van de artikel 10 status in Brussel. 1. Allereerst ontstaat er een totaal gevoelige populatie na een periode van niet enten. Hierdoor is de Aujeszky status van de ons omringende landen enorm belangrijk. En in het bijzonder vanuit België zijn er in het verleden waarschijnlijk Nederlandse bedrijven besmet. Cruciaal is dus hoe België er voorstaat als wij willen stoppen met enten. Op dit moment maakt men daar goede vorderingen met een bestrijding en certificering programma en wij zullen dit kritisch blijven volgen. Maar het zal duidelijk zijn dat wij daar geen risico mee willen lopen. 2. De tweede en allerbelangrijkste voorwaarde bij het stoppen met enten is het op dit moment in de EU geldende bestrijdingsprogramma. Hierin is opgenomen dat het enige bestrijdingsinstrument Stamping-out (het doden en vernietigen van de dieren) is. Dit is voor ons onacceptabel. Alvorens wij de stap zetten naar het stoppen met enten moet er een door de EU goedgekeurd bestrijdingsdraaiboek liggen dat voor de sector acceptabel is. Hierin moet o.a. de mogelijkheid van een markervaccin geboden worden. En ook de afzet van het vlees van gevaccineerde dieren moet goed geregeld worden. Verder zal er duidelijk en helder moeten zijn wie waar verantwoordelijk voor is in het geval van een uitbraak. Dus ook het ministerie van LNV heeft hierin een taak te vervullen. Uitvoering De sector zal samen met het PVV beginnen aan het uitwerken van een bestrijdingsdraaiboek art. 10 status dat dan vervolgens in Brussel getoetst zal moeten worden. De ervaring leert dat hier zeker geruime tijd overheen zal gaan. Op het moment dat er een draaiboek ligt dat geaccepteerd zal worden in Brussel en voldoet aan onze voorwaarden én de situatie in België is vertrouwd beslist het Landelijk Bestuur van de NVV of wij akkoord gaan. De NVV heeft dus uitdrukkelijk go- en no go momenten ingebouwd om deze laatste stap te zetten. Zij steunen de vakbond Talloze bedrijven sponsoren de NVV Onder andere: Dopharma bv, Raamsdonksveer; De Heus Brokking Koudijs, Ede, Hendrix Meat Group, Meppel, A. Otten Bemiddeling en Boerderijadvies BV, Hoogeveen Fransen Diervoeding BV, Erp Ploeg Overberg BV, Overberg Parvak BV/ Hypor BV, Boxmeer Coppens Diervoeders bv, Helvoirt, Nooyen Roosters bv, Deurne. Opgave bedrijfsomvang Langs deze weg willen wij u allen danken voor de medewerking welke u heeft geschonken aan ons verzoek om opgave over bedrijfsomvang. Wij hopen met uw gegevens een grotere vertegenwoordiging te kunnen bewerkstelligen in de diverse commissies en besturen binnen de SER. Zodra er vanuit de SER officiële gegevens komen, zullen wij u vanzelfsprekend hiervan op de hoogte stellen. Internet informatie Via kunt u actuele informatie over de varkenshouderij en de NVV bekijken. Verder kunt u zich hier gratis abonneren op onze gratis service. NVV AGENDA 21 okt uur Ledenvergadering regio West Nederland in De Hooikar te Gilze. 30 okt uur Landelijk Bestuursvergadering in zaal Rust een Weinig te Hoenderloo. 27 nov uur Landelijk Bestuursvergadering in zaal Verploegen te Wijchen. In okt. en nov. volgen in de regio s nog diverse entcursussen met IKB 2004 bijeenkomsten. Via de NVV- en IKB 2004 internet sites houden wij u op de hoogte. 17 nov uur Ledenvergadering regio Veluwe in zaal Buitenlust te Voorthuizen 3

4 De dilemma s van het LNV debat In het debat over de toekomst van de intensieve veehouderij dat op dit moment wordt gevoerd heeft het ministerie van LNV verschillende dilemma s op een rij gezet. Hieronder de dilemma s, aangevuld met een reactie van de NVV. Uiteraard neemt de NVV op alle niveau s actief deel aan de verschillende debatten in het land en ook op het grote slotdebat op 10 november zijn wij aanwezig. het verkeer betaalt de overheid zelf. Waar het gaat om de kosten die verband houden met dierziektes heeft het primaire bedrijfsleven graag meer zeggenschap over de aanpak en uitvoering hiervan. Dit najaar zullen de eerste gesprekken over een nieuw convenant over het Dier Gezondheids Fonds worden gevoerd waarin dit nadrukkelijk aan de orde zal komen. 3. De discussie zal moeten gaan over hoe verschillende bedrijfsvormen zich op een eigen, verantwoorde wijze naast elkaar kunnen ontwikkelen. Het verminderen van het aantal regels maakt de controle en handhaving ook eenvoudiger. Door het verlagen van de administratieve lastendruk zullen er ook veel kosten bespaard worden, niet alleen op controle maar ook op de uitvoering van de regelingen. Hiermee zal ook het draagvlak hiervoor toenemen. 7. Er zal gediscussieerd moeten worden over de vraag óf en hóe het vertrouwen tussen boeren en verwerkende bedrijven, burgers en de overheid weer tot stand kan komen, en over de situatie die ontstaat als dat niet het geval is Er zal discussie moeten plaatsvinden over de vanzelfsprekendheid waarmee nu de belangen van de bedrijfsmatige veehouderij bepalend zijn voor de beleidskeuzen. De reguliere bedrijfsmatige veehouderij heeft een belangrijke economische en maatschappelijke functie. Als men dit erkend en respecteert kan dit een goed uitgangspunt zijn om de discussie aan te gaan. Ook dient er een gezonde balans te zijn tussen de overheid met haar verantwoordelijkheden en het bedrijfsleven zelf, die misschien wel meer verantwoordelijkheid zou willen maar deze van de overheid niet krijgt. Verder moeten mensen die hobbymatig dieren houden zich realiseren dat dit ook verantwoordelijkheden met zich mee brengt en dat dit niet geheel vrijblijvend is. Op enig moment is het zeer legitiem om van hen ook medewerking te verlangen bij bijvoorbeeld dierziektebestrijding of bewakingsprogramma s van dierziektes. Dit is immers ook in het belang van hun dieren. 2. Er zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen de draagkracht van de sector enerzijds en de redelijkheid van het doorberekenen van maatschappelijke kosten anderzijds. Het controleren van wet- en regelgeving is en blijft een taak en verantwoordelijkheid van de overheid. Kosten die de overheid vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt worden ook niet doorberekend aan anderen. Bijvoorbeeld de milieucontroles in Pernis, de geluidsmetingen rond Schiphol, de ME bij voetbalwedstrijden en ook het meten van de snelheid van Er is een tegenstrijdigheid tussen het houden van dieren op een welzijnsvriendelijkere wijze in de buitenlucht maar waarbij de kans op ziektes en verspreiding hiervan duidelijk toeneemt. Het kan niet zo zijn dat collega dierhouders (bedrijfs- of hobbymatig) voor elkaar een risico gaan vormen. Als daar aanleiding toe is moet men middels dwingende maatregelen bedrijven (tijdelijk) kunnen verplichten om hun bedrijfsvoering aan te passen. Verder is het zo dat verschillende houderij systemen zich in de markt moeten bewijzen. Wel dient er in het algemene belang voor de volksgezondheid een goede borging te zijn van de veterinaire en voedselveiligheid eisen. 4. Er zal gediscussieerd moeten worden over de vraag of het nodig is om in te grijpen in de markt, of dat werkt en of dat een taak van de overheid is. De consument bepaalt met zijn koopgedrag de richting. Deze laat zich niet anders sturen. Dus geen overheidsbemoeienis met de markt. 5. Er zal gekozen moeten worden: wegen de te verwachten verbeteringen in Nederland op tegen de mogelijke verplaatsingen en afwentelingen van de problemen naar elders? Wat in Nederland wordt geconsumeerd moet ook in Nederland mogen worden geproduceerd!! 6. Er zal een afweging gemaakt moeten worden tussen de voordelen van eenvoudige regels voor sommige bedrijven en voor de uitvoeringskosten bij de overheid, en de nadelen voor andere bedrijven. Er moet allereerst wederzijds respect voor elkaars positie in de markt en de samenleving zijn. Verder moet er eerlijk en open gecommuniceerd worden. Dingen niet mooier of anders voorstellen dan ze daadwerkelijk zijn, hiermee voorkom je een afbreukrisico. Verder moet er onderling een no-nonsens verstandhouding zijn, dus op basis van onderbouwde argumenten en niet met losse holle kreten waar je alle kanten mee op kunt. GD betaalt niet terug De NVV had in een brief aan de GD gevraagd of zij de 1 miljoen terug zouden willen betalen die zij, via het PVV, van de varkenshouders had ontvangen om hun eigen vermogen op peil te brengen. Aangezien de GD het jaar 2002 wederom winst (bijna 1,9 miljoen) heeft gemaakt leek het de vakbond niet meer dan redelijk en billijk dat dit geld weer terug zou komen naar de sector aangezien deze het geld niet direct hard nodig heeft. Helaas heeft de GD hier afwijzend op gereageerd. Men vindt het noodzakelijk dat een bedrijf zoals de GD een solvabiliteitsniveau van 30% nodig heeft om de continuïteit te kunnen waarborgen. En volgens het jaarverslag 2002 is deze nog maar 11%. Dus men blijft bij het standpunt dat de financiële injectie van 1 miljoen noodzakelijk was en dus ook niet terug hoeft. Wij betreuren dat de GD in deze financiële barre tijden deze houding tegen haar klanten aanneemt. De GD is een organisatie die haar bestaansrecht rechtstreeks ontleent aan de primaire sector en het is een teken aan de wand dat men zich zo opstelt ten opzichte van deze zelfde sector.

5 Bloedtappen aan de slachtlijn De planning is om per 1 januari 2004 het mogelijk te maken om als varkenshouder te kiezen om i.p.v. op het bedrijf bloed te tappen de mogelijkheid te hebben om dit via de zeugenslachterij te laten lopen. Hierbij zorgt de (Nederlandse) zeugenslachterij dat er bloedmonsters genomen worden voor de monitoring van de RBD regeling en de Ziekte van Aujeszky. Het initiatief om bloedtappen aan de slachtlijn opnieuw op te nemen komt van zeugenslachterij Ballering via de COV en door de NVV via het PVV in een gezamenlijke actie. Reden hiervoor is natuurlijk dat naast het welzijn voor het dier ook het welzijn van de varkenshouder bij een dergelijk regeling gebaat is. Nadat er hard gewerkt is om met name de technische en wettelijke problemen van het bloedtappen aan de slachtlijn op te lossen komt nu dus deze mogelijkheid in zicht. Wat schetst onze verbazing dat net nu het geregeld is de Stichting Varkens in Nood de publiciteit zoekt om zgn. het voortouw te nemen om deze regeling mogelijk te maken. Hiervoor zoekt zij ook nog openlijk steun van de sector. Nou de sector had het zelf al geregeld! Wij vinden het op zijn minst een kwalijke zaak dat zij zich op deze wijze willen profileren aan de media met iets waar zij geen bal aan hebben gedaan. Schikkingsvoorstel fokverbod In de afwikkeling van de fokverbod vergoeding van 1997 stelt de landsadvocaat een schikking voor van ongeveer 230 euro per zeug die destijds aanwezig was op het bedrijf. Eén van de voorwaarden is wel dat men destijds bezwaar heeft gemaakt tegen dit fokverbod. In 2001 hebben de zuidelijke regio s van de NVV, waarvoor het fokverbod van toepassing was, in augustus en september een gezamenlijke ledenbijeenkomst gehouden. Aanleiding was de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat het fokverbod in 1997 onrechtmatig was en de staat daarom de werkelijk geleden schade moest vergoeden. Op deze bijeenkomst, waar ook de jurist aanwezig was die in het gelijk was gesteld, is besloten dat ieder voor zich de staat aansprakelijk zou stellen. Dit kon via de rechtsbijstandverzekeraars maar ook via een eigen advocaat of rechtstreeks d.m.v. een brief aan de staat. Een voorbeeldbrief was op het NVV kantoor beschikbaar. In de TROG van augustus en september 2001 hebben we hier uitvoerig op gewezen. Vele hebben hier gehoor aan gegeven. De bedrijven die in de categorie van het schikkingsvoorstel vallen krijgen hierover vanzelf bericht thuis want zij zijn bekend. Binnenkort zal de NVV een avond in het zuiden organiseren waar tekst en uitleg over deze regeling zal worden gegeven en er zal vooral aandacht besteed worden aan de groep die dus nu niet in aanmerking komt voor dit schikkingsvoorstel. De leden in de betreffende regio s worden hiervoor t.z.t. persoonlijk uitgenodigd. Het belang van bezwaar maken Naar aanleiding van de uitwerking van het hierboven genoemde schikkingsvoorstel blijkt nogmaals het belang van het bezwaar maken op zaken waar u het niet mee eens bent. Dit geldt niet alleen voor het fokverbod maar zo kan dit ook gaan gelden voor de procedure over de retributie verordening van de Ziekte van Aujeszky. Ook hier is er al een veroordeling en is er wel cassatie aangetekend maar deze zegt alleen iets over het feit of de juridische procedure formeel goed is verlopen. Dus op termijn is er hier ook boter bij de vis te verwachten voor de leden van de NVV. Maar let op: alleen mensen die vóór 1 juli 2003 lid waren! De SER heeft dit destijds uitdrukkelijk zo gevraagd. En ook de procedure over de WHV loopt nog. Op dit moment liggen de vertaalde dossierstukken in Straatsburg en op zijn vroegst is er uitsluitsel over te verwachten. Ook hier geldt: zorg dat je het niet laat verjaren. Niet voor niets heeft er al verschillende keren een voorbeeldbrief bij de TROG gezeten. Ook hier zal de landsadvocaat, indien het tot een veroordeling komt, proberen de groep die hij wellicht uit moet betalen zo klein mogelijk te houden. Dus zorg dat u deze brieven aangetekend verstuurt en bewaar zelf een kopie. Nieuwe transportverordening Op verzoek van het ministerie van LNV heeft de NVV deelgenomen aan overleg over voorstellen van Eurocommissaris Byrne over een nieuwe transportverordening voor de EU. Door het omzetten van de huidige transportrichtlijn in een verordening krijgt deze meer wetskracht en is ze voor alle EU lidstaten gelijk. In de richtlijn is er nu nog ruimte voor eigen (nationale) uitleg. De NVV heeft in het overleg ingebracht dat het transport van varkens en biggen dient te gebeuren in goed uitgeruste (geconditioneerde) vrachtwagens die zijn voorzien van een drinkwatervoorziening t.b.v. de dieren. Wij zijn voorstander van een 24-uurs transport en om dit in de praktijk in te kunnen vullen, kunnen de vrachtwagens door 2 chauffeurs worden bemand. Verder dient de controle en de handhaving in alle EU-landen op een gelijke wijze te zijn voorgeschreven en in dezelfde mate te worden toegepast. Dit geldt voor zowel nationaal als internationaal transport. Voor de gezondheid en het welzijn van de dieren is het belangrijker hoe dieren getransporteerd worden in plaats van hoelang! Infolijn varkensprijzen ( 0,45 / min) Voor actuele markt en prijs informatie. Gelijk krijgen Natuurlijk is het triest dat we tegenwoordig op een dergelijke wijze ettelijke jaren na dato ons (financiële) gelijk moeten krijgen. Maar door ons steeds weerbaar op te stellen en aan te geven dat we het er niet bij laten zitten heeft dit zijn uitwerking op onze onderhandelingspositie. Het feit dat men na het toekennen van de varkensrechten op een totaal andere wijze de pluimveerechten is toe gaan wijzen (zonder kortingen) was een direct gevolg van het tussenvonnis dat er op dat moment al lag over de WHV. En tegenwoordig weet men maar al te goed dat als de NVV aangeeft dat men iets juridisch aan zal vechten dit ook daadwerkelijk gebeurt. 5

6 6 NVV-informatie Secretariaat NVV: Postbus 591, 3770 AN Barneveld; tel: ; fax: ; NVV-website: infolijn varkensprijzen: ( 0,45/min). De trog verschijnt maandelijks. ISSN Contactpersonen in de regio: regio Noord-Nederland: Wiechert Knip, Bant tel/fax: / regio Salland: Secretariaat NVV, Barneveld tel/fax: / regio Twente: Wilma Timmerhuis, Bornerbroek, tel/fax: / regio Achterhoek: Michel Schoneveld, Kring van Dorth, tel/fax: / ; regio Veluwe: Gerard de Graaf, Nijkerk tel/fax: / ; regio West-Nederland: Jan Smits, Hazerswoude, tel/fax: / ; regio Rivierengebied: Hendrie van Pas, Acquoy, tel/fax: / ; regio Veghel/Oss: Erwin v/d Wielen, Heesch, tel/fax: / ; regio Midden-Brabant: Johan van Balkom, Biezenmortel, tel/fax: / ; regio De Kempen: Jan van Lieshout, Netersel, tel/fax: /idem; regio Zuidoost-Brabant: Johnny Bouwmans, Bakel tel/fax: / ; regio Maaskant: Ruud Heinemans, Oploo tel/fax: / ; regio West-Brabant: Piet Zebregts, Gilze, tel/fax: / ; regio Noord-Limburg: Evert Hendrikx, Lottum tel/fax: / ; regio Midden- en Zuid-Limburg: Jos Gommers, Nederweert, tel/fax: / NVV energie Als u meer wilt weten over NVV energie, het gezamenlijk stroom inkopen van de NVV, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op (tel ). Onze medewerkers staan u graag te woord. NVV present op Landbouwdagen Intensieve Veehouderij te Hardenberg De NVV is inmiddels een vaste verschijning tijdens de jaarlijkse relatiedagen voor de Intensieve Veehouderij in Hardenberg. Dit jaar zijn de relatiedagen op 18, 19 en 20 november. Ook wij zijn dan weer present. Wij nodigen u van harte uit om tijdens de beurs een bezoek te brengen aan onze stand. U kunt allerlei informatie krijgen van de aanwezige standbezetting. Speciale aandacht wordt gegeven aan IKB, de varkensprijzen, de activiteiten van NVV-Energie (stroom en telefoontikken) en de NVP i.o. (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders i.o.) Tijdens de beurs is er in de NVV stand (nr 317) elke dag een kans om een gratis rondvlucht boven uw bedrijf/woonhuis te winnen. De NVV zal dit jaar niet deelnemen aan de VIV. De overweging om dit niet te doen betreft de hoge deelnamekosten en het steeds toenemende internationale karakter van de beurs. De NVV is van mening dat haar doelgroep, de primaire varkenshouders, de voorkeur geeft aan een regionale ontmoetingsplaats waar met bekenden van gedachten kan worden gewisseld. Meerjarenbegroting PVV De NVV heeft in het bestuur van de PVV tegen de meerjarenbegroting gestemd. In het voorstel over de meerjaren begroting wordt onvoldoende rekening gehouden met de actuele krimp in de totale sector. Daardoor komt de verhouding tussen de inkomsten en de uitgaven onder druk te staan. De vakbond wil dat men nu al maatregelen neemt om de kosten verder te drukken. Hiervoor zal men keuzes moeten maken. Onder andere over de volgende zaken: Er zal met een kritische blik naar allerlei bestaande commissies en de vertegenwoordiging in die commissies gekeken moeten worden. Hier zal men de stofkam door moeten halen. Men zal meer met het profijtbeginsel moeten werken. Dat wil zeggen als men bijvoorbeeld in het belang van de slachterijen of andere partijen activiteiten onderneemt dan moeten deze hier ook zelf direct, in een bepaalde eerlijkere verhouding, aan bijdragen. Nu is het zo dat de varkenshouders ongeveer 90% van het PVV budget bijeenbrengen en men kijkt bij de uitgaven niet wie nu eigelijk van deze activiteiten profiteert. Wie profijt heeft moet meebetalen. Ook de taak van het Voorlichtingsbureau Vlees moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Ook hier zou meer het profijtbeginsel moeten gelden. Verder is het de vraag of de algemene vleesreclame wel op de huidige wijze voortgezet moet worden. Wij willen voorkomen dat we net als de pluimveehouders een succesvolle campagne hebben voor ons varkensvlees maar dat het vlees wat vervolgens wordt verkocht van onze buitenlandse concurrenten afkomstig is. De komende periode zal de NVV zich nog verder extra laten informeren over de totale meerjaren begroting die nu voorligt en de mogelijkheden om deze aan te passen. Insteek is dat de kosten meer daar neergelegd dienen te worden daar waar ze thuishoren. Dit zou vervolgens moeten lijden tot een lagere heffing van 10% tot 15% per varken.

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst

Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst z Relatie sectoren en dierenartsen Nu en in de toekomst Richard Soons Secretaris Werkgroep Varkens Taskforce Antibioticaresistentie Presentatie 1. Introductie POV 2. Aanleiding/afspraken antibiotica aanpak

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek

Maatschappelijke issues in de veehouderij. 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Maatschappelijke issues in de veehouderij 20 november 2013 Anne-Corine Vlaardingerbroek Inhoudsopgave Jumbo Maatschappelijke thema s veehouderij Jumbo en duurzaamheid Waarom GlobalGAP? 2 30 november 2013

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 december 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 december 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen ECLI:NL:CBB:2016:406 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 22-12-2016 Datum publicatie 09-01-2017 Zaaknummer 16/717 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Epidemiologische en economische aspecten van de bestrijding zonder routinevaccinatie. Bestrijdingsscenario s voor de ziekte van Aujeszky:

Epidemiologische en economische aspecten van de bestrijding zonder routinevaccinatie. Bestrijdingsscenario s voor de ziekte van Aujeszky: EIEREN VLEES VEE Epidemiologische en economische aspecten van de bestrijding zonder routinevaccinatie. Bestrijdingsscenario s voor de ziekte van Aujeszky: Aline de Koeijer (ASG/WUR), Don Klinkenberg (FD/UvU),

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS COSA nummer Z2014 12696 DATUM 08 december 2014 naam redacteur mw. M. Bakker/ M. Yacoub afdeling SLB portefeuillehouder G. Postma onderwerp

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

1 Kent u het bericht Politiek: Euthanasie asieldieren voorkomen? 1)

1 Kent u het bericht Politiek: Euthanasie asieldieren voorkomen? 1) Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 30 augustus 2007 2060724210 DL. 2007/2615 16 oktober

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

NVV laat het er niet bij zitten

NVV laat het er niet bij zitten Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 137, september 2006 NVV laat het er niet bij zitten In het Landelijke Bestuur (LB) van 31 augustus heeft de NVV zich beraden op de uitkomst van het kort

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2008/246 12 februari

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Ons kenmerk N800/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk N800/ Aantal bijlagen Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur Leden van de gemeenteraad Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024) 329 25 11 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/012

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/012 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief herstructurering sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U201200154 Lbr. 12/012 bijlage(n)

Nadere informatie

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland

Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Marktsituatie en biggenstromen vanuit Nederland Benny ten Thije Select Porc B.V. -> Va-handel Dijk Biggenbemiddeling in binnen- en buitenland Varkensproductie Varkensproductie wereldwijd - 1,3 miljard

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1771 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bijeenkomst werkgroep Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) Leidse regio. 27 oktober 2014 (inclusief aanpassingen in blauw op basis van dit overleg)

Bijeenkomst werkgroep Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) Leidse regio. 27 oktober 2014 (inclusief aanpassingen in blauw op basis van dit overleg) 1 Bijeenkomst werkgroep Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) Leidse regio 27 oktober 2014 (inclusief aanpassingen in blauw op basis van dit overleg) 2 Inhoud presentatie Wijzigingen Huishoudelijke Hulp

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer 5I000044 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522954 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ondernemer Introductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de oplossingen die Life Benefits u kan bieden op het gebied van uw (persoonlijke) financiële planning. Wij bieden u graag

Nadere informatie

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen!

Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! Op weg naar een zorgvuldige veehouderij in 2020 Ruimte voor initiatieven? Die moet je verdienen! De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de productie van vlees. Smaak en prijs zijn niet meer maatgevend.

Nadere informatie

Adverteren op one2xs

Adverteren op one2xs Adverteren op one2xs GPT advertenties die wél rendabel zijn. Laat u overtuigen door de vele mogelijkheden die one2xs u biedt. www.one2xs.com 28-11-2008 Adverteren op one2xs. Waarom? Enorm brede doelgroep

Nadere informatie

Kadernota bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016 Module mestbeleid

Kadernota bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016 Module mestbeleid Kadernota voor het Bestemmingsplan Buitengebied 2016 Gemeente Boekel Module plattelandswoning Kadernota bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016 Module mestbeleid Gemeente Boekel Versie 2.3 module plattelandswoning

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

10 Voortgang oprichting

10 Voortgang oprichting AGENDA LANDELIJKE RAAD 13 december 2008 10 Voortgang oprichting groepsverenigingen Ter informatie Afronding project Inleiding Het project groepsverenigingen loopt inmiddels 2 jaar. Met dit stuk informeren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 oktober 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 oktober 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte om over het rapport van de Nationale Ombudsman

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

Moet u eigenlijk wel rekening houden met consumenten?

Moet u eigenlijk wel rekening houden met consumenten? Moet u eigenlijk wel rekening houden met consumenten? Kwaliteitsborging in de ketengestuurde productie. Sectorbijeenkomst GMP 24 mei 2005 Waar en hoe kunt u rekening houden met consumenten bij incidenten?

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel

Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Inspiratie voor een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel Voorbeelden van onderwerpen en projecten Introductie Een bezoek aan Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een inspirerende ervaring. Op

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden Februari 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1)

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie SCEN

Reglement Klachtencommissie SCEN Reglement Klachtencommissie SCEN Organisatie/Auteur: KNMG, SCEN, september 2016 1 Toepasselijkheid, doel en uitvoering klachtprocedure Artikel 1. Toepasselijkheid reglement De bepalingen van dit reglement

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3686069v4 Aan : Gemeenteraad Datum : 20 april 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Wethouder G. Boeve Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt

Nadere informatie

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten organisaties onder de loep 31 Mei 2016 Beleidsplan Recept voor Duurzaam Varkensvlees Wij bepalen zelf onze toekomst! Van reactief naar proactief (Business

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg

Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg Schriftelijke vragen van de Statenfracties van de PvdA, D66 en GroenLinks Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg `s-hertogenbosch, 17 april 2013 Geacht college, Luisteren naar Brabanders,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 598 Besluit van 15 november 2012, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood inzake het maximale zoutgehalte van brood 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden April 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1) Wat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2014Z00971 Datum 12 februari

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007 ... No.W11.07.0382/IV 's-gravenhage, 7 december 2007 Bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 oktober 2007 heeft de Tweede Kamer bij de Raad van State het voorstel van

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Oplossen van de problemen Herstel van tijdelijke maatregelen Gemeenten, zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Oisterwijk Contactpersoon:

Nadere informatie

ECSD/U201500041 Lbr. 15/003

ECSD/U201500041 Lbr. 15/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 Betreft No-riskpolis 2015 Participatiewet ons kenmerk ECSD/U201500041 Lbr. 15/003 datum 20 januari

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn LEDENBRIEF Vereniging Stopdestank Deurne nummer 17 januari 2013 Stopdestank organiseert Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn WOENSDAG 23 JANUARI 2013

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

De rol van het ministerie van LNV bij besmettelijke dierziekten

De rol van het ministerie van LNV bij besmettelijke dierziekten De rol van het ministerie van LNV bij besmettelijke dierziekten Eelco Ronteltap / Huibert Maurice Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Inhoud van de presentatie Waarom bijeenkomst over dierziektebestrijding

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vaccinatie Influenza A (H1N1) onder 0 tot en met 4 jarigen en ontwikkelingen mbt de Q-koorts Samenvatting

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Beste relatie

Vertrouwelijk. Beste relatie Vertrouwelijk Beste relatie Datum: 26 februari 2013 Ons kenmerk: All Finance BV / directe beloning Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 sjakdelaat@all-finance.nl Onderwerp: Directe

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN MATERIEEL Overwegende dat:

Nadere informatie

3 februari Geachte heer, mevrouw,

3 februari Geachte heer, mevrouw, 3 februari 2015 Geachte heer, mevrouw, Hierbij willen wij u onder de aandacht brengen dat in de procedure rondom de besluitvorming van het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs niet juist is gehandeld. Sterker

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 45 mei 2015

Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 45 mei 2015 Ledenbrief Stopdestank Deurne Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu nummer 45 mei 2015 In deze ledenbrief informatie over het indienen van zienswijzen tegen de Geurgebiedsvisie

Nadere informatie

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 11 maart 2008 6 november 2007; BJZ 2008 0137 M 2007.06666.014 Onderwerp

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie