VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V."

Transcriptie

1 VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

2

3 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen 7 Overige gegevens 12 Spreiding van het vermogen 14 Effectenportefeuilles 15 Aan- en verkopen 16 ROBECO DUURZAAM N. V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, met de structuur van een paraplufonds, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland) Coolsingel 120 Postbus 973 NL-3000 AZ Rotterdam Tel Fax Internet: Directie Drs. M.R. Glazener Drs. V. Wytzes Fondsmanager Drs. F.C. Breen Secretaris van de vennootschap Mr. D.H. Cross A LGEMENE VERGADERING VAN A ANDEELHOUDERS De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op 19 mei 2005 om uur ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120, Rotterdam. Om de vergadering bij te wonen en te kunnen stemmen, dienen de houders van aandelen aan toonder via de bij Euroclear Netherlands aangesloten instelling waar hun aandelen in administratie zijn, een ontvangstbewijs aan te vragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. Bij Euroclear Netherlands aangesloten instellingen dienen aan Rabo Securities N.V. de eerdergenoemde verklaring te verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betrokken aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en dat tot na afloop van de vergadering zal worden geblokkeerd. Deponering van de verklaring dient uiterlijk 12 mei 2005 plaats te vinden. Houders van een rekening bij Robeco Groep Rekeningensysteem in Rotterdam, Banque Robeco S.A. in Parijs, en Robeco Bank Belgium in Brussel dienen de directie uiterlijk 12 mei 2005 schriftelijk op de hoogte te stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen. FINANCIËLE BIJSLUITER EN PROSPECTUS Voor de vennootschap is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over de vennootschap, de kosten en de risico s. Deze financiële bijsluiter is, evenals het prospectus, verkrijgbaar op het adres van de vennootschap en op ROBECO DUURZAAM 1

4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE ALGEMENE INLEIDING Herstel wereldeconomie zet door in 2004 In 2004 liet de wereldeconomie wederom een aanzienlijke groei zien. Het herstel dat was ingezet in het jaar ervoor werd daarmee bestendigd. Bedrijven zagen hun winsten oplopen door voortgaande kostenbesparingen en toenemende omzetten. Consumenten bleven besteden, daartoe aangezet door onder andere stijgende huizenprijzen en licht verbeterde werkgelegenheidsvooruitzichten. Zorgen over de duurzaamheid van de economische groei waren er ook. De oplopende grondstoffenprijzen vormden een bedreiging. Extra vraag van opkomende economieën, zoals die van China, dreef de prijzen op. Betrokkenheid van speculanten versterkte deze beweging. Politieke onzekerheid in verschillende olieproducerende landen kwam daar nog bij. Een ander punt van zorg betrof de depreciatie van de Amerikaanse dollar en daarmee verband houdend, de verslechtering van de Amerikaanse handelsbalans en het financieringstekort van de Amerikaanse overheid. Ondanks de gestegen grondstoffenprijzen bleef de inflatieontwikkeling gematigd. Dit is deels terug te voeren op structurele factoren zoals de verhevigde internationale concurrentie en de in veel sectoren gerealiseerde productiviteitsgroei. Verder speelt ook mee dat de eind jaren negentig opgebouwde capaciteitsoverschotten nog niet helemaal zijn weggewerkt. Ondernemingen konden daardoor maar met moeite prijsverhogingen doorberekenen aan de consument. Tot slot kan de afwezigheid van loonkosteninflatie worden genoemd. Het reservoir arbeidskrachten is in de meeste landen vooralsnog groot genoeg om looneisen te temperen. Verschillen tussen de regio s bleven ook in 2004 bestaan. De economie van de Verenigde Staten presteerde relatief goed. Consumptieve uitgaven bevonden zich op een hoog niveau. Amerikaanse huishoudens sparen per saldo steeds minder, wat deels verband houdt met de opgelopen huizenprijzen. De eurozone stelde wederom teleur. Belangrijkste reden was het uitblijven van een opleving van de binnenlandse vraag. Zorgen van de consument over de gevolgen van structurele hervormingen en de situatie op de arbeidsmarkt lagen hieraan ten grondslag. Opkomende economieën in Azië worden steeds belangrijker. Mede door zijn geografische ligging profiteerde ook Japan hiervan. In dit land lijkt een einde te zijn gekomen aan de periode van deflatie. Dit leidde er overigens niet toe dat de Japanse monetaire autoriteiten de officiële korte rente verhoogden. Ook de Europese Centrale Bank liet de officiële tarieven ongewijzigd, terwijl de Amerikaanse centrale bank begonnen is de reeks renteverlagingen van de afgelopen jaren terug te nemen. in de Verenigde Staten en maart 2003 in Europa. De rendementen werden in 2004 opnieuw gekleurd door de thuisbasis van de wereldwijde belegger. Een Amerikaanse belegger met een wereldwijde portefeuille, verdiende ook nog eens aan de appreciatie van de euro en de Japanse yen, terwijl de Europese belegger zijn belangen in Amerikaanse dollars juist zag dalen. De Dow Jones Index (Verenigde Staten) steeg met bijna 3,1%, de Dow Jones STOXX 50 Index met 4,3%, de FTSE 100 Index (Verenigd Koninkrijk) met 7,5% en de Nikkei Stock Average 225 Index (Japan) met eveneens 7,5%. Weliswaar stegen de aandelenkoersen, maar daarnaast waren er veel zorgen. Zorgen over te snelle groei met bijhorende rentestijging, over groeiverzwakking in China, over het tekort op zowel de lopende rekening als op de begroting in de Verenigde Staten, over de verkiezingen, over stijgende grondstofprijzen en over terroristische aanslagen. In dit opzicht bewees het oude beursgezegde zich weer: aandelenmarkten beklimmen een muur van zorgen. De winstontwikkeling van de bedrijven was in alle delen van de wereld zeer gunstig. Het mes sneed aan twee kanten: bedrijven profiteerden van de effecten van de besparingen die de afgelopen jaren werden ingezet, terwijl tegelijkertijd de omzet weer toenam. Aanvankelijk werden de winsten gebruikt om schulden af te lossen, maar steeds vaker werden ook eigen aandelen ingekocht of (super)dividenden uitgekeerd. In het laatste kwartaal werd dit geld ook gebruikt voor overnames. Vooruitzichten De verwachtingen voor 2005 zijn niet hooggespannen. De motor van de wereldwijde groei, de Amerikaanse consument, kan in een lagere versnelling komen. De rente daalt niet langer en de werkgelegenheid groeit matig. Na een aantal jaren van economisch herstel en uitbundige winsten zal de winstgroei verzwakken. Dit alles leidt ertoe dat de verwachtingen niet hooggespannen zijn, waardoor de resultaten mee kunnen vallen. Wij verwachten dan ook een positief beursjaar, waarin de sectoren die in voorgaande jaren achterbleven (zoals gezondheidszorg en defensieve consumptiegoederen) gedurende dit jaar van afnemende groei het voortouw kunnen nemen was een gematigd positief jaar In 2004 toonden aandelenkoersen een voortgaand herstel vanaf de dieptepunten van november ROBECO DUURZAAM

5 BELEGGINGSRESULTAAT (in %) Op basis van: BELEGGINGSRESULTAAT Laatste 5 jaar gemidd. beurskoers 0,8 0,6 33,7 17,5 9,0 12,8 intrinsieke waarde 0,8 4,7 33,8 16,6 10,5 12,2 Benchmark 1) 3,2 8,1 33,3 12,1 12,9 9,9 Vermogen 2) ) Voor de valutaomrekening wordt gebruik gemaakt van de koersen van World Market Reuters. Cijfers van voorgaande jaren zijn gebaseerd op de fixing rate van de Nederlandsche Bank. Per 1 november 2002 is de benchmark gewijzigd van de SAM Dow Jones Sustainability Index in de FTSE4Good Global Index. 2) In miljoenen euro s. In 2004 steeg de koers van het aandeel Robeco DuurzaamAandelen van EUR 40,00 naar EUR 40,31. Dit betekent een beleggingsresultaat van 0,8%. Op basis van de intrinsieke waarde, die steeg van EUR 40,22 naar EUR 40,53, bedroeg het beleggingsresultaat eveneens 0,8%. De benchmark van het fonds steeg in dezelfde periode met 3,2%. Het afgelopen jaar presteerden aandelen van kleine bedrijven beter dan aandelen van grote bedrijven. Tevens hadden beleggers een voorkeur voor laag gewaardeerde bedrijven met een benedengemiddelde winstgroei in plaats van hoger gewaardeerde bedrijven, die zich richten op bovengemiddelde winstgroei op lange termijn. Onderzoek van Robeco toont aan dat duurzaamheid veelal gepaard gaat met een bovengemiddelde winstgroei op lange termijn en een hogere waardering. Dit resulteerde het afgelopen jaar in een teleurstellende prestatie van duurzame beleggingen ten opzichte van reguliere beleggingen. De sector nutsbedrijven bijvoorbeeld bevat voornamelijk lager 12 N. gewaardeerde DuurzaamAandelen ondernemingen, terwijl hierin relatief weinig duurzame aandelen zijn te vinden. Uit de sector informatietechnologie, waarvan een groter RO B E C O D U U R Z A A M A A N D E L E N E N F T S E 4 G O O D G L O B A L I N D E X , total return, in euro s Robeco DuurzaamAandelen FTSE4 Good Global Index deel uit duurzame aandelen bestaat, zijn in het fonds relatief meer aandelen opgenomen. De sterke prestatie van nutsbedrijven en de teleurstellende prestatie van technologie-aandelen in 2004 hebben een negatieve bijdrage geleverd aan het beleggingsresultaat. BELEGGINGSBELEID Robeco DuurzaamAandelen belegt wereldwijd in aandelen van duurzame ondernemingen. Dit zijn bedrijven die rekening houden met de gevolgen van hun beleid voor volgende generaties. Naast bedrijfseconomische factoren bepalen milieu en sociale factoren het beleid van deze bedrijven. Robeco DuurzaamAandelen laat sociale en milieugerelateerde factoren even zwaar meewegen bij bepaling van de duurzaamheid van aandelen. Het fonds sluit beleggingen uit in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie, kansspelen, tabak, bont en pornografie. KPMG Verificatie KPMG Sustainability B.V. is gevraagd een onafhankelijk oordeel te formuleren over de toepassing van de procedures en duurzaamheidscriteria bij de totstandkoming van de portefeuille van Robeco DuurzaamAandelen in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december Het hiervoor ontvangen verificatierapport kan via de internetsite van Robeco Duurzaam N.V. worden ingezien. Universumbepaling Minimaal eens per half jaar stelt Robeco DuurzaamAandelen het duurzame beleggingsuniversum opnieuw vast. Gespecialiseerde informatieleveranciers, waaronder EIRIS en Innovest, geven toegang tot diepgaande, wereldwijde gegevens over de duurzaamheid van bedrijven respectievelijk sectoren. Eigen onderzoek vult zonodig de gegevens van de externe informatieleveranciers aan. De interpretatie van gegevens blijft in handen van de specialisten van Robeco. Binnen dezelfde wereldwijde sector worden bedrijven met elkaar vergeleken. Aandelen die meer dan gemiddeld duurzaam zijn, komen terecht in het beleggingsuniversum van het fonds. Normaliter worden overwogen posities in aandelen die niet langer tot het duurzame beleggingsuniversum behoren, binnen een week verkocht. Het fonds hanteert 42 aspecten om de duurzaamheid van bedrijven te beoordelen. In 2004 hebben geen wijzigingen in deze aspecten plaatsgevonden. Aankopen en verkopen Conform de VBDO Transparantie Richtlijnen voor duurzame beleggingsfondsen gaat onderstaande tekst kort in op het duurzame karakter van de aandelen die in 2004 nieuw tot het fonds zijn toegelaten. Fortis implementeert een helder anti-corruptiebeleid en hanteert adequate interne ethische codes. Het beleid inzake mensenrechten en belanghebbende derden is van bovengemiddelde kwaliteit. Het Japanse NEC voert een sterk geformuleerd milieu- ROBECO DUURZAAM 3

6 beleid uit, waarover het bedrijf open en gedegen rapporteert. Ook heeft het bedrijf speciale aandacht voor gelijke kansen, gezondheid, veiligheid en de gezamenlijke belangen van werknemers. Motorola kent een ethisch bewuste bedrijfscultuur en implementeert op doeltreffende wijze een bovengemiddeld milieubeleid. Dezelfde sterke eigenschappen kenmerken Agilent Technologies, dat bovendien veel aandacht schenkt aan diversiteit van en gelijke kansen voor personeel. Het topbestuur van Merrill Lynch geeft prioriteit aan het tegengaan van corruptie en het bevorderen van ethisch handelen van werknemers. Daarnaast vormen gelijke kansen voor personeel en betrokkenheid bij de samenleving speerpunten van beleid. De Noorse verzekeraar Storebrand geeft bovengemiddeld blijk van betrokkenheid bij zowel interne als externe belanghebbenden van het bedrijf. Ook kent het bedrijf een sterk beleid voor personeelsdiversiteit. Telenor kent een ethisch bewuste bedrijfscultuur en formuleert een bovengemiddeld milieubeleid. Daarnaast wordt betrokkenheid van werknemers bevorderd en richt het bedrijf zich op gelijke kansen, gezondheid en opleiding van personeel. Danone heeft een sterk ontwikkeld mensenrechtenbeleid voor alle landen waarin het bedrijf actief is. Verder laat de onderneming sterke verbeteringen zien in afvalproductie, waterverbruik en uitstoot van schadelijke gassen. Het beleid van gelijke kansen voor werknemers van News Corp is bovengemiddeld goed. Het bedrijf kan zijn milieu- en mensenrechtenbeleid verder verbeteren. Abitibi-Consolidated committeert zich aan geaccepteerde standaarden ten aanzien van milieurapportage en prestatieverbeteringen op milieuterreinen. De implementatie van het voorgenomen milieubeleid geschiedt op effectieve wijze en bijna alle bedrijfsonderdelen zijn inmiddels ISO gecertificeerd. Het grondstoffenbedrijf BHP Billiton heeft een sterk internationaal karakter en hanteert daarbij een bovengemiddeld goed mensenrechtenbeleid. Verder kent het bedrijf een helder en effectief goed milieubeleid, waarbij alle bedrijfsonderdelen ISO gecertificeerd zijn. Het bestuur van de Engelse verzekeraar Legal & General schenkt veel aandacht aan een ethische bedrijfscultuur. Daarnaast levert het bedrijf goede milieuprestaties op het gebied van afvalverwerking en waterverbruik. Lincoln National toont bovengemiddelde betrokkenheid bij de samenleving door donaties aan charitatieve doelen en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij werknemers. Het milieubeleid en de milieuprestaties, alsmede het anti-corruptiebeleid zijn nog voor verbetering vatbaar. Koninklijke Olie heeft in 2004 na foutieve berichtgeving over oliereserves de bedrijfsstructuur aangepast, zodat beter op ontwikkelingen in de bedrijfstak kan worden ingespeeld. Bij deze veranderingen zijn belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, geconsulteerd. Symantec, maker van beveiligingssoftware, hanteert een bovengemiddeld adequaat beleid voor corruptie en ethisch handelen van werknemers. De berichtgeving over milieuprestaties kan beter. Zonder op een specifiek onderdeel te excelleren, presteert Dixons bovengemiddeld op een aantal vlakken, zoals milieubeleid, relaties met belanghebbende derden en werknemers. De onderneming hanteert hetzelfde diversiteitsbeleid voor het personeel van al haar wereldwijde vestigingen. Allied Irish Banks kent een ethisch bewuste bedrijfscultuur met gedragscodes waarin corruptie en relaties met belanghebbenden, zoals klanten en werknemers, een belangrijke plaats innemen. Swiss Reinsurance levert goede milieuprestaties, met name op het gebied van afvalreductie en waterverbruik. Een groot deel van de bedrijfsonderdelen is ISO gecertificeerd. De herverzekeraar maakt bovendien gebruik van alternatieve energie. Werknemersbeleid en aandacht voor de samenleving zijn speerpunten van beleid bij Telecom Italia. Het bedrijf onderhoudt goede relaties met vakbonden waarin werknemers zijn verenigd. Daarnaast doneert het bedrijf jaarlijks significante bedragen aan charitatieve doelen. Het Zweedse telecommunicatiebedrijf TeliaSonera kenmerkt zich door een relatief groot aantal vrouwelijke topbestuurders. Verder dragen degelijke en goed gecommuniceerde gedragscodes in positieve zin bij aan de ethische bedrijfscultuur. Dit laatste geldt ook voor Kohls. Deze Amerikaanse retailer hanteert een bovengemiddeld mensenrechtenbeleid in relaties met klanten en leveranciers. Het Engelse Whitbread zet goede milieuprestaties neer. In de afgelopen jaren daalde de waterconsumptie en de productie van schadelijke gassen en afval. Het bedrijf heeft ook een bovengemiddeld aantal vrouwelijke topbestuurders, wat past binnen een goed ontwikkeld diversiteitsbeleid voor personeel. Het Nederlandse TPG kenmerkt zich door grote maatschappelijke betrokkenheid, wat leidt tot fondswerving voor een Afrikaans schoolprogramma en significante donaties aan goede doelen. Verder is een goede relatie met werknemers en vakbonden een aandachtspunt bij het topbestuur. AANDELEN TOP 10 Land Belang Performance in % in % 31/12/ /01-31/12/2004 In In lokale euro s valuta 1. Citigroup VS 3,1 4,7 2,7 2. Microsoft VS 2,8 1,1 8,9 3. Bank of America VS 2,4 12,8 21,5 4. Shell Transport & Trading VK 2,3 11,3 11,8 5. Intel VS 2,3 31,8 26,6 6. UBS Zwitserland 2,2 16,8 15,7 7. ING Groep Nederland 1,8 26,9 26,9 8. Baxter International VS 1,8 6,9 15,2 9. Verizon Communications VS 1,7 11,6 20,3 10. Banco Santander Central Hispano Spanje 1,7 0,3 0,3 4 ROBECO DUURZAAM ROBECO 6 ROBECO DUU

7 GUS doneert miljoenen ponden aan goede doelen, behaalt zijn milieudoelstellingen met gecertificeerde managementsystemen en hanteert een positief werknemersbeleid van gelijke groeikansen en aandacht voor gezondheid en veiligheid van personeel. Een gewijzigde samenstelling van het duurzame beleggingsuniversum leidde in 2004 tot volledige verkoop van drie bedrijven. De omzet die het Engelse Compass behaalt uit activiteiten gerelateerd aan de defensie-industrie heeft het afgelopen jaar de kritieke drempel van vijf procent van de totale omzet overschreden. American International Group blijft achter op het gebied van milieubeleid, -management en -rapportage. Ook worden mensenrechten niet adequaat geadresseerd. De relatie met werknemers, het beleid van gelijke kansen en de opleidingsmogelijkheden zijn voor verbetering vatbaar. Het laatste geldt ook voor Brinker, waar het milieubeleid en de uitvoering daarvan bovendien achterblijven bij het gemiddelde. De onderneming publiceert geen details over het gebruik van genetisch gemodificeerd voedsel, afvalverwerking of waterverbruik, terwijl dit belangrijke grootheden zijn voor een restaurantbedrijf. Aan de overige aan- en verkopen in 2004 lagen financiële criteria ten grondslag. Het fonds hield geen overwegingen aan in aandelen die niet tot het duurzame beleggingsuniversum behoorden. Omwille van risicoreductie mag het fonds een onderwogen tot neutrale positie aanhouden in aandelen die niet tot het beleggingsuniversum behoren op voorwaarde dat deze aandelen wel zijn opgenomen in de duurzame benchmark, de FTSE4Good Global Index. Eind 2004 hield het fonds geen beleggingen aan in dergelijke aandelen. Sectorpositionering In 2004 wijzigde de overwogen positie in de sector energie in een neutrale positie, evenals de onderwegingen in telecommunicatie en defensieve consumentengoederen. De positie in cyclische consumentengoederen veranderde van een onderweging in een overweging aan het eind van De overweging in financiële dienstverlening veranderde in een onderweging. De neutrale posities in basismaterialen en informatietechnologie, alsmede de overwegingen in industriële dienstverlening en farmacie en gezondheidszorg en de onderweging in nutsbedrijven bleven in 2004 ongewijzigd. De sectorpositionering was het gevolg van de selectie van duurzame aandelen met gunstige financiële vooruitzichten binnen elke sector. Stembeleid Robeco DuurzaamAandelen heeft het stemrecht als aandeelhouder in beursgenoteerde bedrijven in 2004 actief uitgeoefend. Het stembeleid en de informatie over de uitgebrachte stemmen zijn te vinden op de internetsite van Robeco. Rotterdam, 3 maart 2005 De directie M.R. Glazener V. Wytzes DUURZAAM ROBECO DUURZAAM 5

8 JAAREKENING BALANS voor resultaatbestemming, EUR x duizend KASSTROOMOVERZICHT indirecte methode, EUR x duizend Robeco DuurzaamAandelen 31/12/ /12/2003 Beleggingen Financiële beleggingen Aandelen Derivaten 2, Som der beleggingen Vorderingen Gelieerde maatschappijen Overige vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen 316 Gelieerde maatschappijen Overige schulden Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Eigen vermogen Samenstelling eigen vermogen 6 Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves Nettoresultaat WINST- E N VERLIESREKENING EUR x duizend Robeco DuurzaamAandelen Opbrengst beleggingen Waardeveranderingen 1, Kosten Beheerkosten Service fee Overige kosten Nettoresultaat Robeco DuurzaamAandelen Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Nettoresultaat Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutatie uit hoofde van conversie Toename( )/afname(+) van kortlopende vorderingen Toename(+)/afname( ) van kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen Mutatie uit hoofde van conversie Mutatie van immateriële vaste activa 337 Toename( )/ Afname(+) van kortlopende vorderingen 268 Toename(+)/ Afname( ) van kortlopende schulden Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen Toename(+)/Afname( ) geldmiddelen Liquide middelen begin boekjaar Schulden aan kredietinstellingen begin boekjaar Geldmiddelen begin boekjaar Liquide middelen einde boekjaar Schulden aan kredietinstellingen einde boekjaar 316 Geldmiddelen einde boekjaar ROBECO DUURZAAM

9 TOELICHTINGEN ALGEMEEN Robeco Duurzaam N.V. is een zogenaamd paraplufonds, waarvan de gewone aandelen zijn verdeeld over verschillende series A tot en met D. Een serie wordt steeds aangeduid als een fonds. Op dit moment is een serie opengesteld, Robeco DuurzaamAandelen, Serie A. Robeco Duurzaam N.V. is een in Nederland gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die valt onder het regime van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit betekent dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, mits het fonds de voor uitkering vastgestelde winst, in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeert binnen acht maanden na afloop van het boekjaar en aan de overige relevante voorschriften wordt voldaan. De uitdelingsverplichting zal per serie (fonds) worden berekend. Het fonds beschikt over een AFM-vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Sinds 3 juni 2003 valt Robeco Duurzaam N.V. onder de EG-richtlijn houdende regels voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE s). Door de Nederlandse Bank is op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen aan de vennootschap per dezelfde datum een vergunning verleend, waardoor haar aandelen in andere EG-lidstaten kunnen worden verhandeld. Stelselwijziging Als gevolg van gewijzigde Richtlijnen Jaarverslaggeving worden met ingang van het boekjaar 2004 de waardeveranderingen van beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, verantwoord in de winsten verliesrekening, en is de koersverschillenreserve verantwoord onder de overige reserves. Daarnaast is de marktwaarde van de derivaten opgenomen onder de financiële beleggingen welke voorheen was opgenomen onder de overige vorderingen of overige schulden. Tevens zijn in de Winst- en verliesrekening onder overige kosten een aantal specifieke kosten verantwoord waaronder kosten die voorheen direct ten laste van het vermogen werden gebracht. De wijzigingen hebben geen invloed op het vermogen per 31 december 2003 en per 31 december Het effect op het resultaat over 2003 bedraagt EUR duizend en over 2004 EUR 594 duizend. De vergelijkende cijfers over 2003 zijn daar waar van toepassing dienovereenkomstig aangepast. Modellen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de door de wetgever opgestelde modellen. Op onderdelen zijn benamingen gebruikt die de inhoud van de posten beter weergeven en beter aansluiten bij de kenmerken van een beleggingsmaatschappij. Open-end fonds Robeco Duurzaam N.V. is een open-end fonds, hetgeen inhoudt dat Robeco Duurzaam N.V., behoudens bijzondere omstandigheden, dagelijks, via de intermediair eigen aandelen uitgeeft of inkoopt tegen koersen rond de intrinsieke waarde. Robeco Investment Consulting B.V. fungeert als intermediair tussen Robeco Duurzaam N.V. en de beleggers bij uitgifte en inkoop van eigen aandelen, als gevolg waarvan Robeco Duurzaam N.V. eigen aandelen plaatst en inkoopt tegen intrinsieke waarde. De marge tussen de intrinsieke waarde en de bieden laatkoersen, alsmede de samenhangende kosten, komen voor risico en rekening van de intermediair. De intermediair zal eventuele positieve resultaten, berekend op cumulatieve basis, op kwartaalbasis uitkeren aan de fondsen. Deze uitkering vindt plaats naar rato van de positieve bijdrage van ieder fonds aan het resultaat van de intermediair. Bij de uitkering wordt een buffer aangehouden om eventuele toekomstige verliezen te kunnen dekken. Uitbesteding kerntaken De administratie is uitbesteed aan Robeco Nederland B.V., een 100% dochter van Robeco Groep N.V. De vergoeding hiervoor wordt bekostigd uit de service fee. In de overeenkomst met de genoemde partij zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de informatieverschaffing en prestatienormen. G RONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Tenzij anders vermeld, zijn de in de jaarrekening opgenomen posten gewaardeerd op nominale waarde en luiden de bedragen in duizenden euro s. Financiële beleggingen Tenzij anders vermeld, worden de financiële beleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde. Voor de aandelen wordt de reële waarde bepaald op basis van de beurskoers en andere marktnoteringen per balansdatum. Voor de derivaten geschiedt dit bij de valutatermijncontracten op basis van valutakoersen en referentierentes per balansdatum. De transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen zijn begrepen in de aankoop- c.q. verkoopprijs. Verbonden partijen Robeco Duurzaam N.V. is verbonden met entiteiten behorende tot Robeco Groep N.V. De verbondenheid met Robeco Groep N.V. vloeit voort uit het kunnen uitoefenen van beslissende zeggenschap dan wel invloed van betekenis op het zakelijk beleid van het fonds. Robeco Groep N.V. behoort tot de Rabobank Groep. De bestuurlijke structuur van Robeco Groep N.V., waarbij belangrijke bevoegdheden bij haar onafhankelijke Raad van Commissarissen zijn gelegd, is dusdanig dat de Rabobank geen zeggenschap dan wel invloed van betekenis heeft op het zakelijk beleid van het fonds. Robeco Groep N.V. voert een onafhankelijk beleggingsbeleid ten behoeve van de aan haar ver- ROBECO DUURZAAM 7

10 bonden beleggingsinstellingen, vanuit het belang van de betrokken beleggers. Naast de diensten van andere marktpartijen maakt Robeco Duurzaam N.V. gebruik van de diensten van een of meerdere van deze verbonden entiteiten, waaronder transacties met betrekking tot effecten, treasury, derivaten, bewaring van effecten, uitlenen van effecten, plaatsingen en opnamen van eigen aandelen, alsmede beheeractiviteiten. De transacties vinden plaats tegen marktconforme tarieven. Hardcommissions en soft-dollar arrangementen In de verslagperiode is geen sprake geweest van hard commissions of soft-dollar arrangementen. RESULTAATBEPALING Algemeen De resultaten van het beleggingsbeleid worden bepaald door ontvangen uitkeringen, koersstijging of -daling, valutastijging of -daling en afgeleide instrumenten. De resultaten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Opbrengst beleggingen Hieronder worden de in de verslagperiode gedeclareerde netto contante dividenden verantwoord, alsmede de nominale waarde van de gedeclareerde stockdividenden, de interestbaten en -lasten en de opbrengsten van leentransacties. Met lopende interest per balansdatum wordt rekening gehouden. Waardeveranderingen Hieronder worden de gerealiseerde en niet-gerealiseerde koers- en valutaresultaten gepresenteerd. Vreemde valuta Transacties in een andere valuta dan de euro worden naar de euro omgerekend tegen de op dat moment geldende wisselkoersen. De herleiding van in een vreemde valuta luidende activa en passiva naar de euro geschiedt met inachtneming van de per balansdatum geldende koersen. De daarbij optredende koersverschillen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. FINANCIËLE INSTRUMENTEN Transacties in financiële instrumenten kunnen er toe leiden dat de hieronder beschreven financiële risico s door het fonds worden verkregen of overgedragen aan een andere partij. Prijsrisico s Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in valutawisselkoersen. Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in de marktrente. Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in marktprijzen, veroorzaakt door factoren die uitsluitend gelden voor het individuele instrument of de emittent hiervan of door factoren die alle instrumenten die verhandeld worden in de markt beïnvloeden. Het fonds beperkt de risico s door voornamelijk te beleggen in grote en gerenommeerde ondernemingen en door een afgewogen keuze ten aanzien van verdeling over regio s, sectoren, aandelen en valuta s. Kredietrisico Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichtingen zal voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het fonds beperkt dit risico door uitsluitend te handelen met gerenommeerde tegenpartijen. Daar waar het in de markt gebruikelijk is, worden door het fonds zekerheden gevraagd en verkregen. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds niet de mogelijkheid heeft om financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van de financiële instrumenten te voldoen. Om dit risico te beperken belegt het fonds voornamelijk in dagelijks verhandelbare financiële instrumenten. Inzicht in bestaande risico s Inzicht in de per balansdatum bestaande risico s zijn af te leiden uit het verslag van de directie, de balans, de toelichting op de balans en het overzicht spreiding van het vermogen waarin zijn opgenomen de geografisch verdeling van de beleggingen, de netto valutaire positie en de sectorindeling. Risk management Het beheren van risico s is onderdeel van het gehele beleggingsproces. De beschreven risico s worden door middel van geavanceerde systemen, op basis van vastgestelde risicomaatstaven, gelimiteerd, gemeten en gecontroleerd. Beleid ten aanzien van het gebruik van derivaten Beleggen impliceert het innemen van posities. Omdat een identieke positie met verschillende (afgeleide) instrumenten kan worden opgebouwd, is de keuze van de instrumenten ondergeschikt aan de positionering van een portefeuille. Bij het verstrekken van informatie is derhalve het uitgangspunt dat primair inzicht wordt gegeven in posities en daarbinnen in de aard en omvang van de daarbij gebruikte financiële instrumenten. Derivaten De marktwaarde van de derivaten is op de balans opgenomen onder financiële beleggingen. De verplichtingen, vorderingen en onderliggende waarden uit hoofde van de derivaten worden niet in de balans opgenomen. Indien van toepassing worden deze toegelicht onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 8 ROBECO DUURZAAM ROBECO 10 DUU

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2008. B.V. NBZ- Aandelen B1. Rotterdam

HALFJAARBERICHT 2008. B.V. NBZ- Aandelen B1. Rotterdam HALFJAARBERICHT 2008 B.V. NBZ- Aandelen B1 INHOUDSOPGAVE HALFJAARBERICHT 2008 BLZ Verslag van de beheerder 1 Verkorte balans per 30 juni 2008 2 Verkorte winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie