SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Rita Stekelenburg BP Otten. Effecten veranderingen AWBZ Zorg voor de mens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Rita Stekelenburg BP Otten. Effecten veranderingen AWBZ Zorg voor de mens"

Transcriptie

1 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Rita Stekelenburg BP Otten ONDERWERP Effecten veranderingen AWBZ AGENDANUMMER D1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 03 - Zorg voor de mens REDEN VAN AANBIEDING 1. Inzet nieuwe, structurele middelen welke zijn toegevoegd aan gemeentefonds ter compensatie van wijzigingen in de AWBZ regelgeving. 2. Het is, ondanks dat er expliciet geen sprake is van overheveling van zorg en/of functies, noodzakelijk ons te beraden op het gemeentelijke beleid in reactie op de verschillende aanpassingen in de rechten op en indicatiecriteria voor AWBZ gefinancierde ondersteunende begeleiding. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Er zijn twee maatregelen genomen in de AWBZ regelgeving, die naar verwachting, effect zullen hebben op de vraag naar de individuele WMO-voorzieningen en op de vraag naar welzijnsvoorzieningen. Het gaat om de volgende maatregelen: - Het schrappen van de grondslag psychosociale beperking - De pakket maatregel Ondanks dat er geen sprake is van overheveling van voorzieningen en/of functies is het gewenst om als gemeente beleid te formuleren met betrekking tot hoe de effecten van deze veranderingen kunnen worden opgevangen. Het jaar 2009 is een overgangsjaar. Pas in 2010 ontstaat een compleet beeld over hoeveel mensen geen of minder begeleiding krijgen. Dan wordt ook pas duidelijk op welke manier aan de dan ontstane vraag/behoefte van de betreffende mensen kan worden tegemoet gekomen. Aan de raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de geschetste scenario's en hoofdlijnen voor beleid. Kort samengevat: a. Burger voorziet eerst zelf in begeleiding vraag en kan daarbij een beroep doen op collectieve voorzieningen. b. Wanneer bestaande voorzieningen niet toereikend zijn, zal in individuele gevallen en op individueel niveau naar oplossingen worden gezocht. c. De gemeente investeert in vraagverheldering en cliëntondersteuning teneinde de burger te helpen bij het vinden van oplossingen in eigen kring. d. Gemeente investeert in overleg met lokale aanbieders van zorg en welzijn om het aanbod passender te maken voor de nieuwe, uitgebreidere doelgroep. e. De middelen ter compensatie van het vervallen van de grondslag psychosociaal en pakket maatregel worden ingezet voor kortdurende ondersteuning, versterking cliëntondersteuning en crisisinterventie en versterken basis/collectieve voorzieningen. 2. De begrotingswijziging nr ( ,-) en nr ( ,-) vast te stellen 3. de in de septembercirculaire beschikbaar gestelde extra middelen voor 2010 ( ) t.b.v. effecten veranderingen AWBZ opnemen als addendum bij de begroting 2010 en daarbij uitdrukkelijk beschikbaar stellen voor dezelfde beleidsuitgangspunten als in 2009''.

2 PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Overleg intern (sector BP en PZ) en extern (huidige aanbieders van ondersteunende begeleiding, WMOclientenraad, welzijnspartijen). VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de geschetste scenario's en hoofdlijnen voor beleid. Kort samengevat: a. Burger voorziet eerst zelf in begeleiding vraag en kan daarbij een beroep doen op collectieve voorzieningen. b. Wanneer bestaande voorzieningen niet toereikend zijn, zal in individuele gevallen en op individueel niveau naar oplossingen worden gezocht. c. De gemeente investeert in vraagverheldering en cliëntondersteuning teneinde de burger te helpen bij het vinden van oplossingen in eigen kring. d. Gemeente investeert in overleg met lokale aanbieders van zorg en welzijn om het aanbod passender te maken voor de nieuwe, uitgebreidere doelgroep. e. De middelen ter compensatie van het vervallen van de grondslag psychosociaal en pakket maatregel worden ingezet voor kortdurende ondersteuning, versterking cliëntondersteuning en crisisinterventie en versterken basis/collectieve voorzieningen. 2. De begrotingswijziging nr ( ,-) en nr ( ,-) vast te stellen 3. de in de septembercirculaire beschikbaar gestelde extra middelen voor 2010 ( ) t.b.v. effecten veranderingen AWBZ opnemen als addendum bij de begroting 2010 en daarbij uitdrukkelijk beschikbaar stellen voor dezelfde beleidsuitgangspunten als in 2009''. OPSOMMING VAN BIJLAGEN Begrotingswijzigingen nr en nr

3 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER Rita Stekelenburg BP Otten ONDERWERP Effecten veranderingen AWBZ AANLEIDING EN DOEL Aanleiding raadsvoorstel Er zijn twee maatregelen genomen in de AWBZ regelgeving, die naar verwachting, effect zullen hebben op de vraag naar de individuele WMO-voorzieningen en op de vraag naar welzijnsvoorzieningen. Het gaat om de volgende maatregelen: - Het schrappen van de grondslag psychosociale beperking (maatregel 2008 en maatregel 2009) Psychosociale problematiek geeft geen recht meer op AWBZ gefinancierde zorg. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen waar veel fout gaat en mensen die een beroep doen op de maatschappelijke opvang. - De pakket maatregel De indicatie is aangescherpt. Alleen matige of zware beperkingen geven nog recht op AWBZ-vergoeding voor begeleiding. Het CIZ is begonnen AWBZ cliënten met begeleiding te herindiceren en te boordelen of zij aan de nieuwe indicatienormen voldoen. Zoniet dan verliest men het recht op AWBZ-begeleiding. Er is wel een gewenningsperiode tot max. eind Er is nadrukkelijk geen sprake van overheveling van cliënten, rechten of voorzieningen naar andere domeinen zoals de WMO. Mensen die de gevolgen van de maatregelen niet zelf (al dan niet met behulp van hun sociale netwerk) kunnen opvangen zullen echter wel een beroep doen op andere domeinen zoals onderwijs, Wmo en jeugdzorg. De cliënten die hun AWBZ-indicatie op begeleiding, als gevolg van de pakketmaatregel, helemaal kwijt raken kunnen door MEE ondersteund worden bij het zoeken naar oplossingen. De verwachting is dat een deel van cliënten daadwerkelijk een oplossing zoekt en vindt binnen het eigen netwerk, een deel van de cliënten zal zich expliciet melden en professionele hulp zoeken bij het vinden van oplossingen, en een deel van de cliënten zal niets doen en wellicht pas later op een andere manier in beeld komen. Knelpunt is dat we als gemeente pas echt actie kunnen ondernemen wanneer we weten om wie het nu precies gaat en wat de financiële kaders zijn. Er is nog veel onduidelijk. Uit onderzoek van het ministerie zou blijken dat de gevolgen niet erg ingrijpend zijn. De praktijk van alle dag geeft echter aanleiding om te veronderstellen dat de bezuinigingen tot verschuivingen gaan leiden. De financiële kaders zijn op zich wel helder. Gemeenten worden gecompenseerd als het gaat om het vervallen van de grondslag psychosociaal. Voor Hengelo betekent dit een structureel bedrag van , - in het gemeentefonds. Inmiddels is ook duidelijk (op basis van de septembercirculaire) welk bedrag Hengelo ontvangt voor de effecten van de pakketmaatregel. Namelijk ,- voor 2009 en ,- in In de raadscommissie sociaal d.d is over de besteding gesproken. De aandachtspunten die zijn genoemd zijn in dit raadsvoorstel verwoord. Wat is ondersteunende begeleiding: Mensen, die niet goed voor zich zelf kunnen zorgen en/of niet meedoen aan de samenleving, kunnen op basis van een CIZ-indicatie een financiële bijdrage krijgen om begeleiding in te kopen bij bijvoorbeeld de thuiszorg. In juni bent u dmv. een notitie met bijlagen hierover al uitgebreider geïnformeerd. Doel raadsvoorstel Vaststellen hoofdlijnen van beleid in reactie op de AWBZ-maatregelen en de bestemming van de compensatiemiddelen psychosociaal.

4 OVERWEGINGEN Ondanks dat het Rijk aangeeft dat de gevolgen niet ingrijpend zullen zijn, maken we ons als gemeente toch zorgen over de effecten op de burgers. We moeten ons beraden op hoe we om gaan met de vragen van burgers die geen AWBZ vergoeding meer krijgen. Willen en kunnen we anticiperen op nieuwe vormen van begeleiding? Voor de overzichtelijkheid is het van belang om de maatregelen afzonderlijk te bekijken. 1. Schrappen grondslag psychosociaal uit de AWBZ Per was de ondersteunende begeleiding op basis van de grondslag psychosociaal algemeen al gestopt. Per is ook de begeleiding bij dagbesteding en persoonlijke verzorging gestopt. Mensen met een lopende indicatie hebben nog zorg gekregen tot einde looptijd. Het gaat hier globaal om dak- en thuislozen, om cliënten in de vrouwenopvang, om ontredderde gezinnen en alleenstaanden. Exacte cijfers zijn er niet, landelijk zou het om ongeveer 5000 mensen gaan op Hengeloos niveau ongeveer 45 die begeleiding ontvangen alleen op basis van de grondslag psychosociaal. De centrumgemeenten maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (voor ons Enschede) hebben middelen gekregen voor individuele begeleiding en dagbesteding. Met deze middelen moeten zij de begeleiding van cliënten binnen de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang subsidiëren. De overige gemeenten ontvangen een bedrag ter compensatie van het wegvallen van de begeleiding van cliënten buiten de maatschappelijke opvang (denk aan ontregelde gezinnen en vereenzaamde ouderen). Hengelo ontvangt , - euro structureel. In dit raadsvoorstel wordt een aanzet gegeven tot de besteding van deze middelen. 2. Pakketmaatregel Iedereen die nu een indicatie heeft voor begeleiding wordt opnieuw geïndiceerd. Alleen bij matige tot zware beperking is AWBZ-begeleiding mogelijk. Van het CIZ hebben we een overzicht ontvangen van het aantal mensen met een indicatie voor begeleiding in Hengelo per en inmiddels (juli 09) een tweede rapportage met de gegevens na indicatie. Het zal echter nog geruime tijd duren voordat we een compleet beeld hebben van hoe de nieuwe indicatiecriteria zullen uitpakken. We hebben het CIZ ook gevraagd om ons informatie op cliëntniveau te geven zodat we nog beter beeld kunnen hebben over welke mensen met welke soort problematiek niet meer in aanmerking voor AWBZ-begeleiding komen. De voorlopige schatting is dat ongeveer 445 personen in Hengelo als gevolg van de pakketmaatregel geen recht op AWBZ-begeleiding meer zullen hebben. Over de kenmerken van deze groep (bijv. somatische of psychische, of zintuiglijke of verstandelijke beperkingen) en hun ondersteuningsvraag (waar moeten ze mee geholpen worden) is nog niets bekend. De nieuwe criteria spitsen zich toe op de zelfredzaamheid en sluiten begeleiding bij participatie doelen uit. De veranderingen zullen het beroep op lokale welzijnsvoorzieningen doen toenemen. Hengelo ontvangt voor 2009 nog ,- en voor ,- als compensatie. In dit raadsvoorstel wordt een aanzet gegeven tot de besteding van deze middelen. Over de voortgang en definitieve inzet van middelen zal het college u informeren. Scenario bij wegvallen grondslag psychosociaal De burger moet in eerste instantie proberen zelf in zijn begeleidingsvraag te voorzien. Daar waar dat niet gaat, kan een beroep worden gedaan op de algemene voorzieningen. Voor de groep mensen die wel een vorm van ondersteuning nodig heeft en toch buiten de AWBZcriteria valt, zal per individueel geval naar een oplossing gezocht worden. Vanuit de compensatiemiddelen kan, onder voorwaarden*, tijdelijk begeleiding ingezet worden. Structurele oplossingen kunnen daar echter niet uit worden gefinancierd. Eind 2009 zal bekeken moeten worden of deze werkwijze voldoet en kan worden voortgezet. Samen met gemeenten in de regio en de zorg- en welzijnsinstellingen inventariseren en monitoren we hoe vaak en in welke situaties een situatie niet aan de AWBZ-criteria voldoet terwijl toch begeleiding noodzakelijk is om de zelfredzaamheid overeind te houden en opname te voorkomen. * Deze voorwaarden, gaan over de inzetbaarheid van algemene of voorliggende voorzieningen en de ernst van de problematiek waardoor niet kan worden gewacht op een AWBZ indicatie. Het gaat om interne richtlijnen bedoeld om te kunnen beoordelen of we wel of niet tijdelijke hulp inzetten. Interne richtlijnen; omdat er is geen sprake van een formeel recht op een voorziening.

5 Scenario bij effecten pakket maatregel De burger doet in eerste instantie een beroep op zijn/haar eigen netwerk. Lukt dat niet dan kan men zich wenden tot een algemene / welzijnsvoorziening. Het kan zijn dat de huidige voorzieningen onvoldoende zijn toegerust om aan de nieuwe vraag te voldoen. Bekeken moet worden of er aanpassingen mogelijk zijn of dat er een nieuw aanbod moet worden ontwikkeld. Monitoren van de vraag en de gegevens die we van het CIZ en MEE zullen ontvangen moeten ons helpen een beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte en of de vraag voldoende beantwoord kan worden. Breed WMO-beleid in relatie tot de AWBZ Voor een breder (rijker) WMO beleid moet de focus niet meer alleen liggen op de individuele voorziening. Bij oplossingen op individueel niveau moet een combinatie gemaakt worden van zorg en welzijn, van individueel en collectief. De WMO gedachte: inzet van eigen kracht en omgeving, komt steeds meer op de voorgrond. De huidige werkwijze van de afdeling Wmo sluit aan bij de doelen van het landelijke project De Kanteling. De Kanteling gaat over het anders vormgeven van het compensatiebeginsel. Wat heeft de burger nodig om te kunnen participeren. Een belangrijke verandering daarbij is dat meer tijd gestopt wordt in vraagverheldering (in het zorgloket en dmv. huisbezoeken). In de BackOffice van het zorgloket wordt niet alleen met zorginstellingen contacten onderhouden maar ook met welzijnsinstellingen en vrijwilligersinitiatieven is met betrekking tot de AWBZ veranderingen nog een overgangsjaar. De effecten zullen pas volgend jaar ten volle merkbaar zijn. In de tweede helft van 2009 richten we ons op: - gesprekken met lokale welzijnsinstellingen over het optimaliseren en beter bereikbaar maken van welzijnsdiensten - gesprek met huidige aanbieders van begeleiding - monitoren en in kaart brengen van de getroffen doelgroep en hun ondersteuningsvraag - brede vraagverheldering en huisbezoek - uitwerken van instrumenten ter ondersteuning van vraagverheldering en cliëntondersteuning - als gevolg van de overheveling van AWBZ-subsidies bij de invoering van de WMO in 2007 is er een beperkt budget WMO subsidiemiddelen beschikbaar, deze kan worden ingezet voor: projecten/activiteiten die bijdragen aan de bevordering van maatschappelijke participatie en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking projecten die de integrale aanpak van de verschillende WMO-prestatievelden bevorderen FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN De veranderingen hebben geen meetbare personele consequenties. Er zal ongetwijfeld meer druk ontstaan op de medewerkers van het zorgloket, diverse cliëntondersteuners (SWOH, AMW, Informele Zorg en anderen) en bijvoorbeeld de gemeentelijke procesmanagers. De gemeente ontvangt structureel een financiële compensatie voor de effecten als gevolg van het schrappen van de grondslag psychosociaal (maatregel 2008 en maatregel 2009). Gemeenten zoals Hengelo, niet zijnde een centrumgemeente maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, ontvangen hiervoor vanaf 2009 middelen in het gemeentefonds. Ten behoeve van de maatregel 2008 is er landelijk 17 miljoen gereserveerd en voor de maatregel 2009 (grondslag psychosociaal vanaf dit jaar ook vervallen voor groepsbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke verzorging) 6 miljoen. Voor Hengelo komt dat neer op ,- De compensatie voor de pakket maatregel is ,- voor 2009 en ,- voor Dit laatste bedrag is structureel aan de algemene uitkering toegevoegd. Uit de septembercirculaire (afspraken 31 augustus 2009): Voor 2009 is incidenteel 29 miljoen beschikbaar in de algemene uitkering ter dekking van de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ. Voor Hengelo betekent dit ,-. Voor 2010 wordt 127 miljoen verdeeld over de algemene uitkering en de integratie-uitkering WMO ( 102 miljoen aan algemene uitkering en 25 miljoen aan de integratie-uitkering. In 2010 wordt uit de 102 miljoen 34 miljoen verdeeld over gemeente met een negatief herverdeeleffect van meer de 5 per inwoner. 68 miljoen wordt verdeeld. Dit betekent voor Hengelo ,- Voorgesteld wordt deze middelen te bestemmen voor: - Inzet van (kortdurende) thuisbegeleiding. - Versterken van basis(welzijns)voorzieningen in wijken en buurten en ondersteuning van vrijwilligers. Hierbij denken we o.a. aan: optimaliseren van mobiliteit van ouderen;

6 dagbesteding voor ouderen die geen AWBZ-indicatie hebben en geen aansluiting vinden binnen regulier welzijn; versterken van de Hulpdienst Hengelo door ondersteuning vanuit SWOH (o.a. continuïteit, structuur en werven van vrijwilligers); - Extra uren crisisinterventie en cliëntondersteuning zodat er capaciteit is om op individueel niveau problemen op te lossen. - Pilot thuisbegeleiding, in het kader van de CJG ontwikkeling nieuwe methoden inzetten om gezinnen hulp te bieden. Een samenwerking tussen psychosociale hulp, opvoedingsondersteuning en praktische hulp. Over de voortgang en definitieve inzet van middelen zal het college u informeren. De begrotingswijziging nr ( ,-) en nr ( ,-) vast te stellen. Tevens wordt uw raad voorgesteld om uit te spreken dat in de septembercirculaire beschikbaar gestelde extra middelen voor 2010 ( ) t.b.v. effecten veranderingen AWBZ worden opgenomen als addendum bij de begroting 2010 en het bedrag daarbij uitdrukkelijk beschikbaar te stellen voor dezelfde beleidsuitgangspunten als in 2009''. COMMUNICATIE EN INSPRAAK Met de WMO cliëntenraad is gecommuniceerd over de aan dit raadsvoorstel ten grondslag liggende nota s en notities. VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN 2009 is een overgangsjaar omdat, mede als gevolg van de gewenningsmaatregelen en het nog doorlopen van indicaties tot eind 2009, pas in 2010 een daadwerkelijk beeld ontstaat over hoeveel mensen geen of minder begeleiding meer krijgen. Vervolgens komt de vraag op welke manier aan de dan ontstane vraag/behoefte van de betreffende mensen kan worden tegemoet gekomen. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de geschetste scenario's en hoofdlijnen voor beleid. Kort samengevat: a. Burger voorziet eerst zelf in begeleiding vraag en kan daarbij een beroep doen op collectieve voorzieningen. b. Wanneer bestaande voorzieningen niet toereikend zijn, zal in individuele gevallen en op individueel niveau naar oplossingen worden gezocht. c. De gemeente investeert in vraagverheldering en cliëntondersteuning teneinde de burger te helpen bij het vinden van oplossingen in eigen kring. d. Gemeente investeert in overleg met lokale aanbieders van zorg en welzijn om het aanbod passender te maken voor de nieuwe, uitgebreidere doelgroep. e. De middelen ter compensatie van het vervallen van de grondslag psychosociaal en pakket maatregel worden ingezet voor kortdurende ondersteuning, versterking cliëntondersteuning en crisisinterventie en versterken basis/collectieve voorzieningen. 2. De begrotingswijziging nr ( ,-) en nr ( ,-) vast te stellen 3. de in de septembercirculaire beschikbaar gestelde extra middelen voor 2010 ( ) t.b.v. effecten veranderingen AWBZ opnemen als addendum bij de begroting 2010 en daarbij uitdrukkelijk beschikbaar stellen voor dezelfde beleidsuitgangspunten als in 2009''. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

7

RAADSVOORSTEL. : Ondersteunende begeleiding op grondslag psychosociaal en de pakketmaatregel AWBZ. Onderwerp

RAADSVOORSTEL. : Ondersteunende begeleiding op grondslag psychosociaal en de pakketmaatregel AWBZ. Onderwerp RAADSVOORSTEL Onderwerp : Ondersteunende begeleiding op grondslag psychosociaal en de pakketmaatregel AWBZ Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: 18 november 2009 Agendapunt : 11 Portef.houder

Nadere informatie

Vaststellen productwijziging middelen ondersteunende begeleiding psychosociaal

Vaststellen productwijziging middelen ondersteunende begeleiding psychosociaal Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 08.1271, d.d. 16 december 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststellen productwijziging middelen ondersteunende begeleiding psychosociaal - De bijgaande productwijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

B en W voorstel 14INT Inzet budget pakketmaatregel AWBZ

B en W voorstel 14INT Inzet budget pakketmaatregel AWBZ B en W voorstel 14INT00470 Onderwerp Inzet budget pakketmaatregel AWBZ Samenvatting voorstel In 2009 is de pakketmaatregel AWBZ ingegaan. Deze bezuinigingsmaatregel hield ondermeer in dat mensen met psychosociale

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200612 111111111 / 421707 R.G.J, ter Beek WZ OA ONDERWERP AGENDANUMMER Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Beleidsplan 3 Decentralisaties Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 2 december 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 87147 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Verordening: Ondersteunende Begeleiding (WMO) Gemeente Nuth 2009

Verordening: Ondersteunende Begeleiding (WMO) Gemeente Nuth 2009 Verordening: Ondersteunende Begeleiding (WMO) Gemeente Nuth 2009 De raad van de gemeente Nuth, gelezen het voorstel van het college, gelet op artikel 4 en 5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen.

Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen. SAMENVATTING AANGEPAST RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201428 441067 / 441067 ONDERWERP M.W.G. Horck PF Mu Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen. AGENDANUMMER

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel

Samenvatting AWBZ pakketmaatregel Samenvatting AWBZ pakketmaatregel In 2008 is er 1,85 miljard uitgetrokken voor het PGB, in 2009 zal dit 2,2 miljard zijn. Begin 2008 waren er 98.000 budgethouders, er komen er maandelijks 15.000 bij, de

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Verordening Ondersteunende Begeleiding (WMO) Gemeente Nuth 2009

Verordening Ondersteunende Begeleiding (WMO) Gemeente Nuth 2009 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54197_1 4 oktober 2016 Verordening Ondersteunende Begeleiding (WMO) Gemeente Nuth 2009 De raad van de gemeente Nuth, gelezen het voorstel van het college, gelet

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 13 oktober 2014 12 2014/58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Ter kennisname aanpak mantelzorg

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Onderwerp: Reactie college op het advies van de Wmo-raad inzake de nota Participeren in de Civil Society

Onderwerp: Reactie college op het advies van de Wmo-raad inzake de nota Participeren in de Civil Society Burgemeester en wethouders Aan de gemeenteraad Telefoon Doorkiesnummer (055) 5802250 Telefax (055) 5801169 E-mail a.devlieger@apeldoorn.nl Datum 13-01-2010 Pa-nummer Onderwerp: Reactie college op het advies

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : 19 juli Agendanummer : 6. Actualisatie programma s , uitvoering motie nummer 5.

Raadsvoorstel. Vergadering van : 19 juli Agendanummer : 6. Actualisatie programma s , uitvoering motie nummer 5. Raadsvoorstel Vergadering van : 19 juli 2011 Agendanummer : 6 Onderwerp : Programma : Met elkaar voor elkaar Actualisatie programma s 2012-2015, uitvoering motie nummer 5 Voorstel 1. Doelstelling 3.4 van

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R.G.J. ter Beek SB OA / G Nota snippergroen Facetagenda: Duurzaamheid

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R.G.J. ter Beek SB OA / G Nota snippergroen Facetagenda: Duurzaamheid SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200295 R.G.J. ter Beek SB OA 505205 / 505205 ONDERWERP Nota snippergroen 2013 AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ/ZI-U-2891516 4 nov. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ/ZI-U-2891516 4 nov. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 4 nov. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief toezeggingen algemeen overleg

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Algemene presentatie Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010

Algemene presentatie Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010 Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010 Régine van Lieshout 1 Programma: Reguliere dienstverlening MEE Inleiding Pakketmaatregel AWBZ Doel en randvoorwaarden Pakketmaatregel

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13

Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 24 mei 2012 Voorstel nummer : 13 Behandelend ambtenaar : T.T. Kamsma Telefoonnummer : 0596 6911161 E-mailadres : t.kamsma@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland Visiedocument Wmo-loket Schouwen-Duiveland Inhoud 1 Inleiding 5 2 Visie 7 3 Kaders 9 4 Prestatievelden 11 5 Wmo-loket 13 6 Bijlage 1 15 3 Inleiding 1 Met elkaar en voor elkaar, het beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Onderstaand ons advies m.b.t. het Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2015

Onderstaand ons advies m.b.t. het Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2015 Participatieraad Montfoort Secretaris Aad van der Veen Mannenhuisstraat 23 3417 ED Montfoort Tel. 0348 473129 aadvdrveen@zonnet.nl 23/10/2014 Onze referentie: ParRaad / U / 014 / 011 Geachte heer Vlaar,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ Apeldoorn augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding Bestaande middelen en nieuwe middelen Budget Lokaal 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 juni 2015 Agendanummer : Datum : 14 april 2015 Onderwerp Regionale opvang slachtoffers van huiselijk geweld (Oranjehuis) Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oostzaan PROJECT INVOERING WMO Vandaag: Informatie over de Wmo 26 april 2005: Project van start 6 december 2005: Kadernota vastgesteld 17 maart 2006: Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 14 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00125* 14RDS00125 Onderwerp Aanvullingen op Wmo-beleid 2015 en verlenging gezondheidsbeleid 1 Samenvatting Dit voorstel betreft een aanvulling op het huidige

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 12 januari 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 05 Behandelend ambtenaar : A. Moerman Doorkiesnummer : (0518) 4522915 Onderwerp : financiering decentralisatietraject

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Ontwikkeling/Wys P. de Graaf In dit voorstel is meegenomen het advies/mail van paraaf datum. datum conform bespr. opmerkingen

Ontwikkeling/Wys P. de Graaf In dit voorstel is meegenomen het advies/mail van paraaf datum. datum conform bespr. opmerkingen ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Huishoudelijke Hulp Ontwikkeling/Wys P. de Graaf In dit

Nadere informatie

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 *Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2015 Datum college : 30 september 2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie