Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité,"

Transcriptie

1 UÓTEL-CAFÉ-RESTA URANT SUISSE", AMSTERDAM. 14 e Jaargang N. 2 Eerste Kwartaal (1-13) 8 September Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité, van den Ned. Amateur Schermbond en den Ned. Schermbond. Uitgave: A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers Mv, Utrecht. - Redacteur: Leo Lauer. Abonnement per kwartaal f 3.15, verhoogd met 10 ets. incasso-kosten. Buitenland f Afzonderlijke nummers f Abonnementen kunnen ieder kwartaal aanvangen, doch men verbindt zich voor een geheelen jaargang. Stukken, voor de Administratie bestemd, gelieve men te richten tot de Uitgevers. Stukken voor de Redactie te zenden naar Leo Lauer, Zandvoort. N.B. Ingezonden artikelen en foto'» worden niet gereto rneerd, tenzij men dit in een begeleidend schrijven verzoekt, en voor de ternezending postzegels insluit. Voor advertenttën wende men zich tot den Heer J. F. CAMMELBEECK, Koninginneweg 44, ZANDVOORT. tjwah l*"»c NEDERLANDERS jimn ^ H i M A zijn goede rijwielen mwm n I MM MM steunt de Nederlandsche industrie en koopt een De Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging heeft in de afgeloopen week wederom haar groote jaarlijksche wedstrijden gehouden De festiviteiten begonnen op 31 Augs., toen tal van watersporters elkander rendez-vous gaven op het IJ voor de hoofdstad. Hoe geanimeerd het op het water was, het eerste kiekje in dit nummer bewijst het. Bedoelde foto werd genomen tijdens den wedstrijd der Regenboog-klasse, Op den voorgrond jdet men de Holland, terwijl de tweede boot de Lies is. Verder-op in deze uitgave vindt de lezer nog eenige illustraties, van dit water-festijn der Koninklijke afkomstig. HÓTEL-CAFÉ-RESTA URANT SUISSE", AMSTERDAM. THE READING STANDARD Importeur: Handel- en Industrie Maatschappij voorheen M. ADLER, WwH'» l«tir lltnrt)>ll) 2t,lia.irs, 8P.L uit voorraad leverbaar. Prinsengracht AMSTERDAM.

2 i8 DE REVUE DER SPORTEN. DE VERSCHEURDE VLAG. (Cynische opmerkingen naar aanleiding van de Hollandsche voetbal-revolutie te Antwerpen). Het had eigenlijk een rouw-annonce moeten zijn. Van dit slag! Heden overleed te Antwerpen plotseling ons saamhoorigheidsgevoel, dat nooit bestond, maar waarvan wij elkander het bestaan wijs maakten. De onderteekenaars, fantasten van knullerige kwaliteit, zal ik maar niet noemen. O, feest-diners! O, gebalde vuisten! O, heerlijke holle phrases! O, duivelsche, azijn-zure praktijk! Stel je voor, dat arbeiders staken in een fabriek! Stel je voor, dat de patroon die stakende arbeiders oproept om de fabriek te versieren, waar morgen het geborduurd staatshoofd verschijnt! Nee zeggen de werknemers eerst de ontslagen maots weer aonneme! En de werkgever zegt: hap! En de fabriek wordt versierd. En de eer is gered. Ongeveer hetzelfde is te Antwerpen geschied. Ontslagen voetballers! Een elftal, dat met staking dreigde! Bakzeil fluisteren de officials. Het elftal speelt. Verdedigt wat men noemt de nationale eer, die gered is met haak en dreg. Alleen wat vunzige modder kwam mee naar boven... O, zalig Darlington! Darlington, waar ons Nederlandsch elftal werd geklopt, gekraakt, verpletterd! Darlington, waar ons bewezen werd, dat we niks niemendal van voetbal verstonden! Darlington, waar inmiddels elf voetballers speelden, die.... heeren waren! O, schrikkelijk Anvers! Antwerpen, waar we dragelijk De voetbal-wedstrijd tusschen België en de Tsjechen voetbal vertoonden, voetbal, beter dan destijds in het is in een formidabel relletje verloopen. En dit op een land van John Buil! Anvers inmiddels, waar het wezen feest, dat nog wel door een Kardinaal werd ingezegend, van den huidigen Nederlandschen voetballer zoo scherp het sport-feest ter eere van den vrede! Kon het eigenlijk werd gedemonstreerd! Spieren: puik! Beenen: als van anders dan zoo fanatiek, waar de overwonnen vijand van een olifant! De huid idem dito! En het fatsoen? dit gebeuren was uitgesloten? Schande dus over dit Schwamm d'rüber! vredes-feest! Er ging een leeraar met kinderen uit. De kinderen wilden bloemen plukken. De leeraar studeerde mathesis. Hup! zei een kind, en de kleine keilde een ruit van een vila in. Paf zei 'n tweede, en de engel schoot 'n meesje tot moes met katapult. De leeraar studeerde mathesis. Totdat hij de ruit en het vogel-lij kje zag! Hij gromde toen, de leeraar. Waarop de kinderen den dorre overweldigden met hun plagerijen en 't vertikten hem te volgen naar de school. Toen beloofde de leeraar ook bloemen te plukken. En hij vond slechts distels... In den staat, waar tucht is de dwang van den knoet, daar trillen de gebogen ruggen van haat en gramschap. In den staat, waar tucht is de orde* geschapen door het welwillend bevel van den leider en de eerbied, die de massa hem toedraagt, daar glanzen de oogen als de lentezon. In ons land bestaat nog de trap-tucht, noch die, uit het respect geboren. Ons devies is: Ik zal schipperen! De voetbal-revolutie te Antwerpen is niet veroorzaakt door opstandige individuën alleen. Men doorleefde hier de uiting van ons volks-karakter. Dit bestaat uit de volgende drie-eenheid : slapheid, arrogantie van den enkeling en de bakkerij De zoete broodjes." Wellington heeft eens gezegd, dat de slag bij Waterloo gewonnen werd op de kostschool-velden van Eton. Onze eerste, groote Olympische zege kan slechts verworven worden door den Nederlandschen onderwijzer. Wij kunnen nog zoo staag traineeren, nog zulke formidabele spieren kweeken slechts dan zal het 'rood-wit-blauw omhoog gaan, indien ons op school dit wordt bijgebracht, dat de zelf-tucht de kern is van alles, dus ook van sport. Men heeft de Belgen beschuldigd, dat zij de Tsjechische vlag hebben neergehaald. Bij nader onderzoek blijkt deze aantijging te fel. Onze landszonen evenwel hebben erger gedaan. Zij, vereend om den grijzen leider, die het rood-wit-blauw door zooveel stormen hoog droeg, zij bespuwden dit dundoek en verscheurden in figuurlijken zin hun eigen vlag. Uit naam van het vaderland : dezen Hollanders dank! Luxe Botter Zeiljacht LEO LAUER. met groote roef en ruime cockpit, 6-8 slaapplaatsen, benevens 2 slaapplaatsen voor schipper en knecht, nieuwe tuigage en complete inventaris TE HUUR AANGEBODEN met bemanning. VERHUUR VAN LUXE MOTORBOOTEN. ANTOON NEFKENS, Weesperzijde 5, AMSTERDAM Tel. Zuid 2512.

3 DE REVUE DER SPORTEN. '9 EYSINK RIJWIELEN, MOTORS en KLEIN-AUTO'S prima Ned. fabrikaat. Spoedig leverbaar. Vraagt prijscouranten aan de EYSINK-FABRIEKEN TE AMERSFOORT t m a c h t i g W O r d e n v a n d e g Korfbal-demonstratie, door twee Nederlandsche gegeven. Zulks verdroot ons, temeer omlttee twaalftallen 0 ''^ t f T T SS J- J ' ^ t, " f U, 0 e g e e n fot ^ J/ m P ische S P e e» uiting vankd S :. Hollandsen gemengd sport-leven in een blad als het onze dient gereleveerd te worden Wii waren dan ook verheugd, toen ons, vta Engeland, een foto van dit sportief gebeuren gewerd. Wij publfceeren hierboven het merkwalrd g sn's. ot dat «,j zijn er zeker van - den Korfbal-enthousiasten onder onze lezers veel genoegen zal verschaffen. Groote sorteering ENGELSCHE HOEDEN in de nieuwste slappe en stijve Modellen, in prijzen van ƒ7.50, /9.50 enz. «X. M E T J W S E N AMSTERDAM: Leidschestr. 4, Damstr. 2, Damrak um-i BifBB.uA. hoek Beurspassage, 0. Doelenstraat 20. MOFLEVERlNnlFR D/iTTcnniu. itnunin: mosseurap «Ó, «tsoymanssiraai '. Ó. M O N I C OI Rembrandtplein 5 AMSTERDAM Halvemaansteeg 2L] BODEGA - GRILL ROOM - DEUX ORCHESTRES TZIGANE. AMERICAN BAR. DINER ET SOUPER CONCERT. j r.? n.. m.? 1 tl ~. Restaurant a prix flxe et a,a carto - j v.. w C x" l *. l! ie.. F, r. a?f»7 4 t c. a. v?.

4 20 DE REVUE DER SPORTEN. Hotel Café Restaurant van Zenen, Wagenstraat 44, Den Haag. Met de Nederlanders naar Antwerpen KAPT. DOOR Dr. W. P. HUBERT VAN BLIJ ENBURGH. II. Zooals ik in mijn voorgaande artikel mededeelde is het onzen Nederlandschen schermers te Antwerpen niet mogen gelukken, op degen een prijs te bemachtigen. Ik zette reeds uiteen, dat wij met wat minder déveine een mooie kans hadden gehad om een 3 cn prijs te bemachtigen. Doch ten einde misverstand te voorkomen moet ik er toch op wijzen, dat de Nederlanders als degenschermers toch eigenlijk geen recht hebben op de derde plaats. Immers èn de Italianen, èn de Franschen èn de Belgen zijn als degenschermers sterker dan wij, terwijl het ook zeer twijfelachtig mag worden genoemd of wij sterker zijn dan de Portugeezen. Dit is niet het geval, doordat het degenschermen bij ons te laag staat, maar wel, doordat het degenschermen in de genoemde landen zoo hoog staat. Veel scheelt het niet; dit is wel gebleken doordat wij van de Italiaansche équipe met slechts i partij verloren en met de Portugeezen gelijk maakten. Hierbij komt nog, dat de sterkte van de Italiaansche équipe hoofdzakelijk het gevolg was van de buitengewone schermersqualiteiten van Nedo Nadi en zijn broeder Aldo Nadi. Deze beide broeders zijn sedert den oorlog officier in het Italiaansche Leger en terwijl onze officieren slechts met groote opofferingen voldoende gelegenheid hebben om zich te trainen, worden deze beide Italiaansche officieren door het Italiaansche Legerbestuur in een watten kistje bewaard. Zij hebben een afzonderlijken schermondervvijzer ter beschikking, doen geen gewonen dienst, Noordwijk was Zondag de verzamelplaats der athleten, die elkander voor het Veldloop-kampioenschap moesten bekampen. Postma, die geabonneerd schijnt op dezen prijs, won ook ditmaal. Men ziet hem op bovenstaande kiek gelauwerd, temidden van zijn concurrenten Wesseling (links), die tweede aankwam, Giacomini, derde prijswinnaar, en Krol, de vierde geplaatste. Op het programma van den Noordwijkschen Sport-dag stond eveneens de Schermsport. Van dit schermen in de open lucht is echter niet veel terecht gekomen. Het was er guur en naargeestig in de badplaats, en die factoren deugen niet voor het elegant wapenspel. Van het een en ander hierboven een snapshot! doch wijden zich uitsluitend aan het schermen, oefenen zich dagelijks en nemen geregeld les. Toen zij aan de internationale militaire schermwedslrijden, gehouden ter gelegenheid van de opening van het Pershing-stadion" moesten deelnemen, had het Italiaansche Legerbestuur hun verboden, gedurende de laatste daaraan voorafgaande maanden tegen schermers van andere naties te trekken! De vermelding van deze omstandigheden beteekenen geenszins, dat ik dergelijke maatregelen ook bij ons zou willen zien toepassen. Integendeel, op deze wijze blijft er weinig over van het denkbeeld dat aan amateur-sport ten grondslag moet liggen. Maar het geeft eene verklaring, waardoor de beide Nadi's zóó veel sterker zijn dan de zuivere amateur-schermers, dat alleen hunne aanwezigheid in eene équipe, deze vrijwel onoverwinnelijk maakt. De Italianen behaalden dan ook, volkomen onbedreigd den ien prijs in alle équipe-wedstrijden, terwijl Nedo Nadi zoowel op floret als sabel den r e n prijs personeel haalde en op degen niet mededeed. Het noodlot, dat ons bij de degenwedstrijden voortdurend had achtervolgd, scheen ons ook bij de sabelwedstrijden niet te willen loslaten en dat wij op sabel dan ook menig succes konden boeken geschiedde dan ook ondanks tegenspoed, geenszins dank zij veine. Een klein beetje minder déveine en wij zouden den 2 e n prijs op sabel hebben behaald. Ik ga dan ook de grenzen der bescheidenheid niet te buiten, wanneer ik constateer, dat wij wat sabel betreft een belangrijk hoogere plaats op de schermersladder innemen. Reeds voor den aanvang van den wedstrijd werd Holland als een ernstige tegenstander beschouwd en voor zoover ik kan nagaan brachten dan ook alle landen tegen onze Nederlandsche ploeg hun sterkste viertal in het veld. Ook na afloop van den wedstrijd verklaarde de Engelsche Kolonel Campbell, die zelf deel uitmaakte van de Engel- SLAZENGER TENNISBALLEN 1920, ^T^

5 r t e DE REVUE DER SPORTEN. 2 1 f / E R S 6 CV- A V O N D A L E 6 persoons open f A I T A M A D I P I " G L E N D A L E 7 Persoons gesloten f Cyi A U I UMÜBIELEN FIRMA KLAAS BAVING (JOH. SCHUT) AMERSFOORT. sche équipe, dat z.i. de uitslag had moeten zijn i Italië, 2 Nederland, 3 Denemarken, 4 Frankrijk ; de meening, dat ons Hollanders de 2e plaats toekwam was algemeen onder de schermers der andere mogendheden. Onze eerste match ging tegen de Belgische équipe, die werd gevormd door Capt. Hennet, Capt. Calle, Simonson en Tem. Wij wonnen met 6-9 en één match nul, welke 3-3 eindigde, tusschen Daniels en Tem. Bij ons had kapitein de Jong weer het beste resultaat, daarna Doorman, terwijl van der Wielen Daniels niet aan de verwachtingen beantwoordden. Voorwat van der Wiel betreft meen ik dit te kunnen verklaren door een, in zijn geval alleszins begrijpelijk, gebrek aan zelfvertrouwen, aangezien het de eerste keer was, dat deze jonge schermer in een buitenlandschen wedstrijd op sabel uitkwam. Daniels, die reeds herhaaldelijk in personeele wedstrijden in het buitenland met groot succes heeft geschermd, scheen door het deel uitmaken van eene équipe te sterk te zijn beïnvloed, waardoor hij Men ziet hierboven de comwnat^waarin "IT"! 1 «""V-W! veóst^d Posthuma heeft in Engeland een navolger. Ook daar heeft een beroemdheid op cricket-gebied bat en bal voor goed opgeborgen. Hij is Mr. P. F. Warner, d l e meerdere malen het nationaal team aan voerde. Met Warner gaat een populair man heen. MICHELIN BUITENBANDEN ƒ 8.50 De bekende Haarlemsche cricketter Posthuma heefr A r u'-n sport-ieven Dit feit is niet o. " s m m a? e e goed afscheid 1 voor genomen van het openbare kt voorbij gegaan. Zondag secur.deerden verschillende spelers van naam' veteranen 1 p P e m e S e " i»"" krachten. c comoinaue, waarin mannen als Mr. Feith, Loops, Riucker, Schroder, lsbrucker, Diemer Kool e. a. uitkwamen. belangrijk beneden zijn gewone peil schermde. Doch de Jong en Doorman sleepten de overwinning uit het vuur. Het minder succesvol schermen van Daniels en van der Wiel was voor onzen captain helaas geen reden om hen in de match tegen de Franschen door anderen te vervangen. Laten wij hem daarover echter niet hard vallen-; hij had' zijne redenen om dezen schermers, die toch over goede qualïteiten beschikken, niet direct zijn vertrouwen te ontzeggen en al zouden anderen in zijn plaats anders gehandeld hebben, ook hier is hst achterafpraten makkelijk en staan dikwijls de beste stuurlui aan den wal. Hoe dan ook, wij bonden den strijd tegen de Franschen, die wij ernstige concurrenten voor de 2e plaats wisten, aan met hetzelfde team. Het wilde aanvankelijk maar niet lukken en zelfs stond het op een oogenblik 3-8 in ons nadeel. Terwijl de Jong zelf de fut er in hield, zaten de andere équipiers als geslagen honden aan den kant en het is alleen aan de Jong te danken, dat zijne strijdmakkers zich op dit oogenblik gingen Clifford Prodgf van eer. Zooals offer van een het- ir.vliege.velen w iegtuig-ac an groote Hii stierf erd I'rodge het slachtrmaard door cident. 1) aeroplanes. DE MEEST GEVRAAGDE RIJWIELBAND BINNENBANDEN / 3.75

6 22 DE REVUE DER SPORTEN. f TRIPLE-SEC IS ALLEEN ECHT VAN COINTREAU" l Hoofdagenten: MULLER & JANSEN, I. T. H. R. E. K. A. Stand No. 93 AMSTERDAM. j schrap zetten, zoodat wij ten slotte den wedstrijd slechts met 7-9 verloren, een ontzettende meevaller voor de Franschen, onze oude tegenstanders Perrodon, de St.-Germain, Margraff, aangevuld met Trombert. Door deze nederlaag verloren wij de kans op den tweeden prijs, tenzij België de Franschen zou slaan. Door de bijzonder slechte regeling der wedstrijden konden dien dag slechts twee matches worden beëindigd, terwijl er 4 moesten zijn afgewerkt door ons team. Doch vooral het gebrek aan jury-leden, gevolg van onvoldoende regeling van deze aangelegenheid vooraf, maakte een vlot verloop onmogelijk. Het was dan ook eerst Woensdagmorgen voordat wij den strijd tegen Engeland opnamen met de Jong, Doorman, Delaunoy en van Blijenburgh. Het absolute gebrek aan eene behoorlijke regeling bleek hier eerst recht! Toen wij aan de Floralie" kwamen, werd ons, door het eenige aanwezige lid van de Regelingscommissie medegedeeld, dat hij een anderen wedstrijd moest regelen en dat er verder geen enkel Comité-lid was, terwijl de sabel wedstrijd niet hier, doch in het Stadion zou worden gehouden. Onze schermers trokken dus weer af en gingen weer naar de door het Departement van Oorlog beschikbaar gestelde motor-lorrie terug, toen capitain de Jong op het idee kwam, de papieren, Het zal den lezer ongetwijfeld genoegen doen, in dit nummer een portret te vinden van een veelbelovend Nederlandsch tennis-speler, nl. van den jeugdigen Ody Koopman uitbussum, die o.a. in de afdeeling tennis van de Wageningsche Sport-week den eersten prijs won. poule-station enz. op te vragen en met behulp daarvan en met de captains, zelf de leiding in handen te nemen! De deelnemers organiseerden dus nu zelf den wedstrijd! Gelukkig liep verder alles geregeld, zij het dan ook erg langzaam, zoodat wij ook dien dag slechts drie matches hadden. De Engelschen stelden hun beste team tegenover ons, namelijk Ridley Martin, Marsh, Hammond en Kershaw, welke echter 12 nederlagen en 4 overwinningen boekten. De Jong won 4, Doorman 3, Delaunoy 3 en van Blijenburgh 2 partijen. De onzen schermden in deze match zonder uitzondering goed en traden flink aanvallend op, zoodat wij hier geen oogenblik bedreigd werden. Voor onze vo.lgende match tegen de Italianen meende onze captain den kleinen, maar vluggen Zeldenrust in de équipe te moeten opnemen en deze mocht dan ook het genoegen smaken, dank zijn schitterend schermen, aan een der kopstukken van de Italiaansche équipe n.1. Aldo Nadi een nederlaag toe te brengen met 3-1. De beide Nadi's schermden tegen ons, wel een bewijs, dat de Italianen niet licht dachten over onze kracht. Elk onze équipiers behaalde één overwinning, doch indien de jury geen fouten had gemaakt, hadde Delaunoy nog een schitterende tweede overwinning geboekt. Doorman gaf weer vele staaltjes van zijn De Britten zijn verheugd. Barry heeft Felton weer het wereldkampioenschap voor Profs, afhandig gemaakt. De strijd vond plaats op de Farramatta Rivir bij Sidney en wel over een afstand van 3 Mijlen 330 Yards. Barry is de eerste Engelschman, die zulk een belangrijke match in Australië roeide. Hij won zeer gemakkelijk. Links ziet men den sculler Felton. Daarnaast is Barry afgebeeld. SPORTMENSCHEN wilt gij fuiven, vraagt raad aan PISUISSE!

7 DE REVUE DER SPORTEN. '3 De belangrijkste voetbalwedstrijd op de Antwerpsche Olympische Spelen was de ontmoeting tusschen België en Tsjecho-Slowakiie Men «et hierboven een foto van bedoelde match. Zooals men weet eindigde deze kamp in de grootste verwarring, de Triechen verheten het veld, en België won dus met 5 0. schitterend pareeren en riposteeren, een spel dat vooral Doch alweer scheen het noodlot ons te pakken te tegenover de Italianen tot zijn recht komt. Wij verloren willen nemen. Immers toen ik den volgenden morgen met 4-12, doch de indruk dien wij maakten, was veel wakker werd, klopte Doorman aan mijn slaapkamerdeur beter dan deze cijfers zouden doen vermoeden. Trouwens en bracht mij de jobstijding, dat zijn linkerbeen weer Engeland, Frankrijk en Tsecho-Slowakije verloren nog stijf was tengevolge van water in het gewricht! Daar erger, namelijk met Laatstgenoemd team trok zich zaten wij met onzen invaliden pareur-riposteur! Gelukkig tengevolge van de ziekte van twee der équipiers terug echter bleek hij niet geheel buiten staat te schermen, zn hadden toen nog slechts 3 nederlagen nl. van Engeland' zoodat de Jong de risico aanvaardde en met Doorman, Italië en België, zoodat zij toch geen kans hadden. Met dezelfde équipe werd daarna geschermd tegen de Amerikanen, in welken strijd vooral Doorman uitblonk, die al zijn partijen won en in deze 4 assauts slechts 3 treffers ontving. Wij wonnen 11 5; de Jong 3 overw. Delaunoy en Zeldenrust elk 2 overwinningen. Nog restte ons de match tegen de Denen; wij hadden op dat oogenblik 3 overwinningen en 2 nederlagen; Italië en Frankrijk hadden nog geen nederlaag, doch moesten nog onderling schermen, wat zeker in een nederlaag voor Frankrijk zouuitloopen. Sloegen wij Denemarken, dan waren wij zeker van den derden prijs, omdat De Belgische ploeg, die België, zelfs ai sloeg het Frankrij k, nooit meer dan 3 over de foto komen de volgende spelers voor: v.l.n.r. Swartenbroeks, het Olympisch voetbal-kampioenschap won. O.m. sloeg dit elftal ons team met 3 o. Op André Tierens, Hanse, De winningen kon krijgen en meer Bie, Musch, Verbeeck, zittend Van Hege, Coppée, Bragard, Larnoe en Bastin. Coppée is de goalgetter der Belgen, die in den wedstrijd tegen de Tsjechen treffers had ontvangen dan wij. op schandelijke wijze verwond werd. THE TRIUMPH FOOTBALL the best one VERKRIJGBAAR BIJ ALLE SPORTZAKEN. Fabricatie van alle REIS- en SPORTARTIKELEN en alle LEDERWERKEN op elk gebied. N.V. Santpoorter Lederwerkenfabriek SANTPOORT (Holland)

8 24 DE REVUE DER SPORTEN. DEWAR'S WHITE LABEL WHISKY HOOFDAGENTEN WILMERINK & M U L L E R - AMSTERDAM. van Blijenburgh en van der Wiel den strijd aanbond tegen Levison, Rasmussen, Osier en Berntzen. Aanvankelijk ging alles naar wensch, zoodat wij na 10 partijen 7 3 in ons voordeel stonden. Toen echter bereikte ons het bericht, dat Frankrijk bezig was België een verpletterende nederlaag toe te brengen, waardoor onze kans op den a<= prijs vervloog. Dit bleek eene zoodanige teleurstelling voor onzen captain, dat zijn wilskracht hem verder in den steek liet zoodat de fut er uit was. Ook hier bleek weer, dat het schermen vooral is een mentalquestion". Absolute concentratie, een volkomen zich geven is noodig, wil men in zulke wedstrijden succes hebben. Welnu, het bewustzijn dat rje kans op den 2=" prijs was verloren, terwijl wij zeker waren van den 3 e» prijs, was oorzaak dat onze captain, die gedurende 12 dagen nooit de minste verslapping had vertoond, thans verslapte en geen partij meer won. Ook Doorman kon door zijne stijve knie zich niet ten volle meer geven en het resultaat was dat de Denen en wij evenveel gewonnen partijen hadden, doch dat wij dank zij van der Wiei's 3-0 overwinningen, twee treffers' minder; hadden ontvangen (Blijenburgh 3 overwinningen, de Jong en van der Wiel elk 2 overwinningen, Doorman I overwinning), zoodat wij dezen wedstrijd op het nippertje wonnen. De totaal uitslag van den sabelwedstrijd ïsdus: 1 Italië met 6 overwinningen, 2 Frankrijk met 5 overwinningen, De prijs-uitdeeling bij de Olympische Spelen. Op de illustratie aanschouwt men, hoe de Belgische koning, in gezelschap van prins Karei, de prijzen overhandigt aan den beroemden Italiaanschen schermer Aldo Nadi. De grijze, 66-jarige Engelsche scheidsrechter John Lewis (midden), die met zijn linesmen Brown en Knight de wedstrijden van België tegen de Tsjechen en de Hollanders leidde. 3 Holland met 4 overwinningen. Verder namen deel België, Denemarken, Amerika en Engeland. Noo- denzelfden middag nam de personeele wedstrijd een aanvang, waaraan door de volgende Hollanders werd deelgenomen : de Jong, van der Wiel, Brouwer en Wynoldi Daniëls; de anderen waren verhinderd. Behalve Brouwer kwamen zij allen in de demi-finale en vervolgens in de finale, waarin 12 schermers uitkwamen. In dezen personeelen wedstrijd zetten de Hollanders en vooral de Jong en van der Wiel de kroon op het werk. Was reeds gedurende de équipe-wedstrijden gebleken, dat het sabelschermen in Holland op een hoog peil staat, nog sterker bleek dat uit het feit dat drie Hollanders m de finale kwamen; en waar zij hier de gevreesde Italianen ook ontmoetten en de Jong er toch in slaagde den 3<= n prijs te winnen, terwijl van der Wiel 5= en Damëls o e werd, daar blijkt hunne kracht afdoende. Alleen de beide Nadi's plaatsten zich vóór de Jong ; en waren de Italiaansche leden van de jury aanvankelijk niet allerschandelijkst partijdig geweest, dan ware althans Aldo Nadi achteraan gekomen. Ik durf hier dan ook onomwonden constateeren, dat het figuur der Nederlandsche sabelschermers te Antwerpen schitterend is geweest. Het belang van dezen mooien uitslag ligt nu niet zoozeer in het heden als in de toekomst. Immers in de eerste plaats is thans afdoend gebleken, dat de Italianen, die voor ons altijd onbereikbaar schenen, heusch niet zóó zijn, dat wij Nederlanders hen na ernstige oefening niet zouden kunnen slaan. De Italianen voelden zich sterk, hun moreel was steeds N.V. Automobiel Maatschappij In Twente (A m i t) Hoofdkantoor: HENGELO (0.) Filiaal ENSCHEDE, Gronauschestraat :: Filiaal ALMELO, Westerstraat

9 DE REVUE DER SPORTEN, 5 f " " " " " ' " 1 " 1, 1, 1 1, 1 1»,,,,,, '» um mi UII II HUI miiihiiii iiiuiu; OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN SCHERMBOND. Door bovengenoemden Bond wordt op Zondag 12 Sept. a.s. in het Hotel Café Restaurant Het Roomhuis", I Boschhek, Leidschestraatweg, eigenaar de Heer H. L. P. Alsem, te 's Gravenhage, een Equipe Sabelwed- I strijd gehouden. De wisselbeker werd in he l jaar 1919 gewonnen door de Vereeniging St. Michaël. De wed- 1 strijd vangt aan des morgens 10 uur. Bij gunstig weder in den tuin, bij ongunstig weder in een der zalen. I 1 De toegang is opengesteld voor alle sportliefhebbers. Namens het bestuur I I M. M. ALTORF. Secretaris. David Rl«ctr,«1 ""w"" " < i««1 tui mini ti miiiüiiiiiiiiiiimiim 111 il hoog, omdat zij wisten, dat andere landen zich inferieur Slurpt whisky. En als men hem dan op voelden. En dat geval van inferioriteit ontneemt iemand wil tikken, is ie nijdig. gepolitoerde vingers het vertrouwen in zijn eigen weringen, in het slagen Er zijn geen jongens meer van zijn eigen aanval. Men durfde zijn aanval niet door Slechts heertjes! BOB te zetten alleen al, omdat de tegenstander Italiaan was! Doch die betoovering is er nu af. Zeker Nedo Nadi is superieur, maar de overige Italianen zijn het niet in die male, dat het is uitgesloten, dat zij geslagen worden. En wat de Nederlanders betreft, het feit alleen, dat zij ditmaal zoo'n succes hadden zal tengevolge hebben, dat ook zij in de toekomst gevreesd zullen zijn door de andere naties, dat bij eventueele volgende wedstrijden ook hun moreel verhoogd en het moreel van den tegenstander verlaagd zal zijn. En wat dat zeggen wil, dat weet een ieder, die op groote wedstrijden heeft geschermd-. Het is dan ook mijn vaste overtuiging, dat wij bij de oefening voor de volgende Olympiade alle hoop moeten vestigen op de sabel. Daa> is een mogelijkheid dat Nederland een eersten prijs krijgt. Enkele ouderen als de Jong en Zeldenrust hebben nog niets van hunne snelheid of kracht verloren; Van der Wiel behoeft nog slechts wat meer zelfvertrouwen te krijgen iets wat door zijn thans behaald succes zeker wordt bevorderd, om een uitstekend équipier te worden; Delaunoy heefteveneens alle gaven om onder de besten te worden gerekend, terwijl ook Daniëls nog een goed équipe-schermer kan worden. De stof is er; laten wij er alles op zetten om hieruit een homogeene, sterke équipe te bouwen! Een volgende week enkele algemeene opmerkingen over de wedstrijden. H E E R T J E S. Er zijn geen jongens meer In mijn tijd voetbalden we op 'n wei, waardoor de gedempte sloot-geulen nog liepen. Wij verkleedden ons in een boerenstal, waar de koeien kwispelstaartten en nog meer deden. En we waren tevreden. Gingen we op reis, we reisden harde banken, 'n Koffertje van drie kwartjes, echt bordpapier, was voldoende voor de plunje. We knabbelden Mokummer korstjes. We slurpten kwast. We waren tevreden. Tegenwoordig is dat anders. De jon^e man heeft zijn kleedkamer, zijn bad, ' zijn douche, zijn trainer en masseur, en hij vertoont zijn kunsten in een omgording van hooge, steenen tribunes. Gaat hij op reis, dan huurt men een boot, waar een dragelijke kajuit hem wacht, waar het eten zeer behoorlijk smaakt. En de jonge man is ontevreden. Hij knijpt uit. Hij danst. Hij rookt. Op deze bladzijde geven wij nog een aardig snapshot van een der duik-sprongen bij de Olympische Spelen te Antwerpen. De foto werd juist op het oogenblik genomen, dat de duiker het water ingaat. VREDESTEIN Model type-course (Rubber non-slipping)

10 20 DE REVUE DER SPORTEN. Vraagt gratl* brochure aan bij de Gen. Vert. GOUDEKET * Co., - Pleter Aertszstraat 1Q1-I15, Amsterdam. De eerste foto op deze bladzijde geeft ons den Olympischen voetbalwedstrijd Spanje-Holland weer. In dezen kamp klopten de Spanjaarden het Oranje elftal. Vervolgens publiceeren wij natuurlijk een foto van het Ned. Elftal, dat te Antwerpen zulk een voortreflijk figuur sloeg. Hoe onvolledig zouden wij zijn, indien wij onzen lezers geen kiek boden van deze sportsmen, die met staking dreigden, en de pioniers schijnen te zijn van de revolutionaire richting in de voetbal-sport! Hun beeltenis blij ve voor het nageslacht bewaard! De edele heeren hebben daar recht op. Bij het einde van de Olympiade: hulde aan de nobele elf! Olympische indrukken DOOR MEERUM TERWOGT. Zondagochtend gewonnen van de Zweden met 5 4, door 't oog van 'n naald gekropen en Dinsdag in 't geweer tegen de Belgen. Een eivol huis. Joh. Lewis, met zijn grijzen kop en dito ervaring, de fluit hanteerend. België speelt voetbal, Nederland doet dat niet. 't Publiek is charmant, 't klapt voor eiken mistrap, die we doen, vandaar dat 't anderhalf uur lang geklapt heeft. Bosschart liep zichzelf of Denis in den weg en had hij niet zoo'n prachtige loopbaan achter den rug, dan zou ik hem 't advies geven, om zich aan korfbal te gaan wijden. Jaap Bulder moet alleen voetballen met muziek. Hij komt pas goed op dreef als zwoele dansmuziek zijn provinciaal trommelvlies bereikt, vandaar dat-ie op de dansvloer van de Gaitc eerst volledig tot zijn recht kwam en ongetwijfeld de meest mondaine steps in Groningen zal kunnen importeeren. Op 't voetbalveld was-ie dien middag een hoopeloze Jan Klaassen. Toen de Belgen tweemaal hadden gescoord was Nederland nergens meer en Hirschman zat te peinzen, hoe hij zijn devies: never change a winning team" zou moeten goed praten. HUPMOBILE The comfort car!

11 DE REVUE DER SPORTEN. 27 T T i f ^ ^ i l P M. A..KUYPER L i A : f f f ^ v. Slingelandstr. 16 Tel. Schev DEN HAAG DIRECT LEVERBAAR Zondag vonden wederom in 't Haagje motorwedstrijden plaats. Ditmaal had men de uitgestrekte renbaan van Duindigt als arena gekozen, Tal van belangstelopgekomen om onze tuftufïers Hieronder een den strijd. AUTOMOBIELEN G.F. BAKELS-AMSTERDAM Aan de Belgen onze hulde! Zij. hebben, zich de beste voetballers van dit tornooi getoond. Coppeé is een schitterend speler. Donderdag de finale! Op dit eigenaardig turnooi wordt de finale gespeeld als er nog een stuk of vier wedstrijden moeten volgen. Waarom begrijpt niemand. Alleen Hirsch man vond 't systeem ontzettend logisch en heeft er voor de pers college over gegeven. Alleen Nijland heeft 't begrepen. Of dit voor 't systeem pleit is de vraag. met geweren, 'n joelende menigte, een dreigende houding van "t publiek, klappen op neuzen en oogen en 'n Tsjecho-Slawaksche viel in zwijm en in m'n armen toen d'r beminde een ongezouten knock-jut verkocht. Overigens een beminnelijke wedstrijd, 'n mooi stuk propaganda voor 't veredelend voetbalspel en voor de opvoedende waarde van wedstrijdsport. Na afloop wou Kips 'n commissie van onderzoek instellen, 'n rapport indienen en 'n brochure samenstellen. Jopie Wijnmalen kan dan weer aan 't schrijven gaan. lijk uur vertoond hadden in gelegenheden, die gesloten moesten zijn tijdens voetbaltornooien of althans alleen geopend voor officials en journalisten, zouden naar huis gestuurd worden. Timmermans zegde de kamers op, Hirschman kocht de spoorkaartjes en Kips gaf ze 'n uitbrander. M aar de heeren staken de hoofden bijeen en bij monde van Bosschart dreigden ze met staking. Zelden slaagden 'n staking De eindstrijd ging tusschen Tsjecho- zóó schitterend. Collega Vliegen van Het Slowakijeen België. Een gezellige eindstrijd! Volk werd er jaloursch op. Vrijdag en Zaterdag voetbalden we door. De Tsjechen vonden anderhalf uur veel De regelingscommissie had te kiezen De gekste landen tegen mekaar. Egyptenaren tegen Franschen, Zweden tegen te lang, vonden bovendien 2 0 voor tusschen twee. België al genoeg, schopten Coppée tegen a. te bezwijken voor de revolver-politiek Spanjaarden, Italianen tegen Noren. den onderbuik, zeiden dat Lewis was omgekocht en verdwenen naar de douche. b. den N. V. B. een hopeloos figuur te van de spelers öf Er was geen touw meer aan vast te knoopen.,,zoo zijn onze manieren" floot Levy ' laten slaan tegenover het buitenland. Hoe meer wedstrijden je verloor, zooveel meer kans had je op 'n betere plaats van de Nieuwe Courant tusschen z'n tanden. Zij koos het eerste en bezweek. Maar de Overigens 'n keurige natie. Janda lijkt elftal-commissie, ook niet mis, Het de belhamers uit het elftal en in deze prettige stem en hierop scheen de training van 't Nederlandsche elftal dan ook berekend te zijn. nog altijd op Scharroo, maar mist diens voorname trekken. Hij speelt voetbal, zooals ming gingen we Zondag tegen Spanje spelen. Alleen de Gaité en de whisky-soda kon we dat 'n kwart eeuw geleden in Holland 't Was niet zoo slecht als Dinsdag, maar ons redden en ze heeft ons gered, want ook deden. De trainer van de tegenpartij goed is toch anders. we zijn nog op de derde plaats geëindigd, moet dan 'n stofferen blik bij zich hebben We verloren met 3 1, maar hadden na België en Spanje. om de afgetrapte knieschijven, enkels en evengoed met dubbele cijfers kunnen Zaterdag was er niet veel te doen, maar andere edele deelen bij mekaar te vegen, verliezen. Iedereen dankte den hemel dat men had voor 'n verrassing gezorgd. 't Werd 'n gezellig relletje: gendarmen 't afgeloopen was. Opgewekt togen we Vier spelers, die zich na het middernachte Maandag Moerdijk-waarts. HOTEL, CAFÉ-RESTAURANT HET ROOMHUIS, BOSCHHEK s-(jkavenhage :: Tel. H 606 Eigenaar: H. L. P. ALSEM. Het modern ingerichte Hotel is voorzien van Badkamers, Electrisch Licht Centrale Verwarming, Warmwaterleiding, Tennisbanen, Tearooms, Garages, Kegelbanen. Eigen Auto's ter beschikking van Hotelgasten en Bezoekers. 1»

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

Nederland in den goeden ouden tijd

Nederland in den goeden ouden tijd Nederland in den goeden ouden tijd Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Vel 219. 839 Eerste Kamer,

Vel 219. 839 Eerste Kamer, Vel 219. 839 Eerste Kamer, 43sto V E E G A D E E I N G. 19 J U N I 1929. Ingekomen stukken. Interpellatie van den heer Colijn met betrekking tot du gebeurtenissen op Curacao. 43 ste VERGADERING. VERGADERING

Nadere informatie

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm Alles komt terecht Maurice Roelants bron. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1937 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Maurice Roelants 4 Aber fragt

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Uit het leven van Koning Gorilla

Uit het leven van Koning Gorilla Uit het leven van Koning Gorilla S.E.W. Roorda van Eysinga bron S.E.W. Roorda van Eysinga, Het leven van Koning Gorilla. (z.p. ['Bombay']), 1987. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roor007uith01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Vertaald door Liesbeth van Nes

Vertaald door Liesbeth van Nes Daar is hij weer Vertaald door Liesbeth van Nes De Bezige Bij Antwerpen Alle handelingen, personages en dialogen in dit boek zijn zuiver fictie. Overeenkomsten met levende personen en/of hun reacties,

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

)" ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE

) ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE )" ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE 20.000 MIJLEN ONDER ZEE (OOSTELIJK HALFROND) EERSTE EN TWEEDS DEEL JULES VERNE 20.000 MIJLEN ONDER ZEE OOSTELIJK HALFROND OPNIEUW VERTAALD DOOR J. FEITSMA GEILLUSTREERD DOOR

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Jan Huyghen van Linschoten editie H. Kern, herzien door H. Terpstra bron Jan Huyghen van Linschoten, Itinerario,

Nadere informatie

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7)

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d oude vrinden. 10 mei 2007 85 e jaargang nr. 13 Autobedrijf De Jong 13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Woensdag 16

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

Coen Wirtz. Themanummer JAAR NUMMER

Coen Wirtz. Themanummer JAAR NUMMER Coen Wirtz Themanummer JAAR NUMMER US Basketball heeft als thuishal de Amstelcampushal Tweede Boerhaavestraat 10 1091 AN Amsterdam Bestuur us@basketball.nl www.usbasketball.nl Voorzitter Céline van der

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis

Een nagelaten bekentenis Een nagelaten bekentenis Marcellus Emants bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam z.j. [1894] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eman001nage01_01/colofon.htm 2007 dbnl 1 [Een nagelaten

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

BLIKSEMSE BOLLEN, BALLEN en ANDER LICHT

BLIKSEMSE BOLLEN, BALLEN en ANDER LICHT BLIKSEMSE BOLLEN, BALLEN en ANDER LICHT Deze bloemlezing gaat over vreemde verschijnselen, aan de hemel en uit de hemel, waaronder bolbliksem. Wat dat laatste betreft past een kleine uitleg. Bolbliksems

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2009-2010 3e ui u tg t av a e

CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2009-2010 3e ui u tg t av a e CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2009-2010 3 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt, witte broek en groene kousen met witte band

Nadere informatie

Is dat goed Nederlands?

Is dat goed Nederlands? Is dat goed Nederlands? Charivarius ingeleid door Wim Daniëls bron Sdu Uitgevers, Den Haag 1998 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/char003isda01_01/colofon.htm 2007 dbnl / Wim Daniëls,

Nadere informatie

De grote schouwburg. Schildersbiografieën. Arnold Houbraken. Editie Jan Konst en Manfred Sellink

De grote schouwburg. Schildersbiografieën. Arnold Houbraken. Editie Jan Konst en Manfred Sellink De grote schouwburg Schildersbiografieën Arnold Houbraken Editie Jan Konst en Manfred Sellink bron. Schildersbiografieën (ed. Jan Konst en Manfred Sellink). Met illustraties van Jacobus Houbraken. Querido,

Nadere informatie

OVERHOUDEN DE TWAALF GEBODEN VOOR HET SPELEN OP DE SERIE VAN MAURICE DALY

OVERHOUDEN DE TWAALF GEBODEN VOOR HET SPELEN OP DE SERIE VAN MAURICE DALY OVERHOUDEN DE TWAALF GEBODEN VOOR HET SPELEN OP DE SERIE VAN MAURICE DALY Vertaald en van noten voorzien door Ben Füss. ~ 1 ~ Overhouden Opdracht aan de lezer Dit boek wil een goed begrip van de theorie

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie