Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité,"

Transcriptie

1 UÓTEL-CAFÉ-RESTA URANT SUISSE", AMSTERDAM. 14 e Jaargang N. 2 Eerste Kwartaal (1-13) 8 September Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité, van den Ned. Amateur Schermbond en den Ned. Schermbond. Uitgave: A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers Mv, Utrecht. - Redacteur: Leo Lauer. Abonnement per kwartaal f 3.15, verhoogd met 10 ets. incasso-kosten. Buitenland f Afzonderlijke nummers f Abonnementen kunnen ieder kwartaal aanvangen, doch men verbindt zich voor een geheelen jaargang. Stukken, voor de Administratie bestemd, gelieve men te richten tot de Uitgevers. Stukken voor de Redactie te zenden naar Leo Lauer, Zandvoort. N.B. Ingezonden artikelen en foto'» worden niet gereto rneerd, tenzij men dit in een begeleidend schrijven verzoekt, en voor de ternezending postzegels insluit. Voor advertenttën wende men zich tot den Heer J. F. CAMMELBEECK, Koninginneweg 44, ZANDVOORT. tjwah l*"»c NEDERLANDERS jimn ^ H i M A zijn goede rijwielen mwm n I MM MM steunt de Nederlandsche industrie en koopt een De Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging heeft in de afgeloopen week wederom haar groote jaarlijksche wedstrijden gehouden De festiviteiten begonnen op 31 Augs., toen tal van watersporters elkander rendez-vous gaven op het IJ voor de hoofdstad. Hoe geanimeerd het op het water was, het eerste kiekje in dit nummer bewijst het. Bedoelde foto werd genomen tijdens den wedstrijd der Regenboog-klasse, Op den voorgrond jdet men de Holland, terwijl de tweede boot de Lies is. Verder-op in deze uitgave vindt de lezer nog eenige illustraties, van dit water-festijn der Koninklijke afkomstig. HÓTEL-CAFÉ-RESTA URANT SUISSE", AMSTERDAM. THE READING STANDARD Importeur: Handel- en Industrie Maatschappij voorheen M. ADLER, WwH'» l«tir lltnrt)>ll) 2t,lia.irs, 8P.L uit voorraad leverbaar. Prinsengracht AMSTERDAM.

2 i8 DE REVUE DER SPORTEN. DE VERSCHEURDE VLAG. (Cynische opmerkingen naar aanleiding van de Hollandsche voetbal-revolutie te Antwerpen). Het had eigenlijk een rouw-annonce moeten zijn. Van dit slag! Heden overleed te Antwerpen plotseling ons saamhoorigheidsgevoel, dat nooit bestond, maar waarvan wij elkander het bestaan wijs maakten. De onderteekenaars, fantasten van knullerige kwaliteit, zal ik maar niet noemen. O, feest-diners! O, gebalde vuisten! O, heerlijke holle phrases! O, duivelsche, azijn-zure praktijk! Stel je voor, dat arbeiders staken in een fabriek! Stel je voor, dat de patroon die stakende arbeiders oproept om de fabriek te versieren, waar morgen het geborduurd staatshoofd verschijnt! Nee zeggen de werknemers eerst de ontslagen maots weer aonneme! En de werkgever zegt: hap! En de fabriek wordt versierd. En de eer is gered. Ongeveer hetzelfde is te Antwerpen geschied. Ontslagen voetballers! Een elftal, dat met staking dreigde! Bakzeil fluisteren de officials. Het elftal speelt. Verdedigt wat men noemt de nationale eer, die gered is met haak en dreg. Alleen wat vunzige modder kwam mee naar boven... O, zalig Darlington! Darlington, waar ons Nederlandsch elftal werd geklopt, gekraakt, verpletterd! Darlington, waar ons bewezen werd, dat we niks niemendal van voetbal verstonden! Darlington, waar inmiddels elf voetballers speelden, die.... heeren waren! O, schrikkelijk Anvers! Antwerpen, waar we dragelijk De voetbal-wedstrijd tusschen België en de Tsjechen voetbal vertoonden, voetbal, beter dan destijds in het is in een formidabel relletje verloopen. En dit op een land van John Buil! Anvers inmiddels, waar het wezen feest, dat nog wel door een Kardinaal werd ingezegend, van den huidigen Nederlandschen voetballer zoo scherp het sport-feest ter eere van den vrede! Kon het eigenlijk werd gedemonstreerd! Spieren: puik! Beenen: als van anders dan zoo fanatiek, waar de overwonnen vijand van een olifant! De huid idem dito! En het fatsoen? dit gebeuren was uitgesloten? Schande dus over dit Schwamm d'rüber! vredes-feest! Er ging een leeraar met kinderen uit. De kinderen wilden bloemen plukken. De leeraar studeerde mathesis. Hup! zei een kind, en de kleine keilde een ruit van een vila in. Paf zei 'n tweede, en de engel schoot 'n meesje tot moes met katapult. De leeraar studeerde mathesis. Totdat hij de ruit en het vogel-lij kje zag! Hij gromde toen, de leeraar. Waarop de kinderen den dorre overweldigden met hun plagerijen en 't vertikten hem te volgen naar de school. Toen beloofde de leeraar ook bloemen te plukken. En hij vond slechts distels... In den staat, waar tucht is de dwang van den knoet, daar trillen de gebogen ruggen van haat en gramschap. In den staat, waar tucht is de orde* geschapen door het welwillend bevel van den leider en de eerbied, die de massa hem toedraagt, daar glanzen de oogen als de lentezon. In ons land bestaat nog de trap-tucht, noch die, uit het respect geboren. Ons devies is: Ik zal schipperen! De voetbal-revolutie te Antwerpen is niet veroorzaakt door opstandige individuën alleen. Men doorleefde hier de uiting van ons volks-karakter. Dit bestaat uit de volgende drie-eenheid : slapheid, arrogantie van den enkeling en de bakkerij De zoete broodjes." Wellington heeft eens gezegd, dat de slag bij Waterloo gewonnen werd op de kostschool-velden van Eton. Onze eerste, groote Olympische zege kan slechts verworven worden door den Nederlandschen onderwijzer. Wij kunnen nog zoo staag traineeren, nog zulke formidabele spieren kweeken slechts dan zal het 'rood-wit-blauw omhoog gaan, indien ons op school dit wordt bijgebracht, dat de zelf-tucht de kern is van alles, dus ook van sport. Men heeft de Belgen beschuldigd, dat zij de Tsjechische vlag hebben neergehaald. Bij nader onderzoek blijkt deze aantijging te fel. Onze landszonen evenwel hebben erger gedaan. Zij, vereend om den grijzen leider, die het rood-wit-blauw door zooveel stormen hoog droeg, zij bespuwden dit dundoek en verscheurden in figuurlijken zin hun eigen vlag. Uit naam van het vaderland : dezen Hollanders dank! Luxe Botter Zeiljacht LEO LAUER. met groote roef en ruime cockpit, 6-8 slaapplaatsen, benevens 2 slaapplaatsen voor schipper en knecht, nieuwe tuigage en complete inventaris TE HUUR AANGEBODEN met bemanning. VERHUUR VAN LUXE MOTORBOOTEN. ANTOON NEFKENS, Weesperzijde 5, AMSTERDAM Tel. Zuid 2512.

3 DE REVUE DER SPORTEN. '9 EYSINK RIJWIELEN, MOTORS en KLEIN-AUTO'S prima Ned. fabrikaat. Spoedig leverbaar. Vraagt prijscouranten aan de EYSINK-FABRIEKEN TE AMERSFOORT t m a c h t i g W O r d e n v a n d e g Korfbal-demonstratie, door twee Nederlandsche gegeven. Zulks verdroot ons, temeer omlttee twaalftallen 0 ''^ t f T T SS J- J ' ^ t, " f U, 0 e g e e n fot ^ J/ m P ische S P e e» uiting vankd S :. Hollandsen gemengd sport-leven in een blad als het onze dient gereleveerd te worden Wii waren dan ook verheugd, toen ons, vta Engeland, een foto van dit sportief gebeuren gewerd. Wij publfceeren hierboven het merkwalrd g sn's. ot dat «,j zijn er zeker van - den Korfbal-enthousiasten onder onze lezers veel genoegen zal verschaffen. Groote sorteering ENGELSCHE HOEDEN in de nieuwste slappe en stijve Modellen, in prijzen van ƒ7.50, /9.50 enz. «X. M E T J W S E N AMSTERDAM: Leidschestr. 4, Damstr. 2, Damrak um-i BifBB.uA. hoek Beurspassage, 0. Doelenstraat 20. MOFLEVERlNnlFR D/iTTcnniu. itnunin: mosseurap «Ó, «tsoymanssiraai '. Ó. M O N I C OI Rembrandtplein 5 AMSTERDAM Halvemaansteeg 2L] BODEGA - GRILL ROOM - DEUX ORCHESTRES TZIGANE. AMERICAN BAR. DINER ET SOUPER CONCERT. j r.? n.. m.? 1 tl ~. Restaurant a prix flxe et a,a carto - j v.. w C x" l *. l! ie.. F, r. a?f»7 4 t c. a. v?.

4 20 DE REVUE DER SPORTEN. Hotel Café Restaurant van Zenen, Wagenstraat 44, Den Haag. Met de Nederlanders naar Antwerpen KAPT. DOOR Dr. W. P. HUBERT VAN BLIJ ENBURGH. II. Zooals ik in mijn voorgaande artikel mededeelde is het onzen Nederlandschen schermers te Antwerpen niet mogen gelukken, op degen een prijs te bemachtigen. Ik zette reeds uiteen, dat wij met wat minder déveine een mooie kans hadden gehad om een 3 cn prijs te bemachtigen. Doch ten einde misverstand te voorkomen moet ik er toch op wijzen, dat de Nederlanders als degenschermers toch eigenlijk geen recht hebben op de derde plaats. Immers èn de Italianen, èn de Franschen èn de Belgen zijn als degenschermers sterker dan wij, terwijl het ook zeer twijfelachtig mag worden genoemd of wij sterker zijn dan de Portugeezen. Dit is niet het geval, doordat het degenschermen bij ons te laag staat, maar wel, doordat het degenschermen in de genoemde landen zoo hoog staat. Veel scheelt het niet; dit is wel gebleken doordat wij van de Italiaansche équipe met slechts i partij verloren en met de Portugeezen gelijk maakten. Hierbij komt nog, dat de sterkte van de Italiaansche équipe hoofdzakelijk het gevolg was van de buitengewone schermersqualiteiten van Nedo Nadi en zijn broeder Aldo Nadi. Deze beide broeders zijn sedert den oorlog officier in het Italiaansche Leger en terwijl onze officieren slechts met groote opofferingen voldoende gelegenheid hebben om zich te trainen, worden deze beide Italiaansche officieren door het Italiaansche Legerbestuur in een watten kistje bewaard. Zij hebben een afzonderlijken schermondervvijzer ter beschikking, doen geen gewonen dienst, Noordwijk was Zondag de verzamelplaats der athleten, die elkander voor het Veldloop-kampioenschap moesten bekampen. Postma, die geabonneerd schijnt op dezen prijs, won ook ditmaal. Men ziet hem op bovenstaande kiek gelauwerd, temidden van zijn concurrenten Wesseling (links), die tweede aankwam, Giacomini, derde prijswinnaar, en Krol, de vierde geplaatste. Op het programma van den Noordwijkschen Sport-dag stond eveneens de Schermsport. Van dit schermen in de open lucht is echter niet veel terecht gekomen. Het was er guur en naargeestig in de badplaats, en die factoren deugen niet voor het elegant wapenspel. Van het een en ander hierboven een snapshot! doch wijden zich uitsluitend aan het schermen, oefenen zich dagelijks en nemen geregeld les. Toen zij aan de internationale militaire schermwedslrijden, gehouden ter gelegenheid van de opening van het Pershing-stadion" moesten deelnemen, had het Italiaansche Legerbestuur hun verboden, gedurende de laatste daaraan voorafgaande maanden tegen schermers van andere naties te trekken! De vermelding van deze omstandigheden beteekenen geenszins, dat ik dergelijke maatregelen ook bij ons zou willen zien toepassen. Integendeel, op deze wijze blijft er weinig over van het denkbeeld dat aan amateur-sport ten grondslag moet liggen. Maar het geeft eene verklaring, waardoor de beide Nadi's zóó veel sterker zijn dan de zuivere amateur-schermers, dat alleen hunne aanwezigheid in eene équipe, deze vrijwel onoverwinnelijk maakt. De Italianen behaalden dan ook, volkomen onbedreigd den ien prijs in alle équipe-wedstrijden, terwijl Nedo Nadi zoowel op floret als sabel den r e n prijs personeel haalde en op degen niet mededeed. Het noodlot, dat ons bij de degenwedstrijden voortdurend had achtervolgd, scheen ons ook bij de sabelwedstrijden niet te willen loslaten en dat wij op sabel dan ook menig succes konden boeken geschiedde dan ook ondanks tegenspoed, geenszins dank zij veine. Een klein beetje minder déveine en wij zouden den 2 e n prijs op sabel hebben behaald. Ik ga dan ook de grenzen der bescheidenheid niet te buiten, wanneer ik constateer, dat wij wat sabel betreft een belangrijk hoogere plaats op de schermersladder innemen. Reeds voor den aanvang van den wedstrijd werd Holland als een ernstige tegenstander beschouwd en voor zoover ik kan nagaan brachten dan ook alle landen tegen onze Nederlandsche ploeg hun sterkste viertal in het veld. Ook na afloop van den wedstrijd verklaarde de Engelsche Kolonel Campbell, die zelf deel uitmaakte van de Engel- SLAZENGER TENNISBALLEN 1920, ^T^

5 r t e DE REVUE DER SPORTEN. 2 1 f / E R S 6 CV- A V O N D A L E 6 persoons open f A I T A M A D I P I " G L E N D A L E 7 Persoons gesloten f Cyi A U I UMÜBIELEN FIRMA KLAAS BAVING (JOH. SCHUT) AMERSFOORT. sche équipe, dat z.i. de uitslag had moeten zijn i Italië, 2 Nederland, 3 Denemarken, 4 Frankrijk ; de meening, dat ons Hollanders de 2e plaats toekwam was algemeen onder de schermers der andere mogendheden. Onze eerste match ging tegen de Belgische équipe, die werd gevormd door Capt. Hennet, Capt. Calle, Simonson en Tem. Wij wonnen met 6-9 en één match nul, welke 3-3 eindigde, tusschen Daniels en Tem. Bij ons had kapitein de Jong weer het beste resultaat, daarna Doorman, terwijl van der Wielen Daniels niet aan de verwachtingen beantwoordden. Voorwat van der Wiel betreft meen ik dit te kunnen verklaren door een, in zijn geval alleszins begrijpelijk, gebrek aan zelfvertrouwen, aangezien het de eerste keer was, dat deze jonge schermer in een buitenlandschen wedstrijd op sabel uitkwam. Daniels, die reeds herhaaldelijk in personeele wedstrijden in het buitenland met groot succes heeft geschermd, scheen door het deel uitmaken van eene équipe te sterk te zijn beïnvloed, waardoor hij Men ziet hierboven de comwnat^waarin "IT"! 1 «""V-W! veóst^d Posthuma heeft in Engeland een navolger. Ook daar heeft een beroemdheid op cricket-gebied bat en bal voor goed opgeborgen. Hij is Mr. P. F. Warner, d l e meerdere malen het nationaal team aan voerde. Met Warner gaat een populair man heen. MICHELIN BUITENBANDEN ƒ 8.50 De bekende Haarlemsche cricketter Posthuma heefr A r u'-n sport-ieven Dit feit is niet o. " s m m a? e e goed afscheid 1 voor genomen van het openbare kt voorbij gegaan. Zondag secur.deerden verschillende spelers van naam' veteranen 1 p P e m e S e " i»"" krachten. c comoinaue, waarin mannen als Mr. Feith, Loops, Riucker, Schroder, lsbrucker, Diemer Kool e. a. uitkwamen. belangrijk beneden zijn gewone peil schermde. Doch de Jong en Doorman sleepten de overwinning uit het vuur. Het minder succesvol schermen van Daniels en van der Wiel was voor onzen captain helaas geen reden om hen in de match tegen de Franschen door anderen te vervangen. Laten wij hem daarover echter niet hard vallen-; hij had' zijne redenen om dezen schermers, die toch over goede qualïteiten beschikken, niet direct zijn vertrouwen te ontzeggen en al zouden anderen in zijn plaats anders gehandeld hebben, ook hier is hst achterafpraten makkelijk en staan dikwijls de beste stuurlui aan den wal. Hoe dan ook, wij bonden den strijd tegen de Franschen, die wij ernstige concurrenten voor de 2e plaats wisten, aan met hetzelfde team. Het wilde aanvankelijk maar niet lukken en zelfs stond het op een oogenblik 3-8 in ons nadeel. Terwijl de Jong zelf de fut er in hield, zaten de andere équipiers als geslagen honden aan den kant en het is alleen aan de Jong te danken, dat zijne strijdmakkers zich op dit oogenblik gingen Clifford Prodgf van eer. Zooals offer van een het- ir.vliege.velen w iegtuig-ac an groote Hii stierf erd I'rodge het slachtrmaard door cident. 1) aeroplanes. DE MEEST GEVRAAGDE RIJWIELBAND BINNENBANDEN / 3.75

6 22 DE REVUE DER SPORTEN. f TRIPLE-SEC IS ALLEEN ECHT VAN COINTREAU" l Hoofdagenten: MULLER & JANSEN, I. T. H. R. E. K. A. Stand No. 93 AMSTERDAM. j schrap zetten, zoodat wij ten slotte den wedstrijd slechts met 7-9 verloren, een ontzettende meevaller voor de Franschen, onze oude tegenstanders Perrodon, de St.-Germain, Margraff, aangevuld met Trombert. Door deze nederlaag verloren wij de kans op den tweeden prijs, tenzij België de Franschen zou slaan. Door de bijzonder slechte regeling der wedstrijden konden dien dag slechts twee matches worden beëindigd, terwijl er 4 moesten zijn afgewerkt door ons team. Doch vooral het gebrek aan jury-leden, gevolg van onvoldoende regeling van deze aangelegenheid vooraf, maakte een vlot verloop onmogelijk. Het was dan ook eerst Woensdagmorgen voordat wij den strijd tegen Engeland opnamen met de Jong, Doorman, Delaunoy en van Blijenburgh. Het absolute gebrek aan eene behoorlijke regeling bleek hier eerst recht! Toen wij aan de Floralie" kwamen, werd ons, door het eenige aanwezige lid van de Regelingscommissie medegedeeld, dat hij een anderen wedstrijd moest regelen en dat er verder geen enkel Comité-lid was, terwijl de sabel wedstrijd niet hier, doch in het Stadion zou worden gehouden. Onze schermers trokken dus weer af en gingen weer naar de door het Departement van Oorlog beschikbaar gestelde motor-lorrie terug, toen capitain de Jong op het idee kwam, de papieren, Het zal den lezer ongetwijfeld genoegen doen, in dit nummer een portret te vinden van een veelbelovend Nederlandsch tennis-speler, nl. van den jeugdigen Ody Koopman uitbussum, die o.a. in de afdeeling tennis van de Wageningsche Sport-week den eersten prijs won. poule-station enz. op te vragen en met behulp daarvan en met de captains, zelf de leiding in handen te nemen! De deelnemers organiseerden dus nu zelf den wedstrijd! Gelukkig liep verder alles geregeld, zij het dan ook erg langzaam, zoodat wij ook dien dag slechts drie matches hadden. De Engelschen stelden hun beste team tegenover ons, namelijk Ridley Martin, Marsh, Hammond en Kershaw, welke echter 12 nederlagen en 4 overwinningen boekten. De Jong won 4, Doorman 3, Delaunoy 3 en van Blijenburgh 2 partijen. De onzen schermden in deze match zonder uitzondering goed en traden flink aanvallend op, zoodat wij hier geen oogenblik bedreigd werden. Voor onze vo.lgende match tegen de Italianen meende onze captain den kleinen, maar vluggen Zeldenrust in de équipe te moeten opnemen en deze mocht dan ook het genoegen smaken, dank zijn schitterend schermen, aan een der kopstukken van de Italiaansche équipe n.1. Aldo Nadi een nederlaag toe te brengen met 3-1. De beide Nadi's schermden tegen ons, wel een bewijs, dat de Italianen niet licht dachten over onze kracht. Elk onze équipiers behaalde één overwinning, doch indien de jury geen fouten had gemaakt, hadde Delaunoy nog een schitterende tweede overwinning geboekt. Doorman gaf weer vele staaltjes van zijn De Britten zijn verheugd. Barry heeft Felton weer het wereldkampioenschap voor Profs, afhandig gemaakt. De strijd vond plaats op de Farramatta Rivir bij Sidney en wel over een afstand van 3 Mijlen 330 Yards. Barry is de eerste Engelschman, die zulk een belangrijke match in Australië roeide. Hij won zeer gemakkelijk. Links ziet men den sculler Felton. Daarnaast is Barry afgebeeld. SPORTMENSCHEN wilt gij fuiven, vraagt raad aan PISUISSE!

7 DE REVUE DER SPORTEN. '3 De belangrijkste voetbalwedstrijd op de Antwerpsche Olympische Spelen was de ontmoeting tusschen België en Tsjecho-Slowakiie Men «et hierboven een foto van bedoelde match. Zooals men weet eindigde deze kamp in de grootste verwarring, de Triechen verheten het veld, en België won dus met 5 0. schitterend pareeren en riposteeren, een spel dat vooral Doch alweer scheen het noodlot ons te pakken te tegenover de Italianen tot zijn recht komt. Wij verloren willen nemen. Immers toen ik den volgenden morgen met 4-12, doch de indruk dien wij maakten, was veel wakker werd, klopte Doorman aan mijn slaapkamerdeur beter dan deze cijfers zouden doen vermoeden. Trouwens en bracht mij de jobstijding, dat zijn linkerbeen weer Engeland, Frankrijk en Tsecho-Slowakije verloren nog stijf was tengevolge van water in het gewricht! Daar erger, namelijk met Laatstgenoemd team trok zich zaten wij met onzen invaliden pareur-riposteur! Gelukkig tengevolge van de ziekte van twee der équipiers terug echter bleek hij niet geheel buiten staat te schermen, zn hadden toen nog slechts 3 nederlagen nl. van Engeland' zoodat de Jong de risico aanvaardde en met Doorman, Italië en België, zoodat zij toch geen kans hadden. Met dezelfde équipe werd daarna geschermd tegen de Amerikanen, in welken strijd vooral Doorman uitblonk, die al zijn partijen won en in deze 4 assauts slechts 3 treffers ontving. Wij wonnen 11 5; de Jong 3 overw. Delaunoy en Zeldenrust elk 2 overwinningen. Nog restte ons de match tegen de Denen; wij hadden op dat oogenblik 3 overwinningen en 2 nederlagen; Italië en Frankrijk hadden nog geen nederlaag, doch moesten nog onderling schermen, wat zeker in een nederlaag voor Frankrijk zouuitloopen. Sloegen wij Denemarken, dan waren wij zeker van den derden prijs, omdat De Belgische ploeg, die België, zelfs ai sloeg het Frankrij k, nooit meer dan 3 over de foto komen de volgende spelers voor: v.l.n.r. Swartenbroeks, het Olympisch voetbal-kampioenschap won. O.m. sloeg dit elftal ons team met 3 o. Op André Tierens, Hanse, De winningen kon krijgen en meer Bie, Musch, Verbeeck, zittend Van Hege, Coppée, Bragard, Larnoe en Bastin. Coppée is de goalgetter der Belgen, die in den wedstrijd tegen de Tsjechen treffers had ontvangen dan wij. op schandelijke wijze verwond werd. THE TRIUMPH FOOTBALL the best one VERKRIJGBAAR BIJ ALLE SPORTZAKEN. Fabricatie van alle REIS- en SPORTARTIKELEN en alle LEDERWERKEN op elk gebied. N.V. Santpoorter Lederwerkenfabriek SANTPOORT (Holland)

8 24 DE REVUE DER SPORTEN. DEWAR'S WHITE LABEL WHISKY HOOFDAGENTEN WILMERINK & M U L L E R - AMSTERDAM. van Blijenburgh en van der Wiel den strijd aanbond tegen Levison, Rasmussen, Osier en Berntzen. Aanvankelijk ging alles naar wensch, zoodat wij na 10 partijen 7 3 in ons voordeel stonden. Toen echter bereikte ons het bericht, dat Frankrijk bezig was België een verpletterende nederlaag toe te brengen, waardoor onze kans op den a<= prijs vervloog. Dit bleek eene zoodanige teleurstelling voor onzen captain, dat zijn wilskracht hem verder in den steek liet zoodat de fut er uit was. Ook hier bleek weer, dat het schermen vooral is een mentalquestion". Absolute concentratie, een volkomen zich geven is noodig, wil men in zulke wedstrijden succes hebben. Welnu, het bewustzijn dat rje kans op den 2=" prijs was verloren, terwijl wij zeker waren van den 3 e» prijs, was oorzaak dat onze captain, die gedurende 12 dagen nooit de minste verslapping had vertoond, thans verslapte en geen partij meer won. Ook Doorman kon door zijne stijve knie zich niet ten volle meer geven en het resultaat was dat de Denen en wij evenveel gewonnen partijen hadden, doch dat wij dank zij van der Wiei's 3-0 overwinningen, twee treffers' minder; hadden ontvangen (Blijenburgh 3 overwinningen, de Jong en van der Wiel elk 2 overwinningen, Doorman I overwinning), zoodat wij dezen wedstrijd op het nippertje wonnen. De totaal uitslag van den sabelwedstrijd ïsdus: 1 Italië met 6 overwinningen, 2 Frankrijk met 5 overwinningen, De prijs-uitdeeling bij de Olympische Spelen. Op de illustratie aanschouwt men, hoe de Belgische koning, in gezelschap van prins Karei, de prijzen overhandigt aan den beroemden Italiaanschen schermer Aldo Nadi. De grijze, 66-jarige Engelsche scheidsrechter John Lewis (midden), die met zijn linesmen Brown en Knight de wedstrijden van België tegen de Tsjechen en de Hollanders leidde. 3 Holland met 4 overwinningen. Verder namen deel België, Denemarken, Amerika en Engeland. Noo- denzelfden middag nam de personeele wedstrijd een aanvang, waaraan door de volgende Hollanders werd deelgenomen : de Jong, van der Wiel, Brouwer en Wynoldi Daniëls; de anderen waren verhinderd. Behalve Brouwer kwamen zij allen in de demi-finale en vervolgens in de finale, waarin 12 schermers uitkwamen. In dezen personeelen wedstrijd zetten de Hollanders en vooral de Jong en van der Wiel de kroon op het werk. Was reeds gedurende de équipe-wedstrijden gebleken, dat het sabelschermen in Holland op een hoog peil staat, nog sterker bleek dat uit het feit dat drie Hollanders m de finale kwamen; en waar zij hier de gevreesde Italianen ook ontmoetten en de Jong er toch in slaagde den 3<= n prijs te winnen, terwijl van der Wiel 5= en Damëls o e werd, daar blijkt hunne kracht afdoende. Alleen de beide Nadi's plaatsten zich vóór de Jong ; en waren de Italiaansche leden van de jury aanvankelijk niet allerschandelijkst partijdig geweest, dan ware althans Aldo Nadi achteraan gekomen. Ik durf hier dan ook onomwonden constateeren, dat het figuur der Nederlandsche sabelschermers te Antwerpen schitterend is geweest. Het belang van dezen mooien uitslag ligt nu niet zoozeer in het heden als in de toekomst. Immers in de eerste plaats is thans afdoend gebleken, dat de Italianen, die voor ons altijd onbereikbaar schenen, heusch niet zóó zijn, dat wij Nederlanders hen na ernstige oefening niet zouden kunnen slaan. De Italianen voelden zich sterk, hun moreel was steeds N.V. Automobiel Maatschappij In Twente (A m i t) Hoofdkantoor: HENGELO (0.) Filiaal ENSCHEDE, Gronauschestraat :: Filiaal ALMELO, Westerstraat

9 DE REVUE DER SPORTEN, 5 f " " " " " ' " 1 " 1, 1, 1 1, 1 1»,,,,,, '» um mi UII II HUI miiihiiii iiiuiu; OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN SCHERMBOND. Door bovengenoemden Bond wordt op Zondag 12 Sept. a.s. in het Hotel Café Restaurant Het Roomhuis", I Boschhek, Leidschestraatweg, eigenaar de Heer H. L. P. Alsem, te 's Gravenhage, een Equipe Sabelwed- I strijd gehouden. De wisselbeker werd in he l jaar 1919 gewonnen door de Vereeniging St. Michaël. De wed- 1 strijd vangt aan des morgens 10 uur. Bij gunstig weder in den tuin, bij ongunstig weder in een der zalen. I 1 De toegang is opengesteld voor alle sportliefhebbers. Namens het bestuur I I M. M. ALTORF. Secretaris. David Rl«ctr,«1 ""w"" " < i««1 tui mini ti miiiüiiiiiiiiiiimiim 111 il hoog, omdat zij wisten, dat andere landen zich inferieur Slurpt whisky. En als men hem dan op voelden. En dat geval van inferioriteit ontneemt iemand wil tikken, is ie nijdig. gepolitoerde vingers het vertrouwen in zijn eigen weringen, in het slagen Er zijn geen jongens meer van zijn eigen aanval. Men durfde zijn aanval niet door Slechts heertjes! BOB te zetten alleen al, omdat de tegenstander Italiaan was! Doch die betoovering is er nu af. Zeker Nedo Nadi is superieur, maar de overige Italianen zijn het niet in die male, dat het is uitgesloten, dat zij geslagen worden. En wat de Nederlanders betreft, het feit alleen, dat zij ditmaal zoo'n succes hadden zal tengevolge hebben, dat ook zij in de toekomst gevreesd zullen zijn door de andere naties, dat bij eventueele volgende wedstrijden ook hun moreel verhoogd en het moreel van den tegenstander verlaagd zal zijn. En wat dat zeggen wil, dat weet een ieder, die op groote wedstrijden heeft geschermd-. Het is dan ook mijn vaste overtuiging, dat wij bij de oefening voor de volgende Olympiade alle hoop moeten vestigen op de sabel. Daa> is een mogelijkheid dat Nederland een eersten prijs krijgt. Enkele ouderen als de Jong en Zeldenrust hebben nog niets van hunne snelheid of kracht verloren; Van der Wiel behoeft nog slechts wat meer zelfvertrouwen te krijgen iets wat door zijn thans behaald succes zeker wordt bevorderd, om een uitstekend équipier te worden; Delaunoy heefteveneens alle gaven om onder de besten te worden gerekend, terwijl ook Daniëls nog een goed équipe-schermer kan worden. De stof is er; laten wij er alles op zetten om hieruit een homogeene, sterke équipe te bouwen! Een volgende week enkele algemeene opmerkingen over de wedstrijden. H E E R T J E S. Er zijn geen jongens meer In mijn tijd voetbalden we op 'n wei, waardoor de gedempte sloot-geulen nog liepen. Wij verkleedden ons in een boerenstal, waar de koeien kwispelstaartten en nog meer deden. En we waren tevreden. Gingen we op reis, we reisden harde banken, 'n Koffertje van drie kwartjes, echt bordpapier, was voldoende voor de plunje. We knabbelden Mokummer korstjes. We slurpten kwast. We waren tevreden. Tegenwoordig is dat anders. De jon^e man heeft zijn kleedkamer, zijn bad, ' zijn douche, zijn trainer en masseur, en hij vertoont zijn kunsten in een omgording van hooge, steenen tribunes. Gaat hij op reis, dan huurt men een boot, waar een dragelijke kajuit hem wacht, waar het eten zeer behoorlijk smaakt. En de jonge man is ontevreden. Hij knijpt uit. Hij danst. Hij rookt. Op deze bladzijde geven wij nog een aardig snapshot van een der duik-sprongen bij de Olympische Spelen te Antwerpen. De foto werd juist op het oogenblik genomen, dat de duiker het water ingaat. VREDESTEIN Model type-course (Rubber non-slipping)

10 20 DE REVUE DER SPORTEN. Vraagt gratl* brochure aan bij de Gen. Vert. GOUDEKET * Co., - Pleter Aertszstraat 1Q1-I15, Amsterdam. De eerste foto op deze bladzijde geeft ons den Olympischen voetbalwedstrijd Spanje-Holland weer. In dezen kamp klopten de Spanjaarden het Oranje elftal. Vervolgens publiceeren wij natuurlijk een foto van het Ned. Elftal, dat te Antwerpen zulk een voortreflijk figuur sloeg. Hoe onvolledig zouden wij zijn, indien wij onzen lezers geen kiek boden van deze sportsmen, die met staking dreigden, en de pioniers schijnen te zijn van de revolutionaire richting in de voetbal-sport! Hun beeltenis blij ve voor het nageslacht bewaard! De edele heeren hebben daar recht op. Bij het einde van de Olympiade: hulde aan de nobele elf! Olympische indrukken DOOR MEERUM TERWOGT. Zondagochtend gewonnen van de Zweden met 5 4, door 't oog van 'n naald gekropen en Dinsdag in 't geweer tegen de Belgen. Een eivol huis. Joh. Lewis, met zijn grijzen kop en dito ervaring, de fluit hanteerend. België speelt voetbal, Nederland doet dat niet. 't Publiek is charmant, 't klapt voor eiken mistrap, die we doen, vandaar dat 't anderhalf uur lang geklapt heeft. Bosschart liep zichzelf of Denis in den weg en had hij niet zoo'n prachtige loopbaan achter den rug, dan zou ik hem 't advies geven, om zich aan korfbal te gaan wijden. Jaap Bulder moet alleen voetballen met muziek. Hij komt pas goed op dreef als zwoele dansmuziek zijn provinciaal trommelvlies bereikt, vandaar dat-ie op de dansvloer van de Gaitc eerst volledig tot zijn recht kwam en ongetwijfeld de meest mondaine steps in Groningen zal kunnen importeeren. Op 't voetbalveld was-ie dien middag een hoopeloze Jan Klaassen. Toen de Belgen tweemaal hadden gescoord was Nederland nergens meer en Hirschman zat te peinzen, hoe hij zijn devies: never change a winning team" zou moeten goed praten. HUPMOBILE The comfort car!

11 DE REVUE DER SPORTEN. 27 T T i f ^ ^ i l P M. A..KUYPER L i A : f f f ^ v. Slingelandstr. 16 Tel. Schev DEN HAAG DIRECT LEVERBAAR Zondag vonden wederom in 't Haagje motorwedstrijden plaats. Ditmaal had men de uitgestrekte renbaan van Duindigt als arena gekozen, Tal van belangstelopgekomen om onze tuftufïers Hieronder een den strijd. AUTOMOBIELEN G.F. BAKELS-AMSTERDAM Aan de Belgen onze hulde! Zij. hebben, zich de beste voetballers van dit tornooi getoond. Coppeé is een schitterend speler. Donderdag de finale! Op dit eigenaardig turnooi wordt de finale gespeeld als er nog een stuk of vier wedstrijden moeten volgen. Waarom begrijpt niemand. Alleen Hirsch man vond 't systeem ontzettend logisch en heeft er voor de pers college over gegeven. Alleen Nijland heeft 't begrepen. Of dit voor 't systeem pleit is de vraag. met geweren, 'n joelende menigte, een dreigende houding van "t publiek, klappen op neuzen en oogen en 'n Tsjecho-Slawaksche viel in zwijm en in m'n armen toen d'r beminde een ongezouten knock-jut verkocht. Overigens een beminnelijke wedstrijd, 'n mooi stuk propaganda voor 't veredelend voetbalspel en voor de opvoedende waarde van wedstrijdsport. Na afloop wou Kips 'n commissie van onderzoek instellen, 'n rapport indienen en 'n brochure samenstellen. Jopie Wijnmalen kan dan weer aan 't schrijven gaan. lijk uur vertoond hadden in gelegenheden, die gesloten moesten zijn tijdens voetbaltornooien of althans alleen geopend voor officials en journalisten, zouden naar huis gestuurd worden. Timmermans zegde de kamers op, Hirschman kocht de spoorkaartjes en Kips gaf ze 'n uitbrander. M aar de heeren staken de hoofden bijeen en bij monde van Bosschart dreigden ze met staking. Zelden slaagden 'n staking De eindstrijd ging tusschen Tsjecho- zóó schitterend. Collega Vliegen van Het Slowakijeen België. Een gezellige eindstrijd! Volk werd er jaloursch op. Vrijdag en Zaterdag voetbalden we door. De Tsjechen vonden anderhalf uur veel De regelingscommissie had te kiezen De gekste landen tegen mekaar. Egyptenaren tegen Franschen, Zweden tegen te lang, vonden bovendien 2 0 voor tusschen twee. België al genoeg, schopten Coppée tegen a. te bezwijken voor de revolver-politiek Spanjaarden, Italianen tegen Noren. den onderbuik, zeiden dat Lewis was omgekocht en verdwenen naar de douche. b. den N. V. B. een hopeloos figuur te van de spelers öf Er was geen touw meer aan vast te knoopen.,,zoo zijn onze manieren" floot Levy ' laten slaan tegenover het buitenland. Hoe meer wedstrijden je verloor, zooveel meer kans had je op 'n betere plaats van de Nieuwe Courant tusschen z'n tanden. Zij koos het eerste en bezweek. Maar de Overigens 'n keurige natie. Janda lijkt elftal-commissie, ook niet mis, Het de belhamers uit het elftal en in deze prettige stem en hierop scheen de training van 't Nederlandsche elftal dan ook berekend te zijn. nog altijd op Scharroo, maar mist diens voorname trekken. Hij speelt voetbal, zooals ming gingen we Zondag tegen Spanje spelen. Alleen de Gaité en de whisky-soda kon we dat 'n kwart eeuw geleden in Holland 't Was niet zoo slecht als Dinsdag, maar ons redden en ze heeft ons gered, want ook deden. De trainer van de tegenpartij goed is toch anders. we zijn nog op de derde plaats geëindigd, moet dan 'n stofferen blik bij zich hebben We verloren met 3 1, maar hadden na België en Spanje. om de afgetrapte knieschijven, enkels en evengoed met dubbele cijfers kunnen Zaterdag was er niet veel te doen, maar andere edele deelen bij mekaar te vegen, verliezen. Iedereen dankte den hemel dat men had voor 'n verrassing gezorgd. 't Werd 'n gezellig relletje: gendarmen 't afgeloopen was. Opgewekt togen we Vier spelers, die zich na het middernachte Maandag Moerdijk-waarts. HOTEL, CAFÉ-RESTAURANT HET ROOMHUIS, BOSCHHEK s-(jkavenhage :: Tel. H 606 Eigenaar: H. L. P. ALSEM. Het modern ingerichte Hotel is voorzien van Badkamers, Electrisch Licht Centrale Verwarming, Warmwaterleiding, Tennisbanen, Tearooms, Garages, Kegelbanen. Eigen Auto's ter beschikking van Hotelgasten en Bezoekers. 1»

12 DE REVUE DER SPORTEN. i.iiit.liuuuliiuii.iiauiimmum.m.immmiimummm j Over kolven en kaatsen DOOR S. KALFF. De Ned. Staatscourant" ijverde indertijd voor de zuiverheid der taal, toen zij in de statuten van een Nijmeegsche hockey-club dat woord telkens supprimeerde, en verving door haakstok-spel". Vroeger werd al eens het denkbeeld bepleit om, in plaats van hockey, te spreken van veldkolven, waarbij herinnerd werd dat de Engelsche spelen golf, hockey en bandy alle het oudhollandsche kolfspel tot voorganger hebben, en dat men die termen gevoegelijk zou kunnen verdietschen door terreinkolven, veldkolven en ijskolven. Te "vergeefs echter; bij de bekende voorliefde van Hollanders voor onhollandsche woorden, en tegenover het feit dat geen dialect in Nederland zulk een kweekbodem voor de bastaardij en vergaarbak van vreemde, vooral Engelsche termen is als het dialect van het openluchtspel, was deze aanmaning zooveel als den doove een sprookje verhaald. Er is nog altijd reden voor de verklaring, dat menig sportverslag slechts leesbaar is wanneer het eerst eens in 't Hollandsch vertaald wordt. Over het spel zelf schreef W. Ooteman: Goed beschouwd is het kolven niets dan een soort biljarten. Daar heeft men drie ballen, waarvan één de bal des spelers is, en het kolfspel heeft een bal en twee palen, die voor den loop van den bal zorgen. De paal (in het midden der baan) bewerkt hetzelfde bij het kolven als de bal der tegenpartij bij 't biljarten, hij zorgt voor het effect. De speler heeft, als voortbeweger van een elastieken niet hollen bal, een stok met een spadevorming koperen verlengstuk. Toch gebruikt men ook een sajetten bal met ieêr omwonden. Deze ballen vereischen een groote kracht en behendigheid van den speler, want uit zichzelf veeren ze niet veel. Enz." Dezelfde schreef dat in den laatsten tijd het kolfspel meer en meer in zwang komt;" maar 't heeft in populariteit nog geen hand water bij 16de en 17de eeuw, toen kolven het nationale spel bij uitnemendheid was. Het was zoo geliefd en zoo algemeen dat er binnen de steden, bij de toenemende bevolking en betimmering, spoedig geen plaats meer voor was, en dat de stedelijke keuren verboden om binnen de stadsvesten zich daarmee te vermaken. Maar dit verbod hielp weinig; de stedeling bleef den bal slaan op straten, pleinen en kerkhoven. Vader Cats stelde kolven en kaatsen voor als de uitspanningen, welke bij den Nederlander het eerst in aanmerking kwamen om zijn leed te verzetten. Iedere natie had eigen manier om zich de zorgen te verdrijven, In Den Haag heeft men grootsche plannen met het oog op den bouw van een stadion. Kapt. Scharroo is de geestelijke vader van dit plan Men wenscht een moderne arena aan het Kanaal tusschen de Witte Brug en Schevemngen. Men heeft ons in staat gesteld, een ontwerp in vogelvlucht van deze grootsche inrichting te publiceeren. Het eigenlijke stadion bevat een voetbalveld, een loopbaan, een piste voor wielrenners, terwijl er ook nog plaats is voor de hippische sport. Men zou een kijklustigen kunnen bergen. Verder komen op het omliggend terrein nog voetbalvelden, tennis-courts enz. voor, terwijl ook een jacht-haven tot het plan behoort Zooals men ziet: een grootsch project! Waaraan in Nederland dringend behoefte is. Wij bezitten op dit oogenblik nl. geen moderne arena. Het is dan ook te hopen, dat men in de Hofstad de behoefte aan deze instelling beseft, en de imatief-nemers op krachtdadige wijze steunt.

13 DE REVUE DER SPORTEN. R FN AII1T AulomobielCarage GENTRAL IILIinUL I :: 's-gravfmhafif - m» rt X» IM in Holland greep men naar den bal (wanneer men 't niel eerst naar de flesch deed): Een Franschman in syn droefheyt sinckt, Een Duyts om bly te worden drinckt, Een Engelsman in sware quel Versacht syn hart met snarenspel, Een Spangiaert sit in huys en weent. En 't schynt dan wort syn leet verkleent En wie te Romen droevigh wert, Die stilt met slaep syn treurigh hert, Een Haegs kint in een droef geval Gaet in het Bosch en slaet den bal. Buiten de vesten der stad was het spel gemeenlijk vrij; reeds hertog Albrecht van Beieren veroorloofde aan de poorters het kaetsen en de den bal mitter colven te slaen buten der vesten, en de scieten mitten boge". Te Haarlem gaf dezelfde vorst aan de burgerij ten geschenke een speelveld, de Baan genaamd en thans nog als zoodanig bekend, ten einde daar, gelijk de oude kroniekschrijver Ampzing er van rijmde: Te spelen op de Baen met pyl of kloot of bal, Een yder dat hem lust en naer syn welgeval. De hertog had bepaald dat die Baan ten eeuwigen dage een speelveld moest blijven, maar die eeuwigheid duurde niet langer dan tot de regeering van koning Lodewijk Napoleon. Toen deze het paviljoen Welgelegen (het tegenwoordige Museum van Kunstnijverheid) kocht, vond men er geen bezwaar in hem ook het daarbij gelegen speelveld af te staan. Het onbarmhartige Hollandsche klimaat belette intusschen maar al te vaak het openluchtspel; van daar dat men reeds vroeg er op bedacht was de golfbanen ie overdekken. Overal, in openbare pleiziertuinen, sociëteiten en herbergen vond men zulke banen; er waren zelfs ruime zalen voor ingericht met de kolfbaan in 't midden, en langs de muren tafels en stoelen voor de toeschouwers. Te Amsterdam bestonden in het jaar 1792, zoowel in als om de stad, niet minder dan 217 kolfbanen, waarvan de'situatie vermeld wordt in het Amsterdamsche jaarboekje van De bekende uitspanning Stadlander bezat een baan van 130 voet lengte, voor dien tijd een»ruizebaan«. Druk bezocht was ook de kolfbaan van den Doolhof, op de Prinsengracht bij de Looiersgracht. Deze werd in 1760 weggebroken om plaats te maken voor een schommel en draaischuitjes, niet omdat het kolven toen reeds in onbruik was geraakt, maar omdat de Doolhoof allengs een speelplaats voor kinderen was geworden. Op de Historische Tentoonstelling van het jaar 1876 waren een paar afbeeldingen van zulke inrichtingen te zien, n.1. de kolfbaan»de Zon«op den Nieuwendijk, en van de «Keizerlijke Kolfbaan«op de Keizersgracht. Nieuwelingen in 't spel behoefden niet verlegen te zijn om eene handleiding om het te leeren; in de boekerij van het Kon. Oudheidk. Genootschap berust een thans zeldzaam geworden boekje getiteld: Verhandeling over de oorsprong van hei kolven. Onderwijs in de Manier hoe het Spel gespeeld wordt, en Ordonnantie op het kolven SINGER IO H.P. De Nuttigheid van dit Spel boven andere speelen aan eprezen. Register der spreekwoorden, in het Nederduitsch en Fransch. En eindelijk een Naamwijzer der Kolfbaanen binnen en buiten Amsterdam, alsook in verscheide andere Steden en Dorpen. Opgestelt tot vermaak der Liefhebbers. De tweede verbeterde druk, te Amsterdam by Jan Roos en Gerbrand Roos, Boekverkoopers Ook langs de wegen, waar ze effen genoeu- waren werd gekolfd door een paar stokken in den grond té zetten bij wijze van paaltjes, en een hoopje zand of tuitje" te maken om er den bal op te plaatsen. Van daar het spreekwoord den bal op het tuitje zetten" in den zin wellicht van: de puntjes op de i zetten. De kolfbanen op het land bestonden gemeenlijk uit langwerpige houten loodsen met pannen gedekt, 80 bij 20 voet, met een gladden, waterpas gemaakten vloer van leem vermengd met kalk Op een vierde der lengte van elk einde der baan stond een uit hard hout gedraaide paal, soms ter hoogte.van een paar voet omkleed met klokmetaal, ten einde ze beter zouden klinken bij 't aanslaan der ballen. Die ballen waren van sajet saamgerold en met wit leder overtrokken, terwijl de kolven met koperen klikken voorzien werden. In den bloeitijd van het spel lieten de kasteleins van bekende uitspanningen jaarlijks om een prijs kolven, en zoo'n wedstrijd, te voren in de couranten aangekondigd, deed de liefhebbers van heinde en ver toestroomen. De prijs bestond niet zelden uit een zilveren kolf met een fluweelen handyatsel Zoo de waard zijn voordeel had uit de vele verterihgen, ook na aftrek van kosten voor zoo'n prijs, hetgeen voor zoo'n prijs, hetgeen voor de deelnemers den prikkel aan 't spel gaf was het aangaan van weddenschappen, 't Mocht daarom wel, dat de kastelein in de Witte en de Zwarte Hond te Rotterdam voor zijn kolfbaan het opschrift had geplaatst: Liefhebbers, hier hangt kolf en bal: Hagendevelt *) van Rotterdammers al. Die kolven wil komt hier ter stee, Maar brengt wat dukatonnen mee. Gelijk bij zooveel andere spelen werd ook hier grof gespeeld en zwaar gewed; een lokaal schrijver getuigde, dat menig Amsterdammer zich in de kolfbaan geruïneerd had. Anderen pleegden malversaties om hun verlies aldaar te dekken. Le Francq van Berkhey vond het kolven behalve een vermakelijk ook een leerzaam spel, dewijl het berekenen der lijnen, welke de bal te beschrijven had, als een soorf van wiskundige oefening was aan te merken. En de bazen" in 't spel namen daarvoor niet eens den pijp uit den mond: geen neuswarmertje, maar den langen gouwenaar met een dopje. Alleen, dewijl ze met beide handen de kolf moesten aanvatten, namen ze die pijp dan dwars tusschen de tanden, waarbij de horizontale pijpesteel hun diende tot hulplijn" bij hunne tiiepzinnige wiskundige berekeningen, 't Waren de finesses van 't spel, savez-vous! *) Eene groote menigte. ( Wordt vervolgd). The Worlds Best" Zaight Car. ph aeton 2 pers. m/dickey seat... ƒ m -a-. SINGER bporting Type 2 pers. ƒ 6500 AUTOMOBIELEN SINGER Cabriolet 2 pers... ) 7%OQZ. «««Firma KLAAS BAVING (JOH. SCHUT) AMERSFOORT. 29

14 3o DE REVUE DER SPORTEN. Zooals wij reeds mededeelden, geven wij in dit nummer nog eenige snapshots van de Zeilwedstrijden der Koninklijke. Vooreerst een kiek van de Handicap-klasse Dj welke wedstrijd op Het IJ plaats vond. Dan een kijkje op de race der Handicap-klasse W, eveneens op Het IJ gehouden. De derde foto werd op de Zuiderzee gemaakt, en wel tijdens den kamp der Regenboogklasse om den Lucassen-en den Lies-prijs. De vierde illustratie is ontleend aan de race der Schelde-jollen. De NederLandsche Renstallen in België door C. VAN AKEN. (Slot). Wij deelden in ons vorig artikel mede, dat Rizotto (Roi de Rome of Mirobolant en Rod Sky) van den heer F. Willing den Prix des Dahlias won. Melden wij nog, dat Rizotto te koop gesteld was voor 8500 fr., doch dat de eigenaar zijn horse terugkocht voor fr. Wij zien Rizotto dit najaar nog winnen in een bescheiden klasse van paarden. Door de veeziekte in het land kunnen de alhier vertoevende Fransche en Engelsche paarden niet terugkeeren. Zij zullen dus aan de najaarsrennen deelnemen en de velden groot zijn. Een ander gevolg is evenwel, dat de

15 DE REVUE DER SPORTEN. paarden uit Frankrijk en Engeland, voor den Grand Prix d'ostende, fr., ingeschreven, niet medeloopen. Wij hebben o.a. op het oog Embry uit Frankrijk, speciaal voor dezen ren gereserveerd en het Engelsche paard Blue Dun. Embry was de groote favoriet. Op de buitenlandsche paarden waren reeds weken te voren, zooals zulks gewoonte is met klassieke rennen, tal van. weddenschappen tegen cóte fixe" voor enorme bedragen afgesloten. Deze kapitalen zijn onherroepelijk verloren en in de tasschen der bookmakers terecht gekomen. Wie zal deze sommen becijferen? Nu is Prince of Wales groot favoriet geworden en hebben zij een buitenkansje, die dit horse genomen hebben tegen 16 voor één. Het vroegere paard van stal Groeneveld heef; nu inderdaad veel kans. De meetings aan de Littoral loopen ten einde en met 1 September vangen die rondom Brussel weder aan met die van Zeilick. Donderdag 19 Augustus liet het schoone weder ons eensklaps in den steek: regen en nog eens regen. Toch bleef de belangstelling groot. Jockey J. Hopper, buitengewoon in vorm, zette zijn reeks overwinningen voort en legde met Tavros van stal Hirschberger beslag op den Prix des Bateaux over 1700 Meter, 3000 fr. en met Rosaiio van den heer Peellaert op den Prix des Canots, 1000 Meter, 3000 frank. Mew kwam in den Hordenren Prix des Remorqueurs over 2800 Meter, 4000 fr. met den grooten favoriet uit Far West, doch eindigde ongeplaatst. Rocroy (Langerome) van den heer Van Stalle won dezen ren. In den Steeple Chase Prix des Steamers over 3300 Meter, 3000 fr., liep de nieuwe aankoop Warbine van den heer F. Willing, door Dillon bereden, ongeplaatst. Simon's Craft van den Engelschen stal Edge, won dezen ren met den bekenden rijder R ees in het zadel. Zaterdag won stal Groeneveld den Prix du Monde over 2400 Meter, 4000 fr. Het was Llans Lucre (Mills), die de reeks overwinningen voortzette, doch ditmaal was het geen gemakkelijk behaalde zege, wijl Sam Browne door Aylin gereden, slechts met een hoofdlengte werd geklopt. In J' Ook op deze bladzijde publiceeren wij nog een foto van de Zeilwedstrijden van de Koninklijke. Wij brengen hier in beeld den kamp der 12-voetsjollen, welke vaartuigen Woensdag en Donderdag jl. elkander bestreden. Afd: Werkvaartuigen Motorsleepbooten, Directiebooten, Dekschuiten, Baggermolens, Zandzuigers, Trawlers, etc. HAARLEM Harmenjansweg 45 NIEUWBOUW EN REPARATIE ELECTR.HELLINGEN

16 den Prix d'afrique over 1400 Meter, 3000 fr., vertrok Ch. Heidsiek (Heapy) van den heer Willing als favoriet, doch kon slechts de derde plaats bezetten. State Express (Morjau) van den heer Hirschberg±r legde beslag op dezen prijs. De heer Willing heeft wederom een tweetal paarden aangekocht: Gacé II (Ramrod en Guimbarde) en Silhouette (Flacon en Saratoga); het zijn paarden van kwaliteit, vooral Gacé H. Zondag was het de groote dag voor Ostende en werd de Grand Prix frank over 2ijoo Meter geloopen. Het weder was verre van gunstig en de laan zwaar. Door het niet uitkomen van de op den voorgrond tredende Fransche en Engelsche paarden om oe bekende redenen, had ditmaal deze zeer belangrijke ren veel aan belangrijkheid verloren. Toch was op het laatste oogenblik een puik Fransch klasse* paard nog overgekomen, Caroly van den heer Roch Filippi, dat te Deauville bewijs gaf in vorm te zijn, doch hier het topwicht van 67 kilo's moest dragen. Daarbij kwam het horse eerst des morgens aan, dus een groote handicap. Prince of Wales vertrok als groot favoriet, an inderdaad, te oordeelen naar de laatste reeks overwinningen van het horse, kon de overwinning hem moeilijk ontgaan, hoewel de afstand wel eens te lang kon blijken. De trainer G. Charlier had evenwel ook zijn eigen paard in de course, Rubjsio, en verborg niet, dat hij zijn horse een groote kans toekende, zijnde dit een paard met veel fond." De bekwame trainer blijkt goed te hebben gezien, want Rubisio (Nimbus en Faunillane) door Morjau gereden en als outsider ver* trokken, heeft zeer gemakkelijk gewonnen, Prince of Wales met 5 lengten kloppende. Caroly was derde. In den Prix Théocrite over 1600 Meter, 3000 fr., was Rizotto (Heappy) van stal Willing. Géneral Gourand van stal Groeneveld kan zijn course maar niet winnen en eindigde ongeplaatst in den Prix Gorgorito over 1000 Meter, 5000 fr. Het was wederom T. Hopper, die dezen ren won met Parme van baron Osy. J. Hopper heeft dit seizoen bewezen, de beste jockey op korten afstand te zijn. De Prix Listman, een handicap over IOOO Meter, 5000 fr, zou wederom eene groote verrassing opleveren. In een veld van 18 paarden won Peppermint (E. Ellis) van den heer Hirschberger, bij de mutuel 447 frank opbrengende. Rosewood van Jhr. Repelaer en Frehel van stal Groeneveld liepen ongeplaatst. Maandag werd de meeting begunstigd door mooi weder, de belangstelling was groot en de velden waren ruim gevuld, hoewel reeds heel wat paarden hun centra van entrainement hebben bereikt. De dag kenmerkte zich wederom door een debacle der favorieten, Rizotto (Heapy) van den heer Willing, als favoriet vertrokken, kon JE beste verzekering tegen is een Deze sloten zijn op alle poi it ier ij wi ele n (132 stuks) te Utrecht geplaatst. zelfs geen plaats bezetten en Perquisiteur (Isgate) van den heer W. Tulk won den Prix de Heyst over 1800 Meter, 3000 fr. zéér gemakkelijk. In den Prix de Middclkerke over 2400 Meter, 3000 fr., eindigde Frank Trevoe (Mills) van stal Groeneveld eveneens ongeplaatst en was het Hermanita (Aglim) van den heer J. Innès die dezen ren won. Een zeer mooie course was de Grand Prix du Kursaal over 1700 Meter, fr. waarin o. a. meeliep de nieuwe aankoop van den heer Willing, Silhouette, door Heapy gereden, welk paard een zeer goede course maakte en in de laatste IOO Meter geducht kwam opzetten, om slechts met drie kwart lengte te eindigen na den winner Manama II (Taylor) van den heer J. Wittouck. De tweede plaats bracht stal Willing nog 3000 fr. op. Silhouette zien wij heel spoedig winnen. In den Prix de Westende een handicap over 2700 Meter, 5000 fr. zag men een veld van niet minder dan 17 paarden. Vera Maude (Whéatley) van den heer A. M. van Oss liep in dezen ren ongeplaatst en Cornet (Ketchell) van den heer P. Houtart won deze course. De meeting van Ostende loopt ten einde en wel kan gezegd worden, dat het een serie van verrassingen is geweest. Geen wonder trouwens, waar zoovele paarden starten. Een stal, die in tegenstelling met vorig jaar al bijzonder ongelukkig is geweest, is de Engelsche écurie Boltomley. Ook stal P. Mathieu won tot dusverre zoo goed als niets. De dag van Dinsdag 24 Augustus was voornamelijk gewijd aan Heer* rijdersrennen. In den Prix des Chalutiers over 1000 Meter, 3000 fr., was Jhr. Repelaer in het zadel op Penny Pickwick doch eindigde ongeplaatst. Visor wist de derde plaats te bezetten, terwijl Van de Poele met Snowy Day won. In den Prix des Baleinières over 1800 Metei, 3000 fr., liep Talk (Kuiper) van stal Willing eveneens ongeplaatst. De Prix des Goelettes over 1700 Meter, 4000 fr., was een overwinning voor Brank (H. du Roy de Blicky) van Stal L'rugmann waarin Jhr. Repelaer op Presque van den heer Flasselaerts zich derde plaatste. Ook in den Prix des Gourlis over 2600 Meter, 4000 fr., moest Jhr. Repelaer met Alexander van den heer Willing zich tevreden stellen met de derde plaats. Kelpie (Ghenne) van den heer Van Oss liep ongeplaatst in den Hordenren Prix des Albatros over 2500 Meter, 4000 fr. en was dit een zeer gemakkelijke overwinning voor Red Flyer van den heer John Gray Kerr. Wanneer deze regelen in druk verschijnen, is de meeting, welke te Ostende gedurende Juli en Augustus plaats had, afgeloopen en hebben Boitsfort, Stockel, Zellick en Dilbeek de hekken weder geopend. Uit den aard der zaak zijn de laatste dagen, dat aan de Littoral geloopen wordt, minder belangrijk ; van des te meer belang AUTOMOBIELEN 1 nieuwe 8 cil. Oldsmobile" 7 pers. torpedo met electr. licht en zelfstarter / nieuwe Landaulette Limousine Opel" model 1920 met electr. licht en zelfsstarter, zeer chique wagen.... ISOOO. 1 nieuwe Ford" touring-car met electr. licht en zeltstarter «290U. 1 nieuwe Ford' Coupé met electr. licht en zelfstarter gebruikte Ford coupé met electr. licht en zelfstarter..,, aebruikte Chandler 6 cil. Sedan 6 peisonen met electr. licht en zelfstarter» gooo. 1 gebruikte Horch i pers. torpedo gebruikte Maxwel 4 pers. touringcar, gebruikte Plc Pic racewagen gebruikte Opel torpedo nieuwste type,, 'OOO G. M.C. bestelwagens laadvermogen K.G Alles staat ter bezichtiging bij de LISSER AUTO-GARAGE. C. VAN WERKHOVEN. Teieph. 82 LISSE.

WILLEM VAN HANEGEM Een voetballer die veel verdriet had door Auke Kok

WILLEM VAN HANEGEM Een voetballer die veel verdriet had door Auke Kok WILLEM VAN HANEGEM Een voetballer die veel verdriet had door Auke Kok WILLEM VAN HANEGEM Geboren: 1944, Breskens Toptijd: 1962-1983 Clubs: Velox, Xerxes, Feyenoord, AZ 67, Chicago Sting, FC Utrecht Positie

Nadere informatie

VERSLAG WK FEEDER GENT WATERSPORTBAAN. Wat een memorabel weekend voor het Nederlandse zoetwatervissen!!

VERSLAG WK FEEDER GENT WATERSPORTBAAN. Wat een memorabel weekend voor het Nederlandse zoetwatervissen!! VERSLAG WK FEEDER GENT WATERSPORTBAAN Wat een memorabel weekend voor het Nederlandse zoetwatervissen!! Coach Jan van Schendel wordt geïnterviewd In één en hetzelfde weekend zowel de overwinning voor ons

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet?

een profeet! Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? De profeet Abraham. Waar in de Bijbel wordt Abraham genoemd als profeet? Genesis 20:7 7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft.

Nadere informatie

De trein van het leven

De trein van het leven De trein van het leven Eerste druk, december 2009 2009 Hans Cieremans isbn: 978-90-484-0933-4 nur: 306 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Hoe korfbal is ontstaan

Hoe korfbal is ontstaan Hoe korfbal is ontstaan Korfballers hebben hun sport te danken aan een onderwijzer, Nico Broekhuysen is zijn naam. Hij woonde in Amsterdam en hij moest een cursus gaan volgen in Zweden. s Avonds deden

Nadere informatie

Darten. De geschiedenis van het dart spel

Darten. De geschiedenis van het dart spel Darten Mijn spreekbeurt gaat over darten. Al twee jaar vind ik dat een erg leuke sport om naar te kijken op tv. Dat komt vooral omdat er veel aandacht voor is op de tv en de Nederlandse mannen en vrouwen

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen.

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. Cinema Schinkel Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. De kermisbioscoop van Schinkel circa 1910 Om een goed plaatsje te krijgen

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Bijbel voor Kinderen presenteert DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

EDC op zijn sterkst toch net ietsjes zwakker dan Huizum

EDC op zijn sterkst toch net ietsjes zwakker dan Huizum EDC op zijn sterkst toch net ietsjes zwakker dan Huizum Zaterdag 2 november mocht EDC het opnemen tegen Huizum, dat nog maar 1 punt had gescoord uit 3 wedstrijden. EDC was in de sterkste formatie en Igor

Nadere informatie

De Ster JO9-1 kampioen na superspannende wedstrijd tegen VV Sittard JO9-1 Doordeweekse wedstrijd tegen Roda JC was ook een geweldige ervaring!

De Ster JO9-1 kampioen na superspannende wedstrijd tegen VV Sittard JO9-1 Doordeweekse wedstrijd tegen Roda JC was ook een geweldige ervaring! De Ster JO9-1 kampioen na superspannende wedstrijd tegen VV Sittard JO9-1 Doordeweekse wedstrijd tegen Roda JC was ook een geweldige ervaring! De Ster JO9-1 speelde deze week maar liefst drie wedstrijden

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen in mei zijn: - A -

Klein Kontakt. Jarigen in mei zijn: - A - - A - Klein Kontakt Het is mei, de natuur is helemaal tot leven gekomen, overal bloeien bomen. De vogels zijn erg druk, ze leggen de laatste hand aan hun nestjes. Overal mooie dingen om ons heen, helaas

Nadere informatie

Redactie adres: Marshallsingel 6. Secretaris: Prinses Irenstraat 8. Opgericht Aangesloten bij de KNVB en Afdeling Limburg

Redactie adres: Marshallsingel 6. Secretaris: Prinses Irenstraat 8. Opgericht Aangesloten bij de KNVB en Afdeling Limburg Redactie adres: Marshallsingel 6 Secretaris: Prinses Irenstraat 8 Opgericht 1971 Aangesloten bij de KNVB en Afdeling Limburg Breng u zoon naar SV Heerlen Met acht jaar kan hij al bij ons terecht. Voor

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam.

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam. Nr.6 21-04-2008 Finaleronde seizoen 2007-2008, Op 19-04-2008 sporthal Oostervant te Rotterdam. Om 12.00 is de start van de 1 ste wedstrijd in de Oostervant te Rotterdam. Voordat het zover zou zijn had

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Werkstuk bewegingsonderwijs

Werkstuk bewegingsonderwijs Werkstuk bewegingsonderwijs Taekwon-Do 26-6-2010 Door: Edwin Wanner Klas: V5B Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave.. Pagina 2 1. Plan van aanpak.. Pagina 3 2. Logboek.. Pagina 4 3. Vragen van het interview..

Nadere informatie

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Berend Botje Berend Botje ging uit varen Met zijn scheepje naar Zuid-Laren De weg was recht, de weg was krom Nooit kwam Berend Botje weerom Eén

Nadere informatie

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België)

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Op woensdag 31 Oktober en donderdag 1 November vond in Namen voor de 16 e keer het Internationale jeugdtoernooi van Namen plaats. Evenals vorig jaar nam de afdeling

Nadere informatie

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans door Herman Brusselmans ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS Ik ben begonnen met schrijven op mijn 23e. Maar het grote succes kwam pas later. Op mijn 24e. Door dit succes bleef ik schrijven. Maar ook omdat

Nadere informatie

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2.

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Vlak voordat de wedstrijd begon ging het toekomstige Nederlands elftal

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

DE MIDDELEEUWEN. Gemaakt Door: Amy van der Linden Leonardo Middenbouw groep 6

DE MIDDELEEUWEN. Gemaakt Door: Amy van der Linden Leonardo Middenbouw groep 6 DE MIDDELEEUWEN Gemaakt Door: Amy van der Linden Leonardo Middenbouw groep 6 INHOUDSOPGAVE Middeleeuwen. Karel de Grote. Middeleeuwse straffen. De pest. Dokters in de Middeleeuwen. Beroepen in de Middeleeuwen.

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

eis o m de wereld gi-ga-gantische

eis o m de wereld gi-ga-gantische Wie is Phileas Fogg? lles begon met een weddenschap! In 1872, op een koude en mistige avond in Londen, zwoer iemand dat hij erin zou slagen een te maken in slechts tachtig dagen! Maar wie bedenkt zoiets?

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_dri007drie01_01/colofon.htm 2010 dbnl *1 [] 1 Een zeer

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ond het einde van de twaalfde eeuw regeerde de goede koning Richard Leeuwenhart over Engeland. Toen hij koning werd, was de schatkist leeg en waren de knagers arm en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

De Babbeltjes. Maand: januari

De Babbeltjes. Maand: januari De Babbeltjes Maand: januari Van de bestuurstafel Het jaar 2015 is afgesloten voor Achilles, een jaar waarin veel is gebeurd, de renovatie van de kleedkamers, nieuwe hoofdtrainer, recht van opstal voor

Nadere informatie

KIN - BALL. Ojectif. Oorsprong. Kenmerken

KIN - BALL. Ojectif. Oorsprong. Kenmerken KIN-BALL - Bladzijde 1/5 KIN - BALL Damien Vandeberg SAMENWERKING - TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN - RESPECT VOOR ANDEREN - HART EN VAATSTELSEL ACTIVITEIT- OPVOEDING DOOR LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905.

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905. Roodkapje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001rood01_01/colofon.php 2011 dbnl 2 3 [Roodkapje] Er was eens

Nadere informatie

Tabaco y Chanel. Joachim

Tabaco y Chanel. Joachim Tabaco y Chanel Tabaco y Chanel Joachim Schrijver: Joachim Reurink Coverontwerp: Jan-Willem de Graaf Joachim ÉÉN. Wij spraken nooit over ons. Althans het eerste jaar niet, het gebeurde gewoon. We hadden

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

GRONDJEKROEPEN IN NERO

GRONDJEKROEPEN IN NERO GRONDJEKROEPEN IN NERO ZWEMBADVERHALEN UIT DE GEMEENTE HOOGEZAND SAPPEMEER Mijn eerste zwemles in Nero Toen ik de leeftijd van 12 jaar had leek het me mooi om te kunnen zwemmen. Wij woonden sinds kort

Nadere informatie

Afdelingsontmoeting Grootebroek

Afdelingsontmoeting Grootebroek Afdelingsontmoeting Grootebroek Op zondag 30 November vond in Grootebroek (NH) de Afdelingsontmoeting plaats. Dit is een toernooi waarbij de afdeling West, Midden, Holland-Noord en Zuidwest, de strijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet.

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet. Vriendschap, Vrij en ongedwongen, Zonder vriendschap kun je iemand niet helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Wie ben jij, wie is de ander? In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Liturgie Een hele nieuwe hemel Een hele nieuwe tijd Een hele nieuwe aarde Vol gerechtigheid

Liturgie Een hele nieuwe hemel Een hele nieuwe tijd Een hele nieuwe aarde Vol gerechtigheid Liturgie 11-10-2015 Ik zit op het puntje van m'n stoel Het is zo spannend En ik ga op m'n tenen staan Ik ben verlangend Naar die ene grote dag Dat ik Hem ontmoeten mag O o o het is zo spannend Een hele

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

De volgende race is op 28 augustus, na afloop kun je de Formule 1 race op het circuit van Spa-Francorchamps blijven kijken! Graag tot dan!

De volgende race is op 28 augustus, na afloop kun je de Formule 1 race op het circuit van Spa-Francorchamps blijven kijken! Graag tot dan! Race 7; 31-07-2016 Deze race waren er maar 3 deelnemers, iedereen wist dus vooraf al dat ze op het podium zouden eindigen. Alleen de plekken moesten nog verdeeld worden. De volgorde van de kwalificatie

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Leuke dingen in de zomervakantie

Leuke dingen in de zomervakantie Leuke dingen in de zomervakantie bij jou in de wereld buurt! Deze zomervakantie hoef jij je niet te vervelen want er zijn weer leuke dingen te doen. Wat dacht je van Dansend de wereld rond, Schotse Highland

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Borgerhout-Rochade 13-19

Borgerhout-Rochade 13-19 Borgerhout-Rochade 13-19 DOCX STEFAN 2485 BERELOWITSCH ALEXANDER 2549 0-1 OOTES LARS 2368 FEYGIN MICHAEL 2474 1-0 WEMMERS XANDER 2354 FIEBIG THOMAS 2398 0-1 KERIGAN DEMRE 2318 SONNTAG HANS HUBERT 2372

Nadere informatie

Minipolo toernooi in Apeldoorn

Minipolo toernooi in Apeldoorn Minipolo toernooi in Apeldoorn Verslag pupillen 1 Op zondag 7 april deed Proteus weer mee met het minipolotoernooi van Aquapoldro in Apeldoorn. Vanuit de pupillen 1 werd Proteus vertegenwoordigd door 1

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 18 december 2013 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513 ZH Enschede Tel:

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse!

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC heeft dit seizoen met slechts 2 overwinningen nog net de nacompetitie bereikt. Daarin werd het thuis opgenomen tegen PSV Dammen uit Eindhoven.

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment?

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Het erfelijk koningschap aan David toegezegd. Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Zie 2 Samuel 7 Veel van de omringende volken, die de voorspoed van Israël zagen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie