VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V."

Transcriptie

1 VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

2

3 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen 7 Overige gegevens 12 Spreiding van het vermogen 14 Effectenportefeuilles 15 Aan- en verkopen 16 ROBECO DUURZAAM N. V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, met de structuur van een paraplufonds, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland) Coolsingel 120 Postbus 973 NL-3000 AZ Rotterdam Tel Fax Internet: Directie Drs. M.R. Glazener Drs. V. Wytzes Fondsmanager Drs. F.C. Breen Secretaris van de vennootschap Mr. D.H. Cross A LGEMENE VERGADERING VAN A ANDEELHOUDERS De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op 19 mei 2005 om uur ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120, Rotterdam. Om de vergadering bij te wonen en te kunnen stemmen, dienen de houders van aandelen aan toonder via de bij Euroclear Netherlands aangesloten instelling waar hun aandelen in administratie zijn, een ontvangstbewijs aan te vragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Bij Euroclear Netherlands aangesloten instellingen dienen aan Rabo Securities N.V. de eerdergenoemde verklaring te verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betrokken aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en dat tot na afloop van de vergadering zal worden geblokkeerd. Deponering van de verklaring dient uiterlijk 12 mei 2005 plaats te vinden. Houders van een rekening bij Robeco Groep Rekeningensysteem in Rotterdam, Banque Robeco S.A. in Parijs, en Robeco Bank Belgium in Brussel dienen de directie uiterlijk 12 mei 2005 schriftelijk op de hoogte te stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen. FINANCIËLE BIJSLUITER EN PROSPECTUS Voor de vennootschap is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over de vennootschap, de kosten en de risico s. Deze financiële bijsluiter is, evenals het prospectus, verkrijgbaar op het adres van de vennootschap en op ROBECO DUURZAAM 1

4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE ALGEMENE INLEIDING Herstel wereldeconomie zet door in 2004 In 2004 liet de wereldeconomie wederom een aanzienlijke groei zien. Het herstel dat was ingezet in het jaar ervoor werd daarmee bestendigd. Bedrijven zagen hun winsten oplopen door voortgaande kostenbesparingen en toenemende omzetten. Consumenten bleven besteden, daartoe aangezet door onder andere stijgende huizenprijzen en licht verbeterde werkgelegenheidsvooruitzichten. Zorgen over de duurzaamheid van de economische groei waren er ook. De oplopende grondstoffenprijzen vormden een bedreiging. Extra vraag van opkomende economieën, zoals die van China, dreef de prijzen op. Betrokkenheid van speculanten versterkte deze beweging. Politieke onzekerheid in verschillende olieproducerende landen kwam daar nog bij. Een ander punt van zorg betrof de depreciatie van de Amerikaanse dollar en daarmee verband houdend, de verslechtering van de Amerikaanse handelsbalans en het financieringstekort van de Amerikaanse overheid. Ondanks de gestegen grondstoffenprijzen bleef de inflatieontwikkeling gematigd. Dit is deels terug te voeren op structurele factoren zoals de verhevigde internationale concurrentie en de in veel sectoren gerealiseerde productiviteitsgroei. Verder speelt ook mee dat de eind jaren negentig opgebouwde capaciteitsoverschotten nog niet helemaal zijn weggewerkt. Ondernemingen konden daardoor maar met moeite prijsverhogingen doorberekenen aan de consument. Tot slot kan de afwezigheid van loonkosteninflatie worden genoemd. Het reservoir arbeidskrachten is in de meeste landen vooralsnog groot genoeg om looneisen te temperen. Verschillen tussen de regio s bleven ook in 2004 bestaan. De economie van de Verenigde Staten presteerde relatief goed. Consumptieve uitgaven bevonden zich op een hoog niveau. Amerikaanse huishoudens sparen per saldo steeds minder, wat deels verband houdt met de opgelopen huizenprijzen. De eurozone stelde wederom teleur. Belangrijkste reden was het uitblijven van een opleving van de binnenlandse vraag. Zorgen van de consument over de gevolgen van structurele hervormingen en de situatie op de arbeidsmarkt lagen hieraan ten grondslag. Opkomende economieën in Azië worden steeds belangrijker. Mede door zijn geografische ligging profiteerde ook Japan hiervan. In dit land lijkt een einde te zijn gekomen aan de periode van deflatie. Dit leidde er overigens niet toe dat de Japanse monetaire autoriteiten de officiële korte rente verhoogden. Ook de Europese Centrale Bank liet de officiële tarieven ongewijzigd, terwijl de Amerikaanse centrale bank begonnen is de reeks renteverlagingen van de afgelopen jaren terug te nemen. in de Verenigde Staten en maart 2003 in Europa. De rendementen werden in 2004 opnieuw gekleurd door de thuisbasis van de wereldwijde belegger. Een Amerikaanse belegger met een wereldwijde portefeuille, verdiende ook nog eens aan de appreciatie van de euro en de Japanse yen, terwijl de Europese belegger zijn belangen in Amerikaanse dollars juist zag dalen. De Dow Jones Index (Verenigde Staten) steeg met bijna 3,1%, de Dow Jones STOXX 50 Index met 4,3%, de FTSE 100 Index (Verenigd Koninkrijk) met 7,5% en de Nikkei Stock Average 225 Index (Japan) met eveneens 7,5%. Weliswaar stegen de aandelenkoersen, maar daarnaast waren er veel zorgen. Zorgen over te snelle groei met bijhorende rentestijging, over groeiverzwakking in China, over het tekort op zowel de lopende rekening als op de begroting in de Verenigde Staten, over de verkiezingen, over stijgende grondstofprijzen en over terroristische aanslagen. In dit opzicht bewees het oude beursgezegde zich weer: aandelenmarkten beklimmen een muur van zorgen. De winstontwikkeling van de bedrijven was in alle delen van de wereld zeer gunstig. Het mes sneed aan twee kanten: bedrijven profiteerden van de effecten van de besparingen die de afgelopen jaren werden ingezet, terwijl tegelijkertijd de omzet weer toenam. Aanvankelijk werden de winsten gebruikt om schulden af te lossen, maar steeds vaker werden ook eigen aandelen ingekocht of (super)dividenden uitgekeerd. In het laatste kwartaal werd dit geld ook gebruikt voor overnames. Vooruitzichten De verwachtingen voor 2005 zijn niet hooggespannen. De motor van de wereldwijde groei, de Amerikaanse consument, kan in een lagere versnelling komen. De rente daalt niet langer en de werkgelegenheid groeit matig. Na een aantal jaren van economisch herstel en uitbundige winsten zal de winstgroei verzwakken. Dit alles leidt ertoe dat de verwachtingen niet hooggespannen zijn, waardoor de resultaten mee kunnen vallen. Wij verwachten dan ook een positief beursjaar, waarin de sectoren die in voorgaande jaren achterbleven (zoals gezondheidszorg en defensieve consumptiegoederen) gedurende dit jaar van afnemende groei het voortouw kunnen nemen was een gematigd positief jaar In 2004 toonden aandelenkoersen een voortgaand herstel vanaf de dieptepunten van november ROBECO DUURZAAM

5 BELEGGINGSRESULTAAT (in %) Op basis van: BELEGGINGSRESULTAAT Laatste 5 jaar gemidd. beurskoers 0,8 0,6 33,7 17,5 9,0 12,8 intrinsieke waarde 0,8 4,7 33,8 16,6 10,5 12,2 Benchmark 1) 3,2 8,1 33,3 12,1 12,9 9,9 Vermogen 2) ) Voor de valutaomrekening wordt gebruik gemaakt van de koersen van World Market Reuters. Cijfers van voorgaande jaren zijn gebaseerd op de fixing rate van de Nederlandsche Bank. Per 1 november 2002 is de benchmark gewijzigd van de SAM Dow Jones Sustainability Index in de FTSE4Good Global Index. 2) In miljoenen euro s. In 2004 steeg de koers van het aandeel Robeco DuurzaamAandelen van EUR 40,00 naar EUR 40,31. Dit betekent een beleggingsresultaat van 0,8%. Op basis van de intrinsieke waarde, die steeg van EUR 40,22 naar EUR 40,53, bedroeg het beleggingsresultaat eveneens 0,8%. De benchmark van het fonds steeg in dezelfde periode met 3,2%. Het afgelopen jaar presteerden aandelen van kleine bedrijven beter dan aandelen van grote bedrijven. Tevens hadden beleggers een voorkeur voor laag gewaardeerde bedrijven met een benedengemiddelde winstgroei in plaats van hoger gewaardeerde bedrijven, die zich richten op bovengemiddelde winstgroei op lange termijn. Onderzoek van Robeco toont aan dat duurzaamheid veelal gepaard gaat met een bovengemiddelde winstgroei op lange termijn en een hogere waardering. Dit resulteerde het afgelopen jaar in een teleurstellende prestatie van duurzame beleggingen ten opzichte van reguliere beleggingen. De sector nutsbedrijven bijvoorbeeld bevat voornamelijk lager 12 N. gewaardeerde DuurzaamAandelen ondernemingen, terwijl hierin relatief weinig duurzame aandelen zijn te vinden. Uit de sector informatietechnologie, waarvan een groter RO B E C O D U U R Z A A M A A N D E L E N E N F T S E 4 G O O D G L O B A L I N D E X , total return, in euro s Robeco DuurzaamAandelen FTSE4 Good Global Index deel uit duurzame aandelen bestaat, zijn in het fonds relatief meer aandelen opgenomen. De sterke prestatie van nutsbedrijven en de teleurstellende prestatie van technologie-aandelen in 2004 hebben een negatieve bijdrage geleverd aan het beleggingsresultaat. BELEGGINGSBELEID Robeco DuurzaamAandelen belegt wereldwijd in aandelen van duurzame ondernemingen. Dit zijn bedrijven die rekening houden met de gevolgen van hun beleid voor volgende generaties. Naast bedrijfseconomische factoren bepalen milieu en sociale factoren het beleid van deze bedrijven. Robeco DuurzaamAandelen laat sociale en milieugerelateerde factoren even zwaar meewegen bij bepaling van de duurzaamheid van aandelen. Het fonds sluit beleggingen uit in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie, kansspelen, tabak, bont en pornografie. KPMG Verificatie KPMG Sustainability B.V. is gevraagd een onafhankelijk oordeel te formuleren over de toepassing van de procedures en duurzaamheidscriteria bij de totstandkoming van de portefeuille van Robeco DuurzaamAandelen in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december Het hiervoor ontvangen verificatierapport kan via de internetsite van Robeco Duurzaam N.V. worden ingezien. Universumbepaling Minimaal eens per half jaar stelt Robeco DuurzaamAandelen het duurzame beleggingsuniversum opnieuw vast. Gespecialiseerde informatieleveranciers, waaronder EIRIS en Innovest, geven toegang tot diepgaande, wereldwijde gegevens over de duurzaamheid van bedrijven respectievelijk sectoren. Eigen onderzoek vult zonodig de gegevens van de externe informatieleveranciers aan. De interpretatie van gegevens blijft in handen van de specialisten van Robeco. Binnen dezelfde wereldwijde sector worden bedrijven met elkaar vergeleken. Aandelen die meer dan gemiddeld duurzaam zijn, komen terecht in het beleggingsuniversum van het fonds. Normaliter worden overwogen posities in aandelen die niet langer tot het duurzame beleggingsuniversum behoren, binnen een week verkocht. Het fonds hanteert 42 aspecten om de duurzaamheid van bedrijven te beoordelen. In 2004 hebben geen wijzigingen in deze aspecten plaatsgevonden. Aankopen en verkopen Conform de VBDO Transparantie Richtlijnen voor duurzame beleggingsfondsen gaat onderstaande tekst kort in op het duurzame karakter van de aandelen die in 2004 nieuw tot het fonds zijn toegelaten. Fortis implementeert een helder anti-corruptiebeleid en hanteert adequate interne ethische codes. Het beleid inzake mensenrechten en belanghebbende derden is van bovengemiddelde kwaliteit. Het Japanse NEC voert een sterk geformuleerd milieu- ROBECO DUURZAAM 3

6 beleid uit, waarover het bedrijf open en gedegen rapporteert. Ook heeft het bedrijf speciale aandacht voor gelijke kansen, gezondheid, veiligheid en de gezamenlijke belangen van werknemers. Motorola kent een ethisch bewuste bedrijfscultuur en implementeert op doeltreffende wijze een bovengemiddeld milieubeleid. Dezelfde sterke eigenschappen kenmerken Agilent Technologies, dat bovendien veel aandacht schenkt aan diversiteit van en gelijke kansen voor personeel. Het topbestuur van Merrill Lynch geeft prioriteit aan het tegengaan van corruptie en het bevorderen van ethisch handelen van werknemers. Daarnaast vormen gelijke kansen voor personeel en betrokkenheid bij de samenleving speerpunten van beleid. De Noorse verzekeraar Storebrand geeft bovengemiddeld blijk van betrokkenheid bij zowel interne als externe belanghebbenden van het bedrijf. Ook kent het bedrijf een sterk beleid voor personeelsdiversiteit. Telenor kent een ethisch bewuste bedrijfscultuur en formuleert een bovengemiddeld milieubeleid. Daarnaast wordt betrokkenheid van werknemers bevorderd en richt het bedrijf zich op gelijke kansen, gezondheid en opleiding van personeel. Danone heeft een sterk ontwikkeld mensenrechtenbeleid voor alle landen waarin het bedrijf actief is. Verder laat de onderneming sterke verbeteringen zien in afvalproductie, waterverbruik en uitstoot van schadelijke gassen. Het beleid van gelijke kansen voor werknemers van News Corp is bovengemiddeld goed. Het bedrijf kan zijn milieu- en mensenrechtenbeleid verder verbeteren. Abitibi-Consolidated committeert zich aan geaccepteerde standaarden ten aanzien van milieurapportage en prestatieverbeteringen op milieuterreinen. De implementatie van het voorgenomen milieubeleid geschiedt op effectieve wijze en bijna alle bedrijfsonderdelen zijn inmiddels ISO gecertificeerd. Het grondstoffenbedrijf BHP Billiton heeft een sterk internationaal karakter en hanteert daarbij een bovengemiddeld goed mensenrechtenbeleid. Verder kent het bedrijf een helder en effectief goed milieubeleid, waarbij alle bedrijfsonderdelen ISO gecertificeerd zijn. Het bestuur van de Engelse verzekeraar Legal & General schenkt veel aandacht aan een ethische bedrijfscultuur. Daarnaast levert het bedrijf goede milieuprestaties op het gebied van afvalverwerking en waterverbruik. Lincoln National toont bovengemiddelde betrokkenheid bij de samenleving door donaties aan charitatieve doelen en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij werknemers. Het milieubeleid en de milieuprestaties, alsmede het anti-corruptiebeleid zijn nog voor verbetering vatbaar. Koninklijke Olie heeft in 2004 na foutieve berichtgeving over oliereserves de bedrijfsstructuur aangepast, zodat beter op ontwikkelingen in de bedrijfstak kan worden ingespeeld. Bij deze veranderingen zijn belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, geconsulteerd. Symantec, maker van beveiligingssoftware, hanteert een bovengemiddeld adequaat beleid voor corruptie en ethisch handelen van werknemers. De berichtgeving over milieuprestaties kan beter. Zonder op een specifiek onderdeel te excelleren, presteert Dixons bovengemiddeld op een aantal vlakken, zoals milieubeleid, relaties met belanghebbende derden en werknemers. De onderneming hanteert hetzelfde diversiteitsbeleid voor het personeel van al haar wereldwijde vestigingen. Allied Irish Banks kent een ethisch bewuste bedrijfscultuur met gedragscodes waarin corruptie en relaties met belanghebbenden, zoals klanten en werknemers, een belangrijke plaats innemen. Swiss Reinsurance levert goede milieuprestaties, met name op het gebied van afvalreductie en waterverbruik. Een groot deel van de bedrijfsonderdelen is ISO gecertificeerd. De herverzekeraar maakt bovendien gebruik van alternatieve energie. Werknemersbeleid en aandacht voor de samenleving zijn speerpunten van beleid bij Telecom Italia. Het bedrijf onderhoudt goede relaties met vakbonden waarin werknemers zijn verenigd. Daarnaast doneert het bedrijf jaarlijks significante bedragen aan charitatieve doelen. Het Zweedse telecommunicatiebedrijf TeliaSonera kenmerkt zich door een relatief groot aantal vrouwelijke topbestuurders. Verder dragen degelijke en goed gecommuniceerde gedragscodes in positieve zin bij aan de ethische bedrijfscultuur. Dit laatste geldt ook voor Kohls. Deze Amerikaanse retailer hanteert een bovengemiddeld mensenrechtenbeleid in relaties met klanten en leveranciers. Het Engelse Whitbread zet goede milieuprestaties neer. In de afgelopen jaren daalde de waterconsumptie en de productie van schadelijke gassen en afval. Het bedrijf heeft ook een bovengemiddeld aantal vrouwelijke topbestuurders, wat past binnen een goed ontwikkeld diversiteitsbeleid voor personeel. Het Nederlandse TPG kenmerkt zich door grote maatschappelijke betrokkenheid, wat leidt tot fondswerving voor een Afrikaans schoolprogramma en significante donaties aan goede doelen. Verder is een goede relatie met werknemers en vakbonden een aandachtspunt bij het topbestuur. AANDELEN TOP 10 Land Belang Performance in % in % 31/12/ /01-31/12/2004 In In lokale euro s valuta 1. Citigroup VS 3,1 4,7 2,7 2. Microsoft VS 2,8 1,1 8,9 3. Bank of America VS 2,4 12,8 21,5 4. Shell Transport & Trading VK 2,3 11,3 11,8 5. Intel VS 2,3 31,8 26,6 6. UBS Zwitserland 2,2 16,8 15,7 7. ING Groep Nederland 1,8 26,9 26,9 8. Baxter International VS 1,8 6,9 15,2 9. Verizon Communications VS 1,7 11,6 20,3 10. Banco Santander Central Hispano Spanje 1,7 0,3 0,3 4 ROBECO DUURZAAM ROBECO 6 ROBECO DUU

7 GUS doneert miljoenen ponden aan goede doelen, behaalt zijn milieudoelstellingen met gecertificeerde managementsystemen en hanteert een positief werknemersbeleid van gelijke groeikansen en aandacht voor gezondheid en veiligheid van personeel. Een gewijzigde samenstelling van het duurzame beleggingsuniversum leidde in 2004 tot volledige verkoop van drie bedrijven. De omzet die het Engelse Compass behaalt uit activiteiten gerelateerd aan de defensie-industrie heeft het afgelopen jaar de kritieke drempel van vijf procent van de totale omzet overschreden. American International Group blijft achter op het gebied van milieubeleid, -management en -rapportage. Ook worden mensenrechten niet adequaat geadresseerd. De relatie met werknemers, het beleid van gelijke kansen en de opleidingsmogelijkheden zijn voor verbetering vatbaar. Het laatste geldt ook voor Brinker, waar het milieubeleid en de uitvoering daarvan bovendien achterblijven bij het gemiddelde. De onderneming publiceert geen details over het gebruik van genetisch gemodificeerd voedsel, afvalverwerking of waterverbruik, terwijl dit belangrijke grootheden zijn voor een restaurantbedrijf. Aan de overige aan- en verkopen in 2004 lagen financiële criteria ten grondslag. Het fonds hield geen overwegingen aan in aandelen die niet tot het duurzame beleggingsuniversum behoorden. Omwille van risicoreductie mag het fonds een onderwogen tot neutrale positie aanhouden in aandelen die niet tot het beleggingsuniversum behoren op voorwaarde dat deze aandelen wel zijn opgenomen in de duurzame benchmark, de FTSE4Good Global Index. Eind 2004 hield het fonds geen beleggingen aan in dergelijke aandelen. Sectorpositionering In 2004 wijzigde de overwogen positie in de sector energie in een neutrale positie, evenals de onderwegingen in telecommunicatie en defensieve consumentengoederen. De positie in cyclische consumentengoederen veranderde van een onderweging in een overweging aan het eind van De overweging in financiële dienstverlening veranderde in een onderweging. De neutrale posities in basismaterialen en informatietechnologie, alsmede de overwegingen in industriële dienstverlening en farmacie en gezondheidszorg en de onderweging in nutsbedrijven bleven in 2004 ongewijzigd. De sectorpositionering was het gevolg van de selectie van duurzame aandelen met gunstige financiële vooruitzichten binnen elke sector. Stembeleid Robeco DuurzaamAandelen heeft het stemrecht als aandeelhouder in beursgenoteerde bedrijven in 2004 actief uitgeoefend. Het stembeleid en de informatie over de uitgebrachte stemmen zijn te vinden op de internetsite van Robeco. Rotterdam, 3 maart 2005 De directie M.R. Glazener V. Wytzes DUURZAAM ROBECO DUURZAAM 5

8 JAAREKENING BALANS voor resultaatbestemming, EUR x duizend KASSTROOMOVERZICHT indirecte methode, EUR x duizend Robeco DuurzaamAandelen 31/12/ /12/2003 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Derivaten 2, Som der beleggingen Vorderingen Gelieerde maatschappijen Overige vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen 316 Gelieerde maatschappijen Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling eigen vermogen 6 Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Nettoresultaat WINST- E N VERLIESREKENING EUR x duizend Robeco DuurzaamAandelen Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen 1, Kosten Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat Robeco DuurzaamAandelen Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Nettoresultaat Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutatie uit hoofde van conversie Toename( )/afname(+) van kortlopende vorderingen Toename(+)/afname( ) van kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Mutatie uit hoofde van conversie Mutatie van immateriële vaste activa 337 Toename( )/ Afname(+) van kortlopende vorderingen 268 Toename(+)/ Afname( ) van kortlopende schulden Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/Afname( ) geldmiddelen Liquide middelen begin boekjaar Schulden aan kredietinstellingen begin boekjaar Geldmiddelen begin boekjaar Liquide middelen einde boekjaar Schulden aan kredietinstellingen einde boekjaar 316 Geldmiddelen einde boekjaar ROBECO DUURZAAM

9 TOELICHTINGEN ALGEMEEN Robeco Duurzaam N.V. is een zogenaamd paraplufonds, waarvan de gewone aandelen zijn verdeeld over verschillende series A tot en met D. Een serie wordt steeds aangeduid als een fonds. Op dit moment is een serie opengesteld, Robeco DuurzaamAandelen, Serie A. Robeco Duurzaam N.V. is een in Nederland gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die valt onder het regime van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit betekent dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, mits het fonds de voor uitkering vastgestelde winst, in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeert binnen acht maanden na afloop van het boekjaar en aan de overige relevante voorschriften wordt voldaan. De uitdelingsverplichting zal per serie (fonds) worden berekend. Het fonds beschikt over een AFM-vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Sinds 3 juni 2003 valt Robeco Duurzaam N.V. onder de EG-richtlijn houdende regels voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE s). Door de Nederlandse Bank is op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen aan de vennootschap per dezelfde datum een vergunning verleend, waardoor haar aandelen in andere EG-lidstaten kunnen worden verhandeld. Stelselwijziging Als gevolg van gewijzigde Richtlijnen Jaarverslaggeving worden met ingang van het boekjaar 2004 de waardeveranderingen van beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, verantwoord in de winsten verliesrekening, en is de koersverschillenreserve verantwoord onder de overige reserves. Daarnaast is de marktwaarde van de derivaten opgenomen onder de financiële beleggingen welke voorheen was opgenomen onder de overige vorderingen of overige schulden. Tevens zijn in de Winst- en verliesrekening onder overige kosten een aantal specifieke kosten verantwoord waaronder kosten die voorheen direct ten laste van het vermogen werden gebracht. De wijzigingen hebben geen invloed op het vermogen per 31 december 2003 en per 31 december Het effect op het resultaat over 2003 bedraagt EUR duizend en over 2004 EUR 594 duizend. De vergelijkende cijfers over 2003 zijn daar waar van toepassing dienovereenkomstig aangepast. Modellen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de door de wetgever opgestelde modellen. Op onderdelen zijn benamingen gebruikt die de inhoud van de posten beter weergeven en beter aansluiten bij de kenmerken van een beleggingsmaatschappij. Open-end fonds Robeco Duurzaam N.V. is een open-end fonds, hetgeen inhoudt dat Robeco Duurzaam N.V., behoudens bijzondere omstandigheden, dagelijks, via de intermediair eigen aandelen uitgeeft of inkoopt tegen koersen rond de intrinsieke waarde. Robeco Investment Consulting B.V. fungeert als intermediair tussen Robeco Duurzaam N.V. en de beleggers bij uitgifte en inkoop van eigen aandelen, als gevolg waarvan Robeco Duurzaam N.V. eigen aandelen plaatst en inkoopt tegen intrinsieke waarde. De marge tussen de intrinsieke waarde en de bieden laatkoersen, alsmede de samenhangende kosten, komen voor risico en rekening van de intermediair. De intermediair zal eventuele positieve resultaten, berekend op cumulatieve basis, op kwartaalbasis uitkeren aan de fondsen. Deze uitkering vindt plaats naar rato van de positieve bijdrage van ieder fonds aan het resultaat van de intermediair. Bij de uitkering wordt een buffer aangehouden om eventuele toekomstige verliezen te kunnen dekken. Uitbesteding kerntaken De administratie is uitbesteed aan Robeco Nederland B.V., een 100% dochter van Robeco Groep N.V. De vergoeding hiervoor wordt bekostigd uit de service fee. In de overeenkomst met de genoemde partij zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de informatieverschaffing en prestatienormen. G RONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Tenzij anders vermeld, zijn de in de jaarrekening opgenomen posten gewaardeerd op nominale waarde en luiden de bedragen in duizenden euro s. Financiële beleggingen Tenzij anders vermeld, worden de financiële beleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde. Voor de aandelen wordt de reële waarde bepaald op basis van de beurskoers en andere marktnoteringen per balansdatum. Voor de derivaten geschiedt dit bij de valutatermijncontracten op basis van valutakoersen en referentierentes per balansdatum. De transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen zijn begrepen in de aankoop- c.q. verkoopprijs. Verbonden partijen Robeco Duurzaam N.V. is verbonden met entiteiten behorende tot Robeco Groep N.V. De verbondenheid met Robeco Groep N.V. vloeit voort uit het kunnen uitoefenen van beslissende zeggenschap dan wel invloed van betekenis op het zakelijk beleid van het fonds. Robeco Groep N.V. behoort tot de Rabobank Groep. De bestuurlijke structuur van Robeco Groep N.V., waarbij belangrijke bevoegdheden bij haar onafhankelijke Raad van Commissarissen zijn gelegd, is dusdanig dat de Rabobank geen zeggenschap dan wel invloed van betekenis heeft op het zakelijk beleid van het fonds. Robeco Groep N.V. voert een onafhankelijk beleggingsbeleid ten behoeve van de aan haar ver- ROBECO DUURZAAM 7

10 bonden beleggingsinstellingen, vanuit het belang van de betrokken beleggers. Naast de diensten van andere marktpartijen maakt Robeco Duurzaam N.V. gebruik van de diensten van een of meerdere van deze verbonden entiteiten, waaronder transacties met betrekking tot effecten, treasury, derivaten, bewaring van effecten, uitlenen van effecten, plaatsingen en opnamen van eigen aandelen, alsmede beheeractiviteiten. De transacties vinden plaats tegen marktconforme tarieven. Hardcommissions en soft-dollar arrangementen In de verslagperiode is geen sprake geweest van hard commissions of soft-dollar arrangementen. RESULTAATBEPALING Algemeen De resultaten van het beleggingsbeleid worden bepaald door ontvangen uitkeringen, koersstijging of -daling, valutastijging of -daling en afgeleide instrumenten. De resultaten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Opbrengst beleggingen Hieronder worden de in de verslagperiode gedeclareerde netto contante dividenden verantwoord, alsmede de nominale waarde van de gedeclareerde stockdividenden, de interestbaten en -lasten en de opbrengsten van leentransacties. Met lopende interest per balansdatum wordt rekening gehouden. Waardeveranderingen Hieronder worden de gerealiseerde en niet-gerealiseerde koers- en valutaresultaten gepresenteerd. Vreemde valuta Transacties in een andere valuta dan de euro worden naar de euro omgerekend tegen de op dat moment geldende wisselkoersen. De herleiding van in een vreemde valuta luidende activa en passiva naar de euro geschiedt met inachtneming van de per balansdatum geldende koersen. De daarbij optredende koersverschillen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. FINANCIËLE INSTRUMENTEN Transacties in financiële instrumenten kunnen er toe leiden dat de hieronder beschreven financiële risico s door het fonds worden verkregen of overgedragen aan een andere partij. Prijsrisico s Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in valutawisselkoersen. Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in de marktrente. Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in marktprijzen, veroorzaakt door factoren die uitsluitend gelden voor het individuele instrument of de emittent hiervan of door factoren die alle instrumenten die verhandeld worden in de markt beïnvloeden. Het fonds beperkt de risico s door voornamelijk te beleggen in grote en gerenommeerde ondernemingen en door een afgewogen keuze ten aanzien van verdeling over regio s, sectoren, aandelen en valuta s. Kredietrisico Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het fonds beperkt dit risico door uitsluitend te handelen met gerenommeerde tegenpartijen. Daar waar het in de markt gebruikelijk is, worden door het fonds zekerheden gevraagd en verkregen. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds niet de mogelijkheid heeft om financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van de financiële instrumenten te voldoen. Om dit risico te beperken belegt het fonds voornamelijk in dagelijks verhandelbare financiële instrumenten. Inzicht in bestaande risico s Inzicht in de per balansdatum bestaande risico s zijn af te leiden uit het verslag van de directie, de balans, de toelichting op de balans en het overzicht spreiding van het vermogen waarin zijn opgenomen de geografisch verdeling van de beleggingen, de netto valutaire positie en de sectorindeling. Risk management Het beheren van risico s is onderdeel van het gehele beleggingsproces. De beschreven risico s worden door middel van geavanceerde systemen, op basis van vastgestelde risicomaatstaven, gelimiteerd, gemeten en gecontroleerd. Beleid ten aanzien van het gebruik van derivaten Beleggen impliceert het innemen van posities. Omdat een identieke positie met verschillende (afgeleide) instrumenten kan worden opgebouwd, is de keuze van de instrumenten ondergeschikt aan de positionering van een portefeuille. Bij het verstrekken van informatie is derhalve het uitgangspunt dat primair inzicht wordt gegeven in posities en daarbinnen in de aard en omvang van de daarbij gebruikte financiële instrumenten. Derivaten De marktwaarde van de derivaten is op de balans opgenomen onder financiële beleggingen. De verplichtingen, vorderingen en onderliggende waarden uit hoofde van de derivaten worden niet in de balans opgenomen. Indien van toepassing worden deze toegelicht onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 8 ROBECO DUURZAAM ROBECO 10 DUU

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie